Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Lis Sakran, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Erdal Colak, Jytte Bendtsen, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Birgit Skytte, Niels Jørgensen, Ingolf Mathiesen, Isa Kuyucuoglu, Søren Mayntz Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 197. BKU - Samarbejdsaftaler - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG ØU - Det specialiserede socialområde pr. 30. september ØU - Proces- og tidsplan for Fremtidens Borgerhus ØU - Ligestillingsredegørelse ØU - Trivselspolitik for Vallensbæk Kommune TMU - "Vores Vand" Fælles vandselskab med Københavns Energi TMU - Buslinje Omlægning af ruten i Nordmarken TMU - Vejlegårdsparken 52, 1. sal lejl. 11, skimmelsvamp SSU - Praktisk bistand - indkøb - i udbud BKU - Den nye folkeoplysningslov BKU - Nye retningslinjer for uddeling af priser til foreningslivet BKU - Forslag til retningslinjer for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg m.v BKU - Udbud af forpagtningskontrakt for Sportscafeen på Vallensbæk Idrætscenter BKU - Kapacitetsanalyse 2011 for dagtilbuds- og skoleområdet Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 2. november

3 197. BKU - Samarbejdsaftaler - LUKKET SAG Sagsnr.: 11/16034 Kommunalbestyrelsen, 2. november

4 198. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 2. november

5 199. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 2. november

6 200. ØU - Det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011 Sagsnr.: 11/4016 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal løbende drøfte den økonomiske udvikling af det specialiserede socialområde med henblik på overholdelse af budgetterne. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelse, at drøfte den økonomiske udvikling af det specialiserede socialområde. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det forventede regnskab pr. 30. september 2011 på det specialiserede socialområde udviser merudgifter for 1,176 mio. kr. Der er tale om udgifter, som omplaceres til det specialiserede socialområde hovedsagligt fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -0,520 mio.kr. og kontaktperson- og ledsagerordning for voksne -0,923 mio. kr. som ikke indgår i opgørelsen til ministeriet. For området som helhed vil det fremgå af budgetopfølgningen pr. 30. september 2011, at der forventes en samlet mindre udgift på -0,399 mio. kr. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledninger skal de kvartalvise oversigter på det specialiserede socialområde fremsendes til medlemmer af Kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelse. Oversigten er derfor udsendt særskilt den 28. oktober Kommunalbestyrelsen, 2. november

7 Det specialiserede socialområde varetages af Ishøj Kommune, som har fremsendt forventet regnskab pr. 30. september 2011 jf. oversigt med tilhørende bemærkninger. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Det specialiseret socialområde. Oversigt pr. 30. september Udsendt af Center for Organisation og Politik den pdf 2 Åben Bemærkninger til de specialiserede socialudgifter vedrørende Vallensbæk Kommune - Udsendt af Center for Organisation og Politik den pdf 74548/ /11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

8 201. ØU - Proces- og tidsplan for Fremtidens Borgerhus Sagsnr.: 11/13797 Beslutningstema Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 30. august 2011 at sætte processen i gang med at udvikle Fremtidens Borgerhus. Her følger proces- og tidsplan til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende proces- og tidsplan for Fremtidens Borgerhus. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales med bemærkning om at styregruppen refererer til Økonomiudvalget. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det er tidligere besluttet at benytte ekstern konsulent til processen, og udgifterne på ca kr. over en 2-årig periode afholdes indenfor eksisterende budget. Medarbejderes timer til projektet afholdes indenfor den eksisterende budget- og lønramme. Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2012, blev der indlagt en administrativ besparelse på 1,85 mio.kr. i 2012 stigende til i alt 3,5 mio.kr. fra 2014 og frem. Direktionen har besluttet, at der i den forbindelse skal lægges en besparelse ved oprettelse af Fremtidens Borgerhus på 0,4 mio.kr. i 2013 stigende til 0,8 mio.kr. fra 2014 og frem, hvilket svarer til i alt ca. 2 stillinger. Sundhedsmæssige konsekvenser Der kan indgå sundhedsmæssige borgerrettede tiltag i Fremtidens Borgerhus. Miljømæssige konsekvenser Fremtidens Borgerhus indtænkes i Rådhusets/Bibliotekets/Stationscentrets område, så det ligger tæt på kollektiv trafik. Kommunalbestyrelsen, 2. november

9 Sagsfremstilling Baggrund: Udbetaling Danmark overtager i slutningen af 2012 en række opgaver fra kommunen. Samtidig er der store nationale satsninger i gang for at digitalisere og effektivisere de kommunale opgaveløsninger. Helt overordnet betyder det, at borgerne skal have mere digital service. Også bibliotekerne er inde i en brydningstid, hvor deres rolle i fremtiden er til diskussion. Biblioteket som et kulturelt mødested og digitaliseringen, som betyder stadigt mere i forhold til de traditionelle bogsamlinger. Flere biblioteker landet over udfører i stigende grad borgerserviceopgaver og uddanner borgerne og samarbejder med både foreninger og det private erhvervsliv. Direktionen ønsker at tænke på tværs i organisationen i Vallensbæk Kommune, og finder det naturligt at bringe både borgerservice, biblioteket og gerne andre funktioner i spil. Derfor har Direktionen og en række nøglemedarbejdere afholdt en temadag om fremtidens borgerhus og om forskellige modeller for samarbejde mellem bibliotek og borgerservice. Mulighederne for at samle de direkte borgerrettede opgaver er også blevet drøftet. Umiddelbart er der mange fordele ved at borgerservice og biblioteket og evt. andre borgerrettede områder arbejder tæt sammen: Borgerne får bedre tilgængelighed (f.eks. har Vallensbæk Bibliotek åbent op til 47 timer om ugen). Borgerne vil opleve en sammenhængende, imødekommende og effektiv service. Medarbejderen i rådhusets borgerservice får mere ro til ekspertopgaverne, selvom der også skal bruges tid på at videndele med de nye service- og informationsmedarbejdere i et fremtidens Borgerhus. Der vil automatisk komme konstant fokus på digitale løsninger og hjælp til selvhjælp. Det vil give muligheder for fælles og langt mere synlig markedsføring. Det vil give mulighed for at udnytte medarbejdernes fagligheder i et fælles udviklingssamarbejde. Efterfølgende har Økonomiudvalget den 30. august 2011 godkendt igangsættelse af en proces, hvor der skal arbejdes videre med at samle andre direkte borgerrettede opgaver i et og samme hus. Visionen er bl.a., at der bør skabes gode rammer omkring et borgerhus, som også bør indeholde møde- og aktivitetslokaler. Den endelige model skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, og da der er tale om et tværgående og ambitiøst projekt, skal der være en høj grad af medarbejderinddragelse i hele projektforløbet. Økonomiudvalget godkendte også ansættelse af ekstern konsulent til at lede processen mod Fremtidens Borgerhus. Valget er faldet på konsulentfirmaet Knudsen Syd, der har stor erfaring og ekspertise i forhold til fælles biblioteks- og borgerservice. Kommunalbestyrelsen, 2. november

10 Organisering: Der foreslås nedsat en Styregruppe, bestående af: Borgmester Henrik Rasmussen, formand for Styregruppen Direktionen Konsulent fra COP, som sekretær for Styregruppen og Arbejdsgruppen. Styregruppens opgave er at udstikke de overordnede rammer og retning for opgaveforløbet. Endvidere er det styregruppens opgave at gå foran med visioner i udviklingsprocessen og deltage aktivt i udviklingen af projektet. En vigtig og helt afgørende opgave vil være afklaringen på og økonomien forbundet med at skabe de fysiske rammer i et fremtidens borgerhus. Der nedsættes endvidere en Arbejdsgruppe som består af: Børne- og Kulturdirektør Marianne Hoff Andersen Socialdirektør Hanne Hasling Biblioteksleder Mogens Post Konst. leder af borgerservice, Annette Fabricius Centerleder Malene Benson Konsulent fra Center for Organisation og Politik (COP), som sekretær for Styregruppen og Arbejdsgruppen. Hanne Marie Knudsen fra konsulentfirmaet Knudsen Syd. Derudover skal det være muligt at trække på en kommunikationskonsulent fra COP efter behov. Arbejdsgruppen holder fast i den røde tråd i arbejdet, forbereder oplæg og udarbejder notater samt formulerer kommissorier for arbejdsgrupperne og sørger for løbende opsamling på udviklingsforløbet. Endvidere at der bliver et naturligt flow og sammenhæng i orienteringer og høringsrunder i de berørte politiske udvalg. Proces- og tidsplan: Fase A. Inspirations- og visionsfase for Fremtidens Borgerhus. (Vinter/forår 2011/2012) Hvilke visioner er der for området? Taler vi om et rationaliseringskoncept, et servicekoncept eller digitaliseringsprojekt, eller måske alle tre vinkler på en gang? Eller taler vi f.eks. om et udvidet medborgerskabskoncept i kommunal øjenhøjde? Hvor mange andre funktioner, end de rent kommunale indgår? Og bør dialog og læring være bærende for udviklingen og indholdet i borgerhuset? Inspiration udefra: Studietur. (Medio januar 2012) Kommunalbestyrelsen og udvalgte nøglemedarbejdere foretager så hurtigt som muligt en studietur til andre kommuner, hvor man arbejder tværfagligt med borgerservice- og biblioteksopgaver. Det kunne f.eks. være til steder, hvor man har etableret fælles betjeningsskranker, eller det kan være til en kommune, hvor man netop har ansat en fælles borger- og bibliotekschef til at varetage de mange nye fælles funktioner i et idrætsog kulturcenter. Eller det kan være til andre kulturhuse, hvor man inkluderer nye, borgerrettede funktioner og aktiviteter. Indholdet i en vision drøftes og vedtages efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 2. november

11 Fælles medarbejderseminar: Vores visioner til et Fremtidens Borgerhus? Herefter drøfter medarbejdere fra biblioteket, fra borgerservice og fra andre borgerrettede funktionsområder på et tværfagligt visionsseminar: Hvilket indhold skal et Fremtidens Borgerhus have i Vallensbæk Kommune? Hvad skal vi kunne fremover? Hvilke kompetencer skal vi have? Og Arbejdsgruppen supplerer med desk-research : Gode erfaringer fra andre. Fase B. Afklaringsfase: Funktioner og serviceniveau. (Forår/sommer 2012) På baggrund af den politiske behandling af visionen, iværksættes ultimo 2011 eller i foråret 2012 en proces, hvor de forskellige medarbejdergrupper inddrages. Det er helt afgørende, at der etableres en fælles forståelse for, hvorfor Vallensbæk Kommune vil omlægge arbejdsopgaver og sætte nye udviklingsaktiviteter i gang. Den røde tråd i processen er: At der udvikles en fælles kultur gennem fælles faglige aktiviteter og faglige udviklingstiltag. Det kan være tekniske hjælpemidler men også mere bløde færdigheder. Medarbejderne opfordres til at udvikle fælles kurser indenfor IT området: F.eks. kurser i NemID og andre borgerrettede tilbud. Intentionen er, at medarbejderne skal afholde flere forskellige udadvendte kurser undervejs i processen gennem fælles videndeling og fælles læring. Fælles medarbejderseminar: Tema: Hvilke funktioner skal der være i et fremtidigt Borgerhus? På et fælles seminar med oplæg og faglige input drøftes i tværgående grupper hvilke funktioner og opgaver, der set med medarbejderøjne med fordel kan indgå i en frontbetjening i et fremtidigt borgerhus? Hvad har borgerne brug for? Hvad efterspørges? Er der særlige målgrupper, vi ikke tilgodeser i dag? Hvilke hjælpe-liner skal der være? Hvem kan man ringe til? Hvordan skal bemandingen være? Den detaljerede faglige viden fra medarbejderne er nødvendig i tilrettelæggelsen af udviklingsprocessen. Derfor nedsættes tværgående arbejdsgrupper med deltagere fra de forskellige funktioner f.eks. borgerservice, bibliotek, sundhed og turisme. Herefter fælles medarbejderseminar: Tema: Serviceniveau i et fremtidigt Borgerhus Arbejdsgruppernes bidrag drøftes på et fælles medarbejderseminar. I tværgående grupper drøftes serviceniveauer og forslag til serviceniveau / servicemål udarbejdes. Arbejdsgruppen samler bidrag i et notat og beskriver forslag til struktur og indhold serviceniveau og servicemål. Fase C. Beslutningsfase. (Efterår 2012) Styregruppen fremlægger minimum 2 modeller for Fremtidens Borgerhus til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens endelige beslutning. Der skal i forslaget opstilles et realistisk budget for anlæg og drift. Mulighederne for ekstern finansiering skal være undersøgt nærmere, ligesom udviklingen i andre relaterede områder skal vurderes i forhold til den endelige model for Fremtidens Borgerhus. Kommunalbestyrelsen, 2. november

12 Fase D. Gennemførelse. (Efterår 2012/forår 2013) D.1. Ansættelse af ny Borger- og Bibliotekschef. Processen går i gang. Konsulentfirmaet Knudsen Syd medvirker i procesforløbet. D.2. De fysiske rammer Samtidig arbejdes der med de fysiske rammer for et Fremtidens Borgerhus samt etablering i de fysiske rammer. Kommunikation Ledere og medarbejdere i Borgerservice og Bibliotek orienteres om, at proces og planlægning går i gang, og at medarbejdere indtænkes som en aktiv del af udvikling og planlægning af Fremtidens Borgerhus. Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 2. november

13 202. ØU - Ligestillingsredegørelse 2011 Sagsnr.: 11/17009 Beslutningstema I henhold til ligestillingsloven skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år i ulige år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som sendes til ministeriet for ligestilling. Indstilling Center for organisation og politik indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende den udarbejdede ligestillingsredegørelse for Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt med bemærkning om, at der i skemaet under punkt 4. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg vedr. Hegnssyn ændres fra 3 kvinder til 3 mænd. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 2. november

14 Sagsfremstilling Formålet med udarbejdelse af ligestillingsredegørelsen er, at give borgerne et indblik i ligestillingssituationen i kommunen og i Kommunalbestyrelsens indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ministeriet for ligestilling har udarbejdet et elektronisk indberetningsskema til brug for indberetningen. Indberetningsskemaet er bygget op om 4 temaer: 1. Ligestillingspolitik på serviceområder 2. Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet 3. Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering 4. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg. Resultatet af ligestillingsredegørelsen for 2011 viser, at de kvindelige ansatte i kommunen besætter 74 % af basisstillingerne og 63 % af lederstillingerne. Vedrørende fordelingen i kommunens udvalg, råd og nævn er der 52 kvinder og 50 mænd. Resultatet er stort set det samme som ved udarbejdelsen de tidligere år. Kommunikation Når de indkomne data er bearbejdet vil resultaterne i foråret 2012 blive offentliggjort på og på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Ligestillingslovens 5a. Bilag: 1 Åben Ligestillingsredegørelse udsendt af Center for Organisation og Politik den /11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

15 203. ØU - Trivselspolitik for Vallensbæk Kommune Sagsnr.: 11/17135 Beslutningstema Godkendelse af overordnet trivselspolitik for Vallensbæk Kommune Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende en overordnet trivselspolitik for Vallensbæk Kommune Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Politikken skal sikre et godt arbejdsmiljø, og fremme medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsglæde. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling HovedMED anbefalede på møde d.5. maj 2011, at der udarbejdes en overordnet trivselspolitik for hele kommunen. Trivselspolitikken skal give en fælles referenceramme for trivsel og sende et klart signal om, at Vallensbæk Kommune arbejder med at fremme trivslen og tager medarbejdernes trivsel alvorligt. Kommunalbestyrelsen, 2. november

16 Trivselspolitikken skal desuden understøtte arbejdet med at forebygge trivselsproblemer og udbrede kendskabet til de handlemuligheder, som medarbejdere, ledere og kolleger har i konkrete tilfælde af manglende trivsel, for dermed at give de bedste betingelser for arbejdsglæde. Trivselspolitikken indgår som et led i Vallensbæk Kommunes samlede personalepolitik. HovedMED har på mødet den 20. september 2011 besluttet at fremsende vedlagte politik til politisk behandling: I Vallensbæk Kommune mener vi, at trivsel er et fælles ansvar, som både ledelse, kollegaer og den enkelte medarbejder skal være med til at løfte. Vallensbæk kommune skal skabe rammerne for god trivsel, men den enkelte har også et medansvar for egen trivsel og arbejdsglæde. Vallensbæk Kommune ønsker, at alle medarbejdere trives på arbejdspladsen - både før, under og efter arbejdsdagen. Trivsel handler ikke kun om fraværet af sygdom, men handler også om at have en følelse af arbejdsglæde og en fornemmelse af at kunne mestre arbejdsdagens forskellige situationer og opgaver og om at følge sig værdsat. Både ledere og medarbejdere skal udvise rummelighed og respekt for den enkelte medarbejders behov og livsfase. I Vallensbæk Kommune dækker trivsel både over medarbejderens fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Det gør vi, fordi medarbejderne tilbringer en stor del af deres dagligdag på arbejdspladsen, og fordi glade medarbejdere er mere motiverede og effektive og dermed løser kommunens kerneopgaver med kvalitet og effektivitet. Kommunikation Trivselspolitikken sendes til alle ledere og MED-udvalg i kommunen samt offentliggøres på kommunens intranet sammen med kommunens øvrige personalepolitikker. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Trivselspolitik 2011.docx - udsendt af Center for Organisation og Politik den /11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

17 204. TMU - "Vores Vand" Fælles vandselskab med Københavns Energi Sagsnr.: 11/15991 Beslutningstema Vedtagelse af principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i et fælles vandselskab sammen med de øvrige 12 kommuner i Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Energi A/S. Indstilling Teknisk Direktør indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at træffe principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i et fælles vandselskab, idet kommunen samtidig tilkendegiver at ville deltage med aftag, produktion og distributionsanlæg, udpege et medlem til en midlertidig bestyrelse for det kommende selskab forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen, og sagen forelægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, når de endelige vilkår for deltagelse foreligger. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Tiltrædelse til principbeslutningen indebærer ingen udgifter for kommunen. Såfremt Kommunalbestyrelsen senere konkret beslutter at deltage i et fælles vandselskab, vil dette heller ikke indebære udgifter for kommunen. Ved beslutning om deltagelse i det fælles selskab skal medarbejderne i Serviceselskabet Vest Vand A/S overdrages til det fælles selskab. Kommunalbestyrelsen, 2. november

18 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Et af udgangspunkterne for at etablere et fælles vandselskab er, at det fremadrettet vil sikre en mere bæredygtigt vandindvinding, end hvis det skulle varetages af hver af de 12 medlemskommuner i Vandsamarbejdet Sjælland A/S. Sagsfremstilling Ved udskillelse af vandforsyningerne i selvstændige selskaber, efter krav i Vandsektorloven, er der kommet en række særlige udfordringer. Det skyldes særligt, at vandressourcerne trues, hvilket kræver øgede og koordinerede investeringer i fremtiden, og at vandsektorlovens prisloftregulering stiller øgede krav om effektivisering. Det store behov for at fremtidssikre vandressourcerne er en opgave det enkelte vandselskab ikke eller kun vanskeligt vil kunne løse alene. Det kræver omfattende investeringer, der både forudsætter koordination af tiltagene, og at det enkelte vandselskab er i stand til at tiltrække og fastholde kompetencer på et meget højt fagligt niveau. Forvaltningen vurderer, at etableringen af et fælles vandselskab i højere grad vil kunne løfte de udfordringer, som vandforsyningsområdet står over for. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav om effektiviseringer. Det har herudover vist sig endog ganske vanskeligt at få godkendt de omkostninger, der medgår til at opnå miljø- og servicemål. Samlet set er mange vandselskabers takster under pres, og flere vil komme det. Det vil være muligt at høste synergier ved at lægge flere vandselskaber sammen. Efter lange drøftelser har borgmestrene fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune den 9. februar 2011 besluttet, at det skulle undersøges, om der er mulighed for at etablere et fælles vandselskab. Frederiksberg Kommune har efterfølgende tilsluttet sig arbejdet. En styregruppe og en arbejdsgruppe har vurderet de mulige samarbejdsformer og er kommet frem til en model, som hermed forelægges til principbeslutning i samtlige deltagerkommunernes kommunalbestyrelser samt Borgerrepræsentationen. Endelig beslutning om deltagelse forventes forelagt i begyndelsen af BESKRIVELSE AF SAMARBEJDET Samarbejdet om et fælles vandselskab vil blive tilrettelagt sådan, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres vandselskaber eller dele heraf i et nyt holdingselskab. Kommunerne bliver herved indirekte ejere af alle de vandselskaber, der indskydes, med forholdsmæssige ejerandele i forhold til værdien af det enkelte indskud. Vallensbæk Kommunes indskud vil hvis alle kommuner vælger at deltage med alle anlæg udgøre ca. 1 % af den samlede værdi. Kommunalbestyrelsen, 2. november

19 De overordnede beslutninger om investeringer, takster, gennemførelse af miljø- og servicemål mv. vil blive truffet af bestyrelsen i det fælles vandselskab. Hver kommune får én plads i bestyrelsen af holdingselskabet i en etableringsfase på 2-4 år. Produktionsanlæggene vil blive samlet i ét produktionsselskab, der ligeledes ejes af det fælles vandselskab, dvs. indirekte af ejerkommunerne. Der vil blive fastsat ét prisloft for dette selskab, og den nye (ens) takst vil udgøre engros-prisen for alle vandselskaberne. Indtil videre opretholdes den selskabsmæssige adskillelse mellem de enkelte vandselskaber, og de beholder derfor hvert deres prisloft og hver deres takst, der som hidtil skal godkendes af den stedlige kommune. Et fælles serviceselskab, der ejes af deltagerkommunerne gennem det fælles holdingselskab, vil stå for driften af vandselskaberne og produktionsselskabet, hvilket vil medføre et effektiviseringspotentiale. Herudover kan de enkelte deltagerkommuners spildevandsselskaber og evt. øvrige forsyningsselskaber få udført drift og administration af det fælles serviceselskab. KE har tilkendegivet at ville benytte denne mulighed. Kunderne vil få ét kontaktpunkt i forhold til forsyningerne. De administrative funktioner forudsættes placeret i én geografisk samlet enhed, mens driftsafsnittene tænkes fordelt på decentrale enheder. Samarbejdet indebærer, at KE Vand A/S gældsforpligtelse over for KommuneKredit, som Københavns Kommune garanterer for, opretholdes. Der arbejdes således med en model, der kan håndtere denne gældsforpligtelse. Måtte der senere blive mulighed for at indregne en sådan gældsforpligtelse i taksterne, vil de øvrige deltagerkommuner kunne etablere en tilsvarende model, men der vil ikke være pligt hertil. FORHANDLINGER. I perioden fra oktober 2011 og frem til, at der træffes endelig beslutning i det tidlige forår 2012, skal det konkrete indhold af vedtægter og ejeraftale imidlertid fastlægges. Kun de kommuner, der tiltræder principbeslutningen, indgår i disse forhandlinger. Forhandlingerne herom varetages på kommunens vegne af Vandsamarbejde Sjælland i samarbejde med forvaltningen. Forvaltningen indstiller, at den bemyndiges til at gennemføre disse forhandlinger, så visionerne (visionspapiret) bedst imødekommes. BESLUTNINGSPROCES Under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal kommuner tilslutter sig, vil forberedelsesarbejdet fortsætte med de kommuner, der har tiltrådt principbeslutningen. Der vil blive nedsat en midlertidig bestyrelse, der skal virke, fra principbeslutningen er truffet, indtil selskabet stiftes. Som led i forberedelserne vil der blive taget kontakt til myndighederne for at afklare tvivlsspørgsmål. I begyndelsen af 2012 vil kommunerne skulle træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at deltage i det fælles vandselskab. Kommunalbestyrelsen, 2. november

20 Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i forsommeren 2012 med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Anbefaling fra VS bestyrelse 67949/11 2 Åben Rammenotat 67950/11 3 Åben Bilag 1 til rammenotat visionspapir 67952/11 4 Åben Bilag 2 til rammenotat ejerfordeling 67953/11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

21 205. TMU - Buslinje Omlægning af ruten i Nordmarken Sagsnr.: 11/6845 Beslutningstema Der skal tages stilling til, om buslinje 143 aften og weekender på hver anden tur skal køre ad Vallensbækvej og hver anden tur forbi Korsagergård, eller eventuelt kun ad Vallensbækvej. Indstilling Bygge, Plan & Miljø indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at buslinje 143 aften og weekend kører hver anden tur ad Vallensbækvej og hver anden tur forbi Korsagergård, eller alternativt kun ad Vallensbækvej aften og weekend. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales at bussen kun kører ad Vallensbækvej i aften og weekend. Beslutning Økonomiudvalget den Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I Movias basisbudget for 2012 har Movia opgjort kommunes andel til finansiering af buslinje 143 til kr. En eventuel ruteomlægning kan medføre en marginal merudgift på grund af ændrede køretider, men dette vil i så fald kunne gennemføres inden for budgettet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 2. november

22 Sagsfremstilling Omlægning af buslinjer i 2010 Ved en større omlægning af buslinjer den 28. marts 2010 skete der en forenkling af buslinjerne i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Albertslund Kommuner. Det betød blandt andet, at buslinje 141 blev omlagt, så den ikke længere betjener Vallensbæk Nordmark. Buslinje 136 blev nedlagt og i stedet blev linje 143 kommunens nord syd forbindelse. Nuværende buslinjer kan ses i bilag 1. Buslinje 143 kører mellem Ballerup Station og Vallensbæk Station via Albertslund Station. I dagtimerne har linje 143 to afgange i timen. Hver anden tur kører bussen ad Vallensbækvej og hver anden tur forbi Korsagergård. Aften og weekend har linje 143 timedrift. Når der er timedrift køres alle ture forbi Korsagergård. Ændringerne på buslinjerne i marts 2010 har betydet, at busbetjeningen på Vallensbækvej i dagtimerne på hverdage blev forringet fra 5 afgange til 2 afgange i timen. Endnu større blev forringelsen aften og weekend. Hvor der tidligere var 2 afgange i timen, er der i dag ingen busbetjening på Vallensbækvej aften og weekend. Den 7. oktober 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen omlægningerne på buslinjerne. Der blev lagt vægt på, at kommunens nord syd forbindelse, buslinje 143, fik 2 afgange i timen mod før kun 1 afgang i timen. Endvidere blev det antaget, at brugerne af Korsagergård og Rideskolen ville få stor gavn af kollektiv busbetjening. Klager over forringelser i busbetjeningen På grund af forringelserne med færre busafgange omkring Vallensbæk Nordmark har kommunen modtaget flere klager. En del af klagerne har drejet sig om, at der ikke er busbetjening på Vallensbækvej fra fredag aften til mandag morgen. Desuden har der været klager over, at nogle af beboerne har fået længere til bussen, fordi buslinje 141 ophørte med at køre på ruten rundt om Vallensbæk Nordmark. Passagertællinger Movia har foretaget stoppestedstællinger for buslinje 143 i perioden juni - november 2010 på hverdage, aften og weekend. Tællingerne viser, at det kun er meget få, der benytter stoppestedet ved Korsagergård. Mellem kl. 18 og 24 er der i gennemsnit en enkelt påstiger på hver 10. tur. Om lørdagen er der i gennemsnit en påstiger og om søndagen i gennemsnit to påstigere. Tællingerne er vist i bilag 2. Forslag til forbedring i busbetjeningen i Vallensbæk Nordmark Bygge, Plan & Miljø har på baggrund af borgerhenvendelserne og Movias tællinger foreslået, at bussen skiftevis skal køre ad Vallensbækvej og forbi Korsagergård, også når der er timedrift aften og weekend. Det vil betyde, at bussen betjener både Korsagergård og Vallensbækvej aften og weekend, dog kun hver anden time begge steder. Der bliver ingen ændringer i dagtimerne på hverdage, hvor begge steder betjenes en gang i timen. Alternativt foreslås, at bussen kører alle ture ad Vallensbækvej aften og weekend, da det vurderes, at flere passagerer ønsker, at bruge bussen fra Vallensbækvej. Det vil betyde, at Korsagergård bliver uden busbetjening aften og weekend. Movia vurderer, at det vil gavne endnu flere borgere at omlægge endnu flere ture ad Vallensbækvej end hver anden tur. Vurderingen skyldes de meget lave passagertal ved Korsagergård. Kommunalbestyrelsen, 2. november

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152631 12. september 2011 RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Baggrund: Vandsektorloven,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 23-11-2011 Dato: 14-10-2011 Sag nr.: ØU 225 Sagsbehandler: Richard Pape Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern

Punkt 2 Borgmestermandat til afklaring af Ballerup Kommunes forsyningsselskaber i en deltagelse i en fælles forsyningskoncern Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 Teknik- og Miljøudvalget - 15-12-2015 15.12.2015 kl. 07:15 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: KB 103 (TMU 50) Sagsbehandler: Jane Britta Madsen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere