FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936"

Transkript

1 FRIESIA NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I, HEFTE 5 KØBENHAVN 1936! ~ c: _;

2 INDHOLD Seth Lundell: "Svamplokaler vid Femsjo", Ett efterlamnat manuskript av Elias Fries 259 M. P. Christiansen: Melanomphalia n. gen. Ny Slægt inden for de mørksporede Bladhatte. 287 Niels Nielsen: Vækststofindholdet i Spore r af Polyporus fomentarius 290 F. H. Møller: En ny Collybia-Art, Collybia pseudo-radicata Lange et Møller. Silke-Fladhat 294 J. A. Nannfeldt: Tuberacen Gyrocratera Ploettneriana P. Henn. funnen i Sverige : Notitser 299 Ny Literatur IV Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme 319 * REDAKTION: C. FERDINANDSEN N. F. BUCHWALD Udgivet af Foreningen til Svampekundskabens Fremme Rolighedsvej 23, København V. Trykningen afsluttet December HERTZ-BOGTRYKKERGAARDEN PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 "SVAl\1PLOKALER VID FEMSJO" ETT EFTERLAMNAT MANUSKRIPT AV ELIAS FRIES TILLRATTALAGT FoR PUBLIKATION Av SETH LUNDELL Redaktionen har haft den Glæde at modtage fra Hr. S e t h L u n d e Il, Upsala, en Afskrift af et Manuskript, forfattet af E l i a s F r i e s og in deholdende en Fortegnelse over Storsvampe-Lokaliteter ved Femajo. Om Man uskriptet giver Hr. L u n d e I l følgende Oplysninger : "Under mitt arbete att ordna upp de R o m e Il s k a svampsamlingarna, vi lka efter L a r s R o m e Il s dod f'orvårvats av Naturhistoriska Riksmuseets Botaniska avde lning, Stockholm, har jag antraffat en avskrift av ett synnerligen vardefullt manuskript av E l i a s F r i e s, jamte fotografiska kopier av vissa delar av detsamma. Man uskriptet ger utf'orl iga anvisningar om var de sa llsyntare svamparterna kring F'emsjo aro att finna och har formen av en P. M. Den f'orf'attades till ledning for Dr. M. A. L i n d b l a d, då denne år 1854 fick i uppdrag att uppsoka och låta avrita viktigare eller sallsyntare svampar, som E l i a s F r i e s i ungdomen funnit i sin fode lsebygd. Denna P. M. antraffades efter L i n d b l a d s dod i juli 1899 bland hans kvarlåtenskap. R o m e Il hade på sin tid detta manuskript t ill låns och gjorde då de nu återfunna avskrifterna och fotografierna. Var originalmanuskriptet numera befinner sig har icke varit mejligt att utrona, Den R o m e I l s k a avskriften ger intryck att vara exakt; i de fa ll, dal' fotografiska kopior av originalmanuskriptet finnas bevarade, har avskriften noga jåmtf'orts med dessa. I några fall har F r i e s' handstil ej kunnat tydas ; en del frågetecken forekomma, mestadels dock berorande helt ovasentliga saker.

4 Samtidigt antraffades ett brev i original från E l i a s F r i e s till M. A. L i n d b l a d i F'emsjo, daterat den 25. IX. 1855, vilket brev i vissa punkter komp letterar hans P. M." Hr. L u n d e Il har paataget sig det meget fortjenstfulde Arbejde at foretage en ny Afskrift af Manuskriptet, med Offentliggør else af dette for øje. Alle Artsnavne er omhyggeligt gennemgaaede,. Skrivefejl er rettede og en alfabetisk Fortegnelse over samtlige omtalte Arter udarbejdet. Ved Trykningen er Manuskriptets Form fulgt saa nøje som muligt. Det omtalte Brev fra E l i a s F r i e s til Dr. L i n d b l a d er aftrykt S To Faksimiler, dels af Brevets Udskrift, dels af dets sidste Side, giver et Indtryk af E l i a s F l' i e s' ingenlunde let læste Haandskrift. Vi bringer Forstanderen for det naturhistoriske Rigsmuseums botaniske Afdeling i Stockholm, Prof. Dr. G. S a m u e l s s o n, vor bedste Tak for velvillig Tilladelse til at offentliggøre Manuskriptet i "Friesia". Juni R edaktionen. F rom Mr. S e t h L u n d e I l, Upsa la, the editors hav e re ceived for publication a copy of a valuable manuscript written by the famous mycologist E l i a s F r i e s and containing a list of the more important fungus localities at Femsjo, Småland, Sweden, the birthplace of E l i a s F r i es. The copy was made by the late L a r s R o m e Il and was recently found by Mr. L u n d e Il in the collections left by R Q m e Il and now kept in the Botany Department of Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm. Th e edit ors.

5 SV AMPLOKALER VID FEMSJO. J. Hågnen, en halfo i sjo n Fargen, lofskog, hufvud sakli gen af Ek och Bok, ar en af de rikaste. De utmark taste svampa r, som bora ritas derst ådes. ara: Tricholoma coruphoeus") i tåtaste bokdungarne bland multnande laf nara Fargen, vester om Hagnaberget. Clito cyb e phy llophilus myck et omrrig i tataste bokskogen. Collybia radicatu s allman i skogarne har och allestådes. men enstaka. plexipes en af de skonaste ar te r, men lik en l'rfycena f. e. galericulatus, men kand af sin af fibrer på ytan flatade fot. Allman efter regn kring stubbar. Myc ena pelianthinus. Den gudomligaste af alia. Finnes på en enda flack, dal' den år tigen togs, i lunden straxt vester om Hagriaklippan vi d sj on. haemat opus finnes i alia bokskogar på stubbar. Skon. Oniphclia hyd rogtammus un gefar der M. pelian thinus. ojjuciatus. Spridd, rar; finnes troligen icke, liknar i hast Ag. dr'yophilu s. Pieurotue cireinatus på bjorkstammar, nedfallne. Sen, finnes troligen icke. Pluteus hispidulus på multna bokstubbar. Mycket liten och utmarkt. chrysopheus likaledes, men storre. (På murkna bokstubbar finnes afven den skona P. leoninus, men tagen i Valshult och Almås). ( Pholiota ra dicosu s ar t ecknad, men utrn årkt ; tagen på s. o. sluttningen af Hagnaberget). Pholiota comosus. Rar på nedfallna grenar. mycenoides. Endast vis sa år forekommer den, men då storeta mångd i karret S. om Hagnaberget. *) F r i e s arivander i brevet nastan genomgående maskulinform å skivlingsnamnen, vilket fdrklaras av ett underforstått A g a r i c u s.

6 H ebeloma petiginosus en af de minsta arter, men h ogst utmarkt och lagges stor vigt på dess t ecknand e, då den ick e ar f or vandt med n ågon annan a rt. Den ar både ha r och annorstades allman. Flammula lub rica. Kring bok stubbar. Neuccria Myosotis. Finnes omkring ka r r et soder om Hagnaklippan, eljest fl er estådes f. e. i bok sko gen vid vågen från Valshult t ill Alm ås ; skon, mycken vigt la gges på den. Golera reticulatus. P å bokstubbar bland Plutei, rar, hogst utmarkt. E ljest finnes i de fl est a boks kog ar åfven den narbeslågtade G. cleuriaiu» - båda bora tecknas. Hsjph oloma lacrumabumdu«. Har, på Bjorker åkne n o. s. v. allman och bor tecknas. Psathsjr«noli-toma ere på eks p ån. Cortinarius turmalis fi nnes i stora massør. nemorensis. porp hyrius 7 :- ) i ka rrak ti g lund nara sjon, mitt mot Halla. li quidus. P å sa mma stalle. nitidue. Hogre up p i boks koge n. iojaceue. Skon, i stora massor, nara stranden. tabularis h ogs t omriig, i Ofre skoge n, narmare gardet, bland gras. dia bolicu«} raphanoide s Lika ledes. Båda omniga, azureue blan d boklofvet jemte C. anomalus. cinmaba rinue allman i lundarne blan d boklofvet, mest åt ves tra sidan. cotoneus subnoiatus } bast soder om H ågnab er get, men rara. to TVUS } tvenne storst åt liga arter, som finnas i alla scuiulatus bokskogar (den senare på f ukt iga stallen ) ss. Bya in tagt, Saraboks hult o. s. v., men tecknas endast efter compietta exemplar med sitt f ilig ram på f ot en. duracinus en skon art, men svår att igenkarma. F inns ofvan på Hållsdam sbacken. milvinus ar en lit en tunn art, som ef te r starka regnskurar fi nn es i stora massor i de tataste lund ar ne vi d vestra sidan. Huqr ophorue penariue och ar bus tivus tv å skona ar te r! *) Sannolikt fe lskrivning for C. p o r p h y r o p li S.

7 Lactarius galo'j'''rheus::+) Skon, i tata dung år j emt e sjon, vesterut. CTe?nOT. Rar. Russula j ellea i alia lundar, mest åt vestra sidan, der marken betackes af bok lof. Enf'årgad, blekgui. Mcrcsmius praeiosmus framkommer f'orst sent i alia tata dungar. erythropus. Rar. alliaceus finn es i alia bok sko gar i mangd. Skon, (P OlYP01'US frondoeue), Hudnum. striqo eum. på nedfalina bjorkgrenar. Rar. Cratereuu s pusillu s på bar jord på H ågnaber get s sider. Clavaria P?Jxid at a på mu ltnade aspstammar. juncea i mangd i slutet af October i tåtaste lundarne. Colocera glossoicles på ekstockar. Th elephorer utbredda på boklof. Omkring Hagnen : I karret utom s. v. hornet Nolomea [uncea. På de mossiga falten fram mot Korslid Cortina rius em ollitus. I Korslid vid linden B oletu s chrysenteron. På bjorkbackarna mot Arfvaviken Russula het erophstll a; Cortina riu s clepexus. Bya intågt, II. Vågen tages ofver Bosseberget, der på s. v. sidan bland Vaccinium uli ginosum ar funnen 'I'ri cholom a turr itais. På magre (?) fallet eller dalen oster om Bosseberg'et a r tagen Coriinarius elotus. Sen ofver karret inkommer man i Bya intågt ; der finnas : Tri cholom a Columbetui formen med kort fot. loricatus en enda gång i medi. af Octob er funnen und er hasselbuskar vid backen. M?J cena jilopes bland våta lof vid backen. pterigenus på gamla stipites af Aspidium vid backen; (finnes salerare utom Bya iritagt på sa mma lokal under Hagriaklippan, straxt norr om Bya intagt): *) p y r I) g a l u s.

8 Nar backen uttorkar i torra som rar finnas under aspidierna n ågra små, de gudomligaste arter Mycena trucbelinu«, Gclera pannosus. Och på as pidier na finnes afven Neuccria sipariue. AIla dessa utmarkt rara. L epionia [ormo sus }. o. l s.v. hornet pa fukti ga stallen. N olane a cetratus exilis bland dumeta jemte backen. Inocyb e HYStTix. Kronan blan d In ocyb e. Kring hasselbu skarne. der backen rinner ofv er en sten, som ligg er i dagen. H yg7'oph or'us metap odius plagar vaxa utom nor dves tra hornet på en gr ås plan mellan Eya iritagt och karret, in om gar des gå r den. Colly bia hariolorum. på r ishogar. Inocyb e rimosu s den åletaste med sti pes bulboso-m arginatus. Naucoria inquilinus på grenar m. m. car pophi iu» på laf. eechareides mycket allman. der backen faller in. Galero. aqu atilis. Osaker att traffa har, men ar elj est allman i karl'. E mbolu s. Midt i byns iritagt bland S alix ourita, Skon, men sv år att finna. H ypholoma Candolleanus. 8tubbsvamp. Om den ej finnes har nu, så finnes den såkert annorstades ; kand af sina blå lameller i borjan. Cortinarius crassue prosinus arvinaceus (salot j errit e Inocub e H ustri x, men sedna re). camurus totvus se Hagn en ; i s.v. hornet. scu tulatus d : o. helv elloides. I backen, då den uttorkar. flab ellu s bland hasselbuskarne. L o.ctari u s blenmius allman i bok sko gar. Russula vesca (v ar. cucnoxam tlui, men ej hufvudformen ). oluiacea fås har skonast, elje st allman i bok skogar. Morcsmius alliaceus se Hagn en. Vaillantii l aro ock har funne, men soktes f ortorquatus J gafves. L en tinu s suavissimus vor e gudomlig att åte rfinna på hopade, vissnad e grenar af Solix aurita! Pohjporue elegan t; Cloeeria æmethnætino.

9 Går man sedan jemte gardesgården upp på Bjorkeråknen finnas bland bjorklof stundom Cortinarius triumphans och hemitricnus,. jemte gardesgården, der fordom en ekstubbe stått Leptonia sarcitus och Cortinarius somioeus ; men sakert finnes uppå Råknen Cortinarius eloricotor och fans har den gudomliga POlYPOTUS CCtsearius, ett ovårderligt fynd, Amanita cariosa! III. Kring Prestgården och byen finnas : På norra sidan om karaktersbyggnaden Prestgården Pholiota blattariue. Galera Apalus. Vid ladugårdsvåggen nara kål gården Coprinus rapidus. I kål gården under kålen vid s. sidan N aucoria ar-oalie hogst angelagen få tecknad. N olan ea ciomdeetinus (samt icterinus). Coprimus coopertus. I store Fåll: Tricholoma ta,villaris mycket sen. HygTophorus squaluiu» jemte gångstigen. Hogst vigtig att få tecknad. Entoloma jubatus bland mossa mitt i fållen, men finnes afven annorstades. Russula fragilis och Psalliota hypsipus i mossan nara gardesgården. HygTophorus m etapodius stundom, men finnes flerestådes omnigare. Vid gardesgården mot Gatebacken fans på en enda punkt ett par exemplar af Marcemiue varicosus. På Gatebacken i sardeles regniga hostar Pholioto. pumilus och djupast ned i dalen Psilocybe physaloides. I trådgården bland Spiraea salicifolia My cena dissiliens och bland gråset ofvan syrenbuskarna vesterut Camtharelliu: replexus och N aucoria porriginosus. I H ulefållen Psathyra iatuiæ; N cucoria crobuiu.s vid gamla drångstu gan och ned i dalen Clitocybe infundibulifotrnis gib bus, som så betydligt afviker från den Upsaliensiska, att den bor tecknas. (For

10 ofrigt L epionier på backen o. s. v. ). Kring åkern togs en gång oerhorda masser Tricholoma hum iiie,") som eljest finnes har och der på backigare ånga r. I gårdet finn es uti mossen vester om lviurs åker vid gardesgården Entoloma elodes (vig ti g!). Oster ut mellan Sandlien och Prestgården finnes vid Almåsaledet en ku lle, på hvars grasvaxta ostra sida finnes den hogst utmarkta No lanea verecumdus (te cknas!) och H ygtophotus su brtuliaius, samt på vestra sidan X ero tu s dejormis, rar. lviellan Prestgården och byen finnes i syrmerligen våt vaderlek, på kyrkogården norr om kyrkan Clavaria r osea och mellan kyrkan och byen, vester om vågen Collybia clusilis, Mycena amicta. I byens k åltapper a ra funna Pholiota tog ularis m. fl. I mos sen nordost från byen E ntolom a costatus. Vid vågen nor r ut i vagkante n vid Elfdalen Meraemiu«lan guidus och langr e fram R ussula depallen s. I karl' nedan om Ryssland, åker, N au coria scorpioides,. på backarigen Psilocyb e ericaeus ( jemte Clit. ectupu«; den ar ritad). Ofvan b åckabron bland alar ne n. o. om v ågen N au coria scolecinus. IV. Prestgårrlens skog och hasthage. Nar man f rån P r est gården går vågen osterut kommer man utanfor gardesgrinden (Alm åsaledet) till Sandlien, i hvars djupaste sand man finner i r egriig October Ag. grumosus "'H:' ), en hogst sållsynt och utrnårkt art, men finnes ej aila år. Nedanf'or Sandlien ligger AfjefåIlen; der finnas (utom L eptonier på heden ) två r ara arter bland gråset n åra Afjen (e n vattensamling ) L act arius hysginu s och Coriin ariu e elotu s. Bland Polytricha på branda stållen Thelephora undulata. lvielian Sandlien och skogs ledet finnes st un dom vid vagkanten Coprinus pronus och bland gråset vid v åg en inom skogsledet finnas flere goda saker f. e. Collybia ocellatu s ( lik C. cirrluitu s men foten utan ailt pulver etc.). Vid h ornet, der Afj ef åll en slutar och en liten skogs bå ck inrinner i den samma, finnas någre de mast skona arter i st or t r egnvader. *) Otydligt ; bor kanske vara Tr. t u m i d u m. ** ) C l i t o c y b e g r u m a t a (cfr. Hym. Eur. p. 108).

11 nemli gen Entolo m a B at sehianus och Ag. ineomtus. :(- ) Skulle dessa finnas, vore h ogst vig tigt, att de blefve ritade. Straxt inom gardesgår den soder ut f innes i et t fukti gt backdrag nedom Af j eberget Russula sang ui'y!'ea. Vandrar man seda n landsvågen uppf'or tills slut tningen uppho r och en skogsvag viker åt soder, f ans der i m ånga år på en formultnad st ubbe Marasmius impudieus. Att nu anvisa lokaler inu ti skogen blir svårare; bort mot E lgansgol finnas locis humidis Myeenaianthinus och Cortinarius eaustieus; un gefar midt i skogen f inn es en bokdunge, der Pholiota squamos us, L entinus ursinus o. s. v. in saml ad es. Går man derifrån ofver t ill gar desgården ( n.o. ut ) vid håsthagen, finnes der åfven bok, der den h ogst markvårdiga Coprinus uaricue och Pholiota adipo sa vaxa på sj elfva bokstammarne. Går man seda n in i h asthagen och f ålla n f'ram mot h ej den emot sjon, ar der en bokdunge med f lere goda saker, fornåmligast Pholiota confraooea och soder om namnde lund Cortinarius myrtillinus, men båda sallsynta och f innas endast tillfålli gtvis. Fallan == Dull ab er get s gr åsvaxte backar och dalar (ej norra sluttningen mot sjon utan sodra och slatten nedanfor) ara hogst m~rklig e f or rikedom en och skonhe ten af L ept oni er, hvil ka recommenderas t ill tecknin g, ss. L. lampropus, ehalyba eus, Nolanea eoeles (n ara osynlig!) och Entoloma Prumuloid es, som f innes temligen allmånt på torra angsbackar och bor tecknas. P å slat te n nedanf'or, nara n ågra i dagen uppt radande hallar, våxer bland P olytr icha en af de titma r kt aste Mye ener Mye ena peltatus. Ned emot sjan ar en aldunge, der flera sallsy nta arter vaxa. Foljer ma n gardesgården sen soderuf nar a karret, kommer man under Hasthagskli pp an i den s. k. Har j edalen, der bla nd hallonr iset finnas eller hafva fun ni t s Omphalia setip es, Mye ena pt erigenus på aspidiestjelkar, sa mt f'orr vid en stubbe den skona L ept onia plaeida och Mye ena eroeata. FOljer man sedan gångstigen ut ti ll Killinghagen, f innas på kulien, s.v. om backen Russula ru bra, samt efter mycket regn Cort inarius ru bricos us och eomperius (?). F Oljer man seda n gångst igen ut t ill Sandlie n traffas nara den sa mma på meller sta afsatsen af backen narmast gardesgården N au- *) C l i t o c y b e i li C o m t a.

12 ' coria Christinae - elje st vid Stubbebo - och på gr åsvaxta fåltet nå ra Sandlien på sjelfva hejden Entoloma gris eocyan eus, Cortinariu s tustrctue, 'I'richoloma cumeiioiius o. s. v. Vandringen ål Qvarnhagen och Bålshult. V. Går man från P r estgården rakt i vester ofv er en mosse komm er man f'or st till en furudun ge, der H ydnum scro biculatum. to gs. Går man sed an genom qvarnledet, ligger non om vågen ett karrdrag, vid hvars affall Clitocu be vi becinus plagar vaxa tufvig. Men man återvan der till grinden och tager våg en åt ba cken, som ligger ves ter om karret, som slutar [vid] Ba stesj on. Denna tallba cke und ersokes val. Nordligast och hogst upp e bland tallbuskarna vaxa Noneecria j estivus (s om bor tecknas), H ebeloma diffraetus (obety dlig ), Tricholoma pu tidus (liten, t eckn as ). Midt på liden vid gå ngst igen Poly porus su bsquam osus, Hud na, Cortinarius corrosus, duracinus, irreqularis, incisus (hogr e upp mot Hålsdammen) m. f l. P å ves t ra sluttningen af denna backe midt emot ålki stdammen och midt på ba cken Bol. collinitus. Från Hål sdammen foljes gar des gå r den på norra sidan til! ett karl', der (jemte Cra tere llus lut escens ) finnes N au coria conepers a (bor teckn as ). Vid koreva gen går man ofv er stattan i Sodra Hage, der finnas spe ciell Psathyra jib rillosus, Pi eurot us pulmumorius ; och langst bort i hor net mot Stensjon Cortinarius amurceus. Der klifver man ofver två gå rdesg årdar (fo r en sm al upprojning i skogen) och inkommer i en tallskog, der jemte den hogst skona och markvardiga Cortinarius ptivi gnus fi nnas Mycena cruenia, In ocub e reiicinni«m. fl. Man va n drar sedan jemte sista gardesgården mot norr ti ll dess man kommer ti ll ing ån gen till Bålshult, der bland bjorkarna och mossan jemt e andr a finnes den skona Cliiocube opiparus. I qvar nhagen, som ar vid, finnas flere r ara sva mpar Cre pidotus scalaris på tallstubbar, Cor timariu s malachius, allman har och i andra barrs kogar ; borde te okna s un g. Ofvan sågdammen vid åen Pholiota strumosue och nedan om byens såg på stran derna Flammula limulata.

13 269 VI. Vandring mellan Flahult och Långebro lid. Man går rakt i ves te r från P restg ården geno m qva rnhagen forbi s ågen och kommer efter tvenne grindar i Flahults garde. Har ar på bjorkstubbar H udmum. corruqatum. tagen; vidare på grusfait under bjorkar T helephoro. ca1'yophyllea sa mt Enioloma turbidu«(afven annorstades l) och återvånder sedan till grinden till qvarnhagen. Der ligger soder ut en mosse, f r ån hvilk en en back r inner åt norr genom en lån g kar rtrakt. Vestra kanten af denna k årrt r akt al' en af de intressantaste vandr ingar och f'oljes den rakt i norr, t ill ma n utkornmel' till allmanna h år a davågen vid en brant backe. Det ar ett godt stycke. Har f innas många skona H ydna ( H. squamosum; meuiieucum; tomentoeum), många herrliga Cortinarier, hvaribland den gudomliga C. plumiger vi d en alst ubbe, C. SU bt01'tus och t01'tuosus bland Sphagn a, Clitocy be diffo1'm is likaledes (alia t r e i kar rka nten), Inocybe re licinus d: o, Cortimarius vibratilis ; och narmare L ångebr o lid Fl am miul a austerus på taiista mmar, Gelere. stagnina i sin prakt, Cortimariue vibratilis, Colocera [urcato. m. f l. Bland gråset jemt e den nu nedlagda vågen Collybia flaoidar), Inocyb e calæmistraiue, Russula sardonia. Man vandrar seda n åt er tiil F'ems j o ofver ba cken, del' soder om vågen Cortinarius muricinus ar f un nen och norr om vågen inom ga rdesgå r den vid en omhvalf'd, stor rot Mycena uranius. Man va ndrar sedan utfor en mindr e backe, f'oljande landsvågen till en ny back och grind; vid denna gr ind brukar Amamita exc elsue vaxa (el jest i Alm ås etc.). VII. Vandring till Slåttagårdet och Stubbebo. F oljer man den f orf'allna vågen f rån P restg år den i soder ofver Gatebacken, kommer man utom grinden till byns t jarbacke : der f innes i slutet af October Mycena pelliculosus. Fo ljer man sedan vågen rakt f ram (en gångst ig till vester lamnas ås ido), f innas i Slattagardet vid de g rasvaxta kantem a af vågen flere skona arter Ino cub e colamietratusl, sinuosus, samoucimue (alia,;,) =? F l a ID ID U l a f l a v i cla.

14 borde tecknas! ), P silocyb e coprophi lus, bul laceus, physaloides, lib ertatis (for drar skar pa regnskurar). Man st at er sedan till korvågen till Halmstad, som f'oljes. I sandgropar vid sidan finnes Bol etus cyanescens och vid grinden till Knallhults skog, oster om vå gen, hogst sallsynt Bol etu s f ulig in eus. Grinden kallas Harbrotaledet. Då man ar vid Hårbrotåledet borde en detour gor as och åt bokdungen rakt i vester, der Coriinarius alboviolaceu s l, coccineus (?) m. fl. våxa. Både inom och utom grinden ar funnen i va gkanten den markligaste B oletu s af alia Bol. potphy1'ospotus. Foljande st ora vå gen forbi ett soldattorp viker man af vid sodra anden af Metesjon, som ligg er ves te r om vågen, och kommer inuti Stubbebo garde. Sluttningen mot n.o. eller mot Met eajon ar svamprik, sy nnerl igast på Cortinari er cyanitesi, pavonius, bolaris, spilomeus, stillatitius sa mt N au coria Christinae i mangd, m. fl., Marasmius terginus (sen), - n. b. om det r egnar braf! Vid n.v. andan i karr en finnas E ecilia poli tus l och st undom bland buskar Cortinariu s corruscome. Rakt i ves te r från Stubbebo finnes en torr bokdunge, som har Russula lepid al, Amanita matmific a! (dock teml. trivial, lik en mag er form af A. erubescene ), Inocyb e lanug inosus l, Cliio cube ptuopsis l Man åte rv an der derefter till Stubbebo och folj er gångst igen till F emsjo emellan Met eajon och Stensj on. Nar man hunnit ned f r ån haj den och det bli r sumpigt med grasvaxt mark, sokes Tricholom a jru m eniaceus, och innan man går ofver backen, men nara den samma, sokes på en kull e Agari cus colossus, begr afven af t allbarr. Man vandrar sedan gångstigen framåt, tills man kommer till en ny grind na ra Stensj ons strand; der ar en ka rrtrakt mellan vågen (i hvars kanter Pi eurotue acetosus finnes! ) och i den finnas Russula ochroleuca och Cortinarius ri gidus. Långre fram i karl' Lactarius picinus l l l T ecknas l! l Vandringen fortsattes sedan till F emsjo i de uttorkade karren Galer«sta gninus, paludosus l VIII. Vandring till Almås och Valshult. Man går genom Prestgårdens skog forbi Pettersberg, der nedom backen en g ångstig afv iker åt soder. Den folj er man till man kommit genom en skogsgr ind, der på svedda backar Tricholom a caeuiiue to gs.

15 Kommen ofver backen va r ha r fordom de herrligaste svampdunga r, rika på H ydna (H. nigrum, aurantiacum, velutinum) och m ånga skona Agarici och Cortinari er ( C. malicorius m. fl.). I vagkanten nara backen, som kommer från E lgansge l Lactarius glyciosmus och mammosus och i ett bråndt karl' soder derom Rh izina och f lere Agarici, ss. Omphalia m aurus. Sen grin den passerats kommer man in i Va lsh ults ma rk. Har ara m ånga goda saker, men svåra att finna. Russula laci ea på de oppna falten, Bol etus pruinosus o. s. v. En liten bokb evaxt ber gkulle nor r om vågen ar sy nne r Iigen markva r dig f or den skona Amomitc. P ersoonii, som en da st ar tagen har, men alla år, samt på torra granqvistar i den samma Marasmius amadelphus. P å br anda små t allstubbar f an s har Irpex carneus. Irp ex lacteus på bokstubbar jemte P lilebia merismoides. Efter att fo ljande g ångstigen passerat en gar desgår d kommer man t ill en mosse, hvarofv er en gångstig leder. I den spr uckna dyn fans i stark sommarhetta Nolomea limosus. Kommen ofver mossen, och se dan en grind blifvit passe rad, kommer man in uti Alm ås bokbevaxta angar. Sedan man gått ofver spånge n ofv er åen finnes i en liten sankning i f'orsta kullen bland bokarne den rara Cortinarius injractu s och C. venetus. Man går se dan langr e upp ofvan karren nedom gardesgården mot soder. Har finnes Bol etus pachypus, ( eljest spridd både i bok- och gran sko g ) ; vid k ållan eller soder om den Myc ena crocaius, Cortinarius croceocoeruleus, C. tur binatus, Inocu be cincinmatus, Rus sula semicrema, Miiraemius j uscopu rpu reus, Geoglossum vir ide, Claoaria botrytes, crispule. och på ekst ubba r N olanea coelestinus och mycket mera. Kommen ino m gardesgården har man på sluttninge n Cort inarius damascenus och vid åe n på as pg re nar f an s fordom Crepidotus haustellari s! och Panus conchatus. Kommen t ill sågen, ( der Flammula limulatus! aldr ig sa knades på sågs påns banken i sjon ) lig ger soder om den stora och vids tr ackta, svamprika bokskogar. Bland de har tagne nåmnas endast Hyclnum sepienirionale, H. cirr hatum, Cortmarius paleaceus och cris tallinus samt m ånga andra curiosa svampar, ss. Onyg ena jag inea. Hal' kringst r ofvas så mycket tiden [tillåter] och sokas sy nnerl ig en Polypori, f. e. P. N eesii, ru ii loms m. fl., samt Pleurotus mae trucaiu«, tagen elje st i bokskogen tv årsofver sj on, norr om Alm ås. Hemturen tages genom Alm ås garde f'olj ande sa mma gar des gård

16 som på bortvågen. men på inre sidan. Der tages Boletus fulvidus ~ Vidare ofver sp ången. grinden; men g årigvagen ofver mossen tages icke, utan vågen rått fram (en quasi-korvag) till Va lshult. Innan man kommer in i Va lshults garde sokes på fuktiga stallen Nau coria Myosotis och Collybia succineus (hogst rar). I Valshults garde ar blott en svamp att soka, men af hogsta vigt, nemi. Pholiota spectabilis vid ekstubbar jemte Ofre vågen med riktning åt nordvest. Vid Knapabo geres en utflygt åt furudungen - den sista norr om våge n, - der Collybia strumoeue aldrig saknades. Bar tecknas. Hømvågen tages efter landsvågen eller ock gångstigen hager om densamma, som borjar vid Knapabo. Vid f'uktiga va gkanter. innan man hunnit i Femsjo skog, finnes Aaaricu» m ix tus, e Fl ammulis. IX. Van dring tiil Bokeberg. Från Knapabo (se ofvan) fol ies stora vågen. Vid Tvarback ses efter svampar, som tillhora branda stallen, f. e. Cliiocube sinopicus, ehuru egentligen en v årsvamp. Exeursioner goras inåt skogen. På omku llfallna trådrotter sokas Inocybe vatricosus oeh Flammula scambus. Dessa båda små svampar hogst vigt.iga att få teeknade (den senare ar svår att igenkanna, men allman!). Der vågen narmar sig ett kårr oeh gor en bugt, sokes på den gråsvåxte vagkanten Tricholoma rasilis. I sodra Bokebergs ångar finnas f lere lundsvampar oeh i norra Bokebergs garde nara Backshage. norr om vågen 'I'richoloma respienden s. På alstubbar soder om Tvarbåck Ag. almicola. r) Skulle P holiota squamosa ej annoratades finnas, fås den såkert i St. Tranhults hummelgård eller trådgård. Vid St. Dufhult finnes i trådgården Hypholoma cascus, men lonar sig knappt soka. x. Vandring tiil Bohult. Lonar sig f'oga ; emellertid ar mellan Haghult oeh Bohult et t *) F l a ro ro li l a a l n i c o l a.

17 godt bokehult, der fl er e intressanta sa ker finnas L en zites flaccida, Russul a lu tea, P silo cyb e camobrummeus, P sathura pennatus o. s. v. Mellan Haghult och Bohult Mycena inclinatus, N euccria sticticus. XI. Hallabåke hage mellan Ibro och Ullhults såg ar en sardeles utm arkt stat ion. Nara Ibro i sa nd Neuccria lu gub ris - ar tecknad. Lan gre in åt ves ter fl ere Claoari er, 'I'richolom a Columbetta maximus Mycenclt strobilinuel l! s. c. E picr. avenaceus L eptonia placidus L appula H ebeloma Bil'rus N olanea clandestinus Flammula tri choloma decussatus Psilocy be murcidue Coriinarius Zineib era incs L actarius vietus (afven i F emsj o: H ågnen ). B oletu s fl occopue H ydnum E rimaceu s (te ml. allman ): Utorn va nliga Hå gne- och Bya intagt-svam par. XII. Yaberg. Vid sågen på eks t ocka r Colly bia exsculptus. På en bokb eva xt kull e oste r om Svens st uga Cortinariue balaustinus. Den vigti gaste ar i skogen nara Ander sabc 'I'richolom a onychinus. Kr ing de ga mla askarne utmarkt a Coprini ss. C. ex siin ct oriue och på de sa mma P oluporue variu«. På en back e mellan tor pet Stenbo och Saraboks soldat-to r p Entolom a Prumul oides, och i skogs dunge n derjemte T ri ch olom a cerinus (ritad) - afven i Valshults mark - och Thelephora ironåescene. Friesia I 18

18 XIII. Vandring ål Femsjo bys Intag. Har aro mycket goda saker, men krångligt att hitta fram. Man fo ljer Råknen utåt landsvågen till Halmstad och tager af en skogsvag, som viker åt oster, straxt soder om soldattorpet. Der langst in ar upprojning i sko gen for arigsmark i fyra skiften: N. 1 passerades på vågen till Almås. N. 2 ligger detta narmast ; fram mot Iritaget ar en god skog med Collybia con/ luens, Clitocy be amrpiu«. N. 3 vå gen, som leder dit ( den mellersta), slutas vid ett karl', innan man kommer in i Iritaget. Der i vagkanten bland furubarr Hiui numi sca brosuml et politum. P å de brande kullarne i Intaget finnas Cortinariu s biformis (sen!) och La ctarius musieue; den senare nara n. 2. Hogst vigtig att få tecknad. N. 4 Har godt forråd af Cortinarier. som C. arm eniacue (te cknad), C. malachius. XIV. Touren tiil Odensjo (utom Femsjo sock en). V åg en ofver Bokeberg, Rangelsbo (int ressant position), Unnaryd. Karsnas (F lammula lnurub r i e) (?), Ynne ( Tricholoma unguentatus). Vid Odenajo ar det egentligen Naset, som ar intressant. F'oljande aro ej sedda vid F emsjo socken: Clito cyb e ty rianthinus! L entinus [riabilis! Cortituiriu e callochroue! quadricolor samt Myc ena pelianthinus (blott i Hagnen ). I mossen soder om viken mellan Bjorkenaset och Odenajo Pholiota mycenoides! I karret vid Prestgården Naucoria scorpioides! Under Salix viminalis bort mot ladugården Lactarius aepid eus l ; på namnde Sal ix Fla mm ula conissans! I skogarns derikring eljest vanliga F'emsjo-svampar samt Coriinarius or ellomus.

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1939 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG INDHOLD BRITA FELLANDER, Anna Michelsen och J.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Finsk nationalkunstner. præsenteres i. Råds

Finsk nationalkunstner. præsenteres i. Råds Roskildefreden i 1658 fylder 350 år Ved Roskildefreden mistede Danmark 44 pct af sit areal og knap 30 pct af sin befolkning, da Skåne, Halland og Blekinge blev svensk. Freden er også internationalt berømt,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE FORHANDLIN GAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN 20-22 JUNI 1949 NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM 1949 FORHANDLINGAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Svampejagten. Svampejagten

Svampejagten. Svampejagten Svampejagten Svampejagten af Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe, Jens H. Petersen & Jan Vesterholt Danmarks svampeatlas, 2009 Layout og foto (hvor ingen anden er nævnt) Jens H. Petersen/Low Budget Publishing

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund / Fisk i Öresund Udgivet af: Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet Udgivelsesår: 2007 Antal: Redaktion:

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 Juli 1989 Nr.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

nypoesi februar 2005 AASE BERG JOHAN JÖNSON PATRICK LUNDBERG MARIUS NØRUP-NIELSEN ØYVIND RIMBEREID MARTIN GLAZ SERUP LARS SKINNEBACH NYE TIDSSKRIFTER

nypoesi februar 2005 AASE BERG JOHAN JÖNSON PATRICK LUNDBERG MARIUS NØRUP-NIELSEN ØYVIND RIMBEREID MARTIN GLAZ SERUP LARS SKINNEBACH NYE TIDSSKRIFTER nypoesi februar 2005 AASE BERG JOHAN JÖNSON PATRICK LUNDBERG MARIUS NØRUP-NIELSEN ØYVIND RIMBEREID MARTIN GLAZ SERUP LARS SKINNEBACH NYE TIDSSKRIFTER 1 www.nypoesi.net Oslo, februar 2005 Forfatterne og

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

,Når de skal beskrive deres

,Når de skal beskrive deres ungdomsforskning nr. 2 - juli 2003 UNGE I PERIFERIEN,Når de skal beskrive deres marginalisering i samfundet, siger de, at det er fordi, de er vokset op i periferien - a periferia nr. 2 - juli 2003 1 Center

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN Se den lille kattekilling... 2 Oles ny autobil... 2 På en grøn bakketop... 2 Højt på en gren... 2 Tinge-linge-later... 2 Lille føl... 2 Jeg ved en lærkerede... 3 Sur, sur, sur...

Læs mere

Immaterialrettens særlige procesformer

Immaterialrettens særlige procesformer Immaterialrettens særlige procesformer Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Immaterialrettens særlige procesformer (Se siderne 435-454 i Bind I) Referent: dr.jur.thomas Riis, professor, Danmark

Læs mere