Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen"

Transkript

1 Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr E Dato:

2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for udbud side 6 3 Byggeprogram side 24 4 Teknisk beskrivelse side Aflevering side 289

3 1 1 Almindelig orientering 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet af Herning Kommune, Kommunale Ejendomme, og omhandler opførelsen af Snejbjerg Ny Skole og udvidelse af Snejbjerg Hallen, beliggende Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: - Grundlag for udarbejdelse af forslag i totalentreprisekonkurrence - Grundlag for tilbud i totalentreprise - Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet 1.3 Byggeopgaven Herning Kommune har besluttet, at Snejbjerg Ny Skole skal placeres ved Snejbjerg Hallen på Nørretanderupvej i Snejbjerg. Udover de for en skole normale funktioner, skal byggeriet tillige omfatte SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter. Hal og skole skal dele enkelte administrative og idrætslige funktioner, have fælles hovedindgang, og skal efter byggeriets afslutning fremstå som ét samlet byggeri. Der ønskes derfor indarbejdet forslag til opgradering af Snejbjerg Hallen nuværende facader, således at dette kan opnås. 1.4 Byggeriets omfang Projektet omfatter overordnet for skoledelens vedkommende etablering af centralrum, pædagogiske og administrative faciliteter, undervisningslokaler med tilhørende birum, SFO, ungdomsskole, skoletandpleje, og for Snejbjerg Hallens idrætsfaciliteter omfatter projektet overordnet ny hal og 2 idræts-/bevægelsessale, springgravsområde samt tilhørende depoter og omklædningsrum. Projektet vil forventeligt have et brutto-areal på ca , ekskl. udearealer og parkering. 1.5 Byggegrunden Byggegrunden som er til rådighed for det kommende Skole- og halbyggeri har et areal på m 2, inklusiv areal afsat til p-plads, den eksisterende Snejbjerg Hallen, tennisanlæg og del af fodboldbane. Matrikelnummer: Dele af 7es, 16r, 16s og 19b, Snejbjerg By, Snejbjerg Vej/ gade: Nørretanderupvej, Snejbjerg By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Areal byggefelt: m 2

4 2 1.6 Disponering af byggegrunden På byggegrunden findes i dag Snejbjerg Hallen, en fodboldbane ved hallens sydlige facade, et petanquebaneanlæg og et tennisanlæg. Snejbjerg Hallen, i den del som ikke berøres af byggeriet, og tennisanlægget skal være tilgængeligt for brugerne af disse anlæg i hele byggeperioden. Ligeledes skal fodboldbanerne vest for byggefeltet samt petanquebaneanlægget syd for byggefeltet være tilgængeligt i hele byggeperioden. Den eksisterende fodboldbane ved Snejbjerg Hallens sydlige facade kan anvendes som tilkørsel m.v. til byggepladsen, men skal reetableres ved byggeriets afslutning, med nødvendigt drænsystem til afvanding af arealet, og med etablering af ny græsbane. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Såfremt det på grund af byggeriets disponering, ikke er muligt at bevare tennisanlægget, skal totalentreprenøren i samarbejde med Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, foreslå en placering af et tilsvarende anlæg, inkl. småbygninger. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Alle nødvendige reetableringer af bold- og idrætsanlæg, samt tilhørende småbygninger, skal være komplette og indgå i totalentreprenørens samlede forpligtelse om 1. års drft og vedligehold af udearealer. Grunden skal disponeres under hensyntagen til lokalplanens bestemmelser for området. 1.7 Lokalplanen Lokalplan nr. 51.OF7.1, for område til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg, er gældende for området. Lokalplanens hovedformål er at udlægge arealer til ny skole, udvidelse af eksisterende hal og til et rekreativt landskab for brugerne af skolen, hallen og Snejbjergs borgere. 1.8 Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden Adgang til Snejbjerg Hallen og tennisanlægget skal med hegn sikres en sikker adgang for brugerne, således at disse faciliteter kan anvendes gennem hele byggeperioden. Derudover er der intet at bemærke ud over, hvad der sædvanligvis må forekomme i forbindelse med: - Regulering af terræn - Funderinger - Bortskaffelse af jord - Etablering af stikledninger - Tilslutning ( kloak, vand, el, fjernvarme m.m.) 1.9 Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialet: - Geotekniske forundersøgelse - Arkæologisk undersøgelse

5 3 - Delvis forundersøgelse af Snejbjerg Hallens bygninger - Kloakundersøgelse, Snejbjerg Hallen Følgende supplerende undersøgelser skal foretages: Supplerende geoteknisk undersøgelse før byggeriets opstart foranstaltes af totalentreprenør 1.10 Miljømæssige forhold Intet at oplyse 1.11 Nuværende byggeri som skal om - og tilbygges Snejbjerg Hallens syd/sydvestlige bygningsmasse, som skal sammenbygges med det nye byggeri Bygherre Børne- familieudvalget er den formelle bygherre for gennemførelsen af byggeriet. Udvalget vil løbende blive orienteret om byggeriets forløb, og vil blive inddraget, hvis der opstår væsentlige problemstillinger Organisation Bygherre Herning Kommune Børne- familieudvalget Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Tlf Bygherrerådgiver Herning Kommune Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Tlf Projektgruppe Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Kirsten Noe Dahl, arbejdsmiljørepræsentant

6 4 Kultur- og fritid: Helle Rasmussen, fritidskonsulent Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Mikael Yde, bestyrelsesmedlem i halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kommunale Ejendomme Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Styregruppe Til at følge byggeriet i udførelsesfasen foreslås der nedsat en styregruppe med følgende medlemmer: Center for Børn og Læring: Sven Nørgaard, centerchef (Knud Jensen, direktionskonsulent?) Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kultur- og fritid: Morten Koppelhus, Kultur- og fritidschef Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Kommunale Ejendomme Kirsten Andersen, afdelingsleder Hanne Enghoff, bygherrerådgiver 1.14 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation: Styregruppe Projektgruppe Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør

7 Arbejdsfordeling og ansvar Jvnf. Herning Kommunes Byggestyringsregler 2011 påhviler det fagforvaltningen, Center for Børn og Læring, at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen Møder under projektering og udførelse Totalentreprenøren skal deltage i projektgruppemøder. Omfanget af møder er som udgangspunkt: I projekteringsfasen afholdes work-shops med projektgruppen hver uge. Der skal påregnes min. 8 work-shops med projektgruppen. I udførelsesfasen afholdes bygherremøde hver 14. dag med deltagelse af bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme. Totalentreprenøren udarbejder referater fra møderne Hovedtidsplan Politisk behandling af Byggeprogram, KFU/BFU Politisk behandling af Byggeprogram, ØKE Politisk behandling af Byggeprogram, BYR Udbudsbekendtgørelse fase 1- prækvalifikation - uge 20 26, 2012 Bearbejdelse af anmodninger om prækvalifikation - uge 26, 2012 Udsendelse i licitation - uge 30 37, 2012 Licitation / præsentation af forslag / bedømmelse - uger 38 39, 2012 Politisk behandling af licitationsresultat i BFU Orientering af licitationsresultatet i KFU Politisk behandling i ØKE Intern forberedelse til workshops - uge ( med arbejdsgruppe efter godkendelse i ØKE) Politisk behandling i Byrådet Stand still periode - uge 47-48, 2012 Indgåelse af betinget entreprisekontrakt - uge 49, 2012 Workshops m. projektgruppe og entreprenør, fase 1 - uge 49, 2012 uge 5, 2013 Projektering entreprenør, myndighedsprojekt - uge 4 11, 2013 Byggesagsbehandling (estimeret tid) - uge 12-uge 18, 2013 Byggestart - primo maj 2013 Aflevering af det samlede byggeri, skolestart - august 2015

8 6 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til tidsplan for byggeriets gennemførelse. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse.

9 7 2 BETINGELSER FOR UDBUD OG TILBUD 2.1 Generelt Det er konkurrencens formål, at frembringe forslag til udvidelse af Snejbjerg Hallen samt opførelse af Snejbjerg Ny Skole, som beskrevet i byggeprogrammet. Det er et krav, at der skal skabes et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, overflader, fast inventar m.v. Konkurrenceudskriveren har herudover ønsket at stille konkurrencedeltagerne frit med hensyn til udformning af bebyggelsen samt disponeringen af de i udbudsprogrammet nævnte lokaler, forudsat at programkravene i øvrigt er opfyldt Udbudsform Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation og med projektkonkurrence i totalentreprise Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet i udbudsbrevet og omfatter: 1. Udbudsbrev af d Byggeprogram med tidsplan 3. ABT93 med tilføjelser 4. Tilbudsliste 5. Paradigme til Tro- og loveerklæring 6. Udkast til totalentreprisekontrakt 7. Geoteknisk undersøgelse 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Tegninger Snejbjerg Hallen 11. Førsynsrapport Snejbjerg Hallen 12. TV-inspektion af kloak Snejbjerg Hallen 2.2 Tilbud Pris De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav og ønsker til byggeriet. Tilbud afgives på den vedlagte tilbudsliste, der skal udfyldes i sin helhed, inkl. enhedspriser. Hvis det af hensyn til de bydendes projekt er nødvendigt at fravige udbudsmaterialets funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med fradragssærpriser, hvor den enkelte fravigelse prissættes. Hvis der i det bydende projekt er indarbejdet forbedringer eller ønsker ud over de i udbudsmaterialet angivne funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med tillægspriser, hvor det enkelte tillæg prissættes, og hvilket afsnit i byggeprogrammet, ændringen andrager.

10 8 Tilbudsgiveren skal inden afgivelse af tilbud besigtige de eksisterende forhold Bilag til tilbud Følgende oplysninger skal vedlægges tilbuddet: a. Beliggenhedsplan i mål 1: 500, der viser grunden, bebyggelsen samt disponering af udearealer. b. Planer, snit, facader i mål 1: 200, der viser alt hvad der er nødvendigt for en fuldstændig forståelse og bedømmelse af tilbuddet c. Forslag til møblering for udvalgte planudsnit af byggeri mål 1: 100 af som minimum: - Torvet med caféopstilling - Hjemområde med min. 2 klasselokaler og grupperum samt fællesområder - Torv og multisal med stoleopstilling i forbindelse med teater, musical osv. - Personalerum d. Rumlige 3-D illustrationer i papirform af eksteriør og interiør, herunder gengivelse af typisk klasselokale med forskellige bordopstillinger og bordtyper, således at fleksibiliteten og funktionaliteten kan vurderes. e. Tegningsmappe indeholdende alle de ovenfor nævnte tegninger, nedfotograferet til A3- format i 18 eksemplarer. f. De ovenfor nævnte tegninger afleveres ligeledes opsat på plancher i A0-format. Plancher opklæbes på skumplader eller andre ikke-hårde materialer, og forsynes med ophængningsplan. Der afleveres max. 5 A0 format plancher. g. CD-Rom med komplet tilbudsmateriale som Pdf-filer. h. Bygningsbeskrivelse, der angiver materialer og principper, der ikke er fastlagt i byggeprogrammet. i. Redegørelse og principskitser for installationers disponering, dimensionering, virkemåde, standard mv. j. Arealopmåling med oplysning om nettoareal for alle lokaler anført i byggeprogrammet, samt samlet bruttoareal for hele byggeriet. k. Ved uoverensstemmelse mellem de anførte nettoarealer og tegninger, er nettoarealerne bindende for entreprenørens tilbud, dvs. tegninger skal tilrettes de oplyste nettoarealer. Nettoarealer skal være ekskl. gangarealer, fordelingsarealer og lignende. l. Oplysninger om bygningens forventede energiforbrug til opvarmning og drift. m. Tidsplan for hovedaktiviteter. Tidsplanen skal indeholde en oversigt over alle væsentlige aktiviteter med start og slut for såvel projektering som udførelse. n. Projektorganisationsplan for totalentreprenøren med angivelse af: - Projektleder - Projekteringsleder - Arkitekt - Projekterende ingeniør - Byggeleder - Fagtilsyn - Procesleder til ledelse af workshops

11 9 Organisationsplanen vedlægges CV er for ovenstående personer. o. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at bygherren er forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold i udbudsmaterialet. p. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at der stilles spørgsmål i udbudsperioden, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. q. I det omfang udbudsmaterialet ikke entydigt angiver materialevalg, typebetegnelse e.l. skal tilbudsgiveren vedlægge oplysninger om de valgte produkter. Undladelse heraf berettiger bygherren til at foretage de respektive valg. r. Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2.3 Tilbudsafgivelse og bedømmelse Forespørgsler Såfremt der i udbudsfasen fremkommer spørgsmål til udbudsmaterialet, skal disse fremsendes pr. mail til Kommunale Ejendomme, jvnf. udbudsbrevet. Svar på spørgsmål vil 1 gang ugentligt pr. mail blive tilsendt samtidigt til samtlige tilbudsgivere. Frist for modtagelse af spørgsmål fremgår af udbudsmaterialet. Spørgsmål stillet efter angivne dato vil ikke blive besvaret Aflevering Oplysninger om aflevering af tilbud fremgår af udbudsbrevet. Tilbud afleveres i 3 eksemplarer. Øvrigt materiale afleveres i h.h.t. pkt Totalentreprenøren er selv ansvarlig for, at tilbud m. bilag er bygherren i hænde senest ved anførte frist for afgivelse af tilbud Bedømmelsesudvalg De indsendte forslag vil blive bedømt af bedømmelsesudvalget, der består af: - 2 medlemmer af Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg - 2 medlemmer af Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg - Chef for Center og Læring - Fagchefen for kultur- og fritid - 1 leder og 1 medarbejderrepræsentant fra Snejbjerg Skole - 2 bestyrelsesmedlemmer fra Snejbjerghallen - 3 medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, Herning Kommune - 2 fagdommere udpeget af Dansk Byggeri Herudover er bedømmelsesudvalget berettiget til at indkalde særlige sagkyndige som rådgivere.

12 10 Tilbudsgiverne får mulighed for at fremlægge deres forslag for bedømmelsesudvalget som oplyst i udbudsbrevet Tildeling af kontrakten Tildelingen af kontrakten vil tilgå den totalentreprenør, som samlet set tilbyder bygherren det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Alle tilbuddets kvaliteter vil blive sammenlignet med udbuddets ønsker og krav, og der vil ved bedømmelsen blive anvendt følgende delkriterier og underkriterier, som bedømmelsesudvalget vil lade indgå i en samlet helhedsvurdering: Bedømmelseskriterier Kriterium Bemærkninger Vægt A Økonomiskværdi Tilbudssum iht. tilbudsliste 40 % B Arkitektonisk værdi Projektets funktionalitet Æstetisk værdi Rumlighed og dagslysudnyttelse Levering af de ønskede nettoarealer Udearealernes kvaliteter C Totaløkonomisk værdi Konstruktioner, installationer og materialvalg Energiforanstaltninger og driftsomkostninger Vedligeholdelse af klimaskærm Tekniske installationer og levetid Klimaskærm og levetid 35% 25 % Pointgivning sker på en skala fra 1 10 point og vil blive foretaget i forhold til udbudsgrundlaget. Eksempelvis kan flere tilbudsgivere gives samme karakter, hvis det skønnes, at de ud fra en helhedsbetragtning er ligeværdige. Hele pointskalaen vil ikke nødvendigvis blive taget i brug. Pointgivning kan ligeledes foretages med decimaltal. Hvis der mangler ønskede oplysninger, der er væsentlige for tilbuddets bedømmelse, kan det medføre lav karaktergivning Tilbuddets økonomiske værdi Tilbudspris vægtes med 40 %. Der gives point på følgende måde:

13 11 - Det laveste tilbud får 10 point. Tilbud på maksimalt rammebeløb får 6 point - Tilbud mellem laveste pris og maksimalt rammebeløb får forholdsvise point - Tilbud over det maksimale rammebeløb er ikke konditionsmæssige og kasseres Tilbuddets arkitektoniske værdi Tilbuddets arkitektoniske værdi vægtes med i alt 35 %. - Opfyldelse af byggeprogrammets krav, herunder en kvalitativ vurdering af tilbudsgivers evne til at sikre den størst mulige funktionalitet samtidig med at æstetik og rumlige kvaliteter er tilgodeset på bedst mulige måde i forhold til byggeprogrammet. - Rumlige kvaliteter og oplevelser samt udnyttelse af dagslys vil blive værdsat. Rum og funktioners nettoarealer vil blive vurderet i forhold til de ønskede krav og værdsat frem for det samlede bruttoetageareal. - Udearealernes udformning, indhold, kvalitet og funktionalitet Tilbuddets Totaløkonomiske værdi Input er under udarbejdelse afventer Kristian Buur Procedure for bedømmelse Efter modtagelse af tilbuddene vil disse blive gennemgået, og der vil blive foretaget en vurdering i forhold til, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige eller ej. Først herefter vil tilbuddene blive gennemgået af bedømmelsesudvalget. Tilbudsgiverne indkaldes til en i alt 1½ times præsentation og uddybning af tilbuddet. Det forudsættes, at alle elementer og forhold i tilbuddet kan drøftes på disse møde(r). Nærmere besked herom vil blive fremsendt senere. Den anførte procedure er vejledende og såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer i proceduren, hvilket i givet fald meddeles de bydende Tildeling Det tilbud, som efter bedømmelsesproceduren vurderes at kunne danne baggrund for indgåelse af totalentrepriseaftale, og senere kontrahering, indstilles efterfølgende til godkendelse af byrådet. Der udarbejdes en betænkning over bedømmelsesudvalgets arbejde, som vil tilgå samtlige tilbudsgivere. Oplysninger om tildeling af kontrakt fremsendes til alle tilbudsgivere iht. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 (Samtidig underretning af samtlige ansøgere og tilbudsgivere mv.) Vederlag Tilbudsgivere modtager et vederlag på ,- kr. excl.moms for udarbejdelse af tilbuddet, forudsat at tilbuddet og forslaget er konditionsmæssige. Ved indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver modregnes vederlaget i kontraktsummen. 2.4 Budgetramme

14 12 For totalentreprisen er fastlagt en maksimal budgetramme på 146 mill. kr. (håndværkerudgifter) ekskl. moms ved indeks på tilbudsdagen. Budgetrammen er fast i fastprisperioden. Såfremt de afgivne tilbud afviger fra budgetrammen, skal der inden kontrahering ske tilpasning af projektet ved hjælp af de tillægs- og fradragspriser, som fremgår af tilbudslisten. 2.5 Oplysningspligt vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Jvnf. Udbudsdirektivet, artikel 27, og Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, 4, er der her oplyst, hvor der kan indhentes oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Skat Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø Tlf Fax Internetadresse Miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax Internetadresse Sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf Fax Internetadresse 2.6 Ydelsesbeskrivelse Overordnet beskrivelse Totalentreprisen omfatter alle ydelser og biydelser, der er nødvendige for at aflevere et færdiggjort og indflytningsklart byggeri, herunder: - Deltagelse i workshops med tilretning af konkurrenceprojekt inden kontraktskrivning - Workshops skal ledes af procesleder, som har erfaring med styring af workshops.

15 13 - Totalentreprenøren udarbejder workshopnotater og hensigtserklæringer i tilknytning til workshops - Udarbejdelse af samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse - Udførelse, inkl. alle arbejdsydelser, materialer, byggesagsgebyrer, tilslutningsafgifter for el, vand og varme, samt kloakbidrag. - Arbejdet udføres i 2 faser, hvor der efter gennemførelse af Fase 1 indgåes bindende kontrakt Fase 1 I Fase 1 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Supplerende geotekniske undersøgelser - Totalentreprenøren tilrettelægger, og gennemfører efter aftale med bygherren, workshops umiddelbart efter tildeling af byggeopgaven, samt afholder udgifter hertil. Workshops afholdes med 7 dages mellemrum, og der skal regnes med min. 8 workshops med deltagelse af medlemmerne i projektgruppen, som har medvirket til udarbejdelse af byggeprogrammet. - Tilretning af konkurrenceforslaget - Afklaring af farver og materialer, herunder fast inventar, belysning o.lign. - Udarbejdelse af forprojekt / myndighedsprojekt - Indhentning af relevante myndighedsgodkendelser - Beregning af endelig pris, opsplittet i samme underposter som i tilbudslisten - Udarbejdelse af overordnet tidsplan for byggeriet - Udarbejdelse af betalingsplan - Indgåelse af endelig kontrakt efter projekttilretning og opnåelse af enighed om den endelige pris Fase 2 I Fase 2 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Udarbejdelse af hovedprojekt - Nødvendig rydning, opbrydning, nedbrydning og bortskaffelse af beplantning, belægninger, jord, eksisterende bygninger mv. i det omfang projektet nødvendiggør det - Bortledning af overfladevand og grundvand - Udførelse af byggeriet, inkl. tilhørende udearealer. Udendørs anlæg skal fremstå færdigudførte ved byggeriets ibrugtagning, og berørte anlæg skal være reetableret eller ændret så de indgår naturligt i helheden - Mangelgennemgang og mangeludbedring - Drift - og vedligeholdelsesvejledning - Som udført tegninger

16 14 - Aflevering og overdragelse af byggeriet til bygherre Detailtidsplan Detailtidsplan for Fase 2 skal som minimum angive: - Termin for bygherrens godkendelse af projektet - Myndighedsgodkendelser - Tidsplan for byggeriets fremdrift som minimum: - Terrænarbejder - Jord- og støbearbejder - Facader og vægge - Tagarbejder - Lukningsarbejder - Aptering - Mangelgennemgang - Aflevering - Eventuelle bygherreleverancer - Mangelgennemgang og mangelafhjælpning Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Mindst 1 gang om måneden skal bygherren have meddelelse om byggeriets stade. I forbindelse med om - og tilbygning samt renovering af eksisterende bygninger, skal bygherren ved igangsætning af hver etape adviseres mindst 1 måned før lokalerne skal være ryddet. Sanktionsgivende terminer fremgår af totalentreprisekontrakten. 2.7 Projektering Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt iht. Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, Danske Ark og FRI, april Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v. til entydig illustration af det samlede byggeri. Beskrivelsen skal indeholde: - Angivelse af omfang - Referencer til relevante normer og standarder m.v. - Specifikation af produkter og materialer - Beskrivelse af arbejdets udførelse/kvalitet inkl. angivelse af udfaldskrav/måltolerancer Arbejdsbeskrivelser udarbejdes i henhold til bips beskrivelsesstruktur. Tegninger og beskrivelse skal udføres digitalt. Det accepteres dog, at detailtegninger i begrænset omfang udføres som ikke-digitale tegninger.

17 15 Under projekteringen skal totalentreprenøren foretage totaløkonomiske beregninger som grundlag for valg af materialer og løsninger. Ved afslutningen af hhv. projektforslag-, forprojekt- og hovedprojektfasen afsættes min. 5 hverdage til bygherrens gennemgang og godkendelse af projektet, og derefter min. 5 hverdage til totalentreprenørens indarbejdelse af kommentarer. Totalentreprenøren skal aflevere 5 sæt tegninger og beskrivelser ved afslutning af hver fase af de ovennævnte faser for bygherrens gennemgang. Uanset bygherrens godkendelse har totalentreprenøren projektansvaret for byggeriet. Bygherrens godkendelse omfatter således ikke en tilbundsgående kontrol af opfyldelsen af kravene i kontraktgrundlaget Beslutningsplan Ved påbegyndelse af projekteringsfasen skal totalentreprenøren og dennes rådgivere udarbejde udkast til en beslutningsplan for projekterings- og byggefasen. Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og entreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter totalentreprenørens behov CAD-projektering Totalentreprenøren skal drive og vedligeholde projektweb med adgang for alle byggeriets parter. Projektweb skal som minimum indeholde alle gældende tegninger i.h.t. gældende tegningsliste. Tegningerne skal være tilgængelige i PDF-format. Byggeriets IKT specifikationer, som er udgivet af bips, skal følges. Totalentreprenøren udarbejder oplæg til IKT-aftaler til godkendelse hos bygherren. Tegninger skal være udført i ACA 2009 og med hensyn til biblioteksstruktur, lagstruktur, tegningsstandard m.v. skal dette følge Bips Cad-manual Tegningsnummerering, tegningshoved og rum-nummerering skal godkendes af bygherren. Projektrådgivere skal indgå en CAD-aftale jvnf. PARs og FRIs standard herfor til sikring af et ensartet tegningsformat. Projekterende leverandører eller entreprenører skal indgå i aftalen, såfremt disse skal udføre tegninger, der skal afleveres digitalt. Ved byggeriets afslutning afleveres "som udført tegninger til bygherren, både som PDF filer og som Cad tegninger gemt på en cd rom. Cad tegninger skal være konverteret til Autocad version Er tegningerne lavet i Revit skal de også konverteres til Autocad version 2009 og derforuden skal der ligge en kopi af Revit tegningerne på cd en. Tegningerne udføres iht. Ibb lagstruktur og de tilhørende ctb/stb filer vedlægges tegningerne på cd en. Alle tegninger skal være purge og renset for alt der ikke bliver brugt i tegningen. Desuden skal der oprettes et udskrivningslayout med et sigende navn så det også er let at udskrive tegningen for andre end dem der har arbejdet med den. På samme cd skal der også være udførlige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.

18 Som udført -ydelser Entreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PARs og FRIs ydelsesbeskrivelse for Som udført, februar Som udført - ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer Niveau 3 - ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: - Opretning af alle tegninger og beskrivelser for de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning - Opretning af alle statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringerne Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer, og alt digitalt materiale skal afleveres på CD- rom. 2.8 Udførelse og tilsyn Totalentreprenøren forestår byggeledelse iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.1, med følgende rettelser: - Byggelederen repræsenterer totalentreprenøren - Byggelederen udarbejder referater af totalentreprenørens interne byggemøder, hvor bygherren og bygherrerådgiveren ikke er til stede, samt referater fra bygherremøder - Byggeregnskab udarbejdes af bygherren eller bygherrerådgiveren - Totalentreprenøren tilrettelægger afleveringsforretningen og 1-års eftersyn. Bygherren tilrettelægger 5-års eftersyn - Totalentreprenøren forpligter sig til at gennemføre fagtilsyn. Det pågældende fagtilsyn skal udføres af medarbejdere hos de tilknyttede rådgivere med særligt kendskab til de enkelte fagområder. - Fagtilsynet udføres iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.2, med følgende rettelser: - Klienten udarbejder ikke oplæg til tilsynsplanen - Entreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne, og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. - Fagtilsyn udføres af rådgivere med specialkompetence indenfor området. - Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af:

19 17 - Fejl fra entreprenør eller underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra et målbart, dokumentere krav i projektet - Uhensigtsmæssighed fra entreprenør og underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelse fra god håndværksmæssig stand - Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet - Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. - Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherren. - Bygherren er berettiget til at gøre indsigelse mod totalentreprenørens fagtilsyn, såfremt fagtilsynet ikke findes tilstrækkeligt i omfang og/eller kvalitet. - Ved afslutningen af byggeriet skal totalentreprenøren foretage egen mangelgennemgang og udbedre mangler, før der fremsendes færdigmelding og bygherren indkaldes til mangelgennemgang så betids, at mangler kan udbedres inden indflytning Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal entreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplan skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerede handlinger. Afvigelser der afstedkommer projektændringer skal beskrives i afvigerapporter, der af entreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherren forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne. 2.9 Myndighedsforhold, love mv. Alle sædvanlige og forventelige myndighedskrav, herunder alle krav med hjemmel i gældende lovgivning, skal være overholdt og endelig myndighedsbehandling, herunder indhentning af byggetilladelse og senere ibrugtagningstilladelse påhviler totalentreprenøren. Krav som myndighederne måtte stille i forbindelse med godkendelse af projektet, skal være indeholdt i entreprisesummen. Totalrådgiveren skal i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet sikre at døre, ABDL-anlæg, indvendige vinduer, skillevægge, belysning, energiramme m.v. overholder gældende myndighedskrav. I totalentreprenørens ydelse skal være indeholdt udarbejdelse og indhentning af myndighedernes godkendelse af den Brandtekniske Dokumentation samt Drift- og vedligeholdsplan for brandsikkerhed, jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, april Bygherre betaler gebyr for byggetilladelse. Totalentreprenøren betaler for eventuel grave-/ støbetilladelse o.l. Dispensationer må kun søges med bygherrens godkendelse. Bygherren skal have tilsendt kopi af al myndighedsrelateret materiale.

20 Forsyningsmæssige forhold Totalentreprenøren skal indhente supplerende oplysninger om den detaljerede beliggenhed af ledninger hos ledningsejerregisteret (LER) og ledningsejerne, afholde ledningsmøder og træffe aftaler med ledningsejerne om tilslutning, flytning eller nedlægninger af ledninger. Alle nye installationer i terræn føres fra skel og frem til teknikrum. Totalentreprenøren afholder alle omkostninger til ledninger i terræn, og afholder udgifter til tilslutningsafgifter. Der reetableres efter udgravning. Installationer i terræn, som ikke benyttes, fjernes eller afproppes ved hovedledning, og ledningsejer orienteres skriftligt herom Kvalitetssikring Generelt Erhvervs- og Boligstyrelsens Bekendtgørelse nr.1117 af 23/09/2010 om kvalitetssikring af byggearbejder, samt tilhørende vejledning af maj 2001 Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet, er gældende for kvalitetsstyringen i forbindelse med projekteringen og udførelsen af nærværende byggeri. Kvalitetssikringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet gennem hele processen at forebygge fejl og svigt. Bygherren kan gennemføre audits med henblik på at kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring. Entreprenøren og relevante rådgivere og underentreprenører skal indsamle materiale og stå til rådighed ved bygherrens audit. Fra bygherrens side lægges der særligt vægt på at: - kvalitetsstyringen sker i samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb - de i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet - kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor - der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller Endvidere gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. Hvor der i det følgende angives entreprenørens rådgivere omfatter dette udover ekstern arkitekt og ingeniørbistand også projekterende leverandører og underleverandører samt projektering i entreprenørens eget regi. De i de følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene som en påpegning af særligt vigtige indsatsområder.

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere