Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840"

Transkript

1 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen Side 1

2 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Ungepakke I praktikpladser Tredobling af præmie og bonus til virksomheder (1.650 ekstra pladser) ekstra skolepraktikpladser ekstra praktikpladser i kommuner og regioner 200 ekstra praktikpladser i staten Side 2

3 Finanslovsaftaler 2010 Ungepakke 2 Beskæftigelsesministeriets del Aktiv indsats til unge Mentorordning Ungepakke 2 Undervisningsministeriets del Ungeydelse for de årige (Forslag til ændring af børnefamilieydelsesloven) Forudsætning, at den unge følger sin uddannelsesplan Månedsvis udbetaling Ydelsen kan i større omfang udbetales til den unge Side 3

4 Ungepakke 2 Flere spor Evalueringen af globaliseringsaftalen fra 2006 Regeringens forenklingspakke for den kommunale sektor Rambøll rapporten om uddannelses- og erhvervsvejledning finanslovsaftalen for 2009 Andre forslag Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 Tre dele: Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Forpligte frisætte fokusere - forenkle Side 4

5 Lovforslag Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (vedtaget) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. (1. behandlet) Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love (1. behandlet) Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (1. behandlet) Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (1. behandlet) Lov om ændring af børnefamilieydelsesloven og forskellige andre love (1. behadnlet) Side 5

6 En investering i fremtiden Samlet set investeres 510 mio. kr. på Undervisningsministeriets område i perioden Dertil kommer mio. kr. til at oprette flere praktikpladser Side 6

7 Lovforslagets hovedpunkter Pligt til aktivitet for årige Uddannelsesplaner Kommunernes ansvar og pligter Uddannelsesparathedsvurdering Overgangen til ungdomsuddannelse og samarbejde Introduktionskurser og brobygning Afbureaukratiseringselementer E-vejledning Fælles datagrundlag - elevdatabase Omlægning af gennemførelsesvejledning Side 7

8 15-17-årige skal være i aktivitet og kommunerne skal følge op årige får pligt til at være i aktivitet i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan indeholde en bred vifte af aktiviteter rettet mod, at årige før eller siden gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Aktiviteterne skal være aftalt mellem den unge, forældrene og kommunen. Kommunen skal følge den unge og sikre, at uddannelsesplanen overholdes. Kommunen får redskaber hertil. Side 8

9 15-17-årige skal have vurderet deres uddannelsesparathed Når unge søger om optagelse på en ungdomsuddannelse skal det vurderes, om den unge besidder de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer. Vurderingen foretages af UU (eller elevens fri- eller efterskole). Elever/forældre kan forlange vurderingen efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution (hvis de ikke er enige med UU). Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal have tilbud fra kommunen, så de kan blive det. Side 9

10 Uddannelsesplaner Uddannelsesplan og ansøgningsskema: ét dokument Digitalt understøttet Side 10

11 Skole der har ansvar for udarbejdelse af uddannelsesplaner Skoler hvor vejledningen foretages af UU Ungdommens Uddannelsesvejledning Vurdering af uddannelsesparathed Tilmelding til 10. klasse - kommunalt Bekræftelse/ansøgning til 10. klasse frie skoler USB / EGU Anden aktivitet EUD GYM/ HF - UDP + UDP Vurdering af uddannelsesparathed + UDP - UDP USB/EGU Anden aktivitet Revurdering GYM-HF-EUD - UDP + UDP 1. marts 1. april UU UU + Optagelse på adgangsbegrænsede EUD uddannelser Revurdering Fri Andre aktiviteter EUD Skole USB GYM/HF 1. marts Tilmelding til 10. klasse kommunalt Bekræftelse/ ansøgning til 10. klasse frie skoler 1. april Side 11

12 Målrettet vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne Kommunen skal følge de udsatte unge i overgangen fra 9./10. kl. og ind i ungdomsuddannelserne for at undgå uhensigtsmæssige omvalg og hurtige frafald Der afholdes overdragelsesmøder mellem kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Den nuværende mentorordning udstrækkes til at gælde alle ungdomsuddannelser og ikke blot erhvervsuddannelserne. Mentorordningen skal desuden omfatte både 9. og 10. klasse. Side 12

13 Kommunale tilbud for årige Kommunerne får mulighed for at tilbyde unge særlige afprøvningsforløb, hvor den unges interesser og kompetencer afdækkes. Kommunen kan fx købe forløb på en erhvervsskole eller en produktionsskole, bruge ungdomsskolen, praktikforløb, højskoler, efterskoler,.. Mulighed for befordringstilskud til unge, der ellers ikke ville få det Side 13

14 Kommunerne får større frihed til at organisere vejledningsindsatsen. Der sker en afbureaukratisering af vejledningsindsatsen, som giver kommunerne større frihed, blandt andet til at fokusere ressourcerne på udsatte årige. Kommunerne skal have større frihed i organiseringen af vejledningsindsatsen, hvilket fx indebærer, at UU-opgaver kan varetages af jobcentret. Side 14

15 Fra proces- til resultatstyring af kommunernes vejledningsindsats Kommunernes frihed til at tilrettelægge indsatsen modsvares af et krav om at fastsætte kommunale mål for resultaterne af ungeindsatsen, der understøtter regeringens målsætninger på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Der indhentes oplysninger om kommunernes indsats over for de årige, så det bliver muligt at opstille klare performancekrav til den kommunale indsats. Side 15

16 Introduktionskurser, brobygning og øvrig afbureaukratisering Kravet om, at vejledningen skal påbegyndes i 6. klasse ophæves Bortfald af ufleksible krav om deltagelse i introkurser i 8. klasse Kravet om, at alle elever i 8. klasse skal deltage i introduktionskurser i 5 dage, lempes og gøres til en frivillig mulighed. Bortfald af ufleksible krav om deltagelse i brobygning i 10. klasse Kravet om to ugers obligatorisk brobygning i 10. klasse reduceres til én uge. Muligheden for at etablere erhvervspraktik udvides, så den kan afvikles både i 8. og 9. klasse. Side 16

17 Etablering af e-vejledning i tilknytning til portalen Der etableres en e-vejledning med mulighed for personlig vejledning. Rettet primært til ressourcestærke unge og deres forældre, som nemt og hurtigt kan få afklaring på spørgsmål om uddannelsesvalg mv. E-vejledningen skal aflaste vejlederne og tilbydes som en bred vifte af virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer som fx telefon, online chat, webcam, sms og . E-vejledningen bemandes med professionelle vejledere og gives i samarbejde med UU, Studievalg, uddannelsesinstitutioner mv. Side 17

18 Kommunerne skal følge hver enkelt - staten vil udbygge datagrundlaget Der skabes et fælles datagrundlag, som kan danne udgangspunkt for en målrettet og individuelt tilpasset indsats. Data hentes fra eksisterende systemer. Side 18

19 Omlægning af gennemførelsesvejledningen Gennemførelsesvejledningen som begreb afskaffes i lovgivningen, men erstattes af en pligt til fastholdelse i uddannelse og samarbejde med UU og Studievalg Institutionerne frisættes, så det i højere grad bliver muligt at tilpasse indsatsen på den enkelte skole til elever med behov herfor. Flere fagligheder kan bringes i spil på institutionerne Side 19

20 Tilskud til fastholdelsesarbejde ændres Tilskudsprincippet for fastholdelsesarbejdet ændres, så midlerne i højere grad gives til skoler, som har elever med behov for vejledning på baggrund af socio-økonomiske faktorer Indbudgetteret en besparelse på ungdomsuddannelserne 35 mio kr. i 2012 svarende til ca. halvdelen af den overlappende vejledning. Side 20

21 10. klasse på erhvervsskoler Kommunen kan udbyde en eller flere 10. klasser på en erhvervsskole, så 10. klasse i højere grad bliver starten på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen Mulighed for, at elever tager 20 uger af 10. klasse på en folkeskole/ungdomsskole og derefter 20 uger på erhvervsuddannelsens grundforløb. Afslutningen af 10. klasse kan udskydes således, at 10. klasse først afsluttes efter grundforløbet på EUD. Når den unge har gennemført 10. klasse, har eleven samtidig et helt eller store dele af et grundforløb på EUD. Side 21

22 Erhvervsuddannelserne Forsøget "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse" permanentgøres mhp. at øge fastholdelsen for unge, der bedre vurderes at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse på en produktionsskole. Der skabes fleksible uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne, som gør det muligt for stærke elever at kombinere erhvervsuddannelsen med hel eller delvis studiekompetence ( eux ). Erhvervsuddannelsers kompetencemål gennemgås kritisk for at fjerne evt. unødige teoretiske krav i uddannelserne. Udbuddet og søgningen af elev- og praktikpladser forbedres ved at udveksle oplysninger på tværs af praktikpladsen.dk og jobnet.dk. Side 22

23 Erhvervsgrunduddannelser og produktionsskoler EGU: Der oprettes en fælles internetbaseret portal til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med den enkelte elevs uddannelse. Produktionsskoler: For at reducere ventelisterne indføres et midlertidigt særligt supplement til bygningstaxamestret, så produktionsskolerne får mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse ved i tæt samarbejde med erhvervsskolerne at udlægge en del af deres virksomhed til erhvervsskoler. Side 23

24 Ikrafttræden Loven træder i kraft 1. august 2010 Visse dele har først virkning fra 1. januar 2011: Pligt til aktivitet Ændringer i uddannelsesplan Vurdering af uddannelsesparathed Indsatsen i overgangen Udvidelsen af mentorordningen E-vejledningen Elevdatabasen Side 24

25 Proces Lovforslagene forventes vedtaget primo juni 2010 Nye bekendtgørelser til høring efter lovens vedtagelse og inden sommerferien: B. om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller andet B. om uddannelsesparathed, uddannelsesplaner og procedurer B. om introduktionskurser og brobygning B. om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv ( UU-bekendtgørelsen ) B. vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv ( Studievalgbekendtgørelsen ) Etablering af e-vejledning Etablering af elevdatabasen Forældreunivers på Ændringer i Side 25

26 Proces 2 Uddannelsesplaner Rambøll Management styrer en proces med involvering af UU er, institutioner mv. Bekendtgørelsen og ændringer i Elevdatabase UNI-C står for implementeringen Styregruppe med BM/AMS (+ KL) Rambøll Informatik står for afklaring og kravspecifikation E-vejledning Indledende møde med UU 45 og Studievalglederforeningen Devoteam Consulting bistår Indledende afklarende fase: 3 workshops Etableringsplan Drift: et sted i organisationen Side 26

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere