Indholdsplan Dronninglund Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16"

Transkript

1 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole

2 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm Formål Skolens pædagogiske linje Elevgrundlag Geografisk rekruttering: Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Bestyrelses- og medarbejdermøde Generalforsamling/repræsentantskabsmøde Medarbejderarrangementer... 8 Medarbejdermøder... 8 Inklusion på Dronninglund Efterskole... 9 Indholdsplaner for prøvefag: Dansk 9. og 10. klasse Matematik 9. og 10. klasse Engelsk 9. og 10. klasse Tysk 9. klasse Tysk 10. klasse Fysik/kemi 9. og 10. klasse Biologi 9. klasse Geografi 9. klasse Historie 9. klasse Samfundsfag 9. klasse Kristendom 9. og 10. klasse (inkluderet i livsfag i 10. klasse) Ikke prøve-fag Fortælletime Sangtime Obligatorisk idræt (TRIM og Fredagsløb)... 24

3 3 Livsfag: Liniefag: Liniefaget: Outdoor Liniefaget: Musik Linjefaget: Kunst Linjefaget: Boldspil Linjefaget: Fitness Profilfag: Exchange Innovationsklasse Global Valgfag: Valgfag: Arkitektur Valgfag: Bedstemormad Valgfag: Digitalfoto Valgfag: Før du flytter hjemmefra Valgfag: Badminton Valgfaget Italiensk madlavning Valgfag: Brunch Valgfaget Børneinstruktør Valgfag: Glaskunst Valgfag: Klatring Valgfaget Volleyball Tegne/male kursus i landskabsbeskrivelse Valgfag Psykologi Valgfag: Håndarbejde Træ og metalsløjd Valgfaget musik Valgfag CS Gymnasiefag på DE Matematik på gymnasiet (stx) Mediefag på gymnasiet (stx) Kemi på gymnasiet (stx)... 51

4 4 Musik på gymnasiet (stx) Indholdsplan for Skolevejledning Skolevejledningens træffetider ( ): Årets vejledningsaktiviteter OSO Pædagogisk tilrettelagt samvær Familiegrupper: Vagtlærerens opgaver: Fællesmøder : Morgensang og fællestime Rådet Måltider Køkkenelever Rengøring Anderledes uger og dage Lejrskole linjefagsekskursion Samfundsuge: Musisk uge: Udenlandstur: Sidste uge =afslutningsugen Arrangementer for gamle elever Sportsstævner Koncerter Gangaftener: Klasseaftener: Besøg fra andre skoler Kun for piger / kun for drenge Emnedage Gudstjenester Arrangementer for forældre/forældrekontakt Nye elevers aften Højtider Særlige weekender... 63

5 5 Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm 1. Formål I skolens vedtægter lyder 1 således: Hjemsted og formål og værdigrundlag: 1. Stk. 1 Dronninglund Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Stk. 2 Institutionen er i henhold til skolens fundats oprettet d. 26. juli 1959 og har hjemsted i Dronninglund i Brønderslev kommune. Stk. 3 Skolen ejer ejendommen matr. nr. 1am, 1 ar, 1 as, 1 at, 1 e og 1 bb Dronninglund Hovedgård, Dronninglund.. Stk. 4 Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Skolens formål er på grundlag af den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter: -At møde eleverne med evangeliet om Jesus Kristus. -At medvirke til, at eleverne på dette grundlag kan tage stilling til menneskelivets udfordringer. -I et kristent fællesskab at udvikle dem til modenhed, ansvarsbevidsthed og samarbejdsvilje. -At give dem en undervisning, der kan danne basis for deres videre uddannelse. Stk. 5 Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Det er af stor betydning, at eleverne møder det kristne evangelium, og at der skabes rum for refleksion og dialog om tro, liv og eksistens. Vi tror på, at den enkelte elev udvikler sig ved: - at blive opfattet som en unik personlighed med stor værdi - at samarbejde med andre på trods af forskelligheder og - at tage ansvar i et forpligtende og ligeværdigt fællesskab. 2. Skolens pædagogiske linje Vi lægger stor vægt på det pædagogiske arbejde, og bestræber os på at møde eleverne, der hvor de er og med det de hver især har med i deres livsbagage.

6 6 Begreber som Personlig ansvarlighed, relationskompetence og den anerkendende tilgang, står helt centrale og kendetegner vort miljø og omgangsform i det daglige, hvilket er helt i tråd med skolens værdigrundlag. Relationen er en af grundstenene i den pædagogiske praksis. Lærerens relationskompetence er afgørende for elevernes mulighed for at lære. Evidensbaserede resultater fra Dansk Clearinghouse peger bl.a. på, at undervisernes relationskompetencer har større betydning for elevernes læring end en bestemt undervisningsform. Derfor arbejder vi på DE med at opbygge både egne og elevernes relationskompetencer, for at øge samspillet både i lærer-elev-forholdet og elev-elev-forholdet. Gennem anerkendende samtale arbejder vi hele tiden på at justere de grundlæggende sociale spilleregler, for at forbedre niveauet for samspillet både i og uden for undervisningen. Det handler om træning af de relationelle kompetencer, øget selvværd og en fælles forståelse af empatisk samvær. Det som man under et kalder for social intelligens. Skolens pædagogiske personale har deltaget i et kursusforløb vedr. Gartners multiple intelligenser og forskellige læringsstile, hvilket stadig lægger til grund for planlægningen af undervisningen. I de sidste par år er det pædagogiske fokus imidlertid gået mere i retning af en vægtlægning af den sociale intelligens. Fra forskning i social intelligens ved vi, at den sociale kontekst er altafgørende for elevens tilegnelse af at kunne. Også derfor er det vigtig for os, at DE altid er et sted, hvor det er godt at være. Det handler om, at eleverne bliver set, hørt, forstået og anerkendt, hvilket indirekte vil påvirke den enkelte elevs personlige udvikling. På DE er der vidt til væggene og højt til loftet. Med andre ord: Der er plads til den enkelte uanset baggrund og ståsted. Rent organisatorisk skelner vi mellem de humanistiske fag og de naturvidenskabelige fag. Vi laver stamhold, så eleverne har tilknytning til en bestemt klasse, når der arbejdes med de humanistiske fag som f.eks. dansk, sprogfag, kristendom, historie osv.. Her er det vores opfattelse, at forskellighed er godt, når det handler om debat og analyse, sådan at et helt hold kan løfte hinanden i det dannende aspekt. Vi undervisningsdifferentierer og tager på den måde hensyn til de niveauforskelle, der måtte være i en klasse. I de naturvidenskabelige fag, matematik og fysik laver vi niveaudeling og dermed elevdifferentiering, sådan at man som elev bliver placeret ind på det niveau, som passer til ens egne præstationer. Niveaudelingen foregår i samarbejde med eleven og er en kombination mellem elevens eget ønske og elevens faglige standpunkt. Der vil være mulighed for at skifte hold, hvis man oplever at være forkert placeret. 3. Elevgrundlag Skolens elevgruppe: Der optages hvert år ca. 100 elever ligeligt fordelt mellem piger og drenge. Denne fordeling er begrundet i, at eleverne bor på henholdsvis pige- og drengegange. Eleverne deles i 5 stamklasser således, at der er to hold i 9. klasse og 3 hold i 10. klasse. Det er vores vurdering at 10-20% bevidst har valgt skolen ud fra dens kirkelige ståsted/værdigrundlag. For at blive endeligt optaget på DE skal alle elever til en samtale med en lærer, for at afklare, hvorvidt DE er den rigtige skole for den enkelte elev. Det er vigtigt for os at få et lille kendskab til vores kommende elever, så vi som skole bliver klædt på til at kunne modtage den enkelte elev på den rette måde. Derved bliver chancen, for at efterskoleopholdet bliver en succes, større. Til

7 7 samtalen snakker vi både om elevens indstilling, hidtidige skolegang og faglige standpunkt, men også om elevens fritidsinteresser og ønsker i den retning. Vi præsenterer skolens profil og hverdag og får derved klaret en forventningsafstemning fra begge parter. 4. Geografisk rekruttering: Fra Vendsyssel: ca. 60 % Fra Ålborg : ca. 20 % Fra andre steder i landet: ca. 20 % Der sker dog hele tiden ændringer, så det kan variere fra år til år. Eleverne kan være på skolen i to skoleår. 5. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse At gå på efterskole betyder blandt andet, at der opstår større sammenhæng i hverdagen, fordi det hele foregår et sted. Det skal give den unge lejlighed til at erfare, at livet kan leves anderledes og er rig på muligheder. Samværet er både et samvær med jævnaldrende og med voksne, hvor der også er plads til, at de ansatte med familie kan komme at hænge ud og spise med, hvilket betyder, at eleverne også udenfor den egentlige undervisningstid møder andre voksne end de to lærere, der har tilsyn på det givne tidspunkt. Det er de tilsynshavende læreres opgave at have kontakt til hele elevgruppen og at inddrage mere stille elever i fællesskabet. I lektielæsningstimen opsøges eleverne på deres værelser og tilbydes hjælp til lektier - og har her også mulighed for samtale med den voksne om mere private emner (Se nærmere beskrivelse af vagtlærerens opgave under overskriften Pædagogisk tilrettelagt samvær ). Eleverne har ret til ophold på skolen i alle weekender og ferier, der indgår i kursustiden, men det er elevens og hjemmets afgørelse i hvilket omfang dette tilbud benyttes i enkelte weekender kan det dog være obligatorisk at blive på skolen. Eleverne opfordres til at være på skolen også i weekenderne, da det også er en vigtig del af det at gå på efterskole. De lærere, der har tilsyn i weekenden har ansvaret for, at der tilrettelægges et program for en del af weekenden gerne sammen med eleverne. Dette program er delvist obligatorisk for de elever, der er i weekenden. Det obligatoriske program kan have karakter af undervisning f.x. en ekskursion, organiseret leg eller projekter som afvikles i løbet af weekenden. Såvel i weekender som på hverdage løser eleverne alene eller i samarbejde med lærerne de opgaver, der er nødvendige for at skolen kan fungere som i et hjem, f.x. opvask, borddækning, rengøring m.v. 6. Bestyrelses- og medarbejdermøde Hvert år planlæges en dag, for bestyrelse og medarbejdere er sammen om det at lave efterskole. Et af de faste punkter er evaluering af skolens værdigrundlag, hvor bestyrelsen hvert år vælger nye fokuspunkter, som medarbejderne så arbejder med og sætter fokus på for 1 år ad gangen. Det kan også handle om fælles visioner og planer for udvikling af skolen eller blot en fælles inspirationsdag med input til det grundlag, som vi driver skole på.

8 8 Mål: At bestyrelse og medarbejder mødes. At aktuelle emner diskuteres. At alle bliver inspireret eller provokeret. Typisk vil der blive afsat en hel dag begyndende med morgenkaffe kl. 9 og afsluttende med en kop eftermiddagskaffe. Det faglige indhold er vekslende fra år til år, alt efter hvad der er aktuelt. 7. Generalforsamling/repræsentantskabsmøde Mål: At afholde en lovlig indkaldt og gennemført generalforsamling for repræsentantskabet. En fremvisning fra elever. Den ordinære generalforsamling. 8. Medarbejderarrangementer Medarbejdermøder Mål: At sikre alle elevers trivsel. At koordinere skolens drift imellem alle medarbejdere. At tage beslutninger om nutid og fremtid. At evaluere. En gang ugentlig mødes alle medarbejdere (dog kun med en repræsentant fra køkkenet) til et møde af ca. en times varighed. Forud er lavet en dagsorden, som alle har modtaget mindst 2 dage før mødet. Ved skolestart og skoleafslutning afvikles en række hel og halvdags møder. I løbet af skoleåret (uge 7) afvikles det mindst 3 halvdagsmøder med planlægning af næste skoleår. Kontakt til hjemmet I løbet af skoleåret afvikles en række arrangementer hvor forældrene inviteres. Det drejer sig om: August Velkomst dag September Efterskolernes dag Familieaftner November: Forældresamtaler med familielæreren Adventsarrangement Musisk uge Marts Forældresamtaler med familielærere Forårskoncert Afslutningsarrangement Med løbende opdateringer, forældrebreve og indbydelser på skolens hjemmeside informeres

9 9 forældrene. 6-8 forældrebreve udsendes pr post. Familielæreren (se yderlige under overskriften Familiegrupper) sørger desuden for kontakten til eleven og hjemmet ved behov. Inklusion på Dronninglund Efterskole På Dronninglund Efterskole arbejder vi på at inkludere unge uanset udfordringer og vanskeligheder. Dette betyder, at vi i vores elevflok også har elever der bl.a. kæmper med indlæringsvanskeligheder, sorg, livskriser af forskellige slags fx forældres skilsmisse. For os er det vigtigt, at vores unge mennesker mødes på en ligeværdig og nærværende måde uanset forhistorie. Vi ønsker, at inkludere alle vores elever i skolens liv, også selvom man har brug for ekstra støtte og struktur til at få hverdagen til at fungere. For os betyder inklusion, at alle skal have lige muligheder for at blive en del af fællesskabet. Vores udgangspunkt er, at eleverne med afsæt i deres forhistorie starter på en frisk ved os, og at vi på Dronninglund Efterskole skriver vores nye individuelle historier, der er en del af den fælles DE historie for det pågældende skoleår. Vores udgangspunkt er, at alle elever skal aflægge Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens 10- klasses prøve. Vi ønsker, at vejlede alle vores elever til at få de bedste muligheder for en fremtidig uddannelse. Alt dette på trods af de udfordringer såvel faglige som menneskelige, som eleverne kan have med i bagagen. På Dronninglund Efterskole betyder inklusion helt konkret, at der er forskellige tiltag, der kan bringes i spil omkring den pågældende elev, det kan fx være: - faglig støtte i mindre grupper med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder. - faglig støtte i form af to-lærer-system i de timer,hvor tingene er vanskelige. - individuelle aftaler og handleplaner omkring den enkeltes udfordringer fx hjælp til struktur og overblik. - støtte og opmuntring til at indgå i sociale sammenhænge - koncentrationshjælpemidler i undervisningssituationer - Tilbud om elektroniske hjælpemidler i undervisningen, f.eks. CD-ord - forældrebetalt coaching- og psykologsamtaler ved skolens samarbejdspartner (psykolog). For inklusionseleverne gør det sig gældende, at der udarbejdes en kontrakt for den enkelte med en beskrivelse af elevens udfordringer, konkrete mål, tiltag og evalueringsform. Kontraktens formål er, at tydeliggøre for eleven, forældre og skole præcist hvad der er målsætningen for elevens udvikling. Kontrakterne er med til at kvalificere arbejdet med eleven og kan være med til at sikre at eleven udvikler sig både skolemæssigt og personligt. Samtidig er kontrakten med til at præcisere, støttens omfang, da elevens udvikling er i fokus, og dermed er de indlagte evalueringer vigtige, så kontrakten løbende justeres på baggrund af elevens udvikling.

10 10 På Dronninglund Efterskole ønsker vi at alle er inkluderet i fællesskabet og i fællesopgaver. Vi oplever, at både elever og medarbejdere arbejder sammen som en helhed omkring vores fællesskab, og de udfordringer der kan opstå. Vi har fokus på at se potentialer og muligheder og ønsker at være med til at åbne de unges øjne for egne potentialer og ikke mindst at skabe tro på disse. Derfor ønsker vi, at være med til at skabe rammer og strukturer omkring den enkelte og dennes udfordringer for på den måde at skabe fokus på den individuelle udvikling og læring både faglig, personlig og social. På Dronninglund Efterskole er relationen mellem voksen og elev vigtig og gennem relationen ønsker vi, at være med til at se den unge, tro på den unge og vise tillid til den unge, hvilket er med til at skabe de bedste muligheder for individuel udvikling. Indholdsplaner for prøvefag: Dansk 9. og 10. klasse Slutmål for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for faget dansk Fælles mål Det er derudover danskundervisningens formål: - Give eleverne kendskab til dansklitteratur gennem tiderne, for der igennem at give dem kundskab til udviklingen i det samfund, de lever i. - At eleverne ser sig selv som en aktiv del af dansk demokrati og tradition. - Give eleverne evnen til at reflektere og forholde sig til etiske og eksistentielle livsforhold. - Ud fra skolens værdigrundlag at lære eleverne at forholde sig kritisk såvel til egen samt andres livshistorie. - Får øget elevernes sans for perspektiver, normer og værdier. Indhold for faget: Indholdet defineres ud fra Fælles mål - dansk Indholdet kunne være; grammatik, lyrik, sagprosa herunder f.eks. reklamer og artikler, film, musikvideoer, islandske sagaer, nordisk litteratur, romaner og noveller af ældre og nyere dato, skuespil, forfatterskaber, folkeviser, folkeeventyr, billeder, kortfilm m.m. Eksempler på emner: tekster om tro, lyrik om livet, kald det kærlighed, old-gamle tekster, intertekstualitet, det senmoderne, skagensmalerne, kanontekster. Romaner/novellesamlinger, film, kopier fra forskellige lærebogssystemer m.m. Opgaver, analyse vejledninger, litteraturhistorie o.l. findes på elevintra.

11 11 5 lektioner ugentlig Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, projektarbejde, fællesundervisning for årgange. I 9. klasse undervises i retstavningsprøve, læseprøve og oplæsning. Afsluttende/opsamlende skriftlige opgaver ved emners afslutning. Samtaler i løbet af skoleåret. Elevfremlæggelser for klassen. Afleveringer til læreren både i mundtlig og skriftlig form + terminsprøver Matematik 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Der benyttes lærebøger og opslagsbogen noget om matematikken. Skolens intranet bruges i rig omfang til deling af dokumenter og mapper og til opgaveaflevering. IT inddrages på mange måder, især programmerne Excell og Geogebra. Også Google sketchup til perspektivtegning kan anvendes. 4 ugentligt lektioner i 10 klasse. Der bliver afviklet et antal emnedage med tværfagligt indhold, hvor matematik også er inddraget. Faget har mulighed for at bytte timer med dansk, så man kan få en formiddag til rådighed hver anden uge til større emner.

12 12 Der varieres mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der anvendes formativ evaluering. Vurderingen foregår på flere måder: Skolens intra indeholder muligheder for multiple choice-tests. Eleverne afleverer regelmæssigt hjemmeopgaver. Vi afholder årligt 2 terminsprøver, som ud over at være en evaluering tjener som formål at træne eleverne i prøvesituationen og det at arbejde koncentreret i flere timer i træk. Der afholdes 2 forældresamtaler årligt. Engelsk 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Der arbejdes med forskellige emner i løbet af året. F.eks. The Amish People, USA - Blacks and Whites, Fairy Tales, Identity, Living in Australia. Se mere på Skoleporten under årsplaner. Desuden arbejdes der med grammatik både skriftligt og mundtligt. Film og lyttetekster indgår i undervisningen. Der bruges forskelligt materiale. Vi bruger Blue Cat (grundbog og opgavebog), materiale fra internettet og artikler/tekster bl.a. fra tidsskrifter. Til grammatikken bruges også materiale fra forskellige steder. Fra bøger, bl.a. Let s do it og skolekom. 3, 5 time ugentlig. 3 timer første halvår og 4 timer sidste halvår i 9. klasse. 4 timer ugentligt i 10. klasse.

13 13 Der arbejdes på forskellige måder. Vi har undervisning på klassen, hvor vi har klassediskussioner og arbejder med tekster i fælles forum. Eleverne arbejder også i grupper, parvis og alene. Vi evaluerer løbende gennem skoleåret ud fra fremlæggelse, skriftlige afleveringer og terminsprøver. Desuden har vi elevsamtaler to gange om året. Tysk 9. klasse Slutmål og indhold for faget: Målet med undervisningen er, at eleven får kundskaber og færdigheder, så han/hun bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt om centrale dagligdags emner. Der lægges vægt på, at eleven får indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold og udvikler hensigtsmæssige lytte-, læse- og kommunikationsstrategier og i øvrigt opbygger et sikkert ordforråd indenfor nære og genkendelige emner. Undervisningen følger Undervisningsministeriets Nye fælles mål. Der arbejdes hen imod at eleverne tager folkeskolens 9. klasses afgangsprøve. Fokus 3 tekstbog og opgavebog Andre tyske tekster af varierende længde. 1-2 tyske film. Internettet bruges til at løse opgaver omkring tysk kultur og historie samt grammatik Kopiark (øvelser, opgaver, tekster, grammatik) fra forskellige læsebogssystemer Spil (brætspil, pc-spil, kommunikationsspil bla. Tabu ) TV-indslag, musikvideoer m.v. Der tilbydes 3,5 lektioner a 45 minutter. Arbejdsformer Til 9. klasse er der tilknyttet 2 lærere. Der arbejdes i de to stamklasser, men eleverne arbejder ofte på tværs af klasserne. Det kan være i mindre grupper i forbindelse med selvvalgte tekster eller temaarbejde. Undervisningen veksler mellem undervisning i klassen, individuelt arbejde og arbejde i større og mindre grupper.

14 14 I forbindelse med tekstarbejde og grammatikøvelser, er eleverne delt efter hvilke emner og sværhedsgrader, der tilbydes. I løbet af året er der 2-3 mindre skriftlige afleveringer. IT spiller en stor rolle i undervisningen. Alle skriftlige arbejder er elektroniske. Eleverne har elektronisk ordbog på deres computer. Eleverne bruger PowerPoint, Internetsider og fremstiller selv opgaver via IT. Eleverne får karakterer for skriftlige opgaver og fremlæggelse af emnearbejder Tysk 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Målet med undervisningen er, at du får kundskaber og færdigheder, så du bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Samtidig vil du igennem undervisningen få indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold. Undervisningen følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: slutmål 2009 Der arbejdes hen imod at eleverne tager folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Tyske tekster af varierende længde. 1 til 2 tyske film. Internettet bruges til at løse opgaver omkring tysk kultur og historie. Kopiark fra forskellige læsebogssystemer Frilæsningsbøger Der tilbydes 4 lektioner a 45 minutter. Arbejdsformer Til 10 klasse er der tilknyttet 2 lærere. Der arbejdes med to stamklasser, men eleverne arbejder ofte på tværs af klasserne. Det kan være i mindre grupper i forbindelse med selvvalgte tekster eller temaarbejde. I forbindelse med tekstarbejde og grammatikøvelser, er eleverne også delt efter hvilke emner og sværhedsgrader, der tilbydes. I løbet af året er der 4-5 større skriftlige afleveringer. Der er en skriftlig terminsprøve forår og efterår. IT spiller en stor rolle i undervisningen.

15 15 Alle skriftlige arbejder er elektroniske. Eleverne har elektronisk ordbog på deres computer. Eleverne bruger PowerPoint, Internetsider og fremstiller selv opgaver via IT. Eleverne får karakterer for større skriftlige opgaver. Desuden gives der udtalelser og karakterer for fremlæggelse af emnearbejder og frilæsningsbøger Fysik/kemi 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Undervisningen i fysik/kemi på Dronninglund Efterskole har til formål at skabe interesse overfor naturvidenskabelige begreber og problemstillinger, vi omgives af i det daglige liv. Evnen til at undre sig vægtes højt og der tages udgangspunkt i fænomener, eleverne støder på i deres egen hverdag og i medierne. Undervisningen følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for Fælles mål, som kan downloades fra Kemi.aspx Elever i 9. klasse tager folkeskolens afgangsprøve mens elever i 10. klasse har mulighed for at tage folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Undervisningen vil vægte fysik og kemi lige højt. Undervisningen vil være emnebaseret. Emnerne for 9. klasse kan være: Kalk, syrer og baser, magnetisme, el-lære, radioaktivitet, m.v. Emnerne for 10. klasse kan være: Energi, Atomfysik, Alkohol, fedtstoffer, m.v. Undervisningen i 9. klasse tager udgangspunkt i bøger som Ny Prisma 9 og Kalk et dansk råstof samt diverse kopierede materialer. Undervisningen i 10. klasse tager udgangspunkt i forskellige kompendier, samlet af fagets lærere. Desuden anvendes Internettet til informationssøgning og fremvisning af animationer, illustrationer, film m.m. Skolens intranet anvendes til deling af dokumenter og mapper og til opgaveaflevering.

16 16 9. klasse: 2 lektioner a 45 minutter ugentligt 10. klasse: 3 lektioner a 45 minutter ugentligt Fysik/kemi undervisningen veksler mellem praktisk arbejde i laboratoriet, teoretisk arbejde (tavleundervisning, opgaveløsning m.v.). Begge dele kan foregå som gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at tale fagsproget gennem arbejde i mindre grupper og ved præsentationer. Skriftligt arbejde. I 9.klasse introduceres der til begyndende rapportskrivning. I 10. klasse arbejdes der løbende med rapportskrivning. Ekskursioner. Der tilstræbes en til to ekskursioner i løbet af året. Der anvendes primært formativ evaluering. Der evalueres løbende, når et emne er afsluttet. Evalueringen kan foregå på forskellige måder som f.eks. rapportskrivning, multiple choice-tests, begrebskort, spil eller præsentationer. Der afholdes en samtale med den enkelte elev i efteråret med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler årligt. Biologi 9. klasse Formål og slutmål: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi - og biologisk forskning - i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

17 17 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse. Bios C bruges som grundbog. Ligeledes benyttes kopimappe til bios c og supplerende materiale 2 lektioner pr uge. Ca. 56 lektioner pr år. Alm. tavleundervisning med teorigennemgang. Laboratorie arbejde. Feltarbejde Der anvendes formativ evaluering og eleverne testes jævnligt ved benyttelse af undervisningsministeriets multiple choice test. Der afholdes en samtale med den enkelte elev i efteråret med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler årligt. Geografi 9. klasse Formål og slutmål: Formålet med undervisningen i geografi på Dronninglund Efterskole er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi og give dem lyst til at lære mere. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer, og til at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af

18 18 naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Dronninglund Efterskole følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: Slutmål Se årsplan for 9. A og 9. b Vi bruger følgende undervisningsmaterialer: Geotoper geografi for de ældste klasser: Bog 2 og 3 Den tilknyttede nettjeneste: Geotopnet Diverse internetsider Atlas,avisartikler m.v. 1.5 undervisningstimer om ugen. Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver Fremlæggelser på klassen. Skriftlig aflevering Test. Historie 9. klasse Slutmål og indhold for faget: Vi følger undervisningsministeriets vejledning: Slutmål

19 19 %20Historie/Slutmaal%20for%20faget%20historie.aspx Se årsplan for 9.a +b Vi bruger følgende undervisningsmaterialer: Dansk historie online Det historiske overblik Gyldendal Hit med historien Vejen mod Europa Gyldendal Gyldendal (klassesæt) Dvs. film, internetsider og andet trykt materiale. 2 lektioner a 45 minutter pr. uge Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver. Vi arbejder med kildekritisk analyse i forhold til materiale og internetsider. Vi benytter os i nogen grad af problemorienteret undervisning, med henblik på projektopgaver. Fremlægning på klasse Skriftlige aflevering Test Samfundsfag 9. klasse Formål og slutmål: Formålet med undervisningen i samfundsfag på Dronninglund Efterskole er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

20 20 Eleverne skal have udviklet deres kompetencer og kritiske sans. De skal have tilegnet sig et personligt værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal skal bidrage til, at eleverne kender og respektere samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier. Vi følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: Slutmål 2009 Se årsplan for 9. A og 9. B Ind i samfundsfaget: Grundbog A og B Diverse internetsider. Aviser, tidsskrifter, dokumentarudsendelser i TV, film m.v. 2 undervisningstimer om ugen. Klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Vi arbejder med kritisk stillingtagen til kilderne. Fremlægning på klassen, Skriftlige afleveringer Test Kristendom 9. og 10. klasse (inkluderet i livsfag i 10. klasse) Slutmål og indhold for faget: Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er at eleverne mærker, erkender og forstår at den kristne dimension har afgørende betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets relation til

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere