Naturformidling i Nationalpark Vadehavet koordination og kvalitetssikring af offentlige østersture

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturformidling i Nationalpark Vadehavet koordination og kvalitetssikring af offentlige østersture"

Transkript

1 Naturformidling i Nationalpark Vadehavet koordination og kvalitetssikring af offentlige østersture Specialerapport af Helle Thuesen Oktober 2010 Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Vejledere: Erik Kristensen, Biologisk Institut, Syddansk Universitet Thomas Holst Christensen, Kommunernes Vadehavssekretariat, Esbjerg Hans Christian Petersen, IMADA, Syddansk Universitet

2

3 1 Forord Jeg har i mange år været fascineret af Vadehavets særegne natur og de helt specielle oplevelser, den har givet mig, og jeg har interesseret fulgt udviklingen frem til etableringen af nationalparken. Som biologiformidler ser jeg en række spændende muligheder og udfordringer i nationalparken. Det faldt mig derfor naturligt, at den skulle danne rammen om mit speciale. Denne rapport er ment som et fagligt input og inspiration for de implicerede parter og eventuelt for en kommende nationalparkbestyrelse. For mig personligt har projektet været særdeles lærerigt, og jeg glæder mig til fremover at bruge de erhvervede erfaringer og kompetencer i mit arbejdsliv. Jeg vil gerne rette en tak til alle dem, som har deltaget i undersøgelserne på den ene eller den anden måde for tid og villighed til at bidrage. Især tak til de seks arrangører for venlighed og villighed til at deltage samt for fantastiske oplevelser i Danmarks smukkeste natur: Vadehavscentret Vadehavssafari Sort Safari Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk Naturcenter Tønnisgaard Erhardt Ehmsen Tak til min interne vejleder Erik Kristensen for altid at afsætte tid til vejledning og diskussioner og for god sparring. Tak til min eksterne vejleder Thomas Holst Christensen for idéen til projektet samt for konstruktive samtaler og gode idéer undervejs i processen. Tak til medvejleder Hans Christian Petersen for udbytterige samtaler og konstruktiv kritik på den statistiske del. Derudover vil jeg rette en tak til Lise Lyngbye, journalistisk lektor ved Center for Journalistik, SDU, for at kommentere på interviewguides og takkekort, til Morten Skovsgaard, ph.d-studerende ved Institut for Statskundskab, SDU, for starthjælp til spørgeskemaer og statistikprogrammet PASW Statistics og til Marco Chiarandini, adjunkt ved IMADA, SDU, for hjælp til scatterplots. Også tak til Per Andersen, sektionsleder for Vand & Naturressourcer, Orbicon, for værdifulde kommentarer til afsnit vedrørende fødevaresikkerhed. Endelig vil jeg gerne takke Annie Thuesen og Tessa Buchwald for gennemlæsning og konstruktiv kritik, Simon Berg Jakobsen for IT-support og (meget) hjælp til layout samt Mads Lund for at minde mig om, at livet ikke går i stå, selvom man skriver speciale. Helle Thuesen, 8. oktober

4 Indholdsfortegnelse 1 Forord Resumé Abstract Indledning Baggrund og formål Vadehavets natur, med fokus på bevaringsstatus og formidling Naturen Bevaringsstatus Formidling Stillehavsøsters, Crassostrea gigas Biologi og levevis C. gigas som invasiv art livscyklus, reproduktion og spredning Økologiske effekter Stillehavsøsters og mennesker Metodisk tilgang Observationsture Interviewundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser Resultater Sådan foregår turene Spørgeskemaundersøgelse Interviews med turdeltagere Interviews med arrangører Diskussion Kritik af metoder Interviewundersøgelsen Indhold og kvalitet i formidlingen Forvaltning af formidlingen Konklusion Perspektivering Perspektiver for formidlingen Implementering af bæredygtighedsprincippet på østersture og i Vadehavet Referencer

5 2 Resumé Vadehavets storslåede og unikke natur tiltrækker årligt mange besøgende til Vadehavsområdet, og naturformidling på guidede ture bidrager væsentligt til oplevelsen. Antallet af guidede ture forventes således øget i forbindelse med etableringen af Nationalpark Vadehavet. Den besøgendes oplevelse af service, formidling og sikkerhed er væsentlig for at sikre et stabilt eller stigende antal besøgende. Denne opgave fokuserer på koordination og kvalitetssikring af naturformidling, idet offentlige østersture bruges som case. Turdeltagernes forventninger til og oplevelse af turen samt interesse for tilknyttede, oplevelsesøkonomiske aktiviteter afdækkes gennem spørgeskemaundersøgelser og interviews, og den biologiske og formidlingsmæssige faglighed vurderes via observationsture og på baggrund af litteraturstudier. Der laves komparative analyser mellem fem arrangører, heraf tre institutioner og to private. Derudover undersøges de enkelte arrangørers holdninger til turene, formidlingen og de øvrige arrangører med henblik på at vurdere muligheden for en samlet koordinering og kvalitetssikring af formidlingen. Østersture tiltrækker et meget bredt deltagersegment, som generelt udviser stor tilfredshed med turene. Det er essentielt for tilfredsheden, at turen lever op til deltagernes forventninger, hvorfor det er vigtigt at forberede deltagere fysisk og mentalt. Der stilles i rapporten konkrete forslag til at øge biologifagligheden og den formidlingsmæssige kvalitet. Der rettes særligt fokus mod fødevaresikkerhed og turenes potentielle forstyrrelseseffekter, både i formidling og monitering, med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling. Arrangører udviser en overvejende positiv holdning til et øget samarbejde, og der stilles forslag om at organisere formidlere i et eller flere fora, eventuelt som en udbygning af det eksisterende Vadehavets Formidlerforum. Fora vurderes fordelagtigt for kvalitetsikringen af formidlingen og for at skabe bedre og bredere samarbejder mellem formidlerne såvel som med eksterne parter som turistbranchen. Det vurderes at være en fordel at forankre samarbejdet i nationalparken. En partnerskabsmodel mellem formidlere og nationalpark ses i Nationalpark Slesvig-Holsten og vil med nogle få modifikationer kunne anvendes i Nationalpark Vadehavet. 3

6 3 Abstract Every year the spectacular and unique nature of The Wadden Sea attracts many visitors to the Wadden Sea area. Educational information about nature during guided tours is a significant part of the experience. Therefore, the number of guided tours is expected to increase with the establishment of The Wadden Sea National Park. The visitor s experience of service, educational information and security is crucial to ensure a stable or increasing number of visitors. Coordination and quality control is the focus of the present assignment using public oyster tours as a case study. I identify the participants expectations for and experience of a guided tour as well as their interest in leisure economic activities. This is done through self-administered questionnaires as well as interviews. The professional competencies of the tour guides, with respect to the biological aspects and educational information, are evaluated on the basis of observations and scientific literature. Comparative studies are made between five tour operators, of which three are public and two are private companies. Likewise, the tour operators attitude towards the tours, the educational information and the other tour operators is studied in order to evaluate the possibility of a unified coordination and quality control of the educational information about nature. Public oyster tours attract participants from a wide range of segments. These participants are generally very satisfied with the tours. It is crucial for participant satisfaction that the tour lives up to their expectations requiring that participants must be prepared for the tour both physically and mentally. The report provides specific propositions to enhance the quality of the educational information. In order to ensure a sustainable development, food safety and the potential disturbance effects on the ecosystem are brought into focus with respect to the educational information and the monitoring aspect. Tour operators are mainly positive towards a closer cooperation, and it is suggested that operators be organised in one or several fora, possibly an extension of the already existing Vadehavets Formidlerforum. Fora are expected to enhance quality control of the educational information and to ensure a closer and broader collaboration among tour operators as well as between tour operators and external partners such as the tourist industry. The collaboration should be rooted in the national park. A partnership model between tour operators and the national park, as seen in National Park Schleswig-Holstein, would be applicable in the Danish Wadden Sea National Park with a few modifications. 4

7 4 Indledning Vadehavet er et unikt økosystem. Det tidevandspåvirkede landskab er blandt andet karakteriseret ved vadeflader, marsk og barriereøer, og området er et af verdens vigtigste vådområder (Marencic 2009). Med en betydelig primærproduktion og en enorm biomasse af bentisk fauna er det et vigtigt opvækststed for fiskeyngel, ligesom det er en særdeles vigtig lokalitet for især trækfugle. For mennesket har området også haft stor betydning gennem århundreder, idet det har været anvendt til landbrug, fiskeri og andre aktiviteter. Menneskets påvirkning har således dannet det kulturlandskab, som ses i dag (Wolff & Zijlstra 1980; Wiersma et al. 2009). Gennem de senere år har især den rekreative brug af området været stigende, og turismen er et særdeles betydningsfuldt erhverv. Således har besøgstallet for Vadehavet i forbindelse med guidede naturture gennem en årrække ligget stabilt på besøgende pr. år. Fra 2004 er tallet steget betydeligt, hvilket tilskrives en ny aktør på markedet, Sort Safari (Thomas H. Christensen, pers. kom.). Den massive indvandring af stillehavsøsters, Crassostrea gigas, har gjort østersture til en af de aktiviteter, som i stigende grad tiltrækker besøgende (appendiks 5) og således kan medvirke til at øge besøgstallet og døgnforbruget, især uden for hovedsæsonen i juni-august (appendiks 1.5). Vadehavscentret begyndte at arrangere turene i og blev senere efterfulgt af både institutioner og private. Turene har samtidig været genstand for megen medieopmærksomhed gennem de seneste år. Men hvorfor er de besøgende interesserede i østersture, og hvad får de ud af at deltage i en tur? I denne opgave fokuseres på den naturformidling, der foregår i forbindelse med østersture, idet der foretages en komparativ analyse af fem forskellige arrangører. 5 Baggrund og formål I 2008 blev Vadehavet udpeget til mulig nationalpark sammen med fire andre områder i Danmark Thy, Mols Bjerge, Skjern Å og Kongernes Nordsjælland. Nationalpark Vadehavet indvies 16. oktober Den kommende nationalpark skal leve op til i alt 10 sidestillede formål formuleret i Lov om nationalparker nr. 533 af (Nationalparklov 2007). Fire af formålene lyder således: bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne. I den forbindelse vil det være relevant med klare retningslinier for, hvordan Vadehavets naturressourcer beskyttes, benyttes og formidles. En af disse naturressourcer er stillehavsøsters på vaderne. 1 (sidst set ) 5

8 Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en invasiv art, som nu forekommer i store mængder i hele Vadehavet fra Ho Bugt i nord til Den Helder, Holland, i syd. I den danske del af Vadehavet anslås det, at biomassen (levende vådvægt) i 2006 var tons (Nehls & Büttger 2007). I 2007 var tallet steget til tons (Kristensen & Pihl 2008). Det vurderes at være usandsynligt, at C. gigas kan udryddes fra Danmark (Nehls & Büttger 2007), dels fordi de mulige fangstredskaber ville skade de naturlige økosystemer, dels fordi rekruttering af østerslarver kan forventes at ske fra den tyske og hollandske del af Vadehavet, hvor C. gigas forekommer i store mængder (Nehring 2006). Den rekreative udnyttelse af stillehavsøsters er i fuld gang. Både institutioner og private arrangerer således østersture, hvor deltagerne med en guide går ud på vaderne og indsamler og spiser østers. Disse østersture har vist sig meget populære. I efteråret 2009 besluttede Vadehavscentret således at udbyde flere ture end først planlagt 2. Imidlertid er der visse komplikationer ved disse ture. Heraf kan især fremhæves: Formidling: Enhver kan udbyde en østerstur. Det vil sige, at der ikke er nogen samlet formidling og dermed heller ingen kvalitetssikring af formidlingen Forstyrrelser: Færdsel på vaderne kan tænkes at påvirke økosystemet eller dele heraf. Der findes kun ganske få undersøgelser af rekreative aktiviteters indvirkning på vaderne. Færdslen reguleres gennem Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet (Vadehavsbekendtgørelsen 2007), ligesom de kommende vand- og naturplaner forventes at få en regulerende effekt Fødevaresikkerhed: Østers kan indeholde algetoksiner, som i værste fald kan være dødelige for mennesker (Hallegraef 2003) Denne opgaves hovedspørgsmål er derfor: Hvordan kan man koordinere og sikre kvaliteten af den formidling, der foregår ved offentlige østersture i den kommende Nationalpark Vadehavet? Undersøgelsen munder ud i: vurdering af den nuværende situation identifikation af udbydere, formidlingens kvalitet, nuværende interaktion mellem udbydere samt turdeltagernes mening om turene afklaring af turdeltagernes ønsker til og behov for formidling og tilknyttede oplevelsesøkonomiske produkter såsom overnatning, restaurantbesøg etcetera anbefalinger til en samlet kvalitetssikring og koordination af østersture anbefalinger til færdsel på vaderne og fødevaresikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med indsamling og indtagelse af østers 2 (set ) 6

9 Jeg vil fokusere på stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og vil derfor ikke forholde mig til problematikker om f.eks. blåmusling, Mytilus edulis. Dog vil C. gigas indvirkning på andre arter blive belyst. Jeg fokuserer på den rekreative indsamling og undersøger ikke mulighederne for kommerciel høst af C. gigas, da dette emne trods sin relevans falder uden for denne opgaves afgrænsning. 6 Vadehavets natur, med fokus på bevaringsstatus og formidling 6.1 Naturen Vadehavet strækker sig med mere end 500 km kystlinie fra Blåvandshuk og Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland (Wolff & Zijlstra 1980; Laursen et al. 1997; Marencic 2009). Selve Vadehavet dækker ca km 2 (Wolff & Zijlstra 1980), hvoraf den danske del på 850 km 2 svarer til lidt mere end 10% (Laursen et al. 1997). Tidevandsfladerne udgør et af verdens største, samlede vadefladearealer og er et af verdens vigtigste vådområder (Marencic 2009). Området er karakteriseret ved sand- og mudderflader med tidevandspåvirkning. Der er højvande to gange i løbet af 24 timer og 50 minutter (Dijkema et al. 1983), og tidevandsforskellen varierer fra 1,3 meter ved Den Helder i Holland til næsten 4 meter ved Den Tyske Bugt. Ved Blåvandshuk er forskellen 1,5 meter, og mod syd er den stigende (Wolff & Zijlstra 1980; Dijkema et al. 1983). Tidevandet sikrer sammen med den begrænsede ferskvandstilførsel en transport af sediment, organisk materiale og næringsstoffer. Den lokale primærproduktion er estimeret til gram carbon pr. m 2 pr. år, og tilførslen af organisk carbon er i samme størrelsesorden (Postma & Rommets 1970; Wolff & Zijlstra 1980; Loebl et al. 2007; Marencic 2009). Dette er livsgrundlaget for en lang række arter. Livet på vadefladerne er dynamisk og barskt; temperaturen varierer normalt fra 1 til 20 C, og saliniteteten er typisk 25-30, afhængigt af eksempelvis ferskvandstilførsel. Desuden blotlægges cirka 2/3 af vaden ved ebbe, så organismerne skal kunne modstå udtørring, kulde og varme (Dankers et al. 1983). Det resulterer i en lav artsdiversitet men en høj biomasse af bentisk fauna (Wolff & Zijlstra 1980; Marencic 2009), hvoraf nogle af de vigtige arter er sandorm, Arenicola marina, frynseorm Nereis diversicolor, slikkrebs, Corophium volutator, stor dyndsnegl, Hydrobia ulvae samt bivalver, eksempelvis blåmusling, Mytilus edulis (Smit & Wolff 1983; Reise 2002). Beukema (1976, set i Wolff & Zijlstra 1980) viste for den hollandske del af Vadehavet, at kun seks arter, nemlig fem Bivalvia-arter samt sandorm, tilsammen udgør 90% af biomassen. Dankers et al. (1983) estimerede densiteten af den bentiske fauna til 2-4 millioner individer pr. m 2 (inklusiv meiofauna) og anslog den årlige sekundærproduktion til 20 gram organisk materiale (tørvægt) pr. m 2 pr. år. Højere biomasse kan ses lokalt (Beukema 1976, set i Wolff & Zijlstra 1980). Alene for Hydrobia ulvae har Jensen (1992) fundet tætheder over individer pr. m 2. Til sammenligning anslås den samlede prædation at være gram pr. m 2 pr. år (Dankers et al. 1983; Smit & Wolff 1983). Den høje biomasse af invertebratfaunaen gør området til et vigtigt opvækststed for fiskeyngel (Dankers et al. 1983) samt et meget vigtigt raste- og fourageringsområde for træk- og standfugle (Smit 7

10 & Wolff 1983). Således er det påvist, at området er af international betydning for 52 populationer fordelt på 41 arter af trækfugle (Meltofte et al. 1994). 6.2 Bevaringsstatus I dette afsnit beskrives kort de vigtigste og for opgaven mest relevante udpegninger for den danske del af Vadehavet Internationale udpegninger og forpligtelser Vadehavet er udpeget til habitatområde (H78) 3 i henhold til EFs habitatdirektiv fra 1992 (senest revideret 2007) på baggrund af en lang række habitater, heriblandt nr. 1140: mudderog sandflader blottet ved ebbe. Desuden er området som følge af EFs Fuglebeskyttelsesdirektiv udpeget til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. F57 på baggrund af en lang række gæs, terner, ande- og vadefugle. De fleste er trækfugle og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. mere end 1% af den samlede bestand på verdensplan (appendiks 1.6). De af direktiverne udpegede områder er alle en del af det europæiske Natura 2000-netværk, og målsætningen for områderne er at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de relevante naturtyper og arter. Det forpligter blandt andet medlemslandene i EU til at beskytte, vedligeholde og evt. reetablere habitater (BEK nr ). Ramsarkonventionen er en international traktat, hvis formål er beskyttelse af vådområder af international betydning med specielt henblik på vandfugle (Bekendtgørelse om Ramsarkonventionen 1978). Vadehavet er udpeget som Ramsarområde (nr. 27) (BEK nr ), og arealet er identisk med EF-fuglebeskyttelsesområdet 4. Det internationale Vadehav blev grundet økosystemets sårbarhed over for international skibstrafik i 2002 udpeget til Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) af den Internationale Maritime Organisation (IMO) efter fælles indstilling fra de tre Vadehavslande (appendiks 1.7). Desuden har de tre Vadehavslande underskrevet Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA). Aftalen forpligter parterne til at opretholde en gunstig bevaringsstatus for de pågældende fuglearter via en forvaltning, der arbejder efter forsigtighedsprincippet (AEWA 2008). I 1978 indledtes et trilateralt samarbejde (The Trilateral Wadden Sea Coorperation, TWSC) mellem de tre vadehavslande Danmark, Tyskland og Holland. Detudmøntede sig i 1987 i et fælles sekretariat (The Common Wadden Sea Secretariat, CWSS). I 1997 forelå den første, fælles Vadehavsplan, som er fornyet i Samarbejdet fokuserer på forvaltning og beskyttelse, og monitering og anden forskning er forankret i the Trilateral Monitoring and Assessment Program, TMAP (CWSS 2010a; CWSS 2010b). 3 marine_omraader.htm (sidst set ) 4 (sidst set ) 8

11 6.2.2 Nationale udpegninger Fredning og Vildreservat Vadehavet De to formål med Vadehavsbekendtgørelsen (senest revideret 2007) er at sikre en bæredygtig forvaltning af området samt sikre, at Danmark opfylder de internationale forpligtelser, herunder EU-habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsarkonventionen. Bekendtgørelsen afgrænser vildtreservatet og fastsætter regler for færdsel, jagt og optagning af organismer fra havbunden. Skov- og Naturstyrelsen er ansvarlig myndighed (Vadehavsbekendtgørelsen 2007) Nationalpark Lov om nationalparker blev vedtaget i 2007 (Nationalparklov 2007), og Thy Nationalpark blev som den første udpeget. Den 17. januar 2008 udpegede miljøministeren yderligere fire mulige nationalparker, blandt andet Nationalpark Vadehavet. Den indvies 16. oktober , idet bekendtgørelsen har været i offentlig høring 4. maj til 9. september De overordnede formål med oprettelse af nationalparker i Danmark er at sikre naturmæssige, landskabelige og kulturelle værdier. Dette skal ske i samspil med menneskelige interesser af forskellig art, f.eks. formidling, friluftsliv og lokal erhvervsudvikling. Nationalparklovens formål stykkes ud i 10 delformål, som omhandler disse aspekter (Nationalparklov 2007). Ingen delformål prioriteres højere end andre. I udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet (Udkast til nationalparkbekendtgørelsen 2010) lægges der i formålet desuden vægt på den naturmæssige bevaring og udvikling af internationalt betydningsfulde områder, eksempelvis vadeflader, samt på det trilaterale samarbejde ( 2). I målsætningerne for nationalparkens udvikling ( 3) indgår blandt andet: udvikling af friluftsliv og turisme på et bæredygtigt grundlag (nr. 6) beskyttelse af sårbare naturområder via zonering og formidling (nr. 7) udvikling af formidling i samarbejde med lokale aktører og via koordinering af aktiviteter (nr. 8). Organisationen er bygget op omkring en nationalparkbestyrelse, som er ansvarlig for nationalparkfonden og -planen. Bestyrelsen får inputs fra et nationalparkråd bestående af repræsentanter for lokale myndigheder og interesse- og erhvervsorganisationer. Desuden nedsættes et nationalparksekretariat, som skal bistå bestyrelsen og nationalparkrådet i deres arbejde. Nationalparken får ikke myndighedsstatus, så alle aftaler foregår på frivillig basis. Nøgleordene er frivillighed, lokal forankring og planlægning (Nationalparklov 2007). 5 (sidst set ) 9

12 6.3 Formidling Vadehavets Formidlerforum Afsnittet er skrevet på baggrund af VFFs præsentationsmateriale (se appendiks 1.1 og 1.2). Vadehavets Formidlerforum (herefter VFF) er et samarbejde mellem offentlige og selvejende institutioner i de fire vadehavskommuner med det formål at koordinere natur- og kulturformidlingen i området og skabe et tættere samarbejde mellem institutionerne. VFF blev oprettet i forbindelse med Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet. Organisationen ledes af en styregruppe bestående af tilskudsgiverne, dvs. de fire kommuner, SNS Vadehavet samt Frilutsrådet. Der er nedsat en koordineringsgruppe, som består af repræsentanter fra medlemsorganisationerne. Kordineringsgruppen er ansvarlig for drift og udvikling. Herunder er ansat en koordinator og udviklingsmedarbejder (Ulrik Geldermann Lützen), som pt. har to projektansatte medarbejdere. I de forløbne år er der udviklet konkrete samarbejdstiltag som hjemmesiden beregnet til undervisningsbrug i folkeskolen. I fremtiden sigtes der på et mere formaliseret partnerskab mellem institutionerne for at styrke det interne fællesskab og dialogen med turistbranchen. Det er blandt andet målet at være den primære formidlingssamarbejdspartner i nationalparken og gennem faglig kompetence at kvalitetssikre og bidrage til udviklingen af formidlingen i nationalparken Destination Sydvestjylland nyt samlet turistfremstød for de fire Vadehavskommuner og Vejen Kommune Afsnittet bygger på tre foldere om projekterne (appendiks 1.3, 1.4 og 1.5). Sydvestjysk Udviklingsforum (herefter SVUF) er en fælleskommunal forening mellem de fire Vadehavskommuner og Vejen kommune. Målet er at styrke områdets vækst og udvikling 6. Det sker gennem projekter, hvoraf især Vadehavsprojektet og projekt Destination Sydvestjylland skal fremhæves. Projekt Oplevelsesøkonomi i og omkring Nationalpark Vadehavet, i daglig tale kaldet Vadehavsprojektet, arbejder mod at udvikle oplevelsesøkonomien i den kommende nationalpark for at sikre en højere besøgsrate uden for højsæsonen samt et øget døgnforbrug pr. besøgende. Dette vil betyde øget vækst, arbejdspladser og øvrig udvikling i området (NIRAS 2006). Projektet er opdelt i fire tematiske søjler samt en række forbindende aktiviteter, herunder formidling af projektet. De fire temaer er natur, kunst, maritime oplevelser samt Vadehavets produkter. Resultaterne fra Vadehavsprojektet integreres i Destination Sydvestjylland. Destination Sydvestjylland er et nyt, samlet turistfremstød for de fem kommuner, forankret i disses turistorganisationer. Et forbedret kundekendskab, kvalitetssikring samt målrettet markedsføring er nogle af de vigtige skridt mod målet om at skabe Danmarks digitale turistdestination. Desuden er kompetenceudvikling og kommunikation mellem aktørerne en vigtig del af processen, blandt andet mellem offentlige og private. 6 (sidst set ) 10

13 7 Stillehavsøsters, Crassostrea gigas I dette afsnit gives dels den nødvendige baggrundsviden for at vurdere C. gigas rolle i Vadehavet og dels et velfunderet overblik, som kan bruges af arrangører til at informere om og perspektivere artens økologiske funktion. 7.1 Biologi og levevis Stillehavsøsters, Crassostrea gigas (Thunberg 1795), er et toskallet bløddyr (Bivalvia), som optræder naturligt omkring Japan (Reise 1998; Drinkwaard 1999). Skallerne er grå eller hvidlige og karakteriseret ved asymmetri, idet den højre, øverste skal er flad og den venstre mere konkav (Reise 1998; Drinkwaard 1999; Troost 2010). Skallængden er normalt 8-20 cm (Reise 1998), men kan i sjældne tilfælde nå 40 cm (Nehring 2006). Skallens tykkelse og form er substrat- og densitetsafhængig. Det betyder, at østers, der vokser på tætte banker, danner lange, tynde skaller. På stenbund bliver de rundere, og ved udsættelse for bølger danner de tykkere skal (Quayle 1988; Schmidt et al. 2008). Skallens vækstringe tillader ikke sikker aldersbestemmelse, som det ellers er tilfældet ved visse andre arter af bivalver (Quayle 1988). Billede 1: Skaller af stillehavsøsters på østersbanke ved Vester Vested Arten vokser ved temperaturer mellem 10 og 40 C (ved en salinitet på ) og tåler ned til -5 C (Troost 2010). C. gigas når i Tyskland en størrelse på mm efter et år, og i løbet af endnu et år har de typisk nået en længde på mm (Reise 1998; Diederich 2006). C. gigas filtrerer vandet for blandt andet fytoplankton og bakterier, men tager også invertebratlarver og detritus. Et individ kan filtrere op til 80 L pr. dag, og filtrationsraten er op til 30 L pr. time under optimale temperatur- og salinitetsforhold (Quayle 1988). Ved temperaturer mellem 5 og 25 C er filtrationsraten pr. individ 1,2-12,5 L pr. time (Troost 2010). Østerslarver bundslår på hårdt substrat, og det foretrukne habitat i Vadehavet er udsatte, intertidale muslinge- og østersbanker (Reise 1998; Diederich 2005). Bundslåning på andre C-gigas-individer foretrækkes (Diederich et al. 2005; Kochmann et al. 2008), men larver bundslår også på blåmusling, Mytilus edulis eller andre arter, eksempelvis strandsnegl, Littorina littorea. Dette kan medføre, at det pågældende dyr dør som følge af overvoksning af C. gigas (Reise 1998). 7.2 C. gigas som invasiv art livscyklus, reproduktion og spredning C. gigas er for det meste særkønnede med mulighed for kønsskifte i vinterperioden (Quayle 1988). Castaños et al. (2009) rapporterer, at unge individer op til 27 mm altid er hankøn, mens der hos ældre individer (> 80 mm) er overvægt af hunner. Årsagerne til kønsskifte er ikke helt klarlagt, idet Quayle (1988) og Reise (1998) angiver, at fødemangel bevirker et skift fra hun- til hankøn, mens Fabioux et al. (2005) ikke kan påvise dette, men i stedet peger på lave temperaturer. Befrugtning foregår i vandmasserne i modsætning til den interne 11

14 befrugtning hos Ostrea-arterne (Quayle 1988; Nehring 2006). Gydning sker sidst i juli og i august, og en voksen hun kan producere mere end 50 millioner æg pr. gydning (Troost 2010). Efter dage bundslår de pelagiske larver, og allerede den følgende sommer kan de være kønsmodne (Quayle 1988; Reise 1998; Troost 2010). C. gigas kan blive op til 30 år gammel (Quayle 1988) Gydning og rekruttering Vandtemperaturen er afgørende for yngle- og rekrutteringssucces (Diederich et al. 2005). Castaños et al. (2009) argumenterer med udgangspunkt i Sydamerika for et temperaturvindue med 17 C som nedre grænse. I Canada er C. gigas observeret gyde ved temperaturer på 15 C, men vandtemperaturer over 20 C er normalt påkrævet for at opnå succesfuld rekruttering (Nehls et al. 2006; Wrange et al. 2010). Reproduktion og bundslåning i Holland i 1976 skyldtes vandtemperaturer over 20 grader i mere end 50 sammenhængende dage (Drinkwaard 1999). Rekruttering i Vadehavet er grundet svingende gennemsnitstemperaturer ikke succesfuld hvert år. Ved Sylt faldt rekrutteringssucces i perioden sammen med somre, hvor vandtemperaturen i juli og august var signifikant højere end normalt (Diederich et al. 2005) Overlevelse Østerslarver kan ved sin hurtige og vertikale svømning bedre end blåmuslingenlarver undgå prædation (CWSS 2006; Troost 2010). Overlevelsesraten for juvenile østers er høj (Diederich 2006; Schmidt et al. 2008), hvilket dels tilskrives en lav prædation (se afsnit 7.3) (Schmidt et al. 2008; Schmidt et al. 2010) og dels en tolerance over for lave vintertemperaturer (Reise 1998; Diederich 2006). Reise (1998) påviste en overlevelsesprocent på 66 efter en usædvanligt hård vinter i 1995/96 i Lister Dyb syd for Rømø. Personlige observationer rapporteret fra Vadehavssekretariatet og Vadehavscentret efter vinteren tyder på en væsentlig dødelighed, formentlig som følge af store forekomster af is og isskruninger Introduktion, spredning og bestandsudvikling I 1964 fik hollandske østersdyrkere tilladelse til at importere C. gigas som seed stock, da arten ikke forventedes at kunne reproducere sig på så nordlige breddegrader (Drinkwaard 1999). I 1983 sås de første vilde østers i den hollandske del af Vadehavet (Schmidt et al. 2008). I 1986 begyndte produktionen på Sylt, hvilket var medvirkende til spredning af østerslarver fra kultur til natur (Reise 1998; Diederich et al. 2005; Diederich 2005; Nehls et al. 2006). Efter fem år fandt man den første, vilde stillehavsøsters i området (Reise 1998). I den danske del af Vadehavet blev den første fundet i 1996 (Kristensen & Pihl 2006; Wrange et al. 2010). Fra 2006 til 2007 steg bestanden fra tons til tons, og i efteråret 2008 estimeredes tons (Kristensen & Pihl 2008). Nu har arten spredt sig og findes langs Vestkysten, i Limfjorden, i Isefjord (Wrange et al. 2010), ud for Kalundborg, i Horsens og Vejle Fjord samt mellem Fyn og Langeland 7. Det menes, at C. gigas har spredt sig fra Vadehavet til Limfjorden og videre til Sverige (Wrange et al. 2010), idet Drinkwaard (1999) påviser, at larver kan drifte med strømmen 8-10 kilometer pr. dag. Arten findes nu også i Norge (Wrange et al. 2010). 7 (sidst set ) 12

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Muslingeudvalget (Udvalg vedr. bæredygtig udnyttelse af muslinger i danske farvande) Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Limfjorden: Kort over områder, der er anvendelige eller med forbehold anvendelige

Læs mere

Kandidatspeciale af Mikkel Beck Randløv

Kandidatspeciale af Mikkel Beck Randløv D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T A f d e l i n g e n f o r T e r r e s t r i s k Ø k o l o g i B i o l o g i s k I n s t i t u t Kandidatspeciale

Læs mere

Indsatsplan mod mårhund i Danmark

Indsatsplan mod mårhund i Danmark Indsatsplan mod mårhund i Danmark Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2010 MIRDINEC (NAT SE 344) Titel: Indsatsplan mod mårhund Indsatsplanen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, 2010 Fotos s.

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark

Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark Titel: Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark. Forvaltningsplanen er udarbejdet af Naturstyrelsen, 2012 Fotos Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto

Læs mere

Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010. Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen

Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010. Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen Titel: Afrapportering af minkprojektet 2010 Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2010 Redaktion: Dorte Flindt-Egebak og Thomas Borup Svendsen Forsidefoto: Helge Sørensen Fotos: Gert Hansen, Sten Christoffersen,

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet

Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Destination Verdensarv Vadehavet Bæredygtig Turisme i Verdensarvsområde Vadehavet Indholdsfortegnelse Arbejdet i forbindelse med strategien for bæredygtig turisme er blevet udført

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Titel: Udkast til Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark beskrivelse af reguleringstiltag

Titel: Udkast til Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark beskrivelse af reguleringstiltag Titel: Udkast til Forvaltningsplan for mink (Neovison vison) i Danmark beskrivelse af reguleringstiltag Forvaltningsplanen er udarbejdet af Naturstyrelsen, 2011 Fotos Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5

Læs mere

Sammenhængende natur i et fremtidigt perspektiv

Sammenhængende natur i et fremtidigt perspektiv Sammenhængende natur i et fremtidigt perspektiv En undersøgelse af muligheder og barrierer for implementering af sammenhængende natur i lyset af kommunalreformen Ecological coherent nature in a future

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune

Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune Landsbyplanlægning i Silkeborg Kommune - med Mausing som case Village Planning in Silkeborg Municipality Speciale i landskabsforvaltning efterår 2011 Lene Meklenborg LFK 08 001 Københavns Universitet Landsbyplanlægning

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Aktuel Udbredelse og jagtlig udnyttelse af dåvildt Dama dama i Danmark samt spredning på den fri vildtbane gennem de seneste 25 år

Aktuel Udbredelse og jagtlig udnyttelse af dåvildt Dama dama i Danmark samt spredning på den fri vildtbane gennem de seneste 25 år Aktuel Udbredelse og jagtlig udnyttelse af dåvildt Dama dama i Danmark samt spredning på den fri vildtbane gennem de seneste 25 år Current distribution and hunting utilization of fallow deer Dama dama

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Abstrac Steffen Hansen Tang, en overset ressource? - Nye veje mod et bæredygtigt landbrug

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere