BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR"

Transkript

1 BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2012

2 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: Fax: Web: Mobiltelefon: Kategori Bevaringscentret er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1.4 Økonomisk grundlag Bevaringscentrets økonomi er efter strukturreformen baseret på Årligt driftstilskud fra staten (det tidligere amtstilskud fra Storstrøms Amt) Andelstegninger fra 7 statsanerkendte, kulturhistoriske museer Konserveringsopgaver for kirker, Staten, andre offentlige myndigheder og private 1.5 Formål Bevaringscentrets primære formål er at rådgive og udføre praktisk konservering for de andelshavende museer. Desuden kan centret betjene andre museer. Endelig kan centret udføre konserverings- og restaureringsarbejde efter regning for offentlige institutioner, privatpersoner, forsikringsselskaber m.v. 1.6 Oprettelse Centret er oprettet 1. januar Medlemskaber af foreninger og organisationer Nordisk Konservatorforbund (NKF) International Council of Museums (ICOM) International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) Organisationen Danske Museer (ODM) 2

3 1.8 Arbejdsgrupper SAML (det tidligere) Storstrøms Amts Museers ledere Arkæologiudvalget i Region Sjælland IT-gruppen i det tidligere Storstrøms Amt NKF tekstilgruppen NKF arkæologigruppen Chefnetværket under ODM Bevaringsnetværket under ODM Samlingsnetværket under ODM Konservatorernes Efteruddannelses Pulje (KEP) Erfa gruppen for ledere af bevaringsenheder Erfa gruppen for røntgen ICOM CC Sculpture 1.9 Samarbejdsaftaler Bevaringscentret samarbejder med andre bevaringscentre og med private konservatorer om udveksling af opgaver som kræver apparatur og ekspertise, vi ikke selv råder over. Blandt andet samarbejder vi med Bevaringscenter Øst, som har frysetørringsanlæg og imprægneringskar til konservering af vanddrukne materialer. Modsat foretager vi røntgenfotografering for Bevaringscenter Øst. Komplicerede papirkonserveringsopgaver bliver udført på Nationalmuseet eller hos Per M. Laursens Konserveringsværksted, Humlebæk. 2.0 Bestyrelse Bestyrelsen var pr. 31. december sammensat således: Formand: Birgit Lund Terp Næstved Kommune Repræsentanter for de andelshavende museer: Næstformand: Ulla Schaltz Museum Lolland-Falster Hugo Hvid Sørensen Sydvestsjællands Museum Kasper Wurr Stjernquist Næstved Museum Repræsentant for de kommuner, hvis statsanerkendte museer er andelshavere hos BCN Ib Hahn Andersen Sorø Kommune BCNs medarbejdere har udpeget Anne-Marie Christensen Bevaringscenter Næstved 2.1 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har i 2012 afholdt følgende møder: 23. januar, økonomimøde, 19. april, godkendelse af årsberetning og årsrapport 12.september, debat om fremtid 21. november, Tiltrædelse af budget 2012, debat om fremtid 3

4 3.0 Årets forløb Museumsloven Loven blev vedtaget i efteråret Som der var lagt op til i udredningen, er bevaringscentrene ikke kommet med i loven, og vores nuværende statstilskud skal fra 2016 fordeles på de muser, som indtil da har samarbejdet med os. Vi skal derfor arbejde på at få museerne til at forstå, at disse ekstra statsmidler er forbeholdt bevaring, og at de skal kanaliseres videre til os, for at vi kan opretholde det nødvendige beredskab til servicering af museerne. Tidligt på året mødtes lederne af de selvejende bevaringscentre for at diskutere, om der var grundlag for at arbejde på etableringen af et landsdækkende bevaringscenter. Imidlertid viste det sig hurtigt, at de økonomiske diger var for høje til, at vi kunne mødes. Derfor skiltes vi uden at nå til enighed. Resten af året har der ikke været nogen tilnærmelser af lignende art. Arbejdsgrupper Udredningsarbejdet op til ændring af museumsloven har også sat sit præg på arbejdet i arbejdsgrupperne. Hverken tekstilgruppen eller arkæologigruppen under NKF eller ERFAgrupperne har været aktive i år. Forhåbentlig vil der fremover ske mere på de områder. Vi har alle meget glæde af den vidensdeling, der kommer ud af møderne, og det skal meget gerne fortsætte, idet det er til gavn både for os og for museerne og vores øvrige kunder. Partnerskabsaftale med Næstved Kommune Partnerskabsaftalen med Næstved Kommune, hvor vi årligt modtager kr. og som modydelse skal gennemgå den kommunale kunst ud fra et bevaringsmæssigt perspektiv blev videreført i Vi har i året arbejdet en del med kunstdatabasen, som har nogle mangler i forhold til vores behov. Desuden har vi arbejdet for, at den kommunale kunst, som ikke er i brug, kan opbevares under bedre forhold, end tilfældet er. Det er derfor meget glædeligt, at kommunen besluttede at investere i kompaktreoler. De er indkøbt i opstillet i en bygning i umiddelbar nærhed af Bevaringscenteret, så vores tilsyn kan lettes meget. Personale Bestyrelsen godkendte på årets første bestyrelsesmøde, at Pia Lyngberg-Larsen bevilges en uddannelse som eksamineret sikringsleder. Uddannelsen udbydes af DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed. Den er opbygget af 5 moduler og afsluttes med en hovedopgave og eksamen, det hele afviklet på et halvt år.. Pia startede uddannelsen i februar og afsluttede den med et meget flot resultat i august. Anne-Marie Christensen har arbejdet en del med polykrom skulptur og deltager i internationale symposier om emnet, således også i år, hvor symposiet blev holdt i Glasgow. Bevaringsplaner og samlingstilsyn I løbet af året har museerne været under pres for at finde samarbejdspartnere omkring de arkæologiske ansvarsområder, og Kulturstyrelsen har også kraftigt opfordret de sjællandske museer til at finde sammen i fusioner. 4

5 Derfor har museerne været under pres, og der har ikke været noget overskud til at tænke i bevaringsplaner, beredskabsplaner eller katastrofeplaner. Vi har kun arbejdet med bevaringsplaner og beredskabsplaner for et enkelt museum i Derudover har vi tydeligt kunne mærke, at museernes interesse rent bevaringsmæssigt kun strakte sig til almindelig indlevering af genstande til konservering. Det er naturligvis museernes beslutning, om de ønsker vores medvirken ved udarbejdelse af bevaringsplanerne, men da vi sidder med den bevaringsmæssige ekspertise, er vi overbeviste om, at en bevaringsplan bliver bedre og mere retvisende, når vi har medvirket ved udarbejdelsen. Det er et arbejde, der bør udføres i et samarbejde mellem museet og os, og vores rapport skal indgå som en del af museets bevaringsplan, som i øvrigt udarbejdes af museet. Bevaringsplaner bør i øvrigt omfatte hele museets samling, både den magasinerede og den udstillede del, samt de lokalemæssige forhold. Fordelen ved at inddrage bevaringscentret i bevaringsplanerne er desuden, at det samlede overblik bliver mere ensartet. Hvis hvert enkelt museum selv udarbejder sin bevaringsplan, bliver resultaterne uegale og svært sammenlignelige. Man er i høj grad også blind for egne problemer og skavanker. Under besøg på museerne oplever vi ind imellem en undren over vores iagttagelser af, hvad vi ser som uhensigtsmæssigheder, men med en god dialog får museerne en forståelse af, at vores iagttagelser faktisk er rigtige. 4.0 Personale 4.1 Fast personale Leder, konservator Karen Urth KHU Konservator Pia Lyngberg-Larsen PLL Konservator Anne-Marie Christensen AMC Konservator Annemarie Teuber ATE Bogholder Sussie Olsen SOL Servicemedarbejder Bo Lauridsen Servicemedarbejder Tobias Nielsen Alle centrets konserveringsfaglige medarbejdere rådgiver om passiv konservering, magasinering, skadedyrsbekæmpelse, rengøring, håndtering og lignende bevaringsmæssige foranstaltninger samt undervisning af praktikanter. Karen Urth er ansvarlig for den daglige ledelse. Derudover har KHU ansvaret for konservering af arkæologisk materiale og konservering og restaurering af glas, keramik og porcelæn, og tager desuden del i konservering af kulturhistoriske genstande. Pia Lyngberg-Larsen er ansvarlige for konserveringen af tekstiler og kulturhistoriske, recente genstande samt udarbejdelse af bevaringsplaner for museerne. Desuden tager Pia Lyngberg- Larsen del i konservering af arkæologisk materiale og konservering og restaurering af glas, keramik og porcelæn. Anne-Marie Christensen har ansvaret for konservering og restaurering af malerier, polykrom skulptur og øvrige farvelagte genstande samt restaurering af maleri på glas. Desuden har AMC ansvaret for ændringer på vores hjemmeside. 5

6 Grafisk konservator Annemarie Teuber har ansvaret for konservering af materiale på papir. Sussie Olsen fører konserveringscentrets regnskab. 4.2 Periodeafgrænsede ansættelser Ingen 4.3 Praktikanter Konservatorstuderende Kristin Rattke Praktikant Elisabeth Lyngberg-Larsen Praktikant Benna Wichmann Bibliotek Centrets bibliotek består dels af egen konserveringsrelateret litteratur, dels af konserveringslitteratur og andre vigtige opslagsbøger uddeponeret fra Næstved Museum. Biblioteket udbygges under hensyntagen til centrets udvikling, arbejdsområder og undersøgelser. I løbet af året er alle nytilkomne titler i biblioteket lagt ind i en biblioteksdatabase. 6

7 6.0 Særlige opgaver Museer Dansk Jødisk Museum Museet arrangerede i marts måned en weekend, hvor publikum kunne møde og stille spørgsmål til personer, som er eksperter på forskellige områder. Vi deltog med tre stande, hvor vi demonstrerede vores specialer. Fordelt på 7 skærme i museets udstillinger havde vi forskellige lysbilledserier, som i temaer viste eksempler på vores arbejde. Anne-Marie Christensen og Annemarie Teuber diskuterer skader på et maleri med en besøgende. På væggen kører en af de 7 lysbilledserier Pia Lyngberg-Larsen rådgiver to museumsgæster Kirker 7

8 Udby Kirke Kirkens prædikestol er blevet restaureret. Prædikestolen har været meget eksponeret for lys, og derfor var de partier, der vender mod syd temmelig lysskadede, hvilket krævede omfattende behandlinger for at blive afhjulpet. Der er nu opsat gardin i vinduet, så prædikestolen er beskyttet mod det skarpeste lys. 8

9 Stege Kirke, Morten Reenbergs Gård Bygningen er kendt fra 1540, men de ældste eksisterende dele er fra 1600-årene. I forbindelse med en gennemgribende restaurering af gården ønskede arkitekten en farvearkæologisk undersøgelse, som Anne-Marie Christensen udførte i det sene efterår. Ikke nogen nem opgave, når lyset forsvinder og regn og kulde tager til. Der blev lavet i alt 20 farveundersøgelser, fordelt over hele gården efter arkitektens ønske. Her er det østfacaden, som har været har været kalket adskillige gange i forskellige farver. Undersøgelserne gjaldt både kalk, oliemaling, tapet og limfarve. 9

10 Stokkemarke Kirke Kirkeskibet er meget stort, og det var blevet ramt af et borebilleangreb. Det har det været flere gange før, så en del af træet var meget smuldrende. Kirkeskibet blev behandlet mod borebiller. Da det blev nedtaget, kunne vi konstatere, at det også var betydeligt snavset, så det gennemgik en omfattende rensning, tovværk blev sat på plads, og knækkede mastebomme blev samlet. Kirkeskibet efter restaurering og rensning Detalje af skibsdækket før behandling. Det er tydeligt, at træet er meget tilsmudset. Enden af en af mastebommene ses midt i billedet Udover de kirker, vi i 2012 har arbejdet i, har vi udarbejdet tilbud for en del andre kirker. Mange af tilbuddene er ret omfattende, og vi ved, at proceduren med at få godkendt projekter, skaffe de nødvendige midler og få tilladelse til at igangsætte restaurering, kan tage endog meget lang tid. Derfor er tilbudsgivning til kirkerestaureringer en investering vi gør, for at sikre fremtidige opgaver til Bevaringscentret. 10

11 Kommuner Næstved Kommune Partnerskabsaftale Partnerskabsaftalen med Kommunen løber videre. Samtidigt med gennemgangen og tilstandsvurderingen af den kommunalt ejede kunst afprøver vi den kunstdatabase, der er blevet opbygget, og som er offentlig tilgængelig. Vi har konstateret flere mangler i databasen, og det er hensigtsmæssigt at få rettet op de mangler, før vi arbejder meget videre med kunstgennemgangen. Vi har også arbejdet med at få forbedret magasinering og opbevaring af værkerne. Det har resulteret i, at kommunen investerede i kompaktreoler, som er monteret i en bygning i Bevaringscentrets umiddelbare nærhed. Vi får dermed det daglige tilsyn med den kunst, der er ejet af kommunen. Lolland Kommune Midt i sommerferieperioden havde Lolland Kommunes Stadsarkiv en vandskade. Skaden skyldtes et sprængt vandrør, så der var heldigvis ingen kloakvand involveret. Desværre blev vandskaden først opdaget efter flere dage, og mange bøger og papirer var derfor mugkontaminerede. Desuden havde en del bogbind ikke kunnet tåle vand, og de var derfor meget skadede. Det lykkedes at redde alle papirer og bøger, selv om de naturligvis bærer præg af de mange dage uden indgriben. Statens arkiver har efterfølgende med stor tilfredshed besigtiget arkivalierne. Københavns Kommune Fra 1935 til 1952 stod et af Gauguins hovedværker, Havhest med Kvinde, i svømmehallen. På de 20 år havde skulpturen fået en del skader, men i 1952 styrtede et stillads ned over den, og den blev derfor fjernet og gemt væk. I midten af 1970-erne ville Københavns Kommune kassere skulpturen, men ved Bjørn Nørgaards mellemkomst blev den bragt til Vejen Kunstmuseum, som har opbevaret den siden. I årene omkring 2000 blev Øbrohallen istandsat med penge fra Dansk Idrætsforbund, og vi blev inddraget i et projekt med restaurering af skulpturen og genskabelse af det bassin, den tidligere havde stået i. Sagen døde på grund af manglende midler. Skulpturen er fremstillet på Bing og Grøndahl. Den er ca. 3 m lang og 1,5 2 m høj 11

12 I 2012 livede op igen. Københavns Kommune ønsker skulpturen restaureret og genopstillet i et rum, der støder op til svømmehallen, og vi har udarbejdet et overslag over restaureringsudgiften. Vores overslag danner grundlag for en fondsansøgning, hvorfra vi stadig venter svar. Staten Folketingets malerisamling Arbejdet med samlingen er fortsat i Det har væsentligst samlet sig om malerierne i samtaleværelset. Det største af malerierne i rummet er Herman Vedels maleri af Den Grundlovgivende Forsamling fra Maleriet hejses ud fra væggen Bagsiden har ikke været renset i mange år og var derfor meget støvet, men en støvsugning kan gøre underværker. Desuden lå betydelige mængder pudsrester og stykker af blød masonit mellemblindramme og lærred 12

13 Maleriet måler med ramme 366 x 590cm, og størrelsen og vægten bevirkede, at et stilladsfirma tog sig af selve nedtagningen fra væggen, overvåget af Anne-Marie Christensen. Der skal også støvsuges på toppen Den forgyldte ramme havde også behov for et eftersyn med fastlægning af guld og retouchering, hvor guldet var faldet af. 13

14 For at forhindre smuds i at lejre sig bag blindrammen, blev bagsiden dækket med et stort hørlærredsstykke, syet sammen af lange stofbaner. Under arbejdet med maleriet optog TV2-Øst en længere sekvens, som blev til et forholdsvis langt og meget fint indslag i deres nyhedsudsendelse. Styrelsen for Slotte og Ejendomme I et nyrestaureret rum i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg er der nu udstillet porcelæn fra Flora Danica. Nogle af stykkerne havde skader, som Styrelsen ønskede restaureret, hvilket vi gjorde i foråret. Terrin med ødelagt hank. Den ene gren mangler. 14

15 Den manglende hank er blevet modelleret op, så den passer til den eksisterende hank Hanken er nu retoucheret, så helheden er genskabt. 15

16 I efteråret restaurerede vi 7 vaser, hvis forgyldninger var mangelfulde. Vaserne er fremstillet på Den Kongelige Porcelænsfabrik og står til daglig i et af de kongelige repræsentationslokaler, hvor publikum har adgang. Vaserne udgør to grupper. Den ene gruppe, fire karyatidevaser, er forgyldt med en meget lys guld, som var anløben. En røntgenflourescensanalyse vist, at guldet er legeret med ret meget sølv, hvilket forklarer det anløbne udseende.. Forskellen mellem før og efter er rensning er ganske tydelig. Skåret i underskålen blev også restaureret og genforgyldt, og da vi samlede vasen igen, placerede vi udfyldningen på bagsiden af figuren. Det kan være vanskeligt at ramme nøjagtig den samme guldfarve, når der skal udfyldes. Heldigvis er der et tysk firma, som fremstiller bladguld i mange forskellige nuancer, hvilket letter arbejdet med at ramme den rigtige farvetone. 16

17 Den anden gruppe består af tre vaser, kaldet delfinvaserne efter udformningen af hankene. Alle tre vaser har et bemalet midterparti af en meget høj kvalitet. Desværre er guldets vedhæftning på den nedre del af vaserne meget dårlig, så der er større og mindre partier med tab af guld. Nogle af stederne er der i tidens løb påført forskellige nuancer af guldbronze. Hankene har også været knækket de er blevet fæstnet med shellak, som ikke længere kan opløses, og hen over limfugen er der blevet påført rigelige mængder guldbronze. Formentlig har guldbronzen set helt fint ud, da vaserne var nyrestaurerede, men med årene har guldbronzen ændret farve og glans, så udseendet nu ikke længere er acceptabelt. Vi fjernede al guldbronze og genforgyldte med den mørkeste og varmeste bladguld, vi kunne skaffe. Der gik en del guld til. Dette er vasen, hvis hovedmotiv er Frederiksborg Slot. Her er vasen set fra siden, hvor det tydeligt fremgår, at den har en stor skade, som faktisk går hele vejen rundt. Hvornår skaden er sket, er uvist, men vasen er blevet limet sammen, og limen kan ikke opløses igen, hvilket er lidt ærgerligt, da reparationen er lidt skæv, og limfugerne står mørke. 17

18 Vi fjernede alle ældre udfyldninger og al shellak fra overfladen samt alle bronzeringer. Derefter blev der lavet nye udfyldninger, som blev retoucheret. På den nedre del af bugen var der rigtig mange luftblærer under den resterende guld, og derfor blev guldet lagt fast med et bindemiddel. Afslutningsvis blev der lagt nyt bladguld på de partier, hvor den manglede. Shellakken bliver fjernet med en skalpel, som drives med ultralyd. Derved er det lettere at beherske bevægelserne, så der ikke sker skader under rensningen. Under shellakken, som lå i et mm tykt lag, lå den originale guld stort set intakt. 18

19 Inge Lehmanns seismologiske bunker i Vestvolden: I Vestvolden i Rødovre ligger en række militære bunkere fra 1. Verdenskrig. Efter krigens afslutning blev der i en af bunkerne opstillet seismologisk måleudstyr, så også Danmark kunne foretage målinger af jordens rystelser. Drivkraften bag dette var seismologen Inge Lehmann (verdensberømt især uden for DK), og det var også Inge Lehmann, der gennem de efterfølgende mange år passede udstyret. Inge Lehmann blev verdensberømt i 1930-erne, da hun som den første opdagede, at jordens flydende kerne rummer en fast kerne i midten. Opdagelsen skete bl.a. på baggrund af hendes observationer i bunkeren. Vi er blevet kontaktet af Rødovre Kommune, fordi kommunen ønsker bunkeren sat i stand og inventaret konserveret. Begge dele lider voldsomt under tidens tand, utætheder, skimmel, korrosion og snavs. Naturstyrelsen skal stå for den bygningsmæssige istandsættelse, som er en forudsætning for at restaurere måleudstyret. Vi samarbejder med GEUS, der som ejere af inventaret skal forestå fondsansøgninger. Hvis der kan skaffes midler, er det hensigten, at vi skal stå for restaurering af måleudstyret. For at sikre det bedst mulige resultat har vi indledt et samarbejde med Søren Andersen, konservator og urmager i Virket på Falster. Vi har foreløbig gennemgået alt inventaret, både instrumenter og skabe/borde. På baggrund af vores prisoverslag og overslag på alt andet arbejde inde i bunkeren har den første fond modtaget en ansøgning. Den store horisontale seismograf, som vejer lidt over 1 ton, kan ikke flyttes, så den skal konserveres på stedet. Bunkeren ligger helt nede i vandoverfladen, og da gulvet ikke er forseglet mod vand nedadtil, er indeklimaet meget fugtigt. 19

20 Private opgaver Cypressegården ved Sakskøbing Gården er bygget ca. 1795, og ganske kort tid efter, o.1805, blev der malet to vægmalerier i et af gårdens rum. Det ene maleri forestiller gården, mens det andet er et prospekt af Sakskøbing by. I forbindelse med en meget gennemgribende ombygning af gården skulle de vægge, hvorpå malerierne er udført, nedrives. Ved den lokale avis s mellemkomst lykkedes det at få gjort Danske Banks afdeling i Sakskøbing interesseret i at overtage prospektet af byen mod at betale for nedtagning og restaurering. Vi valgte derfor at nedtage begge malerier og benytte muligheden for at lade alle BCNs medarbejdere få del i denne erfaring. Det giver samtidigt et særligt sammenhold at være fælles om en særlig og sjælden begivenhed. Men filialer og afdelinger nedlægges, således også Danske Banks Sakskøbingafdeling, som blev lagt sammen med Mariboafdelingen. Heldigvis besluttede direktøren for Mariboafdelingen at skænke prospektet af Sakskøbing til en lokal skole. Vi har derfor arbejdet videre med billedet, som blev renset på bagsiden, imprægneret og monteret på en vand og temperaturfast finerplade. Efter rensning af forsiden, blev huller udkittet og retoucheret, og der blev monteret en ramme. 20

21 Spindeskolen i Køng Spindeskolen fra 1778 skal restaureres. På forsiden af skolen sidder en mindeplade i sandsten for Niels Ryberg, som oprettede spindeskolen. Arbejdet med nyhugning blev udført hos Rådvad Stenhuggeri, som ud fra originalen fremstillede en meget flot og nøjagtig kopi. Stenen er i årenes løb blevet meget nedbrudt. Derfor anbefalede vi ansvarshavende arkitekt at få fremstillet en kopi af stenen, som kunne placeres på den originale plads, mens originalen blev bragt inden døre. Den nye sten er også en sandsten, men betydeligt mere holdbar, end originalen. Bogstaverne er kopieret, så de i alle detaljer ligner de originale. 21

22 7.0 Arbejdsmiljø Arbejdet med vores arbejdspladsbrugsanvisninger er en fortløbende proces, idet miljøkrav og sikkerhedskrav hele tiden ændres. Pia Lyngberg-Larsen er ansvarlig for denne vigtige indsats, Det program, vi har indkøbt for lette arbejdet, bliver opdateret, når vi finder det formålstjenligt. I efteråret meddelte Arbejdstilsynet, at de ville foretage et tilsynsbesøg i perioden 8. december marts Ved årsskiftet havde de endnu ikke været på besøg. Når vi får sådan en melding, er det naturligt at se på, om der er punkter, Arbejdstilsynet kan falde over. Derfor blev kemikaliudvalget gået efter, arbejdet med arbejdspladsbrugsanvisningerne blev intensiveret, skiltning blev gået efter og så fremdeles. 8.0 Formidling 8.1 Foredrag AMC JDK Arrangement om bevaring ATE på museet KHU PLL PLL Slagelse Museum Pakkekursus KHU NÆM Genstandshåndtering for ODMs Medlemmer KHU NÆM Tekstildag, konservering af Tekstiler PLL Slagelse Museum Rengøringskursus 8.2 Omvisninger: AMC BCN konservatorstuderende fra Oslo ATE KHU PLL 9.0 Uddannelse PLL DBI Eksamineret Sikringsleder, Risikostyring PLL DBI Eksamineret Sikringsleder, Security AMC Glasgow Symposium, Polychrome Sculpture: Artistic Traditions And Construction Techniques PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Brand PLL Svendborg KEP-symposium Bevaringsplaner PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Sikringsledelse PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Opsamlingsmodul 22

23 PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Eksamen PLL Teknologisk Institut Skimmel og mikroorganismer i museumssamlinger 10.0 Møder KHU Artillerimagasinet Med de involverede parter PLL Lehmanns Bunker om muligheder for konservering og bevaring af bunker og inventar AMC Vester Tirsted Kirke Besigtigelse AMC Horreby Kirke Med arkitekt og håndværkere KHU BCN Med Søren Andersen om overslag på konservering af inventar fra Lehmanns Bunker KHU Konserveringscentret, Vejle Om mulig etablering af Bevaring Danmark AMC BCN Med JDK om arrangement ATE vedr. bevaring på museet KHU PLL AMC Åbne Samlinger Om BCNs hjemmeside KHU NÆM Arkæologiudvalgsmøde KHU SLKE Om kommende opgaver PLL Medicinsk Historisk Saml. Hjælp til selvhjælp AMC Horreby Kirke Om nystaffering AMC Katolske Kirke, Næstved Rådgivning om rengøring, maling, KHU vedligehold KHU Privat adresse Om udstilling af Krigergraven fra Næstved på Borgcentret PLL Nykøbing F. Klosterkirke Besigtigelse KHU BCN Med Søren Andersen om Lehmanns bunker KHU Vartov ODMs generalforsamling KHU Kulturarkaden, Vordingb. Åbne Samlinger AMC RBH Om Vibe Bredahls tapet ATE KHU AMC Folketinget Med stilladsfirma om nedtagning af Vedels maleri i samtaleværelset PLL NÆM Om bevaringsplaner PLL Næstved Kommune Interview vedr. sikringslederudd KHU GEUS Om fondsansøgning til Lehmanns Bunker PLL Næstved Kommune Interview vedr. sikringslederudd PLL NÆM Om katastrofeplaner KHU GEUS Om fondsansøgning til Lehmanns Bunker KHU Øbrohallen Restaurering af Jean Gauguins 23

24 Havhest med Rytterske KHU BCN Med Søren Andersen om Lehmanns Bunker AMC Idestrup Kirke Besigtigelse KHU Kulturarkaden, Vordingb. Åbne Samlinger KHU Næstved Kommune Kim Dawartz om fremtid KHU MLF Med Ulla Schaltz om BCNs muligheder i fremtiden PLL Kongelige Bibliotek Med sikringsleder Claus Friis om oprettelse af ERFAgruppe for sikringsledere PLL Randers Museum Samlingsnetværket KHU BCN Om forgyldningsprincipper for porcelæn fra Christiansborg AMC BCN Munters, om muligheder for KHU Klimaforbedringer på BCN PLL KHU BCN/glasmagasin kompaktreoler til den kommunale kunst KHU Næstved Kommune Dialogmøde PLL 11.0 Inventar og materiel Material Vores gamle sandblæsningsenhed opgav efter 28 år at fungere. En ny blev bestilt i 2011, men der er temmelig lang leveringstid, så den blev leveret i Inventar Vi har efterhånden fået anskaffet ergonomiske borde og stole til alle medarbejdere, også projektansatte. Desuden har vi alt basisudstyr, så fremtidige anskaffelser vil være specialudstyr i den udstrækning, der er råd og specialbygget inventar til særlige opgaver. Bygningsmæssige forbedringer Vi har i mange år ønsket at få bygget et vindfang, så vi kan fragte genstande ind i huset, uanset vejret. Døren var heller glad for vådt vejr - den udvidede sig, så den næsten ikke var til at åbne. Derfor var det særdeles velkomment, at Næstved Kommune bevilgede vindfanget, som blev opført i forsommeren. Karen Urth Leder og konservator Godkendt på bestyrelsesmøde d. 18. april

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2011 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: 5577

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2013 Forsidebillede: Foto af Johannes Larsens Edderfugletrilogi - middag 1.0 Arbejdsgrundlag og formal 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2015 Forsidebillede: Foto af Vester Tirsted østende 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer

Læs mere

Fra kirkedepot til standsmæssig plads

Fra kirkedepot til standsmæssig plads Fra kirkedepot til standsmæssig plads Da kirkekonsulent Lis Sejr Eriksen i 2013 blev bedt om at se på et maleri i Helligåndskirken, blev hun noget overrasket over at finde det sammenrullet omkring noget

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Tårnby Kirke. Tårnby Kommune, Region Hovedstaden. Konservering af historisk inventar

Tårnby Kirke. Tårnby Kommune, Region Hovedstaden. Konservering af historisk inventar Tårnby Kirke Tårnby Kommune, Region Hovedstaden Konservering af historisk inventar Gavl og panel op til prædikestolen efter konservering. Fotograf: Roberto Fortuna, Nationalmuseet Bevaring og Naturvidenskab,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater

Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater Seks sfinkser fra taget på Det Kongelige Teater Det nuværende Kongelige Teater blev opført i årene 1872-74 i klassicistisk byggestil. Teaterbygningen er udsmykket med seks godt to meter høje sfinkser,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf. +45 56 65 49 62, www.bcoest.dk 1

ÅRSBERETNING 2013. Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf. +45 56 65 49 62, www.bcoest.dk 1 ÅRSBERETNING 2013 1 Forside illustrationer: 1: Gammel farvearkæologisk undersøgelse på Køge Museum 2: Gammel farvearkæologisk undersøgelse på Køge Museum 3: Modellering af sigil til Borgcenterudstilling

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine partikler er meget tilsmudsende, og er svære at fjerne igen.

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011

Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Bestyrelsens beretning for 2010 og planerne for 2011 Denne beretning er delt op på følgende afsnit, der hver især indeholder forløbet af 2010 og planerne i 2011: 1. Bestyrelsens sammensætning 2010 2. Hjemmesiden

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader

Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader Arkivforeningens halvdagsseminar Konservering af Arkivmaterialer 27. oktober 2016 Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader Asger Svane-Knudsen Specialkonsulent Bevaringsteknisk koordinator Grundlæggende

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Et større konserveringsprojekt

Et større konserveringsprojekt Et større konserveringsprojekt På Roskilde Museum i Sankt Ols Gade og på Restaurant Håndværkeren i Hersegade er ophængt og udstillet fuglekongeskiver helt tilbage fra 1787 og til vores tid. I årene omkring

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 SENEST REVIDERET NOVEMBER 2011 NÅR DU FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed, eller man flytter ind i

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård

Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård Dagsorden til MUD s generalforsamling Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 15:00 I foredragssalen på Moesgård Generalforsamling afholdes traditionen tro samme dag som Arkæologisk GIS-forum. Indbydelse hertil

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND cvr-nr. 2679 3351 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer

Holbæk Arkæologiklub. Bent Andersen fortæller. Nyhedsbrev sommer Holbæk Arkæologiklub Bent Andersen fortæller Nyhedsbrev sommer 2013 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen holdt sit seneste møde den 3. juli, hvor man kunne se tilbage på de tilbud, som foråret havde budt på, lige

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

ÅRSBERETNING Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf , 1

ÅRSBERETNING Bevaringscenter Øst, Vasebækvej 30 D, DK 4600 Køge, Tlf ,  1 ÅRSBERETNING 2015 1 Forside illustration: Fusionssamarbejde i praksis mellem Bevaringscenter Øst og Bevaringscenter Næstved på støvskade i Sct. Peders Kirke i Næstved. 2 Indhold Fokuspunkter i 2015...

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Første etape af Kulturarvsstyrelsens store projekt Danmarks oldtid i landskabet er nu gennemført. 15 fortidsminder er nyformidlet

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv indtager Split.

Gladsaxe Byarkiv indtager Split. Gladsaxe Byarkiv indtager Split. Den gamle by Split i Kroatien blev oprindelig anlagt af den Romerske Kejser Diocletian. Siden har byen været indtaget af mange forskellige herredømmer både tyrkisk og Østrig-ungarsk.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere