Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen"

Transkript

1 Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr E Dato:

2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for udbud side 6 3 Byggeprogram side 24 4 Teknisk beskrivelse side Aflevering side 289

3 1 1 Almindelig orientering 1.1 Indledning Nærværende byggeprogram er udarbejdet af Herning Kommune, Kommunale Ejendomme, og omhandler opførelsen af Snejbjerg Ny Skole og udvidelse af Snejbjerg Hallen, beliggende Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. 1.2 Byggeprogrammets formål Byggeprogrammet tjener følgende formål: - Grundlag for udarbejdelse af forslag i totalentreprisekonkurrence - Grundlag for tilbud i totalentreprise - Grundlag for efterfølgende detailprojektering af byggeriet 1.3 Byggeopgaven Herning Kommune har besluttet, at Snejbjerg Ny Skole skal placeres ved Snejbjerg Hallen på Nørretanderupvej i Snejbjerg. Udover de for en skole normale funktioner, skal byggeriet tillige omfatte SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter. Hal og skole skal dele enkelte administrative og idrætslige funktioner, have fælles hovedindgang, og skal efter byggeriets afslutning fremstå som ét samlet byggeri. Der ønskes derfor indarbejdet forslag til opgradering af Snejbjerg Hallen nuværende facader, således at dette kan opnås. 1.4 Byggeriets omfang Projektet omfatter overordnet for skoledelens vedkommende etablering af centralrum, pædagogiske og administrative faciliteter, undervisningslokaler med tilhørende birum, SFO, ungdomsskole, skoletandpleje, og for Snejbjerg Hallens idrætsfaciliteter omfatter projektet overordnet ny hal og 2 idræts-/bevægelsessale, springgravsområde samt tilhørende depoter og omklædningsrum. Projektet vil forventeligt have et brutto-areal på ca , ekskl. udearealer og parkering. 1.5 Byggegrunden Byggegrunden som er til rådighed for det kommende Skole- og halbyggeri har et areal på m 2, inklusiv areal afsat til p-plads, den eksisterende Snejbjerg Hallen, tennisanlæg og del af fodboldbane. Matrikelnummer: Dele af 7es, 16r, 16s og 19b, Snejbjerg By, Snejbjerg Vej/ gade: Nørretanderupvej, Snejbjerg By: 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Ejer: Herning Kommune Areal byggefelt: m 2

4 2 1.6 Disponering af byggegrunden På byggegrunden findes i dag Snejbjerg Hallen, en fodboldbane ved hallens sydlige facade, et petanquebaneanlæg og et tennisanlæg. Snejbjerg Hallen, i den del som ikke berøres af byggeriet, og tennisanlægget skal være tilgængeligt for brugerne af disse anlæg i hele byggeperioden. Ligeledes skal fodboldbanerne vest for byggefeltet samt petanquebaneanlægget syd for byggefeltet være tilgængeligt i hele byggeperioden. Den eksisterende fodboldbane ved Snejbjerg Hallens sydlige facade kan anvendes som tilkørsel m.v. til byggepladsen, men skal reetableres ved byggeriets afslutning, med nødvendigt drænsystem til afvanding af arealet, og med etablering af ny græsbane. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Såfremt det på grund af byggeriets disponering, ikke er muligt at bevare tennisanlægget, skal totalentreprenøren i samarbejde med Natur og Grønne Områder, Herning Kommune, foreslå en placering af et tilsvarende anlæg, inkl. småbygninger. Udgiften hertil skal være indeholdt i byggeriet. Alle nødvendige reetableringer af bold- og idrætsanlæg, samt tilhørende småbygninger, skal være komplette og indgå i totalentreprenørens samlede forpligtelse om 1. års drft og vedligehold af udearealer. Grunden skal disponeres under hensyntagen til lokalplanens bestemmelser for området. 1.7 Lokalplanen Lokalplan nr. 51.OF7.1, for område til skole, institutioner og idræts- og fritidsformål i Snejbjerg, er gældende for området. Lokalplanens hovedformål er at udlægge arealer til ny skole, udvidelse af eksisterende hal og til et rekreativt landskab for brugerne af skolen, hallen og Snejbjergs borgere. 1.8 Arbejder i forbindelse med overtagelsen af byggegrunden Adgang til Snejbjerg Hallen og tennisanlægget skal med hegn sikres en sikker adgang for brugerne, således at disse faciliteter kan anvendes gennem hele byggeperioden. Derudover er der intet at bemærke ud over, hvad der sædvanligvis må forekomme i forbindelse med: - Regulering af terræn - Funderinger - Bortskaffelse af jord - Etablering af stikledninger - Tilslutning ( kloak, vand, el, fjernvarme m.m.) 1.9 Forundersøgelser Der er udført følgende forundersøgelser, som er bilagt udbudsmaterialet: - Geotekniske forundersøgelse - Arkæologisk undersøgelse

5 3 - Delvis forundersøgelse af Snejbjerg Hallens bygninger - Kloakundersøgelse, Snejbjerg Hallen Følgende supplerende undersøgelser skal foretages: Supplerende geoteknisk undersøgelse før byggeriets opstart foranstaltes af totalentreprenør 1.10 Miljømæssige forhold Intet at oplyse 1.11 Nuværende byggeri som skal om - og tilbygges Snejbjerg Hallens syd/sydvestlige bygningsmasse, som skal sammenbygges med det nye byggeri Bygherre Børne- familieudvalget er den formelle bygherre for gennemførelsen af byggeriet. Udvalget vil løbende blive orienteret om byggeriets forløb, og vil blive inddraget, hvis der opstår væsentlige problemstillinger Organisation Bygherre Herning Kommune Børne- familieudvalget Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Tlf Bygherrerådgiver Herning Kommune Kommunale Ejendomme Torvet 7400 Herning Kontaktperson: Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Tlf Projektgruppe Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende gruppe været nedsat: Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Kirsten Noe Dahl, arbejdsmiljørepræsentant

6 4 Kultur- og fritid: Helle Rasmussen, fritidskonsulent Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Mikael Yde, bestyrelsesmedlem i halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring: Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kommunale Ejendomme Hanne Enghoff, bygherrerådgiver Styregruppe Til at følge byggeriet i udførelsesfasen foreslås der nedsat en styregruppe med følgende medlemmer: Center for Børn og Læring: Sven Nørgaard, centerchef (Knud Jensen, direktionskonsulent?) Ole Thorn Madsen, chefkonsulent Kultur- og fritid: Morten Koppelhus, Kultur- og fritidschef Snejbjerg Skole: Brian Rasmussen, skoleleder Snejbjerg Hallen: Frits Horslund, repræsentant for halbestyrelsen, Snejbjerg Hallen Kommunale Ejendomme Kirsten Andersen, afdelingsleder Hanne Enghoff, bygherrerådgiver 1.14 Organisation under projektering og udførelse Under byggesagen vil der være følgende organisation: Styregruppe Projektgruppe Totalentreprenør Ingeniør Arkitekt Underentreprenør

7 Arbejdsfordeling og ansvar Jvnf. Herning Kommunes Byggestyringsregler 2011 påhviler det fagforvaltningen, Center for Børn og Læring, at påse, at alle nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger, samt at anlægsbevillingen ikke overskrides. Kommunale Ejendomme har med assistance fra fagforvaltningen ansvaret for gennemførelse af forslags-, projekt- og udførelsesfasen Møder under projektering og udførelse Totalentreprenøren skal deltage i projektgruppemøder. Omfanget af møder er som udgangspunkt: I projekteringsfasen afholdes work-shops med projektgruppen hver uge. Der skal påregnes min. 8 work-shops med projektgruppen. I udførelsesfasen afholdes bygherremøde hver 14. dag med deltagelse af bygherrerådgiver fra Kommunale Ejendomme. Totalentreprenøren udarbejder referater fra møderne Hovedtidsplan Politisk behandling af Byggeprogram, KFU/BFU Politisk behandling af Byggeprogram, ØKE Politisk behandling af Byggeprogram, BYR Udbudsbekendtgørelse fase 1- prækvalifikation - uge 20 26, 2012 Bearbejdelse af anmodninger om prækvalifikation - uge 26, 2012 Udsendelse i licitation - uge 30 37, 2012 Licitation / præsentation af forslag / bedømmelse - uger 38 39, 2012 Politisk behandling af licitationsresultat i BFU Orientering af licitationsresultatet i KFU Politisk behandling i ØKE Intern forberedelse til workshops - uge ( med arbejdsgruppe efter godkendelse i ØKE) Politisk behandling i Byrådet Stand still periode - uge 47-48, 2012 Indgåelse af betinget entreprisekontrakt - uge 49, 2012 Workshops m. projektgruppe og entreprenør, fase 1 - uge 49, 2012 uge 5, 2013 Projektering entreprenør, myndighedsprojekt - uge 4 11, 2013 Byggesagsbehandling (estimeret tid) - uge 12-uge 18, 2013 Byggestart - primo maj 2013 Aflevering af det samlede byggeri, skolestart - august 2015

8 6 I forbindelse med tilbudsgivningen udarbejder totalentreprenøren forslag til tidsplan for byggeriets gennemførelse. Projekterings-, bygge- og afleveringsfasen, angivet i ovenstående hovedtidsplan, skal i forbindelse med indgåelse af totalentreprisekontrakten detaljeres yderligere af entreprenøren. Denne mere detaljerede tidsplan danner grundlag for arbejdets udførelse.

9 7 2 BETINGELSER FOR UDBUD OG TILBUD 2.1 Generelt Det er konkurrencens formål, at frembringe forslag til udvidelse af Snejbjerg Hallen samt opførelse af Snejbjerg Ny Skole, som beskrevet i byggeprogrammet. Det er et krav, at der skal skabes et fuldt nøglefærdigt byggeri, som opfylder udbudsmaterialets krav til formgivning, funktioner, overflader, fast inventar m.v. Konkurrenceudskriveren har herudover ønsket at stille konkurrencedeltagerne frit med hensyn til udformning af bebyggelsen samt disponeringen af de i udbudsprogrammet nævnte lokaler, forudsat at programkravene i øvrigt er opfyldt Udbudsform Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation og med projektkonkurrence i totalentreprise Udbudsmaterialet Udbudsmaterialets omfang er angivet i udbudsbrevet og omfatter: 1. Udbudsbrev af d Byggeprogram med tidsplan 3. ABT93 med tilføjelser 4. Tilbudsliste 5. Paradigme til Tro- og loveerklæring 6. Udkast til totalentreprisekontrakt 7. Geoteknisk undersøgelse 8. Landinspektørplan med koter 9. Ledningsplan 10. Tegninger Snejbjerg Hallen 11. Førsynsrapport Snejbjerg Hallen 12. TV-inspektion af kloak Snejbjerg Hallen 2.2 Tilbud Pris De bydende skal ved tilbudsafgivelsen opgive en tilbudspris, som opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav og ønsker til byggeriet. Tilbud afgives på den vedlagte tilbudsliste, der skal udfyldes i sin helhed, inkl. enhedspriser. Hvis det af hensyn til de bydendes projekt er nødvendigt at fravige udbudsmaterialets funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med fradragssærpriser, hvor den enkelte fravigelse prissættes. Hvis der i det bydende projekt er indarbejdet forbedringer eller ønsker ud over de i udbudsmaterialet angivne funktionskrav, skal der ved tilbudsafgivelse udfyldes en liste med tillægspriser, hvor det enkelte tillæg prissættes, og hvilket afsnit i byggeprogrammet, ændringen andrager.

10 8 Tilbudsgiveren skal inden afgivelse af tilbud besigtige de eksisterende forhold Bilag til tilbud Følgende oplysninger skal vedlægges tilbuddet: a. Beliggenhedsplan i mål 1: 500, der viser grunden, bebyggelsen samt disponering af udearealer. b. Planer, snit, facader i mål 1: 200, der viser alt hvad der er nødvendigt for en fuldstændig forståelse og bedømmelse af tilbuddet c. Forslag til møblering for udvalgte planudsnit af byggeri mål 1: 100 af som minimum: - Torvet med caféopstilling - Hjemområde med min. 2 klasselokaler og grupperum samt fællesområder - Torv og multisal med stoleopstilling i forbindelse med teater, musical osv. - Personalerum d. Rumlige 3-D illustrationer i papirform af eksteriør og interiør, herunder gengivelse af typisk klasselokale med forskellige bordopstillinger og bordtyper, således at fleksibiliteten og funktionaliteten kan vurderes. e. Tegningsmappe indeholdende alle de ovenfor nævnte tegninger, nedfotograferet til A3- format i 18 eksemplarer. f. De ovenfor nævnte tegninger afleveres ligeledes opsat på plancher i A0-format. Plancher opklæbes på skumplader eller andre ikke-hårde materialer, og forsynes med ophængningsplan. Der afleveres max. 5 A0 format plancher. g. CD-Rom med komplet tilbudsmateriale som Pdf-filer. h. Bygningsbeskrivelse, der angiver materialer og principper, der ikke er fastlagt i byggeprogrammet. i. Redegørelse og principskitser for installationers disponering, dimensionering, virkemåde, standard mv. j. Arealopmåling med oplysning om nettoareal for alle lokaler anført i byggeprogrammet, samt samlet bruttoareal for hele byggeriet. k. Ved uoverensstemmelse mellem de anførte nettoarealer og tegninger, er nettoarealerne bindende for entreprenørens tilbud, dvs. tegninger skal tilrettes de oplyste nettoarealer. Nettoarealer skal være ekskl. gangarealer, fordelingsarealer og lignende. l. Oplysninger om bygningens forventede energiforbrug til opvarmning og drift. m. Tidsplan for hovedaktiviteter. Tidsplanen skal indeholde en oversigt over alle væsentlige aktiviteter med start og slut for såvel projektering som udførelse. n. Projektorganisationsplan for totalentreprenøren med angivelse af: - Projektleder - Projekteringsleder - Arkitekt - Projekterende ingeniør - Byggeleder - Fagtilsyn - Procesleder til ledelse af workshops

11 9 Organisationsplanen vedlægges CV er for ovenstående personer. o. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at bygherren er forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold i udbudsmaterialet. p. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at der stilles spørgsmål i udbudsperioden, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. q. I det omfang udbudsmaterialet ikke entydigt angiver materialevalg, typebetegnelse e.l. skal tilbudsgiveren vedlægge oplysninger om de valgte produkter. Undladelse heraf berettiger bygherren til at foretage de respektive valg. r. Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2.3 Tilbudsafgivelse og bedømmelse Forespørgsler Såfremt der i udbudsfasen fremkommer spørgsmål til udbudsmaterialet, skal disse fremsendes pr. mail til Kommunale Ejendomme, jvnf. udbudsbrevet. Svar på spørgsmål vil 1 gang ugentligt pr. mail blive tilsendt samtidigt til samtlige tilbudsgivere. Frist for modtagelse af spørgsmål fremgår af udbudsmaterialet. Spørgsmål stillet efter angivne dato vil ikke blive besvaret Aflevering Oplysninger om aflevering af tilbud fremgår af udbudsbrevet. Tilbud afleveres i 3 eksemplarer. Øvrigt materiale afleveres i h.h.t. pkt Totalentreprenøren er selv ansvarlig for, at tilbud m. bilag er bygherren i hænde senest ved anførte frist for afgivelse af tilbud Bedømmelsesudvalg De indsendte forslag vil blive bedømt af bedømmelsesudvalget, der består af: - 2 medlemmer af Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg - 2 medlemmer af Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg - Chef for Center og Læring - Fagchefen for kultur- og fritid - 1 leder og 1 medarbejderrepræsentant fra Snejbjerg Skole - 2 bestyrelsesmedlemmer fra Snejbjerghallen - 3 medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, Herning Kommune - 2 fagdommere udpeget af Dansk Byggeri Herudover er bedømmelsesudvalget berettiget til at indkalde særlige sagkyndige som rådgivere.

12 10 Tilbudsgiverne får mulighed for at fremlægge deres forslag for bedømmelsesudvalget som oplyst i udbudsbrevet Tildeling af kontrakten Tildelingen af kontrakten vil tilgå den totalentreprenør, som samlet set tilbyder bygherren det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Alle tilbuddets kvaliteter vil blive sammenlignet med udbuddets ønsker og krav, og der vil ved bedømmelsen blive anvendt følgende delkriterier og underkriterier, som bedømmelsesudvalget vil lade indgå i en samlet helhedsvurdering: Bedømmelseskriterier Kriterium Bemærkninger Vægt A Økonomiskværdi Tilbudssum iht. tilbudsliste 40 % B Arkitektonisk værdi Projektets funktionalitet Æstetisk værdi Rumlighed og dagslysudnyttelse Levering af de ønskede nettoarealer Udearealernes kvaliteter C Totaløkonomisk værdi Konstruktioner, installationer og materialvalg Energiforanstaltninger og driftsomkostninger Vedligeholdelse af klimaskærm Tekniske installationer og levetid Klimaskærm og levetid 35% 25 % Pointgivning sker på en skala fra 1 10 point og vil blive foretaget i forhold til udbudsgrundlaget. Eksempelvis kan flere tilbudsgivere gives samme karakter, hvis det skønnes, at de ud fra en helhedsbetragtning er ligeværdige. Hele pointskalaen vil ikke nødvendigvis blive taget i brug. Pointgivning kan ligeledes foretages med decimaltal. Hvis der mangler ønskede oplysninger, der er væsentlige for tilbuddets bedømmelse, kan det medføre lav karaktergivning Tilbuddets økonomiske værdi Tilbudspris vægtes med 40 %. Der gives point på følgende måde:

13 11 - Det laveste tilbud får 10 point. Tilbud på maksimalt rammebeløb får 6 point - Tilbud mellem laveste pris og maksimalt rammebeløb får forholdsvise point - Tilbud over det maksimale rammebeløb er ikke konditionsmæssige og kasseres Tilbuddets arkitektoniske værdi Tilbuddets arkitektoniske værdi vægtes med i alt 35 %. - Opfyldelse af byggeprogrammets krav, herunder en kvalitativ vurdering af tilbudsgivers evne til at sikre den størst mulige funktionalitet samtidig med at æstetik og rumlige kvaliteter er tilgodeset på bedst mulige måde i forhold til byggeprogrammet. - Rumlige kvaliteter og oplevelser samt udnyttelse af dagslys vil blive værdsat. Rum og funktioners nettoarealer vil blive vurderet i forhold til de ønskede krav og værdsat frem for det samlede bruttoetageareal. - Udearealernes udformning, indhold, kvalitet og funktionalitet Tilbuddets Totaløkonomiske værdi Input er under udarbejdelse afventer Kristian Buur Procedure for bedømmelse Efter modtagelse af tilbuddene vil disse blive gennemgået, og der vil blive foretaget en vurdering i forhold til, hvorvidt tilbuddene er konditionsmæssige eller ej. Først herefter vil tilbuddene blive gennemgået af bedømmelsesudvalget. Tilbudsgiverne indkaldes til en i alt 1½ times præsentation og uddybning af tilbuddet. Det forudsættes, at alle elementer og forhold i tilbuddet kan drøftes på disse møde(r). Nærmere besked herom vil blive fremsendt senere. Den anførte procedure er vejledende og såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer i proceduren, hvilket i givet fald meddeles de bydende Tildeling Det tilbud, som efter bedømmelsesproceduren vurderes at kunne danne baggrund for indgåelse af totalentrepriseaftale, og senere kontrahering, indstilles efterfølgende til godkendelse af byrådet. Der udarbejdes en betænkning over bedømmelsesudvalgets arbejde, som vil tilgå samtlige tilbudsgivere. Oplysninger om tildeling af kontrakt fremsendes til alle tilbudsgivere iht. Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 (Samtidig underretning af samtlige ansøgere og tilbudsgivere mv.) Vederlag Tilbudsgivere modtager et vederlag på ,- kr. excl.moms for udarbejdelse af tilbuddet, forudsat at tilbuddet og forslaget er konditionsmæssige. Ved indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver modregnes vederlaget i kontraktsummen. 2.4 Budgetramme

14 12 For totalentreprisen er fastlagt en maksimal budgetramme på 146 mill. kr. (håndværkerudgifter) ekskl. moms ved indeks på tilbudsdagen. Budgetrammen er fast i fastprisperioden. Såfremt de afgivne tilbud afviger fra budgetrammen, skal der inden kontrahering ske tilpasning af projektet ved hjælp af de tillægs- og fradragspriser, som fremgår af tilbudslisten. 2.5 Oplysningspligt vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Jvnf. Udbudsdirektivet, artikel 27, og Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, 4, er der her oplyst, hvor der kan indhentes oplysninger om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Skat Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø Tlf Fax Internetadresse Miljøbeskyttelse Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax Internetadresse Sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf Fax Internetadresse Ydelsesbeskrivelse Overordnet beskrivelse Totalentreprisen omfatter alle ydelser og biydelser, der er nødvendige for at aflevere et færdiggjort og indflytningsklart byggeri, herunder: - Deltagelse i workshops med tilretning af konkurrenceprojekt inden kontraktskrivning - Workshops skal ledes af procesleder, som har erfaring med styring af workshops.

15 13 - Totalentreprenøren udarbejder workshopnotater og hensigtserklæringer i tilknytning til workshops - Udarbejdelse af samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse - Udførelse, inkl. alle arbejdsydelser, materialer, byggesagsgebyrer, tilslutningsafgifter for el, vand og varme, samt kloakbidrag. - Arbejdet udføres i 2 faser, hvor der efter gennemførelse af Fase 1 indgåes bindende kontrakt Fase 1 I Fase 1 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Supplerende geotekniske undersøgelser - Totalentreprenøren tilrettelægger, og gennemfører efter aftale med bygherren, workshops umiddelbart efter tildeling af byggeopgaven, samt afholder udgifter hertil. Workshops afholdes med 7 dages mellemrum, og der skal regnes med min. 8 workshops med deltagelse af medlemmerne i projektgruppen, som har medvirket til udarbejdelse af byggeprogrammet. - Tilretning af konkurrenceforslaget - Afklaring af farver og materialer, herunder fast inventar, belysning o.lign. - Udarbejdelse af forprojekt / myndighedsprojekt - Indhentning af relevante myndighedsgodkendelser - Beregning af endelig pris, opsplittet i samme underposter som i tilbudslisten - Udarbejdelse af overordnet tidsplan for byggeriet - Udarbejdelse af betalingsplan - Indgåelse af endelig kontrakt efter projekttilretning og opnåelse af enighed om den endelige pris Fase 2 I Fase 2 omfatter totalentreprenørens ydelser: - Udarbejdelse af hovedprojekt - Nødvendig rydning, opbrydning, nedbrydning og bortskaffelse af beplantning, belægninger, jord, eksisterende bygninger mv. i det omfang projektet nødvendiggør det - Bortledning af overfladevand og grundvand - Udførelse af byggeriet, inkl. tilhørende udearealer. Udendørs anlæg skal fremstå færdigudførte ved byggeriets ibrugtagning, og berørte anlæg skal være reetableret eller ændret så de indgår naturligt i helheden - Mangelgennemgang og mangeludbedring - Drift - og vedligeholdelsesvejledning - Som udført tegninger

16 14 - Aflevering og overdragelse af byggeriet til bygherre Detailtidsplan Detailtidsplan for Fase 2 skal som minimum angive: - Termin for bygherrens godkendelse af projektet - Myndighedsgodkendelser - Tidsplan for byggeriets fremdrift som minimum: - Terrænarbejder - Jord- og støbearbejder - Facader og vægge - Tagarbejder - Lukningsarbejder - Aptering - Mangelgennemgang - Aflevering - Eventuelle bygherreleverancer - Mangelgennemgang og mangelafhjælpning Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse før kontraktskrivning, og ajourføres i fornødent omfang under arbejdets udførelse. Mindst 1 gang om måneden skal bygherren have meddelelse om byggeriets stade. I forbindelse med om - og tilbygning samt renovering af eksisterende bygninger, skal bygherren ved igangsætning af hver etape adviseres mindst 1 måned før lokalerne skal være ryddet. Sanktionsgivende terminer fremgår af totalentreprisekontrakten. 2.7 Projektering Totalentreprisen omfatter samtlige projekteringsarbejder, der er nødvendige for byggeriets gennemførelse, herunder et komplet hovedprojekt iht. Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, Danske Ark og FRI, april Der skal udføres beskrivelser, hoved-/oversigtstegninger, bygningsdelstegninger og detailtegninger, rumskemaer, principdiagrammer m.v. til entydig illustration af det samlede byggeri. Beskrivelsen skal indeholde: - Angivelse af omfang - Referencer til relevante normer og standarder m.v. - Specifikation af produkter og materialer - Beskrivelse af arbejdets udførelse/kvalitet inkl. angivelse af udfaldskrav/måltolerancer Arbejdsbeskrivelser udarbejdes i henhold til bips beskrivelsesstruktur. Tegninger og beskrivelse skal udføres digitalt. Det accepteres dog, at detailtegninger i begrænset omfang udføres som ikke-digitale tegninger.

17 15 Under projekteringen skal totalentreprenøren foretage totaløkonomiske beregninger som grundlag for valg af materialer og løsninger. Ved afslutningen af hhv. projektforslag-, forprojekt- og hovedprojektfasen afsættes min. 5 hverdage til bygherrens gennemgang og godkendelse af projektet, og derefter min. 5 hverdage til totalentreprenørens indarbejdelse af kommentarer. Totalentreprenøren skal aflevere 5 sæt tegninger og beskrivelser ved afslutning af hver fase af de ovennævnte faser for bygherrens gennemgang. Uanset bygherrens godkendelse har totalentreprenøren projektansvaret for byggeriet. Bygherrens godkendelse omfatter således ikke en tilbundsgående kontrol af opfyldelsen af kravene i kontraktgrundlaget Beslutningsplan Ved påbegyndelse af projekteringsfasen skal totalentreprenøren og dennes rådgivere udarbejde udkast til en beslutningsplan for projekterings- og byggefasen. Beslutningsplanen er et værktøj og en huskeliste for diverse emner og forhold, der løbende skal besluttes og drøftes mellem bygherre og entreprenør. Beslutningsplanen færdiggøres i samarbejde med bygherren og revideres løbende efter totalentreprenørens behov CAD-projektering Totalentreprenøren skal drive og vedligeholde projektweb med adgang for alle byggeriets parter. Projektweb skal som minimum indeholde alle gældende tegninger i.h.t. gældende tegningsliste. Tegningerne skal være tilgængelige i PDF-format. Byggeriets IKT specifikationer, som er udgivet af bips, skal følges. Totalentreprenøren udarbejder oplæg til IKT-aftaler til godkendelse hos bygherren. Tegninger skal være udført i ACA 2009 og med hensyn til biblioteksstruktur, lagstruktur, tegningsstandard m.v. skal dette følge Bips Cad-manual Tegningsnummerering, tegningshoved og rum-nummerering skal godkendes af bygherren. Projektrådgivere skal indgå en CAD-aftale jvnf. PARs og FRIs standard herfor til sikring af et ensartet tegningsformat. Projekterende leverandører eller entreprenører skal indgå i aftalen, såfremt disse skal udføre tegninger, der skal afleveres digitalt. Ved byggeriets afslutning afleveres "som udført tegninger til bygherren, både som PDF filer og som Cad tegninger gemt på en cd rom. Cad tegninger skal være konverteret til Autocad version Er tegningerne lavet i Revit skal de også konverteres til Autocad version 2009 og derforuden skal der ligge en kopi af Revit tegningerne på cd en. Tegningerne udføres iht. Ibb lagstruktur og de tilhørende ctb/stb filer vedlægges tegningerne på cd en. Alle tegninger skal være purge og renset for alt der ikke bliver brugt i tegningen. Desuden skal der oprettes et udskrivningslayout med et sigende navn så det også er let at udskrive tegningen for andre end dem der har arbejdet med den. På samme cd skal der også være udførlige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.

18 Som udført -ydelser Entreprenøren udarbejder som udført dokumentation i overensstemmelse med PARs og FRIs ydelsesbeskrivelse for Som udført, februar Som udført - ydelsen udføres som minimum svarende til Niveau 3 i nævnte ydelsesbeskrivelse. Niveau 3 er karakteriseret ved, at projektmaterialet skal kunne benyttes i forbindelse med en senere udarbejdelse af driftsplan samt senere bygningsændringer. Med reference til ydelsesbeskrivelsen bemærkes, at alle ændringer grundlæggende betragtes som væsentlige ændringer Niveau 3 - ydelsen er udvidet til også at omfatte nedenstående: - Opretning af alle tegninger og beskrivelser for de dele af byggeriet, som er skjult ved byggeriets afslutning - Opretning af alle statiske beregninger for byggeriet, evt. som et tillæg, der i struktureret form angiver ændringerne Det oprettede projektmateriale skal afleveres i 2 stk. papireksemplarer, og alt digitalt materiale skal afleveres på CD- rom. 2.8 Udførelse og tilsyn Totalentreprenøren forestår byggeledelse iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.1, med følgende rettelser: - Byggelederen repræsenterer totalentreprenøren - Byggelederen udarbejder referater af totalentreprenørens interne byggemøder, hvor bygherren og bygherrerådgiveren ikke er til stede, samt referater fra bygherremøder - Byggeregnskab udarbejdes af bygherren eller bygherrerådgiveren - Totalentreprenøren tilrettelægger afleveringsforretningen og 1-års eftersyn. Bygherren tilrettelægger 5-års eftersyn - Totalentreprenøren forpligter sig til at gennemføre fagtilsyn. Det pågældende fagtilsyn skal udføres af medarbejdere hos de tilknyttede rådgivere med særligt kendskab til de enkelte fagområder. - Fagtilsynet udføres iht. Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, april 2012, afsnit 4.2, med følgende rettelser: - Klienten udarbejder ikke oplæg til tilsynsplanen - Entreprenørens rådgivere udarbejder tilsynsplaner for hvert fagområde. Planerne udarbejdes på basis af projekt-/procesgranskningerne, projektgennemgangsmøderne og arbejdsbeskrivelserne, og skal indeholde kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Tilsynsplanerne for samtlige fagområder fremsendes til bygherren for godkendelse. - Fagtilsyn udføres af rådgivere med specialkompetence indenfor området. - Fagtilsynets primære opgave er at forebygge forringet kvalitet som følge af:

19 17 - Fejl fra entreprenør eller underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra et målbart, dokumentere krav i projektet - Uhensigtsmæssighed fra entreprenør og underentreprenør, d.v.s. afvigelser fra, hvad bygherren med rimelighed kan forvente, uden at der er tale om en afvigelse fra et målbart krav. F.eks. afvigelse fra god håndværksmæssig stand - Fejl eller uhensigtsmæssigheder i projektet - Såfremt et tilsyn giver anledning til bemærkninger, skal bemærkningerne anføres i et tilsynsnotat. Kvalitetsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes tilsynsbemærkningerne håndteres. - Tilsynsnotater fremsendes løbende til bygherren. - Bygherren er berettiget til at gøre indsigelse mod totalentreprenørens fagtilsyn, såfremt fagtilsynet ikke findes tilstrækkeligt i omfang og/eller kvalitet. - Ved afslutningen af byggeriet skal totalentreprenøren foretage egen mangelgennemgang og udbedre mangler, før der fremsendes færdigmelding og bygherren indkaldes til mangelgennemgang så betids, at mangler kan udbedres inden indflytning Håndtering af fejl og afvigelser Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til gældende projekt, skal entreprenøren straks uopfordret lade det pågældende arbejde omgøre eller udbedre. Herefter foretages ny kontrol eller prøvning. Kvalitetsplan skal beskrive en procedure for håndtering af afvigelser fra gældende projekt og for korrigerede handlinger. Afvigelser der afstedkommer projektændringer skal beskrives i afvigerapporter, der af entreprenøren alle fremsendes til bygherrens orientering. Bygherren forbeholder sig ret til at gøre indsigelse overfor ændringerne. 2.9 Myndighedsforhold, love mv. Alle sædvanlige og forventelige myndighedskrav, herunder alle krav med hjemmel i gældende lovgivning, skal være overholdt og endelig myndighedsbehandling, herunder indhentning af byggetilladelse og senere ibrugtagningstilladelse påhviler totalentreprenøren. Krav som myndighederne måtte stille i forbindelse med godkendelse af projektet, skal være indeholdt i entreprisesummen. Totalrådgiveren skal i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet sikre at døre, ABDL-anlæg, indvendige vinduer, skillevægge, belysning, energiramme m.v. overholder gældende myndighedskrav. I totalentreprenørens ydelse skal være indeholdt udarbejdelse og indhentning af myndighedernes godkendelse af den Brandtekniske Dokumentation samt Drift- og vedligeholdsplan for brandsikkerhed, jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, april Bygherre betaler gebyr for byggetilladelse. Totalentreprenøren betaler for eventuel grave-/ støbetilladelse o.l. Dispensationer må kun søges med bygherrens godkendelse. Bygherren skal have tilsendt kopi af al myndighedsrelateret materiale.

20 Forsyningsmæssige forhold Totalentreprenøren skal indhente supplerende oplysninger om den detaljerede beliggenhed af ledninger hos ledningsejerregisteret (LER) og ledningsejerne, afholde ledningsmøder og træffe aftaler med ledningsejerne om tilslutning, flytning eller nedlægninger af ledninger. Alle nye installationer i terræn føres fra skel og frem til teknikrum. Totalentreprenøren afholder alle omkostninger til ledninger i terræn, og afholder udgifter til tilslutningsafgifter. Der reetableres efter udgravning. Installationer i terræn, som ikke benyttes, fjernes eller afproppes ved hovedledning, og ledningsejer orienteres skriftligt herom Kvalitetssikring Generelt Erhvervs- og Boligstyrelsens Bekendtgørelse nr.1117 af 23/09/2010 om kvalitetssikring af byggearbejder, samt tilhørende vejledning af maj 2001 Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet, er gældende for kvalitetsstyringen i forbindelse med projekteringen og udførelsen af nærværende byggeri. Kvalitetssikringen skal være en integreret del af den kommende projektering og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet gennem hele processen at forebygge fejl og svigt. Bygherren kan gennemføre audits med henblik på at kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring. Entreprenøren og relevante rådgivere og underentreprenører skal indsamle materiale og stå til rådighed ved bygherrens audit. Fra bygherrens side lægges der særligt vægt på at: - kvalitetsstyringen sker i samarbejde mellem byggesagens parter gennem det samlede forløb - de i byggeprogrammet fastsatte kravspecifikationer, og dermed fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet - kvalitetsstyringen omfatter en målrettet afdækning af de områder, hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor - der sættes rettidigt ind med de enkelte kontroller Endvidere gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontraktlig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og behandles som enhver anden forsinkelse eller mangel. Hvor der i det følgende angives entreprenørens rådgivere omfatter dette udover ekstern arkitekt og ingeniørbistand også projekterende leverandører og underleverandører samt projektering i entreprenørens eget regi. De i de følgende angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt, men alene som en påpegning af særligt vigtige indsatsområder.

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Regionhospitalet Randers Tilbygning til Patologisk Institut 02. Byggesagsbeskrivelse 25. marts. 2010

Regionhospitalet Randers Tilbygning til Patologisk Institut 02. Byggesagsbeskrivelse 25. marts. 2010 Byggesagsbeskrivelse Etablering af Regionhospitalet Randers Totalentreprise 25. marts 2010 Bascon A/S Åboulevarden 21 8100 Århus C Tlf 87 31 44 00 Regionshospitalet Randers og Grenaa Totalentreprise udbud

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Indhold 1 Konkurrencebetingelser... 2 1.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum Budolfi Plads Den Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Bymidten, BLF Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Orientering...

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

4 Ydelsesbeskrivelse

4 Ydelsesbeskrivelse 4 Ydelsesbeskrivelse Indhold 4 Ydelsesbeskrivelse... 1 4.1 Orientering... 2 4.1.1 Kontakt... 2 4.1.2 Overordnet beskrivelse... 2 4.2 Detailtidsplan... 3 4.3 Love og myndigheder... 3 4.4 Projektering og

Læs mere

1. Præsentation. 2. Organisation 2.1. Organisatoriske forudsætninger Indledning Opgaven Lejre Kommune.

1. Præsentation. 2. Organisation 2.1. Organisatoriske forudsætninger Indledning Opgaven Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 Louise Betina Marqvertsen Center for Ejendomsdrift D 4929 E lbma@lejre.dk Dato: 15.april 2013 Udbudsbrev 1. Præsentation 1.1. Indledning Hermed udbydes

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Projektmaterialet 3 1.1 Generelt 3 1.2 IKT-anvendelse 3 2 Udførelse og koordinering 4 3 Byggepladsforhold 4 3.1 Byggepladsindretning 4 3.2 Byggepladsens område 4 3.3

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET

UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET UDBUD AF HJØRNEGRUNDEN I GREVE MIDTBY CENTRET Greve Kommune November 2011 Indholdsfortegnelse 1. Hjørnegrunden og anvendelsesmuligheder 3 2. Udbudsform og rammebetingelser 3 3. Bedømmelse af tilbuddet

Læs mere