FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936"

Transkript

1 FRIESIA NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I, HEFTE 5 KØBENHAVN 1936! ~ c: _;

2 INDHOLD Seth Lundell: "Svamplokaler vid Femsjo", Ett efterlamnat manuskript av Elias Fries 259 M. P. Christiansen: Melanomphalia n. gen. Ny Slægt inden for de mørksporede Bladhatte. 287 Niels Nielsen: Vækststofindholdet i Spore r af Polyporus fomentarius 290 F. H. Møller: En ny Collybia-Art, Collybia pseudo-radicata Lange et Møller. Silke-Fladhat 294 J. A. Nannfeldt: Tuberacen Gyrocratera Ploettneriana P. Henn. funnen i Sverige : Notitser 299 Ny Literatur IV Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme 319 * REDAKTION: C. FERDINANDSEN N. F. BUCHWALD Udgivet af Foreningen til Svampekundskabens Fremme Rolighedsvej 23, København V. Trykningen afsluttet December HERTZ-BOGTRYKKERGAARDEN PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 "SVAl\1PLOKALER VID FEMSJO" ETT EFTERLAMNAT MANUSKRIPT AV ELIAS FRIES TILLRATTALAGT FoR PUBLIKATION Av SETH LUNDELL Redaktionen har haft den Glæde at modtage fra Hr. S e t h L u n d e Il, Upsala, en Afskrift af et Manuskript, forfattet af E l i a s F r i e s og in deholdende en Fortegnelse over Storsvampe-Lokaliteter ved Femajo. Om Man uskriptet giver Hr. L u n d e I l følgende Oplysninger : "Under mitt arbete att ordna upp de R o m e Il s k a svampsamlingarna, vi lka efter L a r s R o m e Il s dod f'orvårvats av Naturhistoriska Riksmuseets Botaniska avde lning, Stockholm, har jag antraffat en avskrift av ett synnerligen vardefullt manuskript av E l i a s F r i e s, jamte fotografiska kopier av vissa delar av detsamma. Man uskriptet ger utf'orl iga anvisningar om var de sa llsyntare svamparterna kring F'emsjo aro att finna och har formen av en P. M. Den f'orf'attades till ledning for Dr. M. A. L i n d b l a d, då denne år 1854 fick i uppdrag att uppsoka och låta avrita viktigare eller sallsyntare svampar, som E l i a s F r i e s i ungdomen funnit i sin fode lsebygd. Denna P. M. antraffades efter L i n d b l a d s dod i juli 1899 bland hans kvarlåtenskap. R o m e Il hade på sin tid detta manuskript t ill låns och gjorde då de nu återfunna avskrifterna och fotografierna. Var originalmanuskriptet numera befinner sig har icke varit mejligt att utrona, Den R o m e I l s k a avskriften ger intryck att vara exakt; i de fa ll, dal' fotografiska kopior av originalmanuskriptet finnas bevarade, har avskriften noga jåmtf'orts med dessa. I några fall har F r i e s' handstil ej kunnat tydas ; en del frågetecken forekomma, mestadels dock berorande helt ovasentliga saker.

4 Samtidigt antraffades ett brev i original från E l i a s F r i e s till M. A. L i n d b l a d i F'emsjo, daterat den 25. IX. 1855, vilket brev i vissa punkter komp letterar hans P. M." Hr. L u n d e Il har paataget sig det meget fortjenstfulde Arbejde at foretage en ny Afskrift af Manuskriptet, med Offentliggør else af dette for øje. Alle Artsnavne er omhyggeligt gennemgaaede,. Skrivefejl er rettede og en alfabetisk Fortegnelse over samtlige omtalte Arter udarbejdet. Ved Trykningen er Manuskriptets Form fulgt saa nøje som muligt. Det omtalte Brev fra E l i a s F r i e s til Dr. L i n d b l a d er aftrykt S To Faksimiler, dels af Brevets Udskrift, dels af dets sidste Side, giver et Indtryk af E l i a s F l' i e s' ingenlunde let læste Haandskrift. Vi bringer Forstanderen for det naturhistoriske Rigsmuseums botaniske Afdeling i Stockholm, Prof. Dr. G. S a m u e l s s o n, vor bedste Tak for velvillig Tilladelse til at offentliggøre Manuskriptet i "Friesia". Juni R edaktionen. F rom Mr. S e t h L u n d e I l, Upsa la, the editors hav e re ceived for publication a copy of a valuable manuscript written by the famous mycologist E l i a s F r i e s and containing a list of the more important fungus localities at Femsjo, Småland, Sweden, the birthplace of E l i a s F r i es. The copy was made by the late L a r s R o m e Il and was recently found by Mr. L u n d e Il in the collections left by R Q m e Il and now kept in the Botany Department of Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm. Th e edit ors.

5 SV AMPLOKALER VID FEMSJO. J. Hågnen, en halfo i sjo n Fargen, lofskog, hufvud sakli gen af Ek och Bok, ar en af de rikaste. De utmark taste svampa r, som bora ritas derst ådes. ara: Tricholoma coruphoeus") i tåtaste bokdungarne bland multnande laf nara Fargen, vester om Hagnaberget. Clito cyb e phy llophilus myck et omrrig i tataste bokskogen. Collybia radicatu s allman i skogarne har och allestådes. men enstaka. plexipes en af de skonaste ar te r, men lik en l'rfycena f. e. galericulatus, men kand af sin af fibrer på ytan flatade fot. Allman efter regn kring stubbar. Myc ena pelianthinus. Den gudomligaste af alia. Finnes på en enda flack, dal' den år tigen togs, i lunden straxt vester om Hagriaklippan vi d sj on. haemat opus finnes i alia bokskogar på stubbar. Skon. Oniphclia hyd rogtammus un gefar der M. pelian thinus. ojjuciatus. Spridd, rar; finnes troligen icke, liknar i hast Ag. dr'yophilu s. Pieurotue cireinatus på bjorkstammar, nedfallne. Sen, finnes troligen icke. Pluteus hispidulus på multna bokstubbar. Mycket liten och utmarkt. chrysopheus likaledes, men storre. (På murkna bokstubbar finnes afven den skona P. leoninus, men tagen i Valshult och Almås). ( Pholiota ra dicosu s ar t ecknad, men utrn årkt ; tagen på s. o. sluttningen af Hagnaberget). Pholiota comosus. Rar på nedfallna grenar. mycenoides. Endast vis sa år forekommer den, men då storeta mångd i karret S. om Hagnaberget. *) F r i e s arivander i brevet nastan genomgående maskulinform å skivlingsnamnen, vilket fdrklaras av ett underforstått A g a r i c u s.

6 H ebeloma petiginosus en af de minsta arter, men h ogst utmarkt och lagges stor vigt på dess t ecknand e, då den ick e ar f or vandt med n ågon annan a rt. Den ar både ha r och annorstades allman. Flammula lub rica. Kring bok stubbar. Neuccria Myosotis. Finnes omkring ka r r et soder om Hagnaklippan, eljest fl er estådes f. e. i bok sko gen vid vågen från Valshult t ill Alm ås ; skon, mycken vigt la gges på den. Golera reticulatus. P å bokstubbar bland Plutei, rar, hogst utmarkt. E ljest finnes i de fl est a boks kog ar åfven den narbeslågtade G. cleuriaiu» - båda bora tecknas. Hsjph oloma lacrumabumdu«. Har, på Bjorker åkne n o. s. v. allman och bor tecknas. Psathsjr«noli-toma ere på eks p ån. Cortinarius turmalis fi nnes i stora massør. nemorensis. porp hyrius 7 :- ) i ka rrak ti g lund nara sjon, mitt mot Halla. li quidus. P å sa mma stalle. nitidue. Hogre up p i boks koge n. iojaceue. Skon, i stora massor, nara stranden. tabularis h ogs t omriig, i Ofre skoge n, narmare gardet, bland gras. dia bolicu«} raphanoide s Lika ledes. Båda omniga, azureue blan d boklofvet jemte C. anomalus. cinmaba rinue allman i lundarne blan d boklofvet, mest åt ves tra sidan. cotoneus subnoiatus } bast soder om H ågnab er get, men rara. to TVUS } tvenne storst åt liga arter, som finnas i alla scuiulatus bokskogar (den senare på f ukt iga stallen ) ss. Bya in tagt, Saraboks hult o. s. v., men tecknas endast efter compietta exemplar med sitt f ilig ram på f ot en. duracinus en skon art, men svår att igenkarma. F inns ofvan på Hållsdam sbacken. milvinus ar en lit en tunn art, som ef te r starka regnskurar fi nn es i stora massor i de tataste lund ar ne vi d vestra sidan. Huqr ophorue penariue och ar bus tivus tv å skona ar te r! *) Sannolikt fe lskrivning for C. p o r p h y r o p li S.

7 Lactarius galo'j'''rheus::+) Skon, i tata dung år j emt e sjon, vesterut. CTe?nOT. Rar. Russula j ellea i alia lundar, mest åt vestra sidan, der marken betackes af bok lof. Enf'årgad, blekgui. Mcrcsmius praeiosmus framkommer f'orst sent i alia tata dungar. erythropus. Rar. alliaceus finn es i alia bok sko gar i mangd. Skon, (P OlYP01'US frondoeue), Hudnum. striqo eum. på nedfalina bjorkgrenar. Rar. Cratereuu s pusillu s på bar jord på H ågnaber get s sider. Clavaria P?Jxid at a på mu ltnade aspstammar. juncea i mangd i slutet af October i tåtaste lundarne. Colocera glossoicles på ekstockar. Th elephorer utbredda på boklof. Omkring Hagnen : I karret utom s. v. hornet Nolomea [uncea. På de mossiga falten fram mot Korslid Cortina rius em ollitus. I Korslid vid linden B oletu s chrysenteron. På bjorkbackarna mot Arfvaviken Russula het erophstll a; Cortina riu s clepexus. Bya intågt, II. Vågen tages ofver Bosseberget, der på s. v. sidan bland Vaccinium uli ginosum ar funnen 'I'ri cholom a turr itais. På magre (?) fallet eller dalen oster om Bosseberg'et a r tagen Coriinarius elotus. Sen ofver karret inkommer man i Bya intågt ; der finnas : Tri cholom a Columbetui formen med kort fot. loricatus en enda gång i medi. af Octob er funnen und er hasselbuskar vid backen. M?J cena jilopes bland våta lof vid backen. pterigenus på gamla stipites af Aspidium vid backen; (finnes salerare utom Bya iritagt på sa mma lokal under Hagriaklippan, straxt norr om Bya intagt): *) p y r I) g a l u s.

8 Nar backen uttorkar i torra som rar finnas under aspidierna n ågra små, de gudomligaste arter Mycena trucbelinu«, Gclera pannosus. Och på as pidier na finnes afven Neuccria sipariue. AIla dessa utmarkt rara. L epionia [ormo sus }. o. l s.v. hornet pa fukti ga stallen. N olane a cetratus exilis bland dumeta jemte backen. Inocyb e HYStTix. Kronan blan d In ocyb e. Kring hasselbu skarne. der backen rinner ofv er en sten, som ligg er i dagen. H yg7'oph or'us metap odius plagar vaxa utom nor dves tra hornet på en gr ås plan mellan Eya iritagt och karret, in om gar des gå r den. Colly bia hariolorum. på r ishogar. Inocyb e rimosu s den åletaste med sti pes bulboso-m arginatus. Naucoria inquilinus på grenar m. m. car pophi iu» på laf. eechareides mycket allman. der backen faller in. Galero. aqu atilis. Osaker att traffa har, men ar elj est allman i karl'. E mbolu s. Midt i byns iritagt bland S alix ourita, Skon, men sv år att finna. H ypholoma Candolleanus. 8tubbsvamp. Om den ej finnes har nu, så finnes den såkert annorstades ; kand af sina blå lameller i borjan. Cortinarius crassue prosinus arvinaceus (salot j errit e Inocub e H ustri x, men sedna re). camurus totvus se Hagn en ; i s.v. hornet. scu tulatus d : o. helv elloides. I backen, då den uttorkar. flab ellu s bland hasselbuskarne. L o.ctari u s blenmius allman i bok sko gar. Russula vesca (v ar. cucnoxam tlui, men ej hufvudformen ). oluiacea fås har skonast, elje st allman i bok skogar. Morcsmius alliaceus se Hagn en. Vaillantii l aro ock har funne, men soktes f ortorquatus J gafves. L en tinu s suavissimus vor e gudomlig att åte rfinna på hopade, vissnad e grenar af Solix aurita! Pohjporue elegan t; Cloeeria æmethnætino.

9 Går man sedan jemte gardesgården upp på Bjorkeråknen finnas bland bjorklof stundom Cortinarius triumphans och hemitricnus,. jemte gardesgården, der fordom en ekstubbe stått Leptonia sarcitus och Cortinarius somioeus ; men sakert finnes uppå Råknen Cortinarius eloricotor och fans har den gudomliga POlYPOTUS CCtsearius, ett ovårderligt fynd, Amanita cariosa! III. Kring Prestgården och byen finnas : På norra sidan om karaktersbyggnaden Prestgården Pholiota blattariue. Galera Apalus. Vid ladugårdsvåggen nara kål gården Coprinus rapidus. I kål gården under kålen vid s. sidan N aucoria ar-oalie hogst angelagen få tecknad. N olan ea ciomdeetinus (samt icterinus). Coprimus coopertus. I store Fåll: Tricholoma ta,villaris mycket sen. HygTophorus squaluiu» jemte gångstigen. Hogst vigtig att få tecknad. Entoloma jubatus bland mossa mitt i fållen, men finnes afven annorstades. Russula fragilis och Psalliota hypsipus i mossan nara gardesgården. HygTophorus m etapodius stundom, men finnes flerestådes omnigare. Vid gardesgården mot Gatebacken fans på en enda punkt ett par exemplar af Marcemiue varicosus. På Gatebacken i sardeles regniga hostar Pholioto. pumilus och djupast ned i dalen Psilocybe physaloides. I trådgården bland Spiraea salicifolia My cena dissiliens och bland gråset ofvan syrenbuskarna vesterut Camtharelliu: replexus och N aucoria porriginosus. I H ulefållen Psathyra iatuiæ; N cucoria crobuiu.s vid gamla drångstu gan och ned i dalen Clitocybe infundibulifotrnis gib bus, som så betydligt afviker från den Upsaliensiska, att den bor tecknas. (For

10 ofrigt L epionier på backen o. s. v. ). Kring åkern togs en gång oerhorda masser Tricholoma hum iiie,") som eljest finnes har och der på backigare ånga r. I gårdet finn es uti mossen vester om lviurs åker vid gardesgården Entoloma elodes (vig ti g!). Oster ut mellan Sandlien och Prestgården finnes vid Almåsaledet en ku lle, på hvars grasvaxta ostra sida finnes den hogst utmarkta No lanea verecumdus (te cknas!) och H ygtophotus su brtuliaius, samt på vestra sidan X ero tu s dejormis, rar. lviellan Prestgården och byen finnes i syrmerligen våt vaderlek, på kyrkogården norr om kyrkan Clavaria r osea och mellan kyrkan och byen, vester om vågen Collybia clusilis, Mycena amicta. I byens k åltapper a ra funna Pholiota tog ularis m. fl. I mos sen nordost från byen E ntolom a costatus. Vid vågen nor r ut i vagkante n vid Elfdalen Meraemiu«lan guidus och langr e fram R ussula depallen s. I karl' nedan om Ryssland, åker, N au coria scorpioides,. på backarigen Psilocyb e ericaeus ( jemte Clit. ectupu«; den ar ritad). Ofvan b åckabron bland alar ne n. o. om v ågen N au coria scolecinus. IV. Prestgårrlens skog och hasthage. Nar man f rån P r est gården går vågen osterut kommer man utanfor gardesgrinden (Alm åsaledet) till Sandlien, i hvars djupaste sand man finner i r egriig October Ag. grumosus "'H:' ), en hogst sållsynt och utrnårkt art, men finnes ej aila år. Nedanf'or Sandlien ligger AfjefåIlen; der finnas (utom L eptonier på heden ) två r ara arter bland gråset n åra Afjen (e n vattensamling ) L act arius hysginu s och Coriin ariu e elotu s. Bland Polytricha på branda stållen Thelephora undulata. lvielian Sandlien och skogs ledet finnes st un dom vid vagkanten Coprinus pronus och bland gråset vid v åg en inom skogsledet finnas flere goda saker f. e. Collybia ocellatu s ( lik C. cirrluitu s men foten utan ailt pulver etc.). Vid h ornet, der Afj ef åll en slutar och en liten skogs bå ck inrinner i den samma, finnas någre de mast skona arter i st or t r egnvader. *) Otydligt ; bor kanske vara Tr. t u m i d u m. ** ) C l i t o c y b e g r u m a t a (cfr. Hym. Eur. p. 108).

11 nemli gen Entolo m a B at sehianus och Ag. ineomtus. :(- ) Skulle dessa finnas, vore h ogst vig tigt, att de blefve ritade. Straxt inom gardesgår den soder ut f innes i et t fukti gt backdrag nedom Af j eberget Russula sang ui'y!'ea. Vandrar man seda n landsvågen uppf'or tills slut tningen uppho r och en skogsvag viker åt soder, f ans der i m ånga år på en formultnad st ubbe Marasmius impudieus. Att nu anvisa lokaler inu ti skogen blir svårare; bort mot E lgansgol finnas locis humidis Myeenaianthinus och Cortinarius eaustieus; un gefar midt i skogen f inn es en bokdunge, der Pholiota squamos us, L entinus ursinus o. s. v. in saml ad es. Går man derifrån ofver t ill gar desgården ( n.o. ut ) vid håsthagen, finnes der åfven bok, der den h ogst markvårdiga Coprinus uaricue och Pholiota adipo sa vaxa på sj elfva bokstammarne. Går man seda n in i h asthagen och f ålla n f'ram mot h ej den emot sjon, ar der en bokdunge med f lere goda saker, fornåmligast Pholiota confraooea och soder om namnde lund Cortinarius myrtillinus, men båda sallsynta och f innas endast tillfålli gtvis. Fallan == Dull ab er get s gr åsvaxte backar och dalar (ej norra sluttningen mot sjon utan sodra och slatten nedanfor) ara hogst m~rklig e f or rikedom en och skonhe ten af L ept oni er, hvil ka recommenderas t ill tecknin g, ss. L. lampropus, ehalyba eus, Nolanea eoeles (n ara osynlig!) och Entoloma Prumuloid es, som f innes temligen allmånt på torra angsbackar och bor tecknas. P å slat te n nedanf'or, nara n ågra i dagen uppt radande hallar, våxer bland P olytr icha en af de titma r kt aste Mye ener Mye ena peltatus. Ned emot sjan ar en aldunge, der flera sallsy nta arter vaxa. Foljer ma n gardesgården sen soderuf nar a karret, kommer man under Hasthagskli pp an i den s. k. Har j edalen, der bla nd hallonr iset finnas eller hafva fun ni t s Omphalia setip es, Mye ena pt erigenus på aspidiestjelkar, sa mt f'orr vid en stubbe den skona L ept onia plaeida och Mye ena eroeata. FOljer man sedan gångstigen ut ti ll Killinghagen, f innas på kulien, s.v. om backen Russula ru bra, samt efter mycket regn Cort inarius ru bricos us och eomperius (?). F Oljer man seda n gångst igen ut t ill Sandlie n traffas nara den sa mma på meller sta afsatsen af backen narmast gardesgården N au- *) C l i t o c y b e i li C o m t a.

12 ' coria Christinae - elje st vid Stubbebo - och på gr åsvaxta fåltet nå ra Sandlien på sjelfva hejden Entoloma gris eocyan eus, Cortinariu s tustrctue, 'I'richoloma cumeiioiius o. s. v. Vandringen ål Qvarnhagen och Bålshult. V. Går man från P r estgården rakt i vester ofv er en mosse komm er man f'or st till en furudun ge, der H ydnum scro biculatum. to gs. Går man sed an genom qvarnledet, ligger non om vågen ett karrdrag, vid hvars affall Clitocu be vi becinus plagar vaxa tufvig. Men man återvan der till grinden och tager våg en åt ba cken, som ligger ves ter om karret, som slutar [vid] Ba stesj on. Denna tallba cke und ersokes val. Nordligast och hogst upp e bland tallbuskarna vaxa Noneecria j estivus (s om bor tecknas), H ebeloma diffraetus (obety dlig ), Tricholoma pu tidus (liten, t eckn as ). Midt på liden vid gå ngst igen Poly porus su bsquam osus, Hud na, Cortinarius corrosus, duracinus, irreqularis, incisus (hogr e upp mot Hålsdammen) m. f l. P å ves t ra sluttningen af denna backe midt emot ålki stdammen och midt på ba cken Bol. collinitus. Från Hål sdammen foljes gar des gå r den på norra sidan til! ett karl', der (jemte Cra tere llus lut escens ) finnes N au coria conepers a (bor teckn as ). Vid koreva gen går man ofv er stattan i Sodra Hage, der finnas spe ciell Psathyra jib rillosus, Pi eurot us pulmumorius ; och langst bort i hor net mot Stensjon Cortinarius amurceus. Der klifver man ofver två gå rdesg årdar (fo r en sm al upprojning i skogen) och inkommer i en tallskog, der jemte den hogst skona och markvardiga Cortinarius ptivi gnus fi nnas Mycena cruenia, In ocub e reiicinni«m. fl. Man va n drar sedan jemte sista gardesgården mot norr ti ll dess man kommer ti ll ing ån gen till Bålshult, der bland bjorkarna och mossan jemt e andr a finnes den skona Cliiocube opiparus. I qvar nhagen, som ar vid, finnas flere r ara sva mpar Cre pidotus scalaris på tallstubbar, Cor timariu s malachius, allman har och i andra barrs kogar ; borde te okna s un g. Ofvan sågdammen vid åen Pholiota strumosue och nedan om byens såg på stran derna Flammula limulata.

13 269 VI. Vandring mellan Flahult och Långebro lid. Man går rakt i ves te r från P restg ården geno m qva rnhagen forbi s ågen och kommer efter tvenne grindar i Flahults garde. Har ar på bjorkstubbar H udmum. corruqatum. tagen; vidare på grusfait under bjorkar T helephoro. ca1'yophyllea sa mt Enioloma turbidu«(afven annorstades l) och återvånder sedan till grinden till qvarnhagen. Der ligger soder ut en mosse, f r ån hvilk en en back r inner åt norr genom en lån g kar rtrakt. Vestra kanten af denna k årrt r akt al' en af de intressantaste vandr ingar och f'oljes den rakt i norr, t ill ma n utkornmel' till allmanna h år a davågen vid en brant backe. Det ar ett godt stycke. Har f innas många skona H ydna ( H. squamosum; meuiieucum; tomentoeum), många herrliga Cortinarier, hvaribland den gudomliga C. plumiger vi d en alst ubbe, C. SU bt01'tus och t01'tuosus bland Sphagn a, Clitocy be diffo1'm is likaledes (alia t r e i kar rka nten), Inocybe re licinus d: o, Cortimarius vibratilis ; och narmare L ångebr o lid Fl am miul a austerus på taiista mmar, Gelere. stagnina i sin prakt, Cortimariue vibratilis, Colocera [urcato. m. f l. Bland gråset jemt e den nu nedlagda vågen Collybia flaoidar), Inocyb e calæmistraiue, Russula sardonia. Man vandrar seda n åt er tiil F'ems j o ofver ba cken, del' soder om vågen Cortinarius muricinus ar f un nen och norr om vågen inom ga rdesgå r den vid en omhvalf'd, stor rot Mycena uranius. Man va ndrar sedan utfor en mindr e backe, f'oljande landsvågen till en ny back och grind; vid denna gr ind brukar Amamita exc elsue vaxa (el jest i Alm ås etc.). VII. Vandring till Slåttagårdet och Stubbebo. F oljer man den f orf'allna vågen f rån P restg år den i soder ofver Gatebacken, kommer man utom grinden till byns t jarbacke : der f innes i slutet af October Mycena pelliculosus. Fo ljer man sedan vågen rakt f ram (en gångst ig till vester lamnas ås ido), f innas i Slattagardet vid de g rasvaxta kantem a af vågen flere skona arter Ino cub e colamietratusl, sinuosus, samoucimue (alia,;,) =? F l a ID ID U l a f l a v i cla.

14 borde tecknas! ), P silocyb e coprophi lus, bul laceus, physaloides, lib ertatis (for drar skar pa regnskurar). Man st at er sedan till korvågen till Halmstad, som f'oljes. I sandgropar vid sidan finnes Bol etus cyanescens och vid grinden till Knallhults skog, oster om vå gen, hogst sallsynt Bol etu s f ulig in eus. Grinden kallas Harbrotaledet. Då man ar vid Hårbrotåledet borde en detour gor as och åt bokdungen rakt i vester, der Coriinarius alboviolaceu s l, coccineus (?) m. fl. våxa. Både inom och utom grinden ar funnen i va gkanten den markligaste B oletu s af alia Bol. potphy1'ospotus. Foljande st ora vå gen forbi ett soldattorp viker man af vid sodra anden af Metesjon, som ligg er ves te r om vågen, och kommer inuti Stubbebo garde. Sluttningen mot n.o. eller mot Met eajon ar svamprik, sy nnerl igast på Cortinari er cyanitesi, pavonius, bolaris, spilomeus, stillatitius sa mt N au coria Christinae i mangd, m. fl., Marasmius terginus (sen), - n. b. om det r egnar braf! Vid n.v. andan i karr en finnas E ecilia poli tus l och st undom bland buskar Cortinariu s corruscome. Rakt i ves te r från Stubbebo finnes en torr bokdunge, som har Russula lepid al, Amanita matmific a! (dock teml. trivial, lik en mag er form af A. erubescene ), Inocyb e lanug inosus l, Cliio cube ptuopsis l Man åte rv an der derefter till Stubbebo och folj er gångst igen till F emsjo emellan Met eajon och Stensj on. Nar man hunnit ned f r ån haj den och det bli r sumpigt med grasvaxt mark, sokes Tricholom a jru m eniaceus, och innan man går ofver backen, men nara den samma, sokes på en kull e Agari cus colossus, begr afven af t allbarr. Man vandrar sedan gångstigen framåt, tills man kommer till en ny grind na ra Stensj ons strand; der ar en ka rrtrakt mellan vågen (i hvars kanter Pi eurotue acetosus finnes! ) och i den finnas Russula ochroleuca och Cortinarius ri gidus. Långre fram i karl' Lactarius picinus l l l T ecknas l! l Vandringen fortsattes sedan till F emsjo i de uttorkade karren Galer«sta gninus, paludosus l VIII. Vandring till Almås och Valshult. Man går genom Prestgårdens skog forbi Pettersberg, der nedom backen en g ångstig afv iker åt soder. Den folj er man till man kommit genom en skogsgr ind, der på svedda backar Tricholom a caeuiiue to gs.

15 Kommen ofver backen va r ha r fordom de herrligaste svampdunga r, rika på H ydna (H. nigrum, aurantiacum, velutinum) och m ånga skona Agarici och Cortinari er ( C. malicorius m. fl.). I vagkanten nara backen, som kommer från E lgansge l Lactarius glyciosmus och mammosus och i ett bråndt karl' soder derom Rh izina och f lere Agarici, ss. Omphalia m aurus. Sen grin den passerats kommer man in i Va lsh ults ma rk. Har ara m ånga goda saker, men svåra att finna. Russula laci ea på de oppna falten, Bol etus pruinosus o. s. v. En liten bokb evaxt ber gkulle nor r om vågen ar sy nne r Iigen markva r dig f or den skona Amomitc. P ersoonii, som en da st ar tagen har, men alla år, samt på torra granqvistar i den samma Marasmius amadelphus. P å br anda små t allstubbar f an s har Irpex carneus. Irp ex lacteus på bokstubbar jemte P lilebia merismoides. Efter att fo ljande g ångstigen passerat en gar desgår d kommer man t ill en mosse, hvarofv er en gångstig leder. I den spr uckna dyn fans i stark sommarhetta Nolomea limosus. Kommen ofver mossen, och se dan en grind blifvit passe rad, kommer man in uti Alm ås bokbevaxta angar. Sedan man gått ofver spånge n ofv er åen finnes i en liten sankning i f'orsta kullen bland bokarne den rara Cortinarius injractu s och C. venetus. Man går se dan langr e upp ofvan karren nedom gardesgården mot soder. Har finnes Bol etus pachypus, ( eljest spridd både i bok- och gran sko g ) ; vid k ållan eller soder om den Myc ena crocaius, Cortinarius croceocoeruleus, C. tur binatus, Inocu be cincinmatus, Rus sula semicrema, Miiraemius j uscopu rpu reus, Geoglossum vir ide, Claoaria botrytes, crispule. och på ekst ubba r N olanea coelestinus och mycket mera. Kommen ino m gardesgården har man på sluttninge n Cort inarius damascenus och vid åe n på as pg re nar f an s fordom Crepidotus haustellari s! och Panus conchatus. Kommen t ill sågen, ( der Flammula limulatus! aldr ig sa knades på sågs påns banken i sjon ) lig ger soder om den stora och vids tr ackta, svamprika bokskogar. Bland de har tagne nåmnas endast Hyclnum sepienirionale, H. cirr hatum, Cortmarius paleaceus och cris tallinus samt m ånga andra curiosa svampar, ss. Onyg ena jag inea. Hal' kringst r ofvas så mycket tiden [tillåter] och sokas sy nnerl ig en Polypori, f. e. P. N eesii, ru ii loms m. fl., samt Pleurotus mae trucaiu«, tagen elje st i bokskogen tv årsofver sj on, norr om Alm ås. Hemturen tages genom Alm ås garde f'olj ande sa mma gar des gård

16 som på bortvågen. men på inre sidan. Der tages Boletus fulvidus ~ Vidare ofver sp ången. grinden; men g årigvagen ofver mossen tages icke, utan vågen rått fram (en quasi-korvag) till Va lshult. Innan man kommer in i Va lshults garde sokes på fuktiga stallen Nau coria Myosotis och Collybia succineus (hogst rar). I Valshults garde ar blott en svamp att soka, men af hogsta vigt, nemi. Pholiota spectabilis vid ekstubbar jemte Ofre vågen med riktning åt nordvest. Vid Knapabo geres en utflygt åt furudungen - den sista norr om våge n, - der Collybia strumoeue aldrig saknades. Bar tecknas. Hømvågen tages efter landsvågen eller ock gångstigen hager om densamma, som borjar vid Knapabo. Vid f'uktiga va gkanter. innan man hunnit i Femsjo skog, finnes Aaaricu» m ix tus, e Fl ammulis. IX. Van dring tiil Bokeberg. Från Knapabo (se ofvan) fol ies stora vågen. Vid Tvarback ses efter svampar, som tillhora branda stallen, f. e. Cliiocube sinopicus, ehuru egentligen en v årsvamp. Exeursioner goras inåt skogen. På omku llfallna trådrotter sokas Inocybe vatricosus oeh Flammula scambus. Dessa båda små svampar hogst vigt.iga att få teeknade (den senare ar svår att igenkanna, men allman!). Der vågen narmar sig ett kårr oeh gor en bugt, sokes på den gråsvåxte vagkanten Tricholoma rasilis. I sodra Bokebergs ångar finnas f lere lundsvampar oeh i norra Bokebergs garde nara Backshage. norr om vågen 'I'richoloma respienden s. På alstubbar soder om Tvarbåck Ag. almicola. r) Skulle P holiota squamosa ej annoratades finnas, fås den såkert i St. Tranhults hummelgård eller trådgård. Vid St. Dufhult finnes i trådgården Hypholoma cascus, men lonar sig knappt soka. x. Vandring tiil Bohult. Lonar sig f'oga ; emellertid ar mellan Haghult oeh Bohult et t *) F l a ro ro li l a a l n i c o l a.

17 godt bokehult, der fl er e intressanta sa ker finnas L en zites flaccida, Russul a lu tea, P silo cyb e camobrummeus, P sathura pennatus o. s. v. Mellan Haghult och Bohult Mycena inclinatus, N euccria sticticus. XI. Hallabåke hage mellan Ibro och Ullhults såg ar en sardeles utm arkt stat ion. Nara Ibro i sa nd Neuccria lu gub ris - ar tecknad. Lan gre in åt ves ter fl ere Claoari er, 'I'richolom a Columbetta maximus Mycenclt strobilinuel l! s. c. E picr. avenaceus L eptonia placidus L appula H ebeloma Bil'rus N olanea clandestinus Flammula tri choloma decussatus Psilocy be murcidue Coriinarius Zineib era incs L actarius vietus (afven i F emsj o: H ågnen ). B oletu s fl occopue H ydnum E rimaceu s (te ml. allman ): Utorn va nliga Hå gne- och Bya intagt-svam par. XII. Yaberg. Vid sågen på eks t ocka r Colly bia exsculptus. På en bokb eva xt kull e oste r om Svens st uga Cortinariue balaustinus. Den vigti gaste ar i skogen nara Ander sabc 'I'richolom a onychinus. Kr ing de ga mla askarne utmarkt a Coprini ss. C. ex siin ct oriue och på de sa mma P oluporue variu«. På en back e mellan tor pet Stenbo och Saraboks soldat-to r p Entolom a Prumul oides, och i skogs dunge n derjemte T ri ch olom a cerinus (ritad) - afven i Valshults mark - och Thelephora ironåescene. Friesia I 18

18 XIII. Vandring ål Femsjo bys Intag. Har aro mycket goda saker, men krångligt att hitta fram. Man fo ljer Råknen utåt landsvågen till Halmstad och tager af en skogsvag, som viker åt oster, straxt soder om soldattorpet. Der langst in ar upprojning i sko gen for arigsmark i fyra skiften: N. 1 passerades på vågen till Almås. N. 2 ligger detta narmast ; fram mot Iritaget ar en god skog med Collybia con/ luens, Clitocy be amrpiu«. N. 3 vå gen, som leder dit ( den mellersta), slutas vid ett karl', innan man kommer in i Iritaget. Der i vagkanten bland furubarr Hiui numi sca brosuml et politum. P å de brande kullarne i Intaget finnas Cortinariu s biformis (sen!) och La ctarius musieue; den senare nara n. 2. Hogst vigtig att få tecknad. N. 4 Har godt forråd af Cortinarier. som C. arm eniacue (te cknad), C. malachius. XIV. Touren tiil Odensjo (utom Femsjo sock en). V åg en ofver Bokeberg, Rangelsbo (int ressant position), Unnaryd. Karsnas (F lammula lnurub r i e) (?), Ynne ( Tricholoma unguentatus). Vid Odenajo ar det egentligen Naset, som ar intressant. F'oljande aro ej sedda vid F emsjo socken: Clito cyb e ty rianthinus! L entinus [riabilis! Cortituiriu e callochroue! quadricolor samt Myc ena pelianthinus (blott i Hagnen ). I mossen soder om viken mellan Bjorkenaset och Odenajo Pholiota mycenoides! I karret vid Prestgården Naucoria scorpioides! Under Salix viminalis bort mot ladugården Lactarius aepid eus l ; på namnde Sal ix Fla mm ula conissans! I skogarns derikring eljest vanliga F'emsjo-svampar samt Coriinarius or ellomus.

19 xv. Touren till Halmstad. Utanf'or Kolhu lt n åra Hallandsgrårisen Collyb ia obolu s, under enbuskar vid vågen Claoaria gra cilis. Vid F'roboke st rax t neder om byn på as ks t ubbar L enzit es albida ( torkas i mangd). Froboks bok hu lt Boletus cyan escen s. Halmstad i sanden på st randen Inocube m ari timue. XVI. F'oljande t r a d s v a m p a r aro ej sallsynte, men efterses ofve r allt på st ubbar ; t eckn as eller in samlas : A rmillaria mucicla på bok, Flamm ula sapineus på t allstockar, Pholiota tubercu losue på bjorkgrenar, utbrytande genom barken;.:..- f'orvaxlas ej med den vanligare curvip es. Pi eurotue f imbriatu S} o o leoni bada pa ruttna bok sto ckar. Plu teus eonmus Pi eurotu s porriaen«ofverallt på t allstubba r, f. e. i qvarnhagen. Collyb ia acervatu s vid rettema af fur, allman, f. e. Elgansgel. Pie urotus striatulus hogst lit en på talistockar, som omvandas ; Cre pidotu s cleplu ens et applanatu s d : o på bok. XVII. Foljande j o r d s v a m p a r f lerestådes barrskogarne : Cortimarius malachius Mycena r oridus, efter starka re gnskurar på sm åqvistar. Omphalia pictus, hogst rar, men utmarkt. Clit ocy be pithyophilu s, allman i barrsko garna, och vermicularis i E ya intag, - n. b. myck et se n. Polypor ei, Ster eo, H ycln ei aro ej upptagrie, men efterses på alia stubbar och grenar. Sarskildt r ecomm enderas fo lj ande : Camihar ellus cri spus på bokgrenar, Polyporu s n /+) niclulans rutilan s *) I Epicr., p

20 Poluporus crispus på stubbar i Hagnen. mar aimatue emellan Saraboks och Lejenas på bokstubbar; ar sar deles fortjent efterses. annosus bokstubbar. connatus på den stora Ionnen vid Prestgården. N eesii på bokstubbar, ej rar. nodulosu s på bokgrenar i Valshults mark. albidus på talistockar. serialis på d: o, allman. hirsutus i Hagnen. i flere former. bombycinus bland talispånor. vitreus gammal, rutten bokved. vulga ri s och vaporarius alia t alistockar ; den f'orra på stubbar. Daedalea cinerea - Hagnen. Merulii samias noga på talistockar: aureus på svedjeland, Him antioid es i Bya intag n. 2, m olluscus allman, Porinoid es vid Långebro lid. Merulius umbrinus på ruttna g ranstamma r i Bya intag n. 2. Porothelium [imb riatum - Hagnen. Hydna resupinat«på alia stockar och grenar på marken. Irpe x carneus se ofvan. lacteus bokstockar, allman. sinuosus I 'I'raldy- ]?)angen i rishogar. obliqu us allman på bok, bjork, al. Radulum orbiculare på bjorkgronar. Phl ebia me rismo id es och radiata, allmanna ; sena. Odontia [imb riata. o b s. I f'ramsta rummet tecknas alia ej ritade H ydna, Bol eti, Lactarii, A manitae, Tricholomae, Hygropho rus. I andra alia Cortimarier och utmarkta arter af ofriga genera, Collubier, Flammulae, Inocyb e. I tredje Clitocub er (tytianthinus och opiparu«i f'orsta), Mycener, (p elianthinus i f'orsta). I fjerde alia andra. - Sakert bestamda alltid f'orst. Polypori etc. forvaras torkade att sedan ritas. Endast Hymenomyceter ara har afsedda, men m ånga andra

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

5. Jeg er en Detektiv

5. Jeg er en Detektiv 5 eg er en Detektiv Tekst: Ingvar Hovland Musikk: on Konrad Strøm Arr: Idar Torskangerpoll Sang solist Hei 5 Bal - le rost er n her lø - ser my - ste - ri - er eg har et spen - nen - de liv art art art

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- ---

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- kr. 95,00 Badekåbe --- --- kr. 156,00 Benklæder pr.

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Danish Songs Vol. III

Danish Songs Vol. III Danish Songs ol III oice and Guitar Arranged by ohn acobsen wwwstarmolecom Danish Songs ol III Nu falmer skoven Trindt om land Anna var i Anders kær Underlige aftenlufte Tunge, mørke natteskyer Hist, hvor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere