DAN GØDNING A/S Revideret oplæg til undersøgelsesprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAN GØDNING A/S Revideret oplæg til undersøgelsesprogram"

Transkript

1 DAN GØDNING A/S Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Rekvirent: Dan Gødning A/S Dato: 24. juni 2016 DMR-sagsnr.: Din rådgiver gør en forskel Kokbjerg 14, 6000 Kolding Tlf

2 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 1 Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Indholdsfortegnelse Registreringsblad... 2 Indledning... 3 Grundlag... 4 Formål og strategi... 4 Spildstoffernes fysisk-kemiske egenskaber... 5 Geologi, hydrogeologi og overfladevand... 6 Geologi... 6 Hydrogeologi... 6 Overfladevand... 6 Forureningshistorik... 7 Udslippets omfang og udbredelse... 9 Befæstede/bebyggede arealer Undersøgelsesprogram Miljøtekniske boringer Bestemmelse af strømningsretning og flux Spredning via ledningstracéer mv Ældre forurening Feltarbejde Analyser Risikovurdering og rapportering Tidsplan Referencer Bilagsfortegnelse Bilag 1 Kortmateriale Bilag 2 Situationsplan med placering af boringer Bilag 3 Tidsplan Sagsbehandler Jan Petersen Cand. Scient (biologi & kemi) Kvalitetskontrol Lars Mortensen Civilingeniør Hans-Henrik Clausen Civilingeniør

3 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 2 Rekvirent Registreringsblad Dan Gødning A/S DMR-sagsnr Adresse Matrikelnr. 1) Kommune Region Møllebugtvej 9-11, 7000 Fredericia Møllebugtvej 9, matr.nr. 391nø Fredericia Stadsjorder Møllebugtvej 11, matr.nr. 391oa Fredericia Stadsjorder Fredericia Kommune Region Syddanmark Grundareal 1) Møllebugtvej 9-11: m² Nuværende arealanvendelse Firmanavn og adresse Erhverv, produktion af flydende gødning Dan Gødning A/S Møllebugtvej Fredericia Sagsbehandler Kvalitetskontrol Jan Petersen, Cand. Scient (biologi & kemi) Lars Mortensen, Kontorleder og civilingeniør Hans-Henrik Clausen, civilingeniør Kortlægningsstatus Grundvandsforhold Ikke kortlagt Lokaliseret (ikke taget stilling til kortlægning) X Kortlagt på vidensniveau 1, se kap. 5 X Kortlagt på vidensniveau 2, se kap. 5 X Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser Ejendommen er beliggende i et indvindingsopland til et alment vandværk Ejendommen er beliggende i et område uden grundvandsinteresser Recipient X Målsat recipient indenfor bufferzone Ingen målsat recipient indenfor bufferzone Boreentreprenør Vælges via underhåndsbud Analyselaboratorium Vælges via underhåndsbud 1) : Jf. Oversigtskort (bilag 1.1).

4 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 3 Indledning I forbindelse med et kollaps af en tank indeholdende flydende gødning (ureaammoniumnitrat), er der den 3. februar 2016 sket en udledning af gødning. Tanken væltede ud over Strandvejen med udledning af gødning til tankgården og arealer nord for Autohuset Vestergaard A/S, Vestre Ringvej 2, herunder vejrabatter og ubefæstede jernbanespor ved bl.a. Bitumenvej. Dan Gødning A/S har oplyst, at der udledt ca tons kvælstof, fordelt på ca tons fra Urea N-32 og 800 tons fra UFF N-18 (indeholdt dog kun N-16). Der er efterfølgende opstået brand og udledning af oplagret palmeolie i nærliggende tanke indeholdende palmeolie (oplagret af Nagro A/S). Fredericia Kommune har den 20. april 2016 meddelt påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr , om undersøgelser af jordforurening som følge af udledning af gødning fra tanke på adressen Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, matr.nr. 391 oø, Fredericia Stadsjorder /5/ om, at Dan Gødning A/S, med hensyn til udledningen af gødning (urea), skal: undersøge forureningens vertikale og horisontale udbredelse. udarbejde en kvantitativ beskrivelse af forureningen, herunder relevante forureningsstoffer samt virkningerne heraf (risikovurdering, der redegør for kontaktrisiko og påvirkning af grundvand og recipienter). Fredericia Kommune skriver desuden: På baggrund af undersøgelsens resultater og risikovurderingerne skal der udarbejdes en overslagspris for en fuldstændig oprensning samt en eller flere alternative løsningsmuligheder. Alle løsningsforslag skal som udgangspunkt sikre den nuværende og en eventuel fremtidig mere følsom anvendelse af arealet samt grundvand og recipienter. Hvis der på baggrund af en indledende undersøgelse fremsendes forslag til oprensningen af forureningen, skal kommunens accept heraf indhentes, inden oprensningen iværksættes. Det er dog en forudsætning for en accept, at forureningen er fuldstændig afgrænset. Dan Gødning A/S har på den baggrund bedt (DMR) om teknisk bistand til at efterkomme Fredericia Kommunes påbud. Fredericia Kommune har den 4. maj 2016 fra DMR A/S modtaget et undersøgelsesoplæg. Oplægget har efterfølgende været i høring hos berørte grundejere og brugere af de arealer, der kan være forurenet, og Fredericia Kommune har på den baggrund, i brev af 23. maj 2016, sendt sine bemærkninger til undersøgelsesoplægget /6/. Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 fra DMR A/S modtaget et revideret undersøgelsesoplæg, og i forlængelse heraf har Fredericia Kommune og DMR A/S den 22. juni 2016 afholdt et møde, hvor oplægget blev gennemgået. På baggrund af mødets drøftelser er der udarbejdet et referat /7/, som har givet anledning til en revision af oplægget, så det nu foreligger i en endelig version.

5 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 4 Grundlag Undersøgelsesprogrammet er udarbejdet på grundlag af: Oplysninger fra Dan Gødning A/S, herunder oplysninger om hvilke stoffer, der er spildt den 3. februar Sikkerhedsdatablade for gødningsvand (UAN og N18 Urea solution). Materiale fra Region Syddanmark arkiver, herunder kortlægningsbreve og tidligere undersøgelsesrapporter. Fredericia Kommunes bemærkninger (af 23. maj 2016) til oplæg til undersøgelsesprogram /6/. Referat fra møde afholdt den 22. juni 2016 mellem Fredericia Kommune og DMR A/S vedrørende revideret oplæg til undersøgelsesprogram /7/. Formål og strategi Formålet med undersøgelsen er at efterkomme Fredericia Kommunes undersøgelsespåbud, og dermed sikre et beslutningsgrundlag for vurdering af eventuelle videre tiltag. Strategien for undersøgelsen er at undersøge omfanget af de udledte gødningsstoffer ved at udtage jord- og grundvandsprøver. Der udføres miljøtekniske boringer til dokumentation af udledningsområdet af gødningsvand i jord og grundvand. Boringerne udføres som traditionelle miljøtekniske boringer, udført som 6" boringer, hvor jordlagene gennembores, og der udtages jordprøver til laboratorie- og akkrediterede analyser. Borearbejdet udføres med miljøtilsyn fra DMR. Boringerne vil blive filtersat med Ø63mm filterrør, således at vandspejl kan pejles, og der kan foretages feltmålinger (som ilt og ph) i det sekundære grundvand samt udtages vandprøver til akkrediteret analyse. Det er tilstræbt at placere målepunkterne, så de dækker hele spildområdet. Da en eventuel nedsivning af de oplyste spildstoffer må forventes at være størst i de ubefæstede arealer er målepunkterne koncentreret i disse områder (worst case), og samtidig er målepunkterne, så vidt muligt af hensyn til veje og bygninger, placeret i tracéer parallelt med havnefronten. Vandspejlsdata fra de filtersatte boringer vil kunne indgå i en kortlægning af grundvandets strømningsretning og hastighed samt dets variationer over tid. Viden om strømningsforhold vil indgå i flux-beregninger fra kildeområdet til omkringliggende arealer og recipienter. Undersøgelsens resultater samt beregninger af mængden af tilbageværende spildstoffer kan udgøre grundlaget for en vurdering af udslippets omfang. Sammenholdt med spildstoffernes fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber foretages en risikovurdering i forhold til arealanvendelsen, grundvand og recipienter.

6 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 5 Spildstoffernes fysisk-kemiske egenskaber Med udgangspunkt i sikkerhedsdatablade (MSDS) for de spildte stoffer/produkter er nedenstående tabel 3.1 med fysisk-kemiske data udarbejdet. Gødningsvand Parameter N18 Ureasolution UAN (Liquid Nitrogen Fertilizer) Indholdsstof(fer) oplyst i MSDS CAS nr. Urea (< 45 w/w%) Blanding af Ammoniumnitrat og urea (30-47 w/w%) (for NH4NO3) Kemisk formel CH4N2O NH4NO3, CH4N2O Strukturformel O NH2 Ammoniumnitrat NH2 Molekylvægt [g/mol] 60,06 80,04 Tilstandsform Klar gullig væske Farveløs eller brunlig væske Massefylde [g/cm 3 ] 1,1 (rel.) 1,265 1,325 (rel.) Damptryk [Pa] 0,0016 2) (v/25 C) 480 Viskositet [cp] - 3,1-5,3 (v/20 C) Vandopløselighed Opløseligt 1) Opløseligt ph 8,5 6,5-7,5 logkow - - Smeltepunkt [ C] Kogepunkt [ C] Flammepunkt [ C] - - Selvantændelsestemperatur [ C] - - Faresymbol Ingen Ingen Kilde (hvor andet ikke er angivet) MSDS fra Dan Gødning A/S MSDS fra AB Achema Tabel 3.1 Fysisk-kemiske egenskaber for de oplyste spildstoffer. 1) Data fra Sigma-Aldrich 2) Data fra ECHA.

7 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 6 Geologi, hydrogeologi og overfladevand Geologi Arealet syd for Strandvejen er indvundet, dvs. opfyldt. I GEUS borearkiv fremgår det, at der engang (1960) lå oprindelige aflejringer til terræn, mens der øverst i profilet i boringer fra 1972 angives at være ca. 3,2 m fyld. Området ved Møllebugtvej er blevet opfyldt med bl.a. sand, ler og grus i en lagtykkelse på ca. 1-3 meter. Dette stemmer overens med tidligere udførte boringer i området /1/, hvor der er observeret fyld i 1,1-3,1 m u.t. Herunder blev der konstateret gytjeholdige sand- og lerlag med mindre sten og enkelte muslingeskaller. I GEUS borearkiv fremgår det, at der er ca m postglaciale marine sand- og gytjeaflejringer før de glaciale morænelerslag træffes. Geologien i området mellem Strandvejen og jernbanedæmningen, som er bygget på langs af den tidligere kystskrænt, består af beskedne mængder fyld (ca. 1 m), underlejret af marine postglaciale aflejringer til ca. kote 0 til -1 m. Derefter glimmersand med indslag af glimmerler (ikke gennemboret i kote 6,5 m) /2/. Hydrogeologi Der er ingen grundvandsinteresser eller almene vandforsyninger inden for mere end 2 km fra spildområdet. Nærmeste målsatte recipient er Lillebælt, som er beliggende umiddelbart sydøst for spildområdet. Spildområdet er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD), Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger mere end 4 km mod vest. Strømningsretningen for det terrænnære grundvand forventes at være i sydlig/sydøstlig retning mod Lillebælt. Ved tidligere undersøgelser på Møllebugtvej 9 /1, 3/ er strømningsretningen dog vurderet til at være i vestlig retning, altså væk fra havet, selvom gradienten er meget lille (ca. 5 ). Strømningsretningen vil være påvirket af dræn og vandstandsvariationer i havet. Det sekundære grundvand er beliggende ca. 1,2 til 1,8 m u.t. i fyldlaget /1/. Overfladevand Spildområdet er beliggende på Fredericia Havn, der ligger helt ned til Lillebælt, der er målsat kystvand.

8 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 7 Forureningshistorik Der har gennem tiden været en række forurenende aktiviteter på de berørte havnearealer. Nedenstående kortudsnit (figur 5.1) viser havnearealerne og de enkelte ejendomme. Et tilsvarende kortudsnit er endvidere vedlagt som bilag 1.2. Figur 5.1 Kort med angivelse af V1- (blå) og V2-kortlagte (røde) arealer (kilde: Danmarks Miljøportal).

9 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 8 På baggrund af materiale fremsendt af Region Syddanmark er de historiske aktiviteter angivet i nedenstående tabel 5.1. sammen med potentielle forureningsstoffer fra tidligere aktiviteter. Adresse Matr. nr. 1) Depotvej 4 391pæ V1 ( ) Kortlægningsniveau Begrundelse for kortlægning Potentielle forureningsstoffer 2) Matriklen er en del af oliehavnen (tidl. YARA Chemicals). Kulbrinter Møllebugtvej 5A 391pg V1 ( ) Matriklen er en del af oliehavnen. Kulbrinter inkl. BTEX Møllebugtvej 7/7A/7B 391oø V2 ( ) Matriklen er en del af oliehavnen. Tanklager for benzinprodukter (ca ). Indbygning af flyveaske under ringmursfundament (ca m²) til tankgård (1996). Kulbrinter inkl. BTEX, MTBE Møllebugtvej 8 391rq V1 ( ) Se Møllebugtvej 9/9A Se Møllebugtvej 9/9A Møllebugtvej 9/9A 391oa (tidl. 391nø) V1 ( ) V2 ( ) Matriklen er en del af oliehavnen (er/har været tanke med olie og kemikalier, og matriklen ejet/udlejet til bl.a. BP Chemicals og Sveda Kemi). Tankgård/depot på i alt ca m³ etableret (1976). Miljøgodkendelse til import, oplag, aftapning og udlevering af opløsningsmidler (2003). Tegning med angivelse af jordforurening fremsendt af Univar A/S, 19. dec Kemikalieoplag, herunder kulbrinter inkl. BTEX, polære opløsningsmidler (fx acetone, ethanol, propanol), chlorerede opløsningsmidler. I 2010 også bly og nikkel og VC. MTBE Møllebugtvej 11/11A 391oa V1 ( ) Matriklen er en del af oliehavnen. Oplag af fyringsolie på mere end liter ifm. kunstgødningsproduktion (fra ca. 1987). (Ejendommen har tidligere været brugt til arbejde med bitumen). Kulbrinter inkl. BTEX Tabel 5.1 Forureningshistorik. 1) : Alle matr.nr. hører under ejerlav Fredericia Stadsjorder. 2) : Regionens lokalitetsnr. er angivet i parentes. Som det fremgår af tabel 5.1 er en stor del af havneområdet kortlagt, fordi de pågældende matrikler er en del af Oliehavnen, hvor der har været håndteret og oplagret store mængder olieprodukter, jf. Vejle Amts kortlægningsbrev af 27. december Tanklageret samt arealer syd herfor er etableret i 1970 erne /7/. På Møllebugtvej 9 er der tidligere konstateret kraftig olieforurening i jorden i området omkring de underjordiske tankoplag (BH2) og ved olieudskilleren (BH4). Ved tankanlægget blev forureningen afgrænset vertikalt inden for 4 meter, mens koncentrationsniveauet ved olieudskilleren var tiltagende med dybden og ikke afgrænset i 4 m u.t., hvor boringen blev stoppet. Ingen af de to forureninger blev afgrænset horisontalt /1/. På Møllebugtvej 9 er der desuden tidligere målt relativt høje indhold af oliestoffer og chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf i terrænnære vandprøver ved de underjordiske tankanlæg (B104, BH2 og BH3) og ved olieudskilleren (BH4) /1/.

10 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 9 Udslippets omfang og udbredelse I forbindelse med kollapset af tank 7 skete der udslip af ca ton urea N-32, svarende til ton kvælstof, samt udslip af ca ton UFF N-18 (indeholdt dog kun 16 % N), svarende til 800 ton kvælstof fra tankene 1, 2, 3 og 4. Det samlede udslip fra tanke tilhørende Dan Gødning A/S er dermed skønnet til at være ca ton kvælstof. En oversigt og navngivning af de enkelte tanke fremgår af bilag 1.3. Ved udslippet er gødningsvandet antageligt spredt ud over ubefæstede arealer mellem Dan Gødning A/S og arealer nord for Autohuset Vestergaard A/S, Vestre Ringvej 2, herunder vejrabatter og ubefæstede jernbanespor ved bl.a. Bitumenvej. I Fredericia Kommunes undersøgelsespåbud af 20. april 2016 er påbuddet geografisk afgrænset til Dan Gødning A/S ejendom og de arealer som Dan Gødning A/S råder over samt følgende ejendomme tilhørende tredjemand som kan være berørt af forureningen (se tabel 6.1): Tabel 6.1 Liste over ejendomme hvorfra der er indhentet frivilligt samtykke til undersøgelse af evt. jordforurening/grundvandsforurening.

11 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 10 Befæstede/bebyggede arealer På størstedelen af de arealer, der er omfattet af spildet, er der bygninger/tanke eller befæstelse i form af tankgårde og vejarealer, hvilket har begrænset/forhindret en direkte nedsivning af gødningsvandet i jorden. Nedenstående kortudsnit (fig. 6.1) viser befæstede og ikke-befæstede arealer, og er udarbejdet på baggrund af en grundig besigtigelse af tilgængelige arealer. Kortet er desuden vedlagt i bilag 1.4. I undersøgelsesprogrammet er der taget højde for arealernes befæstelsesgrad. Figur 6.1 Kort med angivelse af ubefæstede og befæstede arealer.

12 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 11 Undersøgelsesprogram Der er i det følgende opstillet et undersøgelsesprogram baseret på en grundig besigtigelse af tilgængelige arealer og de oplysninger DMR har haft til rådighed om udslippet af gødningsvand, herunder om udslippets udbredelse (fx fotomateriale fra /6/). Miljøtekniske boringer Undersøgelse af forurening med gødningsvand Til undersøgelse af gødningsvandets vertikale og horisontale udbredelse i jord og grundvand udføres i alt 53 boringer (B1-B53). En oversigt med de planlagte målepunkter og analyseparametre er samlet i tabel 7.1 og fremgår desuden af situationsplanen i bilag 2. Da nedsivningen af gødningsvand forventes at være størst fra de ubefæstede arealer (fx jord, grus, græs og beplantning) er størstedelen af boringerne, svarende til ca. 77 %, placeret i disse områder. Derudover er der placeret en række boringer (ca. 21 %) i befæstede arealer bestående af fliser eller brosten, hvor nedsivning af gødningsvand også er mulig. Endelig er en enkelt boring (ca. 2 %) placeret i asfaltareal, der som udgangspunkt (med mindre der er revner og sprækker) må betragtes som værende impermeable over for gødningsvandet, som i disse områder må antages enten at være fordampet, bortledt via kloak eller afstrømmet til ubefæstede arealer. Boringerne, der også skal bruges til vertikal afgrænsning af forureningerne, forventes udført som 6" snegleboringer og føres gennem fyldlaget til overside af lavpermeable lag (fx lerlag), dog max. 6 m u.t. med henblik på filtersætning i intervallet 0,5-6 m u.t. Filtersætning foretages med Ø63 mm filterrør, og vandprøver udtages fra bund af filter, da det ikke kan udelukkes at gødningsvandet forekommer som fri fase (DNAPL). Filteret tømmes minimum tre gange inden prøvetagning. Behov for foring vurderes under boringernes udførelse. Boringerne udføres af certificeret boreentreprenør med A-bevis (Bekendtgørelse nr af 16. december 2015) efter anvisning af DMR. Alle boringer afsættes og kotesættes af landinspektør. Der gøres opmærksom på, at boringerne kan blive flyttet, fx hvis der vurderes af være risiko for beskadigelse af ledninger. Hvis der i forbindelse med afsætning af boringerne observeres synlige tegn på utætheder i de befæstede arealer, vil boringen så vidt muligt blive flyttet hen til det område, således at prøven repræsenterer forventet worst case. Afgrænsning af forurening i jord og grundvand Eftersom Miljøstyrelsen ikke har fastsat kvalitetskriterier for gødningsvand i jord eller grundvand /4/, foreslås afgrænsningen i jord foretaget ved at sammenholde målte indhold af Total- N med områdets baggrundsniveau, som fastsættes ved et gennemsnit af indholdet af Total-N i jorden i tre boringer placeret udenfor spildområdet (boring B22, B51 og B53). Analyseresultater fra de tre boringer vil blive anvendt til at vurdere (statistisk), om de kan anvendes til formålet eller om det er nødvendigt at udføre nye. På baggrund af en referencemåling, udtaget udenfor det påvirkede område, foretaget af Fredericia Kommune /8/, kan baggrundsniveauet forventes at ligge omkring mg Total-N/kg TS, som var det indhold, der blev målt i referenceprøven. Hvis der konstateres væsentligt indhold af Total-N (25 % overskridelse af baggrundsniveauet,

13 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 12 svarende til mg Total-N/kg TS i forhold til Fredericia Kommunes referenceprøve), repræsenterer jordprøven ikke en afgrænsning af forureningen med gødningsvand. Hvis indholdet af Total-N ikke overskrider mg/kg TS (i forhold til Fredericia Kommunes referenceprøve) betragtes jordprøven som uforurenet, og dermed afgrænsende. I det terrænnære grundvand foreslås baggrundsniveauet fastsat ved et gennemsnit af indholdet af Total-N målt i de tre boringer placeret udenfor spildområdet (boring B22, B51 og B53). Også her foreslås et indhold på < 25 % over baggrundniveauet at definere en afgrænsning af væsentlig forurening med gødningsvand i grundvandet. Supplerende miljøtekniske boringer Hvis det planlagte undersøgelsesprogram ikke er tilstrækkeligt til at afgrænse forureningen horisontalt og vertikalt, vil der, efter samme princip som beskrevet ovenfor, og under hensyntagen til grundvandsstrømningen, blive udført supplerende boringer, indtil forureningen er afgrænset. Bestemmelse af strømningsretning og flux Inden vandprøvetagning foretages vandstandslogning i en 2 ugers periode. Ud over at belyse udbredelsen skal boringerne bruges til at kortlægge vandspejlskoterne og dermed strømningsretninger og stof-flux. Strømningsretningen for det terrænnære grundvand er ikke entydigt kortlagt ved tidligere undersøgelser /1/ grundet et ensartet vandspejlsniveau, påvirkning fra dræn og vandstandsvariationer i havet. Med det formål at kortlægge strømningsforholdene, installeres vandstandsloggere som MiniDiver fra Rotek A/S (figur 7.1) i 10 filtersatte boringer, som er fordelt over hele projektområdet, dog med særlig fokus omkring spildområdet. Der forventes således at blive installeret loggere i boringerne B2, B5, B10, B24, B31, B33, B40, B42, B46 og B52. Ved afrapportering af undersøgelsesrapporten indsamles der data fra vandstandsloggerne i en periode på mindst 2 uger, hvor der typisk logges et vandspejl hvert min. I samme periode indhentes loggerdata for vandstanden i havnebassinnet. Dataene forventes at kunne synliggøre eventuelle skiftende strømningsretninger over døgnet. Såfremt der konstateres tegn på årstidsvariationer i strømningsforholdene forventes en logning opretholdt i 12 måneder, dvs. målingerne fortsætter efter undersøgelsesrapporten er afrapporteret. Figur 7.1 Datalogger af typen MiniDiver fra Rotek. Spredning via ledningstracéer mv. Udover nedsivning fra ubefæstede og faste belægningers overflade kan spredningen principielt også være sket via kloakker og brønde samt ledningstraceer, og derved have ført jordforureninger i større dybde/afstande. Spredning via ledningstracéer vil i første omgang ikke blive undersøgt. Nødvendigheden af en sådan undersøgelse vil blive vurderet, når analyseresultater fra de planlagte prøver foreligger.

14 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 13 Ældre forurening Nogle af boringerne kan desuden anvendes til samtidigt at dokumentere udbredelse og styrke af ældre forurening i de V2-kortlagte områder, der ligger inden for det område, hvor spildet med gødningsvand er sket. Dette vil i rapporten blive adskilt både med hensyn til omfang og økonomi, således at økonomi relateret til udledningen af gødningsvand kan prissættes særskilt. Feltarbejde Jordprøver udtages i Rilsan-pose til PID-måling i DMRs laboratorium samt i redcapglas med tætsluttende låg til eventuel senere kemisk analyse. Jordprøverne vil i felten blive geologisk beskrevet, samt ud fra lugt og udseende bedømt for en eventuel forurening. På baggrund af feltobservationer og PID-målinger udvælges jordprøver til analyse. Der forventes indsendt minimum én jordprøve fra hver boring til kemisk analyse for ovennævnte parametre. Der udtages vandprøver fra samtlige filtre. Alle boringer pejles og renpumpes minimum 3 gange før prøvetagningen. Borearbejde sker under miljøtilsyn ved DMR, ligesom felt- og laboratoriearbejdet udføres i henhold til DMR s kvalitetshåndbog og almene retningslinjer for branchen. Dansk Miljørådgivnings (DMR) kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til DS EN ISO 9001:2008. Efter endt undersøgelse vil de arealer, der har været berørt af undersøgelsesarbejdet blive reetableret. Analyser Gødningsvandet består, som beskrevet i afsnit 3 af en blanding af organisk (urea) og uorganisk kvælstof (NH 3/NH 4 + og NO 3 - /NO 2 - ). Der er i analyseprogrammet derfor lagt op til, at både jordog grundvandprøver analyseres for nitrit/nitrat, ammonium-/ammoniak-n, Total-N og ph. Derudover analyseres udvalgte vandprøver for urea. I det følgende er baggrunden for de valgte analyser beskrevet: Ammoniak/ammonium: Ammoniak (NH 3) indgår i en ph- og temperaturafhængig ligevægt med ammonium (NH 4 + ), NH 3 + H 2O NH OH -, hvor ligevægten forskydes mod venstre ved stigende ph og stigende temperatur (og vice versa). Indholdet af ammonium og ammoniak vil fremgå som en sum i analyserapporterne fra laboratoriet. Da ammonium og ammoniak opfører sig forskelligt i jord og grundvand, er det interessant at have en indikation på, hvilken form der er den dominerende. Der vil derfor blive foretaget ph-målinger på samtlige jord- og vandprøver i laboratoriet. Nitrit/nitrat: I jord og grundvand er der forskellige iltforhold. I de øvre jordlag er der generelt ilt tiltede. Indholdet af ilt aftager typisk gradvist med dybden (bevæger sig mod iltfrie (anoxiske) forhold). Dette har betydning for hvilke mikrobielle processer, der kan forløbe (se figur 7.2), og dermed betydning for blandt andet fordelingen af nitrit/nitrat. Indholdet af nitrit og nitrat vil af laboratoriets analyserapporter fremgå som en sum af nitrit og nitrat for jordprøver og som henholdsvis nitrit og nitrat for vandprøver.

15 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 14 Figur 7.2 Kvælstofkredsløbet. Urea: Her er det rimeligt at lave den antagelse, at den organisk-bundne kvælstof (urea) er lig Total-N fratrukket den uorganiske kvælstof (NH 3/NH 4 + og NO 3 - /NO 2 - ), men da dette kun er et indirekte mål for urea-indholdet, vil der blive udført kontrolmålinger på halvdelen af vandprøverne, som dermed også analyseres for urea. De vandprøver, der udtages til urea-analyse vil være dem, hvor der i jordprøverne er målt de højeste indhold af Total-N. Ingen af de adspurgte laboratorier tilbyder urea-analyser på jordprøver, så her vil ovennævnte antagelse blive anvendt på vurdering af alle jordprøver. Resultatet vil som udgangspunkt blive tolket således, at urea er lig Total-N fratrukket den uorganiske kvælstof (NH 3/NH 4 + og NO 3 - /NO 2 - ). Der vil udover ovennævnte parametre blive analyseret for indholdet af Total-N i jordog vandprøver. Da den udledte gødning har en højere massefylde end vand gennemføres der bestemmelser af massefylden for grundvandet til brug for en vurdering af, hvorledes det kan forventes at udledningen sker til Lillebælt. Hvis der i forbindelse med risikovurderingen og opstillingen af afværgeforslag peges på en afværgeløsning, der indebærer afgravning og bortskaffelse af jord, vil der blive udført supplerende målinger, der tager højde for kravene i jordflytningsbekendtgørelsen. På kortlagte arealer vil der blive suppleret med analyser, der tager højde for de forureningsstoffer, der har ligget til grund for kortlægningen (jf. tabel 5.1) samt de stoffer, der ellers kan forventes at findes på lokaliteten, jf. ejendommens historik (stoffer som kulbrinter inkl. BTEX (med Florisil-oprensning), chlorerede opløsningsmidler inkl. nedbrydningsstoffer, vandblandbare opløsningsmidler, MTBE og tungmetaller). Alle jordprøver vil blive opbevaret på køl i redcap-glas med tætsluttende låg i mindst 6 mdr. hos analyselaboratoriet med henblik på udførelse af eventuelt supplerende analyser. På baggrund af ovenstående betragtninger er der sammensat følgende undersøgelsesprogram. Placering af boringer fremgår af situationsplanen i bilag 2.

16 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 15 Boringsnr. / prøvenr. Type Placering og prøvedybde [m u.t.] Medie Antal målinger Logger Analysepakke B1-B53 Filtersatte boringer Afgrænsning af spild med gødningsvand Boredybde: Max. 6 m Filtersætning i et niveau (forventeligt 0,5-6 m u.t.) Jord og vand Fra 53 jordprøver og 53 vandprøver I udvalgte boringer (8-10 stk.) Alle jord- og vandprøver analyseres for Nitrit/nitrat, Ammonium-/ammoniak-N, Total- N og ph. Udvalgte vandprøver desuden for urea (26 stk.). Tabel 7.1 Planlagte boringer og analyseparametre. Risikovurdering og rapportering Efter den udførte undersøgelse udarbejdes en rapport med en vurdering af forureningens omfang, herunder forureningens vertikale og horisontale udbredelse, og der foretages en risikovurdering i forhold til kontakt, grundvand og recipienter, jf. påbuddets ordlyd. De indhentede oplysninger om spildstoffernes fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber vil sammen med undersøgelsens resultater samt beregninger af mængden af tilbageværende spildstoffer, udgøre grundlaget for en kvantitativ beskrivelse af forureningen, herunder relevante forureningsstoffer samt virkningerne heraf (risikovurdering, der redegør for kontaktrisiko og påvirkning af grundvand og recipienter) i henhold til det foreliggende undersøgelsespåbud, dateret 20. april 2016 /5/. På baggrund af undersøgelsens resultater og risikovurderingerne vil der blive beregnet en overslagspris for en fuldstændig oprensning samt en eller flere alternative løsningsmuligheder, som skal sikre den nuværende og en eventuel fremtidig mere følsom anvendelse af arealet samt grundvand og recipienter. Hvis der peges på en afværgeløsning, der indebærer afgravning og bortkørsel af jord, vil omkostningerne til fjernelse af gødningsforurenet jord og eventuel anden forurening (fra tidligere aktiviteter) blive adskilt. Hvis der på baggrund af en indledende undersøgelse fremsendes forslag til oprensningen af forureningen, vil kommunens accept heraf blive indhentet, inden oprensningen iværksættes. I forhold til vurdering af risiko over for målsat overfladevand (Lillebælt) vil der indgå en vurdering af, hvordan gødningsvandet forventes at fordele sig i vandsøjlen i Lillebælt. Der vil således blive foretaget en vurdering af, om det afstrømmende grundvand kan forventes at fordele sig i 0-10 meters dybde eller meters dybde. Til illustration af dette udarbejdes en konceptuel model, der blandt andet viser grundvandsfluxen ud i havnen/lillebælt. Tidsplan Når der foreligger en endelig accept af undersøgelsesprogrammet fra Fredericia Kommune vil undersøgelsen kunne påbegyndes med en mobiliseringsperiode på ca. 2 uger. Udførelsen betinger adgang til havnens arealer, ligesom relevante underjordiske ledninger og installationer skal påvises af ledningsejere inden boringer etableres. Det betyder, at borearbejdet afhænger af grundejer- og ledningsejers accept og påvisning. Opstart af borearbejde forventes derfor at

17 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 16 kunne igangsættes inden for 3-4 uger efter kommunens accept, dog under hensyntagen til ferie ved de berørte aktører. Borearbejdet forventes at have en varighed på 2 uger med efterfølgende udvælgelse og analyse af jordprøver samt udtagning af vandprøver. Herefter kan eventuelle supplerende boringer til afgrænsning af jordforurening i jord og grundvand udføres som en runde 2. Vandspejls-loggere etableres i filtersatte boringer. Databehandling og risikovurdering samt afrapportering forventes at have en varighed på 3-5 uger. En afrapportering af undersøgelsesresultater forventes dermed at kunne fremsendes i begyndelsen af oktober måned 2016 (se vedlagte tidsplan i bilag 3).

18 Dan Gødning A/S, Revideret oplæg til undersøgelsesprogram Side 17 Referencer /1/ Undersøgelsesrapporten Univar Møllebugtvej 9a, Fredericia. Indledende forureningsundersøgelse og oprensningsscenarier, udarbejdet af Tauw og COWI A/S, september /2/ geus.dk /3/ Undersøgelsesrapporten Investigations of soil and groundwater conditions at Fredericia depot, Møllebugtvej 9, Fredericia, udarbejdet af Kemp & Lauritzen A/S, marts /4/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Miljøstyrelsen, juni /5/ Påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr , om undersøgelser af jordforurening som følge af udledning af gødning fra tanke på adressen Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, matr.nr. 391 oø, Fredericia Stadsjorder. Dateret 20. april /6/ Fredericia Kommunes bemærkninger til oplæg til undersøgelsesprogram for afgrænsning af forurening med gødning fra Dan Gødning A/S tanke på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, matr.nr. 391oø, Fredericia Stadsjorder, 23. maj /7/ Referat af møde afholdt den 22. juni 2016 vedrørende revideret oplæg til undersøgelsesprogram for afgrænsning af forurening med gødning fra Dan Gødning A/S tanke på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, matr.nr. 391oø, Fredericia Stadsjorder. Modtaget 23. juni /8/ Foreløbig vurdering af omfanget af udslippet af kvælstof til Lillebælt fra Dan Gødning A/S, udarbejdet af Fredericia Kommune 21. april 2016.

19 Bilag 1

20 Bilag 1.1

21 7 9 Bjørnevej 7 Slippe 7 N N N N N N N N N N N N N N N 391ok 391ky 391kx 391kv 9 3B 391ik 391il im 391in Egernvej iy 391ix 391fæ 391ea 391iv 391gx 240eu 391iu 391dq fz it ,00m 3,77m fo 8 Elsdyrvej 2,50m 3 240ev Fredskov Bitumenvej A 11 Bitum envej Vesthavnsvej 391ob 6 2 Kaj Skovløbervæ nget qp io 391ku 391ip qq iq is ir kommunalt vejareal pa Bitum envej Strandvejen (kommunevej) 7B 1 391oø 391rq 4 Depotvej 3 391pæ 391oa Mølebugtvej 9 Slippe 7 Slippe 7 Kaj Centerhavn Brandvej 7A 391mv 2 391mg 391pg 2 5A 7 8 Lbnr Beliggenhed og ejer Beliggenhed: Møllebugtvej FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Møllebugtvej 5a FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Depotvej 4a FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Hvd matr.nr. - ejerlav Areal 391oø 9268 m2 Fredericia Stadsjorder pg 3510 m2 Fredericia Stadsjorder pæ 3215 m2 Fredericia Stadsjorder Beliggenhed: Møllebugtvej 11 FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia 391oa Fredericia Stadsjorder ha Vestre Ringvej 391lf 7000en 391pe 8 391om 4,00m Strandvejen Strandvejen 391pø Vestre Ringvej pf 7 Mølebugtvej Danmarks Digitale Ortofoto 2014: COWI - Skelbillede: Kort og Matrikelstyrelsen - Kort: LIFA A/S ph 2A Pakhusvej Slippe 4 391pl Nordkajen Pakhusvej Beliggenhed: Vesthavnsvej 44 FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/ Røde Banke Fredericia Beliggenhed: Kaj 22 2 FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Møllebugtvej 3 FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Møllebugtvej 1 FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Pakhusvej 2a FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Oceankaj 8b FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Slippe 6 2a FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Nyhavnvej 4 FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Centerhavn 1q FREDERICIA HAVN A/S Centerhavn Fredericia Beliggenhed: Vestre Ringvej 2 AUTOHUSET VESTERGAARD A/S Vrøndingvej Horsens Beliggenhed: Jernbanegade 2c 15 Banedanmark Amerika Plads København Ø 391rn 2602 m2 Fredericia Stadsjorder ob ha Fredericia Stadsjorder pf 5238 m2 Fredericia Stadsjorder pe ha Fredericia Stadsjorder ph ha Fredericia Stadsjorder pz 3132 m2 Fredericia Stadsjorder pb 5144 m2 Fredericia Stadsjorder pc 6796 m2 Fredericia Stadsjorder ba ha Fredericia Private Ejendomsjorder mg ha Fredericia Stadsjorder a ha Fredericia Private Ejendomsjorder Oversigtskort - matrikelkort og ejerforhold Møllebugtvej 7-11 m.fl Fredericia Søren S. Thomsen Landinspektør J.nr.: bhs Mål: 1:2000 A3 26. feb LIFA A/S Vendersgade 26E 7000 Fredericia Tlf LANDINSPEKTØRER

22 Bilag 1.2

23

24 Bilag 1.3

25

26 Bilag 1.4

27

28 Bilag 2

29

30 Bilag 3

31 Tidsplan for undersøgelse (Dan Gødning A/S og Nagro A/S), (DMR) 2016, uge 16 18/4-24/ /4-1/5 18 2/5-8/5 19 9/5-15/ /5-22/ /5-29/ /5-5/6 23 6/6-12/ /6-19/ /6-26/ /6-3/7 27 4/7-10/ /7-17/ /7-24/ /7-31/7 31 1/8-7/8 32 8/8-14/ /8-21/ /8-28/ /8-4/9 36 5/9-11/ /9-18/ /9-25/ /9-2/ /10-9/ /10-16/10 Påbud meddelt den 20/4 X Undersøgelsesoplæg, fremsendt til Fredericia Kommune 4/5 X X Fredericia Kommunes bemærkninger til undersøgelsesoplæg, modtaget d. 23/5 Revideret undersøgelsesoplæg, fremsendt til Fredericia Kommune 13/6 X X X X X X X X Møde med Fredericia Kommune, den 22/6 X Endelig revideret undersøgelsesoplæg, fremsendt til Fredericia Kommune dato X Accept fra Fredericia Kommune, dato X Ferie Ferie Indhentning af ledningsoplysninger, påvisning af installationer, afsætning af boringer mv. X X X Udførelse af undersøgelsesprogram (feltarbejde) X X Vandstandslogning og analyseperiode (flere parametre 10 arbejdsdage) Databehandling X X X X X Møde med Fredericia Kommune X X Evt. supplerende målinger X Analyseperiode (supplerende målinger) X X Databehandling og rapportering inkl. forslag til afværge og prissætning Aflevering af undersøgelsesrapport X X X X Dato:

NAGRO A/S Oplæg til undersøgelsesprogram

NAGRO A/S Oplæg til undersøgelsesprogram AGRO A/S Oplæg til undersøgelsesprogram Rekvirent: agro A/S Dato: 24. juni 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0257 Din rådgiver gør en forskel Kokbjerg 14, 6000 Kolding Tlf. 86 95 06 55 E-mail: kolding@dmr.dk www.dmr.dk

Læs mere

Bemærkninger til undersøgelsesrapport vedrørende Dan Gødning A/S

Bemærkninger til undersøgelsesrapport vedrørende Dan Gødning A/S NOTAT Projekt Kunde Brand ved Dan Gødning A/S og Nagro A/S, Fredericia Havn Autohuset Vestergaard A/S Dato 2016-12-21 Til Fredericia Kommune, Henrik Aagaard Jørgensen Fra Niels N. Christensen / Mads Dige

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr.

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 9 7000 Fredericia E-post: info@dangodning.dk 22-02-2016 Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Inger Pabst Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. 13495173,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

E-post: Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen V. Olesen

E-post: Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen V. Olesen DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 9 7000 Fredericia E-post: info@dangodning.dk 20-04-2016 Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen V. Olesen Påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. 13495173,

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted

Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Advokatfirmaet Hjulmann & Kaptain 2008.02.26 Østergade 23, 2. sal 0806151 9800 Hjørring SUB Att.: Jesper Langsted Vedr.: Fyringsolieforurening, HMK Bilcon A/S, Gørtlervej 15, 9320 Hjallerup Hermed fremsendes,

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Undersøgelse af udslip med gødningsvand på Fredericia Havn. Dansk Miljørådgivning A/S

Undersøgelse af udslip med gødningsvand på Fredericia Havn. Dansk Miljørådgivning A/S DAN GØDNING A/S Undersøgelse af udslip med gødningsvand på Fredericia Havn Rekvirent: Dan Gødning A/S Dato: 11. november 2016 DMRsagsnr.: 20160257 Din rådgiver gør en forskel Kokbjerg 14, 6000 Kolding

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud

Sag nr.: Deres ref.: Slangerup, den 27. juni Tilbud Jordbundsundersøgelser Vejgeoteknik Boreteknik tekniske boringer Rådgivning Kontrol Kommunale Ejendomme Att.: Jasper Kammer Wittenkamp jkwit@frederikssund.dk Sag nr.: 16.2639 Deres ref.: Slangerup, den

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29.

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. september 2015 Påbud om undersøgelser af jordforurening efter fueloliespild Miljøstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jordforurening

Påbud om undersøgelse af jordforurening Novozymes A/S Hallas Alle 1 4400 Kalundborg Att.: Tommy Skullerud Rasmussen, TMRS@novozymes.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01738 Ref. jamul/suand Den 27. januar 2016 Fremsendt med Digital Post til CVR

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Sendt pr. mail til Jesper.SchmidtHansen@shell.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01831 Ref. Anjro/amnso Den 23. januar 2017 Påbud om undersøgelse af jord-og

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk

Placeringen fremgår af bilag 2 og 3. - Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø naturmiljo@regionsjaelland.dk Harboes Bryggeri A/S Spegerborgvej 34 4230 Skælskør Att: Søren Malling sendt pr. mail sm@harboes.dk Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01949 Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved Tank 35

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015

ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding. EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 ATES anlæg v. Syddansk Universitet, Kolding EnviNa Grundvandsbaseret Geoenergi Vissenbjerg d. 5. maj 2015 Ansøgning om ATES anlæg Undersøgelser af muligheder for at etablere et ATES anlæg til det nye Syddansk

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere