Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015."

Transkript

1 Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet for ovennævnte udbud, skal jeg høfligst anmode om at følgende spørgsmål besvares af Lyngby Taarbæk Kommune: I vedhæftede deklaration om byggepligt og forbud mod videresalg mv. (udbudsmaterialets bilag 16) er der medtaget pligt til at påbegynde bebyggelse af byggeri inden for 2 år fra datoen for vedtagelsen af endelig lokalplan og pligt til at færdiggøre hele projektet herunder byggeriet inden for forskellige åremål (4/6/7 år) afhængig af antallet af delområder som erhverves samt forbud mod videresalg indtil projektet herunder byggeriet er færdiggjort. For begge de nævnte byggepligter samt forbuddet mod videresalg refereres der til skitseprojektet og den forventeligt vedtagne lokalplan. Såfremt et skitseprojekt fra en tilbudsgiver indleveret i forbindelse med tilbudsgivningen omfatter opførelse af én ud af flere mulige etaper af bebyggelser på ejendommen, er det så korrekt forstået, at byggepligterne mv. ifølge deklarationen vil gælde for det etapebyggeri som er beskrevet i skitseprojektet, således at det ikke nødvendigvis er de samlede byggeretter som erhverves for én eller flere delområder, der skal udnyttes indenfor de angivne perioder i deklarationen (4/6/7 år) afhængig af antallet af delområder der erhverves. Hertil skal Lyngby-Taarbæk Kommune svare: Svar: Byggepligten er knyttet til projektet og den endeligt vedtagne lokalplans indhold, jf. deklarationen i udbudsmaterialet. Lokalplanen vil angive den samlede byggeret på ejendommen, og at der skal være en forventelig sammenhæng mellem det tilbudte projekt og byggeretten i henhold til lokalplanen. Kommunen frafalder kravet om færdiggørelse af det samlede byggeri indenfor de angivne tidshorisonter, hvorfor den forudsatte garanti for selve færdiggørelsen bortfalder. Kommunen fastholder, at der skal ske påbegyndelse af byggeriet senest 2 år fra lokalplans endelige vedtagelse. 1. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden efter den 27. marts 2015 og indtil spørgsmålsfristens udløb den 5. maj 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål: 1. Foreligger der et digitalt tegningsgrundlag over delområde 1, 2 og 3?

2 2. Hvorvidt det er muligt for et alment boligselskab at byde på boligdelen? Er kommunen indstillet på at stille grundkapital til rådighed for almene boliger/ungdomsboliger? 3. Hvorvidt der kan gives adgang til besigtigelse af område A, herunder om det er muligt at få en borerig ind med henblik på nogle få geotekniske boringer til afdækning af grundvand- og miljøforhold i øvrigt. 4. Ad Betingelser (lokalplan): I købsaftalens 16 er det angivet at: "handlen er fra begge parters side betinget af endelig vedtagelse af lokalplan". Henset til at tilbudsgiver i henhold til udbudsvilkårene sammen med tilbudsblanketten skal aflevere skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau ønskes afklaret, om Lyngby Taarbæk Kommune kan acceptere en præcisering af købsaftalens 16, som følger: "Handlen er fra begge parters side betinget af endelig vedtagelse af lokalplan, der muliggør virkeliggørelse af skitseprojektet, hvilken betingelse skal være opfyldt senest 1. juli 2016". 5. Ad Betingelser (supplerende undersøgelser af bl.a. fortidsminder og arkæologi samt sten- og jorddiger): I udbudsvilkårenes afsnit 4 er beskrevet, at "der findes fire vejledende registrerede beskyttede stenog jorddiger på området. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger uden forudgående dispensation herfor." I udbudsvilkårenes afsnit 4 er endvidere beskrevet, at "der er indhentet udtalelse fra Kroppedal Museum vedr. arkæologiske interesser i forbindelse med fremtidigt bebyggelse, jf. bilag 13". Bilag 13 udgør udtalelse fra Kroppedal Museum i henhold til museumslovens 25 dateret 9. december 2014, hvoraf fremgår af Kroppedal Museum anbefaler at der gennemføres arkæologiske undersøgelser af område Dyrehavegård Jorder. For at sikre virkeliggørelse af tilbudsbudsgivers skitseprojekt herunder til opfyldelse af vidensbystrategi mv., ønskes afklaret, om der kan indrømmes køber en undersøgelsesperiode, således at handlen gøres betinget af købers mulighed for at foretage supplerende undersøgelser af bl.a. fortidsminder, arkæologi og sten- og jorddiger mv. i en periode efter indgåelse af betinget købsaftalen og frem til indgåelse af endelig lokalplan. Efter indgåelse af endelig lokalplan forventes handlen således at være ubetinget. Følgende betingelse foreslås indsat i købsaftalens 16: "Handlen er fra købers side betinget af købers gennemførelse af undersøgelser af bl.a. fortidsminder, arkæologi, jord- og stendiger mv. med et for køber tilfredsstillende resultat. Betingelsen skal være enten opfyldt eller frafaldet af køber senest samtidig med vedtagelse af endelig lokalplan, der muliggør virkeliggørelse af skitseprojektet, men dog tidligst 1. juli 2016". 6. Ad LAR anlæg: I udbudsvilkårenes afsnit 4 samt af købsaftalens 8 fremgår følgende: Tag- og overfladevand skal føres til et kommende offentligt LAR-anlæg. Såfremt LAR-anlægget ikke etableres eller ikke er etableret inden bebyggelse, skal tag- og overfladevand i stedet føres til

3 hovedregnvandssystemet eller håndteres på egen grund". I det omfang den kommende køber af arealet selv etablerer LAR-anlæg til hel eller delvis håndtering af tag- og overfladevand ønskes oplyst, om dette medfører, at køberen kun pålægges tilslutningspligt og bidrag til et offentligt LAR-anlæg eller til hovedregnvandssystemet for den vandmængde, der eventuelt ikke kan håndteres med eget LAR-anlæg. 7. Vil et bud med et bestyrelsesforbehold, erklæres som ikke konditionsmæssigt? 8. Vil et forbehold for yderligere undersøgelser af arkæologi blive erklæret som ikke konditionsmæssigt? 9. Vil et forbehold for yderligere undersøgelser af evt. jordforurening blive erklæret som ikke konditionsmæssigt? 10. Vil et forbehold for yderligere undersøgelser af funderingsforhold blive erklæret som ikke konditionsmæssigt? 11. Idet der henvises til Landinspektørfirmaet Vectors servitutredegørelser af okt skal jeg spørge, om en køber kan lægge til grund, at alle såvel private som offentlige servitutter tinglyst på delområde 2 der måtte være uforenelige med et byggeri iht. til den kommende lokalplan slettes fra ejendommens blad i tingbogen eller som minimum de dele af servitutten som er uforenelige med lokalplanen slettes fra ejendommens blad i tingbogen inden rimelig tid efter overtagelsesdagen ved sælgers foranstaltning". 12. Kan Vectors servitutredegørelser af okt lægges til grund således at køber ikke i sit adkomst dokument skal respektere servitutter som i servitutredegørelserne angives ikke at vedrøre delområdet samt at sælger har forpligtelsen til at sikre, at servitutter slettes fra delområdet i forbindelse med udmatrikuleringen" 13. Idet der henvises til den betingede købsaftale 8 pkt. om "Jord og Stendiger" bedes sælger oplyse hvilken viden sælger allerede på nuværende tidspunkt har om afstandskrav udover hvad der fremgår af udbuddet samt om sælger har en konkret aktuel viden om afstandskrav til fortidsminder" 14. Idet der henvises til den "betingede Købsaftale" 9 og 16 bedes sælger oplyse, hvorledes sælger opfatter/definerer begrebet "Endelig godkendt Lokalplan". 15. Det fremgår af udbudsvilkårene, at tilbudsblanketten skal vedlægges både skitseprojekt samt "tilbudsgivers erklæring om, at tilbudsgiver forpligter sig til at indgå i et samarbejde med de øvrige tilbudsgivere, såfremt der bliver forskellige ejere på de enkelte delområder". Skal denne også skal afgives, for det tilfælde at en tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på køb af alle delområder (dvs. at det ikke bliver relevant at indgå i samarbejder med øvrige tilbudsgivere)? Hvis én sådan erklæring skal afgives uanset ønske om køb af alle delområder, skal erklæringen i så fald blot skal udarbejdes med indhold som fremgår ovenfor? 16. Kan det forudsættes, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan aftage overskudsjord for projektet uden omkostning for den bydende?

4 Svar: Hertil skal Lyngby-Taarbæk Kommune svare: Ad 1. Der er udarbejdet et oversigtskort over delområderne, jf. indeks 4 i datarummet. Derudover foreligger øvrige kort med bl.a. oversigt over hovedvandledning, fredningslinjer, ledningsplan, byggelinjer fra Helsingørmotorvejen, mulige letbane linjeføringer samt landzoneareal, der overføres til byzone, jf. indeks 5 i datarummet. Kommunen har ikke udarbejdet yderligere kort over delområderne. Ad 2. Kommunen har ikke i relation til udbuddet på forhånd afsat særskilte midler til brug ved grundkapital efter lov om almene boliger. For så vidt angår anvendelsesmulighederne henvises til Udbudsvilkår, hvor det blandt andet på side 3 fremgår: Ad 3. I forbindelse med ovennævnte skitseprojekt kan der med fordel gøres rede for, hvordan arealanvendelsen kan bidrage til realiseringen af strategien Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, der kan ses på herunder med fordele redegøre for, hvorledes evt. boliger indpasses i vidensby-strategien. Der kan gives adgang til besigtigelse af området i perioden indtil den 13. maj efter forudgående aftale med Jacob Lundgaard fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Det er ikke muligt at foretage boringer. Ad 4. Det er forudsat i aftalen, at den kommende lokalplan skal muliggøre projektet. Købsaftalen indeholder en betingelse i 16, og den tidsmæssige udstrækning må afklares i forbindelse med det videre forløb. Ad 5. Det vil ikke være acceptabelt med et forbehold/betingelse, der først kan afklares på et så sent tidspunkt. Der kan evt. aftales mulighed for nærmere afgrænsede undersøgelser i tidsmæssig forbindelse med en evt. aftaleindgåelse. Ad 6. Der er som beskrevet i udbudsmaterialet mulighed for offentligt eller privat LAR-anlæg. Ad 7. Tilbudsgiveren må gerne tage et forbehold om bestyrelsesgodkendelse, der så vil blive vurderet under tilbudsvurderingen og i det videre forløb, jf. i øvrigt svar på spm. 5 om tidsmæssig udstrækning af forbehold. Ad 8. Tilbudsgiveren må gerne tage forbehold om yderligere undersøgelser af arkæologi, der så vil blive vurderet under tilbudsvurderingen og i det videre forløb, jf. svar på spm. 5 om tidsmæssig udstrækning af forbehold. Der kan evt. aftales mulighed for nærmere afgrænsede undersøgelser i tidsmæssig forbindelse med en evt. aftaleindgåelse.

5 Ad 9. Tilbudsgiveren må gerne tage forbehold om yderligere undersøgelser af evt. jordforurening, der så vil blive vurderet under tilbudsvurderingen og i det videre forløb, jf. svar på spm. 5 om tidsmæssig udstrækning af forbehold. Der kan evt. aftales mulighed for nærmere afgrænsede undersøgelser i tidsmæssig forbindelse med en evt. aftaleindgåelse. Ad 10. Tilbudsgiveren må gerne tage forbehold om yderligere undersøgelser af funderingsforhold, der så vil blive vurderet under tilbudsvurderingen og i det videre forløb, jf. svar på spm. 5 om tidsmæssig udstrækning af forbehold. Der kan evt. aftales mulighed for nærmere afgrænsede undersøgelser i tidsmæssig forbindelse med en evt. aftaleindgåelse. Ad 11. Det er forudsat i aftalen, at den kommende lokalplan skal muliggøre projektet. Der følges almindelig praksis i forbindelse med vedtagelse af lokalplan i forhold til eksisterende servitutter. Der henvises i øvrigt til købsaftalens 8 om, at køberen er bekendt med og respekterer samtlige de på ejendommen tinglyste servitutter. Kommunen vil ikke foranledige servitutter aflyst fra tingbogen, medmindre det sker som en naturlig følge af en udstykning. Ad 12. Der henvises til købsaftalens 8 om, at køberen er bekendt med og respekterer samtlige de på ejendommen tinglyste servitutter Kommunen vil ikke foranledige servitutter aflyst fra tingbogen, medmindre det sker som en naturlig følge af en udstykning. I forbindelse med udstykning af ejendommene vil alene servitutter relevante for de respektive nyudstykkede ejendomme blive tinglyst på disse. Det henvises i denne forbindelse til landinspektørens servitutredegørelser (index 8 i udbudsmaterialet). Ad 13. Der henvises til det i udbudsmaterialet oplyste for så vidt angår om jord- og stendiger samt fortidsminder. Se i øvrigt svar på spm. 5, 8, 9 og 10. Ad 14. Endelig godkendt lokalplan skal forstås i overensstemmelse med Planloven og Vejledning om lokalplanlægning, jf. planlovens 27. Vejledning om lokalplanlægning lyder: Hvis der ikke er fremsat indsigelse efter Planlovens 28 og 29, 29 b eller 29 c, eller planforslaget er kaldt ind efter Planlovens 3, stk. 4, så kan planmyndigheden vedtage planforslag endeligt, når 8 ugers fristen efter Planlovens 24, stk. 3, er udløbet ( 27, stk. 1, 1. pkt.). For lokalplaner, hvor der er kommet rettidige indsigelser, gælder dog, at forslaget først kan vedtages endeligt 4 uger efter indsigelsesfristens udløb ( 27, stk. 1, 2. pkt.). Ordet indsigelse skal forstås bredt og vedrører også ændringsforslag, betingede tilsagn, nye idéer og andre tilkendegivelser, der er fremkommet i offentlighedsperioden, og som ikke fuldt ud støtter forslaget.

6 Vedtagelsen sker i kommunalbestyrelsen. Ad 15. Erklæringen er alene relevant, hvis der bliver flere ejere. Tilbudsgiver skal blot erklære som beskrevet i citatet fra udbudsmaterialet. Ad 16. Nej. Såfremt der er tale om et forbehold henvises til svar på spm. 5, 8,9, 10 og maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere