BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR"

Transkript

1 BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2012

2 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: Fax: Web: Mobiltelefon: Kategori Bevaringscentret er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1.4 Økonomisk grundlag Bevaringscentrets økonomi er efter strukturreformen baseret på Årligt driftstilskud fra staten (det tidligere amtstilskud fra Storstrøms Amt) Andelstegninger fra 7 statsanerkendte, kulturhistoriske museer Konserveringsopgaver for kirker, Staten, andre offentlige myndigheder og private 1.5 Formål Bevaringscentrets primære formål er at rådgive og udføre praktisk konservering for de andelshavende museer. Desuden kan centret betjene andre museer. Endelig kan centret udføre konserverings- og restaureringsarbejde efter regning for offentlige institutioner, privatpersoner, forsikringsselskaber m.v. 1.6 Oprettelse Centret er oprettet 1. januar Medlemskaber af foreninger og organisationer Nordisk Konservatorforbund (NKF) International Council of Museums (ICOM) International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) Organisationen Danske Museer (ODM) 2

3 1.8 Arbejdsgrupper SAML (det tidligere) Storstrøms Amts Museers ledere Arkæologiudvalget i Region Sjælland IT-gruppen i det tidligere Storstrøms Amt NKF tekstilgruppen NKF arkæologigruppen Chefnetværket under ODM Bevaringsnetværket under ODM Samlingsnetværket under ODM Konservatorernes Efteruddannelses Pulje (KEP) Erfa gruppen for ledere af bevaringsenheder Erfa gruppen for røntgen ICOM CC Sculpture 1.9 Samarbejdsaftaler Bevaringscentret samarbejder med andre bevaringscentre og med private konservatorer om udveksling af opgaver som kræver apparatur og ekspertise, vi ikke selv råder over. Blandt andet samarbejder vi med Bevaringscenter Øst, som har frysetørringsanlæg og imprægneringskar til konservering af vanddrukne materialer. Modsat foretager vi røntgenfotografering for Bevaringscenter Øst. Komplicerede papirkonserveringsopgaver bliver udført på Nationalmuseet eller hos Per M. Laursens Konserveringsværksted, Humlebæk. 2.0 Bestyrelse Bestyrelsen var pr. 31. december sammensat således: Formand: Birgit Lund Terp Næstved Kommune Repræsentanter for de andelshavende museer: Næstformand: Ulla Schaltz Museum Lolland-Falster Hugo Hvid Sørensen Sydvestsjællands Museum Kasper Wurr Stjernquist Næstved Museum Repræsentant for de kommuner, hvis statsanerkendte museer er andelshavere hos BCN Ib Hahn Andersen Sorø Kommune BCNs medarbejdere har udpeget Anne-Marie Christensen Bevaringscenter Næstved 2.1 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har i 2012 afholdt følgende møder: 23. januar, økonomimøde, 19. april, godkendelse af årsberetning og årsrapport 12.september, debat om fremtid 21. november, Tiltrædelse af budget 2012, debat om fremtid 3

4 3.0 Årets forløb Museumsloven Loven blev vedtaget i efteråret Som der var lagt op til i udredningen, er bevaringscentrene ikke kommet med i loven, og vores nuværende statstilskud skal fra 2016 fordeles på de muser, som indtil da har samarbejdet med os. Vi skal derfor arbejde på at få museerne til at forstå, at disse ekstra statsmidler er forbeholdt bevaring, og at de skal kanaliseres videre til os, for at vi kan opretholde det nødvendige beredskab til servicering af museerne. Tidligt på året mødtes lederne af de selvejende bevaringscentre for at diskutere, om der var grundlag for at arbejde på etableringen af et landsdækkende bevaringscenter. Imidlertid viste det sig hurtigt, at de økonomiske diger var for høje til, at vi kunne mødes. Derfor skiltes vi uden at nå til enighed. Resten af året har der ikke været nogen tilnærmelser af lignende art. Arbejdsgrupper Udredningsarbejdet op til ændring af museumsloven har også sat sit præg på arbejdet i arbejdsgrupperne. Hverken tekstilgruppen eller arkæologigruppen under NKF eller ERFAgrupperne har været aktive i år. Forhåbentlig vil der fremover ske mere på de områder. Vi har alle meget glæde af den vidensdeling, der kommer ud af møderne, og det skal meget gerne fortsætte, idet det er til gavn både for os og for museerne og vores øvrige kunder. Partnerskabsaftale med Næstved Kommune Partnerskabsaftalen med Næstved Kommune, hvor vi årligt modtager kr. og som modydelse skal gennemgå den kommunale kunst ud fra et bevaringsmæssigt perspektiv blev videreført i Vi har i året arbejdet en del med kunstdatabasen, som har nogle mangler i forhold til vores behov. Desuden har vi arbejdet for, at den kommunale kunst, som ikke er i brug, kan opbevares under bedre forhold, end tilfældet er. Det er derfor meget glædeligt, at kommunen besluttede at investere i kompaktreoler. De er indkøbt i opstillet i en bygning i umiddelbar nærhed af Bevaringscenteret, så vores tilsyn kan lettes meget. Personale Bestyrelsen godkendte på årets første bestyrelsesmøde, at Pia Lyngberg-Larsen bevilges en uddannelse som eksamineret sikringsleder. Uddannelsen udbydes af DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som er en uafhængig, selvejende non-profit virksomhed. Den er opbygget af 5 moduler og afsluttes med en hovedopgave og eksamen, det hele afviklet på et halvt år.. Pia startede uddannelsen i februar og afsluttede den med et meget flot resultat i august. Anne-Marie Christensen har arbejdet en del med polykrom skulptur og deltager i internationale symposier om emnet, således også i år, hvor symposiet blev holdt i Glasgow. Bevaringsplaner og samlingstilsyn I løbet af året har museerne været under pres for at finde samarbejdspartnere omkring de arkæologiske ansvarsområder, og Kulturstyrelsen har også kraftigt opfordret de sjællandske museer til at finde sammen i fusioner. 4

5 Derfor har museerne været under pres, og der har ikke været noget overskud til at tænke i bevaringsplaner, beredskabsplaner eller katastrofeplaner. Vi har kun arbejdet med bevaringsplaner og beredskabsplaner for et enkelt museum i Derudover har vi tydeligt kunne mærke, at museernes interesse rent bevaringsmæssigt kun strakte sig til almindelig indlevering af genstande til konservering. Det er naturligvis museernes beslutning, om de ønsker vores medvirken ved udarbejdelse af bevaringsplanerne, men da vi sidder med den bevaringsmæssige ekspertise, er vi overbeviste om, at en bevaringsplan bliver bedre og mere retvisende, når vi har medvirket ved udarbejdelsen. Det er et arbejde, der bør udføres i et samarbejde mellem museet og os, og vores rapport skal indgå som en del af museets bevaringsplan, som i øvrigt udarbejdes af museet. Bevaringsplaner bør i øvrigt omfatte hele museets samling, både den magasinerede og den udstillede del, samt de lokalemæssige forhold. Fordelen ved at inddrage bevaringscentret i bevaringsplanerne er desuden, at det samlede overblik bliver mere ensartet. Hvis hvert enkelt museum selv udarbejder sin bevaringsplan, bliver resultaterne uegale og svært sammenlignelige. Man er i høj grad også blind for egne problemer og skavanker. Under besøg på museerne oplever vi ind imellem en undren over vores iagttagelser af, hvad vi ser som uhensigtsmæssigheder, men med en god dialog får museerne en forståelse af, at vores iagttagelser faktisk er rigtige. 4.0 Personale 4.1 Fast personale Leder, konservator Karen Urth KHU Konservator Pia Lyngberg-Larsen PLL Konservator Anne-Marie Christensen AMC Konservator Annemarie Teuber ATE Bogholder Sussie Olsen SOL Servicemedarbejder Bo Lauridsen Servicemedarbejder Tobias Nielsen Alle centrets konserveringsfaglige medarbejdere rådgiver om passiv konservering, magasinering, skadedyrsbekæmpelse, rengøring, håndtering og lignende bevaringsmæssige foranstaltninger samt undervisning af praktikanter. Karen Urth er ansvarlig for den daglige ledelse. Derudover har KHU ansvaret for konservering af arkæologisk materiale og konservering og restaurering af glas, keramik og porcelæn, og tager desuden del i konservering af kulturhistoriske genstande. Pia Lyngberg-Larsen er ansvarlige for konserveringen af tekstiler og kulturhistoriske, recente genstande samt udarbejdelse af bevaringsplaner for museerne. Desuden tager Pia Lyngberg- Larsen del i konservering af arkæologisk materiale og konservering og restaurering af glas, keramik og porcelæn. Anne-Marie Christensen har ansvaret for konservering og restaurering af malerier, polykrom skulptur og øvrige farvelagte genstande samt restaurering af maleri på glas. Desuden har AMC ansvaret for ændringer på vores hjemmeside. 5

6 Grafisk konservator Annemarie Teuber har ansvaret for konservering af materiale på papir. Sussie Olsen fører konserveringscentrets regnskab. 4.2 Periodeafgrænsede ansættelser Ingen 4.3 Praktikanter Konservatorstuderende Kristin Rattke Praktikant Elisabeth Lyngberg-Larsen Praktikant Benna Wichmann Bibliotek Centrets bibliotek består dels af egen konserveringsrelateret litteratur, dels af konserveringslitteratur og andre vigtige opslagsbøger uddeponeret fra Næstved Museum. Biblioteket udbygges under hensyntagen til centrets udvikling, arbejdsområder og undersøgelser. I løbet af året er alle nytilkomne titler i biblioteket lagt ind i en biblioteksdatabase. 6

7 6.0 Særlige opgaver Museer Dansk Jødisk Museum Museet arrangerede i marts måned en weekend, hvor publikum kunne møde og stille spørgsmål til personer, som er eksperter på forskellige områder. Vi deltog med tre stande, hvor vi demonstrerede vores specialer. Fordelt på 7 skærme i museets udstillinger havde vi forskellige lysbilledserier, som i temaer viste eksempler på vores arbejde. Anne-Marie Christensen og Annemarie Teuber diskuterer skader på et maleri med en besøgende. På væggen kører en af de 7 lysbilledserier Pia Lyngberg-Larsen rådgiver to museumsgæster Kirker 7

8 Udby Kirke Kirkens prædikestol er blevet restaureret. Prædikestolen har været meget eksponeret for lys, og derfor var de partier, der vender mod syd temmelig lysskadede, hvilket krævede omfattende behandlinger for at blive afhjulpet. Der er nu opsat gardin i vinduet, så prædikestolen er beskyttet mod det skarpeste lys. 8

9 Stege Kirke, Morten Reenbergs Gård Bygningen er kendt fra 1540, men de ældste eksisterende dele er fra 1600-årene. I forbindelse med en gennemgribende restaurering af gården ønskede arkitekten en farvearkæologisk undersøgelse, som Anne-Marie Christensen udførte i det sene efterår. Ikke nogen nem opgave, når lyset forsvinder og regn og kulde tager til. Der blev lavet i alt 20 farveundersøgelser, fordelt over hele gården efter arkitektens ønske. Her er det østfacaden, som har været har været kalket adskillige gange i forskellige farver. Undersøgelserne gjaldt både kalk, oliemaling, tapet og limfarve. 9

10 Stokkemarke Kirke Kirkeskibet er meget stort, og det var blevet ramt af et borebilleangreb. Det har det været flere gange før, så en del af træet var meget smuldrende. Kirkeskibet blev behandlet mod borebiller. Da det blev nedtaget, kunne vi konstatere, at det også var betydeligt snavset, så det gennemgik en omfattende rensning, tovværk blev sat på plads, og knækkede mastebomme blev samlet. Kirkeskibet efter restaurering og rensning Detalje af skibsdækket før behandling. Det er tydeligt, at træet er meget tilsmudset. Enden af en af mastebommene ses midt i billedet Udover de kirker, vi i 2012 har arbejdet i, har vi udarbejdet tilbud for en del andre kirker. Mange af tilbuddene er ret omfattende, og vi ved, at proceduren med at få godkendt projekter, skaffe de nødvendige midler og få tilladelse til at igangsætte restaurering, kan tage endog meget lang tid. Derfor er tilbudsgivning til kirkerestaureringer en investering vi gør, for at sikre fremtidige opgaver til Bevaringscentret. 10

11 Kommuner Næstved Kommune Partnerskabsaftale Partnerskabsaftalen med Kommunen løber videre. Samtidigt med gennemgangen og tilstandsvurderingen af den kommunalt ejede kunst afprøver vi den kunstdatabase, der er blevet opbygget, og som er offentlig tilgængelig. Vi har konstateret flere mangler i databasen, og det er hensigtsmæssigt at få rettet op de mangler, før vi arbejder meget videre med kunstgennemgangen. Vi har også arbejdet med at få forbedret magasinering og opbevaring af værkerne. Det har resulteret i, at kommunen investerede i kompaktreoler, som er monteret i en bygning i Bevaringscentrets umiddelbare nærhed. Vi får dermed det daglige tilsyn med den kunst, der er ejet af kommunen. Lolland Kommune Midt i sommerferieperioden havde Lolland Kommunes Stadsarkiv en vandskade. Skaden skyldtes et sprængt vandrør, så der var heldigvis ingen kloakvand involveret. Desværre blev vandskaden først opdaget efter flere dage, og mange bøger og papirer var derfor mugkontaminerede. Desuden havde en del bogbind ikke kunnet tåle vand, og de var derfor meget skadede. Det lykkedes at redde alle papirer og bøger, selv om de naturligvis bærer præg af de mange dage uden indgriben. Statens arkiver har efterfølgende med stor tilfredshed besigtiget arkivalierne. Københavns Kommune Fra 1935 til 1952 stod et af Gauguins hovedværker, Havhest med Kvinde, i svømmehallen. På de 20 år havde skulpturen fået en del skader, men i 1952 styrtede et stillads ned over den, og den blev derfor fjernet og gemt væk. I midten af 1970-erne ville Københavns Kommune kassere skulpturen, men ved Bjørn Nørgaards mellemkomst blev den bragt til Vejen Kunstmuseum, som har opbevaret den siden. I årene omkring 2000 blev Øbrohallen istandsat med penge fra Dansk Idrætsforbund, og vi blev inddraget i et projekt med restaurering af skulpturen og genskabelse af det bassin, den tidligere havde stået i. Sagen døde på grund af manglende midler. Skulpturen er fremstillet på Bing og Grøndahl. Den er ca. 3 m lang og 1,5 2 m høj 11

12 I 2012 livede op igen. Københavns Kommune ønsker skulpturen restaureret og genopstillet i et rum, der støder op til svømmehallen, og vi har udarbejdet et overslag over restaureringsudgiften. Vores overslag danner grundlag for en fondsansøgning, hvorfra vi stadig venter svar. Staten Folketingets malerisamling Arbejdet med samlingen er fortsat i Det har væsentligst samlet sig om malerierne i samtaleværelset. Det største af malerierne i rummet er Herman Vedels maleri af Den Grundlovgivende Forsamling fra Maleriet hejses ud fra væggen Bagsiden har ikke været renset i mange år og var derfor meget støvet, men en støvsugning kan gøre underværker. Desuden lå betydelige mængder pudsrester og stykker af blød masonit mellemblindramme og lærred 12

13 Maleriet måler med ramme 366 x 590cm, og størrelsen og vægten bevirkede, at et stilladsfirma tog sig af selve nedtagningen fra væggen, overvåget af Anne-Marie Christensen. Der skal også støvsuges på toppen Den forgyldte ramme havde også behov for et eftersyn med fastlægning af guld og retouchering, hvor guldet var faldet af. 13

14 For at forhindre smuds i at lejre sig bag blindrammen, blev bagsiden dækket med et stort hørlærredsstykke, syet sammen af lange stofbaner. Under arbejdet med maleriet optog TV2-Øst en længere sekvens, som blev til et forholdsvis langt og meget fint indslag i deres nyhedsudsendelse. Styrelsen for Slotte og Ejendomme I et nyrestaureret rum i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg er der nu udstillet porcelæn fra Flora Danica. Nogle af stykkerne havde skader, som Styrelsen ønskede restaureret, hvilket vi gjorde i foråret. Terrin med ødelagt hank. Den ene gren mangler. 14

15 Den manglende hank er blevet modelleret op, så den passer til den eksisterende hank Hanken er nu retoucheret, så helheden er genskabt. 15

16 I efteråret restaurerede vi 7 vaser, hvis forgyldninger var mangelfulde. Vaserne er fremstillet på Den Kongelige Porcelænsfabrik og står til daglig i et af de kongelige repræsentationslokaler, hvor publikum har adgang. Vaserne udgør to grupper. Den ene gruppe, fire karyatidevaser, er forgyldt med en meget lys guld, som var anløben. En røntgenflourescensanalyse vist, at guldet er legeret med ret meget sølv, hvilket forklarer det anløbne udseende.. Forskellen mellem før og efter er rensning er ganske tydelig. Skåret i underskålen blev også restaureret og genforgyldt, og da vi samlede vasen igen, placerede vi udfyldningen på bagsiden af figuren. Det kan være vanskeligt at ramme nøjagtig den samme guldfarve, når der skal udfyldes. Heldigvis er der et tysk firma, som fremstiller bladguld i mange forskellige nuancer, hvilket letter arbejdet med at ramme den rigtige farvetone. 16

17 Den anden gruppe består af tre vaser, kaldet delfinvaserne efter udformningen af hankene. Alle tre vaser har et bemalet midterparti af en meget høj kvalitet. Desværre er guldets vedhæftning på den nedre del af vaserne meget dårlig, så der er større og mindre partier med tab af guld. Nogle af stederne er der i tidens løb påført forskellige nuancer af guldbronze. Hankene har også været knækket de er blevet fæstnet med shellak, som ikke længere kan opløses, og hen over limfugen er der blevet påført rigelige mængder guldbronze. Formentlig har guldbronzen set helt fint ud, da vaserne var nyrestaurerede, men med årene har guldbronzen ændret farve og glans, så udseendet nu ikke længere er acceptabelt. Vi fjernede al guldbronze og genforgyldte med den mørkeste og varmeste bladguld, vi kunne skaffe. Der gik en del guld til. Dette er vasen, hvis hovedmotiv er Frederiksborg Slot. Her er vasen set fra siden, hvor det tydeligt fremgår, at den har en stor skade, som faktisk går hele vejen rundt. Hvornår skaden er sket, er uvist, men vasen er blevet limet sammen, og limen kan ikke opløses igen, hvilket er lidt ærgerligt, da reparationen er lidt skæv, og limfugerne står mørke. 17

18 Vi fjernede alle ældre udfyldninger og al shellak fra overfladen samt alle bronzeringer. Derefter blev der lavet nye udfyldninger, som blev retoucheret. På den nedre del af bugen var der rigtig mange luftblærer under den resterende guld, og derfor blev guldet lagt fast med et bindemiddel. Afslutningsvis blev der lagt nyt bladguld på de partier, hvor den manglede. Shellakken bliver fjernet med en skalpel, som drives med ultralyd. Derved er det lettere at beherske bevægelserne, så der ikke sker skader under rensningen. Under shellakken, som lå i et mm tykt lag, lå den originale guld stort set intakt. 18

19 Inge Lehmanns seismologiske bunker i Vestvolden: I Vestvolden i Rødovre ligger en række militære bunkere fra 1. Verdenskrig. Efter krigens afslutning blev der i en af bunkerne opstillet seismologisk måleudstyr, så også Danmark kunne foretage målinger af jordens rystelser. Drivkraften bag dette var seismologen Inge Lehmann (verdensberømt især uden for DK), og det var også Inge Lehmann, der gennem de efterfølgende mange år passede udstyret. Inge Lehmann blev verdensberømt i 1930-erne, da hun som den første opdagede, at jordens flydende kerne rummer en fast kerne i midten. Opdagelsen skete bl.a. på baggrund af hendes observationer i bunkeren. Vi er blevet kontaktet af Rødovre Kommune, fordi kommunen ønsker bunkeren sat i stand og inventaret konserveret. Begge dele lider voldsomt under tidens tand, utætheder, skimmel, korrosion og snavs. Naturstyrelsen skal stå for den bygningsmæssige istandsættelse, som er en forudsætning for at restaurere måleudstyret. Vi samarbejder med GEUS, der som ejere af inventaret skal forestå fondsansøgninger. Hvis der kan skaffes midler, er det hensigten, at vi skal stå for restaurering af måleudstyret. For at sikre det bedst mulige resultat har vi indledt et samarbejde med Søren Andersen, konservator og urmager i Virket på Falster. Vi har foreløbig gennemgået alt inventaret, både instrumenter og skabe/borde. På baggrund af vores prisoverslag og overslag på alt andet arbejde inde i bunkeren har den første fond modtaget en ansøgning. Den store horisontale seismograf, som vejer lidt over 1 ton, kan ikke flyttes, så den skal konserveres på stedet. Bunkeren ligger helt nede i vandoverfladen, og da gulvet ikke er forseglet mod vand nedadtil, er indeklimaet meget fugtigt. 19

20 Private opgaver Cypressegården ved Sakskøbing Gården er bygget ca. 1795, og ganske kort tid efter, o.1805, blev der malet to vægmalerier i et af gårdens rum. Det ene maleri forestiller gården, mens det andet er et prospekt af Sakskøbing by. I forbindelse med en meget gennemgribende ombygning af gården skulle de vægge, hvorpå malerierne er udført, nedrives. Ved den lokale avis s mellemkomst lykkedes det at få gjort Danske Banks afdeling i Sakskøbing interesseret i at overtage prospektet af byen mod at betale for nedtagning og restaurering. Vi valgte derfor at nedtage begge malerier og benytte muligheden for at lade alle BCNs medarbejdere få del i denne erfaring. Det giver samtidigt et særligt sammenhold at være fælles om en særlig og sjælden begivenhed. Men filialer og afdelinger nedlægges, således også Danske Banks Sakskøbingafdeling, som blev lagt sammen med Mariboafdelingen. Heldigvis besluttede direktøren for Mariboafdelingen at skænke prospektet af Sakskøbing til en lokal skole. Vi har derfor arbejdet videre med billedet, som blev renset på bagsiden, imprægneret og monteret på en vand og temperaturfast finerplade. Efter rensning af forsiden, blev huller udkittet og retoucheret, og der blev monteret en ramme. 20

21 Spindeskolen i Køng Spindeskolen fra 1778 skal restaureres. På forsiden af skolen sidder en mindeplade i sandsten for Niels Ryberg, som oprettede spindeskolen. Arbejdet med nyhugning blev udført hos Rådvad Stenhuggeri, som ud fra originalen fremstillede en meget flot og nøjagtig kopi. Stenen er i årenes løb blevet meget nedbrudt. Derfor anbefalede vi ansvarshavende arkitekt at få fremstillet en kopi af stenen, som kunne placeres på den originale plads, mens originalen blev bragt inden døre. Den nye sten er også en sandsten, men betydeligt mere holdbar, end originalen. Bogstaverne er kopieret, så de i alle detaljer ligner de originale. 21

22 7.0 Arbejdsmiljø Arbejdet med vores arbejdspladsbrugsanvisninger er en fortløbende proces, idet miljøkrav og sikkerhedskrav hele tiden ændres. Pia Lyngberg-Larsen er ansvarlig for denne vigtige indsats, Det program, vi har indkøbt for lette arbejdet, bliver opdateret, når vi finder det formålstjenligt. I efteråret meddelte Arbejdstilsynet, at de ville foretage et tilsynsbesøg i perioden 8. december marts Ved årsskiftet havde de endnu ikke været på besøg. Når vi får sådan en melding, er det naturligt at se på, om der er punkter, Arbejdstilsynet kan falde over. Derfor blev kemikaliudvalget gået efter, arbejdet med arbejdspladsbrugsanvisningerne blev intensiveret, skiltning blev gået efter og så fremdeles. 8.0 Formidling 8.1 Foredrag AMC JDK Arrangement om bevaring ATE på museet KHU PLL PLL Slagelse Museum Pakkekursus KHU NÆM Genstandshåndtering for ODMs Medlemmer KHU NÆM Tekstildag, konservering af Tekstiler PLL Slagelse Museum Rengøringskursus 8.2 Omvisninger: AMC BCN konservatorstuderende fra Oslo ATE KHU PLL 9.0 Uddannelse PLL DBI Eksamineret Sikringsleder, Risikostyring PLL DBI Eksamineret Sikringsleder, Security AMC Glasgow Symposium, Polychrome Sculpture: Artistic Traditions And Construction Techniques PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Brand PLL Svendborg KEP-symposium Bevaringsplaner PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Sikringsledelse PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Opsamlingsmodul 22

23 PLL DBI Eksamineret Sikringsleder Eksamen PLL Teknologisk Institut Skimmel og mikroorganismer i museumssamlinger 10.0 Møder KHU Artillerimagasinet Med de involverede parter PLL Lehmanns Bunker om muligheder for konservering og bevaring af bunker og inventar AMC Vester Tirsted Kirke Besigtigelse AMC Horreby Kirke Med arkitekt og håndværkere KHU BCN Med Søren Andersen om overslag på konservering af inventar fra Lehmanns Bunker KHU Konserveringscentret, Vejle Om mulig etablering af Bevaring Danmark AMC BCN Med JDK om arrangement ATE vedr. bevaring på museet KHU PLL AMC Åbne Samlinger Om BCNs hjemmeside KHU NÆM Arkæologiudvalgsmøde KHU SLKE Om kommende opgaver PLL Medicinsk Historisk Saml. Hjælp til selvhjælp AMC Horreby Kirke Om nystaffering AMC Katolske Kirke, Næstved Rådgivning om rengøring, maling, KHU vedligehold KHU Privat adresse Om udstilling af Krigergraven fra Næstved på Borgcentret PLL Nykøbing F. Klosterkirke Besigtigelse KHU BCN Med Søren Andersen om Lehmanns bunker KHU Vartov ODMs generalforsamling KHU Kulturarkaden, Vordingb. Åbne Samlinger AMC RBH Om Vibe Bredahls tapet ATE KHU AMC Folketinget Med stilladsfirma om nedtagning af Vedels maleri i samtaleværelset PLL NÆM Om bevaringsplaner PLL Næstved Kommune Interview vedr. sikringslederudd KHU GEUS Om fondsansøgning til Lehmanns Bunker PLL Næstved Kommune Interview vedr. sikringslederudd PLL NÆM Om katastrofeplaner KHU GEUS Om fondsansøgning til Lehmanns Bunker KHU Øbrohallen Restaurering af Jean Gauguins 23

24 Havhest med Rytterske KHU BCN Med Søren Andersen om Lehmanns Bunker AMC Idestrup Kirke Besigtigelse KHU Kulturarkaden, Vordingb. Åbne Samlinger KHU Næstved Kommune Kim Dawartz om fremtid KHU MLF Med Ulla Schaltz om BCNs muligheder i fremtiden PLL Kongelige Bibliotek Med sikringsleder Claus Friis om oprettelse af ERFAgruppe for sikringsledere PLL Randers Museum Samlingsnetværket KHU BCN Om forgyldningsprincipper for porcelæn fra Christiansborg AMC BCN Munters, om muligheder for KHU Klimaforbedringer på BCN PLL KHU BCN/glasmagasin kompaktreoler til den kommunale kunst KHU Næstved Kommune Dialogmøde PLL 11.0 Inventar og materiel Material Vores gamle sandblæsningsenhed opgav efter 28 år at fungere. En ny blev bestilt i 2011, men der er temmelig lang leveringstid, så den blev leveret i Inventar Vi har efterhånden fået anskaffet ergonomiske borde og stole til alle medarbejdere, også projektansatte. Desuden har vi alt basisudstyr, så fremtidige anskaffelser vil være specialudstyr i den udstrækning, der er råd og specialbygget inventar til særlige opgaver. Bygningsmæssige forbedringer Vi har i mange år ønsket at få bygget et vindfang, så vi kan fragte genstande ind i huset, uanset vejret. Døren var heller glad for vådt vejr - den udvidede sig, så den næsten ikke var til at åbne. Derfor var det særdeles velkomment, at Næstved Kommune bevilgede vindfanget, som blev opført i forsommeren. Karen Urth Leder og konservator Godkendt på bestyrelsesmøde d. 18. april

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

Et større konserveringsprojekt

Et større konserveringsprojekt Et større konserveringsprojekt På Roskilde Museum i Sankt Ols Gade og på Restaurant Håndværkeren i Hersegade er ophængt og udstillet fuglekongeskiver helt tilbage fra 1787 og til vores tid. I årene omkring

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted.

Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Ringsted Kommune Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Dagsorden ordinær generalforsamling:

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SFKU 1 60 Biblioteket Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr/udlånsmaskiner

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

DANMARKS KØBSTADSMUSEUM

DANMARKS KØBSTADSMUSEUM Den Gamle By DANMARKS KØBSTADSMUSEUM 1 Den Gamle By er Danmarks eneste trestjernede museum uden for hovedstaden og under protektion af Hendes Majestæt Dronningen. Den Gamle By er et levende billede af

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger

INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger Wall Decor by INCADO INCADO er specialist i skræddersyede indretningsløsninger efter dit behov. TRYK Vi trykker kundens billedmateriale, logo, foto, mm. Logo sættes på vore egne designs, som f.eks på landkort.

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Om vi kan pakke dit tog ind i folie? Ja da. Du kan hente det i morgen til aften!

Om vi kan pakke dit tog ind i folie? Ja da. Du kan hente det i morgen til aften! A. B. C. A. Indpakning og dekorering af MY Tog B. Udvendig skiltning, Morsø Sparekasse Arena C. Labels på ark, Byggefirmaet Lund Om vi kan pakke dit tog ind i folie? Ja da. Du kan hente det i morgen til

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

www.frisørudsugning.dk

www.frisørudsugning.dk www.frisørudsugning.dk Lidt om os... Bechers Frisørudsugning har til huse i midtjylland og startede i 1996. Firmaet er igennem årene vokset, så det nu består af 3 dygtige fagmænd - 3 gange Becher! Vi er

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag:

Bemærkninger til budgetforslag: Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne 1.375.302-396.302

Læs mere

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE

KIRKERUP KIRKE. Sømme herred Roskilde Domprovsti. Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE KIRKERUP KIRKE Sømme herred Roskilde Domprovsti Udbudsmateriale vedr. restaurering af KALKMALERIERNE De indbydes herved til at afgive tilbud på restaureringsarbejde af kalkmalerierne i Kirkerup kirke i

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere