HANDLEPLAN FOR JOBCENTER VARDE DET GODE LIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR JOBCENTER VARDE DET GODE LIV"

Transkript

1 Varde Kommune Social, Sundhed og Beskæftigelse BORGEREN I CENTRUM NEM ADGANG SOCIAL BESKÆFTIGELSE INTEGRATION SUNDHED HANDICAP SINDSLIDENDE ÆLDRE DET GODE LIV 2013

2 INDHOLD Indledning 3 Brugeren i Centrum 3 Brugermæssig kvalitet 4 Inddragelse af frivillige 5 Godt arbejdsmiljø 6 Kvalitet i arbejdet 7 Faglig udvikling 7 Synligt og gennemskueligt serviceniveau 8 Udarbejdelse af strategier på udvalgte områder 9 Vi arbejder sammen på tværs 10 Start og slut med træet som udgangspunkt 11 2

3 INDLEDNING 1. BRUGEREN I CENTRUM Jobcentrets virke er afgrænset ved 4 dimensioner: 1. Lovgivningen 2. Beskæftigelsesplanen der årligt udformes for de arbejdsmarkedspolitiske målsætninger. 3. Budget: Ressourcerne til indsatsen, der prioriteres i den årlige budgetproces i Varde Kommune. 4. Rammerne for jobcentrets dagligdag i forhold til borgere og personale Beskæftigelsespl an Jobcentrets dagligdag Jobcentrets virke er afgrænset ved Lovgivning Budget Som en fælles referenceramme har jobcentret formuleret en mission og vision for sit virke. Derudover har jobcentret formuleret egne værdier som passer fint i rammen med Varde Kommunes værdigrundlag. MISSION Vi forener menneskers behov for arbejde med virksomheders behov for arbejdskraft. VISION Vi vil være et jobcenter, - der servicerer et dynamisk arbejdsmarked - der er en kompetent, troværdig og serviceminded samarbejdspartner - der er det naturlige sted hvor borgeren og virksomheden mødes. 3

4 Værdier for Jobcenter Varde 1. Der er gode borgerrettede IT løsninger som: E-boks, nemid, Borger.dk 2. Der er samarbejde med VEU og UU, som har faste træffetider i jobbutikken 3. Der er Ordentlighed månedlig annoncering i Varde Ugeavis om kampagner. F.eks jobrotation, voksenlærlinge, fleksjob mv. 4. Hjemmesiden Vi udviser respekt, og er ansvarlige og opmærksomme er gået i kontakten luften i med 2012, og udbygges borgere, samarbejdspartnere og kolleger løbende. Som konkret mål opstilles følgende: Faglighed og udvikling Fagligheden er fundamentet for vores arbejde. Vi deler viden, arbejder i teams og udvikler vores kompetencer løbende. Stadige forandringer gør, at vi udvikler os fagligt og personligt og finder nye veje i takt med arbejdsmarkedets behov. Det er ud fra missionen, at jobcentrets medarbejdere agerer i det daglige. Jobcentret beskæftiger 115 medarbejdere der fra medio året er samlet på 2 adresser: Frisvadvej og Laboratorievej i Varde. På 2. Frisvadvej INDDRAGELSE er Jobbutik og AF varetagelsen FRIVILLIGE af myndighedsopgaven i Jobcentret medens Laboratorievej varetager den del af de aktive tilbud som varetages i eget regi. Jobcentrets virke understøttes i et vist omfang af frivillig indsats. 1. BRUGERMÆSSIG KVALITET Glæde og gejst Vi har fokus på trivsel, anerkendelse og engagement. Ved at agere med ansvar, respekt og humor ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads. 1. Der afholdes i 1. kvartal 2012 en Job- og uddannelsesmesse i Kompetencecentret. Succesmålet er 500 besøgende. 2. i 2013 implementeres følgende IT løsninger jf. handleplan 2013: - Central indkaldeenhed - Stander til registrering af fremmøde af borgere - SMS løsning, hvor borgere får en SMS om møder, aftaler, udbetalinger mv. - Elektronisk tilstedeværelsessystem til Kompetencecentret, der registrerer fremmøde af borgere. 1) Der er etableret et samarbejde med bisiddere, der hjælper ved møder, vanskelige samtaler, læsning af tekst, samt udformning af ansøgninger. 2) Der har i en årrække været drevet et mentornetværk i Varde, der på frivillig basis medvirker ved håndholdt indsats i forhold til praktikanter o.l., samt yder I løbet af indsats et år har i forhold flere en til fastholdelse borgere af kollegaer. i Varde kontakt til jobcentret. Rammerne for denne kontakt er lovgivningsmæssigt reguleret både for arbejdssøgende og sygemeldte. 3) I regi af Lovgivningen Integrationsrådet fokuserer er etableret på at ydelserne et korps fra af rollemodeller centret gives rettidigt fra gruppen og af overholder unge en med kvalitetsmæssig anden etnisk standard baggrund i samt forhold forældrekorps. til afgørelser truffet af centret og grundlaget herfor. I forhold til de afgivne tilbud og i øvrigt trufne afgørelser, er der lovgivningsmæssigt Jobcentret medvirker etableret til at disse et ankesystem frivillige tilbud som bliver borgeren kendt, kan og arbejder støtte sig sammen til. med det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) for, at udvikle mentornetværket. Dels ved kursusaktivitet og dels ved arrangementer. Jobcentret har tilstræbt en imødekommende indretning på Frisvadvej med lyse lokaler, løbende kunstudstilling på vægge, samt et jobsøgningsmiljø i jobbutikken der virker tiltalende, med borger pc er samt relevant jobsøgningsmateriale. Filosofien er hjælp til selvhjælp for alle Vardes borgere, både i forhold til Der vil i 2013 blive gjort en ekstra indsats for yderligere at opdyrke mentornetværket jobsøgning og fastholdelse. HANDLEPLAN FOR FOR JOBCENTER VARDE VARDE 4

5 PERSONALEMÆSSIG KVALITET 3. GODT ARBEJDSMILJØ Medarbejderne i jobcentret er den vigtigste ressource, og der gøres store bestræbelser for at sikre et godt arbejdsmiljø. Ud over årlige MUS-samtaler gennemføres systematisk arbejdspladsvurdering samt trivselsundersøgelser. Der er en høj grad af delegering af kompetence og ansvar i organisationen. Arbejdspladsen er bevidst om, og forsøger at være forbillede for andre virksomheder når det gælder rummelighed. Rummelighed tænkes bl.a. ind i forhold til personaleansættelser. Der er således også en stressvejleder funktion samt etableret brede rammer for personale pleje. For at fremme sundhed og engagement forsøges løbende at motivere ansatte til deltagelse i diverse motionsarrangementer som f.eks. Vestkystløb, cykelløb, Tistrup minitri, ligesom der årligt holdes en personaledag med faglig og social indhold. Derudover arbejdes der aktivt med JOB & KROP projektet. Der er etableret en frugtordning som fungerer fint, og som alle er glade for. Der er en kantineordning som kan benyttes af ansatte i jobcentret. Det er dog en udfordring da et antal ansatte er placeret på Laboratorievej. Rammevilkår for Frisvadvej og Laboratorievej er således forskellige. Alle ansatte tilbydes og opfordres til at deltage i hjertestarterkursus samt 1.hjælpskursus. Jobcentret har sammen med MED-udvalget vedtaget at sætte ekstra fokus på sygefravær. Der er allerede fokus på sygefravær, men jobcentret har sammen med MED-udvalget et ønske om en mere kontinuerlig opfølgning på fravær. Den nye mulighedserklæring er baseret på dialog mellem leder og den sygemeldte medarbejder om, hvordan medarbejderen hurtigt kan vende tilbage til arbejdet i det omfang, medarbejderen er i stand til det. Ligeledes kan en medarbejder kontaktes tidligere som Varde Kommunes sygefraværspolitik foreskriver, hvis der er et arbejdsrelateret behov. Medarbejder og leder kan indbyrdes aftale tidligere kontakt. Jobcentret har tilknyttet en psykolog. Brug af psykolog aftales med leder og medarbejder i fællesskab. Som konkret mål opstilles følgende: 5

6 Der planlægges en trivsels / personaledag i 3. kvartal KVALITET I ARBEJDET Jobcentret har i sin organisering valgt at tilknytte fagkoordinatorer til de enkelte teams. Koordinatorernes opgave er blandt andet, at medvirke til, at implementere kvalitetsstandarder/ arbejdsgange i forhold til de enkelte opgaver i jobcentret. Lovgivningen definerer en lang række kvalitetsstandarder for den indsats der udføres i jobcentrene. Der gennemføres kvartalsvise kvalitetstjek og ledelsestilsyn på konkret udvalgte områder. Resultatbaseret styring (RBS) er kørt som pilotprojekt i 2012 Der er i 2013 ekstra fokus på forandringsledelse for fagkoordinatorer i f.t. deres særlige position i den organisatoriske kontekst. I 2013 tages stilling til udbredelse af resultatbaseret styring for de områder der vurderes hensigtsmæssigt i forhold til de ressourcer der medgår til opgaven Brugertilfredsheds-undersøgelsen udarbejdet af Kilde Consult videreudvikles som koncept i FAGLIG UDVIKLING Fagligheden er fundamentet for jobcentrets arbejde. Jobcentret har derfor udarbejdet en kompetenceudviklingsstrategi. Formålet med strategien er: At udvikle kompetenceområdet til gavn for jobcentrets ansatte i takt med arbejdsmarkedets behov. At hæve det faglige niveau ved efteruddannelse og anden faglig aktivitet, på tværs, team- og individniveau. At sikre overensstemmelse med jobcentrets vision, mål og behov. 6

7 Strategien justeres hvert år på baggrund af lovmæssige justeringer, arbejdsmarkedets behov og ikke mindst på baggrund af MUS-samtaler / GRUSsamtaler I forhold til den faglige udvikling er der fokus på: 1. Kompetenceudvikling af medarbejderne både ved deltagelse i centrale og regionalt arrangerede kurser, og ikke mindst kompetenceforløb der arrangeres lokalt i jobcenter regí. 2. Samarbejde med øvrige jobcentre om metodeudvikling samt erfaringsudveksling. Konkret har Jobcenter Varde medvirket ved udvikling af regionale kurser for jobcenter medarbejdere i SYD Danmark. 2a. Der er etableret et snævert samarbejde med jobcentrene i Esbjerg, Vejen og Billund der primært omhandler tværgående LBR-aktiviteter samt borgerrettede aktiviteter, for et bredere arbejdskraftopland end kommunegrænsen. 3. I 2013 er der væsentlige lovgivningsmæssige ændringer. Bl.a. reformen om fleks- & pension. Ved fleks- & pensionsreformen sikre et holdningsfokus på muligheder frem for begrænsninger på arbejdsmarkedet. Dette skal ske ved kompetenceudvikling af relevante medarbejdere. Videreføre forsøget om Brug for Alle i SYNLIGT OG GENNEMSKUELIGT SERVICENIVEAU Gennemføre serviceniveau tjek i kompetencecentret med fokus på det virksomhedsrettede arbejde. Dette skal ske ved ekstern konsulent. For øvrige grupper i Kompetencecentret gennemføres serviceniveau tjek som et internt projekt. Gennemføre serviceniveau tjek for Fleks-gruppen. Dette skal ske ved ekstern konsulent. Målet er at der gennemføres serviceniveau tjek i Kompetencecentret og Fleks-gruppen (under Sygedagpengeteamet) inden udgangen af

8 Der vil i forbindelse med implementeringen være et tæt samarbejde med øvrige teams. Især vil en videreudvikling af BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager) modellen) medføre et tæt samspil med Kompetenceteamet. Den ændrede aktiveringsstrategi har fokus på den virksomhedsvendte indsats, og hermed vil arbejdsmarkedskonsulenternes rolle og opgaveløsning komme i fokus. I aktiveringsstrategien er der fokus på den virksomhedsvendte indsats. Som en del af aktiveringsstrategien er der udformet en egentlig virksomhedsstrategi dette som fokus inden udgangen af Jobcentret søger løbende at leve op til de fælles standarder der er gældende for Varde Kommune, herunder besvarelsesfrister samt selvsagt de regler der er fastlagt i forvaltningslov og offentlighedslov. 7. UDARBEJDELSE AF STRATEGIER PÅ UDVALGTE OMRÅDER Jobcentret er hovedaktør i beskæftigelsespolitikken, men der er et aktivt samspil med øvrige politikområder. Særlig fokus er der på den tværgående ungeindsats. Jobcentret har som tidligere nævnt stor fokus på den virksomhedsvendte indsats, og på dette grundlag vil der ligeledes være basis for et tættere samspil med erhvervspolitiske aktører. Som noget nyt forsøges etableret et videnspanel for at understøtte ovennævnte. Der planlægges 3 virksomhedsbesøg i Varde Kommune i foråret 2013 med deltagelse af det politiske udvalg. I forhold til ungeindsatsen arbejdes der på at gennemføre et projekt med støtte af LBR, Der har til formål at være med til at styrke en samlet indsats for unge i Varde Kommune 8

9 8. VI ARBEJDER SAMMEN PÅ TVÆRS Jobcentret indgår i en lang række samarbejdsrelationer til andre virksomheder og organisationer. I Varde Kommune er der et snævert samarbejde om den daglige drift med it, personale, løn, udvikling, økonomi mv. Samarbejdet om vore kerneopgaver sker i samarbejdet med Staben, Voksenservice, Psykiatri, Sundhedscenter og Social og Handicap. Der er endvidere et tæt samarbejde med alle virksomheder om fremskaffelse af relevante tilbud til borgerne samt fastholdelse af medarbejdere. Det arbejdes tæt sammen med Team Personale om at etablere og understøtte jobrotationsprojekter. Der arbejdes tæt sammen med Borgerservice om at forbedre telefonkulturen, herunder tilgængeligheden generelt. For Jobcentret er et særligt fokusområde i 2011 hjemmesideopbygning og vedligeholdelse, gerne i et arbejdsfællesskab med andre virksomheder. 9

10 10

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere