Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekordstor stigning i uligheden siden 2001"

Transkript

1 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: / Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis socialt skæve skattereform vil uligheden i Danmark stige yderligere i de kommende år. Uligheden i Danmark er i forvejen steget stødt siden VK-regeringen kom til i 2001, så den i dag ligger markant højere end tidligere. Mens de 10 procent med lavest har fået kr. mere til forbrug, så har de ti procent med størst fået over kr. mere. Den bekymrende store stigning i uligheden er i høj grad politisk bestemt og kan blandt andet tilskrives udviklingen i boligpriser og skattebetalingen under VK-regeringen. Resumé: Fra 2001 og frem er uligheden steget hvert år. Fra 2005 til 2006 er uligheden imidlertid vokset ligeså kraftigt som over hele resten af perioden tilsammen. Specielt afkast af ejerbolig og direkte skatter har bidraget til den stigende ulighed. Mens skattelettelserne direkte er politisk bestemt, har de politiske beslutninger om ejendomsværdiskattestop og indførslen af flexlån, afdragsfrie lån og andre nye lånetyper indirekte medvirket til, at boligpriserne steg så kraftigt i perioden. Stigningen i uligheden er altså i høj grad en konsekvens af politiske beslutninger. Mens de rigeste ti procent har haft en gennemsnitlig årlig realvækst i en på 3,0 procent, så har de ti procent fattigste kun haft en gennemsnitlig årlig realvækst på 0,5 procent. I 2002, 2003 og 2006 havde de ti procent fattigste ligefrem et realt fald i deres er. Fremgangen i de andre år opvejer dog dette fald. Samlet havde de ti procent fattigste kr. mere til forbrug i 2006 sammenlignet med 2001, mens de ti procent rigeste havde over kr. mere til forbrug, når der korrigeres for inflation. Da 2006 er det nyeste tilgængelige dataår er det kun udviklingen i uligheden frem til og med 2006, der kan analyseres præcist. Efter 2006 har faldet i aktiekurser og boligpriser trukket i retning af faldende ulighed, mens den stigende ledighed og de yderligere skattelettelser, der er givet i 2008 og 2009, har trukket i retning af stigende ulighed. Derudover vil Forårspakke 2.0 i sig selv betyde en stigning i uligheden svarende til den rekord store stigning i uligheden i 2006.

2 2 Voksende ulighed i Danmark I perioden er uligheden steget i alle årene, og specielt i 2005 og 2006 er uligheden vokset meget. Uligheden måles i denne analyse ved Gini-koefficienten, der giver et mål for den samlede ulighed i Danmark. Gini-koefficienten er et indeks mellem 0 og 100, hvor 0 svarer til, at alle personer har samme niveau, mens en Gini-koefficient på 100 svarer til, at hele massen er koncentreret hos en enkelt person. En stigning i Gini-koefficienten er således et udtryk for, at fordelingen er blevet mere ulige. Samlet er Gini-koefficienten vokset fra 21,4 i 2001 til 22,8 i 2006 for de årige. Dette er en stigning på 1,4 point, eller hvad der svarer til 6,6 procent. Næsten halvdelen af denne stigning er alene sket fra , hvor uligheden voksede med 0,7 point svarende til 3,3 procent. Dette er illustreret i figur 1. Figur 1. Udvikling i uligheden (Gini-koefficienten), Hele befolkningen årige Anm:. Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. Stigningen i uligheden er i høj grad en konsekvens af politiske beslutninger. I tabel 1 er udviklingen i uligheden dekomponeret, så de enkelte bidrag til den stigende ulighed kan analyseres. Som det fremgår af tabellen, er det specielt afkast af ejerbolig og direkte skatter, der har bidraget til den stigende ulighed. Mens skattelettelserne direkte er politisk bestemt, har de politiske beslutninger om ejendomsværdiskattestop og indførslen af flexlån, af-

3 3 dragsfrie lån og andre nye lånetyper indirekte medvirket til at boligpriserne steg så kraftigt i perioden. De store stigninger i boligpriserne har betydet en større ulighed i Danmark, da gevinsterne først og fremmest er gået til de rigeste boligejere. Den seneste udvikling på ejerboligmarkedet trækker dog i modsat retning. Af tabellen fremgår det også, at markedsen har trukket mod en større lighed. Det skyldes den fremgang i beskæftigelsen, der har været i perioden. Tabel 1. Bidrag til ændring i ulighed for årige, 2001 til Bidrag til ulighedsindeks Ændring Procent enhed Procent enhed Markeds 43,3 40,2-3,1 Overførsler -5,6-5,1 0,5 Kapital 0,7 1,6 0,9 Afkast af ejerbolig 2,9 4,4 1,5 Direkte skatter -19,9-18,2 1,7 I alt 21,4 22,8 1,4 Anm: Som figur 1. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. Det seneste tilgængelige dataår er 2006, og uligheden er derfor kun analyseret til og med Efter 2006 er der flere faktorer, som har påvirket udviklingen i uligheden i forskellige retninger. For det første er aktiekurserne faldet markant, hvilket trækker i retning af en lavere ulighed. Det er primært de rigeste, der ejer aktierne, og faldet i aktiekurserne påvirker derfor kun en mindre gruppe direkte. For det andet er der givet yderligere skattelettelser, der trådte i kraft i 2008 og 2009, som vil betyde større ulighed, da skattelettelserne primært er kommet de bedre lønnede til gode. For det tredje vil den stigende ledighed sandsynligvis give en stigning i uligheden, da det typisk er dem på kanten af arbejdsmarkedet, som først mister deres job. For det fjerde er boligpriserne faldet, hvilket vil betyde et fald i uligheden. Man kan altså ikke entydigt slå fast, hvordan uligheden har udviklet sig siden Derimod er det helt sikkert, at uligheden er steget meget frem til og med 2006, og de primære årsager til dette er stigningen i boligpriserne og de gennemførte skattelettelser.

4 4 Forårspakke 2.0 giver yderligere stigning i uligheden De skattelettelser som VK har vedtaget sammen med Dansk Folkeparti giver i sig selv et stort bidrag til en vækst i uligheden. Skattepakken giver således et bidrag på omkring 0,6 point til uligheden, hvilket omtrent svarer til den samlede stigning i uligheden i rekordåret I figur 2 er de årlige stigninger i uligheden vist. Det ses af figuren, at der kommer et stort hop i uligheden i 2005 og specielt i Samtidig ses det, at Forårspakke 2.0 alene bidrager til en stigning i uligheden som er omtrent lige så stor som den samlede stigning i uligheden i 2006, hvor stigning var rekordstor. Figur 2. Årlig stigning i uligheden sammenlignet med Forårspakke 2.0 Anm: Som figur 1. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. Årsagen til at Forårspakke 2.0 giver et så markant bidrag til uligheden er, at reformen giver de største gevinster, både relativt og absolut, til de personer der har de højeste er. De får således store gevinster fra bl.a. afskaffelsen af mellemskatten, mens de fattigste bliver relativt hårdest ramt af reduktionen af personfradraget. Større afstand mellem rig og fattig I løbet af perioden er den gennemsnitlige disponible for hele befolkningen steget med 2,4 procent om året, når der er korrigeret for inflation. Det svarer til, at befolkningen i gennemsnit har fået knap kr. mere til forbrug i løbet af de fem år. Samlet har hele befolknin-

5 5 gen en gennemsnitlig disponibel på omkring kr. Dette er vist i tabel 2. Tabel 2. Udvikling i den disponible fra (2009-priser) Gennemsnitlig årlig realvækst i disponibel Stigning i disponibel Disponibel, 2006 Procent kr kr år 2,2 23,8 228,0 Hele befolkningen 2,4 23,8 212,6 Anm.: Da seneste dataår i registrene er 2006, er niveauerne kørt frem til 2009 med løn- og prisudviklingen for at give et billede af forbrugsmulighederne i Indkomsterne er husstandsækvivalerede, jf. boks 1. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Det begreb, der bruges i dette kapitel, er den husstandsækvivalerede disponible, som er et mål for den enkeltes forbrugsmuligheder, når der er taget højde for de stordriftsfordele, der er forbundet med at bo flere sammen i en familie. I boks 1 er datagrundlaget og definitionen nærmere beskrevet. De gennemsnitlige er i tabel 2 dækker over en meget stor variation i erne mellem rig og fattig. I tabel 3 er befolkningen i aldersgruppen år opdelt i ti lige store grupper efter størrelsen af deres. Det fremgår af tabel 3, at de ti procent rigeste har haft en markant større fremgang i real disponibel end de ti procent fattigste har. Mens de fattigste har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på ½ procent, så har de ti procent rigeste oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 3 procent. Altså en vækst der er seks gange så stor. Det svarer til, at mens de ti procent rigeste har fået godt kr. mere til forbrug i løbet af den femårige periode når der korrigeres for inflation, så har de ti procent fattigste måtte nøjes med godt kr. ekstra. Det er en generel tendens, at jo rigere man var i 2001, desto større har den relative fremgang i en været. De fattigste ti procent skiller sig dog ud med en markant lavere vækst end de næstfattigste, der har haft en gennemsnitlig vækst på 1,5 procent. Tilsvarende skiller de rigeste sig også ud, med en vækst, der er noget større end de næstrigeste. Dette er vist i tabel 3.

6 6 Tabel 3. Udvikling i den disponible opdelt på grupper fra , år (2009-priser) Gennemsnitlig årlig realvækst i disponibel Disponibel 2006 Stigning i disponibel Procent kr kr. 10 procent fattigste 0,5 2,2 88,4 2. decil 1,5 10,1 142,0 3. decil 1,8 14,0 166,6 4. decil 2,0 17,6 186,8 5. decil 2,1 20,3 205,2 6. decil 2,2 23,0 224,2 7. decil 2,2 25,8 245,4 8. decil 2,3 29,4 271,1 9. decil 2,4 34,6 307,4 10 procent rigeste 3,0 60,6 443,2 Alle 2,2 23,8 228,0 Anm.: Som tabel 2. Kilde: AE på baggrund lovmodellens datagrundlag Der er stor forskel i niveauerne af erne. Mens de ti procent fattigste har en gennemsnitlig efter skat på godt kr., så har de ti procent rigeste en gennemsnitlig disponibel på godt kr. Altså en efter skat der er 5 gange så stor. I 2001 var en for de ti procent rigeste 4,4 gange så stor som de ti procent fattigste. Der er altså kommet en større afstand mellem rig og fattig i løbet af denne femårige periode. I figur 3 er udviklingen i den disponible i perioden vist for de rigeste og de fattigste samt alle i aldersgruppen år. Af figuren ses det, at mens de rigeste har haft en samlet stigning i en på 15,8 procent, så har de fattigste kun haft en fremgang på 2,6 procent. De fattigste har haft et decideret fald i deres i tre ud af de fem år, nemlig i 2002, 2003 og Indkomstfremgangen i 2004 og 2005 sikrer dog, at de fattigste samlet set har oplevet en stigning i perioden. De rigeste har haft fremgang i hele perioden, og oplevede specielt en stor vækst fra Denne store vækst skal ses i lyset af de stigende boligpriser og aktiekurser i denne periode.

7 7 Figur 3. Udviklingen i den disponible for forskellige grupper, år, faste priser, indeks (2001=100) Anm.: Som tabel 2. Kilde: AE på baggrund lovmodellens datagrundlag Der er flere forklaringer på de store forskelle i udviklingen for de fattigste og for de rigeste. For at illustrere dette, er udviklingen i den disponible opdelt på forskellige komponenter i tabel 4. Markedsen (løn- og virksomheds) har bidraget med den største andel af den samlede vækst i en for de ti procent fattigste. Således er markedsen steget med over fem procent i perioden. Det kan bl.a. tilskrives stigningen i beskæftigelsen, som er kommet de fattigste ti procent til gode. Også de rigeste ti procent har haft en stigning i markedsen, men den har dog været relativt mindre end for de ti procent fattigste. Markedsen er således steget med tre procent for de ti procent rigeste. Afkastet af ejerboliger har i høj grad medvirket til fremgangen for de rigeste. Næsten halvdelen af fremgangen for de rigeste kan forklares alene ved afkastet fra ejerboliger, der er steget med de stigende boligpriser. Også de ti procent fattigste har fået et positivt bidrag fra afkastet af ejerboliger. Dette er dog væsentlig mindre end for de rigeste, da relativt få af de fattigste ejer en bolig.

8 8 Tabel 4. Bidrag til realvækst i disponibel , år Realvækst i komponenter Bidrag til realvækst i disponibel Fattigste 10 pct. Rigeste 10 pct. Fattigste 10 pct. Rigeste 10 pct. Realvækst i procent Procent enhed Disponibel 2,6 15,8 2,6 15,8 - Markeds 5,2 3,0 3,1 4,9 - Overførsler -3,4-10,8-2,7-0,3 - Afkast af ejerbolig 8,9 63,5 0,6 7,2 - Kapital -7,8 133,1 1,0 5,7 - Skatter -1,6 2,1 0,5-1,7 Anm.: Som tabel 2. Kilde: AE på baggrund lovmodellens datagrundlag Boks 1. Opgørelse af den disponible I dette kapitel er det udviklingen i og fordelingen af den disponible, der er i fokus, dvs. en efter skat. I den disponible indgår et beregnet afkast af ejerbolig, som skal opfange de forhold, at boligejere besidder et formueaktiv i kraft af ejerboligen, som giver et afkast der består i, at ejeren frit kan bo i ejendommen uden at betale husleje. I modsætning hertil skal lejere betale husleje ud af den disponible. For at gøre erne mellem ejere og lejere sammenlignelige beregnes derfor et såkaldt imputeret afkast af ejerboligen, som tillægges ejerens øvrige er. Afkastet beregnes som fire procent af den aktuelle ejendomsvurdering i hele perioden. Samme fremgangsmåde anvendes af Finansministeriet, jf. Fordeling og Incitamenter, juni For at kunne sammenligne de disponible er mellem individer er det hensigtsmæssigt at korrigere erne for forskelle i familiernes størrelse og sammensætning. Det skyldes, at det er økonomisk fordelagtigt at bo som par, fordi en række udgifter som f.eks. boligudgifter kan deles. De disponible er er derfor korrigeret med ækvivalensfaktoren, der grundlæggende er et mål for, hvor mange enlige voksne en familie mæssigt svarer til. Ækvivalensfaktoren beregnes som (antal voksne + antal børn) 0,6. En familie med to voksne uden børn har f.eks. en ækvivalensfaktor på 1,52. Den disponible for et familiemedlem beregnes som den samlede familie divideret med ækvivalensfaktoren. Alle familiemedlemmer herunder eventuelle børn får således tildelt samme disponible. I en familie med to voksne, der hver har en disponibel på henholdsvis og kr., vil de begge i fordelingsanalysen optræde med en disponibel på ( )/1,52 = Den familiemæssige ækvivalering af erne medfører således en omfordeling indenfor familien.

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING

KAPITEL II INDKOMSTFORDELING KAPITEL II INDKOMSTFORDELING II.1 Indledning Kapitlets fokus Ønsket grad af lighed et politisk anliggende Lighed i muligheder eller udfald? Et af velfærdssamfundets formål er at sikre en rimelig fordeling

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Hvidbog om ulighed 2009

Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark Foto: Polfoto Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr. 4105 ISBN: 978-87-7735-955-2 ISBN-online: 978-87-7735-956-9

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere