OVERENSKOMST. FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S samt tiltrædelsesoverenskomst vedrørende Irma A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold for detailslagtere med specialerne delikatesse, fisk og vildt MARTS 2012

2

3 NNF (slagter) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Arbejdstiden 3 2 Lønninger 4 3 Funktionæransatte 6 4 Overarbejde 6 5 Ferie & feriefridage 6 6 Sygdom og tilskadekomst 7 7 Opsigelsesvarsler 7 8 Tillidsmandsbestemmelser 8 9 Regler for behandling af faglig strid 8 10 Arbejdsmarkedspension 8 11 Barsel og adoption 9 12 Efteruddannelse 9 13 Uddannelsesfonden 9 14 Overenskomstens gyldighed og opsigelse 9 BILAG 1. Lærlingeoverenskomst Gruppelivsforsikring og satser Joblønsansættelse for slagtermestre Protokollat i tilknytning til joblønsprotokollat Løngaranti pr. 28. februar Barns sygdom og hospitalsindlæggelse Fritvalgsordning Fisk og Vildt Befordringsgodtgørelse for elever Protokollat vedrørende Irma A/S Kursus Kompetenceudviklingsfond Uddannelse og Samarbejde Tjenestefrihedsbestemmelser Tryghedsaftale Sikkerhedsrepræsentanter Aftaler fra Fællesbestemmelserne Seniorordning 34

4 3.46.0

5 (NNF Slagter) 1 ARBEJDSTIDEN 1. Normalarbejdstiden er 37 timer pr. uge. Normalarbejdstiden skal i gennemsnit over 16 uger udgøre den aftalte plantid, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 40 timer pr. uge. Arbejdstid ud over 37 timer i gennemsnit i 16-ugers perioden, samt arbejde ud over det i arbejdsplanen fastlagte og indberettede, udbetales som overarbejde. Der udarbejdes en skriftlig arbejdsplan med angivelse af arbejdstidens længde og placering. Den skriftlige arbejdsplan skal udarbejdes på lister, der er tilgængelige for de enkelte medarbejdere. Omlægning af arbejdstid varsles med 4 uger til en uges begyndelse, bortset fra tilfælde, hvor der er tale om så væsentlige ændringer, at de skal ske med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Arbejdes der en dag under 8 timer, kan de sparede timer gøres effektive en anden dag i ugen, dog må ingen arbejdsdag overstige 10 timer. Hvor der er lokal enighed derom, kan der etableres 40-timers arbejdsuge med opsparing af overskydende timer. De opsparede timer skal afspadseres. Afspadseringen finder sted efter aftale med medarbejderen og på et for produktionen passende tidspunkt. En sådan aftale skal foreligge skriftligt. Hvor der er lokal enighed derom, kan der indføres deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstid kan ikke udgøre mindre end 20 timer og højst 29,6 timer. Disse regler gælder dog ikke for unge under 18 år. Der skal udarbejdes en plan mellem parterne, som skitserer den daglige arbejdstid. Arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at medarbejderne har fri 2 weekender hver måned fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. I det omfang butikken holdes åbent hver søndag, skal arbejdstiden i videst muligt omfang tilrettelægges således, at medarbejderen sikres 2 frisøndage hver måned. Disse regler kan fraviges efter aftale med medarbejderen. Reglerne om placering af arbejdstiden gælder ikke ugen før jul, påske og pinselørdag og et udsalg af 14 dages varighed henholdsvis vinter og sommer. Arbejdstiden (fuldtid og deltid) skal tilrettelægges under hensyntagen til medarbejdernes og virksomhedens tarv. Der udarbejdes for hver enkelt medarbejder en skriftlig arbejdstidsplan med angivelse af arbejdstidens længde og placering. Den normale arbejdstid skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. 2. For både fuldtids- og deltidsansatte reduceres i uger med søgnehelligdage, herunder grundlovsdag og juleaftensdag, den enkelte medarbejders ugentlige arbejdstid. Reduktionen udgør for hver søgnehelligdag vedkommendes plantid divideret med 5 (for grundlovsdag og juleaftensdag divideres dog med 10 hvis butikken holder åbent). Reduktionen foretages i den uge, hvor søgnehelligdagen falder. Arbejde for deltidsansatte ud over den reducerede (afrundede) arbejdstid i den enkelte søgnehelligdagsuge betales med normal timeløn. Dog opnår deltidsmedarbejdere overtidsbetaling i henhold til 4, når vedkommendes præsterede arbejds- 3

6 (NNF-Slagter) tid når op over den reducerede arbejdstid for fuldtidsansatte. Arbejdstiden for fuldtids- og deltidsansatte suspenderes i uger med søgnehelligdage, og butikslederen aftaler med den enkelte placeringen af den reducerede arbejdsuges timetal ud fra lokale hensyn. Den ændrede arbejdstid skal meddeles til den pågældende senest 1 måned før søgnehelligdagen. I uger med søgnehelligdage ydes normalt ingen fridag. Fridage, som efter vedkommendes normale arbejdsplan skulle have været afviklet i uger med søgnehelligdage, kan i stedet afvikles inden for de følgende 2 måneder. 3. På alle dage med tidligere lukketid er arbejdstiden inklusive den pågældende dags sædvanlige oprydningstid. 4. For arbejde inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid, jf. stk. 1, betales følgende tillæg pr. præsteret normal time: 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: Tillæg kr. pr. time , ,73 Lør ,10 Søn ,31 Tillæg kr. pr. time , ,03 Lør ,72 Søn ,14 Tillægget ydes ikke ved overarbejde, sygdom, ferie og fridage, og der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. For lærlinge og voksenlærlinge er tillægget det samme som for svende. For ungarbejdere under 18 år er tillægget det halve af ovennævnte satser. Tillægget ydes dog ikke til personer, der specielt er antaget til arbejde på bestemte tidspunkter uden for den på arbejdsområdet gældende arbejdstid. 5. Fridage kan ikke deles uden medarbejderens samtykke. 6. Arbejdsplaner udarbejdes lokalt. 2 LØNNINGER (minimalløn) 1. Overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. I alle lønforhøjelser efter 2 kan modregnes ethvert tillæg, der måtte være givet den enkelte medarbejder eller medarbejdere udover de hidtil gældende minimallønsatser. Der skal således ikke ske regu- 4

7 (NNF Slagter) lering af den enkelte medarbejders løn, hvis denne ligger over den til enhver tid for vedkommende gældende minimalløn. 2. Minimallønningerne udgør pr. måned. 1. marts marts 2013 Svende , ,48 Ufaglærte , ,46 Delikatesseassistent , ,48 Voksenlærlinge , ,00 Detailslagteraspirant , ,48 Reserver , ,48 Ungarbejdere u/ , ,00 Alle medarbejdere med 1 års anciennitet i virksomheden aflønnes med et tillæg på Anciennitetstillæg 1. marts marts 2013 Kr. pr. time 0,20 0,40 Ovenstående gælder ikke Ungarbejdere u/18. Firmatillæg til ufaglærte: a) Til ufaglærte ydes et firmatillæg efter følgende skala: Antal beskæftigelsesår Tillæg i kr. pr. uge Tillæg i kr. pr. måned Efter 1 år 23,00 100,00 Efter 2 år 35,00 152,00 Efter 3 år 46,00 199,00 b) Såfremt en medarbejder selv forlader sit arbejde og senere vender tilbage til virksomheden, regnes hans tidligere anciennitet i virksomheden ikke med. Hvis der imod en medarbejder afskediges uden egen skyld og genantages på virksomheden inden for et tidsrum af 15 måneder efter arbejdets ophør, oppebærer vedkommende sin tidligere anciennitet i virksomheden. 3. I ovennævnte lønninger er inkluderet kompensation for at følge reglerne for butiksmedarbejderne vedrørende arbejdsplaner, søgnehelligdagsberegning og 1. maj. 4. Jobløn Der er adgang til ansættelse på jobløn, jf. bilag til overenskomsten. 5. Lønbehandling Medarbejderen har krav på at få behandlet sin løn en gang om året i forbindelse med anciennitetsdagen for pågældendes tiltrædelse i den aktuelle stilling i butikken. 6. Reserver Lønnen for enkelte dages arbejde á 8 timer er altid normallønnen plus et tillæg på 14%. I denne betaling er medregnet kompensation for søgnehelligdage. Enkelte dages arbejde kan kun kræves udført i specielle situationer som for eksempel ved sygdom og force majeure. 5

8 (NNF-Slagter) Overarbejde betales som for øvrige slagtere, jf. 4. Såfremt reserver vikarierer i fast plan og i hele lønuger, betales ugeløn, også selv om vikariatet sker i flere forskellige butikker inden for lønugen. Dette tilkendegives over for den pågældende reserve ved antagelsen. Arbejdstiden for reserver afsluttes senest på det tidspunkt, hvor den i afdelingen beskæftigede slagter slutter arbejdet. 7. Arbejdstøj Der ydes hensigtsmæssig arbejdsbeklædning under hensyn til de krav til hygiejne, arbejdsmiljø og personlig fremtræden, der gælder i Coop. 3 FUNKTIONÆRANSATTE 1. Slagtermestre er fra ansættelsestidspunktet omfattet af funktionærlovens bestemmelser og har månedsløn og løn under ferie. 2. Slagtersvende og faguddannede delikatesseassistenter er efter 3 måneders uafbrudt ansættelse omfattet af funktionærlovens bestemmelser og får herefter månedsløn og løn under ferie. 4 OVERARBEJDE Overarbejde betales med tillæg til timelønnen således: For og 3. time 50% For følgende timer 100% På søn- og helligdage 100% Arbejde på fridage 100% Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time. Overarbejdstillæg beregnes på grundlag af vedkommendes månedsløn og personlige tillæg. Såfremt medarbejderen eller virksomheden ønsker det, kan overarbejde afspadseres. For hver times overarbejde afspadseres der da med 1 time. Overarbejdstillægget udbetales. Afspadseringen skal i så tilfælde finde sted på et for virksomheden passende tidspunkt. Dog skal der mindst gives 1 uges varsel fra begge parter. Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at overarbejdstimer med 50% tillæg afspadseres med 1½ time og at overarbejdstimer med 100% tillæg afspadseres med 2 timer. Afspadsering skal være afviklet inden for 3 måneder. 5 FERIE OG FERIEFRIDAGE 1. Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 2. For alle medarbejdere under denne overenskomst beregnes pr. 1. maj 2003, i overensstemmelse med ferielovens principper for optjening og afholdelse, 5 feriefridage, der lægges i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser for restferie. 3. Uanset bestemmelsen i ferielovens 10, stk. 1 kan 1 af disse feriefridage af det enkelte arbejdssted, af driftsmæssige hensyn, lægges på en bestemt dag. 6

9 (NNF Slagter) Lægningen drøftes forinden med medarbejderen. 4. Feriefridagene afholdes så vidt muligt som hele fridage. 5. Samtidig hermed forhøjes feriegodtgørelsen for de omfattede medarbejdere for optjeningsåret 2003 til 15%. 6. Feriefridage kan ikke placeres på arbejdsfrie dage. 7. Der benyttes, som for almindelige feriedage, systemmæssigt timeregnskab for optjening og forbrug. 8. Ovenstående regler vedrørende feriefridage gælder for alle elever samt tilbagefaldsklausul jævnfør fritvalgsordningen. 6 SYGDOM OG TILSKADEKOMST 1. Medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, jf. 3: Der ydes syge- og ulykkesløn i henhold til dagpengelovens bestemmelser. 2. Medarbejdere omfattet af funktionærloven, jf. 3: Sædvanlig løn under sygdom efter funktionærlovens bestemmelser. 3. Såfremt Coop kræver lægeattest/mulighedserklæring, betales denne af Coop. 7 OPSIGELSESVARSLER 1. For medarbejdere der, uden anden afbrydelse end den i nedenstående stk. 4 nævnte, har været beskæftiget i Coop eller Coop s datterselskaber i de nedenfor anførte tidsrum, gælder følgende opsigelsesvarsler: 1. Med hensyn til medarbejdere, omfattet af funktionærloven i henhold til 3, henvises til funktionærloven. 2. For faste medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomstens 3, stk. 2 gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 uge. Fratrædelse sker dog altid til en lørdag. Når en sådan medarbejder uberettiget ophæver arbejdsforholdet, kan der trækkes for indtil 2 dages løn. 2. Med virkning for opsigelser afgivet senere end 1. maj 2011 gælder følgende: 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget under denne overenskomst i 3,6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal Coop ved fratræden betale henholdsvis 1,2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr. 5000,- 2. Bestemmelsen i lit. a finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke kan oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse (herunder Tryghedsbeløb), forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1 og i forbindelse med genansættelse evt. indtræder i tidligere anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i lit. a er opfyldt i forhold til den nye ansættelse. 7

10 (NNF-Slagter) 4. Såfremt medarbejderen er på deltid reduceres beløbet forholdsmæssigt. 3. Som afbrydelse af ansættelsesperioden regnes ikke 1. Sygdom og barselshvile. 2. Indkaldelse til aftjening af værnepligt (militær og civil), såfremt genansættelse finder sted umiddelbart efter tjenestetidens ophør. 8 TILLIDSMANDSBESTEMMELSER I hver af Coop's 3 regioner vælges en tillidsrepræsentant, som kan henvende sig til personaleafdelingen/regionsledelsen med sådanne spørgsmål, som måtte forekomme inden for området, og som ikke er af en sådan principiel karakter, at de bør forelægges organisationen. En tillidsrepræsentant skal have været ansat mindst 1 år i Coop og være fyldt 18 år. I øvrige byer kan afdelingsformanden eller brancheformanden kontakte personaleafdelingen/regionsledelsen vedrørende lokale forhold, idet alle spørgsmål af principiel karakter skal henvises til hovedforbundet. Ingen tillidsmand kan afskediges, uden at det har været behandlet af organisationerne. Opnås der ikke enighed, behandles sagen fagretligt. 9 REGLER FOR BEHANDLING AF FAGLIG STRID Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 10 ARBEJDSMARKEDSPENSION Der henvises til arbejdsmarkedspensionsaftalen i Fællesbestemmelserne. Alderskriteriet er 20 år og anciennitetskriteriet er 3 måneder. Pensionsbidragene udgør: Medarbejderbidrag Firmabidrag I alt 1. marts ,0% 8,0% 12,0% Til kvindelige medarbejdere, som på det forventede fødselstidspunkt har en anciennitet på 24 måneder eller mere, og som derfor er på barselsorlov med løn, ydes i de første 14 ugers barselsorlov efter fødslen et ekstra pensionsbidrag som udgør kr. pr. måned: Arbejdsgiverbidrag 890, ,00 Medarbejderbidrag 445,00 560,00 I alt 1.335, ,00 8

11 (NNF Slagter) 11 BARSEL OG ADOPTION Såfremt medarbejderen på nedkomsttidspunktet har været ansat 2 år uafbrudt (inkl. eventuel læretid) sikres fuld løn i 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og i indtil 24 uger efter fødslen. Lønbeløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Ovenstående regler gælder også fædreorlov i indtil 14 dage i forbindelse med fødslen samt i indtil 2 uger derudover. For adoptanter angives perioden med fuld løn til at være indtil 24 uger efter modtagelsen. Ovenstående regler omfatter fra 1. april 1999 alle ansatte på overenskomsten, herunder også elever og voksenelever. 12 EFTERUDDANNELSE Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 13 UDDANNELSESFONDEN Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 14 OVERENSKOMSTENS GYLDIGHED OG OPSIGELSE Denne overenskomst træder i kraft den 1. marts 2012 og er gældende, indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. marts, dog tidligst 1. marts Frederiksberg, den 28. juni 2012 Fødevareforbundet NNF (Faglig afdeling) Coop Danmark A/S 9

12 (NNF-Slagter) Bilag 1. LÆRLINGEOVERENSKOMST Mellem Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (Landbrugsgruppen) og Coop er der for de i butikkerne beskæftigede lærlinge indgået følgende overenskomst: 1. Slagterlærlinge og delikatesseassistentlærlinge (lærlinge) skal i henhold til erhvervsuddannelsesloven være kontraktmæssigt antaget, og læretiden udgør den tid, Det Faglige Fællesudvalg fastsætter. 2. Arbejdstiden for lærlinge er den samme som for voksne medarbejdere. 3. Forbundtere fra andre brancher i faget kan antages til udlæring i slagter/butiksfaget, og læretiden fastsættes i sådanne tilfælde af Slagterfagets Fællesudvalg. 4. Lønnen for lærlinge fastsættes således: Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: Kroner Kr. pr. uge Kr. pr. md. 1. læreår 2.138, ,60 2. læreår 2.492, ,05 Rest læretid 3.037, ,23 Fyldt 24 år 4.219, ,93 Kroner Kr. pr. uge Kr. pr. md. 1. læreår 2.186, ,12 2. læreår 2.548, ,06 Rest læretid 3.105, ,38 Fyldt 24 år 4.314, ,31 Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. 5. Lærlinge, der ikke har ferieret efter ferieloven, sikres tjenestefrihed med løn for det manglende dagantal. Lærlinge, der påbegynder læreforholdet i perioden 1. juli til 31. december, har kun ret til 6 hverdages tjenestefrihed med løn i det ferieår (2. maj - 1. maj), hvori læreforholdet er indgået. Lærlinge får fuld løn i ferien plus et ferietillæg på 1% af den i optjeningsåret indtjente ferieberettigende løn med modregning af tidligere optjent feriegodtgørelse. Ved fratrædelse ydes der feriegodtgørelse efter ferielovens regler. 6. Med hensyn til befordringsgodtgørelse henvises til bilag til overenskomsten. 7. Efter udstået læretid aflægger lærlingen svendeprøve i overensstemmelse med regulativ for afholdelse af svendeprøve inden for slagterfaget i Danmark. 10

13 (NNF Slagter) 8. Denne overenskomst er gældende i samme tidsrum som hovedoverenskomsten. 9. Forbliver lærlingen i Coop efter udlæring, fortsætter vedkommende på månedsløn, nu med de rettigheder, der efter overenskomsten tilkommer månedslønnede svende, og der ydes ferie med løn som for svende på månedsløn. 10. Ved lærlingens skoleophold betaler Coop for kost og logi på skolen. 11. Voksenelever/voksenlærlinge aflønnes jf. 2. Frederiksberg, den 28. juni 2012 Fødevareforbundet NNF (Faglig afdeling) Coop Danmark A/S 11

14 (NNF-Slagter) Bilag 2. GRUPPELIVSFORSIKRING (for lærlinge se bilag 17 om fællesbestemmelserne) Gruppelivsforsikring og Kritisk Sygdom for slagtere Forsikringsdækninger pr. 1. januar Forsikringen omfatter: Sum ved død Invalidesum Kritisk Sygdom Børnesum i henhold til nedenstående skema Udløbssum Gruppelivsforsikring Ved dødsfald, inden udgangen af den måned hvori medarbejderen fylder 65 år, udbetales et engangsbeløb på kr (Pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar, første gang år 2002). Desuden udbetales en børnesum efter nedenstående skema. Børnesum pr. barn i alderen: 0 16 år Fyldt 17 år Fyldt 18 år Fyldt 19 år Fyldt 20 år Fyldt 21 år Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 0 Invalidesum Såfremt medarbejderen, inden udgangen af den måned hvori han/hun fylder 65 år, tilkendes offentlig pension på grund af, at erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3, udbetales et engangsbeløb på kr Kritisk Sygdom Såfremt medarbejderen, inden udgangen af den måned hvori han/hun fylder 62 år, får konstateret en kritisk sygdom, udbetales en sum på kr Udløbssum Når gruppemedlemmet, som har opnået mindst 5 års anciennitet indenfor overenskomstområdet, udtræder af forsikringen mellem det fyldte 60. år til 65. år, udbetales en udløbssum på kr Med venlig hilsen AP Pension 12

15 (NNF Slagter) BILAG 3. JOBLØNSANSÆTTELSE FOR SLAGTERMESTRE 1. Der kan ansættes slagtermestre på jobløn. For disse gælder følgende særlige vilkår: Lønssatser (minimalløn - kr. pr. måned på fuldtid): Pr. 1. marts 2012: kr ,22 Pr. 1. marts 2013: kr ,67 2. Overenskomstens regler om tillæg for arbejde på særlige tider og om betaling for overarbejde gælder ikke for joblønsansatte. 3. De joblønsansattes arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældendes virkeområde. Det må som hovedregel tilstræbes, at arbejdstiden for de joblønsansatte påbegyndes og afsluttes nogenlunde samtidig med arbejdstiden for øvrige medarbejdere på det pågældende arbejdssted. Det kan dog efter omstændighederne være ønskeligt, at en joblønsansat begynder arbejdet tidligere eller afslutter arbejdet senere end øvrige medarbejdere. Det bør i så fald som hovedregel tilstræbes, at den samlede arbejdstid ikke bliver væsentlig længere end den, der er gældende for øvrige medarbejdere. Det følger af ansættelsesforholdets natur, at en joblønsansat, som ansættes med et selvstændigt ansvarsområde, får et tilsvarende ansvar for at udnytte sin arbejdstid hensigtsmæssigt. Når en joblønsansat f.eks. påtager sig overarbejde, er der også åbnet mulighed for, at vedkommende under iagttagelse af sædvanlige driftsmæssige hensyn og efter forudgående underretning i det enkelte tilfælde kan forlade arbejdspladsen i arbejdstiden. 13

16 (NNF-Slagter) Bilag 4. PROTOKOLLAT i tilknytning til joblønsprotokollatet I forbindelse med fornyelsen den 8. maj 1989 af FDBs overenskomst for butiksslagtere er aftalt følgende om joblønsprotokollatet: 1. Det har ikke været hensigten med fastlæggelsen af joblønnedes løn (sats og evt. personligt tillæg) at spare overarbejdsbetaling. Der må ikke gennemsnitligt for de enkelte joblønsansatte blive tale om et timetal, hvorved lønnen kommer i strid med det tilsigtede. FDB sørger for, at butikkerne instrueres herom. Foreligger der tilfælde i strid med det tilsigtede, kan forbundet optage forhandling herom. 2. Inden overenskomstperiodens udløb afholdes der fornyet drøftelse af ordningen. I god tid forinden aftales evt. undersøgelse. Albertslund, den 8. maj 1989 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (Slagtergruppen) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 14

17 (NNF Slagter) Bilag 5. Løngaranti I forbindelse med skiftet af sammenligningsområde er det aftalt mellem parterne, at medarbejdere ansat pr. 28. februar 2011 som følge af overgang til minimalløn med modregningsadgang ikke vil opleve en direkte lønnedgang i det eksisterende job. Pr. 1. marts 2011 ændres lønsatserne fra den hidtil gældende løn til at være identisk med lønrammen på sammenligningsområdet. Differencen i den tidligere lønsats, og den nye lønsats omkonverteres til et personligt tillæg, hvori parterne er enige om der ikke kan ske modregning. Dette tillæg tilføres endvidere lønstigningen på kr. 2,50 gældende for lønstigningen 1. april 2009, lønstigningen på kr. 1,10 gældende for lønstigningen 2010, samt lønstigningen på kr. 1,75 gældende for lønstigningen Ovenstående gælder alle ansatte på overenskomsten inkl. lærlinge. 15

18 (NNF-Slagter) Bilag 6. BARNS SYGDOM OG HOSPITALSINDLÆGGELSE Barns sygdom: Alle medarbejdere, som har været ansat i Coop i mindst 3 måneder, er omfattet af ordningen. Ordningen sigter på de tilfælde, hvor et barn under 15 år pga. sygdom kræver særlig pasning. I dette tilfælde har medarbejderen ret til frihed med samme sygelønsdækning, som pågældende ville opnå ved egen sygdom indtil anden pasning er arrangeret. Frihed med denne sygelønsdækning kan maks. udstrækkes til 1 dag. Med hensyn til anmeldelse af dette fravær gælder det samme, som er gældende for anmeldelse af fravær på grund af egen sygdom. Som dokumentation for at fraværet skyldes et barns sygdom, udfylder medarbejderen ved tilbagekomsten til arbejdsstedet en Melding om fravær på grund af barns sygdom. Meldingen sendes af arbejdsstedet til pågældende personaleadministration. Barns hospitalsindlæggelse: Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der pr. 1. juli 2004 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges med barn under 15 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes i denne sammenhæng fuld løn i op til en uges plantid, dog maks. det tilsvarende beløb på sammenligningsområdet pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. 16

19 (NNF Slagter) Bilag 7. PROTOKOLLAT Fritvalgsmodellen 1) Puljen for den enkelte medarbejder omfattet af ordningen udgør 3 % svarende til 6 feriefridage. Ved valg af løn og pension er procenten 2,7 svarende til 6 portioner af 0,45 %. 2) Pr. 1. marts 2011 tilføres yderligere 0,75 % til fritvalgsordningen. Frem til og med december 2011 udbetales de 0,75 % som løn. Med virkning fra 1. januar 2012 indgår 0,5 % som en del af valgmulighederne, medens de 0,25 % fortsat udbetales som løn (indtil der igen måtte være en hel fritvalgsportion på 0,5 % til rådighed). Ved valg af løn og pension er procenten 3,15 svarende til 7 portioner af 0,45%. 3) Parterne er enige om at implementere fritvalgsmodellen efter de retningslinier som er aftalt parterne imellem. 17

20 (NNF-Slagter) Bilag 8. Fisk og vildt Parterne er enige om at følge ændringen på sammenligningsområdet. 18

21 (NNF Slagter) Bilag 9. PROTOKOLLAT Befordringsgodtgørelse for elever Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den samlede vejlængde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev/lærling, kan eget transportmiddel anvendes. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på en efter de stedlige forhold billigst og mest hensigtsmæssig måde, og der skal, hvor det er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til Arbejdsministeriets regler, når den samlede skolevej er mindst 20 km. eller derover. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejse til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bolig i forbindelse med weekend samt påskeog juleferie, såfremt den samlede længde er mindst 20 km. Bestemmelserne i afsnit 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit. Såfremt Coop, efter aftale med eleven, vælger en anden skole end den i forhold til arbejdspladsen nærmest liggende, og rejselængden ikke overstiger 20 km., betaler Coop elevens transportomkostninger. I øvrigt gælder regler, fastsat af AER i henhold til lov af 18. december 1992 om AER. Albertslund, den 3. juni 1993 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (Landbrugsgruppen) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 19

22 (NNF-Slagter) Bilag 10. PROTOKOLLAT Ved en forhandling den 3. juni 1993 mellem nedennævnte parter blev følgende aftalt: For butiksslagtere i Irma AS tiltræder nedennævnte parter den til enhver tid gældende overenskomst mellem FDB og NNF (Landbrugsgruppen). Følgende er i den forbindelse aftalt: - Irma omfattes kun af regler i "Fællesbestemmelser vedrørende arbejds-forhold i FDB", i det omfang de er tiltrådt i nævnte overenskomst eller er gjort generelt gældende i Irma AS. - Bestemmelser for tillidsrepræsentanter omfatter ikke Irma, idet nuværende ordning med 1 tillidsrepræsentant bibeholdes. - Med hensyn til joblønsordningen er det aftalt, at butiksslagtere i Irma AS indplaceres på grundlag af omsætning p.a., inkl. moms, i følgende omsætningsgrupper: - fersk kød - centralt pakket kød - kødvarer - delikatessevarer produceret i slagterafdelingen Ud over de ovenfor nævnte afvigelser i forhold til Coop/NNF-overenskomsten gælder herefter ingen specifikke Irma-bestemmelser. Tiltrædelsesaftalen har virkning fra den 1. april 1993 og kan med 3 måneders varsel opsiges til udløb med den tiltrådte overenskomst. Albertslund, den 3. juni 1993 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (Landbrugsgruppen) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 20

23 (NNF Slagter) Bilag 11. PROTOKOLLAT Kursus Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges af de i Tryghedsaftalens 5 stk. 1, litra a og b nævnte grunde, er efter anmodning herom berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed inden for uddannelsestilbud, hvor der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen inden for de seneste 2 år har gennemført i alt 2 ugers efter- og/eller videreuddannelse. Virksomheden dækker udgifterne til deltagerbetaling på op til maksimalt kr ,00. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden, og der ydes derfor fuld løn i de op til 2 ugers varighed af kursusdeltagelsen. 21

24 (NNF-Slagter) Bilag 12. Efteruddannelsesfond/Kompetenceudviklingsfond Med det formål, at de af denne overenskomst omfattede virksomheder sikres den bedst mulige konkurrenceevne samt tilgang af de nye lærlinge, har parterne i fællesskab med virkning fra den 1. april 2007 etableret en for overenskomstområdet gældende Efteruddannelsesfond. Fonden har til formål, at: yde godtgørelse ved deltagelse i kurser, som medarbejdere på virksomheder omfattet af denne overenskomst måtte deltage i, herunder deltagelse på et af de af overenskomstparterne etablerede mesterkurser. Dette sidste gælder tillige mestre. Såfremt medarbejderen deltager i et kursus, hvortil der ydes offentlig eller anden form for støtte indtræder fonden som berettiget til denne godtgørelse. øge kendskabet til Slagterfaget, specielt i relation til de unge mennesker, der efter endt skolegang står foran at skulle vælge erhverv, med det formål at sikre branchen den nødvendige tilgang af nye lærlinge. Den godtgørelse som fonden udbetaler beregnes som den løn, som den pågældende medarbejder normalt oppebærer som personlig løn (mindsteløn + personligt tillæg) men kan dog aldrig overstige kr. 140,- pr. time. I overenskomstperioden kan der ydes 100% løntabserstatning, så længe der er midler i fonden. Godtgørelsen udredes på baggrund af anmodning fra den pågældende medarbejder, bilagt dokumentation for kursusdeltagelse. Arbejdsgiver betaler med virkning fra 1. januar 2008 et årligt bidrag på kr. 100,00 pr. ansat medarbejder under nærværende overenskomst. Pr. 1. marts 2011 udgør beløbet kr. 520,00 pr. medarbejder pr. år. Fonden bestyres af en bestyrelse bestående af tre repræsentanter fra hver af de to organisationer BBA og NNF. Da ordningen alene finansieres af arbejdsgiversiden, varetager denne formandshvervet, ligesom den administrative del beror i BBA. I overensstemmelse med intentionerne med ovennævnte indrømmes der medarbejdere, med et års anciennitet to ugers frihed med løn som anført ovenfor. I overenskomstperioden er betingelsen om et års anciennitet ikke gældende. Overenskomstteksten i sammenligningsområdets protokollat nr. 12/2012 indskrives i parternes regler om Kompetenceudviklingsfonden, idet der dog er enighed om, at andet afsnit skal tydeliggøres, så det tilføjes, at der maksimalt kan opspares 6 ugers frihed til selvvalgt uddannelse. Det er aftalt, at der formelt ikke stilles betingelser for indholdet af de nævnte kurser, idet det dog som udgangspunkt forudsættes, at kurset har til formål at opkvalificere den enkelte medarbejder. 22

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

OVERENSKOMST 2012-2014 mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig Afdeling) og COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 2012-2014 mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig Afdeling) og COOP DANMARK A/S OVERENSKOMST 2012-2014 mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig Afdeling) og COOP DANMARK A/S herunder IRMA A/S for medarbejdere beskæftiget i detailbagerier MARTS 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S

Læs mere

Fødevareoverenskomst

Fødevareoverenskomst BRUGSFORENINGERNES ARBEJDSGIVERFORENING Fødevareoverenskomst Mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.56.0-3.59.0 1 Arbejdstid... 3 2 Deltidsansættelse... 4 3

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Bager overenskomst. mellem. Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. for medarbejdere beskæftigede i bagerier

Bager overenskomst. mellem. Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. for medarbejdere beskæftigede i bagerier 3.59.0 2012/2014 Bager overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening for medarbejdere beskæftigede i bagerier 1 2 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST RESTAURATIONSBRANCHENS FORBUND COOP NORDEN DANMARK A/S

OVERENSKOMST RESTAURATIONSBRANCHENS FORBUND COOP NORDEN DANMARK A/S 3.43.0 OVERENSKOMST mellem RESTAURATIONSBRANCHENS FORBUND og COOP NORDEN DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstområdet... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Lønforhold...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST for slagtere og delikatesseassistenter beskæftiget i slagterafdelinger i blandede forretninger (supermarkeder m.v.

LANDSOVERENSKOMST for slagtere og delikatesseassistenter beskæftiget i slagterafdelinger i blandede forretninger (supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for slagtere og delikatesseassistenter beskæftiget i slagterafdelinger i blandede forretninger (supermarkeder m.v.) 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og Fødevareforbundet NNF

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere