Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen"

Transkript

1 Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr E Dato:

2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for udbud side 6 3 Byggeprogram side 24 4 Teknisk beskrivelse side Aflevering side 289

3 1 1 Almindelig orientering 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet af Herning Kommune, Kommunale Ejendomme, og omhandler opførelsen af Snejbjerg Ny Skole og udvidelse af Snejbjerg Hallen, beliggende Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: - Grundlag for udarbejdelse af forslag i totalentreprisekonkurrence - Grundlag for tilbud i totalentreprise - Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet 1.3 Byggeopgaven Herning Kommune har besluttet, at Snejbjerg Ny Skole skal placeres ved Snejbjerg Hallen på Nørretanderupvej i Snejbjerg. Udover de for en skole normale funktioner, skal byggeriet tillige omfatte SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter. Hal og skole skal dele enkelte administrative og idrætslige funktioner, have fælles hovedindgang, og skal efter byggeriets afslutning fremstå som ét samlet byggeri. Der ønskes derfor indarbejdet forslag til opgradering af Snejbjerg Hallen nuværende facader, således at dette kan opnås. 1.4 Byggeriets omfang Projektet omfatter overordnet for skoledelens vedkommende etablering af centralrum, pædagogiske og administrative faciliteter, undervisningslokaler med tilhørende birum, SFO, ungdomsskole, skoletandpleje, og for Snejbjerg Hallens idrætsfaciliteter omfatter projektet overordnet ny hal og 2 idræts-/bevægelsessale, springgravsområde samt tilhørende depoter og omklædningsrum. Projektet vil forventeligt have et brutto-areal på ca , ekskl. udearealer og parkering. 1.5 Byggegrunden Byggegrunden som er til rådighed for det kommende Skole- og halbyggeri har et areal på m 2, inklusiv areal afsat til p-plads, den eksisterende Snejbjerg Hallen, tennisanlæg og del af fodboldbane. Matrikelnummer: Dele af 7es, 16r, 16s og 19b, Snejbjerg By, Snejbjerg Vej/ gade: Nørretanderupvej, Snejbjerg By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Areal byggefelt: m 2

4 2 1.6 Disponering af byggegrunden På byggegrunden findes i dag Snejbjerg Hallen, en fodboldbane ved hallens sydlige facade, et petanquebaneanlæg og et tennisanlæg. Snejbjerg Hallen, i den del som ikke berøres af byggeriet, og tennisanlægget skal være tilgængeligt for brugerne af disse anlæg i hele byggeperioden. Ligeledes skal fodboldbanerne vest for byggefeltet samt petanquebaneanlægget syd for byggefeltet være tilgængeligt i hele byggeperioden. Den eksisterende fodboldbane ved Snejbjerg Hallens sydlige facade kan anvendes som tilkørsel m.v. til byggepladsen, men skal reetableres ved byggeriets afslutning, med nødvendigt drænsystem til afvanding af arealet, og med etablering af ny græsbane. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Såfremt det på grund af byggeriets disponering, ikke er muligt at bevare tennisanlægget, skal totalentreprenøren i samarbejde med Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, foreslå en placering af et tilsvarende anlæg, inkl. småbygninger. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Alle nødvendige reetableringer af bold- og idrætsanlæg, samt tilhørende småbygninger, skal være komplette og indgå i totalentreprenørens samlede forpligtelse om 1. års drft og vedligehold af udearealer. Grunden skal disponeres under hensyntagen til lokalplanens bestemmelser for området. 1.7 Lokalplanen Lokalplan nr. 51.OF7.1, for område til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg, er gældende for området. Lokalplanens hovedformål er at udlægge arealer til ny skole, udvidelse af eksisterende hal og til et rekreativt landskab for brugerne af skolen, hallen og Snejbjergs borgere. 1.8 Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden Adgang til Snejbjerg Hallen og tennisanlægget skal med hegn sikres en sikker adgang for brugerne, således at disse faciliteter kan anvendes gennem hele byggeperioden. Derudover er der intet at bemærke ud over, hvad der sædvanligvis må forekomme i forbindelse med: - Regulering af terræn - Funderinger - Bortskaffelse af jord - Etablering af stikledninger - Tilslutning ( kloak, vand, el, fjernvarme m.m.) 1.9 Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialet: - Geotekniske forundersøgelse - Arkæologisk undersøgelse

5 3 - Delvis forundersøgelse af Snejbjerg Hallens bygninger - Kloakundersøgelse, Snejbjerg Hallen Følgende supplerende undersøgelser skal foretages: Supplerende geoteknisk undersøgelse før byggeriets opstart foranstaltes af totalentreprenør 1.10 Miljømæssige forhold Intet at oplyse 1.11 Nuværende byggeri som skal om - og tilbygges Snejbjerg Hallens syd/sydvestlige bygningsmasse, som skal sammenbygges med det nye byggeri Bygherre Børne- familieudvalget er den formelle bygherre for gennemførelsen af byggeriet. Udvalget vil løbende blive orienteret om byggeriets forløb, og vil blive inddraget, hvis der opstår væsentlige problemstillinger Organisation Bygherre Herning Kommune Børne- familieudvalget Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Tlf Bygherrerådgiver Herning Kommune Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Tlf Projektgruppe Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Kirsten Noe Dahl, arbejdsmiljørepræsentant

6 4 Kultur- og fritid: Helle Rasmussen, fritidskonsulent Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Mikael Yde, bestyrelsesmedlem i halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kommunale Ejendomme Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Styregruppe Til at følge byggeriet i udførelsesfasen foreslås der nedsat en styregruppe med følgende medlemmer: Center for Børn og Læring: Sven Nørgaard, centerchef (Knud Jensen, direktionskonsulent?) Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kultur- og fritid: Morten Koppelhus, Kultur- og fritidschef Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Kommunale Ejendomme Kirsten Andersen, afdelingsleder Hanne Enghoff, bygherrerådgiver 1.14 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation: Styregruppe Projektgruppe Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør

7 Arbejdsfordeling og ansvar Jvnf. Herning Kommunes Byggestyringsregler 2011 påhviler det fagforvaltningen, Center for Børn og Læring, at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen Møder under projektering og udførelse Totalentreprenøren skal deltage i projektgruppemøder. Omfanget af møder er som udgangspunkt: I projekteringsfasen afholdes work-shops med projektgruppen hver uge. Der skal påregnes min. 8 work-shops med projektgruppen. I udførelsesfasen afholdes bygherremøde hver 14. dag med deltagelse af bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme. Totalentreprenøren udarbejder referater fra møderne Hovedtidsplan Politisk behandling af Byggeprogram, KFU/BFU Politisk behandling af Byggeprogram, ØKE Politisk behandling af Byggeprogram, BYR Udbudsbekendtgørelse fase 1- prækvalifikation - uge 20 26, 2012 Bearbejdelse af anmodninger om prækvalifikation - uge 26, 2012 Udsendelse i licitation - uge 30 37, 2012 Licitation / præsentation af forslag / bedømmelse - uger 38 39, 2012 Politisk behandling af licitationsresultat i BFU Orientering af licitationsresultatet i KFU Politisk behandling i ØKE Intern forberedelse til workshops - uge ( med arbejdsgruppe efter godkendelse i ØKE) Politisk behandling i Byrådet Stand still periode - uge 47-48, 2012 Indgåelse af betinget entreprisekontrakt - uge 49, 2012 Workshops m. projektgruppe og entreprenør, fase 1 - uge 49, 2012 uge 5, 2013 Projektering entreprenør, myndighedsprojekt - uge 4 11, 2013 Byggesagsbehandling (estimeret tid) - uge 12-uge 18, 2013 Byggestart - primo maj 2013 Aflevering af det samlede byggeri, skolestart - august 2015

8 6 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til tidsplan for byggeriets gennemførelse. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse.

9 7 2 BETINGELSER FOR UDBUD OG TILBUD 2.1 Generelt Det er konkurrencens formål, at frembringe forslag til udvidelse af Snejbjerg Hallen samt opførelse af Snejbjerg Ny Skole, som beskrevet i byggeprogrammet. Det er et krav, at der skal skabes et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, overflader, fast inventar m.v. Konkurrenceudskriveren har herudover ønsket at stille konkurrencedeltagerne frit med hensyn til udformning af bebyggelsen samt disponeringen af de i udbudsprogrammet nævnte lokaler, forudsat at programkravene i øvrigt er opfyldt Udbudsform Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation og med projektkonkurrence i totalentreprise Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet i udbudsbrevet og omfatter: 1. Udbudsbrev af d Byggeprogram med tidsplan 3. ABT93 med tilføjelser 4. Tilbudsliste 5. Paradigme til Tro- og loveerklæring 6. Udkast til totalentreprisekontrakt 7. Geoteknisk undersøgelse 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Tegninger Snejbjerg Hallen 11. Førsynsrapport Snejbjerg Hallen 12. TV-inspektion af kloak Snejbjerg Hallen 2.2 Tilbud Pris De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav og ønsker til byggeriet. Tilbud afgives på den vedlagte tilbudsliste, der skal udfyldes i sin helhed, inkl. enhedspriser. Hvis det af hensyn til de bydendes projekt er nødvendigt at fravige udbudsmaterialets funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med fradragssærpriser, hvor den enkelte fravigelse prissættes. Hvis der i det bydende projekt er indarbejdet forbedringer eller ønsker ud over de i udbudsmaterialet angivne funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med tillægspriser, hvor det enkelte tillæg prissættes, og hvilket afsnit i byggeprogrammet, ændringen andrager.

10 8 Tilbudsgiveren skal inden afgivelse af tilbud besigtige de eksisterende forhold Bilag til tilbud Følgende oplysninger skal vedlægges tilbuddet: a. Beliggenhedsplan i mål 1: 500, der viser grunden, bebyggelsen samt disponering af udearealer. b. Planer, snit, facader i mål 1: 200, der viser alt hvad der er nødvendigt for en fuldstændig forståelse og bedømmelse af tilbuddet c. Forslag til møblering for udvalgte planudsnit af byggeri mål 1: 100 af som minimum: - Torvet med caféopstilling - Hjemområde med min. 2 klasselokaler og grupperum samt fællesområder - Torv og multisal med stoleopstilling i forbindelse med teater, musical osv. - Personalerum d. Rumlige 3-D illustrationer i papirform af eksteriør og interiør, herunder gengivelse af typisk klasselokale med forskellige bordopstillinger og bordtyper, således at fleksibiliteten og funktionaliteten kan vurderes. e. Tegningsmappe indeholdende alle de ovenfor nævnte tegninger, nedfotograferet til A3- format i 18 eksemplarer. f. De ovenfor nævnte tegninger afleveres ligeledes opsat på plancher i A0-format. Plancher opklæbes på skumplader eller andre ikke-hårde materialer, og forsynes med ophængningsplan. Der afleveres max. 5 A0 format plancher. g. CD-Rom med komplet tilbudsmateriale som Pdf-filer. h. Bygningsbeskrivelse, der angiver materialer og principper, der ikke er fastlagt i byggeprogrammet. i. Redegørelse og principskitser for installationers disponering, dimensionering, virkemåde, standard mv. j. Arealopmåling med oplysning om nettoareal for alle lokaler anført i byggeprogrammet, samt samlet bruttoareal for hele byggeriet. k. Ved uoverensstemmelse mellem de anførte nettoarealer og tegninger, er nettoarealerne bindende for entreprenørens tilbud, dvs. tegninger skal tilrettes de oplyste nettoarealer. Nettoarealer skal være ekskl. gangarealer, fordelingsarealer og lignende. l. Oplysninger om bygningens forventede energiforbrug til opvarmning og drift. m. Tidsplan for hovedaktiviteter. Tidsplanen skal indeholde en oversigt over alle væsentlige aktiviteter med start og slut for såvel projektering som udførelse. n. Projektorganisationsplan for totalentreprenøren med angivelse af: - Projektleder - Projekteringsleder - Arkitekt - Projekterende ingeniør - Byggeleder - Fagtilsyn - Procesleder til ledelse af workshops

11 9 Organisationsplanen vedlægges CV er for ovenstående personer. o. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at bygherren er forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold i udbudsmaterialet. p. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at der stilles spørgsmål i udbudsperioden, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. q. I det omfang udbudsmaterialet ikke entydigt angiver materialevalg, typebetegnelse e.l. skal tilbudsgiveren vedlægge oplysninger om de valgte produkter. Undladelse heraf berettiger bygherren til at foretage de respektive valg. r. Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2.3 Tilbudsafgivelse og bedømmelse Forespørgsler Såfremt der i udbudsfasen fremkommer spørgsmål til udbudsmaterialet, skal disse fremsendes pr. mail til Kommunale Ejendomme, jvnf. udbudsbrevet. Svar på spørgsmål vil 1 gang ugentligt pr. mail blive tilsendt samtidigt til samtlige tilbudsgivere. Frist for modtagelse af spørgsmål fremgår af udbudsmaterialet. Spørgsmål stillet efter angivne dato vil ikke blive besvaret Aflevering Oplysninger om aflevering af tilbud fremgår af udbudsbrevet. Tilbud afleveres i 3 eksemplarer. Øvrigt materiale afleveres i h.h.t. pkt Totalentreprenøren er selv ansvarlig for, at tilbud m. bilag er bygherren i hænde senest ved anførte frist for afgivelse af tilbud Bedømmelsesudvalg De indsendte forslag vil blive bedømt af bedømmelsesudvalget, der består af: - 2 medlemmer af Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg - 2 medlemmer af Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg - Chef for Center og Læring - Fagchefen for kultur- og fritid - 1 leder og 1 medarbejderrepræsentant fra Snejbjerg Skole - 2 bestyrelsesmedlemmer fra Snejbjerghallen - 3 medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, Herning Kommune - 2 fagdommere udpeget af Dansk Byggeri Herudover er bedømmelsesudvalget berettiget til at indkalde særlige sagkyndige som rådgivere.

12 10 Tilbudsgiverne får mulighed for at fremlægge deres forslag for bedømmelsesudvalget som oplyst i udbudsbrevet Tildeling af kontrakten Tildelingen af kontrakten vil tilgå den totalentreprenør, som samlet set tilbyder bygherren det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Alle tilbuddets kvaliteter vil blive sammenlignet med udbuddets ønsker og krav, og der vil ved bedømmelsen blive anvendt følgende delkriterier og underkriterier, som bedømmelsesudvalget vil lade indgå i en samlet helhedsvurdering: Bedømmelseskriterier Kriterium Bemærkninger Vægt A Økonomiskværdi Tilbudssum iht. tilbudsliste 40 % B Arkitektonisk værdi Projektets funktionalitet Æstetisk værdi Rumlighed og dagslysudnyttelse Levering af de ønskede nettoarealer Udearealernes kvaliteter C Totaløkonomisk værdi Konstruktioner, installationer og materialvalg Energiforanstaltninger og driftsomkostninger Vedligeholdelse af klimaskærm Tekniske installationer og levetid Klimaskærm og levetid 35% 25 % Pointgivning sker på en skala fra 1 10 point og vil blive foretaget i forhold til udbudsgrundlaget. Eksempelvis kan flere tilbudsgivere gives samme karakter, hvis det skønnes, at de ud fra en helhedsbetragtning er ligeværdige. Hele pointskalaen vil ikke nødvendigvis blive taget i brug. Pointgivning kan ligeledes foretages med decimaltal. Hvis der mangler ønskede oplysninger, der er væsentlige for tilbuddets bedømmelse, kan det medføre lav karaktergivning Tilbuddets økonomiske værdi Tilbudspris vægtes med 40 %. Der gives point på følgende måde:

13 11 - Det laveste tilbud får 10 point. Tilbud på maksimalt rammebeløb får 6 point - Tilbud mellem laveste pris og maksimalt rammebeløb får forholdsvise point - Tilbud over det maksimale rammebeløb er ikke konditionsmæssige og kasseres Tilbuddets arkitektoniske værdi Tilbuddets arkitektoniske værdi vægtes med i alt 35 %. - Opfyldelse af byggeprogrammets krav, herunder en kvalitativ vurdering af tilbudsgivers evne til at sikre den størst mulige funktionalitet samtidig med at æstetik og rumlige kvaliteter er tilgodeset på bedst mulige måde i forhold til byggeprogrammet. - Rumlige kvaliteter og oplevelser samt udnyttelse af dagslys vil blive værdsat. Rum og funktioners nettoarealer vil blive vurderet i forhold til de ønskede krav og værdsat frem for det samlede bruttoetageareal. - Udearealernes udformning, indhold, kvalitet og funktionalitet Tilbuddets Totaløkonomiske værdi Input er under udarbejdelse afventer Kristian Buur Procedure for bedømmelse Efter modtagelse af tilbuddene vil disse blive gennemgået, og der vil blive foretaget en vurdering i forhold til, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige eller ej. Først herefter vil tilbuddene blive gennemgået af bedømmelsesudvalget. Tilbudsgiverne indkaldes til en i alt 1½ times præsentation og uddybning af tilbuddet. Det forudsættes, at alle elementer og forhold i tilbuddet kan drøftes på disse møde(r). Nærmere besked herom vil blive fremsendt senere. Den anførte procedure er vejledende og såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer i proceduren, hvilket i givet fald meddeles de bydende Tildeling Det tilbud, som efter bedømmelsesproceduren vurderes at kunne danne baggrund for indgåelse af totalentrepriseaftale, og senere kontrahering, indstilles efterfølgende til godkendelse af byrådet. Der udarbejdes en betænkning over bedømmelsesudvalgets arbejde, som vil tilgå samtlige tilbudsgivere. Oplysninger om tildeling af kontrakt fremsendes til alle tilbudsgivere iht. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 (Samtidig underretning af samtlige ansøgere og tilbudsgivere mv.) Vederlag Tilbudsgivere modtager et vederlag på ,- kr. excl.moms for udarbejdelse af tilbuddet, forudsat at tilbuddet og forslaget er konditionsmæssige. Ved indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver modregnes vederlaget i kontraktsummen. 2.4 Budgetramme

14 12 For totalentreprisen er fastlagt en maksimal budgetramme på 146 mill. kr. (håndværkerudgifter) ekskl. moms ved indeks på tilbudsdagen. Budgetrammen er fast i fastprisperioden. Såfremt de afgivne tilbud afviger fra budgetrammen, skal der inden kontrahering ske tilpasning af projektet ved hjælp af de tillægs- og fradragspriser, som fremgår af tilbudslisten. 2.5 Oplysningspligt vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Jvnf. Udbudsdirektivet, artikel 27, og Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, 4, er der her oplyst, hvor der kan indhentes oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Skat Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø Tlf Fax Internetadresse Miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax Internetadresse Sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf Fax Internetadresse 2.6 Ydelsesbeskrivelse Overordnet beskrivelse Totalentreprisen omfatter alle ydelser og biydelser, der er nødvendige for at aflevere et færdiggjort og indflytningsklart byggeri, herunder: - Deltagelse i workshops med tilretning af konkurrenceprojekt inden kontraktskrivning - Workshops skal ledes af procesleder, som har erfaring med styring af workshops.

15 13 - Totalentreprenøren udarbejder workshopnotater og hensigtserklæringer i tilknytning til workshops - Udarbejdelse af samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse - Udførelse, inkl. alle arbejdsydelser, materialer, byggesagsgebyrer, tilslutningsafgifter for el, vand og varme, samt kloakbidrag. - Arbejdet udføres i 2 faser, hvor der efter gennemførelse af Fase 1 indgåes bindende kontrakt Fase 1 I Fase 1 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Supplerende geotekniske undersøgelser - Totalentreprenøren tilrettelægger, og gennemfører efter aftale med bygherren, workshops umiddelbart efter tildeling af byggeopgaven, samt afholder udgifter hertil. Workshops afholdes med 7 dages mellemrum, og der skal regnes med min. 8 workshops med deltagelse af medlemmerne i projektgruppen, som har medvirket til udarbejdelse af byggeprogrammet. - Tilretning af konkurrenceforslaget - Afklaring af farver og materialer, herunder fast inventar, belysning o.lign. - Udarbejdelse af forprojekt / myndighedsprojekt - Indhentning af relevante myndighedsgodkendelser - Beregning af endelig pris, opsplittet i samme underposter som i tilbudslisten - Udarbejdelse af overordnet tidsplan for byggeriet - Udarbejdelse af betalingsplan - Indgåelse af endelig kontrakt efter projekttilretning og opnåelse af enighed om den endelige pris Fase 2 I Fase 2 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Udarbejdelse af hovedprojekt - Nødvendig rydning, opbrydning, nedbrydning og bortskaffelse af beplantning, belægninger, jord, eksisterende bygninger mv. i det omfang projektet nødvendiggør det - Bortledning af overfladevand og grundvand - Udførelse af byggeriet, inkl. tilhørende udearealer. Udendørs anlæg skal fremstå færdigudførte ved byggeriets ibrugtagning, og berørte anlæg skal være reetableret eller ændret så de indgår naturligt i helheden - Mangelgennemgang og mangeludbedring - Drift - og vedligeholdelsesvejledning - Som udført tegninger

16 14 - Aflevering og overdragelse af byggeriet til bygherre Detailtidsplan Detailtidsplan for Fase 2 skal som minimum angive: - Termin for bygherrens godkendelse af projektet - Myndighedsgodkendelser - Tidsplan for byggeriets fremdrift som minimum: - Terrænarbejder - Jord- og støbearbejder - Facader og vægge - Tagarbejder - Lukningsarbejder - Aptering - Mangelgennemgang - Aflevering - Eventuelle bygherreleverancer - Mangelgennemgang og mangelafhjælpning Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Mindst 1 gang om måneden skal bygherren have meddelelse om byggeriets stade. I forbindelse med om - og tilbygning samt renovering af eksisterende bygninger, skal bygherren ved igangsætning af hver etape adviseres mindst 1 måned før lokalerne skal være ryddet. Sanktionsgivende terminer fremgår af totalentreprisekontrakten. 2.7 Projektering Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt iht. Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, Danske Ark og FRI, april Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v. til entydig illustration af det samlede byggeri. Beskrivelsen skal indeholde: - Angivelse af omfang - Referencer til relevante normer og standarder m.v. - Specifikation af produkter og materialer - Beskrivelse af arbejdets udførelse/kvalitet inkl. angivelse af udfaldskrav/måltolerancer Arbejdsbeskrivelser udarbejdes i henhold til bips beskrivelsesstruktur. Tegninger og beskrivelse skal udføres digitalt. Det accepteres dog, at detailtegninger i begrænset omfang udføres som ikke-digitale tegninger.

17 15 Under projekteringen skal totalentreprenøren foretage totaløkonomiske beregninger som grundlag for valg af materialer og løsninger. Ved afslutningen af hhv. projektforslag-, forprojekt- og hovedprojektfasen afsættes min. 5 hverdage til bygherrens gennemgang og godkendelse af projektet, og derefter min. 5 hverdage til totalentreprenørens indarbejdelse af kommentarer. Totalentreprenøren skal aflevere 5 sæt tegninger og beskrivelser ved afslutning af hver fase af de ovennævnte faser for bygherrens gennemgang. Uanset bygherrens godkendelse har totalentreprenøren projektansvaret for byggeriet. Bygherrens godkendelse omfatter således ikke en tilbundsgående kontrol af opfyldelsen af kravene i kontraktgrundlaget Beslutningsplan Ved påbegyndelse af projekteringsfasen skal totalentreprenøren og dennes rådgivere udarbejde udkast til en beslutningsplan for projekterings- og byggefasen. Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og entreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter totalentreprenørens behov CAD-projektering Totalentreprenøren skal drive og vedligeholde projektweb med adgang for alle byggeriets parter. Projektweb skal som minimum indeholde alle gældende tegninger i.h.t. gældende tegningsliste. Tegningerne skal være tilgængelige i PDF-format. Byggeriets IKT specifikationer, som er udgivet af bips, skal følges. Totalentreprenøren udarbejder oplæg til IKT-aftaler til godkendelse hos bygherren. Tegninger skal være udført i ACA 2009 og med hensyn til biblioteksstruktur, lagstruktur, tegningsstandard m.v. skal dette følge Bips Cad-manual Tegningsnummerering, tegningshoved og rum-nummerering skal godkendes af bygherren. Projektrådgivere skal indgå en CAD-aftale jvnf. PARs og FRIs standard herfor til sikring af et ensartet tegningsformat. Projekterende leverandører eller entreprenører skal indgå i aftalen, såfremt disse skal udføre tegninger, der skal afleveres digitalt. Ved byggeriets afslutning afleveres "som udført tegninger til bygherren, både som PDF filer og som Cad tegninger gemt på en cd rom. Cad tegninger skal være konverteret til Autocad version Er tegningerne lavet i Revit skal de også konverteres til Autocad version 2009 og derforuden skal der ligge en kopi af Revit tegningerne på cd en. Tegningerne udføres iht. Ibb lagstruktur og de tilhørende ctb/stb filer vedlægges tegningerne på cd en. Alle tegninger skal være purge og renset for alt der ikke bliver brugt i tegningen. Desuden skal der oprettes et udskrivningslayout med et sigende navn så det også er let at udskrive tegningen for andre end dem der har arbejdet med den. På samme cd skal der også være udførlige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.

18 Som udført -ydelser Entreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PARs og FRIs ydelsesbeskrivelse for Som udført, februar Som udført - ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer Niveau 3 - ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: - Opretning af alle tegninger og beskrivelser for de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning - Opretning af alle statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringerne Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer, og alt digitalt materiale skal afleveres på CD- rom. 2.8 Udførelse og tilsyn Totalentreprenøren forestår byggeledelse iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.1, med følgende rettelser: - Byggelederen repræsenterer totalentreprenøren - Byggelederen udarbejder referater af totalentreprenørens interne byggemøder, hvor bygherren og bygherrerådgiveren ikke er til stede, samt referater fra bygherremøder - Byggeregnskab udarbejdes af bygherren eller bygherrerådgiveren - Totalentreprenøren tilrettelægger afleveringsforretningen og 1-års eftersyn. Bygherren tilrettelægger 5-års eftersyn - Totalentreprenøren forpligter sig til at gennemføre fagtilsyn. Det pågældende fagtilsyn skal udføres af medarbejdere hos de tilknyttede rådgivere med særligt kendskab til de enkelte fagområder. - Fagtilsynet udføres iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.2, med følgende rettelser: - Klienten udarbejder ikke oplæg til tilsynsplanen - Entreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne, og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. - Fagtilsyn udføres af rådgivere med specialkompetence indenfor området. - Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af:

19 17 - Fejl fra entreprenør eller underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra et målbart, dokumentere krav i projektet - Uhensigtsmæssighed fra entreprenør og underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelse fra god håndværksmæssig stand - Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet - Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. - Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherren. - Bygherren er berettiget til at gøre indsigelse mod totalentreprenørens fagtilsyn, såfremt fagtilsynet ikke findes tilstrækkeligt i omfang og/eller kvalitet. - Ved afslutningen af byggeriet skal totalentreprenøren foretage egen mangelgennemgang og udbedre mangler, før der fremsendes færdigmelding og bygherren indkaldes til mangelgennemgang så betids, at mangler kan udbedres inden indflytning Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal entreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplan skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerede handlinger. Afvigelser der afstedkommer projektændringer skal beskrives i afvigerapporter, der af entreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherren forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne. 2.9 Myndighedsforhold, love mv. Alle sædvanlige og forventelige myndighedskrav, herunder alle krav med hjemmel i gældende lovgivning, skal være overholdt og endelig myndighedsbehandling, herunder indhentning af byggetilladelse og senere ibrugtagningstilladelse påhviler totalentreprenøren. Krav som myndighederne måtte stille i forbindelse med godkendelse af projektet, skal være indeholdt i entreprisesummen. Totalrådgiveren skal i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet sikre at døre, ABDL-anlæg, indvendige vinduer, skillevægge, belysning, energiramme m.v. overholder gældende myndighedskrav. I totalentreprenørens ydelse skal være indeholdt udarbejdelse og indhentning af myndighedernes godkendelse af den Brandtekniske Dokumentation samt Drift- og vedligeholdsplan for brandsikkerhed, jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, april Bygherre betaler gebyr for byggetilladelse. Totalentreprenøren betaler for eventuel grave-/ støbetilladelse o.l. Dispensationer må kun søges med bygherrens godkendelse. Bygherren skal have tilsendt kopi af al myndighedsrelateret materiale.

20 Forsyningsmæssige forhold Totalentreprenøren skal indhente supplerende oplysninger om den detaljerede beliggenhed af ledninger hos ledningsejerregisteret (LER) og ledningsejerne, afholde ledningsmøder og træffe aftaler med ledningsejerne om tilslutning, flytning eller nedlægninger af ledninger. Alle nye installationer i terræn føres fra skel og frem til teknikrum. Totalentreprenøren afholder alle omkostninger til ledninger i terræn, og afholder udgifter til tilslutningsafgifter. Der reetableres efter udgravning. Installationer i terræn, som ikke benyttes, fjernes eller afproppes ved hovedledning, og ledningsejer orienteres skriftligt herom Kvalitetssikring Generelt Erhvervs- og Boligstyrelsens Bekendtgørelse nr.1117 af 23/09/2010 om kvalitetssikring af byggearbejder, samt tilhørende vejledning af maj 2001 Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet, er gældende for kvalitetsstyringen i forbindelse med projekteringen og udførelsen af nærværende byggeri. Kvalitetssikringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet gennem hele processen at forebygge fejl og svigt. Bygherren kan gennemføre audits med henblik på at kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring. Entreprenøren og relevante rådgivere og underentreprenører skal indsamle materiale og stå til rådighed ved bygherrens audit. Fra bygherrens side lægges der særligt vægt på at: - kvalitetsstyringen sker i samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb - de i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet - kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor - der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller Endvidere gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. Hvor der i det følgende angives entreprenørens rådgivere omfatter dette udover ekstern arkitekt og ingeniørbistand også projekterende leverandører og underleverandører samt projektering i entreprenørens eget regi. De i de følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene som en påpegning af særligt vigtige indsatsområder.

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere