OVERENSKOMST. FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem FØDEVAREFORBUNDET NNF (Faglig afdeling) og COOP DANMARK A/S samt tiltrædelsesoverenskomst vedrørende Irma A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold for detailslagtere med specialerne delikatesse, fisk og vildt MARTS 2012

2

3 NNF (slagter) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Arbejdstiden 3 2 Lønninger 4 3 Funktionæransatte 6 4 Overarbejde 6 5 Ferie & feriefridage 6 6 Sygdom og tilskadekomst 7 7 Opsigelsesvarsler 7 8 Tillidsmandsbestemmelser 8 9 Regler for behandling af faglig strid 8 10 Arbejdsmarkedspension 8 11 Barsel og adoption 9 12 Efteruddannelse 9 13 Uddannelsesfonden 9 14 Overenskomstens gyldighed og opsigelse 9 BILAG 1. Lærlingeoverenskomst Gruppelivsforsikring og satser Joblønsansættelse for slagtermestre Protokollat i tilknytning til joblønsprotokollat Løngaranti pr. 28. februar Barns sygdom og hospitalsindlæggelse Fritvalgsordning Fisk og Vildt Befordringsgodtgørelse for elever Protokollat vedrørende Irma A/S Kursus Kompetenceudviklingsfond Uddannelse og Samarbejde Tjenestefrihedsbestemmelser Tryghedsaftale Sikkerhedsrepræsentanter Aftaler fra Fællesbestemmelserne Seniorordning 34

4 3.46.0

5 (NNF Slagter) 1 ARBEJDSTIDEN 1. Normalarbejdstiden er 37 timer pr. uge. Normalarbejdstiden skal i gennemsnit over 16 uger udgøre den aftalte plantid, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 40 timer pr. uge. Arbejdstid ud over 37 timer i gennemsnit i 16-ugers perioden, samt arbejde ud over det i arbejdsplanen fastlagte og indberettede, udbetales som overarbejde. Der udarbejdes en skriftlig arbejdsplan med angivelse af arbejdstidens længde og placering. Den skriftlige arbejdsplan skal udarbejdes på lister, der er tilgængelige for de enkelte medarbejdere. Omlægning af arbejdstid varsles med 4 uger til en uges begyndelse, bortset fra tilfælde, hvor der er tale om så væsentlige ændringer, at de skal ske med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Arbejdes der en dag under 8 timer, kan de sparede timer gøres effektive en anden dag i ugen, dog må ingen arbejdsdag overstige 10 timer. Hvor der er lokal enighed derom, kan der etableres 40-timers arbejdsuge med opsparing af overskydende timer. De opsparede timer skal afspadseres. Afspadseringen finder sted efter aftale med medarbejderen og på et for produktionen passende tidspunkt. En sådan aftale skal foreligge skriftligt. Hvor der er lokal enighed derom, kan der indføres deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstid kan ikke udgøre mindre end 20 timer og højst 29,6 timer. Disse regler gælder dog ikke for unge under 18 år. Der skal udarbejdes en plan mellem parterne, som skitserer den daglige arbejdstid. Arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at medarbejderne har fri 2 weekender hver måned fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. I det omfang butikken holdes åbent hver søndag, skal arbejdstiden i videst muligt omfang tilrettelægges således, at medarbejderen sikres 2 frisøndage hver måned. Disse regler kan fraviges efter aftale med medarbejderen. Reglerne om placering af arbejdstiden gælder ikke ugen før jul, påske og pinselørdag og et udsalg af 14 dages varighed henholdsvis vinter og sommer. Arbejdstiden (fuldtid og deltid) skal tilrettelægges under hensyntagen til medarbejdernes og virksomhedens tarv. Der udarbejdes for hver enkelt medarbejder en skriftlig arbejdstidsplan med angivelse af arbejdstidens længde og placering. Den normale arbejdstid skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. 2. For både fuldtids- og deltidsansatte reduceres i uger med søgnehelligdage, herunder grundlovsdag og juleaftensdag, den enkelte medarbejders ugentlige arbejdstid. Reduktionen udgør for hver søgnehelligdag vedkommendes plantid divideret med 5 (for grundlovsdag og juleaftensdag divideres dog med 10 hvis butikken holder åbent). Reduktionen foretages i den uge, hvor søgnehelligdagen falder. Arbejde for deltidsansatte ud over den reducerede (afrundede) arbejdstid i den enkelte søgnehelligdagsuge betales med normal timeløn. Dog opnår deltidsmedarbejdere overtidsbetaling i henhold til 4, når vedkommendes præsterede arbejds- 3

6 (NNF-Slagter) tid når op over den reducerede arbejdstid for fuldtidsansatte. Arbejdstiden for fuldtids- og deltidsansatte suspenderes i uger med søgnehelligdage, og butikslederen aftaler med den enkelte placeringen af den reducerede arbejdsuges timetal ud fra lokale hensyn. Den ændrede arbejdstid skal meddeles til den pågældende senest 1 måned før søgnehelligdagen. I uger med søgnehelligdage ydes normalt ingen fridag. Fridage, som efter vedkommendes normale arbejdsplan skulle have været afviklet i uger med søgnehelligdage, kan i stedet afvikles inden for de følgende 2 måneder. 3. På alle dage med tidligere lukketid er arbejdstiden inklusive den pågældende dags sædvanlige oprydningstid. 4. For arbejde inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid, jf. stk. 1, betales følgende tillæg pr. præsteret normal time: 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: Tillæg kr. pr. time , ,73 Lør ,10 Søn ,31 Tillæg kr. pr. time , ,03 Lør ,72 Søn ,14 Tillægget ydes ikke ved overarbejde, sygdom, ferie og fridage, og der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. For lærlinge og voksenlærlinge er tillægget det samme som for svende. For ungarbejdere under 18 år er tillægget det halve af ovennævnte satser. Tillægget ydes dog ikke til personer, der specielt er antaget til arbejde på bestemte tidspunkter uden for den på arbejdsområdet gældende arbejdstid. 5. Fridage kan ikke deles uden medarbejderens samtykke. 6. Arbejdsplaner udarbejdes lokalt. 2 LØNNINGER (minimalløn) 1. Overenskomsten er en minimallønsoverenskomst. I alle lønforhøjelser efter 2 kan modregnes ethvert tillæg, der måtte være givet den enkelte medarbejder eller medarbejdere udover de hidtil gældende minimallønsatser. Der skal således ikke ske regu- 4

7 (NNF Slagter) lering af den enkelte medarbejders løn, hvis denne ligger over den til enhver tid for vedkommende gældende minimalløn. 2. Minimallønningerne udgør pr. måned. 1. marts marts 2013 Svende , ,48 Ufaglærte , ,46 Delikatesseassistent , ,48 Voksenlærlinge , ,00 Detailslagteraspirant , ,48 Reserver , ,48 Ungarbejdere u/ , ,00 Alle medarbejdere med 1 års anciennitet i virksomheden aflønnes med et tillæg på Anciennitetstillæg 1. marts marts 2013 Kr. pr. time 0,20 0,40 Ovenstående gælder ikke Ungarbejdere u/18. Firmatillæg til ufaglærte: a) Til ufaglærte ydes et firmatillæg efter følgende skala: Antal beskæftigelsesår Tillæg i kr. pr. uge Tillæg i kr. pr. måned Efter 1 år 23,00 100,00 Efter 2 år 35,00 152,00 Efter 3 år 46,00 199,00 b) Såfremt en medarbejder selv forlader sit arbejde og senere vender tilbage til virksomheden, regnes hans tidligere anciennitet i virksomheden ikke med. Hvis der imod en medarbejder afskediges uden egen skyld og genantages på virksomheden inden for et tidsrum af 15 måneder efter arbejdets ophør, oppebærer vedkommende sin tidligere anciennitet i virksomheden. 3. I ovennævnte lønninger er inkluderet kompensation for at følge reglerne for butiksmedarbejderne vedrørende arbejdsplaner, søgnehelligdagsberegning og 1. maj. 4. Jobløn Der er adgang til ansættelse på jobløn, jf. bilag til overenskomsten. 5. Lønbehandling Medarbejderen har krav på at få behandlet sin løn en gang om året i forbindelse med anciennitetsdagen for pågældendes tiltrædelse i den aktuelle stilling i butikken. 6. Reserver Lønnen for enkelte dages arbejde á 8 timer er altid normallønnen plus et tillæg på 14%. I denne betaling er medregnet kompensation for søgnehelligdage. Enkelte dages arbejde kan kun kræves udført i specielle situationer som for eksempel ved sygdom og force majeure. 5

8 (NNF-Slagter) Overarbejde betales som for øvrige slagtere, jf. 4. Såfremt reserver vikarierer i fast plan og i hele lønuger, betales ugeløn, også selv om vikariatet sker i flere forskellige butikker inden for lønugen. Dette tilkendegives over for den pågældende reserve ved antagelsen. Arbejdstiden for reserver afsluttes senest på det tidspunkt, hvor den i afdelingen beskæftigede slagter slutter arbejdet. 7. Arbejdstøj Der ydes hensigtsmæssig arbejdsbeklædning under hensyn til de krav til hygiejne, arbejdsmiljø og personlig fremtræden, der gælder i Coop. 3 FUNKTIONÆRANSATTE 1. Slagtermestre er fra ansættelsestidspunktet omfattet af funktionærlovens bestemmelser og har månedsløn og løn under ferie. 2. Slagtersvende og faguddannede delikatesseassistenter er efter 3 måneders uafbrudt ansættelse omfattet af funktionærlovens bestemmelser og får herefter månedsløn og løn under ferie. 4 OVERARBEJDE Overarbejde betales med tillæg til timelønnen således: For og 3. time 50% For følgende timer 100% På søn- og helligdage 100% Arbejde på fridage 100% Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time. Overarbejdstillæg beregnes på grundlag af vedkommendes månedsløn og personlige tillæg. Såfremt medarbejderen eller virksomheden ønsker det, kan overarbejde afspadseres. For hver times overarbejde afspadseres der da med 1 time. Overarbejdstillægget udbetales. Afspadseringen skal i så tilfælde finde sted på et for virksomheden passende tidspunkt. Dog skal der mindst gives 1 uges varsel fra begge parter. Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at overarbejdstimer med 50% tillæg afspadseres med 1½ time og at overarbejdstimer med 100% tillæg afspadseres med 2 timer. Afspadsering skal være afviklet inden for 3 måneder. 5 FERIE OG FERIEFRIDAGE 1. Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 2. For alle medarbejdere under denne overenskomst beregnes pr. 1. maj 2003, i overensstemmelse med ferielovens principper for optjening og afholdelse, 5 feriefridage, der lægges i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser for restferie. 3. Uanset bestemmelsen i ferielovens 10, stk. 1 kan 1 af disse feriefridage af det enkelte arbejdssted, af driftsmæssige hensyn, lægges på en bestemt dag. 6

9 (NNF Slagter) Lægningen drøftes forinden med medarbejderen. 4. Feriefridagene afholdes så vidt muligt som hele fridage. 5. Samtidig hermed forhøjes feriegodtgørelsen for de omfattede medarbejdere for optjeningsåret 2003 til 15%. 6. Feriefridage kan ikke placeres på arbejdsfrie dage. 7. Der benyttes, som for almindelige feriedage, systemmæssigt timeregnskab for optjening og forbrug. 8. Ovenstående regler vedrørende feriefridage gælder for alle elever samt tilbagefaldsklausul jævnfør fritvalgsordningen. 6 SYGDOM OG TILSKADEKOMST 1. Medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, jf. 3: Der ydes syge- og ulykkesløn i henhold til dagpengelovens bestemmelser. 2. Medarbejdere omfattet af funktionærloven, jf. 3: Sædvanlig løn under sygdom efter funktionærlovens bestemmelser. 3. Såfremt Coop kræver lægeattest/mulighedserklæring, betales denne af Coop. 7 OPSIGELSESVARSLER 1. For medarbejdere der, uden anden afbrydelse end den i nedenstående stk. 4 nævnte, har været beskæftiget i Coop eller Coop s datterselskaber i de nedenfor anførte tidsrum, gælder følgende opsigelsesvarsler: 1. Med hensyn til medarbejdere, omfattet af funktionærloven i henhold til 3, henvises til funktionærloven. 2. For faste medarbejdere, der ikke er omfattet af overenskomstens 3, stk. 2 gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 uge. Fratrædelse sker dog altid til en lørdag. Når en sådan medarbejder uberettiget ophæver arbejdsforholdet, kan der trækkes for indtil 2 dages løn. 2. Med virkning for opsigelser afgivet senere end 1. maj 2011 gælder følgende: 1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget under denne overenskomst i 3,6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal Coop ved fratræden betale henholdsvis 1,2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr. 5000,- 2. Bestemmelsen i lit. a finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke kan oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse (herunder Tryghedsbeløb), forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1 og i forbindelse med genansættelse evt. indtræder i tidligere anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i lit. a er opfyldt i forhold til den nye ansættelse. 7

10 (NNF-Slagter) 4. Såfremt medarbejderen er på deltid reduceres beløbet forholdsmæssigt. 3. Som afbrydelse af ansættelsesperioden regnes ikke 1. Sygdom og barselshvile. 2. Indkaldelse til aftjening af værnepligt (militær og civil), såfremt genansættelse finder sted umiddelbart efter tjenestetidens ophør. 8 TILLIDSMANDSBESTEMMELSER I hver af Coop's 3 regioner vælges en tillidsrepræsentant, som kan henvende sig til personaleafdelingen/regionsledelsen med sådanne spørgsmål, som måtte forekomme inden for området, og som ikke er af en sådan principiel karakter, at de bør forelægges organisationen. En tillidsrepræsentant skal have været ansat mindst 1 år i Coop og være fyldt 18 år. I øvrige byer kan afdelingsformanden eller brancheformanden kontakte personaleafdelingen/regionsledelsen vedrørende lokale forhold, idet alle spørgsmål af principiel karakter skal henvises til hovedforbundet. Ingen tillidsmand kan afskediges, uden at det har været behandlet af organisationerne. Opnås der ikke enighed, behandles sagen fagretligt. 9 REGLER FOR BEHANDLING AF FAGLIG STRID Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 10 ARBEJDSMARKEDSPENSION Der henvises til arbejdsmarkedspensionsaftalen i Fællesbestemmelserne. Alderskriteriet er 20 år og anciennitetskriteriet er 3 måneder. Pensionsbidragene udgør: Medarbejderbidrag Firmabidrag I alt 1. marts ,0% 8,0% 12,0% Til kvindelige medarbejdere, som på det forventede fødselstidspunkt har en anciennitet på 24 måneder eller mere, og som derfor er på barselsorlov med løn, ydes i de første 14 ugers barselsorlov efter fødslen et ekstra pensionsbidrag som udgør kr. pr. måned: Arbejdsgiverbidrag 890, ,00 Medarbejderbidrag 445,00 560,00 I alt 1.335, ,00 8

11 (NNF Slagter) 11 BARSEL OG ADOPTION Såfremt medarbejderen på nedkomsttidspunktet har været ansat 2 år uafbrudt (inkl. eventuel læretid) sikres fuld løn i 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og i indtil 24 uger efter fødslen. Lønbeløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Ovenstående regler gælder også fædreorlov i indtil 14 dage i forbindelse med fødslen samt i indtil 2 uger derudover. For adoptanter angives perioden med fuld løn til at være indtil 24 uger efter modtagelsen. Ovenstående regler omfatter fra 1. april 1999 alle ansatte på overenskomsten, herunder også elever og voksenelever. 12 EFTERUDDANNELSE Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 13 UDDANNELSESFONDEN Der henvises til "Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i FDB". 14 OVERENSKOMSTENS GYLDIGHED OG OPSIGELSE Denne overenskomst træder i kraft den 1. marts 2012 og er gældende, indtil den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. marts, dog tidligst 1. marts Frederiksberg, den 28. juni 2012 Fødevareforbundet NNF (Faglig afdeling) Coop Danmark A/S 9

12 (NNF-Slagter) Bilag 1. LÆRLINGEOVERENSKOMST Mellem Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (Landbrugsgruppen) og Coop er der for de i butikkerne beskæftigede lærlinge indgået følgende overenskomst: 1. Slagterlærlinge og delikatesseassistentlærlinge (lærlinge) skal i henhold til erhvervsuddannelsesloven være kontraktmæssigt antaget, og læretiden udgør den tid, Det Faglige Fællesudvalg fastsætter. 2. Arbejdstiden for lærlinge er den samme som for voksne medarbejdere. 3. Forbundtere fra andre brancher i faget kan antages til udlæring i slagter/butiksfaget, og læretiden fastsættes i sådanne tilfælde af Slagterfagets Fællesudvalg. 4. Lønnen for lærlinge fastsættes således: Pr. 1. marts 2012: Pr. 1. marts 2013: Kroner Kr. pr. uge Kr. pr. md. 1. læreår 2.138, ,60 2. læreår 2.492, ,05 Rest læretid 3.037, ,23 Fyldt 24 år 4.219, ,93 Kroner Kr. pr. uge Kr. pr. md. 1. læreår 2.186, ,12 2. læreår 2.548, ,06 Rest læretid 3.105, ,38 Fyldt 24 år 4.314, ,31 Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. 5. Lærlinge, der ikke har ferieret efter ferieloven, sikres tjenestefrihed med løn for det manglende dagantal. Lærlinge, der påbegynder læreforholdet i perioden 1. juli til 31. december, har kun ret til 6 hverdages tjenestefrihed med løn i det ferieår (2. maj - 1. maj), hvori læreforholdet er indgået. Lærlinge får fuld løn i ferien plus et ferietillæg på 1% af den i optjeningsåret indtjente ferieberettigende løn med modregning af tidligere optjent feriegodtgørelse. Ved fratrædelse ydes der feriegodtgørelse efter ferielovens regler. 6. Med hensyn til befordringsgodtgørelse henvises til bilag til overenskomsten. 7. Efter udstået læretid aflægger lærlingen svendeprøve i overensstemmelse med regulativ for afholdelse af svendeprøve inden for slagterfaget i Danmark. 10

13 (NNF Slagter) 8. Denne overenskomst er gældende i samme tidsrum som hovedoverenskomsten. 9. Forbliver lærlingen i Coop efter udlæring, fortsætter vedkommende på månedsløn, nu med de rettigheder, der efter overenskomsten tilkommer månedslønnede svende, og der ydes ferie med løn som for svende på månedsløn. 10. Ved lærlingens skoleophold betaler Coop for kost og logi på skolen. 11. Voksenelever/voksenlærlinge aflønnes jf. 2. Frederiksberg, den 28. juni 2012 Fødevareforbundet NNF (Faglig afdeling) Coop Danmark A/S 11

14 (NNF-Slagter) Bilag 2. GRUPPELIVSFORSIKRING (for lærlinge se bilag 17 om fællesbestemmelserne) Gruppelivsforsikring og Kritisk Sygdom for slagtere Forsikringsdækninger pr. 1. januar Forsikringen omfatter: Sum ved død Invalidesum Kritisk Sygdom Børnesum i henhold til nedenstående skema Udløbssum Gruppelivsforsikring Ved dødsfald, inden udgangen af den måned hvori medarbejderen fylder 65 år, udbetales et engangsbeløb på kr (Pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar, første gang år 2002). Desuden udbetales en børnesum efter nedenstående skema. Børnesum pr. barn i alderen: 0 16 år Fyldt 17 år Fyldt 18 år Fyldt 19 år Fyldt 20 år Fyldt 21 år Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 0 Invalidesum Såfremt medarbejderen, inden udgangen af den måned hvori han/hun fylder 65 år, tilkendes offentlig pension på grund af, at erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3, udbetales et engangsbeløb på kr Kritisk Sygdom Såfremt medarbejderen, inden udgangen af den måned hvori han/hun fylder 62 år, får konstateret en kritisk sygdom, udbetales en sum på kr Udløbssum Når gruppemedlemmet, som har opnået mindst 5 års anciennitet indenfor overenskomstområdet, udtræder af forsikringen mellem det fyldte 60. år til 65. år, udbetales en udløbssum på kr Med venlig hilsen AP Pension 12

15 (NNF Slagter) BILAG 3. JOBLØNSANSÆTTELSE FOR SLAGTERMESTRE 1. Der kan ansættes slagtermestre på jobløn. For disse gælder følgende særlige vilkår: Lønssatser (minimalløn - kr. pr. måned på fuldtid): Pr. 1. marts 2012: kr ,22 Pr. 1. marts 2013: kr ,67 2. Overenskomstens regler om tillæg for arbejde på særlige tider og om betaling for overarbejde gælder ikke for joblønsansatte. 3. De joblønsansattes arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældendes virkeområde. Det må som hovedregel tilstræbes, at arbejdstiden for de joblønsansatte påbegyndes og afsluttes nogenlunde samtidig med arbejdstiden for øvrige medarbejdere på det pågældende arbejdssted. Det kan dog efter omstændighederne være ønskeligt, at en joblønsansat begynder arbejdet tidligere eller afslutter arbejdet senere end øvrige medarbejdere. Det bør i så fald som hovedregel tilstræbes, at den samlede arbejdstid ikke bliver væsentlig længere end den, der er gældende for øvrige medarbejdere. Det følger af ansættelsesforholdets natur, at en joblønsansat, som ansættes med et selvstændigt ansvarsområde, får et tilsvarende ansvar for at udnytte sin arbejdstid hensigtsmæssigt. Når en joblønsansat f.eks. påtager sig overarbejde, er der også åbnet mulighed for, at vedkommende under iagttagelse af sædvanlige driftsmæssige hensyn og efter forudgående underretning i det enkelte tilfælde kan forlade arbejdspladsen i arbejdstiden. 13

16 (NNF-Slagter) Bilag 4. PROTOKOLLAT i tilknytning til joblønsprotokollatet I forbindelse med fornyelsen den 8. maj 1989 af FDBs overenskomst for butiksslagtere er aftalt følgende om joblønsprotokollatet: 1. Det har ikke været hensigten med fastlæggelsen af joblønnedes løn (sats og evt. personligt tillæg) at spare overarbejdsbetaling. Der må ikke gennemsnitligt for de enkelte joblønsansatte blive tale om et timetal, hvorved lønnen kommer i strid med det tilsigtede. FDB sørger for, at butikkerne instrueres herom. Foreligger der tilfælde i strid med det tilsigtede, kan forbundet optage forhandling herom. 2. Inden overenskomstperiodens udløb afholdes der fornyet drøftelse af ordningen. I god tid forinden aftales evt. undersøgelse. Albertslund, den 8. maj 1989 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (Slagtergruppen) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 14

17 (NNF Slagter) Bilag 5. Løngaranti I forbindelse med skiftet af sammenligningsområde er det aftalt mellem parterne, at medarbejdere ansat pr. 28. februar 2011 som følge af overgang til minimalløn med modregningsadgang ikke vil opleve en direkte lønnedgang i det eksisterende job. Pr. 1. marts 2011 ændres lønsatserne fra den hidtil gældende løn til at være identisk med lønrammen på sammenligningsområdet. Differencen i den tidligere lønsats, og den nye lønsats omkonverteres til et personligt tillæg, hvori parterne er enige om der ikke kan ske modregning. Dette tillæg tilføres endvidere lønstigningen på kr. 2,50 gældende for lønstigningen 1. april 2009, lønstigningen på kr. 1,10 gældende for lønstigningen 2010, samt lønstigningen på kr. 1,75 gældende for lønstigningen Ovenstående gælder alle ansatte på overenskomsten inkl. lærlinge. 15

18 (NNF-Slagter) Bilag 6. BARNS SYGDOM OG HOSPITALSINDLÆGGELSE Barns sygdom: Alle medarbejdere, som har været ansat i Coop i mindst 3 måneder, er omfattet af ordningen. Ordningen sigter på de tilfælde, hvor et barn under 15 år pga. sygdom kræver særlig pasning. I dette tilfælde har medarbejderen ret til frihed med samme sygelønsdækning, som pågældende ville opnå ved egen sygdom indtil anden pasning er arrangeret. Frihed med denne sygelønsdækning kan maks. udstrækkes til 1 dag. Med hensyn til anmeldelse af dette fravær gælder det samme, som er gældende for anmeldelse af fravær på grund af egen sygdom. Som dokumentation for at fraværet skyldes et barns sygdom, udfylder medarbejderen ved tilbagekomsten til arbejdsstedet en Melding om fravær på grund af barns sygdom. Meldingen sendes af arbejdsstedet til pågældende personaleadministration. Barns hospitalsindlæggelse: Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der pr. 1. juli 2004 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges med barn under 15 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes i denne sammenhæng fuld løn i op til en uges plantid, dog maks. det tilsvarende beløb på sammenligningsområdet pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. 16

19 (NNF Slagter) Bilag 7. PROTOKOLLAT Fritvalgsmodellen 1) Puljen for den enkelte medarbejder omfattet af ordningen udgør 3 % svarende til 6 feriefridage. Ved valg af løn og pension er procenten 2,7 svarende til 6 portioner af 0,45 %. 2) Pr. 1. marts 2011 tilføres yderligere 0,75 % til fritvalgsordningen. Frem til og med december 2011 udbetales de 0,75 % som løn. Med virkning fra 1. januar 2012 indgår 0,5 % som en del af valgmulighederne, medens de 0,25 % fortsat udbetales som løn (indtil der igen måtte være en hel fritvalgsportion på 0,5 % til rådighed). Ved valg af løn og pension er procenten 3,15 svarende til 7 portioner af 0,45%. 3) Parterne er enige om at implementere fritvalgsmodellen efter de retningslinier som er aftalt parterne imellem. 17

20 (NNF-Slagter) Bilag 8. Fisk og vildt Parterne er enige om at følge ændringen på sammenligningsområdet. 18

21 (NNF Slagter) Bilag 9. PROTOKOLLAT Befordringsgodtgørelse for elever Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den samlede vejlængde er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev/lærling, kan eget transportmiddel anvendes. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på en efter de stedlige forhold billigst og mest hensigtsmæssig måde, og der skal, hvor det er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lignende. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til Arbejdsministeriets regler, når den samlede skolevej er mindst 20 km. eller derover. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejse til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bolig i forbindelse med weekend samt påskeog juleferie, såfremt den samlede længde er mindst 20 km. Bestemmelserne i afsnit 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit. Såfremt Coop, efter aftale med eleven, vælger en anden skole end den i forhold til arbejdspladsen nærmest liggende, og rejselængden ikke overstiger 20 km., betaler Coop elevens transportomkostninger. I øvrigt gælder regler, fastsat af AER i henhold til lov af 18. december 1992 om AER. Albertslund, den 3. juni 1993 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (Landbrugsgruppen) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 19

22 (NNF-Slagter) Bilag 10. PROTOKOLLAT Ved en forhandling den 3. juni 1993 mellem nedennævnte parter blev følgende aftalt: For butiksslagtere i Irma AS tiltræder nedennævnte parter den til enhver tid gældende overenskomst mellem FDB og NNF (Landbrugsgruppen). Følgende er i den forbindelse aftalt: - Irma omfattes kun af regler i "Fællesbestemmelser vedrørende arbejds-forhold i FDB", i det omfang de er tiltrådt i nævnte overenskomst eller er gjort generelt gældende i Irma AS. - Bestemmelser for tillidsrepræsentanter omfatter ikke Irma, idet nuværende ordning med 1 tillidsrepræsentant bibeholdes. - Med hensyn til joblønsordningen er det aftalt, at butiksslagtere i Irma AS indplaceres på grundlag af omsætning p.a., inkl. moms, i følgende omsætningsgrupper: - fersk kød - centralt pakket kød - kødvarer - delikatessevarer produceret i slagterafdelingen Ud over de ovenfor nævnte afvigelser i forhold til Coop/NNF-overenskomsten gælder herefter ingen specifikke Irma-bestemmelser. Tiltrædelsesaftalen har virkning fra den 1. april 1993 og kan med 3 måneders varsel opsiges til udløb med den tiltrådte overenskomst. Albertslund, den 3. juni 1993 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (Landbrugsgruppen) Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 20

23 (NNF Slagter) Bilag 11. PROTOKOLLAT Kursus Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges af de i Tryghedsaftalens 5 stk. 1, litra a og b nævnte grunde, er efter anmodning herom berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed inden for uddannelsestilbud, hvor der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen inden for de seneste 2 år har gennemført i alt 2 ugers efter- og/eller videreuddannelse. Virksomheden dækker udgifterne til deltagerbetaling på op til maksimalt kr ,00. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden, og der ydes derfor fuld løn i de op til 2 ugers varighed af kursusdeltagelsen. 21

24 (NNF-Slagter) Bilag 12. Efteruddannelsesfond/Kompetenceudviklingsfond Med det formål, at de af denne overenskomst omfattede virksomheder sikres den bedst mulige konkurrenceevne samt tilgang af de nye lærlinge, har parterne i fællesskab med virkning fra den 1. april 2007 etableret en for overenskomstområdet gældende Efteruddannelsesfond. Fonden har til formål, at: yde godtgørelse ved deltagelse i kurser, som medarbejdere på virksomheder omfattet af denne overenskomst måtte deltage i, herunder deltagelse på et af de af overenskomstparterne etablerede mesterkurser. Dette sidste gælder tillige mestre. Såfremt medarbejderen deltager i et kursus, hvortil der ydes offentlig eller anden form for støtte indtræder fonden som berettiget til denne godtgørelse. øge kendskabet til Slagterfaget, specielt i relation til de unge mennesker, der efter endt skolegang står foran at skulle vælge erhverv, med det formål at sikre branchen den nødvendige tilgang af nye lærlinge. Den godtgørelse som fonden udbetaler beregnes som den løn, som den pågældende medarbejder normalt oppebærer som personlig løn (mindsteløn + personligt tillæg) men kan dog aldrig overstige kr. 140,- pr. time. I overenskomstperioden kan der ydes 100% løntabserstatning, så længe der er midler i fonden. Godtgørelsen udredes på baggrund af anmodning fra den pågældende medarbejder, bilagt dokumentation for kursusdeltagelse. Arbejdsgiver betaler med virkning fra 1. januar 2008 et årligt bidrag på kr. 100,00 pr. ansat medarbejder under nærværende overenskomst. Pr. 1. marts 2011 udgør beløbet kr. 520,00 pr. medarbejder pr. år. Fonden bestyres af en bestyrelse bestående af tre repræsentanter fra hver af de to organisationer BBA og NNF. Da ordningen alene finansieres af arbejdsgiversiden, varetager denne formandshvervet, ligesom den administrative del beror i BBA. I overensstemmelse med intentionerne med ovennævnte indrømmes der medarbejdere, med et års anciennitet to ugers frihed med løn som anført ovenfor. I overenskomstperioden er betingelsen om et års anciennitet ikke gældende. Overenskomstteksten i sammenligningsområdets protokollat nr. 12/2012 indskrives i parternes regler om Kompetenceudviklingsfonden, idet der dog er enighed om, at andet afsnit skal tydeliggøres, så det tilføjes, at der maksimalt kan opspares 6 ugers frihed til selvvalgt uddannelse. Det er aftalt, at der formelt ikke stilles betingelser for indholdet af de nævnte kurser, idet det dog som udgangspunkt forudsættes, at kurset har til formål at opkvalificere den enkelte medarbejder. 22

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

3.43.0 OVERENSKOMST. mellem. 3F Privat Service, Hotel og Restauration COOP DANMARK A/S. vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 3.43.0 OVERENSKOMST mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og COOP DANMARK A/S vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012 INDHOLD 3.43.0 3F 1 OVERENSKOMSTOMRÅDET... 5 2 ARBEJDSTID... 5 3 LØNFORHOLD...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. 3.57.0 2012/2014 OVERENSKOMST MELLEM 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2012

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF 2 0 1 2-2 0 1 4 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF I N D U S T R I O M R Å D E T 1 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere