VELFÆRDSSTATEN? KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFÆRDSSTATEN? KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK"

Transkript

1 VELFÆRDSSTATEN? KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

2

3 KAN VELFÆRDSSTATEN REDDES? Opløsningen af den såkaldt Nordiske velfærdsmodel var et tema på Nordisk Sommerlejr Edeltraut Felfe, tysk professor i statskundskab med speciale i Nord europa, havde oplægget til dis kussionerne. AF PROF. EDELTRAUT FELFE Spørgsmålene er: Kan velfærdssamfundets sammenbrud forhindres gennem en reformering af kapitalismen? Og kan kapitalismen reformeres så meget, at velfærdsstaten kan reddes? Lad mig først definere hvad jeg i forbindelse med temaet forstår ved velfærdsstat. Velfærdsstaten findes jo også i en borgerlig og sågar en neoliberal minivariant. Så taler man om ombygning, forandring, reformering for at bevare velfærdsstaten. Det begreb er jo i jeres lande så populært og rodfæstet, at selv dets modstandere udnytter det til deres egne politiske formål. Modellens kendetegn Jeg tager udgangspunkt i velfærdsstaten, som den mere eller mindre eksisterede hos jer til op i 1970 erne og 80 erne, dvs. med følgende kendetegn: skattefinansieret social sikkerhed ved alle indkomstbortfald i livet, først og fremmest gennem den offentlige sektor, 3

4 i vidt omfang lige uddannelsesmuligheder for alle, uanset indkomst eller formue, offentligt sundhedsvæsen med omtrent lige vilkår for alle, socialt boligbyggeri, socialt acceptable huslejer, grundlæggende eksistensbehov som energi, kommunal infrastruktur og transport- og trafiknetværk blev stillet til rådighed hovedsagelig uden skelen til profit, den kapitalistiske produktionsmåde blev aldrig anfægtet, og velfærdsstaten hørte op ved fabriksportene. I. Modellens forudsætninger Hvorfor kunne denne velfærdsstat opstå i midten af 1930 rne og være relativt vellykket helt op i 1950 erne og 60 erne? Her vil jeg pege på et par omstændigheder, som jeg har dokumenteret med egen forskning: For det første: Det er bevisligt, at Oktoberrevolutionen, den tyske november revolution (i 1918), sejren over den tyske fascisme, som blev vundet først og fremmest ved Sovjetunionens indsats, og udviklingen af det socialistiske verdenssystem har spillet en afgørende rolle. Der fandtes et alternativ til kapitalismen. Først og fremmest har de socialpolitiske fordele i vores del af verden været med til at indbygge socialstaten i kapitalismen. I Forbundsrepublikken Tyskland har DDR så at sige altid siddet med ved forhandlingsbordet til gavn for de vesttyske arbejdere. En repræsentant for det svenske storbourgeoisi mente i 1992: Med kommunismens bortfald er selve for udsætningen for den nordiske model forsvundet. 4 Organiseret arbejderklasse Af andre gunstige forudsætninger især i jeres lande vil jeg pege på arbejderklassens overordentlig høje organisationsgrad. I Sverige har 85% været fagligt organiseret, flere end noget andet sted.

5 Hertil kom de socialdemokratiske partiers stærke stilling i landenes politiske system. En socialstatskapitalisme var eksistensgrundlaget for de socialdemokratiske partier, for deres magt, for deres ideologi og for deres ledelser. Derfor har de påvirket, manipuleret og ledet arbejderbevægelsen, først og fremmest fagforbundene, ud fra denne tankegang. Samtidig er det vigtigt at huske, at der hele tiden også har været hårde klassesammenstød, vilde strejker og et pres nede fra basis på fagforeningerne og Socialdemokratiet. I forhandlinger og i resultaterne af kompromiser mellem kapitalorganisationerne og fagforbundenes ledelser er klassekampen kommet til udtryk. Her må man ikke glemme kommunisternes kampvirksomhed på arbejdspladser, i fagforeninger og folkevalgte forsamlinger. Kapitalens behov Hertil kommer endnu en vigtig ting: specielt Sverige, men også de øvrige skandinaviske lande, havde særlig gunstige naturlige og verdensøkonomiske betingelser for deres industrielle udvikling. Svensk bank- og industrikapital deltog allerede tidligt i den lukrative udbytning af den tredje verden. Lenin talte om de små privilegerede nationer inden for imperialismens rammer. Under første og anden verdenskrig høstede kapitalen enorme ekstraprofitter. Det blev det økonomiske fundament for velfærdsstaten. Især efter anden verdenskrig blev det tydeligt, at dele af velfærdsstatspolitikken også i høj grad tjente den effektive udnyttelse af kapitalen. Derfor indgik storkapitalen dette samfundskompromis. Produktivkræfternes udvikling, samlebånds- og masseproduktion og ny teknologi stillede nye krav til arbejdskraftens reproduktion, uddannelse og sundhed, og disse krav opfyldte velfærdsstaten. Meget af dette var også i de arbejdende kvinders og mænds interesse. Og masseforbruget af materielle goder, hvori også arbejder- 5

6 klassen deltog, blev i denne periode af den kapitalistiske udvikling nødvendig og profitabel for kapitalen. Konklusion 1: Velfærdsstaten var under visse forudsætninger, i en vis periode og i nogle lande kapitalismens givne eksistensform. Men den var ikke selve kapitalismen. Den var et spørgsmål om magt, om styrke - forholdet mellem klasserne, nationalt såvel som internationalt. Bourgeoisiets angst for indflydelse fra revolutionære idéer og omvæltninger spillede en rolle. Om kapitalen var parat til eller kunne tvinges til et klassekompromis, afhang af konkrete historiske be tingelser for udnyttelse og forøgelse af kapitalen. II. Forudsætningerne i dag Hvordan står det så til med dette grundlag og de gunstige vilkår for velfærdsstaten i dag? Vil den kunne reddes eller fornyes også under de nuværende vilkår inden for rammerne af vore dages kapitalisme? Så må vi se på to forudsætninger: 1) de nødvendige økonomiske grundlag, og 2) kapitalens interesse og styrkeforholdet mellem klasserne nationalt og internationalt. Her vil jeg først tage nogle almene forhold op, som gælder for alle vores lande. Men konkret må vi derefter differentieret vurdere kampvilkårene i hvert enkelt land, så vi ikke taler hen over hovedet på folk. 6 De økonomiske forudsætninger Det er min opfattelse, at der er tilstrækkelig rigdom til rådighed i vores lande. Hvad angår videnskabens, teknikkens og teknologiens

7 stade og niveauet for arbejdsproduktivitet og værdiskabelse, ville velfærdsstaten kunne bevares hhv. genoprettes. Det gælder også, selv om vi tager hensyn til, at den hidtidige økonomiske vækst ikke kan fortsætte, hvis vi vil bevare miljøet. Det holder også stik, selv hvis vi kunne gennemføre en mere retfærdig økonomisk verdensorden over for landene i Syd. Det vil sige, at også hvis vores velfærdsstater afstod fra at udplyndre naturrigdommene, jorden og den menneskelige arbejdskraft i den tredje verden, ville der stadig være økonomiske og finansielle forudsætninger for at have en socialstat. Tal og kendsgerninger I alle vores lande er arbejdsproduktiviteten steget meget hurtigere end lønningerne. Derfor er profitkvoten i EU siden 1975 steget fra 24% til 35%. I f.eks. Tyskland har aktionærerne i de syv største virksomheder fået mellem 83% og 25% mere i dividende end året før. Chefen for Volkswagen-koncernen har en årsindkomst på 16,6 mio. euro. Hvis arbejdernes lønandel af Sveriges bruttonationalprodukt var lige så høj i dag som i 1977, ville den svenske stat alene i skat have fået godt 320 mia. kroner mere ind, end den faktisk har fået til en velfærdsstat. Hvor der i Sverige i var tale om 50 milliardærer (i svenske kroner), var der i 2007 ca. 140, og deres formuer udgjorde ca. halvdelen af landets bruttosocialprodukt eller lidt mindre end de samlede offentlige udgifter i Hvordan er det så med denne private ophobede rigdom? 87% af verdens aktive finanskapital er spekulationskapital og deltager ikke i værdiskabelsen. Eftersom forholdene rundt om i Europa ligner hinanden, er 25 millioner mennesker i EU arbejdsløse flere end 7

8 nogensinde siden 1930 rne. Hvis blot en del af spekulationspengene blev investeret i den reale økonomi og arbejdsløsheden dermed blev nedbragt, ville velfærdsstaten have et godt grundlag. Omfordeling Og hvad med den faktiske omfordeling via statslig politik? Alene mellem 2008 og 2010 har de 27 EU-lande givet mere end mia. amerikanske dollar ud til den såkaldte bankredning. Det var 13% af landenes samlede økonomiske resultat. Forbundsrepublikken Tyskland har i løbet af nogle få uger overført 480 mia. euro til bankerne, hvilket er halvanden gang så meget som Forbunds - republikkens nationalbudget. Hvor meget kunne de penge ikke udrette i en socialstat! Endnu et par ord om al den tale om statsgæld og spare tvang. I Europa findes der, ifølge World Wealth Report 2011, 10,2 millioner millionærer og multimillionærer, som råder over en pengeformue på over 10,2 billioner dollar. Hvis blot en del af denne formue blev brugt til at nedbringe staternes gæld, ville regeringerne ikke behøve at spare på velfærdsstaten. For slet ikke at tale om de voksende rustnings-, militær- og krigsudgifter. Facit: Penge nok Det handler altså om fordelingen af eksisterende rigdom fra neden og opad, fra private til offentlige kasser. 8 Kravet om en velfærdsstat i vores lande i dag hviler på et reelt finansielt grundlag. Også dette argument bør tages i brug, når vi fortsat vil forlange, at velfærdsstatens resultater skal komme befolkningsflertallet til gode. De herskendes påstande om, at pengene ikke er der, og at staten må spare, er en løgn i kapitalens, bankernes og deres politiske repræsentanters interesse. Selv på

9 kapitalistiske vilkår ville der altså findes et alternativ til ødelæggelsen af socialstaten. Nye forudsætninger Men, kan omfordelingen af rigdom tvinges frem? Hvordan forholder det sig med styrkeforholdet mellem klasserne, nationalt og internationalt? Er de toneangivende kapitalkredse interesserede i det tidligere kompromis? Lad os sammenligne med det, vi tidligere erindrede os om velfærdsstatens blomstringstid. Her behøver vi ikke detaljeret at opregne beviser; i hele Europa oplever vi grundlæggende forandringer, der også i vores rige lande trækker tæppet væk under bestræbelserne på at bevare eller genoprette velfærdsstaten. Realsocialismen som alternativ er forsvundet. På internationalt plan bestemmer nogle få indbyrdes sammenflettede finansspekulanter og deres agenturer i stigende grad den politik, som borgerlige og socialdemokratiske partier og regeringer fører. I vidt omfang fra - tages parlamenterne magt. Dermed svinder de enkelte landes muligheder for gennem valg at sikre en velfærdspolitik, hvis den ikke samtidig gavner de herskende. Nye dimensioner Mellem verdens mægtigste foregår der en kamp om nyopdelingen af naturrigdomme, eksportmarkeder og billig arbejdskraft. I den kamp deltager også kapitalgrupperinger og regeringer i de mindre lande. Denne konkurrence kamp i nye dimensioner vil føre til en fortsat begrænsning af velfærdsstaten i vores rige lande. 9

10 Offentlig statslig og kommunal ejendom, hvor magt til flertallet kunne vokse frem, bliver systematisk privatiseret eller tilpasset og underkastet markedsmekanismer. Der skæres ned på velfærds - statens muligheder for regulering, og nedskæringerne sikres økonomisk og juridisk. EU s rolle Den vigtigste rolle spiller her Den Europæiske Union, som mere og mere udvikler sig fra et statsforbund af selvstændige nationalstater til en forbundsstat. I EU spiller de stærkeste finans- og kapitalkræfter, specielt den tyske imperialisme, en væsentlig rolle. Det netop nu vigtigste instrument er den såkaldte gældsbremse, hvormed nationalstaternes udgifter til sociale formål og aktiv arbejdsmarkedspolitik i henhold til EU-traktaten beskæres og afvikles. Der sker en gigantisk omfordeling af rigdom til private banker, fonde og forsikringsselskaber, hvis magt over nationalstaten fortsat vokser. Når den såkaldte finanspagt bliver vedtaget, som vores stater vil underkaste sig eller som Sverige og Danmark frivilligt tilslutte sig, er der ingen vej tilbage til en national enegang. Velfærdsstatens instrumenter bliver mindre og mindre anvendelige i de enkelte lande. Oven i købet forpligter EU sine medlemslande til enorme rustningsudgifter, som en velfærdsstat ikke har. Med EU s støtte skæres der ned på arbejderrettigheder i national - sta terne. De øgede indskrænkninger af borgernes grundlæggende rettigheder og de autoritære styringsmekanismer, der på EU-plan forlanges og arbejdes for, vil vanskeliggøre modstand mod afviklingen af velfærdsstaten. 10

11 Del og hersk Også for de nordeuropæiske lande gælder det, at de herskende klasser på grund af de ændrede produktionsvilkår, de revolutionerende informationsteknologier og automatiseringen ikke længere er interesserede i et klassekompromis med et flertal af de udbyttede. De splitter de udbyttede og indgår kun nye kompromiser med en del af de højtuddannede, og det på ringere vilkår. Kapitalen søger desuden derhen i verden, hvor arbejdskraften kan udbyttes endnu mere brutalt. Med favoriseringen af den mere anvendelige arbejdskraft på det såkaldte arbejdsmarked undergraves hos dele af mellemlaget skridt for skridt viljen til at garantere en solidarisk og lige sikkerhed for alle på basis af høje skatter. De, som tjener mest, ønsker i stigende omfang private forsikringer og tilsvarende højere sociale ydelser. Selv i de skandinaviske lande bliver flertalsstemningen for den skattefinansierede solidariske velfærdsstat på den måde opblødt eller ligefrem vendt. Det hjælper borgerlige partier og driver endda socialdemokratiske, ja til og med venstresocialistiske kræfter til at tilpasse sig den neoliberale opløsning af velfærdsstaten. Ideologisk herredømme De neoliberale kræfters åndelige, kulturelle og social-psykologiske herredømme over hele samfundet er i de senere år blevet så stærkt udbygget, at alternative kræfter har overordentlig svært ved blot at blive hørt. Racisme, fordummelse, desinformation og løgne, bagtalelse og splittelse af modstand, skærpet antikommunisme og socialt tilpasningspres er de her-skendes våben, og de holder dem fast i hænderne. En af Marx indsigter bekræftes i en ny dimension: den herskende klasses idéer er de idéer, som hersker i samfundet. 11

12 Vi burde stille os selv spørgsmålet: hvorfor kan vi her i det kapita - listiske systems krise ikke øge vores indflydelse i arbejderbevægelsen, hos folkemasserne? Revolutionære forandringer må begynde i folks hoveder. De mest indflydelsesrige kræfter i de socialdemokratiske partier og fagforbundsledelser har med kun ringe modstand i Skandinavien og Tyskland tilegnet sig neoliberale tanke- og kompromisvarianter. Folkesocialisterne i Danmark og Venstresocialisterne i Norge til - passer sig som regeringspartnere mere og mere. Vänsterpartiet i Sverige magter ikke lige nu at gå nogen anden vej. De kampvillige kræfter er splittede og uden masseindflydelse. Første svar på vores spørgsmål Som betingelserne er i dag, kan velfærdsstaten efter min mening ikke genoprettes eller fornyes. En reform af den er ikke mulig under den nuværende kapitalisme. Alle opråb og forsøg på det har hidtil været resultatløse. Socialdemokratiske og endda socialistiske kræfters paroler om regulering i stedet for revolution forliser på de reelle magtforhold. Den engelske marxistiske historiker Eric Hobsbawm har sagt, at menneskeheden en dag vil angre, at den jog socialismen ad helvede til. Sikkert er det, at det socialistiske samfundssystems undergang i Europa både direkte og indirekte er hovedårsagen til, at styrkeforholdet i dag er grundlæggende forandret til skade for velfærdsstaten. 12 Men det er ikke folkene, der har jaget den tidlige socialisme ad helvede til; det er os, der forsøgte en socialistisk opbygning, men også gav den internationale kontrarevolution mulighed for at rydde den af vejen. Den blev styret fra Washington og Bonn, og den daværende pave havde sin andel i den ligesom Gorbatjov.

13 Minimal varianten Men selvfølgelig går historien videre. Som det ser ud nu, vil der inden for overskuelig tid netop i Skandinavien og Forbundsrepu - blikken Tyskland eksistere en borgerlig minimalvariant af velfærdsstaten: den vil indeholde netop så meget, som vi kan tilkæmpe os, men ikke mere end det ubetinget nødvendige for den kapitalistiske udnyttelse af arbejdskraften under de ændrede betingelser. En tilfreds arbejdskraft er mere produktiv, næstekærlighed skal kunne betale sig det ved kapitalen i vores lande særdeles godt. Ved siden af undertrykkelse og umyndiggørelse udvikler de herskende også stadig nye varianter af kompromiser mellem kapital og arbejde. En borgerlig minimal variant vil dog også være afhængig af, hvor meget monopolkapitalen i vores lande er i stand til at udnytte landene i den såkaldte tredje verden og deres arbejdende kvinder og mænd. Socialpolitik forvitrer I den neoliberale variant af velfærdsstaten vil der altså findes glidende overgange og forskelle fra land til land; stadig mere privatiseret social tryghed for dem, som har råd til det, og trangsprøvning og hjælp til selvhjælp, som det kynisk kaldes, til de andre. Dertil kommer en minimal og basal overlevelsessikkerhed fra statens side til dem, der ikke er brug for mere. Socialpolitik vil forvitre til arbejdstvang på stadig ringere vilkår. Antallet af ramte vil vokse. Socialdemokratiske illusioner Til trods for alt dette findes der en mængde illusioner om en velfærdsstat under den nuværende kapitalisme. De fremføres i øvrigt ret stærkt af SAMAK, de nordeuropæiske socialdemokratiske partiers og faglige hovedorganisationers samarbejdsorganisation, bl.a. i dens fælleserklæring fra januar i år, ifølge hvilken man frem til 13

14 2014 vil forelægge et fælles koncept om at tilpasse den nordiske model til nye udfordringer. Basis skal være det fortsatte samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationerne, fagforeningerne og staten. Videnskab og uddannelsessystem skal inddrages for at styrke erhvervslivets position i verden. Der indgår ligeledes krav om at modvirke yderligere løntab og den voksende ulighed i samfundet. (www.dn.se/debatt/nu-kraver-den-nordiska-modellen-nya-losningar). Det er også Socialdemokratiets og fagforbundsledelsens strategi i Tyskland. Vi må altså slås mod ikke blot de borgerliges, men også mod socialdemokraternes illusioner og praksis med hensyn til en reform af velfærdsstaten, men samtidig må vi støtte alt, som forbedrer lønmodtagernes situation. Aktiv modstand Frem for alt må vi inden for Europas rammer deltage i organiseringen af aktiv modstand mod den neoliberale ombygning af velfærdsstaten. Solidaritet med bl.a. det græske folk er påkrævet. Hos os selv gælder det politiske strejker og generalstrejke, aktioner med civil ulydighed. Ud af erfaringerne fra disse kampe vil der vokse en forståelse af, at kampen for velfærdsstaten i dag må være antikapitalistisk, hvis den skal føre til resultater, for kapitalismen eksisterer som neoliberalisme og er kun levedygtig i denne form. Ulvelovene virker også mellem bankerne og koncernerne indbyrdes, nationalt og internationalt. Den, som ikke kan stå sig i kon - kurrencen om de laveste arbejdsomkostninger og det højeste afkast, bliver tilintetgjort. 14 Hvert eneste krav fra vores side svækker kapitalejernes magt i kampen mod andre kapitalejere. Deraf kommer kapitalens forbitrede modstand. Tag f.eks. kravet om at beskatte de superrige højere, stoppe privatiseringerne, trænge lavtlønssektoren og utrygge arbejdsforhold tilbage, forlange lige løn for lige arbejde og sikre

15 opsigelses-beskyttelsen det er alt sammen noget, som griber ind i kapitalismens grundprincip, nemlig profitmaksimeringen. På samme måde kan begrænsning af rustningsindustrien, våbeneksporten og udplyndringen af landene i Syd indskrænke lukrative kapitalplaceringer og svække de respektive koncerner i den verdensomspændende konkurrencekamp. Anti-kapitalistisk kamp I kampen mod neoliberalismen handler det ikke om enkelte griske bankejere eller koncernchefer og ikke om afsporinger af eller ud vækster på kapitalismen, som man simpelthen kan klippe af, så man står tilbage med den egentlige og for alle acceptable humane kapitalisme. Nutidens finansmarkedsdrevne kapitalisme har kun kunnet udvikle sig, fordi arbejdende mennesker har fået stadig mindre i form af løn og sociale ydelser ud af den skabte rigdom. Graden af kapitalistisk udbytning er blevet stadig højere, og derigennem er der blevet ophobet en stor spekulationsformue, med hvilken nogle få nu bestemmer over stadig flere menneskers og staters livsvilkår. Det er kapitalismen selv, heri indbefattet dens velfærdsstat, som har frembragt denne rovdyrkapitalisme, og som nu uafbrudt reproducerer den på ny. Derfor må kampen mod neoliberalismen være antikapitalistisk. Det er anden del af svaret på vores udgangsspørgsmål. Revolutionær proces Arbejderne, både kvinder og mænd, funktionærer og mellemlag, vil i den aktuelle modstand vinde den erfaring til gavn for deres 15

16 interesser, at de selv må omstyrte de kapitalistiske ejendomsforhold, hvis de vil have en velfærdsstat. I dag må modstandskampen mod ødelæggelsen af velfærdsstaten helt bevidst føres som begyndelsen på og en bestanddel af en revolutionær proces, der fører til en omdannelse af denne menneskefjendske samfundsorden. Selv mindre forbedringer og varige reformer kan man kun aftvinge den, imens og i og med at man arbejder for at afskaffe den. Efter min opfattelse eksisterer der altså ingen modsætning mellem reform og revolution. Derimod er reformismen som samfunds - koncept, der vil tilpasse kapitalismen til ændrede vilkår endda i arbejdstagernes interesse mere udsigtsløs end nogensinde. Tværtimod bliver den hele tiden reformeret i kapitalens interesse. Ordet reform har jo i henseende til det faktiske klassestyrke - forhold mistet sin positive betydning for arbejderbevægelsen. Hvis arbejderbevægelsen i sin daglige kamp ikke mere holder fast ved et socialistisk samfund som mål, accepterer den kapitalismen. Den udleverer sig til kapitalismen. Det styrker dennes magt-position. Netop nu, hvor kapitalismen åbenbarer hele sin menneskeforagt, må vi igen ud af defensiven og vise i indsatsen for de undertryktes daglige livsinteresser, hvordan alt hænger sammen med overvin - delsen af de kapitalistiske ejendomsforhold til den magtgivende kapital. 16

17 Jeg ønsker optagelse i Kommunistisk Parti i Danmark Navn: Adresse: Postnr./by: Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV. Hjemmeside: Jeg ønsker at tegne abonnement på 1/1 år (275 kr.) 1/2 år (165 kr.) Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år Navn: Adresse: Postnr./by: Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 København NV. Hjemmeside:

18

19

20 Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard. Tryk: Trundholm Tryk. Omslagsillustration: Ulla Rishøj. Udgivet marts Oplag: 500 ex.

indregner udgiften til A-kassekontingent og er man end ikke berettiget til kontanthjælp, er der slet ingen mulighed for at kunne betale kontingentet.

indregner udgiften til A-kassekontingent og er man end ikke berettiget til kontanthjælp, er der slet ingen mulighed for at kunne betale kontingentet. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 11 November 2012 Dagpengeskandalen Fagforeningerne og kommunerne må træde til og hjælpe n Når de første af de mange arbejdsløse fra 1. januar begynder at miste

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002. Folkemagt mod pengemagt. Indhold

Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002. Folkemagt mod pengemagt. Indhold Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002 Folkemagt mod pengemagt Indhold Indledning 1. Socialismen 2. Folkets demokrati imod monopolernes diktatur Den samfundsforandrende kraft Arbejderklassen

Læs mere

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp Det vil SAP! Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001 1. Det står SAP for Med denne tekst præsenterer SAP de grundholdninger, der binder organisationen sammen. Sådan er verden skruet sammen

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

For døve LO øren I LO erkender cheføkono-

For døve LO øren I LO erkender cheføkono- Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2014 Danmark er bagud Både i løn- og jobudvikling halter Danmark bagud for Norge og Sverige n Den politiske debat i Danmark handler meget om konkurrenceevne

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

er nødvendigt med en folkeafstemning.

er nødvendigt med en folkeafstemning. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2012 Eurofrit Danmark 2012 bliver året, hvor danskerne skal forhindre vi ryger med i et Euro-sammenbrud n Det tysk-franske krav om en ny finanspagt-traktat

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F nedsatte i 2006 et udvalg omkring globalisering, som har bidraget til at koordinere vore aktiviteter på området. Næstformand Steen Andersen er formand for

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke SI NR. 238 Juni 2011 DEMOCRACIA REAL YA TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke FRA REDAKTIONEN Politisk forår Det spirer

Læs mere

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1 April 2014 Kritisk Debat, April 2014 side 1 Indhold Lederen... 3 Opgør om lønmodtagerrettigheder... 4 Spidsartikel... 8 Keynesianismens muligheder og begrænsninger i en progressiv politisk strategi...

Læs mere

for et socialistisk Danmark ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE

for et socialistisk Danmark ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE Manifestet for et socialistisk Danmark ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE Indhold Indledning Det kapitalistiske samfund Kapitalismens og imperialismens verden i dag Den nuværende historiske epoke: Imperialismens

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping Protest ved Downing Street 10 da Cameron-Clegg regeringen offentliggjorde den mest omfattende nedskæringsplan i UK siden 2. verdenskrig Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november

Læs mere

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 296. 25. marts, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN Læs mere på side 2 & 3 PÆNE PIGER KAN OGSÅ STREJKE Sara Andersen fulgte og

Læs mere

Nationaliser bankerne

Nationaliser bankerne Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2012 Nationaliser bankerne Danmark ved at blive lusket ind i EU s bankunion Af Brian Olsen n Allerede den 4. december tyder alt på, at Danmark skal

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 3 August 2012 Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24 Side 2 Indholdsfortegnelse Leder side

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere