FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936"

Transkript

1 FRIESIA NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I, HEFTE 5 KØBENHAVN 1936! ~ c: _;

2 INDHOLD Seth Lundell: "Svamplokaler vid Femsjo", Ett efterlamnat manuskript av Elias Fries 259 M. P. Christiansen: Melanomphalia n. gen. Ny Slægt inden for de mørksporede Bladhatte. 287 Niels Nielsen: Vækststofindholdet i Spore r af Polyporus fomentarius 290 F. H. Møller: En ny Collybia-Art, Collybia pseudo-radicata Lange et Møller. Silke-Fladhat 294 J. A. Nannfeldt: Tuberacen Gyrocratera Ploettneriana P. Henn. funnen i Sverige : Notitser 299 Ny Literatur IV Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme 319 * REDAKTION: C. FERDINANDSEN N. F. BUCHWALD Udgivet af Foreningen til Svampekundskabens Fremme Rolighedsvej 23, København V. Trykningen afsluttet December HERTZ-BOGTRYKKERGAARDEN PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 "SVAl\1PLOKALER VID FEMSJO" ETT EFTERLAMNAT MANUSKRIPT AV ELIAS FRIES TILLRATTALAGT FoR PUBLIKATION Av SETH LUNDELL Redaktionen har haft den Glæde at modtage fra Hr. S e t h L u n d e Il, Upsala, en Afskrift af et Manuskript, forfattet af E l i a s F r i e s og in deholdende en Fortegnelse over Storsvampe-Lokaliteter ved Femajo. Om Man uskriptet giver Hr. L u n d e I l følgende Oplysninger : "Under mitt arbete att ordna upp de R o m e Il s k a svampsamlingarna, vi lka efter L a r s R o m e Il s dod f'orvårvats av Naturhistoriska Riksmuseets Botaniska avde lning, Stockholm, har jag antraffat en avskrift av ett synnerligen vardefullt manuskript av E l i a s F r i e s, jamte fotografiska kopier av vissa delar av detsamma. Man uskriptet ger utf'orl iga anvisningar om var de sa llsyntare svamparterna kring F'emsjo aro att finna och har formen av en P. M. Den f'orf'attades till ledning for Dr. M. A. L i n d b l a d, då denne år 1854 fick i uppdrag att uppsoka och låta avrita viktigare eller sallsyntare svampar, som E l i a s F r i e s i ungdomen funnit i sin fode lsebygd. Denna P. M. antraffades efter L i n d b l a d s dod i juli 1899 bland hans kvarlåtenskap. R o m e Il hade på sin tid detta manuskript t ill låns och gjorde då de nu återfunna avskrifterna och fotografierna. Var originalmanuskriptet numera befinner sig har icke varit mejligt att utrona, Den R o m e I l s k a avskriften ger intryck att vara exakt; i de fa ll, dal' fotografiska kopior av originalmanuskriptet finnas bevarade, har avskriften noga jåmtf'orts med dessa. I några fall har F r i e s' handstil ej kunnat tydas ; en del frågetecken forekomma, mestadels dock berorande helt ovasentliga saker.

4 Samtidigt antraffades ett brev i original från E l i a s F r i e s till M. A. L i n d b l a d i F'emsjo, daterat den 25. IX. 1855, vilket brev i vissa punkter komp letterar hans P. M." Hr. L u n d e Il har paataget sig det meget fortjenstfulde Arbejde at foretage en ny Afskrift af Manuskriptet, med Offentliggør else af dette for øje. Alle Artsnavne er omhyggeligt gennemgaaede,. Skrivefejl er rettede og en alfabetisk Fortegnelse over samtlige omtalte Arter udarbejdet. Ved Trykningen er Manuskriptets Form fulgt saa nøje som muligt. Det omtalte Brev fra E l i a s F r i e s til Dr. L i n d b l a d er aftrykt S To Faksimiler, dels af Brevets Udskrift, dels af dets sidste Side, giver et Indtryk af E l i a s F l' i e s' ingenlunde let læste Haandskrift. Vi bringer Forstanderen for det naturhistoriske Rigsmuseums botaniske Afdeling i Stockholm, Prof. Dr. G. S a m u e l s s o n, vor bedste Tak for velvillig Tilladelse til at offentliggøre Manuskriptet i "Friesia". Juni R edaktionen. F rom Mr. S e t h L u n d e I l, Upsa la, the editors hav e re ceived for publication a copy of a valuable manuscript written by the famous mycologist E l i a s F r i e s and containing a list of the more important fungus localities at Femsjo, Småland, Sweden, the birthplace of E l i a s F r i es. The copy was made by the late L a r s R o m e Il and was recently found by Mr. L u n d e Il in the collections left by R Q m e Il and now kept in the Botany Department of Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm. Th e edit ors.

5 SV AMPLOKALER VID FEMSJO. J. Hågnen, en halfo i sjo n Fargen, lofskog, hufvud sakli gen af Ek och Bok, ar en af de rikaste. De utmark taste svampa r, som bora ritas derst ådes. ara: Tricholoma coruphoeus") i tåtaste bokdungarne bland multnande laf nara Fargen, vester om Hagnaberget. Clito cyb e phy llophilus myck et omrrig i tataste bokskogen. Collybia radicatu s allman i skogarne har och allestådes. men enstaka. plexipes en af de skonaste ar te r, men lik en l'rfycena f. e. galericulatus, men kand af sin af fibrer på ytan flatade fot. Allman efter regn kring stubbar. Myc ena pelianthinus. Den gudomligaste af alia. Finnes på en enda flack, dal' den år tigen togs, i lunden straxt vester om Hagriaklippan vi d sj on. haemat opus finnes i alia bokskogar på stubbar. Skon. Oniphclia hyd rogtammus un gefar der M. pelian thinus. ojjuciatus. Spridd, rar; finnes troligen icke, liknar i hast Ag. dr'yophilu s. Pieurotue cireinatus på bjorkstammar, nedfallne. Sen, finnes troligen icke. Pluteus hispidulus på multna bokstubbar. Mycket liten och utmarkt. chrysopheus likaledes, men storre. (På murkna bokstubbar finnes afven den skona P. leoninus, men tagen i Valshult och Almås). ( Pholiota ra dicosu s ar t ecknad, men utrn årkt ; tagen på s. o. sluttningen af Hagnaberget). Pholiota comosus. Rar på nedfallna grenar. mycenoides. Endast vis sa år forekommer den, men då storeta mångd i karret S. om Hagnaberget. *) F r i e s arivander i brevet nastan genomgående maskulinform å skivlingsnamnen, vilket fdrklaras av ett underforstått A g a r i c u s.

6 H ebeloma petiginosus en af de minsta arter, men h ogst utmarkt och lagges stor vigt på dess t ecknand e, då den ick e ar f or vandt med n ågon annan a rt. Den ar både ha r och annorstades allman. Flammula lub rica. Kring bok stubbar. Neuccria Myosotis. Finnes omkring ka r r et soder om Hagnaklippan, eljest fl er estådes f. e. i bok sko gen vid vågen från Valshult t ill Alm ås ; skon, mycken vigt la gges på den. Golera reticulatus. P å bokstubbar bland Plutei, rar, hogst utmarkt. E ljest finnes i de fl est a boks kog ar åfven den narbeslågtade G. cleuriaiu» - båda bora tecknas. Hsjph oloma lacrumabumdu«. Har, på Bjorker åkne n o. s. v. allman och bor tecknas. Psathsjr«noli-toma ere på eks p ån. Cortinarius turmalis fi nnes i stora massør. nemorensis. porp hyrius 7 :- ) i ka rrak ti g lund nara sjon, mitt mot Halla. li quidus. P å sa mma stalle. nitidue. Hogre up p i boks koge n. iojaceue. Skon, i stora massor, nara stranden. tabularis h ogs t omriig, i Ofre skoge n, narmare gardet, bland gras. dia bolicu«} raphanoide s Lika ledes. Båda omniga, azureue blan d boklofvet jemte C. anomalus. cinmaba rinue allman i lundarne blan d boklofvet, mest åt ves tra sidan. cotoneus subnoiatus } bast soder om H ågnab er get, men rara. to TVUS } tvenne storst åt liga arter, som finnas i alla scuiulatus bokskogar (den senare på f ukt iga stallen ) ss. Bya in tagt, Saraboks hult o. s. v., men tecknas endast efter compietta exemplar med sitt f ilig ram på f ot en. duracinus en skon art, men svår att igenkarma. F inns ofvan på Hållsdam sbacken. milvinus ar en lit en tunn art, som ef te r starka regnskurar fi nn es i stora massor i de tataste lund ar ne vi d vestra sidan. Huqr ophorue penariue och ar bus tivus tv å skona ar te r! *) Sannolikt fe lskrivning for C. p o r p h y r o p li S.

7 Lactarius galo'j'''rheus::+) Skon, i tata dung år j emt e sjon, vesterut. CTe?nOT. Rar. Russula j ellea i alia lundar, mest åt vestra sidan, der marken betackes af bok lof. Enf'årgad, blekgui. Mcrcsmius praeiosmus framkommer f'orst sent i alia tata dungar. erythropus. Rar. alliaceus finn es i alia bok sko gar i mangd. Skon, (P OlYP01'US frondoeue), Hudnum. striqo eum. på nedfalina bjorkgrenar. Rar. Cratereuu s pusillu s på bar jord på H ågnaber get s sider. Clavaria P?Jxid at a på mu ltnade aspstammar. juncea i mangd i slutet af October i tåtaste lundarne. Colocera glossoicles på ekstockar. Th elephorer utbredda på boklof. Omkring Hagnen : I karret utom s. v. hornet Nolomea [uncea. På de mossiga falten fram mot Korslid Cortina rius em ollitus. I Korslid vid linden B oletu s chrysenteron. På bjorkbackarna mot Arfvaviken Russula het erophstll a; Cortina riu s clepexus. Bya intågt, II. Vågen tages ofver Bosseberget, der på s. v. sidan bland Vaccinium uli ginosum ar funnen 'I'ri cholom a turr itais. På magre (?) fallet eller dalen oster om Bosseberg'et a r tagen Coriinarius elotus. Sen ofver karret inkommer man i Bya intågt ; der finnas : Tri cholom a Columbetui formen med kort fot. loricatus en enda gång i medi. af Octob er funnen und er hasselbuskar vid backen. M?J cena jilopes bland våta lof vid backen. pterigenus på gamla stipites af Aspidium vid backen; (finnes salerare utom Bya iritagt på sa mma lokal under Hagriaklippan, straxt norr om Bya intagt): *) p y r I) g a l u s.

8 Nar backen uttorkar i torra som rar finnas under aspidierna n ågra små, de gudomligaste arter Mycena trucbelinu«, Gclera pannosus. Och på as pidier na finnes afven Neuccria sipariue. AIla dessa utmarkt rara. L epionia [ormo sus }. o. l s.v. hornet pa fukti ga stallen. N olane a cetratus exilis bland dumeta jemte backen. Inocyb e HYStTix. Kronan blan d In ocyb e. Kring hasselbu skarne. der backen rinner ofv er en sten, som ligg er i dagen. H yg7'oph or'us metap odius plagar vaxa utom nor dves tra hornet på en gr ås plan mellan Eya iritagt och karret, in om gar des gå r den. Colly bia hariolorum. på r ishogar. Inocyb e rimosu s den åletaste med sti pes bulboso-m arginatus. Naucoria inquilinus på grenar m. m. car pophi iu» på laf. eechareides mycket allman. der backen faller in. Galero. aqu atilis. Osaker att traffa har, men ar elj est allman i karl'. E mbolu s. Midt i byns iritagt bland S alix ourita, Skon, men sv år att finna. H ypholoma Candolleanus. 8tubbsvamp. Om den ej finnes har nu, så finnes den såkert annorstades ; kand af sina blå lameller i borjan. Cortinarius crassue prosinus arvinaceus (salot j errit e Inocub e H ustri x, men sedna re). camurus totvus se Hagn en ; i s.v. hornet. scu tulatus d : o. helv elloides. I backen, då den uttorkar. flab ellu s bland hasselbuskarne. L o.ctari u s blenmius allman i bok sko gar. Russula vesca (v ar. cucnoxam tlui, men ej hufvudformen ). oluiacea fås har skonast, elje st allman i bok skogar. Morcsmius alliaceus se Hagn en. Vaillantii l aro ock har funne, men soktes f ortorquatus J gafves. L en tinu s suavissimus vor e gudomlig att åte rfinna på hopade, vissnad e grenar af Solix aurita! Pohjporue elegan t; Cloeeria æmethnætino.

9 Går man sedan jemte gardesgården upp på Bjorkeråknen finnas bland bjorklof stundom Cortinarius triumphans och hemitricnus,. jemte gardesgården, der fordom en ekstubbe stått Leptonia sarcitus och Cortinarius somioeus ; men sakert finnes uppå Råknen Cortinarius eloricotor och fans har den gudomliga POlYPOTUS CCtsearius, ett ovårderligt fynd, Amanita cariosa! III. Kring Prestgården och byen finnas : På norra sidan om karaktersbyggnaden Prestgården Pholiota blattariue. Galera Apalus. Vid ladugårdsvåggen nara kål gården Coprinus rapidus. I kål gården under kålen vid s. sidan N aucoria ar-oalie hogst angelagen få tecknad. N olan ea ciomdeetinus (samt icterinus). Coprimus coopertus. I store Fåll: Tricholoma ta,villaris mycket sen. HygTophorus squaluiu» jemte gångstigen. Hogst vigtig att få tecknad. Entoloma jubatus bland mossa mitt i fållen, men finnes afven annorstades. Russula fragilis och Psalliota hypsipus i mossan nara gardesgården. HygTophorus m etapodius stundom, men finnes flerestådes omnigare. Vid gardesgården mot Gatebacken fans på en enda punkt ett par exemplar af Marcemiue varicosus. På Gatebacken i sardeles regniga hostar Pholioto. pumilus och djupast ned i dalen Psilocybe physaloides. I trådgården bland Spiraea salicifolia My cena dissiliens och bland gråset ofvan syrenbuskarna vesterut Camtharelliu: replexus och N aucoria porriginosus. I H ulefållen Psathyra iatuiæ; N cucoria crobuiu.s vid gamla drångstu gan och ned i dalen Clitocybe infundibulifotrnis gib bus, som så betydligt afviker från den Upsaliensiska, att den bor tecknas. (For

10 ofrigt L epionier på backen o. s. v. ). Kring åkern togs en gång oerhorda masser Tricholoma hum iiie,") som eljest finnes har och der på backigare ånga r. I gårdet finn es uti mossen vester om lviurs åker vid gardesgården Entoloma elodes (vig ti g!). Oster ut mellan Sandlien och Prestgården finnes vid Almåsaledet en ku lle, på hvars grasvaxta ostra sida finnes den hogst utmarkta No lanea verecumdus (te cknas!) och H ygtophotus su brtuliaius, samt på vestra sidan X ero tu s dejormis, rar. lviellan Prestgården och byen finnes i syrmerligen våt vaderlek, på kyrkogården norr om kyrkan Clavaria r osea och mellan kyrkan och byen, vester om vågen Collybia clusilis, Mycena amicta. I byens k åltapper a ra funna Pholiota tog ularis m. fl. I mos sen nordost från byen E ntolom a costatus. Vid vågen nor r ut i vagkante n vid Elfdalen Meraemiu«lan guidus och langr e fram R ussula depallen s. I karl' nedan om Ryssland, åker, N au coria scorpioides,. på backarigen Psilocyb e ericaeus ( jemte Clit. ectupu«; den ar ritad). Ofvan b åckabron bland alar ne n. o. om v ågen N au coria scolecinus. IV. Prestgårrlens skog och hasthage. Nar man f rån P r est gården går vågen osterut kommer man utanfor gardesgrinden (Alm åsaledet) till Sandlien, i hvars djupaste sand man finner i r egriig October Ag. grumosus "'H:' ), en hogst sållsynt och utrnårkt art, men finnes ej aila år. Nedanf'or Sandlien ligger AfjefåIlen; der finnas (utom L eptonier på heden ) två r ara arter bland gråset n åra Afjen (e n vattensamling ) L act arius hysginu s och Coriin ariu e elotu s. Bland Polytricha på branda stållen Thelephora undulata. lvielian Sandlien och skogs ledet finnes st un dom vid vagkanten Coprinus pronus och bland gråset vid v åg en inom skogsledet finnas flere goda saker f. e. Collybia ocellatu s ( lik C. cirrluitu s men foten utan ailt pulver etc.). Vid h ornet, der Afj ef åll en slutar och en liten skogs bå ck inrinner i den samma, finnas någre de mast skona arter i st or t r egnvader. *) Otydligt ; bor kanske vara Tr. t u m i d u m. ** ) C l i t o c y b e g r u m a t a (cfr. Hym. Eur. p. 108).

11 nemli gen Entolo m a B at sehianus och Ag. ineomtus. :(- ) Skulle dessa finnas, vore h ogst vig tigt, att de blefve ritade. Straxt inom gardesgår den soder ut f innes i et t fukti gt backdrag nedom Af j eberget Russula sang ui'y!'ea. Vandrar man seda n landsvågen uppf'or tills slut tningen uppho r och en skogsvag viker åt soder, f ans der i m ånga år på en formultnad st ubbe Marasmius impudieus. Att nu anvisa lokaler inu ti skogen blir svårare; bort mot E lgansgol finnas locis humidis Myeenaianthinus och Cortinarius eaustieus; un gefar midt i skogen f inn es en bokdunge, der Pholiota squamos us, L entinus ursinus o. s. v. in saml ad es. Går man derifrån ofver t ill gar desgården ( n.o. ut ) vid håsthagen, finnes der åfven bok, der den h ogst markvårdiga Coprinus uaricue och Pholiota adipo sa vaxa på sj elfva bokstammarne. Går man seda n in i h asthagen och f ålla n f'ram mot h ej den emot sjon, ar der en bokdunge med f lere goda saker, fornåmligast Pholiota confraooea och soder om namnde lund Cortinarius myrtillinus, men båda sallsynta och f innas endast tillfålli gtvis. Fallan == Dull ab er get s gr åsvaxte backar och dalar (ej norra sluttningen mot sjon utan sodra och slatten nedanfor) ara hogst m~rklig e f or rikedom en och skonhe ten af L ept oni er, hvil ka recommenderas t ill tecknin g, ss. L. lampropus, ehalyba eus, Nolanea eoeles (n ara osynlig!) och Entoloma Prumuloid es, som f innes temligen allmånt på torra angsbackar och bor tecknas. P å slat te n nedanf'or, nara n ågra i dagen uppt radande hallar, våxer bland P olytr icha en af de titma r kt aste Mye ener Mye ena peltatus. Ned emot sjan ar en aldunge, der flera sallsy nta arter vaxa. Foljer ma n gardesgården sen soderuf nar a karret, kommer man under Hasthagskli pp an i den s. k. Har j edalen, der bla nd hallonr iset finnas eller hafva fun ni t s Omphalia setip es, Mye ena pt erigenus på aspidiestjelkar, sa mt f'orr vid en stubbe den skona L ept onia plaeida och Mye ena eroeata. FOljer man sedan gångstigen ut ti ll Killinghagen, f innas på kulien, s.v. om backen Russula ru bra, samt efter mycket regn Cort inarius ru bricos us och eomperius (?). F Oljer man seda n gångst igen ut t ill Sandlie n traffas nara den sa mma på meller sta afsatsen af backen narmast gardesgården N au- *) C l i t o c y b e i li C o m t a.

12 ' coria Christinae - elje st vid Stubbebo - och på gr åsvaxta fåltet nå ra Sandlien på sjelfva hejden Entoloma gris eocyan eus, Cortinariu s tustrctue, 'I'richoloma cumeiioiius o. s. v. Vandringen ål Qvarnhagen och Bålshult. V. Går man från P r estgården rakt i vester ofv er en mosse komm er man f'or st till en furudun ge, der H ydnum scro biculatum. to gs. Går man sed an genom qvarnledet, ligger non om vågen ett karrdrag, vid hvars affall Clitocu be vi becinus plagar vaxa tufvig. Men man återvan der till grinden och tager våg en åt ba cken, som ligger ves ter om karret, som slutar [vid] Ba stesj on. Denna tallba cke und ersokes val. Nordligast och hogst upp e bland tallbuskarna vaxa Noneecria j estivus (s om bor tecknas), H ebeloma diffraetus (obety dlig ), Tricholoma pu tidus (liten, t eckn as ). Midt på liden vid gå ngst igen Poly porus su bsquam osus, Hud na, Cortinarius corrosus, duracinus, irreqularis, incisus (hogr e upp mot Hålsdammen) m. f l. P å ves t ra sluttningen af denna backe midt emot ålki stdammen och midt på ba cken Bol. collinitus. Från Hål sdammen foljes gar des gå r den på norra sidan til! ett karl', der (jemte Cra tere llus lut escens ) finnes N au coria conepers a (bor teckn as ). Vid koreva gen går man ofv er stattan i Sodra Hage, der finnas spe ciell Psathyra jib rillosus, Pi eurot us pulmumorius ; och langst bort i hor net mot Stensjon Cortinarius amurceus. Der klifver man ofver två gå rdesg årdar (fo r en sm al upprojning i skogen) och inkommer i en tallskog, der jemte den hogst skona och markvardiga Cortinarius ptivi gnus fi nnas Mycena cruenia, In ocub e reiicinni«m. fl. Man va n drar sedan jemte sista gardesgården mot norr ti ll dess man kommer ti ll ing ån gen till Bålshult, der bland bjorkarna och mossan jemt e andr a finnes den skona Cliiocube opiparus. I qvar nhagen, som ar vid, finnas flere r ara sva mpar Cre pidotus scalaris på tallstubbar, Cor timariu s malachius, allman har och i andra barrs kogar ; borde te okna s un g. Ofvan sågdammen vid åen Pholiota strumosue och nedan om byens såg på stran derna Flammula limulata.

13 269 VI. Vandring mellan Flahult och Långebro lid. Man går rakt i ves te r från P restg ården geno m qva rnhagen forbi s ågen och kommer efter tvenne grindar i Flahults garde. Har ar på bjorkstubbar H udmum. corruqatum. tagen; vidare på grusfait under bjorkar T helephoro. ca1'yophyllea sa mt Enioloma turbidu«(afven annorstades l) och återvånder sedan till grinden till qvarnhagen. Der ligger soder ut en mosse, f r ån hvilk en en back r inner åt norr genom en lån g kar rtrakt. Vestra kanten af denna k årrt r akt al' en af de intressantaste vandr ingar och f'oljes den rakt i norr, t ill ma n utkornmel' till allmanna h år a davågen vid en brant backe. Det ar ett godt stycke. Har f innas många skona H ydna ( H. squamosum; meuiieucum; tomentoeum), många herrliga Cortinarier, hvaribland den gudomliga C. plumiger vi d en alst ubbe, C. SU bt01'tus och t01'tuosus bland Sphagn a, Clitocy be diffo1'm is likaledes (alia t r e i kar rka nten), Inocybe re licinus d: o, Cortimarius vibratilis ; och narmare L ångebr o lid Fl am miul a austerus på taiista mmar, Gelere. stagnina i sin prakt, Cortimariue vibratilis, Colocera [urcato. m. f l. Bland gråset jemt e den nu nedlagda vågen Collybia flaoidar), Inocyb e calæmistraiue, Russula sardonia. Man vandrar seda n åt er tiil F'ems j o ofver ba cken, del' soder om vågen Cortinarius muricinus ar f un nen och norr om vågen inom ga rdesgå r den vid en omhvalf'd, stor rot Mycena uranius. Man va ndrar sedan utfor en mindr e backe, f'oljande landsvågen till en ny back och grind; vid denna gr ind brukar Amamita exc elsue vaxa (el jest i Alm ås etc.). VII. Vandring till Slåttagårdet och Stubbebo. F oljer man den f orf'allna vågen f rån P restg år den i soder ofver Gatebacken, kommer man utom grinden till byns t jarbacke : der f innes i slutet af October Mycena pelliculosus. Fo ljer man sedan vågen rakt f ram (en gångst ig till vester lamnas ås ido), f innas i Slattagardet vid de g rasvaxta kantem a af vågen flere skona arter Ino cub e colamietratusl, sinuosus, samoucimue (alia,;,) =? F l a ID ID U l a f l a v i cla.

14 borde tecknas! ), P silocyb e coprophi lus, bul laceus, physaloides, lib ertatis (for drar skar pa regnskurar). Man st at er sedan till korvågen till Halmstad, som f'oljes. I sandgropar vid sidan finnes Bol etus cyanescens och vid grinden till Knallhults skog, oster om vå gen, hogst sallsynt Bol etu s f ulig in eus. Grinden kallas Harbrotaledet. Då man ar vid Hårbrotåledet borde en detour gor as och åt bokdungen rakt i vester, der Coriinarius alboviolaceu s l, coccineus (?) m. fl. våxa. Både inom och utom grinden ar funnen i va gkanten den markligaste B oletu s af alia Bol. potphy1'ospotus. Foljande st ora vå gen forbi ett soldattorp viker man af vid sodra anden af Metesjon, som ligg er ves te r om vågen, och kommer inuti Stubbebo garde. Sluttningen mot n.o. eller mot Met eajon ar svamprik, sy nnerl igast på Cortinari er cyanitesi, pavonius, bolaris, spilomeus, stillatitius sa mt N au coria Christinae i mangd, m. fl., Marasmius terginus (sen), - n. b. om det r egnar braf! Vid n.v. andan i karr en finnas E ecilia poli tus l och st undom bland buskar Cortinariu s corruscome. Rakt i ves te r från Stubbebo finnes en torr bokdunge, som har Russula lepid al, Amanita matmific a! (dock teml. trivial, lik en mag er form af A. erubescene ), Inocyb e lanug inosus l, Cliio cube ptuopsis l Man åte rv an der derefter till Stubbebo och folj er gångst igen till F emsjo emellan Met eajon och Stensj on. Nar man hunnit ned f r ån haj den och det bli r sumpigt med grasvaxt mark, sokes Tricholom a jru m eniaceus, och innan man går ofver backen, men nara den samma, sokes på en kull e Agari cus colossus, begr afven af t allbarr. Man vandrar sedan gångstigen framåt, tills man kommer till en ny grind na ra Stensj ons strand; der ar en ka rrtrakt mellan vågen (i hvars kanter Pi eurotue acetosus finnes! ) och i den finnas Russula ochroleuca och Cortinarius ri gidus. Långre fram i karl' Lactarius picinus l l l T ecknas l! l Vandringen fortsattes sedan till F emsjo i de uttorkade karren Galer«sta gninus, paludosus l VIII. Vandring till Almås och Valshult. Man går genom Prestgårdens skog forbi Pettersberg, der nedom backen en g ångstig afv iker åt soder. Den folj er man till man kommit genom en skogsgr ind, der på svedda backar Tricholom a caeuiiue to gs.

15 Kommen ofver backen va r ha r fordom de herrligaste svampdunga r, rika på H ydna (H. nigrum, aurantiacum, velutinum) och m ånga skona Agarici och Cortinari er ( C. malicorius m. fl.). I vagkanten nara backen, som kommer från E lgansge l Lactarius glyciosmus och mammosus och i ett bråndt karl' soder derom Rh izina och f lere Agarici, ss. Omphalia m aurus. Sen grin den passerats kommer man in i Va lsh ults ma rk. Har ara m ånga goda saker, men svåra att finna. Russula laci ea på de oppna falten, Bol etus pruinosus o. s. v. En liten bokb evaxt ber gkulle nor r om vågen ar sy nne r Iigen markva r dig f or den skona Amomitc. P ersoonii, som en da st ar tagen har, men alla år, samt på torra granqvistar i den samma Marasmius amadelphus. P å br anda små t allstubbar f an s har Irpex carneus. Irp ex lacteus på bokstubbar jemte P lilebia merismoides. Efter att fo ljande g ångstigen passerat en gar desgår d kommer man t ill en mosse, hvarofv er en gångstig leder. I den spr uckna dyn fans i stark sommarhetta Nolomea limosus. Kommen ofver mossen, och se dan en grind blifvit passe rad, kommer man in uti Alm ås bokbevaxta angar. Sedan man gått ofver spånge n ofv er åen finnes i en liten sankning i f'orsta kullen bland bokarne den rara Cortinarius injractu s och C. venetus. Man går se dan langr e upp ofvan karren nedom gardesgården mot soder. Har finnes Bol etus pachypus, ( eljest spridd både i bok- och gran sko g ) ; vid k ållan eller soder om den Myc ena crocaius, Cortinarius croceocoeruleus, C. tur binatus, Inocu be cincinmatus, Rus sula semicrema, Miiraemius j uscopu rpu reus, Geoglossum vir ide, Claoaria botrytes, crispule. och på ekst ubba r N olanea coelestinus och mycket mera. Kommen ino m gardesgården har man på sluttninge n Cort inarius damascenus och vid åe n på as pg re nar f an s fordom Crepidotus haustellari s! och Panus conchatus. Kommen t ill sågen, ( der Flammula limulatus! aldr ig sa knades på sågs påns banken i sjon ) lig ger soder om den stora och vids tr ackta, svamprika bokskogar. Bland de har tagne nåmnas endast Hyclnum sepienirionale, H. cirr hatum, Cortmarius paleaceus och cris tallinus samt m ånga andra curiosa svampar, ss. Onyg ena jag inea. Hal' kringst r ofvas så mycket tiden [tillåter] och sokas sy nnerl ig en Polypori, f. e. P. N eesii, ru ii loms m. fl., samt Pleurotus mae trucaiu«, tagen elje st i bokskogen tv årsofver sj on, norr om Alm ås. Hemturen tages genom Alm ås garde f'olj ande sa mma gar des gård

16 som på bortvågen. men på inre sidan. Der tages Boletus fulvidus ~ Vidare ofver sp ången. grinden; men g årigvagen ofver mossen tages icke, utan vågen rått fram (en quasi-korvag) till Va lshult. Innan man kommer in i Va lshults garde sokes på fuktiga stallen Nau coria Myosotis och Collybia succineus (hogst rar). I Valshults garde ar blott en svamp att soka, men af hogsta vigt, nemi. Pholiota spectabilis vid ekstubbar jemte Ofre vågen med riktning åt nordvest. Vid Knapabo geres en utflygt åt furudungen - den sista norr om våge n, - der Collybia strumoeue aldrig saknades. Bar tecknas. Hømvågen tages efter landsvågen eller ock gångstigen hager om densamma, som borjar vid Knapabo. Vid f'uktiga va gkanter. innan man hunnit i Femsjo skog, finnes Aaaricu» m ix tus, e Fl ammulis. IX. Van dring tiil Bokeberg. Från Knapabo (se ofvan) fol ies stora vågen. Vid Tvarback ses efter svampar, som tillhora branda stallen, f. e. Cliiocube sinopicus, ehuru egentligen en v årsvamp. Exeursioner goras inåt skogen. På omku llfallna trådrotter sokas Inocybe vatricosus oeh Flammula scambus. Dessa båda små svampar hogst vigt.iga att få teeknade (den senare ar svår att igenkanna, men allman!). Der vågen narmar sig ett kårr oeh gor en bugt, sokes på den gråsvåxte vagkanten Tricholoma rasilis. I sodra Bokebergs ångar finnas f lere lundsvampar oeh i norra Bokebergs garde nara Backshage. norr om vågen 'I'richoloma respienden s. På alstubbar soder om Tvarbåck Ag. almicola. r) Skulle P holiota squamosa ej annoratades finnas, fås den såkert i St. Tranhults hummelgård eller trådgård. Vid St. Dufhult finnes i trådgården Hypholoma cascus, men lonar sig knappt soka. x. Vandring tiil Bohult. Lonar sig f'oga ; emellertid ar mellan Haghult oeh Bohult et t *) F l a ro ro li l a a l n i c o l a.

17 godt bokehult, der fl er e intressanta sa ker finnas L en zites flaccida, Russul a lu tea, P silo cyb e camobrummeus, P sathura pennatus o. s. v. Mellan Haghult och Bohult Mycena inclinatus, N euccria sticticus. XI. Hallabåke hage mellan Ibro och Ullhults såg ar en sardeles utm arkt stat ion. Nara Ibro i sa nd Neuccria lu gub ris - ar tecknad. Lan gre in åt ves ter fl ere Claoari er, 'I'richolom a Columbetta maximus Mycenclt strobilinuel l! s. c. E picr. avenaceus L eptonia placidus L appula H ebeloma Bil'rus N olanea clandestinus Flammula tri choloma decussatus Psilocy be murcidue Coriinarius Zineib era incs L actarius vietus (afven i F emsj o: H ågnen ). B oletu s fl occopue H ydnum E rimaceu s (te ml. allman ): Utorn va nliga Hå gne- och Bya intagt-svam par. XII. Yaberg. Vid sågen på eks t ocka r Colly bia exsculptus. På en bokb eva xt kull e oste r om Svens st uga Cortinariue balaustinus. Den vigti gaste ar i skogen nara Ander sabc 'I'richolom a onychinus. Kr ing de ga mla askarne utmarkt a Coprini ss. C. ex siin ct oriue och på de sa mma P oluporue variu«. På en back e mellan tor pet Stenbo och Saraboks soldat-to r p Entolom a Prumul oides, och i skogs dunge n derjemte T ri ch olom a cerinus (ritad) - afven i Valshults mark - och Thelephora ironåescene. Friesia I 18

18 XIII. Vandring ål Femsjo bys Intag. Har aro mycket goda saker, men krångligt att hitta fram. Man fo ljer Råknen utåt landsvågen till Halmstad och tager af en skogsvag, som viker åt oster, straxt soder om soldattorpet. Der langst in ar upprojning i sko gen for arigsmark i fyra skiften: N. 1 passerades på vågen till Almås. N. 2 ligger detta narmast ; fram mot Iritaget ar en god skog med Collybia con/ luens, Clitocy be amrpiu«. N. 3 vå gen, som leder dit ( den mellersta), slutas vid ett karl', innan man kommer in i Iritaget. Der i vagkanten bland furubarr Hiui numi sca brosuml et politum. P å de brande kullarne i Intaget finnas Cortinariu s biformis (sen!) och La ctarius musieue; den senare nara n. 2. Hogst vigtig att få tecknad. N. 4 Har godt forråd af Cortinarier. som C. arm eniacue (te cknad), C. malachius. XIV. Touren tiil Odensjo (utom Femsjo sock en). V åg en ofver Bokeberg, Rangelsbo (int ressant position), Unnaryd. Karsnas (F lammula lnurub r i e) (?), Ynne ( Tricholoma unguentatus). Vid Odenajo ar det egentligen Naset, som ar intressant. F'oljande aro ej sedda vid F emsjo socken: Clito cyb e ty rianthinus! L entinus [riabilis! Cortituiriu e callochroue! quadricolor samt Myc ena pelianthinus (blott i Hagnen ). I mossen soder om viken mellan Bjorkenaset och Odenajo Pholiota mycenoides! I karret vid Prestgården Naucoria scorpioides! Under Salix viminalis bort mot ladugården Lactarius aepid eus l ; på namnde Sal ix Fla mm ula conissans! I skogarns derikring eljest vanliga F'emsjo-svampar samt Coriinarius or ellomus.

19 xv. Touren till Halmstad. Utanf'or Kolhu lt n åra Hallandsgrårisen Collyb ia obolu s, under enbuskar vid vågen Claoaria gra cilis. Vid F'roboke st rax t neder om byn på as ks t ubbar L enzit es albida ( torkas i mangd). Froboks bok hu lt Boletus cyan escen s. Halmstad i sanden på st randen Inocube m ari timue. XVI. F'oljande t r a d s v a m p a r aro ej sallsynte, men efterses ofve r allt på st ubbar ; t eckn as eller in samlas : A rmillaria mucicla på bok, Flamm ula sapineus på t allstockar, Pholiota tubercu losue på bjorkgrenar, utbrytande genom barken;.:..- f'orvaxlas ej med den vanligare curvip es. Pi eurotue f imbriatu S} o o leoni bada pa ruttna bok sto ckar. Plu teus eonmus Pi eurotu s porriaen«ofverallt på t allstubba r, f. e. i qvarnhagen. Collyb ia acervatu s vid rettema af fur, allman, f. e. Elgansgel. Pie urotus striatulus hogst lit en på talistockar, som omvandas ; Cre pidotu s cleplu ens et applanatu s d : o på bok. XVII. Foljande j o r d s v a m p a r f lerestådes barrskogarne : Cortimarius malachius Mycena r oridus, efter starka re gnskurar på sm åqvistar. Omphalia pictus, hogst rar, men utmarkt. Clit ocy be pithyophilu s, allman i barrsko garna, och vermicularis i E ya intag, - n. b. myck et se n. Polypor ei, Ster eo, H ycln ei aro ej upptagrie, men efterses på alia stubbar och grenar. Sarskildt r ecomm enderas fo lj ande : Camihar ellus cri spus på bokgrenar, Polyporu s n /+) niclulans rutilan s *) I Epicr., p

20 Poluporus crispus på stubbar i Hagnen. mar aimatue emellan Saraboks och Lejenas på bokstubbar; ar sar deles fortjent efterses. annosus bokstubbar. connatus på den stora Ionnen vid Prestgården. N eesii på bokstubbar, ej rar. nodulosu s på bokgrenar i Valshults mark. albidus på talistockar. serialis på d: o, allman. hirsutus i Hagnen. i flere former. bombycinus bland talispånor. vitreus gammal, rutten bokved. vulga ri s och vaporarius alia t alistockar ; den f'orra på stubbar. Daedalea cinerea - Hagnen. Merulii samias noga på talistockar: aureus på svedjeland, Him antioid es i Bya intag n. 2, m olluscus allman, Porinoid es vid Långebro lid. Merulius umbrinus på ruttna g ranstamma r i Bya intag n. 2. Porothelium [imb riatum - Hagnen. Hydna resupinat«på alia stockar och grenar på marken. Irpe x carneus se ofvan. lacteus bokstockar, allman. sinuosus I 'I'raldy- ]?)angen i rishogar. obliqu us allman på bok, bjork, al. Radulum orbiculare på bjorkgronar. Phl ebia me rismo id es och radiata, allmanna ; sena. Odontia [imb riata. o b s. I f'ramsta rummet tecknas alia ej ritade H ydna, Bol eti, Lactarii, A manitae, Tricholomae, Hygropho rus. I andra alia Cortimarier och utmarkta arter af ofriga genera, Collubier, Flammulae, Inocyb e. I tredje Clitocub er (tytianthinus och opiparu«i f'orsta), Mycener, (p elianthinus i f'orsta). I fjerde alia andra. - Sakert bestamda alltid f'orst. Polypori etc. forvaras torkade att sedan ritas. Endast Hymenomyceter ara har afsedda, men m ånga andra

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD:

RED.AKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE , INDHOLD: C. FERDINANDSEN RED.AKTION: Ø.WINGE, INDHOLD: Pag. V, HERTZ: Rusporede Blækhatte, ;.. 97 H, HANSEN: Svampefund i Salling 101 Forenings-Meddelelser 104 Smaa Notitser................................................

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND III HEFTE 3 KØBENHAVN 1946

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND III HEFTE 3 KØBENHAVN 1946 A NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND III HEFTE 3 KØBENHAVN 1946 INDHOLD Side J. P. Jensen: Boletus lignicola Kbch. (1929) fundet i Danmark 159 Morten Lange: Mykologiske Indtryk fra Lapland. (Summary: Mycological

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com

PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society 2010 - www.svampe.com g6.~.. I Anledning af Læge C. MUNDT's 7S-A'ars Fødselsdag. Den 6. Januar 1919 bliver vor Forenings Formand og Med -stifter,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Scandinavian Languages 2h

Scandinavian Languages 2h THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SESSION 2002-03 SCANDINAVIAN STUDIES Scandinavian Languages 2h 1 O June, 9.30-12.30 In line with Faculty recommendations these papers will be anonymously marked.

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere