Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til"

Transkript

1 Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K,

2 Før du klager til Byggeriets Ankenævn Før du klager til Byggeriets Ankenævn skal du læse denne vejledning og vedtægterne for Byggeriets Ankenævn. summen gerne overstige 1 million kr. inkl. moms. Du kan klage over såvel arbejdets pris som arbejdets kvalitet. Hvem kan klage til Byggeriets Ankenævn Som udgangspunkt er det kun private forbrugere, der har fået udført arbejde i eget hus, to-familiersbolig, ejerlejlighed, andelsbolig eller lejelejlighed, der kan klage til Byggeriets Ankenævn. Som lejer kan din klage kun behandles, hvis arbejdet er udført på dit initiativ og for din regning. Byggeriets Ankenævn kan ikke behandle klager over fællesarbejder udført på eller for hele ejendommen eller en del heraf. Hvad kan du klage over Du kan klage over: nybyggeri, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke arbejder vedrørende forurenet jord), samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Den samlede pris (entreprisesummen) for et nybyggeri (helt, nyopført hus) må ikke overstige 1 million kr. inkl. moms. Har du fået lavet en ombygning, renovering eller tilbygning må entreprise- Hvornår kan du klage Inden du klager til Byggeriets Ankenævn, skal du have klaget over det udførte arbejdes kvalitet eller prisen på arbejdet, til den håndværker, der har faktureret arbejdet. Håndværkeren skal have afvist eller undladt at reagere på klagen. Desuden skal du have betalt den del af regningen, der ikke er uenighed om. Hvad koster det at klage Når du indsender klagen, skal du betale et gebyr på 300 kr. Gebyret tilbagebetales hvis du ikke bliver pålagt sagsomkostninger. Der er i langt de fleste sager nødvendigt at udpege en skønsmand til at vurdere arbejdets kvalitet og/eller pris. Når ankenævnet afgør sagen, besluttes det også om det er dig eller håndværkeren, der skal betale omkostningerne til skønsmanden. De sagsomkostninger, som nævnet kan pålægge dig, må ikke overstige kr. 2

3 Hvad kan du forvente Udgangspunktet i nævnets praksis er, at forbrugeren har krav på en mangelfri ydelse. Af samme grund får indklagede virksomheder mulighed for at udbedre anerkendte mangler, inden der eventuelt iværksættes syn og skøn. Afviser virksomheden at der er mangler ved arbejdet, iværksættes der syn og skøn, hvorefter nævnet træffer afgørelse i sagen. Hvor lang tid tager det at få en sag behandlet ved Byggeriets Ankenævn De fleste sager gennemføres på ca. 4-6 måneder, men det kan tage både længere og kortere tid. Hvad kan jeg bruge en afgørelse fra Byggeriets Ankenævn til Det kommer an på hvad afgørelsen går ud på, og nedenfor er en kort introduktion: Du får helt eller delvist medhold i din klage Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, er afgørelsen i henhold til Lov om Forbrugerklager i udgangspunktet bindende for virksomheden. Det betyder, at hvis virksomheden ikke efterlever afgørelsen, kan du få den tvangsfuldbyrdet gennem fogedretten i din retskreds. Undtagelsen er, hvis virksomheden inden for 30 dage efter afgørelsen er forkyndt for den, skriftligt meddeler sekretariatet at den ikke vil være bundet af afgørelsen. I så fald vil ankenævnets afgørelse ikke kunne tvangsfuldbyrdes gennem fogedretten. Du vil så kunne få hjælp af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at føre sagen ved de almindelige domstole. Som alternativ til tvangsfuldbyrdelse kan du anmelde dit krav i en garantiordning, hvis virksomheden har været tilknyttet én, fx. Byg Garanti. Du indgår forlig med virksomheden Hvis du og virksomheden kan blive enige, kan I indgå forlig. Enten i den indledende fase af sagsbehandlingen eller i forbindelse med afholdelse af skønsforretningen. Du får ikke medhold i din klage Hvis du ikke får medhold i din klage, og du ikke er tilfreds med resultatet, kan du få sagen prøvet ved de almindelige domstole. Hvordan du anlægger en sag ved domstolene kan du læse mere om på Sagen afvises fra behandling Selvom din klage hører ind under nævnets kompetenceområde, sker det at sager afvises fra behandling fra Byggeriets Ankenævn. Det er typisk fordi sagen ikke er egnet til behandling på et skriftligt grundlag. Det er med andre ord vigtigt at du og virksomheden samt evt. vidner afgiver mundtlig forklaring, og det kan kun ske ved domstolene, hvor sagen så må behandles. Nævnet tager altså ikke stilling til om klagen er berettiget eller ej. 3

4 Sådan forløber en sag ved Byggeriets Ankenævn 1. Forbrugeren sender klageskema til sekretariatet 2. Sekretariatet sender svarskema og kopi af klageskema til virksomheden Svarskema Klageskemaa Klageskema a Svarskema 3. Virksomheden sender svarskema til sekretariatet A BYG A/S 4. Sekretariatet udpeger en skønsmand 5. Skønsmanden indkalder parterne til skønsforretning A BYG A/S 6. Skønsforretning afholdes 7. Skønsmanden udarbejder en rapport, som sagens parter kan kommentere 8. Sagen forlægges nævnet, der afsiger kendelse 4

5 Sådan udfylder du klageskemaet Indledning For at du kan få en klage behandlet skal du udfylde klageskemaet. Sender du klageskemaet til Byggeriets Ankenævn med uudfyldte punkter, vil det blive returneret til dig. Sagen kan altså ikke påbegyndes før klageskemaet er fuldt udfyldt. På kan du finde klageskemaet i pdf-format. Klageskemaet kan udfyldes direkte på skærmen. Klageskemaet sendes herefter til sekretariatet pr. på eller pr. post, sammen med en kopi af relevante bilag. Husk at underskrive klageskemaets sidste side. Bilag der er svære at læse eller som er svære at kopiere skal renskrives. Alle bilag og eventuelle billeder skal helst være i A4-format. Der må ikke være clips. Alle bilag i sagen vil blive sendt i kopi til modparten. Er du repræsenteret af advokat, rådgiver eller anden person? Sekretariatet gør opmærksom på, at en af fordelene ved ankenævnsbehandling frem for domstolsbehandling er, at omkostningerne herved er relativt lave, bl.a. fordi sagsbehandlingen er lagt an på, at advokatbistand ikke er påkrævet. I den forbindelse skal fremhæves, at nævnet ikke giver forbrugeren dækning for omkostninger til advokatbistand m.v. Virksomheden du klager over Her skal du skrive navnet på den virksomhed, du har indgået aftale med om at udføre arbejdet, og som har faktureret det arbejde, du ønsker at klage over. Husk at anføre virksomhedens cvr-nummer. Det skal stå på fakturaen. Aftalegrundlaget Har du modtaget et skriftligt tilbud eller overslag på arbejdet, skal det vedlægges klageskemaet i kopi. Bilagslisten skal udfyldes. Husk at nummerere bilagene, så der er overensstemmelse mellem bilagslisten og bilagene. Klagegebyr For at sagen kan behandles skal der være indbetalt klagegebyr og klageskemaet skal være dateret og underskrevet. Du skal vedlægge kopi af kvitteringen for betalt klagegebyr. Ved større byggerier fx tilbygninger eller større ombygninger er aftalegrundlaget i reglen en entreprisekontrakt med tilhørende beskrivelse og tegninger. I disse sager skal såvel entreprisekontrakten som relevante dele af beskrivelse og relevante tegninger vedlægges klageskemaet i kopi. Er tegningerne større end A4-format bedes du kopiere dem ned i A4-størrelse. 5

6 Pris og fakturaliste Det er væsentligt at disse punkter udfyldes omhyggeligt. Påfør samtlige fakturanumre og angiv beløbet på fakturaen inkl. moms og betalingsdatoen. Er der ikke plads på klageskemaet skal en tilsvarende liste vedlægges som bilag til sagen. Husk at vedlægge klageskemaet kopi af fakturaer og kvitteringer for betalte beløb. Jf. vedtægterne for Byggeriets Ankenævn 8, stk. 4 skal du have betalt de erkendt skyldige og forfaldne beløb. Det betyder, at hvis du har modtaget en faktura på kr. og mener der er mangler for kr., skal du have betalt kr. inden sagen kan behandles. Der klages over Ankenævnet kan behandle klager over kvaliteten af og/eller prisen på det udførte arbejde. Ankenævnet behandler ikke klager over fx følgeskader, forsinkelse, dagbods- og erstatningsspørgsmål vedrørende fx. ødelagte bede og indkørsler. Ankenævnet behandler heller ikke klager over køb af byggematerialer. Klagen vedrører Inden sagen kan behandles i Byggeriets Ankenævn skal du have klaget til den indklagede virksomhed. Har du klaget mundtligt uden at virksomheden har reageret på din klage, er det en god ide at sende en skriftlig klage, eventuelt anbefalet. Brevet skal oplyse håndværkeren om, hvilke mangler du mener der er, og desuden give håndværkeren en frist til at udbedre manglerne. Klageforløb Det er vigtigt at dette punkt udfyldes omhyggeligt. Det er kun de konkrete klagepunkter, der nævnes under dette punkt, der vil blive taget stilling til ved sagens behandling. Det forventes ikke, at du anvender tekniske begreber. Det vigtige er, at du beskriver de problemer, der er med det udførte arbejde. Er der ikke plads i klageskemaet, kan du vedlægge en mangelliste som bilag. Husk at dele den op i enkelte punkter svarende til klageskemaet. Skønsmanden vil på skønsforretningen sammen med dig og virksomheden formulere de spørgsmål der skal besvares i skønserklæringen. Skønsforretningen er ikke en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, og det er derfor vigtigt at du skriver alle dine klagepunkter ned i klageskemaet. Husk at ankenævnet ikke behandler klager over følgeskader, forsinkelse, dagbodsspørgsmål og erstatningsspørgsmål vedrørende fx. ødelagte bede og indkørsler. 6

7 Øvrige oplysninger Du skal oplyse om du har en retshjælpsforsikring. Punktet er til brug for de sager, hvor der klages over en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Byggeri. Hvis virksomheden ikke ønsker at være bundet af ankenævnets afgørelse, er din eneste mulighed at starte helt forfra med en retssag. Du vil i den forbindelse ikke kunne bruge den skønserklæring, der er udarbejdet i ankenævnssagen, hvorfor tiden brugt på ankenævnssagen må anses som spildt. Du kan derfor få sagen afvist med henblik på at føre sagen ved domstolene. Vilkårene for retshjælpsdækning kan du læse om i dine forsikringsbetingelser eller ved at henvende dig til dit forsikringsselskab Er du blevet stævnet i sagen, kan du få sagen hævet ved retten og sendt til behandling ved Byggeriets Ankenævn. Dokumentation fra retten om at sagen er hævet skal vedlægges klagesagen, da sagen ikke kan starte ved Byggeriets Ankenævn, før den er hævet ved retten. Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Redaktion: Byggeriets Ankenævn/ Louise Larsen. Foto: Ricky John Molloy. Grafik: Mark Airs, November

8 Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Spørgsmål vedrørende klageskemaet og sagens behandling kan rettes telefonisk til sekretariatet på telefon på hverdage mellem kl eller på mail: Få mere information om Byggeriets Ankenævn på hjemmesiden:

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere