Køberetsordningen for kystnære havmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køberetsordningen for kystnære havmøller"

Transkript

1 Køberetsordningen for kystnære havmøller 29. Oktober kl MW kystnære havmøller

2 Program Velkomst v/ Hanne Windemuller, ENS 14.10: 1-øres incitamentsmodellen og generelle spørgsmål v/lisbeth Nielsen, ENS 14.25: Køberetsordningen v/hanne Windemuller og Birgit Gilland, ENS 15.05: Propektbekendtgørelsen v/henrik Kurtmann, Finanstilsynet 15.25: Administration af køberetsordningen v/henrik Kamp Justesen, Energinet.dk 15.50: Værditabsordningen v/hanne Windemuller, ENS 16.00: Tak for i dag 450 MW kystnære havmøller

3 Incitament til lokalt ejerskab 1-øres modellen Lisbeth Nielsen 450 MW kystnære havmøller

4 Incitament til lokalt ejerskab Ekstra pristillæg på 1 øre pr. kwh i fuldlasttimer, når mindst 30 pct. ejes lokalt Lokalt ejerskab -> lokal opbakning Konkurrencefordel til projekter der er bredt lokalt forankrede Et tilbud ikke en forpligtelse Vedtaget ved 37 a i lov nr. 641 af 12. juni 2013 ikke sat i kraft endnu. 450 MW kystnære havmøller

5 Incitamentsmodel Hvem tæller med? Lokale borgere: Over 18 år og bopælsregistreret i CPR på en adresse i en kommune, som har kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet Andele solgt under køberetten tæller med Lokale virksomheder: Produktionsenhed i en kommune, som har kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet og mindst en ansat i produktionsenheden Maks. 5 procentpoint pr. borger/virksomhed Interesseforbundne parter indgår samlet 450 MW kystnære havmøller

6 Incitamentsmodel Opfyldelse og dokumentation Kravet om lokalt medejerskab skal være opfyldt ved: Nettilslutning afgørende for at komme med i ordningen 1. årsdag for nettilslutning Herefter hver anden årsdag for nettilslutning Dokumentation over for Energinet.dk med revisorerklæring Særlige regler for fysiske personer, som flytter Pristillæg kan generhverves hvis fortabes Administrative detaljer fastlægges i vejledning eller lign. 450 MW kystnære havmøller

7 Køberetsordningen for kystnære havvindmøller 450 MW kystnære havmøller

8 Køberetsordningen siden 2008 Forpligtelsen til at udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene i vindmøller til lokale borgere blev indsat med VE-loven ultimo 2008 Formålet er at øge den lokale interesse og opbakning til opstilling af nye møller gennem et bredt lokalt medejerskab Evaluering i 2011 viste behov for væsentlige ændringer i ordningen 450 MW kystnære havmøller

9 Køberetsordningen siden 2008 Ændringerne blev gennemført ved lov nr. 641 af 12. juni 2013 og trådte i kraft den 15. juni 2013 Anvendelsesområde udvidet til også at omfatte kystnære havvindmøller, som etableres efter udbud Ordningen administreres fortsat af Energinet.dk 450 MW kystnære havmøller

10 Organisatorisk ramme Forpligtelse til at udbyde ejerandele Udg.pkt: Opstiller bestemmer organisatorisk og selskabsretlig ramme Udbud af 20 pct. af ejerandelene skal ske i det samlede vindmølleprojekt (dvs. ikke muligt at udskille en del af projektet til udbuddet af ejerandele) Vindmøllerne skal drives i en selvstændig juridisk enhed Ikke andre aktiviteter i den juridiske enhed Sikre udbytte og risiko svarende til investering 450 MW kystnære havmøller

11 Organisatorisk ramme Der må ikke være personlig hæftelse tilknyttet de udbudte ejerandele juridisk enhed kan ikke være et I/S Juridisk enhed kan ikke være et ApS Hvis A/S eller P/S ikke omsætningspapirer Udbuddet skal ske efter etableringstilladelsen og inden nettilslutning Møde om værditab afholdes inden 8 uger fra etableringstilladelsen, hvor Energinet.dk vil skulle orientere om køberetsordningen 450 MW kystnære havmøller

12 Pris på ejerandele Udbuddet skal ske på en sådan måde, at provenuet fra udbuddet dækker en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberen indskyder samme beløb pr. ejerandel Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. år pr. andel Der må ikke stilles krav om køb af et bestemt antal andele 450 MW kystnære havmøller

13 Købsberettigede borgere Bopælsregistrerede i CPR inden for 4,5 km fra opstillingsstedet Bopælsregistrerede i CPR i en kommune, som har kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet (ikke mulighed for køb, hvis borgeren allerede ejer andele i projektet) Fortrinsret for bopælsregistrerede inden for 4,5 km på op til 50 andele 450 MW kystnære havmøller

14 Krav til udbudsmateriale beskrivelse af projektet og visse minimumsoplysninger, herunder et specificeret anlægs- og driftsbudget og ansvarserklæring med oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet Erklæring fra statsautoriseret revisor om de økonomiske oplysninger i opstillers udbudsmateriale Godkendelse fra Energinet.dk Kan også være omfattet af prospektreglerne 450 MW kystnære havmøller

15 Afslutning af udbud og andelshavers rettigheder Opstiller afslutter udbuddet ved accept at købstilbud fra de købsberettigede personer detaljerede bestemmelser ved for mange bud og ved tvivl om købsberettigelse Kun krav om udbud af 20 pct. af ejerandelene dvs. mindretal må ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden forbud mod tvangsindløsning 450 MW kystnære havmøller

16 Praktisk ift. udbuddet Annoncering i mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis i de købsberettigedes områder Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 8 uger Opstiller skal i 8-ugers perioden afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for udbuddet 450 MW kystnære havmøller

17 Manglende overholdelse Hvad sker der, hvis reglerne ikke overholdes? Straffebestemmelser Manglende pristillæg 450 MW kystnære havmøller

18 Prospektregler og godkendelse Henrik Kurtmann Finanstilsynet 29. oktober 2013

19 Dagsorden Dagsorden Gennemgang af prospektreglerne i værdipapirhandelsloven Kravene til omfanget af informationer i prospekter Godkendelsesprocessen Er K/S er omfattet af prospektreglerne? FAIF Udbud af ApS er Spørgsmål

20 Gennemgang af prospektreglerne En udsteder må ikke udbyde værdipapirer til offentligheden før der er offentliggjort et godkendt prospekt for de pågældende værdipapirer, jf. vphl. 24 og 44. Værdipapirer er defineret i vphl. 2. Herunder aktier og andre værdipapirer der kan sidestilles med aktier.

21 Gennemgang af prospektreglerne Ved udbud af værdipapirer til offentligheden forstås enhver henvendelse til fysiske eller juridiske personer i enhver form og ad enhver vej med fyldestgørende oplysninger om udbudsbetingelserne og de udbudte værdipapirer, som bevirker, at en investor kan træffe afgørelse om køb eller tegning af disse værdipapirer, jf. vphl. 2 b.

22 Gennemgang af prospektreglerne Prospektpligten reguleres efter to regelsæt: 1. Optagelse til handel på et reguleret marked og offentlige udbud over 5 mio. euro: prospektdirektivet (vphl. Kap. 6 + prospekt bkg. 643/2012 store ) 2. Offentlige udbud mellem 1mio. og 5 mio. euro: Danske regler (vphl. Kap prospekt bkg. 644/2012 lille ) Det er modydelsen af de værdipapirer der udbydes der lægges til grund ved beregning af grænserne, som beregnes over 12 måneder

23 Gennemgang af prospektreglerne Undtagelser for visse udbud Offentlige udbud (ikke udtømmende) Kvalificerede investorer Henvendelse til under 150 personer Mindste investering på euro Pålydende på mindst euro

24 Gennemgang af prospektreglerne Tilsynet foretager en formel og ikke en materiel gennemgang af prospektet Offentliggørelse små : E&S + FT s hjemmeside store : Udsteder + FT s hjemmeside

25 Informationskrav For de store prospekter er indholdet fastlagt på europæisk plan ved forordningen om oplysninger i prospektet (809/2004) samt ændringsforordninger Resume Registreringsdokument, oplysninger om udsteder værdipapirnote, oplysninger om værdipapirerne

26 Informationskrav Registreringsdokument skal bl.a. indeholde (Forordningen bilag I) Ansvarlige Risikofaktorer Oplysninger om udsteder Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Resultatforventninger eller prognoser Bestyrelse, Direktion og tilsynsorganer samt ledere Historiske regnskaber

27 Informationskrav Værdipapirnote skal bl.a. indeholde (Forordningens bilag III) Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger, herunder arbejdskapital og gældssituation Oplysninger om værdipapirer der udbydes Vilkår og betingelser for udbuddet Udgifter ved emissionen Udvanding

28 Informationskrav Indholdet i de små prospekter er fastlagt i bkg. 644/2010 ( lille ) Værdipapirerne ( 4 og 5) Ansvarserklæring Værdipapirtype Pålydende værdi og antal af udbudte værdipapirer Formålet med udstedelsen Kurs Betaling for og frist for udlevering af værdipapirer (rådighed). Udbudsperiode Det evt. marked, hvor værdipapirerne kan omsættes

29 Informationskrav Udstederen og dennes kapitalforhold ( 6): Navn og hjemsted Stiftelsesdato Udsteders retlige form og gældende lovgivning for selskabet Udsteders vedtægtsmæssige formål Størrelsen af nuværende kapital og evt. opdeling i klasser Vigtigste kendetegn for de værdipapirer, på hvilke kapitalen er fordelt Størrelsen af den evt. ikke indbetalte del af kapitalen Aktiviteter samt regnskabsforhold ( 7 + 8) Hovedaktivitet, herunder regnskab Risikofaktorer Udsteders bestyrelse og direktion ( 9)

30 Godkendelsesprocessen Tidsplan skal afklares med FT 10 børsdage til første gennemgang 5 børsdage til efterfølgende gennemgange Sidste runde kan afkortes til 2-3 dage, men vi vil forbeholde os retten til at benytte 5 dage hvis nødvendigt Afsæt minimum 4 gennemgange Prospektet fremsendes i udkast Kræver at der er tale om en udgave, der har en endelig form. Der må således ikke være væsentlige afsnit, der ikke er færdigt formulerede. Finanstilsynet giver bemærkninger Tjekker om indholdet svarer til kravene i forordningen eller bekendtgørelsen FT modtager revideret udkast i rettemarkeret udgave

31 Godkendelsesprocessen Godkendelse sker på baggrund af et komplet eksemplar af prospektet samt underskrevne erklæringer. En godkendelse kan gives på baggrund af fax eller scannede underskrifter. Mangler der én underskrift, kan FT give en betinget godkendelse En godkendelse kan gives på baggrund af en bemyndigelse fra bestyrelsen til direktionen for selskabet. FT fremsender godkendelsesbrev til udsteder og kopi til E&S Offentliggørelse og registrering hos E&S Udbuddet kan starte 5 arbejdsdage efter offentliggørelsen (tirsdag tirsdag)

32 Er K/S er og I/S er omfattet af prospektreglerne? Prospektpligt for udbud af værdipapirer Værdipapirer er defineret i vphl. 2. Herunder aktier og andre værdipapirer der kan sidestilles med aktier. Værdipapirer der kan sidestilles med aktier Anparter i K/S og I/S er kan være omfattet af værdipapirbegrebet Konkret vurdering Forudsætter, at: Udstedelsen primært har et finansielt sigte Instrumenterne er omsættelige Instrumenterne handles på kapitalmarkedet

33 Er K/S er og I/S er omfattet af prospektreglerne? Udstedelsen primært har et finansielt sigte Tager udgangspunkt i investors formål med investeringen At udbuddet sker som følge af VE-loven, udelukker ikke i sig selv, at instrumenterne har et finansielt sigte Instrumenterne er omsættelige Kan godt være omsættelige i værdipapirhandelslovens forstand, selv om der til værdipapiret er knyttet omsættelighedsbegrænsninger i selskabsretlig forstand Instrumenterne handles på kapitalmarkedet Om der er en efterfølgende handel med instrumenterne Har haft sager hvor omsætteligheden har været så begrænset, at der ikke reelt er en efterfølgende handel Forkøbsret for eksisterende andelshavere Køb skal godkendes af bestyrelsen

34 FAIF - Forvaltere af alternative investeringsfonde Lovens formål er at regulere forvaltere af alle andre fonde end fonde omfattet af UCITS-direktivet. Finanstilsynets rolle er derfor et indirekte tilsyn med fondene. Loven indeholder bestemmelser, der stiller krav til forvalterne om, hvordan de alternative investeringsfonde skal indrettes og drives, men loven stiller ikke som sådan krav til selve den alternative investeringsfond (investeringsenheden).

35 FAIF Hvornår en AIF? Alle investeringsordninger, som rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere kapitalen i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer, og hvor investorerne ikke har nogen daglige beføjelser eller kontrol, og Investeringsordninger er omfattet, uanset Ordningens juridiske struktur Hvad pengene bliver investeret i Hvilke typer af investorer ordningen modtager penge fra

36 FAIF Den nye lovgivning medfører, at: alle forvaltere af alternative investeringsfonde enten skal lade sig registrere eller søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, alt afhængigt af den samlede størrelse af de aktiver, som de forvalter alle alternative investeringsfonde skal have en godkendt eller registret forvalter, ellers betragtes fonden som selvforvaltende. En selvforvaltende fond vil samtidigt blive betragtet som en forvalter og den selvforvaltende fond skal derfor overholde det samme regelsæt som de øvrige forvaltere. Kontor for Kollektive Investeringsforeninger Johanne Daugaard Risbjerg, vicekontorchef, , Christian Malling, specialkonsulent, ,

37 FAIF - Lovændring i høring Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love Fremsat den 23. oktober med høringsfrist den 20. november , stk. 2. 2, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v., og andele i andre institutter for kollektiv investering,«. 2, stk , stk. 4, nr. 3, affattes således:»3) Andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v. For andele i kollektive investeringsordninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. gælder undtagelsen dog ikke for fonde af den lukkede type.«

38 Udbud af ApS er Anparter i danske anpartsselskaber er ikke et værdipapir i værdipapirhandelslovens forstand. Selskabsloven 1, stk. 3: Et anpartsselskab kan ikke udbyde selskabets kapitalandele til offentligheden.

39 Spørgsmål Kontaktoplysninger: Henrik Kurtmann vicekontorchef Finanstilsynets børskontor

40 Køberetsordningen og Kystnære havmøller v/henrik Kamp Justesen VE-lovens Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

41 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer og driver energiens motorveje Gas transmission El transmission Administrerer de fire ordninger i VE-loven Dato - ændres under 'Indsæt' og 'Sidehoved og Sidefod' 41 Vindmølleprojekt XXX - ændres under 'Indsæt' og 'Sidehoved og Sidefod'

42 Hvad er køberetsordningen? Opstillere af nye vindmøller skal udbyde min. 20 % af vindmølleprojektet til lokale borgere Som borger kan man dermed blive medejer af vindmølleprojektet og få del i et evt. overskud Andelene skal udbydes til kostpris Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

43 Hvem kan købe andele? Alderskrav: Over 18 år Bopælskrav: Fortrinsret til op til 50 andele Ved havvindmøller: ENTEN bosiddende inden for 4,5 km fra møllerne ELLER bosiddende i en kommune med kyststrækning inden for 16 km fra nærmeste mølle Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

44 Placering og beregning af de 20 % andele Udbuddet af de 20 % af vindmølleprojektet skal foregå i det samlede projekt Selvstændig juridisk enhed De 20 % beregnes på baggrund af den samlede beregnede produktion for vindmølleprojektet Eks.: Samlet beregnet produktion = kwh 20 % af kwh = kwh skal udbydes Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

45 Hvad koster en andel? Afhænger af de budgetterede omkostninger i forbindelse med etablering og drift af vindmølleprojektet. Prisen pr. andel beregnes ud fra en produktion på kwh pr. år pr. andel: [samlet projektpris i DKK] x = pris pr. andel [samlet beregnet produktion for projektet i kwh] Eks.: DKK x kwh kwh = 4260,10 DKK (~ DKK) Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

46 Hvordan informeres der om udbuddet? Generel info om køberetsordningen: På mødet om værditabsordningen (Energinet.dk orienterer) Info om det konkrete udbud: Annonce (ved udbudsstart) Offentligt møde (i udbudsperioden) Udbudsmateriale (udleveres på mødet og kan rekvireres) Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

47 Krav til annoncen Skal godkendes af Energinet.dk Antal og pris på andelene Virksomhedsform (for den virksomhed, som skal eje og drive andelsmøllen/- erne) Omfanget af hæftelsen pr. andel Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud Tid og sted for afholdelse af møde om udbuddet Hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet. En henvisning til Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

48 Krav til udbudsmaterialet Skal godkendes af Energinet.dk Beskrivelse af vindmølleprojektet Vedtægter for den virksomhed, som skal eje og drive møllerne Specificeret anlægs- og driftsbudget Oplysninger om finansiering Antal og pris på de udbudte ejerandele Frister og betingelser for at afgive købstilbud Revisorerklæring fra statsautoriseret revisor Ansvarserklæring med oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet Energinet.dk's afgørelse om godkendelse af udbuddet og udbudsmaterialet Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

49 Krav om offentlig møde Afholdes tidligst 2 uger efter indsættelsen af annoncen Dog senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud Energinet.dk anviser lokaliteten. Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

50 Tidsfrister for udbud, annoncering og møde Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

51 Energinet.dk s rolle Rådgiver om reglerne for køberetsordningen Orientere om køberetsordningen på det offentlige møde om værditab Driver en hjemmeside, som informerer om køberetsordningen og indeholder oplysninger om de konkrete udbud (www.koeberetsordningen.dk) Godkender, at opstillers udbudsmateriale er udarbejdet og udbuddet af ejerandele er sket i overensstemmelse med VE-loven Kan pålægge opstiller at acceptere købstilbud fra købsberettigede personer (ved tvivlstilfælde) Foretager lodtrækning af andele, der ikke kan fordeles efter fordelingsprincippet Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

52 Vil du vide mere? Temadag om den reviderede VE-lov 13. juni

53 Følg med på 450 MW kystnære havmøller

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K

20. oktober 2012. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Kbh. K Bemærkninger til forslag til ændring af VE-loven jf. Energistyrelsens høringsbrev af 24. september 2012. 20. oktober 2012 Danmarks Vindmølleforening er enig i

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere