Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed?"

Transkript

1 Temadag om kemien omkring os Vordingborg d. 1. september 2005 Problemstoffer - hvor findes de, deres effekt på miljø og sundhed? Børns følsomhed i relation til kemi i tøj, kropsplejemidler, mad og affald Marie Pedersen og Lisbeth E. Knudsen Afdeling for miljø og arbejdsmedicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

2 Vi udsættes for mange kemiske stoffer: Kemiske stoffer er grundstoffer og deres forbindelser, og er enten naturligt forekommende eller industrielt fremstillet Kemiske produkter er blandinger af flere stoffer (maling, kosmetik, rengøringsmidler) Globalt markedsføres ca kemiske stoffer stoffer, kemiske produkter og varer vurderes at være i dansk handel Stofferne kan virke alene eller i kombination med hinanden Viden om kemiske stoffer og deres effekt på miljø og sundhed er begrænset

3 Kemiske stoffer kan give problemer: Uønsket effekt på miljø og sundhed Særligt biologisk aktive Tilgængelige for levende organismer Svært/langsomt nedbrydelige (Persistent organic pollutant (POP)) Ophobes i levende organismer (Bioakummulerbart) Spredes i miljøet Højt udslip og hyppigt forbrug Særlig følsomme udsættes (gravide, spædbørn, truede arter og områder)

4 Barnets udsættelse Luft Indånding Spise og drikke Mad Barnets krop og adfærd Vand Stoffernes kemiske og fysiske egenskaber Kontakt med huden Støv Jord Støj Stråling Dosis Overflade Magnetiske felter Ulykker

5 Børn er mere udsatte end voksne Større kropsoverflade i forhold til kropsvægt; hud kontakt er større Højere varmetab og stofskifte; spiser og drikker mere Højere respiration; indånder mere luft Medie Barn (<1 år) Voksen Ratio (Barn/voksen) Luft 0.44 m3/kg-dag 0.19 m3/kg-dag 2.3 Væske 161g/kg-dag 33.5g/kg-dag 4.8 Mad 140g/kg-dag 23g/kg-dag 6.1 Børn har mindre indflydelse på og kontrol over deres miljø end voksne Særlige udsættelsesveje (moderkagen, modermælk) Adfærd er anderledes (børn er mere udenfor, aktive, nysgerrige, sutter og spiser de særeste ting f.eks. jord)

6 Udsættelsestidspunktet er kritisk

7 Børn er mere sårbare end voksne Under vækst og udvikling Celler er under deling og modning er mere følsomme Ufuldstændig modning af nerveceller Lunger, lever og nyre umodne ved fødsel Knoglesystemet er under opbygning Immun systemet ikke fuldt udviklet Optagelse, fordeling, omsætning (afgiftning) og udskillelse er anderledes Sårbarheden ændres med alderen Barnets livslængden og dermed udsættelsestiden for potentielle sundhedsskadelige miljøfaktorer er længere

8 Aldersbetinget udsættelse: Før befrugtningen Graviditet Spædbarn Småbarn Før- og skolebarn Teenager Akkumulering i moderens fedt/væv Placental transport Brystmælk Vand Hånd-til-mund adfærd Inde/ude klima Trafik Inde/ude klima Trafik Legetøj Støj Skoleudstyr Inde/ude klima Trafik Legetøj Støj Skoleudstyr Kosmetik Hårfarver

9 Miljø og sundhed påvirkes under hele livscyklussen: Råvarer udvinding (bomuld) Forarbejdning og produktion Opbevaring og transport Anvendelse (tæt og ofte langvarig hud kontakt) Bortskaffelse

10 Formaldehyd Farvestoffer Blegestoffer Tøj og sko: Sprøjtemidler DDT, methyl parathion (Gødning, vand) Tungmetaller: Kvivksølv, Chrom, Tin, Nikkel, Cadmium, Bly Bakteriedræbende midler Opløsningsmidlerne Konserveringsmidler PVC (polyvinylchlorid) Blødgørere (pthalater) Mulig miljøpåvirkning: Ændring af naturens arter Bioakkumulerende Bioakkumulering Lav miljøfarlighed Giftige for vandorganismer Klor er giftig og nedbryder ozon Ændring af naturens arter Hæmme udviklingen af bakterier, skimmelsvampe og gærsvampe Giftige for vandorganismer Omdannes til saltsyre Giftigt Bioakkumulering Giftigt Mulig sundhedseffekt: CNS skader Forgiftning CNS og nyreskader Giftig Irritation af slimhinderne CNS, lever, nyrer og hjerte skader Hormonforstyrrende Leverkræft Skader på CNS Påvirker immun forsvaret Hormonforstyrrende Reproduktionskadende

11 Hormonforstyrrende stoffer: Hormoner styrer forskellige processer i kroppen Mistanke om påvirke evne til at få børn, vækst, kræft, skade kønsorganer Hver 5. par har svært ved at få børn og ca. 5% af alle nyfødte i dag kommer til via kunstig befrugtning Phthalater (DEHP, DBP, DBP) anvendes som blødgøre i plastprodukter, kosmetik m.m. og mistænkes for at være hormonforstyrrende Kropsplejemidler anvendes direkte på huden og medfører dermed kraftig udsættelse (tæt ved slimhinder, hyppig og gentagen anvendelse på større hudområder) På vores afdeling undersøger vi transporten af miljøfremmede stoffer igennem moderkager

12 Parfume UV-filtrene Blødgørere (pthalater) BHA, dibutyl phthalat Farvestoffer Tea tree oil Kropsplejemidler: Konserveringsmidler 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Butylparaben, Triclosan Hårfarvemidler Fosfonater EDTA og NTA Opløsningsmiddel Phenoxyethanol Kationiske tensider Butan og propan Mulig miljøpåvirkning: Bioakkumulerende Giftige for vandmiljøet Svært biologisk nedbrydelige Bioakkumulering Giftige for vandorganismer? Giftige for vandmiljøet Frigøre tungmetaller Giftigt for vandmiljøet Bakteriedræbende Giftige for vandmiljøet Smogdannelse Irritation Hormonforstyrrende Reproduktionsskadende Irritation Hormonforstyrrende Hormonforstyrrende Hormonforstyrrende Reproduktionskadende Irritation Irritation Irritation? Mulig sundhedseffekt: Irritation Personlig pleje og tøj. Råd om Miljø og Forbrug fra informationscentret for Miljø og Sundhed

13 Børn er følsomme overfor kviksølv Kviksølv er et naturligt forekommende tungmetal (Erosion, termometer, batterier, afbrænding) Største udsættelse sker sædvanligvis gennem føden (luften, tandlæge) Indlæringsvanskeligheder, akutte respiratoriske lidelser, nyreskader og kræft Minamata, Japan, 1950 Irak, 1972 En undersøgelse af 2000 mor-børn fra Færøerne viste, at der overføres blandt andet methylkviksølv og POP er til fosteret, når gravide spiser fisk og/eller grindehval

14 Emballage Blødgørere Madvare: Tungmetaller: Kvivksølv, Chrom, Tin, Nikkel, Cadmium, Bly Sprøjtemidler DDT, methyl parathion (Gødning, vand) POPs PBDE, Dioxin, PCB er, dieldrin, lindan Rengørings-og desinfektionsmidler, Veterinære lægemidler PAHs (polyaromatiske stoffer) Acrylamid, 3-monoklorpropandiol, nitrosaminer Mulig miljøpåvirkning: Giftige Bioakkumulering Ændring af naturens arter Bioakkumulerende Giftige Bioakkumulering Bioakkumulering Giftige Giftigt for vandmiljøet Mulig sundhedseffekt: Forgiftning CNS og nyre skader CNS skader CNS skader Giftig (Resistens) Hormonforstyrrende Reproduktionskadende Tilsætningsstoffer og aromaer Bakterier og parasitter Campylobacter, Salmonella Svampegifte og andre naturlige gifte Aflatoksin, Ochratoksin A GMO (genetisk modificerede organismer) Spredes -? Diarré Infektion Giftig?

15 Problematiske stoffer i affald kan spredes i miljøet: Bly er også et naturligt forekommende tungmetal (forbrændingsprocesser, batterier, raketter, maling, føde, jord, vand) Persistent, langtransportabel, luftbåret, bindes til jord Børn optager 50 % af den bly, de udsættes for via maden, da deres knogler er under vækst Voksne optager 10 % Indlæringsvanskeligheder, nedsat IQ, koncentrationsevne, hyperaktivitet, nyre skader, øget blodtryk, hjertekar sygdom og reproduktionsskader Blyfri benzin har formentlig ført til nedsat udsættelse

16 Affald: Bromerede flammehæmmere Tungmetaller: Kvivksølv, Chrom, Tin, Nikkel, Cadmium, Bly Organiske forbindelser: PCB, Klor, VOC (volatile organic compounds) PVC, Dioxin (TCDD) og Furaner NOx, CO 2, CO, SO 2, HCl, PM Mulig miljøpåvirkning: Bioakkumulerende Bioakkumulerende Bioakkumulerende Omdannes til saltsyre Giftigt Bioakkumulerende Luftforurening Nedfald og spredning i miljøet Mulig sundhedseffekt: Hormonforstyrremde Leverskader Reproduktionsskadende Forgiftning CNS skader Skader nyrene Hudreaktion Irritation af øjne, næse og luftveje CNS skader Reproduktionskadende Hormonforstyrrende Skader på CNS Svækker immunforsvar Nedsætter forplantningsevne Kræft Luftvejs påvirkning

17 Arv og livsstil har også betydning for børns sundhed: For højt fødeindtag For lavt aktivitetsniveau Passiv og aktiv tobaksrygning Alkoholindtagelse Medicinindtagelse Stofmisbrug WHO anslår, at en tredjedel af al verdens sygdom er miljøbetinget (ringe vandkvalitet, elendige sanitære forhold og dårlig hygiejne). I Danmark udgør miljøbetingede sygdomme en væsentlig mindre andel Miljøfaktorer er kemisk, fysisk eller biologisk påvirkning man ikke selv kan vælge

18 Kilde: Bedre miljø for børnene - et oplæg til handling. Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

19 Børn rammes ofte af astma og allergi: Astma er en hyppig børnelidelse Ca. 8 % af befolkningen rammes af astma Luftforurening med partikler og kvælstof oxider øger risikoen for nedsat lunge funktion. Dårligt indendørsklima (høj fugtighed, skimmelsvamp, tobaksrøg). Samt genetisk disposition Ca. 6-7 % af danske børn har allergi i medicinsk forstand, men op mod 25 procent af befolkningen oplever forskellige former for overfølsomhedsreaktioner. Det vurderes, at procent har kontaktallergi over for kemiske stoffer Arv, miljø og livsstil (dyrehår, husstøv, tobaksrøg, parfume, pollen, mælk) COPSAC 400 børn af astmatiske mødre er undersøgt for at finde sammenhængen mellem miljø, arv, livsstil og astma samt andre lidelser.

20 Vi arbejder især med luftforurening: Fine og ultrafine partikler Forbrændingsprocesser Luftvejslidelser, hjertekarsygdomme, kræft Øget syglighed og dødelighed Kvælstofoxider, svovldioxid, tungmetaller, ozon og andre kemiske forbindelser

21 Etiske aspekter Forskning for og med børn er nødvendig for at opnå viden om forskelle mellem børn og voksne Der er tiltagende interesse for inddragelse af børn (kliniske afprøvninger, sammenhæng mellem udsættelser for miljøfaktorer og helbredsskader, regulering) Men børn er ikke små voksne, så der er særlige hensyn at tage ved tilrettelæggelse af undersøgelser Undersøgelser på børn bør kun igangsættes, fordi viden ikke kan opnås ved ekstrapolation fra studier på voksne eller forsøgsdyr Der er behov for mere pædiatrisk ekspertise i miljø-forskning og i de etiske komiteer for at sikre, at børns tarv bliver tilgodeset Information til børn, forældre og andre, som involveres, bør standardiseres, således at der gives oplysninger om formål, risiko, tilgængelighed af resultater, databeskyttelse og evt. nytte/skade for deltageren Det informerede samtykke afhænge af barnets alder, idet det bliver mere og mere almindeligt, at barnet kan give sit besyv med (og sige nej), men det afhænger også af social status og af lokal kultur Resultater skal kommunikeres (ikke nødvendigvis individuelt) og yderligere brug af data og prøver skal være klarlagt før start på studie

22

23 Tak for opmærksomheden

24 Mere information findes: Miljøstyrelsen: Informationscenteret for Miljø & Sundhed: Miljømærkesekretariatet: Videncenter for : Astma- Forbundet: Foreningen for Duft- og Kemikalieoverfølsomme: Sundhedsstyrelsen: Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter: Teknologisk Institut:

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet.

Miljøet. n Mennesket udsættes for helbredsskadelige miljøfaktorer gennem stråling, luft, jord og vand, gennem fødevarer og i indemiljøet. Miljøet 25 n Miljøfaktorer har betydning for en række sygdomme, først og fremmest astma og allergi, lungekræft, hjertekar-sygdomme, infektionssygdomme (fødevarebårne bakterielle tarmsygdomme) samt reproduktionsskader

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN

kemien Lærervejledning i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Helle Houkjær & Lone Skafte Jespersen Lærervejledning SKOLEKONTAKTEN kemien i din hverdag Lærervejledning Jeg elsker denne hårlak. Den er bare så ultra strong. Kemiske stoffer de er

Læs mere

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen ---

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Kompendie til Miljø- og Arbejdsmedicin og Farlig Forurening 2000 Skrevet af: --- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Redigeret af manan (1. december

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse af

Handlingsplan for forebyggelse af Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme i Danmark 2001-2005 UDARBEJDET AF EN TVÆRFAGLIG ARBEJDSGRUPPE UNDER TEKNOLOGIRÅDET LARS IVERSEN (FORMAND) EBBE TAUDORF SUSANNE HALKEN

Læs mere

6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH

6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH 6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH.OLQLVNDUEHMGVPHGLFLQSRLQW 1. Hånd arm vibrationer: morbus Raynaud/carpaltunnelsyndrom/neuropati. Støj/høreskade. Fugt skæreolie/håndeksem (toksisk/allergisk).

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Efteråret 2006 var der igen fokus på forureningen med miljøgifte i Arktis. Resultaterne fra en ny undersøgelse viste

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8-3

At-VEJLEDNING. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. At-vejledning A.1.8-3 At-VEJLEDNING Gravides og ammendes arbejdsmiljø At-vejledning A.1.8-3 Januar 2009 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

En sikker start på livet

En sikker start på livet En sikker start på livet Når man som forælder køber baby plejeprodukter eller legetøj, er det sidste, man tænker på, om de indeholder kemikalier, der kan skade deres barn. Men forældre skylder sig selv

Læs mere

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1.

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1. Det arktiske dilemma Uden tradition ingen kultur. Derfor kan man sige, at hver livskraftig kultur, ligesom Ænæas bærer sin far på ryggen. V.A. Koskenniemi Et folks kostvaner er en uadskillelig del af dets

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr.

Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 117, 2012 Titel: Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl 11 MiljøBiblioteket Miljøgifte i Grønland Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl Hovedland Jesper Christensen er fysiker og seniorforsker i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og arbejder

Læs mere

amning en håndbog for sundhedspersonale

amning en håndbog for sundhedspersonale amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 amning en håndbog for sundhedspersonale 2009 Amning en håndbog for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version):

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave

Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Pia Lisbeth Nielsen, Jens Brandt, Irina Meyendorff, Louis Landgren, Henning Christiansen Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed og ledelse 3. udgave Drift af renseanlæg Miljøforståelse, myndighed

Læs mere

risici i n D e h o l D e r e n S a m m e n F at n i n g a F i F - å r e t 2 0 1 0

risici i n D e h o l D e r e n S a m m e n F at n i n g a F i F - å r e t 2 0 1 0 Fremtidens risici Ingen ved, hvilke risici vi vil komme til at møde i fremtiden. Allerede nu udgør internettet en risiko, ligesom de titusindvis af kemikalier, som vi kommer i kontakt med hver dag. Den

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCBs influence on the diphtheria vaccine in an epidemic perspective Roskilde Universitet Naturvidenskabelige Basisstudier 1. semesterprojekt

Læs mere

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer Marts 2000 Dokument nr.: 42348-3 Revision nr.: 5 Udgivelsesdato: 23 mar 2000 Udarbejdet: AAB/COWI, MOB/COWI, PJN/DTC Kontrolleret: SOM Godkendt:

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere