1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og"

Transkript

1 Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Saxo European High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og 2) at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 6. maj 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest Carsten Wiggers (Bestyrelsesformand) Morten Amtrup Britta Fladeland Iversen Bjarne Thorup

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger 3 Depotselskab 7 Investeringsprofil og -strategi 8 Investeringspolitik 10 Risikofaktorer og rammer 11 Begrænsninger i forhold til markedsrisiko (spredningskrav): 12 Omkostninger og samarbejdsaftaler 15 Finansielle rapporter 19 Udbud og tegning af andele 20 Indløsning af andele 21 Offentliggørelse af priser 21 Handel på reguleret marked 22 Andelenes rettigheder 22 Beskatning 23 Øvrige oplysninger 25 Tegningsblanket (Saxo European High Yield) 26 Bilag 1 vedtægter af den 4. marts Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 2

3 Basisoplysninger Navn og adresse Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V Telefon: Registreringsnumre Finanstilsynet: FT nr Erhvervsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Foreningen er stiftet den 7. februar 2012 på initiativ af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S og har for tiden følgende afdelinger/andelsklasser: Afdelingerne i Investeringsforeningen Wealth Invest Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato ISIN SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL februar 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK februar 2012 DK maj 2012 DK SEB Emerging Market FX Basket AKL august 2012 AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) august 2012 DK Sirius Balance oktober 2012 DK SK Invest Far East Equities december 2012 DK Kopenhagen Fur marts 2013 DK Globalt Aktieindeks AKL september 2013 AKL Globalt Aktieindeks USD september 2013 DK AKL Globalt Aktieindeks DKK januar 2015 DK Korte obligationer AKL februar 2014 AKL Korte Obligationer (SEB WM) februar 2014 DK AKL Korte Obligationer (SEB WMB) juni 2014 DK Obligationer AKL februar 2014 Prospekt af 7. maj

4 Afdelingsnavn SE nr. Stiftelsesdato ISIN AKL Obligationer (SEB WM) februar 2014 DK AKL Obligationer (SEB WMB) juni 2014 DK Secure Globale Obligationer maj 2014 DK Secure Globale Aktier maj 2014 DK Saxo Global Equities august 2014 DK Saxo European High Yield marts 2015 DK Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. og på forlangende af et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Den typiske investor Afdelingen i nærværende prospekt retter henvendelse til offentligheden. De typiske medlemmer er private og professionelle investorer, samt selskaber og fonde. Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Andelene, der udbydes i løbende emission i overensstemmelse med prospektets bestemmelser herom, må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 4

5 Prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt offentliggøres den 7. maj Såvel prospekt som central investorinformation kan downloades på Prospektet indeholder tillige Foreningens vedtægter. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og indsendes til Finanstilsynet i Danmark i henhold til 102 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektets oplysninger kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller skattemæssige forhold. Investorer opfordres til at søge bistand herom hos egne investerings- og skatterådgiver. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det danske prospekt og eventuelt oversatte versioner heraf gælder den danske udgave. Medmindre andet er anført, henvises der altid til dansk lovgivning i prospektet. Bestyrelse Navn Carsten Wiggers, formand Adm. direktør LR Realkredit A/S Morten Amtrup Direktør Vilvorde Invest A/S, cand.oecon. Britta Fladeland Iversen Direktør, Statsautoriseret Revisor (med deponeret bestalling) Bjarne Thorup Direktør Bopæl eller ansættelsessted LR Realkredit A/S Nyropsgade København V Vilvordevej Charlottenlund Arrenakkevej 20B 3300 Frederiksværk Aurehøjvej 2, 3. th 2900 Hellerup Bestyrelsens ret til ændringer Enhver oplysning i nærværende prospekt om investeringsstrategi og risikoprofil kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Investeringsforvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet Administrator ) Bernstorffsgade København V Telefon CVR nr Direktør: Jens Lohfert Jørgensen Prospekt af 7. maj

6 Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup CVR nr.: Depotselskab Foreningen har indgået en depotselskabsaftale med: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter kaldet Depotselskabet ) Bernstorffsgade København V CVR nr.: Aktiebogfører Computershare A/S Kongevej Holte Tilsyn Foreningen er underlagt tilsyn af: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon: Telefax: Web: Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 6

7 Depotselskab Depotselskabet er en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Foreningens depotselskabsaftale omfatter forvaltning og opbevaring af Foreningens finansielle instrumenter (se definition) og likvide midler. Depotselskabsaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Depotselskabets pligter Depotselskabet påtager sig i henhold til den indgåede depotselskabsaftale at forvalte og opbevare Foreningens finansielle instrumenter, likvide midler og andre aktiver særskilt. Depotselskabet påtager sig at modtage Foreningens finansielle instrumenter i depot i Depotselskabet. Depotselskabet kan dog lade udenlandske finansielle instrumenter bero i depot i et udenlandsk kreditinstitut. Som et led i depotfunktionen skal Depotselskabet føre konti for Foreningen, herunder tillige konti i udenlandsk valuta i forbindelse med køb og salg af aktiver i fremmed valuta og dertil knyttede posteringer af renter, udbytter og aftaleomkostninger. I forbindelse med forvaltningen af Foreningens instrumenter indkræver Depotselskabet aktieudbytte, rente af obligationer og indløsning af udtrukne obligationer på Foreningens vegne. Depotselskabet ansøger om og indkræver tilbageholdt udbytte- og rente samt skat fra lande, hvor Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, og hvor beløbet kan tilbagesøges. Provenuerne heraf indsættes på Foreningens konti. Depotselskabet forestår også udbetalingen af udbytte m.v. Finansielle instrumenter omfatter værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andele i foreninger, afledte finansielle instrumenter samt likvide midler. Depotselskabets kontrolopgaver Depotselskabet skal påse, at Foreningens udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og Foreningens vedtægter. Depotselskabet skal i forbindelse med afståelse af Foreningens finansielle instrumenter og øvrige aktiver påse, at salgssummen indbetales til Depotselskabet, og at betaling af finansielle instrumenter og øvrige aktiver, der erhverves for Foreningens midler, kun finder sted mod levering af disse til Depotselskabet. Depotselskabet skal endvidere påse, at finansielle instrumenter, der handles på et reguleret marked, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning, kunne opnås på det pågældende regulerede marked, såfremt de finansielle instrumenter handles uden for markedet. Prospekt af 7. maj

8 Depotselskabet skal tillige sikre sig, at køb og salg af andre finansielle instrumenter sker til priser, der ikke er mindre fordelagtige end priserne i handel og vandel. I øvrigt henvises til Depotselskabets forpligtelser i henhold til 106, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. For hver enkelt værdipapirtype er der aftalt et gebyr for serviceydelser i forbindelse med depotopbevaring. Gebyret genforhandles årligt i december og beregnes primo måneden af markedsværdien og opkræves halvårligt. I de afdelinger, der investerer i udenlandske finansielle instrumenter, betales derudover gebyr til dækning af udenlandske handels- og transaktionsomkostninger m.m. i henhold til særskilt prisaftale. For danske finansielle instrumenter registreret i VP Securities A/S (herefter kaldet VP ) bliver konto- og fondskodegebyr samt gebyr for meddelelse om udbytte og kapitaludvidelse for aktier og investeringsforeningsandele betalt af aktieselskaberne og/eller investeringsforeningerne, for omkostninger se afsnit Omkostninger og samarbejdsaftaler. Investeringsprofil og -strategi Afdelingen retter henvendelse til offentligheden. Afdelingen er denomineret i DKK, bevisudstedende og udbyttebetalende. Investeringsprofil Afdelingen investerer i obligationer med det formål over tid at skabe et afkast efter omkostninger, der er bedre end Afdelingens referenceindeks - The BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (EUR). Afdelingens midler placeres primært i virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder. Subsidiært placeres formuen i amerikanske virksomhedsobligationer samt i mindre omfang europæiske og amerikanske statsobligationer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, hvor udvælgelsen af obligationer baseres på kvalitative karakteristika som konsolideringstiltag, konkurrencesituation, vækst- og indtjeningsskøn, vilkår ved udstedelsen osv. Afdelingens formue placeres primært i high yield obligationer, dvs. obligationer med en kreditvurdering på Ba1/ BB+ eller lavere (hhv. Moody s og S&P). Dog må højst 20 pct. af formuen placeres i obligationer med en kreditvurdering på Ca/CC eller lavere (hhv. Moody s og S&P). Op til 10 pct. af formuen kan være ikke-ratede obligationer. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 8

9 Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer, der har fået adgang til eller handles på markeder, der opfylder betingelserne i 139, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger m.v. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at afdelingen kan investerere i værdipapirer, der er optaget til notering eller handles på et marked, der opfylder betingelserne i 139, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage investering i andre værdipapirer, der ikke opfylder de i det foregående afsnit opstillede betingelser. I det omfang afdelingen investerer i amerikanske virksomhedsobligationer handlet på OTC-Fixed Incomemarkedet, skal disse på investeringstidspunktet opfylde nedenstående kriterier: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering, der ikke er lavere end CC (Standard & Poor s) henholdsvis Ca (Moody s) 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen må investere op til 10 pct. af sin formue i andre obligationsbaserede afdelinger eller andre obligationsbaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, herunder ETF er, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 10 procent af afdelingens formue foretage indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til risikostyringsformål på dækket basis. Investeringsstrategi Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. I investeringsprocessens udvælgelse af de enkelte investeringer tages altid udgangspunkt i forholdet mellem risiko og effektiv forrentning. Det vurderes således løbende, hvilke segmenter på virksomhedsobligationsmarkedet, der indeholder de mest attraktive muligheder. Investeringsanalysen kan eksempelvis indeholde en vurdering af om det er fordelagtigt, at påtage sig risiko ved at bevæge sig ned i kapitalstruktur, ned i kreditvurdering eller alternativt bevæge sig op i varighed. Foruden generelle markedstendenser og makroøkonomiske forhold, vil papirspecifikke forhold også have betydning i udvælgelsesprocessen. Dette skyldes, at virksomhedsobligationsudstedelser ofte er omfattet af komplekse strukturer. Det tilstræbes at konstruere en veldiversificeret virksomhedsobligationsportefølje, hvor både sektormæssig og geografisk diversificering opnås. Der benyttes imidlertid en ikke-indeksbaseret tilgang til porteføljesammensætningen, hvilket betyder, at rådgivers analyser danner grundlag for både strategiske overog undervægte. Endelig giver rådgivers tilgang til porteføljesammensætningen mulighed for, i enkelte tilfælde, at udvælge mindre konventionelle udstedelser med udvidet afkastpotentiale. Prospekt af 7. maj

10 Instrumenttyper Med henblik på at opnå den ønskede eksponering kan Afdelingen investere i følgende typer af finansielle instrumenter: Virksomhedsobligationer, fortrinsvis europæiske og amerikanske high yield obligationer. Europæiske og amerikanske statsobligationer. Obligationsbaserede afdelinger, foreninger eller investeringsinstitutter, herunder ETF ere, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v. Afledte finansielle instrumenter til risikostyringsformål i form af futures på indeks, CDS er på indeks samt valutaterminsforretninger. Kontantindskud i kreditinstitutter (i accessorisk omfang). Afdelingens benchmark Afdelingen benytter ikke benchmark. Ved sammenligning af Afdelingens afkast anvendes BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (EUR). Investeringspolitik Foreningens investeringspolitik er gennem aktiv formueforvaltning at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder og instrumenter som defineret i de enkelte afdelingers placeringsregler. Enkelte afdelinger følger en indeksorienteret (passiv) investeringsstrategi. Der investeres under hensyn til både spredningskrav, reduktion af risici og under iagttagelse af diverse etiske aspekter. Socialt ansvarlig Investeringspolitik Foreningen har siden 2008 gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S samarbejdet med SEBkoncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles of Responsible Investments). Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Bestyrelsen har endvidere formuleret en politik på området. Foreningens bestyrelse har, jf. denne politik besluttet, at følge SEB mht. at indarbejde PRI i Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 10

11 investeringsprocessen. SEB samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen vil fra SEB/Ethix modtage lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af denne liste fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer samt - for de aktivt forvaltede afdelinger - atomvåben. Udelukkelseslisterne opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. I december 2013 færdiggjorde Rådet for samfundsansvar sin vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Vejledningen blev udarbejdet efter, at der i flere år havde været stigende offentlig fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse standarder. Foreningen forsøger at følge vejledningens generelle konklusioner om at udvise samfundsansvar, herunder at følge de sanktioner, som udstikkes af FN, EU og den danske stat. Risikofaktorer og rammer Investorer skal være opmærksomme på, at investering i andele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Historiske afkast kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Afhængigt af hvilke aktivtyper en afdeling foretager sine investeringer i vil den være særligt eksponeret mod forskellige typer af risici. Afdelingens risikoprofil er sammensat af markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevante for Afdelingen. Prospekt af 7. maj

12 Afdelingen på en risikoskala fra 1 til 7 være placeret som en investering med en risiko i kategori 4. Risikokategorierne i forhold til afkastudsving målt ved standardafvigelsen fremgår af skemaet. Risikokategori Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) 7 Større end ,5-2 1 Mindre end 0,5 Risikoindikatoren er nærmere beskrevet i Central Investorinformation for Afdelingen som kan downloades på Markedsrisiko Markedsrisikoen for Afdelingen kan opdeles på rente- og valutarisiko. Markedsrisiko forbundet med obligationer og pengemarkedsinstrumenter (renterisiko) Afdelingen kan være investeret for op til 100 procent af Afdelingens formue i High Yield virksomhedsobligationer. Afdelingen kan desuden investere i statsobligationer og Investment Grade virksomhedsobligationer. Markedsrisiko forbundet med valuta Afdelingen er denomineret i danske kroner og har som følge heraf en risiko ved at investere i andre valutaer end DKK. Valutarisiko mod DKK afdækkes kun når det skønnes fordelagtigt for afkastet. Der foretages således ingen fast afdækning af valutarisiko mod DKK. Til afdækningen kan anvendes valutabaserede afledte finansielle instrumenter. Begrænsninger i forhold til markedsrisiko (spredningskrav): 1. Afdelingen må investere op til 100 % af Afdelingens formue i obligationer som angivet ovenfor. 2. Aktivallokering skal herudover følge placeringsreglerne i LIF 147 og Der kan investeres for op til 10 % af Afdelingens formue i andre obligationsbaserede foreninger/afdelinger (herunder ETF ere). 4. Afdelingen må samlet højst foretage indskud i kreditinstitutter for op til 10 % af Afdelingens formue. 5. Der er ikke fastsat grænser for Afdelingens samlede renterisiko målt ved den optionsjusteret varighed (MOAD). 6. Der er fastsat grænser for den geografiske spredning bl.a. kan der ikke investeres direkte på markeder i Emerging Markets lande. 7. Valutarisici afdækkes kun når det skønnes fordelagtigt for afkastet. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 12

13 Kredit- og modpartsrisiko Ved kredit- og modpartsrisiko forstås risikoen for, at en modpart eller emittent kan gå konkurs, eller at en modpart undlader at betale eller levere som aftalt. Afdelingen har kredit- eller modpartsrisiko ved alle de instrumenter, som Afdelingen investerer i. Afdelingens rammer for kredit- og modpartsrisiko skal opfylde placeringsreglerne for investeringsforeninger i h.t. kapitel 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Særligt vedr. amerikanske virksomhedsobligationer: Investerer afdelingen i amerikanske virksomhedsobligationer, som handles på OTC-Fixed Income-markedet, skal disse på investeringspunktet opfylde nedenstående kriterier: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kredit rating, der ikke er lavere end CC (Standard & Poor s) henholdsvis Ca (Moody s). 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Begrænsninger i forhold til kredit- og modpartsrisiko 1. Afdelingens investeringer skal følge spredningsreglerne i LIF 147 og Ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som handles OTC, og som opfylder betingelserne i LIF 151 og 152 må risikoen pr. modpart ikke overstige 10 % af Afdelingens formue. 3. Indskud i ét enkelt kreditinstitut må højest udgøre 10 % af Afdelingens formue. 4. Investeringer efter punkterne 1, 2 og 3 skal tillige følge koncernreglerne. De enkelte grænser i punkterne 1 til 3 skal dog altid overholdes. Koncerner betragtes som én udsteder. Likviditetsrisiko Ved likviditetsrisiko forstås risikoen for, at et instrument eller et afledt instrument ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav eller ingen aktivitet på det relevante marked. Likviditetsrisikoen kan opstå som følge af pludselige kriser på det finansielle marked eller sammenbrud på fondsbørser og andre regulerede markeder. Endvidere kan der være likviditetsrisiko forbundet med instrumenter, der ikke er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. 1. Afdelingen må normalt kun investere i instrumenter, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. (noterede værdipapirer). 2. Afdelingen kan i begrænset omfang anvende OTC baserede afledte finansielle instrumenter på dækket basis til styring af likviditet, varighed og valutarisikoen. En væsentlig forudsætning for brug af OTC baserede instrumenter er likviditeten, og at det er muligt at lukke ved en modgående transaktion. Det er ikke tilladt for Afdelingen at udsætte sig for en samlet risikoeksponering, der overstiger den samlede nettoværdi af foreningens portefølje ved brug af afledte finansielle instrumenter. 3. Bestyrelsen har endvidere fastsat, at hvis værdifastsættelsen ikke er muligt som følge af f.eks. lukkede markeder kan emission og indløsning suspenderes. (Værdifastsættelsespolitikken). Bestyrelsen og Finanstilsynet skal i så fald orienteres. Gearingsrisiko Ved gearingsrisiko forstås den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler og/eller ikke-dækkede investeringer i afledte finansielle instrumenter. Prospekt af 7. maj

14 Afdelingen har kun adgang til at anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Dermed opstår der ikke en gearingsrisiko ved brug af afledte finansielle instrumenter. Foreningen har i henhold til vedtægterne og på vegne af Afdelingen fået Finanstilsynets tilladelse til at optage kortvarige lån i forbindelse med afvikling af handler eller i forbindelse med større indløsninger. Samlet set må lånene ikke overstige 10 % af Afdelingens formue. Der vil således ikke blive benyttet fremmedfinansiering til andre former for investering, og bestyrelsen har derfor ikke fastsat yderligere rammer for fremmedfinansiering. Vedr.: Rentebaserede afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan i begrænset omfang anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis til styring af renterisikoen. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal være forhåndsgodkendt af Foreningens direktion/bestyrelse og de fornødne aftaler og registreringer skal være på plads før handler kan finde sted. Vedr.: Kontanter Kontanter i Afdelingen må kun forefindes i accessorisk omfang, det vil sige det nødvendige i forhold til de daglige forretninger. Ved opgørelsen tæller kontanter på indskudskonti ikke med. I tilknytning til Afdelingen er oprettet en kronekonto plus en række valutakonti i Depotselskabet (Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige). En fri ikke disponeret kontantandel på over 10 pct. i mere end 5 dage kræver direktionens godkendelse. Kontanter udover 10 % af Afdelingens formue placeres på de af bestyrelsen godkendte indskudskonti i kreditinstitutter i Den Europæiske Union og efter samråd med rådgiver. Det samlede beløb i kontanter og kontantindskud må ikke overstige 20 % af Afdelingens formue. Godkendte kreditinstitutter: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Lån Foreningen har opnået Finanstilsynets tilladelse til at optage lån for op til 10 pct. af Afdelingens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder, eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Afdelingen vil gøre brug af muligheden i begrænset omfang. Afdelingen må ikke udstede lån eller stille garanti. Operationel risiko Den operationelle risiko for Foreningen håndteres af Administrator i henhold til administrationsaftalen. Administrator er pligtig til mindst en gang årligt at aflægge rapport om system og IT-risikoen, procedurerisici, selskabets kompetencer, herunder de juridiske kompetencer, samt hvorledes de forskellige risici håndteres. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 14

15 Endelig er Administrator forpligtet til at indgå en bestyrelses- og professionel ansvarsforsikring, som kan dække eventuelle tab som følge af operationelle fejl. Foranstaltninger til fastholdelse af Afdelingens risikoprofil Administrator gør brug af den eksisterende risikostyringsfunktion i organisationen med tilhørende forretningsgange med henblik på fastholdelse af Afdelingens risikoprofil. Udøvelse af stemmeret Foreningens bestyrelse har besluttet, at udøvelse af stemmeret kun benyttes i tilfælde, hvor afstemningen kan få positive konsekvenser for afkastet. I tilfælde af udsigt til tab, skal investeringerne afhændes frem for udøvelse af stemmeret. Foreningen har udarbejdet en politik for området og har indgået aftale med Foreningens investeringsrådgiver om overvågning af og vejledning om relevante selskabsbegivenheder, som er til afstemning. Udlevering af supplerende oplysninger Ethvert medlem kan ved henvendelse til Administrator få udleveret supplerende oplysninger om de enkelte afdelinger i Foreningen om de kvantitative grænser, der gælder for den enkelte afdelings risikostyring og om de metoder Administrator har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for det enkelte finansielle instrument eller for en kategori af finansielle instrumenter. Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver Administrator har som led i forvaltningen af Afdelingen valgt at indgå en investeringsrådgivningsaftale med: Saxo Privatbank A/S (herefter kaldet Saxo Privatbank ) Philip Heymans Alle Hellerup CVR nr Saxo Privatbank er primært beskæftiget med Retail Banking samt kapitalforvaltning for institutionelle og private investorer. I sin egenskab af investeringsrådgiver skal Saxo Privatbank vejlede og rådgive Administrator med hensyn til placeringen af Afdelingens midler. Prospekt af 7. maj

16 Administrator bærer det fulde ansvar over for Afdelingen for enhver disposition, Administrator foretager i henhold til Administrationsaftalen, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Administrator skal selvstændigt påse, at Afdelingens midler anbringes i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, Afdelingens risikoprofil og de af bestyrelsen fastsatte risikorammer. Saxo Privatbank har alene en rådgivningsfunktion over for Administrator og kan således ikke disponere på vegne af Administrator, Foreningen eller Afdelingen. Saxo Privatbank forpligter sig som rådgiver til: 1) at gøre sig bekendt med den for rådgivningen relevante lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lov om investeringsforeninger m.v., pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, 2) at gøre sig bekendt med indholdet af Foreningens vedtægter, Afdelingernes prospekter samt øvrige af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, 3) at følge udviklingen i de finansielle instrumenter, Foreningens Afdelinger har investeret i/kan investere i og løbende holde Administrator underrettet herom, 4) at sikre, at Saxo Privatbank efterlever kravene i 64 i lov om investeringsforeninger m.v., og 5) at acceptere at Foreningen på et hvilket som helst tidspunkt kan give yderligere instrukser til Saxo Bank. Saxo Privatbank kan med bestyrelsens tilladelse indgå aftaler med underrådgivere vedrørende porteføljerådgivningen. Denne mulighed er der p.t. ikke gjort brug af. Investeringsforslag fra Saxo Privatbank vedrørende Afdelingens investeringer kan først effektueres, når de er godkendt af en godkendelsesberettiget medarbejder hos Administrator. Rådgivningsaftalen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges uden varsel. Vederlag Saxo Privatbank oppebærer et vederlag for ovennævnte rådgivningsydelser på 1,00 procent af Afdelingens gennemsnitlige formue. Samarbejds- og formidlingsaftale Til varetagelse af markedsføringsaktiviteter m.v. har Administrator på vegne af Afdelingen indgået en aftale med Saxo Privatbank. Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 16

17 Aftalen, der kan opsiges af begge parter med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, omfatter følgende ydelser: 1. Annoncekampagner i medlemsblade, aviser m.v. 2. Direct mail kampanger 3. Servicering af eksterne distributører (pengeinstitutter, link-selskaber m.fl.) 4. Afholdelse af medlemsmøder 5. Udarbejdelse af brochurer og andet relevant salgsmateriale Vederlag For ovennævnte ydelse betaler Afdelingen ikke et fast vederlag til Saxo Privatbank. Saxo Privatbank kan dog få refunderet eventuelle dokumenterede udlæg fra opgave til opgave efter aftale med Administrator. Market-making aftale Foreningen har med Saxo Privatbank indgået aftale om at sikre, at Afdelingens andele inden for samme dag handles inden for en kursforskel mellem bud- og udbudskursen, som er mindre end eller lig med forskellen mellem emissions- og indløsningskursen. Til opnåelse heraf: Virker SAXO Privatbank som Afdelingens officielle market maker Anvender SAXO Privatbank sin egenbeholdning som buffer for Afdelingens andele, som handles på NASDAQ Copenhagen. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter. I tilfælde af misligholdelse af aftalen kan aftalen dog opsiges med øjeblikkelig virkning. Vederlag SAXO Privatbank modtager for sine ydelser i henhold til denne aftale et årligt vederlag fra Afdelingen på DKK Investeringsforvaltningsselskab Foreningen har indgået en administrationsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Administrator ) Bernstorffsgade København V Prospekt af 7. maj

18 Investeringsforvaltningsselskabet, som er 100 procent ejet af de af selskabet administrerede foreninger, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr og i Finanstilsynet under FT-nr Direktionen består af direktør Jens Lohfert Jørgensen. I henhold til den indgåede aftale skal Administrator varetage den daglige ledelse af Foreningen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, Foreningens vedtægter, bestyrelsens retningslinjer, herunder fondsinstrukser, samt aftaler indgået med investeringsrådgivere. Nuværende administrationsaftale er ikke tidsbegrænset og løber indtil den opsiges af en af Parterne. Opsigelsesvarslet er for begge parters vedkommende 6 måneder. Vederlag Vederlag for ovennævnte ydelser fremgår af tabellen i afsnittet Øvrige oplysninger. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling, depotselskab og ikke resultatafhængig honorering af investeringsrådgivere må i henhold til Foreningens vedtægter ikke overstige 2,50 procent af den gennemsnitlige formueværdi i Afdelingen indenfor regnskabsåret. Ved eventuel overskridelse reduceres i vederlaget til investeringsrådgiver. Omkostningssatser Afdeling Rådgivningshonorar Distributionshonorar Admin og forvaltning Depot Saxo European High Yield 1.00 pct 0,5 pct. p.a. 0,05-0,10 pct. pa. 0,03 pct. p.a. Tabellen neden for viser Afdelingens administrationsomkostninger specificeret på bestyrelse, administrator og Finanstilsynet. Afdeling Regnskab 2014 (tkr.) Budget 2015 (tkr.) Best. IFS Finanstilsyn Depotselskab Best. IFS Finanstilsyn Depotselskab adm. adm. Saxo European HY * Afdelingen startede den 8. maj Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 18

19 ÅOP Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) består af elementerne: Samlede administrationsomkostninger, direkte handelsomkostninger, maksimale emissionsomkostninger samt maksimale indløsningsomkostninger. Ved beregningen anvendes som udgangspunkt administrations- og handelsomkostninger fra det seneste reviderede regnskab. Dertil lægges de maksimale emissions- og indløsningsomkostninger, som fordeles over 7 år. Disse omkostninger divideres derefter med den gennemsnitlige formue i afdelingen i den forgangne regnskabsperiode. Resultatet er nøgletallet ÅOP. Afdelingens ÅOP beregnet på regnskabstal for Pct. Saxo European High Yield - * Afdelingen startede den 8. maj Første ÅOP vil derfor være tilgængelig Finansielle rapporter Års- og halvårsrapporter Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 11 i lov om investeringsforeninger m.v. og bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. og i øvrigt efter de retningslinjer, der er fastsat af Finanstilsynet. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder Foreningen en årsrapport bestående af en samlet beretning for Foreningen og et årsregnskab bestående af afdelingsberetninger, resultatopgørelse og balance med noter for hver afdeling. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Foreningen udarbejder tillige hvert år en ikke-revideret halvårsrapport pr. 30. juni, der skal offentliggøres inden udgangen af august måned. Første regnskabsperiode er fra den 4. marts december Årsrapporten og halvårsrapporten offentliggøres på Foreningens hjemmeside Rapporterne kan også udleveres på forlangende ved henvendelse til Administrator. Central Investorinformation For afdelingen er der udarbejdet central investorinformation, som er på to sider, og som indeholder de væsentligste oplysninger om Afdelingen. De oplysninger, som er medtaget i dokumentet er bestemt af EU. Central Investorinformation kan i lighed med nærværende prospekt hentes på Foreningens hjemmeside Prospekt af 7. maj

20 Udbud og tegning af andele Andelene er frit omsættelige og negotiable. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for indehaverens kontoførende institut, Foreningen eller Depotselskabet, noteres på navn i Foreningens bøger. Aktiebogen føres af Computershare A/S. Emission af andele Andelene udbydes i løbende emission hos Depotselskabet. De udbudte andele udstedes gennem VP i multipla à kr Der gælder ikke noget maksimum for emissionerne. Emissionspris og betaling Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. Finanstilsynets til enhver tid gældende regler om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger mv., ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele i den konkrete afdeling. Emissionsprisen tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og markedsafledte omkostninger samt til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere og garanter af emissionen. Beløbet kaldes emissionstillæg og satserne fremgår af tabellen. Dertil kommer evt. kurtage hos det enkelte medlems kontoførende pengeinstitut. I særlige tilfælde kan der afviges fra de i tabellen anførte emissionstillæg. Afdeling Admini- Tegnings- Depot Markeds- Omk. ved køb Tillæg I alt stration provision føring af værdipapirer Saxo European High Yield 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,50 Ved større emissioner, der udgør 5 pct. eller derover af afdelingens formue, og hvor de faktiske og nødvendige emissionsomkostninger kan dokumenteres, kan der ske emission til de for emissionsdagen gældende lukkekurser med tillæg beregnet på baggrund af de dispositioner afdelingen har foretaget. Det nøjagtige tillæg beregnes på baggrund af de oplyste priser, kurtager og øvrige nødvendige omkostninger. Betaling for andelene erlægges på andendagen efter emissionen hos Depotselskabet og sker mod registrering af andelene på medlemmets konto i VP. Flytning Ved flytning fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen opkræves normalt gældende Investeringsforeningen Wealth Invest afdeling Saxo European High Yield 20

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere