Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Lis Sakran, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Erdal Colak, Jytte Bendtsen, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Birgit Skytte, Niels Jørgensen, Ingolf Mathiesen, Isa Kuyucuoglu, Søren Mayntz Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 197. BKU - Samarbejdsaftaler - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG ØU - Det specialiserede socialområde pr. 30. september ØU - Proces- og tidsplan for Fremtidens Borgerhus ØU - Ligestillingsredegørelse ØU - Trivselspolitik for Vallensbæk Kommune TMU - "Vores Vand" Fælles vandselskab med Københavns Energi TMU - Buslinje Omlægning af ruten i Nordmarken TMU - Vejlegårdsparken 52, 1. sal lejl. 11, skimmelsvamp SSU - Praktisk bistand - indkøb - i udbud BKU - Den nye folkeoplysningslov BKU - Nye retningslinjer for uddeling af priser til foreningslivet BKU - Forslag til retningslinjer for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg m.v BKU - Udbud af forpagtningskontrakt for Sportscafeen på Vallensbæk Idrætscenter BKU - Kapacitetsanalyse 2011 for dagtilbuds- og skoleområdet Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 2. november

3 197. BKU - Samarbejdsaftaler - LUKKET SAG Sagsnr.: 11/16034 Kommunalbestyrelsen, 2. november

4 198. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 2. november

5 199. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 2. november

6 200. ØU - Det specialiserede socialområde pr. 30. september 2011 Sagsnr.: 11/4016 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal løbende drøfte den økonomiske udvikling af det specialiserede socialområde med henblik på overholdelse af budgetterne. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelse, at drøfte den økonomiske udvikling af det specialiserede socialområde. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det forventede regnskab pr. 30. september 2011 på det specialiserede socialområde udviser merudgifter for 1,176 mio. kr. Der er tale om udgifter, som omplaceres til det specialiserede socialområde hovedsagligt fra ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -0,520 mio.kr. og kontaktperson- og ledsagerordning for voksne -0,923 mio. kr. som ikke indgår i opgørelsen til ministeriet. For området som helhed vil det fremgå af budgetopfølgningen pr. 30. september 2011, at der forventes en samlet mindre udgift på -0,399 mio. kr. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledninger skal de kvartalvise oversigter på det specialiserede socialområde fremsendes til medlemmer af Kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelse. Oversigten er derfor udsendt særskilt den 28. oktober Kommunalbestyrelsen, 2. november

7 Det specialiserede socialområde varetages af Ishøj Kommune, som har fremsendt forventet regnskab pr. 30. september 2011 jf. oversigt med tilhørende bemærkninger. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Det specialiseret socialområde. Oversigt pr. 30. september Udsendt af Center for Organisation og Politik den pdf 2 Åben Bemærkninger til de specialiserede socialudgifter vedrørende Vallensbæk Kommune - Udsendt af Center for Organisation og Politik den pdf 74548/ /11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

8 201. ØU - Proces- og tidsplan for Fremtidens Borgerhus Sagsnr.: 11/13797 Beslutningstema Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 30. august 2011 at sætte processen i gang med at udvikle Fremtidens Borgerhus. Her følger proces- og tidsplan til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende proces- og tidsplan for Fremtidens Borgerhus. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales med bemærkning om at styregruppen refererer til Økonomiudvalget. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det er tidligere besluttet at benytte ekstern konsulent til processen, og udgifterne på ca kr. over en 2-årig periode afholdes indenfor eksisterende budget. Medarbejderes timer til projektet afholdes indenfor den eksisterende budget- og lønramme. Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2012, blev der indlagt en administrativ besparelse på 1,85 mio.kr. i 2012 stigende til i alt 3,5 mio.kr. fra 2014 og frem. Direktionen har besluttet, at der i den forbindelse skal lægges en besparelse ved oprettelse af Fremtidens Borgerhus på 0,4 mio.kr. i 2013 stigende til 0,8 mio.kr. fra 2014 og frem, hvilket svarer til i alt ca. 2 stillinger. Sundhedsmæssige konsekvenser Der kan indgå sundhedsmæssige borgerrettede tiltag i Fremtidens Borgerhus. Miljømæssige konsekvenser Fremtidens Borgerhus indtænkes i Rådhusets/Bibliotekets/Stationscentrets område, så det ligger tæt på kollektiv trafik. Kommunalbestyrelsen, 2. november

9 Sagsfremstilling Baggrund: Udbetaling Danmark overtager i slutningen af 2012 en række opgaver fra kommunen. Samtidig er der store nationale satsninger i gang for at digitalisere og effektivisere de kommunale opgaveløsninger. Helt overordnet betyder det, at borgerne skal have mere digital service. Også bibliotekerne er inde i en brydningstid, hvor deres rolle i fremtiden er til diskussion. Biblioteket som et kulturelt mødested og digitaliseringen, som betyder stadigt mere i forhold til de traditionelle bogsamlinger. Flere biblioteker landet over udfører i stigende grad borgerserviceopgaver og uddanner borgerne og samarbejder med både foreninger og det private erhvervsliv. Direktionen ønsker at tænke på tværs i organisationen i Vallensbæk Kommune, og finder det naturligt at bringe både borgerservice, biblioteket og gerne andre funktioner i spil. Derfor har Direktionen og en række nøglemedarbejdere afholdt en temadag om fremtidens borgerhus og om forskellige modeller for samarbejde mellem bibliotek og borgerservice. Mulighederne for at samle de direkte borgerrettede opgaver er også blevet drøftet. Umiddelbart er der mange fordele ved at borgerservice og biblioteket og evt. andre borgerrettede områder arbejder tæt sammen: Borgerne får bedre tilgængelighed (f.eks. har Vallensbæk Bibliotek åbent op til 47 timer om ugen). Borgerne vil opleve en sammenhængende, imødekommende og effektiv service. Medarbejderen i rådhusets borgerservice får mere ro til ekspertopgaverne, selvom der også skal bruges tid på at videndele med de nye service- og informationsmedarbejdere i et fremtidens Borgerhus. Der vil automatisk komme konstant fokus på digitale løsninger og hjælp til selvhjælp. Det vil give muligheder for fælles og langt mere synlig markedsføring. Det vil give mulighed for at udnytte medarbejdernes fagligheder i et fælles udviklingssamarbejde. Efterfølgende har Økonomiudvalget den 30. august 2011 godkendt igangsættelse af en proces, hvor der skal arbejdes videre med at samle andre direkte borgerrettede opgaver i et og samme hus. Visionen er bl.a., at der bør skabes gode rammer omkring et borgerhus, som også bør indeholde møde- og aktivitetslokaler. Den endelige model skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, og da der er tale om et tværgående og ambitiøst projekt, skal der være en høj grad af medarbejderinddragelse i hele projektforløbet. Økonomiudvalget godkendte også ansættelse af ekstern konsulent til at lede processen mod Fremtidens Borgerhus. Valget er faldet på konsulentfirmaet Knudsen Syd, der har stor erfaring og ekspertise i forhold til fælles biblioteks- og borgerservice. Kommunalbestyrelsen, 2. november

10 Organisering: Der foreslås nedsat en Styregruppe, bestående af: Borgmester Henrik Rasmussen, formand for Styregruppen Direktionen Konsulent fra COP, som sekretær for Styregruppen og Arbejdsgruppen. Styregruppens opgave er at udstikke de overordnede rammer og retning for opgaveforløbet. Endvidere er det styregruppens opgave at gå foran med visioner i udviklingsprocessen og deltage aktivt i udviklingen af projektet. En vigtig og helt afgørende opgave vil være afklaringen på og økonomien forbundet med at skabe de fysiske rammer i et fremtidens borgerhus. Der nedsættes endvidere en Arbejdsgruppe som består af: Børne- og Kulturdirektør Marianne Hoff Andersen Socialdirektør Hanne Hasling Biblioteksleder Mogens Post Konst. leder af borgerservice, Annette Fabricius Centerleder Malene Benson Konsulent fra Center for Organisation og Politik (COP), som sekretær for Styregruppen og Arbejdsgruppen. Hanne Marie Knudsen fra konsulentfirmaet Knudsen Syd. Derudover skal det være muligt at trække på en kommunikationskonsulent fra COP efter behov. Arbejdsgruppen holder fast i den røde tråd i arbejdet, forbereder oplæg og udarbejder notater samt formulerer kommissorier for arbejdsgrupperne og sørger for løbende opsamling på udviklingsforløbet. Endvidere at der bliver et naturligt flow og sammenhæng i orienteringer og høringsrunder i de berørte politiske udvalg. Proces- og tidsplan: Fase A. Inspirations- og visionsfase for Fremtidens Borgerhus. (Vinter/forår 2011/2012) Hvilke visioner er der for området? Taler vi om et rationaliseringskoncept, et servicekoncept eller digitaliseringsprojekt, eller måske alle tre vinkler på en gang? Eller taler vi f.eks. om et udvidet medborgerskabskoncept i kommunal øjenhøjde? Hvor mange andre funktioner, end de rent kommunale indgår? Og bør dialog og læring være bærende for udviklingen og indholdet i borgerhuset? Inspiration udefra: Studietur. (Medio januar 2012) Kommunalbestyrelsen og udvalgte nøglemedarbejdere foretager så hurtigt som muligt en studietur til andre kommuner, hvor man arbejder tværfagligt med borgerservice- og biblioteksopgaver. Det kunne f.eks. være til steder, hvor man har etableret fælles betjeningsskranker, eller det kan være til en kommune, hvor man netop har ansat en fælles borger- og bibliotekschef til at varetage de mange nye fælles funktioner i et idrætsog kulturcenter. Eller det kan være til andre kulturhuse, hvor man inkluderer nye, borgerrettede funktioner og aktiviteter. Indholdet i en vision drøftes og vedtages efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 2. november

11 Fælles medarbejderseminar: Vores visioner til et Fremtidens Borgerhus? Herefter drøfter medarbejdere fra biblioteket, fra borgerservice og fra andre borgerrettede funktionsområder på et tværfagligt visionsseminar: Hvilket indhold skal et Fremtidens Borgerhus have i Vallensbæk Kommune? Hvad skal vi kunne fremover? Hvilke kompetencer skal vi have? Og Arbejdsgruppen supplerer med desk-research : Gode erfaringer fra andre. Fase B. Afklaringsfase: Funktioner og serviceniveau. (Forår/sommer 2012) På baggrund af den politiske behandling af visionen, iværksættes ultimo 2011 eller i foråret 2012 en proces, hvor de forskellige medarbejdergrupper inddrages. Det er helt afgørende, at der etableres en fælles forståelse for, hvorfor Vallensbæk Kommune vil omlægge arbejdsopgaver og sætte nye udviklingsaktiviteter i gang. Den røde tråd i processen er: At der udvikles en fælles kultur gennem fælles faglige aktiviteter og faglige udviklingstiltag. Det kan være tekniske hjælpemidler men også mere bløde færdigheder. Medarbejderne opfordres til at udvikle fælles kurser indenfor IT området: F.eks. kurser i NemID og andre borgerrettede tilbud. Intentionen er, at medarbejderne skal afholde flere forskellige udadvendte kurser undervejs i processen gennem fælles videndeling og fælles læring. Fælles medarbejderseminar: Tema: Hvilke funktioner skal der være i et fremtidigt Borgerhus? På et fælles seminar med oplæg og faglige input drøftes i tværgående grupper hvilke funktioner og opgaver, der set med medarbejderøjne med fordel kan indgå i en frontbetjening i et fremtidigt borgerhus? Hvad har borgerne brug for? Hvad efterspørges? Er der særlige målgrupper, vi ikke tilgodeser i dag? Hvilke hjælpe-liner skal der være? Hvem kan man ringe til? Hvordan skal bemandingen være? Den detaljerede faglige viden fra medarbejderne er nødvendig i tilrettelæggelsen af udviklingsprocessen. Derfor nedsættes tværgående arbejdsgrupper med deltagere fra de forskellige funktioner f.eks. borgerservice, bibliotek, sundhed og turisme. Herefter fælles medarbejderseminar: Tema: Serviceniveau i et fremtidigt Borgerhus Arbejdsgruppernes bidrag drøftes på et fælles medarbejderseminar. I tværgående grupper drøftes serviceniveauer og forslag til serviceniveau / servicemål udarbejdes. Arbejdsgruppen samler bidrag i et notat og beskriver forslag til struktur og indhold serviceniveau og servicemål. Fase C. Beslutningsfase. (Efterår 2012) Styregruppen fremlægger minimum 2 modeller for Fremtidens Borgerhus til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens endelige beslutning. Der skal i forslaget opstilles et realistisk budget for anlæg og drift. Mulighederne for ekstern finansiering skal være undersøgt nærmere, ligesom udviklingen i andre relaterede områder skal vurderes i forhold til den endelige model for Fremtidens Borgerhus. Kommunalbestyrelsen, 2. november

12 Fase D. Gennemførelse. (Efterår 2012/forår 2013) D.1. Ansættelse af ny Borger- og Bibliotekschef. Processen går i gang. Konsulentfirmaet Knudsen Syd medvirker i procesforløbet. D.2. De fysiske rammer Samtidig arbejdes der med de fysiske rammer for et Fremtidens Borgerhus samt etablering i de fysiske rammer. Kommunikation Ledere og medarbejdere i Borgerservice og Bibliotek orienteres om, at proces og planlægning går i gang, og at medarbejdere indtænkes som en aktiv del af udvikling og planlægning af Fremtidens Borgerhus. Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 2. november

13 202. ØU - Ligestillingsredegørelse 2011 Sagsnr.: 11/17009 Beslutningstema I henhold til ligestillingsloven skal Kommunalbestyrelsen hvert andet år i ulige år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som sendes til ministeriet for ligestilling. Indstilling Center for organisation og politik indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende den udarbejdede ligestillingsredegørelse for Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt med bemærkning om, at der i skemaet under punkt 4. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg vedr. Hegnssyn ændres fra 3 kvinder til 3 mænd. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 2. november

14 Sagsfremstilling Formålet med udarbejdelse af ligestillingsredegørelsen er, at give borgerne et indblik i ligestillingssituationen i kommunen og i Kommunalbestyrelsens indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ministeriet for ligestilling har udarbejdet et elektronisk indberetningsskema til brug for indberetningen. Indberetningsskemaet er bygget op om 4 temaer: 1. Ligestillingspolitik på serviceområder 2. Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet 3. Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering 4. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg. Resultatet af ligestillingsredegørelsen for 2011 viser, at de kvindelige ansatte i kommunen besætter 74 % af basisstillingerne og 63 % af lederstillingerne. Vedrørende fordelingen i kommunens udvalg, råd og nævn er der 52 kvinder og 50 mænd. Resultatet er stort set det samme som ved udarbejdelsen de tidligere år. Kommunikation Når de indkomne data er bearbejdet vil resultaterne i foråret 2012 blive offentliggjort på og på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Ligestillingslovens 5a. Bilag: 1 Åben Ligestillingsredegørelse udsendt af Center for Organisation og Politik den /11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

15 203. ØU - Trivselspolitik for Vallensbæk Kommune Sagsnr.: 11/17135 Beslutningstema Godkendelse af overordnet trivselspolitik for Vallensbæk Kommune Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende en overordnet trivselspolitik for Vallensbæk Kommune Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Politikken skal sikre et godt arbejdsmiljø, og fremme medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsglæde. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling HovedMED anbefalede på møde d.5. maj 2011, at der udarbejdes en overordnet trivselspolitik for hele kommunen. Trivselspolitikken skal give en fælles referenceramme for trivsel og sende et klart signal om, at Vallensbæk Kommune arbejder med at fremme trivslen og tager medarbejdernes trivsel alvorligt. Kommunalbestyrelsen, 2. november

16 Trivselspolitikken skal desuden understøtte arbejdet med at forebygge trivselsproblemer og udbrede kendskabet til de handlemuligheder, som medarbejdere, ledere og kolleger har i konkrete tilfælde af manglende trivsel, for dermed at give de bedste betingelser for arbejdsglæde. Trivselspolitikken indgår som et led i Vallensbæk Kommunes samlede personalepolitik. HovedMED har på mødet den 20. september 2011 besluttet at fremsende vedlagte politik til politisk behandling: I Vallensbæk Kommune mener vi, at trivsel er et fælles ansvar, som både ledelse, kollegaer og den enkelte medarbejder skal være med til at løfte. Vallensbæk kommune skal skabe rammerne for god trivsel, men den enkelte har også et medansvar for egen trivsel og arbejdsglæde. Vallensbæk Kommune ønsker, at alle medarbejdere trives på arbejdspladsen - både før, under og efter arbejdsdagen. Trivsel handler ikke kun om fraværet af sygdom, men handler også om at have en følelse af arbejdsglæde og en fornemmelse af at kunne mestre arbejdsdagens forskellige situationer og opgaver og om at følge sig værdsat. Både ledere og medarbejdere skal udvise rummelighed og respekt for den enkelte medarbejders behov og livsfase. I Vallensbæk Kommune dækker trivsel både over medarbejderens fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Det gør vi, fordi medarbejderne tilbringer en stor del af deres dagligdag på arbejdspladsen, og fordi glade medarbejdere er mere motiverede og effektive og dermed løser kommunens kerneopgaver med kvalitet og effektivitet. Kommunikation Trivselspolitikken sendes til alle ledere og MED-udvalg i kommunen samt offentliggøres på kommunens intranet sammen med kommunens øvrige personalepolitikker. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Trivselspolitik 2011.docx - udsendt af Center for Organisation og Politik den /11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

17 204. TMU - "Vores Vand" Fælles vandselskab med Københavns Energi Sagsnr.: 11/15991 Beslutningstema Vedtagelse af principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i et fælles vandselskab sammen med de øvrige 12 kommuner i Vandsamarbejde Sjælland A/S og Københavns Energi A/S. Indstilling Teknisk Direktør indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at træffe principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i et fælles vandselskab, idet kommunen samtidig tilkendegiver at ville deltage med aftag, produktion og distributionsanlæg, udpege et medlem til en midlertidig bestyrelse for det kommende selskab forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen, og sagen forelægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, når de endelige vilkår for deltagelse foreligger. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Tiltrædelse til principbeslutningen indebærer ingen udgifter for kommunen. Såfremt Kommunalbestyrelsen senere konkret beslutter at deltage i et fælles vandselskab, vil dette heller ikke indebære udgifter for kommunen. Ved beslutning om deltagelse i det fælles selskab skal medarbejderne i Serviceselskabet Vest Vand A/S overdrages til det fælles selskab. Kommunalbestyrelsen, 2. november

18 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Et af udgangspunkterne for at etablere et fælles vandselskab er, at det fremadrettet vil sikre en mere bæredygtigt vandindvinding, end hvis det skulle varetages af hver af de 12 medlemskommuner i Vandsamarbejdet Sjælland A/S. Sagsfremstilling Ved udskillelse af vandforsyningerne i selvstændige selskaber, efter krav i Vandsektorloven, er der kommet en række særlige udfordringer. Det skyldes særligt, at vandressourcerne trues, hvilket kræver øgede og koordinerede investeringer i fremtiden, og at vandsektorlovens prisloftregulering stiller øgede krav om effektivisering. Det store behov for at fremtidssikre vandressourcerne er en opgave det enkelte vandselskab ikke eller kun vanskeligt vil kunne løse alene. Det kræver omfattende investeringer, der både forudsætter koordination af tiltagene, og at det enkelte vandselskab er i stand til at tiltrække og fastholde kompetencer på et meget højt fagligt niveau. Forvaltningen vurderer, at etableringen af et fælles vandselskab i højere grad vil kunne løfte de udfordringer, som vandforsyningsområdet står over for. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav om effektiviseringer. Det har herudover vist sig endog ganske vanskeligt at få godkendt de omkostninger, der medgår til at opnå miljø- og servicemål. Samlet set er mange vandselskabers takster under pres, og flere vil komme det. Det vil være muligt at høste synergier ved at lægge flere vandselskaber sammen. Efter lange drøftelser har borgmestrene fra Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune den 9. februar 2011 besluttet, at det skulle undersøges, om der er mulighed for at etablere et fælles vandselskab. Frederiksberg Kommune har efterfølgende tilsluttet sig arbejdet. En styregruppe og en arbejdsgruppe har vurderet de mulige samarbejdsformer og er kommet frem til en model, som hermed forelægges til principbeslutning i samtlige deltagerkommunernes kommunalbestyrelser samt Borgerrepræsentationen. Endelig beslutning om deltagelse forventes forelagt i begyndelsen af BESKRIVELSE AF SAMARBEJDET Samarbejdet om et fælles vandselskab vil blive tilrettelagt sådan, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres vandselskaber eller dele heraf i et nyt holdingselskab. Kommunerne bliver herved indirekte ejere af alle de vandselskaber, der indskydes, med forholdsmæssige ejerandele i forhold til værdien af det enkelte indskud. Vallensbæk Kommunes indskud vil hvis alle kommuner vælger at deltage med alle anlæg udgøre ca. 1 % af den samlede værdi. Kommunalbestyrelsen, 2. november

19 De overordnede beslutninger om investeringer, takster, gennemførelse af miljø- og servicemål mv. vil blive truffet af bestyrelsen i det fælles vandselskab. Hver kommune får én plads i bestyrelsen af holdingselskabet i en etableringsfase på 2-4 år. Produktionsanlæggene vil blive samlet i ét produktionsselskab, der ligeledes ejes af det fælles vandselskab, dvs. indirekte af ejerkommunerne. Der vil blive fastsat ét prisloft for dette selskab, og den nye (ens) takst vil udgøre engros-prisen for alle vandselskaberne. Indtil videre opretholdes den selskabsmæssige adskillelse mellem de enkelte vandselskaber, og de beholder derfor hvert deres prisloft og hver deres takst, der som hidtil skal godkendes af den stedlige kommune. Et fælles serviceselskab, der ejes af deltagerkommunerne gennem det fælles holdingselskab, vil stå for driften af vandselskaberne og produktionsselskabet, hvilket vil medføre et effektiviseringspotentiale. Herudover kan de enkelte deltagerkommuners spildevandsselskaber og evt. øvrige forsyningsselskaber få udført drift og administration af det fælles serviceselskab. KE har tilkendegivet at ville benytte denne mulighed. Kunderne vil få ét kontaktpunkt i forhold til forsyningerne. De administrative funktioner forudsættes placeret i én geografisk samlet enhed, mens driftsafsnittene tænkes fordelt på decentrale enheder. Samarbejdet indebærer, at KE Vand A/S gældsforpligtelse over for KommuneKredit, som Københavns Kommune garanterer for, opretholdes. Der arbejdes således med en model, der kan håndtere denne gældsforpligtelse. Måtte der senere blive mulighed for at indregne en sådan gældsforpligtelse i taksterne, vil de øvrige deltagerkommuner kunne etablere en tilsvarende model, men der vil ikke være pligt hertil. FORHANDLINGER. I perioden fra oktober 2011 og frem til, at der træffes endelig beslutning i det tidlige forår 2012, skal det konkrete indhold af vedtægter og ejeraftale imidlertid fastlægges. Kun de kommuner, der tiltræder principbeslutningen, indgår i disse forhandlinger. Forhandlingerne herom varetages på kommunens vegne af Vandsamarbejde Sjælland i samarbejde med forvaltningen. Forvaltningen indstiller, at den bemyndiges til at gennemføre disse forhandlinger, så visionerne (visionspapiret) bedst imødekommes. BESLUTNINGSPROCES Under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal kommuner tilslutter sig, vil forberedelsesarbejdet fortsætte med de kommuner, der har tiltrådt principbeslutningen. Der vil blive nedsat en midlertidig bestyrelse, der skal virke, fra principbeslutningen er truffet, indtil selskabet stiftes. Som led i forberedelserne vil der blive taget kontakt til myndighederne for at afklare tvivlsspørgsmål. I begyndelsen af 2012 vil kommunerne skulle træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at deltage i det fælles vandselskab. Kommunalbestyrelsen, 2. november

20 Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i forsommeren 2012 med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Anbefaling fra VS bestyrelse 67949/11 2 Åben Rammenotat 67950/11 3 Åben Bilag 1 til rammenotat visionspapir 67952/11 4 Åben Bilag 2 til rammenotat ejerfordeling 67953/11 Kommunalbestyrelsen, 2. november

21 205. TMU - Buslinje Omlægning af ruten i Nordmarken Sagsnr.: 11/6845 Beslutningstema Der skal tages stilling til, om buslinje 143 aften og weekender på hver anden tur skal køre ad Vallensbækvej og hver anden tur forbi Korsagergård, eller eventuelt kun ad Vallensbækvej. Indstilling Bygge, Plan & Miljø indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at buslinje 143 aften og weekend kører hver anden tur ad Vallensbækvej og hver anden tur forbi Korsagergård, eller alternativt kun ad Vallensbækvej aften og weekend. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales at bussen kun kører ad Vallensbækvej i aften og weekend. Beslutning Økonomiudvalget den Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser I Movias basisbudget for 2012 har Movia opgjort kommunes andel til finansiering af buslinje 143 til kr. En eventuel ruteomlægning kan medføre en marginal merudgift på grund af ændrede køretider, men dette vil i så fald kunne gennemføres inden for budgettet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 2. november

22 Sagsfremstilling Omlægning af buslinjer i 2010 Ved en større omlægning af buslinjer den 28. marts 2010 skete der en forenkling af buslinjerne i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Albertslund Kommuner. Det betød blandt andet, at buslinje 141 blev omlagt, så den ikke længere betjener Vallensbæk Nordmark. Buslinje 136 blev nedlagt og i stedet blev linje 143 kommunens nord syd forbindelse. Nuværende buslinjer kan ses i bilag 1. Buslinje 143 kører mellem Ballerup Station og Vallensbæk Station via Albertslund Station. I dagtimerne har linje 143 to afgange i timen. Hver anden tur kører bussen ad Vallensbækvej og hver anden tur forbi Korsagergård. Aften og weekend har linje 143 timedrift. Når der er timedrift køres alle ture forbi Korsagergård. Ændringerne på buslinjerne i marts 2010 har betydet, at busbetjeningen på Vallensbækvej i dagtimerne på hverdage blev forringet fra 5 afgange til 2 afgange i timen. Endnu større blev forringelsen aften og weekend. Hvor der tidligere var 2 afgange i timen, er der i dag ingen busbetjening på Vallensbækvej aften og weekend. Den 7. oktober 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen omlægningerne på buslinjerne. Der blev lagt vægt på, at kommunens nord syd forbindelse, buslinje 143, fik 2 afgange i timen mod før kun 1 afgang i timen. Endvidere blev det antaget, at brugerne af Korsagergård og Rideskolen ville få stor gavn af kollektiv busbetjening. Klager over forringelser i busbetjeningen På grund af forringelserne med færre busafgange omkring Vallensbæk Nordmark har kommunen modtaget flere klager. En del af klagerne har drejet sig om, at der ikke er busbetjening på Vallensbækvej fra fredag aften til mandag morgen. Desuden har der været klager over, at nogle af beboerne har fået længere til bussen, fordi buslinje 141 ophørte med at køre på ruten rundt om Vallensbæk Nordmark. Passagertællinger Movia har foretaget stoppestedstællinger for buslinje 143 i perioden juni - november 2010 på hverdage, aften og weekend. Tællingerne viser, at det kun er meget få, der benytter stoppestedet ved Korsagergård. Mellem kl. 18 og 24 er der i gennemsnit en enkelt påstiger på hver 10. tur. Om lørdagen er der i gennemsnit en påstiger og om søndagen i gennemsnit to påstigere. Tællingerne er vist i bilag 2. Forslag til forbedring i busbetjeningen i Vallensbæk Nordmark Bygge, Plan & Miljø har på baggrund af borgerhenvendelserne og Movias tællinger foreslået, at bussen skiftevis skal køre ad Vallensbækvej og forbi Korsagergård, også når der er timedrift aften og weekend. Det vil betyde, at bussen betjener både Korsagergård og Vallensbækvej aften og weekend, dog kun hver anden time begge steder. Der bliver ingen ændringer i dagtimerne på hverdage, hvor begge steder betjenes en gang i timen. Alternativt foreslås, at bussen kører alle ture ad Vallensbækvej aften og weekend, da det vurderes, at flere passagerer ønsker, at bruge bussen fra Vallensbækvej. Det vil betyde, at Korsagergård bliver uden busbetjening aften og weekend. Movia vurderer, at det vil gavne endnu flere borgere at omlægge endnu flere ture ad Vallensbækvej end hver anden tur. Vurderingen skyldes de meget lave passagertal ved Korsagergård. Kommunalbestyrelsen, 2. november

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere