Godkendelse. Tillæg 1 til miljøgodkendelse af Valsemøllen A/S, Sandvadsvej 14, 4600 Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse. Tillæg 1 til miljøgodkendelse af Valsemøllen A/S, Sandvadsvej 14, 4600 Køge"

Transkript

1 Godkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse af Valsemøllen A/S, Sandvadsvej 14, 4600 Køge Natur og Miljø Juli 2014

2 Returadresse: Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Valsemøllen A/S Sandvadsvej Køge Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Tillæg 1 til miljøgodkendelse af Valsemøllen A/S, Sandvadsvej 14, 4600 Køge angående etablering af valsning og emballering af havregryn Tillægget til miljøgodkendelse gives efter 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010. Natur og Miljø Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Fax Listebetegnelse: Virksomhedens beliggenhed: Matr.nr.: E 214 Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 20 tons, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage Sandvadsvej 14 (og 12), 4600 Køge 8an, 51 og 8be Ølsemagle By, Ølsemagle Kontakt: Jurjen de Boer Direkte tlf Mail: KS: MGB CVR-nr./ P-nr.: / Virksomhedens ejer: Grundejer: Valsemøllen af 1899 A/S Valsemøllen af 1899 A/S Venlig hilsen Jurjen de Boer Miljøsagsbehandler

3 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Ikke teknisk resumé af ansøgning... 3 Anden lovgivning VILKÅR FOR GODKENDELSEN UDTALELSER... 6 Virksomhedens bemærkninger... 6 VVM MILJØTEKNISK BESKRIVELSE MILJØTEKNISK VURDERING... 8 Placering... 8 Bedste tilgængelige teknik... 8 Luftforurening og lugt... 8 Spildevand... 8 Støj... 9 Affald... 9 Tanke, jord og grundvand... 9 Til- og frakørsel... 9 Uheld og unormal drift... 9 Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør... 9 Bilag 1. Klagevejledning mv Bilag 2. Underretning om afgørelsen Bilag 3. Situationsplan over virksomheden Bilag 4. Ansøgning... 13

4 INDLEDNING Den 2. juli 2014 har Valsemøllen A/S sendt en ansøgning (se bilag 4) om etablering af valsning og emballering af havregryn. Ændringerne indebærer bl.a., at Valsemøllen etablerer følgende miljørelevante anlæg: et kedelanlæg på 300 kw og et ekstra afkast. Køge Kommune godkender hermed disse ændringer i henhold til 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen til disse ændringer har en retsbeskyttelse på 8 år efter meddelelsen af godkendelsen (se 41b i Miljøbeskyttelsesloven). Tilsynsmyndigheden kan dog revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn ifølge 72, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven De følgende eksisterende miljøgodkendelser/afgørelser er i kraft: - miljøgodkendelsen fra 16. oktober 1987, - revision af vilkår i miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse dateret 20. oktober Kommunen giver endvidere en tilladelse til afledning af processpildevand til den offentlige spildevandskloak ifølge 28 i Miljøbeskyttelsesloven. Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. Virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 1 under listepunkt E 214 (Møllerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 20 tons, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage). Ikke teknisk resumé af ansøgning Nuværende situation. Råvarer til Køge og håndtering af råvarer i Køge samt færdigvarer til kunder Valsemøllen får pt. årligt 1500 tons havregryn indleveret i bigbags med lastbiler fra deres afdeling i Svendborg. Valsemøllen pakker pt tons havregryn i deres eksisterende pakkeri i Køge. Valsemøllen flytter pt tons færdigvarer til deres kunder i lastbiler. Fremtidig situation. Råvarer til Køge og håndtering af råvarer i Køge samt færdigvarer til kunder. Valsemøllen får fremadrettet årligt 1500 tons afskallet havre indleveret i tankbiler i Køge. Havren lagres i 2 ny opsatte siloer som placeres ved lager. Valsemøllen opsætter en blæser i et kabinet på lageret (indendørs)som blæser havren fra siloer til en valse. Havren valses og indleveres i 3 andre siloer som placeres i nuværende lager på dækket. De valsedefærdige havregryn flyttes med intern transport til en ny pakkelinje der placeres på eksisterende lager. Den emballerede færdigvare (1 kg havregrynsposer) palleteres og udleveres via eksisterende læsseramper til lastbiler. Mængderne der føres gennem Valsemøllen A/S er således uændrede. Miljømæssigt relevant er, at Valsemøllen etablerer et kedelanlæg på 300 kw og et ekstra afkast til melstøv. Anden lovgivning Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (BEK nr af 14. december 2006). 1 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed

5 - 4 - Tillægget til ændringerne gives på baggrund af løbende dialog med virksomheden. Med henvisning til 32 i Listebekendtgørelsen bortfalder tillægget til ændringerne hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter meddelelsen af godkendelsen. Miljøgodkendelsen til ændringerne fritager ikke virksomheden for at indhente eventuelle fornødne godkendelser efter planlovgivningen, byggelovgivningen eller andre love. 2. VILKÅR FOR GODKENDELSEN Vilkår 3.2 og 9.1 i miljøgodkendelsen dateret den 20. oktober 2011 udskiftes med nedenstående vilkår 3.2 og 9.1. Aktiviteterne, som allerede er miljøgodkendt og dem som godkendes i dette tillæg, skal desuden overholde de andre vilkår i miljøgodkendelsen/tilslutningstilladelsen/ afgørelsen dateret den 20. oktober Virksomheden skal desuden overholde nedenstående vilkår 2.4 og 8.6.a. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse. Afgørelserne og vilkåret kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. klagevejledning i bilag 1. Vilkåret for godkendelsen er angivet i det følgende. Vilkår Spildevand 2.4 Spildevand fra kedelanlægget skal afledes til den offentlige spildevandskloak. Luftforurening 3.2 Udledning i luften (emissionen) af melstøv i et afkast, som angivet i den nedenstående tabel, må ikke overstige den absolutte emissionsgrænseværdi, og skal være minimal på højderne over terræn i den nedenstående tabel. Desuden skal det efterstræbes, at den vejledende emissionsgrænseværdi overholdes. Afkast nr. Melstøv kilde Absolut emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ) Vejledende emissionsgrænse-værdi (mg/normal m 3 ) Afkasthøjde (m) Overvågnings udstyr 1 Kornmodtagelse korngrav 10 2,5 10,8 (øverst) 2 Kornmodtagelse aspiration 10 2,5 4,8 (nederst) 3 Renserier 10 2,5 43 X 4 Hvedemøllen pneumatik 10 2,5 43 X 5 Hvedemøllen aspiration 10 2,5 43 X (nyt afkast) 6 Grovmøllen/rugmølle 10 2,5 43 X 7 Rugsigtemøllen aspiration 10 2,5 43 X 8 Rugsigtemøllen pneumatik 10 2,5 43 X 9 Melsilo aspiration 10 2,5 43 X 10 Side åbning klidsilo 10 2,5 28,5 X

6 Afkast nr. Melstøv kilde 11 Opsækning og melblanderi (sækkepakkeri) 12 Aspiration termosnegle posepakeri 13 Aspiration termosnegle sideafkast, klidbehandling med vanddamp 14 Transportluft termosnegle, klidbehandlings anlæg 15 Afsugning svejsebord 16 Valsning og emballering af havregryn Absolut emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ) Vejledende emissionsgrænse-værdi (mg/normal m 3 ) Afkasthøjde (m) Overvågnings udstyr 10 2,5 9,5 X 10 2,5 7,5 Ingen krav Ingen krav 3,5 10 2,5 7,5 10 2, a Virksomheden skal senest 2 måneder efter meddelelse af denne godkendelse, dokumentere: at vilkår 3.2 (i denne afgørelse) til luftemissioner er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift med hensyn til afkast 16, at vilkår 3.3 (i virksomhedens miljøgodkendelse dateret den 20. oktober 2011)Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. til luftimmissioner er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift. Dokumentationen med hensyn til emissionen fra afkast 16 skal ske i form af minimum 3 målinger hver af en times varighed. Måleprogram og produktionsforhold under målingerne skal forinden aftales med og accepteres af tilsynsmyndigheden, inden målingerne iværksættes. På baggrund af emissionsmålingerne og tidligere målinger på de andre afkast skal virksomheden lade udarbejde en OML-beregning med den gennemsnitlige timeemission for den/de dimensionerende parametre som kildestyrke. Der skal vedlægges udskrift af beregningsresultaterne, inddata såvel som uddata. Beregningerne skal som minimum ske i den receptorhøjde, der modsvarer den højeste af de omgivende eksisterende og planlagte nye høje bebyggelser ved virksomheden, samt aktuelle terrænforhold. Emissions- og immissionsgrænseværdier er overholdt, hvis de beregnede gennemsnitlige værdier er mindre end eller lig de fastlagte grænseværdier (inklusiv absolutte og vejledende krav). Den samlede dokumentation skal sendes til Køge Kommune senest 6 uger efter at målingerne er udført. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger som er nødvendige for at vurdere måle og beregningsresultater, herunder oplysninger om driften ved prøvetagningen, alle delresultater, vurdering af ubestemtheden og evt. afvigelser fra målestandard. 9.1 Hvis driftsforstyrrelser, uheld eller andre årsager medfører emissioner eller immissioner af stoffer/kemikalier ud over det tilladte (inklusiv absolutte og vejledende krav) eller fare herfor, skal virksomheden umiddelbart underrette Køge Kommune. Senest 2 måneder efter, hændelsen er konstateret, skal virksomheden på Køge Kommunes forlangende fremsende en redegørelse til Køge Kommune. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er sket, forureningens omfang samt tid og sted for hændelsen. Redegørelsen skal derudover indeholde en handlingsplan og tidsplan for hvordan en lignende situation kan undgås i fremtiden. Virksomheden skal på Køge Kommunes forlangende få udtaget og analyseret flere målinger end nævnt i vilkår Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. (i virksomhedens miljøgodkendelse dateret den 20. oktober 2011) og vilkår 8.6.a (i denne afgørelse) for at dokumentere at vilkårene overholdes fra nu og i fremtiden.

7 UDTALELSER Virksomhedens bemærkninger Virksomheden og kommunen blev enige om indholdet af miljøgodkendelsen. Der henvises til korrespondancen i sagen. VVM Tidligere har kommunen vurderet, at virksomheden er omfattet af punkt 7g ( fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter ) i bilag 2 i VVM-reglerne i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (p.t. BEK nr. 764 af 23/06/2014). Virksomheder håndterer produkter, som indeholder stivelse, men der er ikke tale om fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter. Derfor vurderer kommunen, at virksomheden alligevel ikke er omfattet af VVM-reglerne.

8 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tillægget til miljøgodkendelsen og omfatter den miljøtekniske beskrivelse: - Ansøgningen om miljøgodkendelse af den 2. juli 2014 (se bilag 4), - løbende dialog og tilsyn på virksomheden. Virksomheden oplyste desuden: at de vil lave en kontrolmåling på støvkoncentrationen i afkastet efter etablering og en OML-beregning, at de kan skifte til et filter, som kan opnå lavere emissionskoncentrationer, hvis emissionen er højere end forventet, massestrømmen fra det nye afkast (nr 16)(stofmængde før rensning) vil være mindre end 2 kg melstøv/h, at kedelanlægget vil være gasfyret og på 300 kw og at afkasthøjden vil overholde Gasreglementet, til- og frakørsel reduceres, da virksomheden skifter transport af den samme mængde havregryn fra bigbags i lastbiler til tankbiler.

9 MILJØTEKNISK VURDERING Dette afsnit indeholder Køge Kommunes vurdering af oplysningerne fra virksomheden samt begrundelser for de fastsatte vilkår. Placering Virksomheden er etableret i et erhvervsområde, som ifølge Køge Kommunes lokalplan 2-16 (Industriområde ved Sandvadsgård) fra 1986 er udlagt til industri- og håndværk. Der må ikke etableres boliger i området, men der må etableres virksomheder, hvortil der stilles særlige beliggenhedskrav. Øst for erhvervsområdet ligger et andet erhvervsområde. Nord og vest for virksomheden er der andre virksomheder, men lige vest for området er S-toglinien og ca. 500 m vest ligger Køge Bugt Motorvejen. Mod sydøst ligger et område for etageboliger og et område for åben- og lav boligbebyggelse. Bedste tilgængelige teknik Kommunen vurderer, at de ansøgte ændringer overholder kravene til bedste tilgængelige teknik. Luftforurening og lugt Virksomheden har p.t. 14 afkast til melstøv. Kommunen vurderer: at virksomheden kan skifte til finere posefiltre, hvis det nye afkast (afkast nr. 16) ikke kan overholde emissionskravene i det nye vilkår 3.2, at virksomheden kan forhøje afkast eller skifte til finere posefiltre, hvis det nye afkast (afkast nr. 16) sammen med de eksisterende afkast ikke kan overholde immissionskravene i det eksisterende vilkår 3.3. Vilkårene kræver, at det dokumenteres, at emissions- og immissionskravene overholdes. Spildevand NALCO BT-53 anvendes i kedelvandet for at undgå kalkaflejring og korrosion. NALCO BT-53 indeholder bl.a. sulfit. Leverandøren af kedelanlægget har oplyst, at spildevandet fra kedelanlægget vil har en temperatur på 40 o C og en ph på 9. Derved overholdes kravene i Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand. Fra kedelanlægget afledes maksimalt 25,5 l vand/time til kloak. Anlægget forventes at blive anvendt i timer pr. uge. Kommunen vurderer derfor, at der vil blive afledt l vand til kloak pr. uge. Fra kedelanlægget afledes maksimalt mg sulfit/time til kloak (hvilket er 15,0 40 mg/l) til kloak. ECHA s hjemmeside ( oplyser om nedbrydelighed af sulfit: Sulfurous acid is in pure solutions slowly oxidized to sulfuric acid by the oxygen from the air. In the presence of catalyzing impurities such as manganese or iron salts, it is more rapidly converted. Kommunen vurderer, at sulfit oxideres til sulfat på det kommunale spildevandsrenseanlæg og at kravet til sulfat på 500 mg/l i Miljøstyrelsens vejledning om industrispildevand overholdes.

10 Støj Al ny produktion og produktionsmaskineri, er anbragt indendørs. Da Arbejdstilsynets støjkrav skal overholdes indendørs, vurderer kommunen, at de nye maskiner ikke vil have et relevant støjbidrag udendørs. Virksomheden har tidligere vurderet, at støjniveauet vil blive db(a) i skel. Kommunen har de sidste 27 år ikke registreret støjgener fra Valsemøllen. Det nye afkast (nr 16) etableres med en lyddæmper. Kommunen vurderer, at de ekstra støjkilder ikke resulterer i et højere støjniveau end db(a) i skel. Kommunen har tidligere lavet en orienterende støjberegning som viser, at støjkravene kan overholdes, hvis støjniveauet er db(a) i virksomhedens skel døgnet rundt. Affald Vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse kræver, at affald (inklusiv farligt affald) skal opbevares i overensstemmelse med Køge Kommunens til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald. Tanke, jord og grundvand Udvidelsen har ingen relevante påvirkninger i forhold til jord og grundvand. Til- og frakørsel Til- og frakørsel reduceres, da virksomheden skifter transport af den samme mængde havregryn fra bigbags i lastbiler til tankbiler. Uheld og unormal drift Risiko for støveksplosioner reguleres af Arbejdstilsynet og Beredskabet. Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør Kommunen kræver i vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse, at virksomheden ved ophør af driften skal sikre, at alle materialer, herunder råvarer og affald, der kan give anledning til forurening af jord, luft eller grundvand, afhændes eller bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

11 Bilag 1. Klagevejledning mv. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af tillægget, dvs. inden den 21. august 2014 klokken 12:00. Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside samt i Køge Onsdag tirsdag den 22. juli 2014, Heden/ Midtsjællands Avis onsdag den 23. juli 2014 og i lørdagsavisen lørdag den 19. juli Eventuel klage skal sendes til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge, så vidt muligt elektronisk på Kommunen videresender klagen sammen med sagens dokumenter til klagenævnet indenfor 3 uger efter klagefristens udløb. Yderligere oplysninger om klagevejledning og klagegebyr kan læses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Afgørelsen med de fastsatte vilkår er med andre ord gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet. Virksomheden vil blive underrettet af Køge Kommune, hvis der indgives klage fra anden side. Søgsmål Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

12 Bilag 2. Underretning om afgørelsen Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen: PL Consult Køge ApS, Peter Lind, Embedslægeinstitutionen Sjælland (sundhedsstyrelsen), Danmarks Naturfredningsforening, KER - Køge egnens renseanlæg, og Redningsberedskabet i Køge,

13 Bilag 3. Situationsplan over virksomheden Side 12/16

14 Bilag 4. Ansøgning Køge den 2. juli 2014 Til Køge kommune, afd. Teknisk forvaltning. Valsemøllen A/S. Sandvadsvej 14, 4600 Køge. CVR. Nr Miljømæssige konsekvenser ved etablering af valsning og emballering af havregryn i Køge. Nuværende situation. Råvare til Køge og håndtering af råvare i Køge. Vi får pt tons havregryn indleveret i bigbags med lastbiler fra vores afdeling i Svendborg. Vi pakker pt tons havregryn i vores eksisterende pakkeri i Køge. Vi flytter pt tons færdigvare til vores kunder i lastbiler. Fremtidig situation. Råvare til Køge og håndtering af råvare i Køge. Vi får fremadrettet 1500 tons afskallet havre indleveret i tankbiler i Køge, havren lagres i 2 ny opsatte siloer som placeres ved lager. Vi opsætter en blæser i et kabinet på lageret som blæser havren fra siloer til en valse. Havren valses og indleveres i 3 siloer som placeres i nuværende lager på dækket. De færdige havregryn flyttes med intern transport til en ny pakkelinje der placeres på eksisterende lager. Den emballerede færdigvare (1 kg havregrynsposer) palleteres og udleveres via eksisterende læsseramper til lastbiler. Mængderne der føres gennem Valsemøllen A/S er uændret. Teknik. Lufthåndtering. Der opsættes et filter som holder processerne i undertryk. Filteret har filterposer af samme type som vi anvender i dag i vores øvrige filtre. Emissions værdier vil overholde kravene i vores nuværende miljøgodkendelse. Emissionsværdierne vil blive dokumenter som vores øvrige filter afkast er målt og dokumenteret af vores nuværende leverandør. Afkastet etableres uden emissionsovervågning da processen kun er i drift med bemanding. Vi skønner at emissionsværdien for det pågældende filter afkast vil ligge meget tæt på eksisterende filter afkast nr. 3. (Renserier) Da produkterne ligner hinanden meget. Ved m³/h og en emission på 0,154 mg/ Nm³ vil massestrøm efter rensning bidrage med 2,772 g/h. Side 13/16

15 Dato Sagsnummer Dokumentnummer Filteret og øvrige proceselementer bliver integreret i vores kvalitetssystem dvs. der udarbejdes procedurer, instruktioner og checklister som sikrer drift, kontrol og vedligehold. Filter afkastet bliver forsynet med lyddæmper af samme type som vores øvrige lyddæmpere. Luft hastigheden ud af afkastet vil ligge mellem 8 og 10 m/s. Afkastets højde er 16 m over terræn. Den samlede luftmængde der håndteres i det nye filter vil ligge i størrelsesordenen 300 m³/min. Produkttransport. Havren transporteres pneumatisk fra siloer til proces via transportør, transportluften frembringes af pumpe der leveres i lukket kabinet som stilles på gulvet i lagerbygningen. Dampkedel. Da processen kræver damp placeres der en dampkedel i hjørnet af lagerbygningen, kedlen bliver af en type der kræver 1 dags kursus, da produkttallet er < 780 l*bar. Dampkedlen er godkendt til placering direkte i arbejdslokalet. Der føres rør ud til de 2 maskiner der kræver damp, maskinerne er placeret i en stålkonstruktion der står direkte på betondækket i lageret, rørføringernes samlede længde, fra kedel til maskiner er ca. 20 m. Rørene isoleres. Det samlede dampbehov ligger 375 kg damp/h. Afkastet føres 1 m. over tag på lageret. Afkastets højde er 7 m. over terræn. Opstilling, indretning og anvendelse sker jf. AT. Vejledning B.4.11 om opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr. AT. Bekendtgørelse nr.99: Om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. AT Bekendtgørelse nr. 100: Om anvendelse af trykbærende udstyr. 2. juli Svar fra potentiel leverandør af damp installation, omkring vand til kloak. Iflg. aftale fremsendes mængder på udledning af bundudblæsningsvand til kloak. Følgende er forudsat under beregningen. Produceret dampmængde 560 kg/h Anvendelse til direkte damp: 170 kg/h Mængde bundudblæsning ved anvendelse af blødgøringsfilter 15 % af 170 kg/h = 25,5 kg/h Udledt sulfitmængde/h: mg/h ph værdi: 9 Side 14/16

16 Dato Sagsnummer Dokumentnummer Udledningstemperatur: 40 gr. C Vedhæftet datablad på kedelkemikalie fra Jumag. Med venlig hilsen/best regards, Frank Kjølby Valsemøllen A/S Sandvadsvej 14 DK-4600 Køge Phone: Direct: Mobile: Side 15/16

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1.

Dispensation fra støjgrænser og arbejdstider i forbindelse med etablering af dækmoler i perioden fra den 1. oktober 2014 til den 1. Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Baltic Kaj 1 4600 Køge Att.: Thomas Elm Kampmann, tek@stc-koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 23-09-2014

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Ørnesædets Varmecentral Ørnesædets Varmecentral CVR nr.: 88518314 Stenløkke 1, 4622 Havdrup

Læs mere

Udkast til Godkendelse. Kemetyl A/S Tillæg til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Udkast til Godkendelse. Kemetyl A/S Tillæg til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Udkast til Godkendelse Kemetyl A/S Tillæg til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 10. juli 2014 Returadresse: Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Kemetyl

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00156 Ref. Johje/klhou Den 12. november 2008 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup Tilslutningstilladelse For PP Galvano Ophæng ApS Industrivej 22 3550 Slangerup Captia sag: 010733-2010 Udarbejdet af: ahjen KS af: kbech Godkendt af ahjen Frederikssund Kommune 2014 Indhold Datablad...

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge

Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge Natur og Miljø Juli 2014 1 Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen,

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, JAE@ramboll.dk og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, nielserik.andersen@koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

#split# Bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) #split# AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Plan og Miljø Dato: 08-03-2016 Sags. nr.: 09.02.16-P19-1-16 Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen Lokaltlf.: +4599454665 Ny Rådhusplads

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed.

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01105 Ref. bebha/gukha Den 24. juni 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for centralstøvsugere i F og P3 Miljøstyrelsen

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere