VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr I henhold til: Lov nr af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

2 Indholdsfortegnelse 1 Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status 3 2 Formål og ansvarsområde 3 3 Hæftelse 4 4 Finansiering 4 5 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder 4 6 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv. 5 7 Åbningstider og adgangsvilkår 5 8 Åbenhed og offentlighed 5 9 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning 6 10 Ledelse og øvrige personale 6 11 Tegningsret 7 12 Budget, regnskab og revision 7 13 Museets kapital 8 14 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn 8 15 Ophør 9 16 Ikrafttræden 9

3 1 Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status Museum Sydøstdanmark er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med afdelinger i Næstved Kommune, Køge Kommune og Vordingborg Kommune. Museum Sydøstdanmark er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune, Køge Kommune og Vordingborg Kommune. Museets postadresse er: Algade Vordingborg 2 Formål og ansvarsområde Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os Gennem de indbyrdes forbundne opgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling) skal museet i lokalt, nationalt og globalt perspektiv: belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Stk. 4 Stk. 5 Stk. 7 Stk.8 Stk Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund. Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2. Museets geografiske ansvarsområde omfatter: nyere tids kulturhistorie i Næstved Kommune, Køge Kommune, Vordingborg Kommune og Solrød Kommune, arkæologi i Næstved Kommune, Køge Kommune, Vordingborg Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Greve Kommune og Solrød Kommune. Inden for sit ansvarsområde har museet et særligt fokus på kunsthåndværk og industrihistorie med udgangspunkt i Næstved, handel og søfart med udgangspunkt i Køge samt middelalderborge med udgangspunkt i Vordingborg. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorie. Museets tidsmæssige ansvarsområde er de ældste tider til nu. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Genstande / kunstværker / præparater uden forbindelse til museets ansvarsområde, må ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

4 2 Museet kan yde museumsfaglig bistand til ikke-statsanerkendte museer i ansvarsområdet, såfremt de faglige og økonomiske ressourcer gør det muligt. 3 Hæftelse Museet kan ikke hæfte med andet end sine realiserbare aktiver. 4 Finansiering Museets drift finansieres af tilskud fra Næstved Kommune, Køge Kommune og Vordingborg Kommune samt Kulturministeriet, samt museets egne indtægter. Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver. Eventuelle overskud ved museets drift må ikke anvendes til andre formål end de i 2 nævnte. 5 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder Stk.1 Stk. 4 Stk. 5 Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder. Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning. Museet indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til de centrale registre over kulturhistorie og kunst samt oplysninger til registret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder. Museet følger fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter Kulturstyrelsens retningslinjer. Museets bestyrelse og direktion er forpligtiget til mindst én gang om året at afholde møde med Museumsforeningerne (venneforeninger) i kommunerne Køge, Næstved og Vordingborg.

5 6 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv. Stk. 4 Stk. 5 Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk. Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturstyrelsen. Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Kulturstyrelsens godkendelse. Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen. Eksisterende klausuler vedrørende genstande respekteres og nye genstande m.v., der er behæftede med klausuler, må ikke indlemmes i samlingen uden Kulturstyrelsens godkendelse. 7 Åbningstider og adgangsvilkår Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse. Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning. Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen. 8 Åbenhed og offentlighed Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden.

6 9 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning Stk. 4 Stk. 5 Stk.7 Museets bestyrelse består af 9-11 medlemmer. Ved bestyrelsens sammensætning skal det sikres, at bestyrelsen besidder kvalifikationer inden for museumsdrift, videnskabelig forskning, kommunikation, virksomhedsledelse, økonomi og jura. Det bør endvidere tilstræbes, at der, udover de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer, er en sådan sammensætning af bestyrelsen, at den geografisk dækker hele museets ansvarsområde. Kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og Vordingborg udpeger hver, blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, ét bestyrelsesmedlem. Museets faste medarbejdere kan vælge ét bestyrelsesmedlem af deres midte. Den afgående bestyrelse udpeger, for at sikre tilstedeværelsen af de i 9, stk. 1. nævnte kompetencer, 5-7 medlemmer af den kommende bestyrelse. Alle medlemmer udpeges for en kommunal valgperiode ved starten af en kommunal valgperiode. Genvalg kan finde sted. Den siddende bestyrelse er funktionsdygtig, indtil en ny er udpeget og har konstitueret sig. I en valgperiode kan bestyrelsen supplere sig med yderligere medlemmer, dog ikke udover det i 9, stk. 1. nævnte antal medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder selv forretningsorden. Der skal for perioden vælges en formand og en næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift. Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser. Efter bestyrelsens beslutning kan hvert medlem af bestyrelsen modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og omfang. Det årlige vederlag for det pågældende år fastsættes af bestyrelsen. 10 Ledelse og øvrige personale Stk.1 Stk.2 Stk.4 Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde. Bestyrelsen skal ansætte en direktør til at forestå museets daglige drift. Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den

7 daglige ledelse af museet. Stk. 5 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Museets direktør har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Museets direktør er over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets løbende drift. Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget har museets direktør dispositionsret. Museet direktør ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget. Museets direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær. 11 Tegningsret Museet tegnes af formanden for museets bestyrelse og museets direktør i forening eller formanden og næstformanden i forening. 12 Budget, regnskab og revision Stk. 4 Stk.5 Stk. 7 Museets regnskabsår følger kalenderåret. Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftsstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer. Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer. Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed samt driftskommunerne: Næstved, Køge og Vordingborg til godkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse. Budgettet sendes til Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse. Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed samt driftskommunerne:

8 Næstved, Køge og Vordingborg til orientering senest fem måneder efter regnskabsårets slutning. Stk. 8 Stk. 9 Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets direktør og af museets revision. Årsregnskabet sendes til Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest fem måneder efter regnskabsårets slutning. 13 Museets kapital Stk.1 Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets kapital. Væsentlig nedbringelse af museets egenkapital kan kun finde sted med tilslutning fra museets offentlige hovedtilskudsyder samt driftskommunerne Næstved, Køge og Vordingborg. Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets offentlige hovedtilskudsyder samt driftskommunerne Næstved, Køge og Vordingborg. 14 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn Forslag om vedtægtsændringer eller beslutning om museets ophør kan alene vedtages hvis 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Såfremt 2/3 af de fremmødte på mødet stemmer herfor, men at disse ikke udgør 2/3 af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer kan forslaget på et følgende møde vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte. Det skal *11.2. Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af driftskommunerne Næstved, Køge og Vordingborg samt museets hovedtilskudsyder. Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kultursstyrelsen. *11.3. Stk. 4 Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturstyrelsen. *11.4. Stk. 5 Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

9 15 Ophør Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets offentlige hovedtilskudsyder samt driftskommunerne Næstved, Køge og Vordingborg, hvorledes der skal forholdes med museets samling. Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser. 16 Ikrafttræden Nærværende vedtægterne træder i kraft den Vedtægterne revideres senest den

10 Godkendelse af Museum Sydøstdanmarks vedtægter Bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark Torben Nielsen Ole Madsen Christian Wedell-Neergaard Ingolf Stenstrup Larsen Peter F Collet Ib Poulsen Ole Struer Ole Kjærulff Ulla Neergaard Anne Grethe Kamilles Børge Møller Birthe Helth Eva Sommer Madsen Erik Holst Anette Simoni Morten Hahn-Pedersen Kirsten Persson Marie Holst Torben Grønnegaard Jeppesen Ingrid Pedersen Maja Schultz Jens Olsen Kasper Johannsen

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Museum Lolland Falster

Museum Lolland Falster Virksomhedsplan for perioden 2009-2013 Museum Lolland Falster Omfattende: Czarens Hus på hjørnet af Færgestræde og Langgade i Nykøbing F. Kragsnaps Hus Langgade 2 i Nykøbing F. Færgestræde uden nummer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere