Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser"

Transkript

1 Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre samt at fremme og sikre håndværksmæssigt vel udført snedker- og tømrerarbejde. Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Danske Snedker- og Tømrermestre, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde. Garantiordningen forudsætter, at en forbruger inden indgivelse af klage til Håndværkets Ankenævn har givet Danske Snedker- og Tømrermestre mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelsen af en egentlig ankenævnsbehandling, jf. bestemmelse herom i vedtægter for Håndværkets Ankenævn. 2. Garantiordningens ledelse og administration Garantiordningens øverste ledelse er Danske Snedker- og Tømrermestres bestyrelse. Bestyrelsen nedsætter et garantiudvalg, som fastsætter retningslinjer for garantiordningens administration. Administrationen varetages af Danske Snedker- og Tømrermestres sekretariat. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Medlemmer af Danske Snedker- og Tømrermestre er automatisk medlem af garantiordningen, dog undtaget møbelfabrikanter. Danske Snedker- og Tømrermestres medlemmer forpligter sig til at levere vel udført snedker- og tømrerarbejde samt til at iagttage god og redelig forretningsskik. Medlemmerne har pligt til at efterleve kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn, medmindre nævnets kendelse indbringes for de almindelige domstole. Medlemmerne har endvidere pligt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen. Et medlem, der udtræder af Danske Snedker- og Tømrermestre, er forpligtet til at overholde garantiordningens forpligtelser for så vidt angår arbejder, der aftales eller udføres før medlemmets udtræden. Garantiordningen er berettiget til at opkræve særskilt bidrag til garantiordningen efter de regler om kontingentindbetaling, der gælder for Danske Snedker- og Tømrermestre. Garantiudvalget afgør i samråd med Danske Snedker- og Tømrermestres bestyrelse, efter hvilke retningslinjer eventuelle bidrag, deposita og gebyrer skal betales.

2 Kun Danske Snedker- og Tømrermestres medlemmer har ret til at anvende garantiordningens logo. Ved udtræden af Danske Snedker- og Tømrermestre skal virksomheden straks ophøre med at anvende garantiordningens logo. 4. Garantiordningens dækningsområde Garantiordningen er gældende, hvor der er indgået aftale mellem et DST medlem og en privat forbruger, jf. 5. Det er en betingelse for dækning, at virksomheden var medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre på tidspunktet for aftalens indgåelse. Garantiordningen dækker egentligt snedker-, tømrer-, køkken-, tække-, tagdækker og glarmesterarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling/efterbehandling af tage. Garantiordningen dækker udelukkende afhjælpning af mangler ved det udførte arbejde. Garantiordningen dækker således ikke færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført. Der ydes ikke dækning for materialefejl eller fejl som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger eller vejledninger fra materialeleverandører. Der ydes ej heller dækning for udviklingssvigt. Dog dækker DST garantiordning mangler ved DVC- mærkede vinduer og yderdøre, fremstillet af Danske Snedker- og Tømrermestres medlemmer og monteret i ejendomme beliggende i Danmark, eksklusiv Færøerne og Grønland. De samlede omkostninger til udbedring af mangler under garantiordningen kan maksimalt udgøre kr inkl. moms inklusive et eventuelt deponeret beløb fra forbrugeren, jf. 6 pr. byggesag. Garantiordningen benytter et eventuelt deponeret beløb helt eller delvis til at dække afhjælpningsomkostningerne. Forbrugere kan maksimalt få dækket det beløb, som det i afgørelsen fra Håndværkets Ankenævn pålægges medlemmet at betale til udbedring af mangler. For DVC mærkede vinduer og yderdøre er dækningen maksimalt kr. 5000,- inklusiv moms pr. enhed, og den samlede maksimumgrænse for dækningen, jf. ovenfor, er stadig gældende. Det er en forudsætning, at den samlede entreprisesum ikke udgør mere end kr. 1 mio. inklusiv moms. Ved den beløbsmæssige opgørelse henregnes til den samlede entreprisesum ikke alene det oprindelige tilbud, men tillige aftale om udførelse af de øvrige arbejder for den pågældende bygherre og som har tilknytning til eller foretages i forlængelse af den oprindelige entreprise. Den årlige maksimale dækningssum for DST s garantiordning udgør kr. 2 mio. Garantiordningen dækker de direkte udgifter (løn, omkostninger, materialer og avance), der er forbundet med udbedring af mangler samt udgifter til rengøring. Garantiordningen dækker ikke andet direkte tab, fx beskadiget løsøre, eller indirekte tab fx flytteudgifter, sagsomkostninger m.m. Garantiordningen dækker ikke arbejde udført i underentreprise med mindre, at både hovedentreprenør og underentreprenør på tidspunktet for aftalens indgåelse var medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre. Garantiordningen dækker kun mangler ved udført arbejde i Danmark, eksklusiv Færøerne og Grønland.

3 Garantiordningen er i enhver henseende sekundær i forhold til kundens eventuelle øvrige muligheder for dækning af omkostninger gennem forsikring, sikkerhedsstillelse eller lignende. 5. Hvem er dækket af garantiordningen Følgende personer er dækket af garantiordningen: Private forbrugere, der som ejere får udført snedker- og tømrerarbejde i egen bolig eller sommerhus. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført snedker- og tømrerarbejde i egen bolig for egen regning. I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at aftalen om udførelse af snedker / tømrerarbejde eller levering af vinduer/ yderdøre er indgået direkte imellem de ovenfor nævnte personer og medlemmet af Danske Snedker- og Tømrermestre. 6. Grundlæggende betingelser for behandling af en sag Garantiordningens behandling af en sag er betinget af, at den forbruger, der indbringer sagen, har klaget til virksomheden inden 1 år efter arbejdets aflevering eller færdigmelding og givet Danske Snedker- og Tømrermestre mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelse af en egentlig ankenævnsbehandling og deponeret et eventuelt af virksomheden faktureret beløb for det udførte arbejde/leverede døre og vinduer hos garantiordningen, såfremt forbrugeren har tilbageholdt beløbet helt eller delvist i forhold til virksomheden. 7. Sagsbehandlingen Når Håndværkets Ankenævn har afsagt en kendelse, der giver en forbruger omfattet af 5 i nærværende vedtægter helt eller delvis medhold i en klage over et medlem af Danske Snedker og Tømrermestre, kan forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen, hvis den indklagede virksomhed ikke efterlever kendelsen inden udløbet af den i kendelsen fastsatte frist. Sagen skal indbringes skriftligt for garantiordningen på en af garantiordningen godkendt blanket inden 2 måneder efter udløbet af den frist, Håndværkets Ankenævn i sin kendelse har givet den indklagede virksomhed til at opfylde kendelsen. Hvis den indklagede virksomhed indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole, må forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen inden 2 måneder efter de almindelige domstoles endelige afgørelse af sagen. Det vil i givet fald være de almindelige domstoles afgørelse, der vil danne grundlag for behandling i garantiordningen. En forbruger, der indbringer en sag for garantiordningen, er forpligtet til at udlevere kopi af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn samt af en eventuel efterfølgende dom. Garantiordningen kan som betingelse for sagens behandling kræve forbrugerens samtykke til, at garantiordningen rekvirerer kopi af sagens akter i Håndværkets Ankenævn.

4 Garantiordningen foranlediger opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn, hvis kendelsen statuerer, at det udførte arbejde er behæftet med mangler. Garantiordningen betaler for manglernes udbedring, jf. 4, mod regres over for den indklagede virksomhed. Manglerne udbedres af en af garantiudvalget udpeget medlemsvirksomhed. Udbedres mangler af andre end det af garantiudvalget udpegede medlem, dækker garantiordningen ingen del af udgiften. Garantiordningen benytter et eventuelt deponeret beløb helt eller delvis til at dække omkostningerne herved. Garantiordningen indtræder i enhver henseende i forbrugerens krav imod den indklagede virksomhed. Tilsagnet fra garantiordningen er gældende i 12 måneder fra meddelelsen. Hvis der ikke senest 12 måneder efter tilsagnets meddelelse er gjort brug af dette, er tilsagnet bortfaldet og ikke længere gældende. Garantiordningen kan dog på forbrugerens skriftlige begæring, i særlige tilfælde meddele individuelt tilsagn om forlængelse af fristen. 8. Afvisning af sag Garantiordningen kan afvise en sag, såfremt forbrugeren ikke overholder den i 7 anførte frist på 2 måneder. Garantiordningen kan endvidere afvise en sag, såfremt forbrugeren har modsat sig virksomhedens opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn. Garantiordningen kan desuden afvise en sag, når forbrugeren ikke har fået medhold i sin klage i Håndværkets Ankenævn uanset at forbrugeren får medhold i en eventuel efterfølgende retssag. Garantiordningen kan vælge undtagelsesvis at yde dækning til en forbruger, hvis Håndværkets Ankenævn har afvist sagen som bevisuegnet, og forbrugeren har anlagt og fået medhold i en efterfølgende retssag. 9. Forholdet mellem garantiordningen og medlemmerne Danske Snedker- og Tømrermestres medlemmer er forpligtede til at acceptere afgørelser truffet af garantiordningen. Afgørelsen er eksigibel. I det omfang garantiordningen har haft udgifter i forbindelse med opfyldelse af en kendelse fra Håndværkets Ankenævn, har garantiordningen regres over for den indklagede medlemsvirksomhed. Medlemmet er forpligtet til straks at erstatte garantiordningen det beløb, der er medgået til opfyldelse af ankenævnskendelsen. 10. Eksklusion Et medlem af Danske Snedker- og Tømrermestre kan ekskluderes af Danske Snedker- og Tømrermestre efter Danske Snedker- og Tømrermestres vedtægter herom, såfremt medlemmet belaster garantiordningen med tab, som ikke omgående inddækkes. En eventuel eksklusion/udmeldelse fritager ikke medlemmet for at erstatte garantiordningen et eventuelt tab.

5 11. Ikrafttrædelse Garantiordningen træder i kraft pr. 1. januar 2007 og dækker således kun arbejder, der er aftalt efter denne dato. 12. Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan ændres af bestyrelsen for Danske Snedker- og Tømrermestre. Vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2006.

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere