BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003"

Transkript

1 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning, som efter behørig repræsentantskabsbeslutning skal overholdes af medlemmerne, jf. 34 i vedtægter for DANSK BYGGERI. Garantiordningen påregnes således godkendt med de yderligere vedtægtsmæssige tilpasninger, som forholdene kræver. Nærværende vedtægter har til opgave at fungere - de facto - indtil nævnte repræsentantskabsbeslutning vedtages, respektive garantiordningens ophør Formål Garantiordningens overordnede formål er at skabe tillid og tryghed hos den private forbruger ved indgåelse af aftaler med entreprenører og håndværkere, der er medlem af Byggeriets Arbejdsgivere, og dermed omfattet af BYG GARANTIORDNING. Mere konkret er det formålet med garantiordningen at sikre, at private forbrugere ikke lider økonomisk tab som følge af fejl og mangler ved håndværksmæssigt arbejde, bestilt hos og udført af BYG s medlemmer HVEM er dækket? stk. 1 - Garantiordningen sikrer private forbrugere, der har indgået aftale med et BYG-medlem om udførelse af arbejder på forbrugerens private bolig, det være sig én- eller tofamilieboliger, ejerlejligheder, andelsboliger eller sommerhuse, privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug. For så vidt angår arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendommen er sådant arbejde undtaget fra dækning, når det sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Endvidere er omfattet forbrugere, der som lejere for egen regning lader udføre arbejde på det lejede. stk. 2 - Stenhuggerarbejde som i medfør af afgrænsningerne i stk. 1 ville være undtaget fra dækning, er omfattet af garantiordningen, hvis arbejdet er bestilt og betalt af en forbruger i privat øjemed HVORNÅR kan dækning opnås? Det er en betingelse, at forbrugeren har reklameret over for medlemmet - senest 5 år efter afleveringen eller færdiggørelsen af arbejdet og forbrugeren inden samme frist har indgivet klage til

2 Byggeriets Ankenævn eller BYG Malerklagenævn. Det er endvidere en betingelse, at medlemmet ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist, og at forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 3 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen. I de tilfælde, hvor ankenævnet måtte afvise at behandle sagen - f.eks. på grund af behov for supplerende bevisførelse - accepterer garantiordningen at foretage udbedring efter afsagt dom eller voldgiftskendelse. Såfremt BYG-medlemmet er gået konkurs, afgået ved døden eller på anden måde være afskåret fra at deltage i procesforløbet, kan BYG GARANTIORDNING lade en sagkyndig udpege til at fastslå omfanget af eventuelle fejl og mangler HVILKE vilkår gælder for udbetaling under garantiordningen? Det er en betingelse for dækning, at den udførende virksomhed med hvem aftale blev indgået, på aftaletidspunktet var medlem af BYG, at afhjælpningsarbejdet udføres af et BYG-medlem, og at udbetaling først sker, når regning for udførelsen foreligger HVILKE regler skal respekteres af forbrugeren efter anmeldelse af krav under garantiordningen? Det er en betingelse: at forbrugeren medvirker til en fyldestgørende oplysning af sagen og redegør for sit økonomiske mellemværende med den virksomhed, der oprindeligt var antaget til arbejdets udførelse, at forbrugeren accepterer, at garantiordningen rekvirerer kopi af sagens akter i Byggeriets Ankenævn, eller BYG Malerklagenævn, respektive får tilstillet sagsakter fra domstols- eller voldgiftsafgørelse, at BYG GARANTIORDNING kan nægte udbetaling i det omfang, medlemmet har et nettotilgodehavende hos forbrugeren, uanset om dette stammer fra senere byggesag eller fra andet kontraktsforhold mellem parterne. I tilfælde af uenighed om beløbets opgørelse og retsgrundlag, er BYG GARANTIORDNING berettiget til at tilbageholde en eventuel udbetaling, indtil der er truffet en retslig afgørelse, indgået forlig eller lignende, at forbrugeren accepterer, at BYG GARANTIORDNING kan kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt helt eller delvist, hvis de oplysninger, som forbrugeren har afgivet, ikke er korrekte eller fuldstændige, og at BYG GARANTIORDNING indtræder i enhver henseende i forbrugerens krav mod BYGmedlemmet, der oprindelig blev antaget til at udføre arbejdet HVAD dækker BYG GARANTIORDNING?

3 stk. 1 - Fagmæssig afgrænsning BYG GARANTIORDNING dækker dokumenterede tab som følge af mangler ved murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække- eller malerarbejde. Dokumenterede tab som følge af mangler ved tagmalerarbejde dækkes alene, hvis medlemmet på tidspunktet for aftalens indgåelse var medlem af Dansk Byggeri Tagmalere. Ligeledes omfatter garantiordningen ikke færdiggørelse af arbejdsopgaver, som ikke er udført. stk. 2 - dækning i samarbejdssituationer. Såfremt forbrugeren i Byggeriets Ankenævn har fået medhold i klagepunkter ved arbejde på andre faglige områder, kan BYG GARANTIORDNING i særlige tilfælde også dække sådanne dokumenterede tab, hvis arbejdet udgør en mindre del af en samlet entreprise, hvoraf hoveddelen ligger inden for murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger- eller malerområdet, arbejdet er udført af BYG-medlemmet selv eller af BYG-medlemmets underentreprenør. Garantiordningen dækker ikke de tilfælde, hvor BYG-medlemmet har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som har indgået aftale med forbrugere, og hvor hoved- eller totalentreprenøren ikke var medlem af BYG. stk. 3 - Mangler ved byggematerialer. Der ydes ikke dækning for materialefejl, eller fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfulde og ukorrekte produktanvisninger eller vejledninger fra materialeproducenter. Dog dækker BYG GARANTIORDNING mangler ved DVC-mærkede vinduer og yderdøre, fremstillet af BYG s medlemmer. Dækningen herfor er maximalt kr ,- incl. moms pr. komponent / enhed, og den samlede maximumgrænse for dækningen, jf. nedenfor, er stadig gældende. stk. 4 - Andre tab som følge af garantitilsagn Der ydes ikke dækning for tab, der alene kan henføres til særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværksmester, leverandør eller producent. stk. 5 - Følgeskader og indirekte tab Der gives ikke dækning for tab, opstået som en følge af den primære mangel, idet beskadigede indboeffekter og beskadiget løsøre m.v. ikke dækkes. Der ydes endvidere ikke dækning for forbrugerens indirekte tab, f.eks. udgifter til flytning, opmagasinering af møbler, sagsomkostninger m.v.

4 8. - HVOR MEGET dækker BYG GARANTIORDNING? stk. 1 - Forbrugere kan maximalt få dækket det beløb, som det i afgørelsen pålægges BYGmedlemmet at betale til udbedring af mangler. BYG GARANTIORDNING dækker med maximalt kr ,- incl. moms pr. byggesag. En byggesag omfatter således flere byggeopgaver, der udføres enten inden for samme tidsrum eller i naturlig forlængelse af hinanden på samme ejendom og for samme forbruger. stk. 2 - Den årlige maximale dækningssum for BYG GARANTIORDNING udgør kr. 5,0 mio. vedrørende sager, der er rejst ved indbringelse af klage til Byggeriets Ankenævn eller BYG Malerklagenævn, inden for det enkelte kalenderår. BYG s hovedbestyrelse kan dog under ganske særlige omstændigheder forhøje den årlige maximale dækningssum med op til kr. 1,0 mio (forhøjelsesbeløbet), hvorefter den årlige maximale dækningssum for det efterfølgende år reduceres med forhøjelsesbeløbet. stk. 3 - Hvis det ved indgivelse af en anmodning om dækning fra BYG GARANTIORDNING må antages, at den årlige maximale dækningssum med tillæg af et eventuelt forhøjelsesbeløb vil blive overskredet, fordeles den resterende del af den årlige maximale dækningssum med tillæg af et eventuelt forhøjelsesbeløb forholdsmæssigt mellem de af anmodningerne omfattede krav og krav hidrørende fra sager, som er rejst ved indgivelse af klage til Byggeriets Ankenævn eller BYG Malerklagenævn, inden for det pågældende kalenderår. stk. 4 - Der kan ikke ske tilbagebetaling over for forbrugere, der retmæssigt har modtaget støtte fra BYG GARANTIORDNING HVORDAN behandles sagerne? Dersom BYG-medlemmet ikke efterlever en pligt til mangelafhjælpning, jf. 4, kan forbrugeren indbringe sagen for BYG GARANTIORDNING, der meddeler forbrugeren om dækning under ordningen vil kunne finde sted. I bekræftende fald kan forbrugeren herefter entrere med et andet BYG-medlem med henblik på afhjælpning af manglerne. Udbetaling fra BYG GARANTIORDNING sker direkte til det BYG-medlem, der har forestået afhjælpningen. Dersom forbrugeren allerede har betalt for afhjælpningen sker godtgørelsen til forbrugeren på de i 7 og 8 gældende vilkår. Der opkræves ikke gebyr for sagens behandling hos forbrugeren, mens BYG GARANTIORDNING på den anden side kan pålægge medlemmet gebyr for sagens behandling efter medgået tid Medlemmernes forpligtelser stk. 1 - BYG-medlemmer er forpligtet til at efterleve nævnenes kendelser. Forpligtelsen gælder såvel medlemmer, som udfører arbejde direkte for en forbruger, som medlemmer, der udfører arbejde for en forbruger i underentreprise for et andet medlem. stk. 2 - Såfremt BYG GARANTIORDNING har udbetalt et beløb som følge af en entreprenørs manglende efterlevelse af en kendelse, kan BYG rette sit regreskrav imod såvel hovedentreprenøren

5 som underentreprenøren. stk. 3 - Medlemmet er over for BYG forpligtet til at efterleve de vedtægter, som var gældende, da aftalen med forbrugeren blev indgået. Forpligtelsen består også efter medlemmets udtræden af BYG, for så vidt angår arbejde, der er aftalt i medlemsperioden Markedsføring Kun BYG s medlemmer er berettiget til at anvende BYG GARANTIORDNING i markedsføringsøjemed. BYG s hovedbestyrelse fastlægger de nærmere retningslinier for medlemmernes anvendelse af BYG GARANTIORDNING i markedsføringsøjemed eller på anden måde. 12. Nærværende vedtægter er udfærdiget i fortsættelse af de hidtil gældende vedtægter af 1. juli 2001 og gælder fra 1. januar 2003 indtil den indledningsvis omtalte implementering af GARANTIORDNINGEN i regi af DANSK BYGGERI har fundet sted og vedtagelse er sket i repræsentantskabet. 13. Nærværende vedtægter tilsigter at præcisere de administrative vilkår for ordningens fortsættelse indtil vedtagelse af nye vedtægter som anført i 12 kan gennemføres. Administration og beslutning i henhold til nærværende vedtægter sker efter bemyndigelse givet til BYG s direktion. København, den 28. november 2002

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere