Indholdsplan Dronninglund Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16"

Transkript

1 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole

2 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm Formål Skolens pædagogiske linje Elevgrundlag Geografisk rekruttering: Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Bestyrelses- og medarbejdermøde Generalforsamling/repræsentantskabsmøde Medarbejderarrangementer... 8 Medarbejdermøder... 8 Inklusion på Dronninglund Efterskole... 9 Indholdsplaner for prøvefag: Dansk 9. og 10. klasse Matematik 9. og 10. klasse Engelsk 9. og 10. klasse Tysk 9. klasse Tysk 10. klasse Fysik/kemi 9. og 10. klasse Biologi 9. klasse Geografi 9. klasse Historie 9. klasse Samfundsfag 9. klasse Kristendom 9. og 10. klasse (inkluderet i livsfag i 10. klasse) Ikke prøve-fag Fortælletime Sangtime Obligatorisk idræt (TRIM og Fredagsløb)... 24

3 3 Livsfag: Liniefag: Liniefaget: Outdoor Liniefaget: Musik Linjefaget: Kunst Linjefaget: Boldspil Linjefaget: Fitness Profilfag: Exchange Innovationsklasse Global Valgfag: Valgfag: Arkitektur Valgfag: Bedstemormad Valgfag: Digitalfoto Valgfag: Før du flytter hjemmefra Valgfag: Badminton Valgfaget Italiensk madlavning Valgfag: Brunch Valgfaget Børneinstruktør Valgfag: Glaskunst Valgfag: Klatring Valgfaget Volleyball Tegne/male kursus i landskabsbeskrivelse Valgfag Psykologi Valgfag: Håndarbejde Træ og metalsløjd Valgfaget musik Valgfag CS Gymnasiefag på DE Matematik på gymnasiet (stx) Mediefag på gymnasiet (stx) Kemi på gymnasiet (stx)... 51

4 4 Musik på gymnasiet (stx) Indholdsplan for Skolevejledning Skolevejledningens træffetider ( ): Årets vejledningsaktiviteter OSO Pædagogisk tilrettelagt samvær Familiegrupper: Vagtlærerens opgaver: Fællesmøder : Morgensang og fællestime Rådet Måltider Køkkenelever Rengøring Anderledes uger og dage Lejrskole linjefagsekskursion Samfundsuge: Musisk uge: Udenlandstur: Sidste uge =afslutningsugen Arrangementer for gamle elever Sportsstævner Koncerter Gangaftener: Klasseaftener: Besøg fra andre skoler Kun for piger / kun for drenge Emnedage Gudstjenester Arrangementer for forældre/forældrekontakt Nye elevers aften Højtider Særlige weekender... 63

5 5 Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm 1. Formål I skolens vedtægter lyder 1 således: Hjemsted og formål og værdigrundlag: 1. Stk. 1 Dronninglund Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Stk. 2 Institutionen er i henhold til skolens fundats oprettet d. 26. juli 1959 og har hjemsted i Dronninglund i Brønderslev kommune. Stk. 3 Skolen ejer ejendommen matr. nr. 1am, 1 ar, 1 as, 1 at, 1 e og 1 bb Dronninglund Hovedgård, Dronninglund.. Stk. 4 Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Skolens formål er på grundlag af den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter: -At møde eleverne med evangeliet om Jesus Kristus. -At medvirke til, at eleverne på dette grundlag kan tage stilling til menneskelivets udfordringer. -I et kristent fællesskab at udvikle dem til modenhed, ansvarsbevidsthed og samarbejdsvilje. -At give dem en undervisning, der kan danne basis for deres videre uddannelse. Stk. 5 Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Det er af stor betydning, at eleverne møder det kristne evangelium, og at der skabes rum for refleksion og dialog om tro, liv og eksistens. Vi tror på, at den enkelte elev udvikler sig ved: - at blive opfattet som en unik personlighed med stor værdi - at samarbejde med andre på trods af forskelligheder og - at tage ansvar i et forpligtende og ligeværdigt fællesskab. 2. Skolens pædagogiske linje Vi lægger stor vægt på det pædagogiske arbejde, og bestræber os på at møde eleverne, der hvor de er og med det de hver især har med i deres livsbagage.

6 6 Begreber som Personlig ansvarlighed, relationskompetence og den anerkendende tilgang, står helt centrale og kendetegner vort miljø og omgangsform i det daglige, hvilket er helt i tråd med skolens værdigrundlag. Relationen er en af grundstenene i den pædagogiske praksis. Lærerens relationskompetence er afgørende for elevernes mulighed for at lære. Evidensbaserede resultater fra Dansk Clearinghouse peger bl.a. på, at undervisernes relationskompetencer har større betydning for elevernes læring end en bestemt undervisningsform. Derfor arbejder vi på DE med at opbygge både egne og elevernes relationskompetencer, for at øge samspillet både i lærer-elev-forholdet og elev-elev-forholdet. Gennem anerkendende samtale arbejder vi hele tiden på at justere de grundlæggende sociale spilleregler, for at forbedre niveauet for samspillet både i og uden for undervisningen. Det handler om træning af de relationelle kompetencer, øget selvværd og en fælles forståelse af empatisk samvær. Det som man under et kalder for social intelligens. Skolens pædagogiske personale har deltaget i et kursusforløb vedr. Gartners multiple intelligenser og forskellige læringsstile, hvilket stadig lægger til grund for planlægningen af undervisningen. I de sidste par år er det pædagogiske fokus imidlertid gået mere i retning af en vægtlægning af den sociale intelligens. Fra forskning i social intelligens ved vi, at den sociale kontekst er altafgørende for elevens tilegnelse af at kunne. Også derfor er det vigtig for os, at DE altid er et sted, hvor det er godt at være. Det handler om, at eleverne bliver set, hørt, forstået og anerkendt, hvilket indirekte vil påvirke den enkelte elevs personlige udvikling. På DE er der vidt til væggene og højt til loftet. Med andre ord: Der er plads til den enkelte uanset baggrund og ståsted. Rent organisatorisk skelner vi mellem de humanistiske fag og de naturvidenskabelige fag. Vi laver stamhold, så eleverne har tilknytning til en bestemt klasse, når der arbejdes med de humanistiske fag som f.eks. dansk, sprogfag, kristendom, historie osv.. Her er det vores opfattelse, at forskellighed er godt, når det handler om debat og analyse, sådan at et helt hold kan løfte hinanden i det dannende aspekt. Vi undervisningsdifferentierer og tager på den måde hensyn til de niveauforskelle, der måtte være i en klasse. I de naturvidenskabelige fag, matematik og fysik laver vi niveaudeling og dermed elevdifferentiering, sådan at man som elev bliver placeret ind på det niveau, som passer til ens egne præstationer. Niveaudelingen foregår i samarbejde med eleven og er en kombination mellem elevens eget ønske og elevens faglige standpunkt. Der vil være mulighed for at skifte hold, hvis man oplever at være forkert placeret. 3. Elevgrundlag Skolens elevgruppe: Der optages hvert år ca. 100 elever ligeligt fordelt mellem piger og drenge. Denne fordeling er begrundet i, at eleverne bor på henholdsvis pige- og drengegange. Eleverne deles i 5 stamklasser således, at der er to hold i 9. klasse og 3 hold i 10. klasse. Det er vores vurdering at 10-20% bevidst har valgt skolen ud fra dens kirkelige ståsted/værdigrundlag. For at blive endeligt optaget på DE skal alle elever til en samtale med en lærer, for at afklare, hvorvidt DE er den rigtige skole for den enkelte elev. Det er vigtigt for os at få et lille kendskab til vores kommende elever, så vi som skole bliver klædt på til at kunne modtage den enkelte elev på den rette måde. Derved bliver chancen, for at efterskoleopholdet bliver en succes, større. Til

7 7 samtalen snakker vi både om elevens indstilling, hidtidige skolegang og faglige standpunkt, men også om elevens fritidsinteresser og ønsker i den retning. Vi præsenterer skolens profil og hverdag og får derved klaret en forventningsafstemning fra begge parter. 4. Geografisk rekruttering: Fra Vendsyssel: ca. 60 % Fra Ålborg : ca. 20 % Fra andre steder i landet: ca. 20 % Der sker dog hele tiden ændringer, så det kan variere fra år til år. Eleverne kan være på skolen i to skoleår. 5. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse At gå på efterskole betyder blandt andet, at der opstår større sammenhæng i hverdagen, fordi det hele foregår et sted. Det skal give den unge lejlighed til at erfare, at livet kan leves anderledes og er rig på muligheder. Samværet er både et samvær med jævnaldrende og med voksne, hvor der også er plads til, at de ansatte med familie kan komme at hænge ud og spise med, hvilket betyder, at eleverne også udenfor den egentlige undervisningstid møder andre voksne end de to lærere, der har tilsyn på det givne tidspunkt. Det er de tilsynshavende læreres opgave at have kontakt til hele elevgruppen og at inddrage mere stille elever i fællesskabet. I lektielæsningstimen opsøges eleverne på deres værelser og tilbydes hjælp til lektier - og har her også mulighed for samtale med den voksne om mere private emner (Se nærmere beskrivelse af vagtlærerens opgave under overskriften Pædagogisk tilrettelagt samvær ). Eleverne har ret til ophold på skolen i alle weekender og ferier, der indgår i kursustiden, men det er elevens og hjemmets afgørelse i hvilket omfang dette tilbud benyttes i enkelte weekender kan det dog være obligatorisk at blive på skolen. Eleverne opfordres til at være på skolen også i weekenderne, da det også er en vigtig del af det at gå på efterskole. De lærere, der har tilsyn i weekenden har ansvaret for, at der tilrettelægges et program for en del af weekenden gerne sammen med eleverne. Dette program er delvist obligatorisk for de elever, der er i weekenden. Det obligatoriske program kan have karakter af undervisning f.x. en ekskursion, organiseret leg eller projekter som afvikles i løbet af weekenden. Såvel i weekender som på hverdage løser eleverne alene eller i samarbejde med lærerne de opgaver, der er nødvendige for at skolen kan fungere som i et hjem, f.x. opvask, borddækning, rengøring m.v. 6. Bestyrelses- og medarbejdermøde Hvert år planlæges en dag, for bestyrelse og medarbejdere er sammen om det at lave efterskole. Et af de faste punkter er evaluering af skolens værdigrundlag, hvor bestyrelsen hvert år vælger nye fokuspunkter, som medarbejderne så arbejder med og sætter fokus på for 1 år ad gangen. Det kan også handle om fælles visioner og planer for udvikling af skolen eller blot en fælles inspirationsdag med input til det grundlag, som vi driver skole på.

8 8 Mål: At bestyrelse og medarbejder mødes. At aktuelle emner diskuteres. At alle bliver inspireret eller provokeret. Typisk vil der blive afsat en hel dag begyndende med morgenkaffe kl. 9 og afsluttende med en kop eftermiddagskaffe. Det faglige indhold er vekslende fra år til år, alt efter hvad der er aktuelt. 7. Generalforsamling/repræsentantskabsmøde Mål: At afholde en lovlig indkaldt og gennemført generalforsamling for repræsentantskabet. En fremvisning fra elever. Den ordinære generalforsamling. 8. Medarbejderarrangementer Medarbejdermøder Mål: At sikre alle elevers trivsel. At koordinere skolens drift imellem alle medarbejdere. At tage beslutninger om nutid og fremtid. At evaluere. En gang ugentlig mødes alle medarbejdere (dog kun med en repræsentant fra køkkenet) til et møde af ca. en times varighed. Forud er lavet en dagsorden, som alle har modtaget mindst 2 dage før mødet. Ved skolestart og skoleafslutning afvikles en række hel og halvdags møder. I løbet af skoleåret (uge 7) afvikles det mindst 3 halvdagsmøder med planlægning af næste skoleår. Kontakt til hjemmet I løbet af skoleåret afvikles en række arrangementer hvor forældrene inviteres. Det drejer sig om: August Velkomst dag September Efterskolernes dag Familieaftner November: Forældresamtaler med familielæreren Adventsarrangement Musisk uge Marts Forældresamtaler med familielærere Forårskoncert Afslutningsarrangement Med løbende opdateringer, forældrebreve og indbydelser på skolens hjemmeside informeres

9 9 forældrene. 6-8 forældrebreve udsendes pr post. Familielæreren (se yderlige under overskriften Familiegrupper) sørger desuden for kontakten til eleven og hjemmet ved behov. Inklusion på Dronninglund Efterskole På Dronninglund Efterskole arbejder vi på at inkludere unge uanset udfordringer og vanskeligheder. Dette betyder, at vi i vores elevflok også har elever der bl.a. kæmper med indlæringsvanskeligheder, sorg, livskriser af forskellige slags fx forældres skilsmisse. For os er det vigtigt, at vores unge mennesker mødes på en ligeværdig og nærværende måde uanset forhistorie. Vi ønsker, at inkludere alle vores elever i skolens liv, også selvom man har brug for ekstra støtte og struktur til at få hverdagen til at fungere. For os betyder inklusion, at alle skal have lige muligheder for at blive en del af fællesskabet. Vores udgangspunkt er, at eleverne med afsæt i deres forhistorie starter på en frisk ved os, og at vi på Dronninglund Efterskole skriver vores nye individuelle historier, der er en del af den fælles DE historie for det pågældende skoleår. Vores udgangspunkt er, at alle elever skal aflægge Folkeskolens Afgangsprøve eller Folkeskolens 10- klasses prøve. Vi ønsker, at vejlede alle vores elever til at få de bedste muligheder for en fremtidig uddannelse. Alt dette på trods af de udfordringer såvel faglige som menneskelige, som eleverne kan have med i bagagen. På Dronninglund Efterskole betyder inklusion helt konkret, at der er forskellige tiltag, der kan bringes i spil omkring den pågældende elev, det kan fx være: - faglig støtte i mindre grupper med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder. - faglig støtte i form af to-lærer-system i de timer,hvor tingene er vanskelige. - individuelle aftaler og handleplaner omkring den enkeltes udfordringer fx hjælp til struktur og overblik. - støtte og opmuntring til at indgå i sociale sammenhænge - koncentrationshjælpemidler i undervisningssituationer - Tilbud om elektroniske hjælpemidler i undervisningen, f.eks. CD-ord - forældrebetalt coaching- og psykologsamtaler ved skolens samarbejdspartner (psykolog). For inklusionseleverne gør det sig gældende, at der udarbejdes en kontrakt for den enkelte med en beskrivelse af elevens udfordringer, konkrete mål, tiltag og evalueringsform. Kontraktens formål er, at tydeliggøre for eleven, forældre og skole præcist hvad der er målsætningen for elevens udvikling. Kontrakterne er med til at kvalificere arbejdet med eleven og kan være med til at sikre at eleven udvikler sig både skolemæssigt og personligt. Samtidig er kontrakten med til at præcisere, støttens omfang, da elevens udvikling er i fokus, og dermed er de indlagte evalueringer vigtige, så kontrakten løbende justeres på baggrund af elevens udvikling.

10 10 På Dronninglund Efterskole ønsker vi at alle er inkluderet i fællesskabet og i fællesopgaver. Vi oplever, at både elever og medarbejdere arbejder sammen som en helhed omkring vores fællesskab, og de udfordringer der kan opstå. Vi har fokus på at se potentialer og muligheder og ønsker at være med til at åbne de unges øjne for egne potentialer og ikke mindst at skabe tro på disse. Derfor ønsker vi, at være med til at skabe rammer og strukturer omkring den enkelte og dennes udfordringer for på den måde at skabe fokus på den individuelle udvikling og læring både faglig, personlig og social. På Dronninglund Efterskole er relationen mellem voksen og elev vigtig og gennem relationen ønsker vi, at være med til at se den unge, tro på den unge og vise tillid til den unge, hvilket er med til at skabe de bedste muligheder for individuel udvikling. Indholdsplaner for prøvefag: Dansk 9. og 10. klasse Slutmål for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for faget dansk Fælles mål Det er derudover danskundervisningens formål: - Give eleverne kendskab til dansklitteratur gennem tiderne, for der igennem at give dem kundskab til udviklingen i det samfund, de lever i. - At eleverne ser sig selv som en aktiv del af dansk demokrati og tradition. - Give eleverne evnen til at reflektere og forholde sig til etiske og eksistentielle livsforhold. - Ud fra skolens værdigrundlag at lære eleverne at forholde sig kritisk såvel til egen samt andres livshistorie. - Får øget elevernes sans for perspektiver, normer og værdier. Indhold for faget: Indholdet defineres ud fra Fælles mål - dansk Indholdet kunne være; grammatik, lyrik, sagprosa herunder f.eks. reklamer og artikler, film, musikvideoer, islandske sagaer, nordisk litteratur, romaner og noveller af ældre og nyere dato, skuespil, forfatterskaber, folkeviser, folkeeventyr, billeder, kortfilm m.m. Eksempler på emner: tekster om tro, lyrik om livet, kald det kærlighed, old-gamle tekster, intertekstualitet, det senmoderne, skagensmalerne, kanontekster. Romaner/novellesamlinger, film, kopier fra forskellige lærebogssystemer m.m. Opgaver, analyse vejledninger, litteraturhistorie o.l. findes på elevintra.

11 11 5 lektioner ugentlig Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, projektarbejde, fællesundervisning for årgange. I 9. klasse undervises i retstavningsprøve, læseprøve og oplæsning. Afsluttende/opsamlende skriftlige opgaver ved emners afslutning. Samtaler i løbet af skoleåret. Elevfremlæggelser for klassen. Afleveringer til læreren både i mundtlig og skriftlig form + terminsprøver Matematik 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Der benyttes lærebøger og opslagsbogen noget om matematikken. Skolens intranet bruges i rig omfang til deling af dokumenter og mapper og til opgaveaflevering. IT inddrages på mange måder, især programmerne Excell og Geogebra. Også Google sketchup til perspektivtegning kan anvendes. 4 ugentligt lektioner i 10 klasse. Der bliver afviklet et antal emnedage med tværfagligt indhold, hvor matematik også er inddraget. Faget har mulighed for at bytte timer med dansk, så man kan få en formiddag til rådighed hver anden uge til større emner.

12 12 Der varieres mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Der anvendes formativ evaluering. Vurderingen foregår på flere måder: Skolens intra indeholder muligheder for multiple choice-tests. Eleverne afleverer regelmæssigt hjemmeopgaver. Vi afholder årligt 2 terminsprøver, som ud over at være en evaluering tjener som formål at træne eleverne i prøvesituationen og det at arbejde koncentreret i flere timer i træk. Der afholdes 2 forældresamtaler årligt. Engelsk 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Der arbejdes med forskellige emner i løbet af året. F.eks. The Amish People, USA - Blacks and Whites, Fairy Tales, Identity, Living in Australia. Se mere på Skoleporten under årsplaner. Desuden arbejdes der med grammatik både skriftligt og mundtligt. Film og lyttetekster indgår i undervisningen. Der bruges forskelligt materiale. Vi bruger Blue Cat (grundbog og opgavebog), materiale fra internettet og artikler/tekster bl.a. fra tidsskrifter. Til grammatikken bruges også materiale fra forskellige steder. Fra bøger, bl.a. Let s do it og skolekom. 3, 5 time ugentlig. 3 timer første halvår og 4 timer sidste halvår i 9. klasse. 4 timer ugentligt i 10. klasse.

13 13 Der arbejdes på forskellige måder. Vi har undervisning på klassen, hvor vi har klassediskussioner og arbejder med tekster i fælles forum. Eleverne arbejder også i grupper, parvis og alene. Vi evaluerer løbende gennem skoleåret ud fra fremlæggelse, skriftlige afleveringer og terminsprøver. Desuden har vi elevsamtaler to gange om året. Tysk 9. klasse Slutmål og indhold for faget: Målet med undervisningen er, at eleven får kundskaber og færdigheder, så han/hun bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt om centrale dagligdags emner. Der lægges vægt på, at eleven får indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold og udvikler hensigtsmæssige lytte-, læse- og kommunikationsstrategier og i øvrigt opbygger et sikkert ordforråd indenfor nære og genkendelige emner. Undervisningen følger Undervisningsministeriets Nye fælles mål. Der arbejdes hen imod at eleverne tager folkeskolens 9. klasses afgangsprøve. Fokus 3 tekstbog og opgavebog Andre tyske tekster af varierende længde. 1-2 tyske film. Internettet bruges til at løse opgaver omkring tysk kultur og historie samt grammatik Kopiark (øvelser, opgaver, tekster, grammatik) fra forskellige læsebogssystemer Spil (brætspil, pc-spil, kommunikationsspil bla. Tabu ) TV-indslag, musikvideoer m.v. Der tilbydes 3,5 lektioner a 45 minutter. Arbejdsformer Til 9. klasse er der tilknyttet 2 lærere. Der arbejdes i de to stamklasser, men eleverne arbejder ofte på tværs af klasserne. Det kan være i mindre grupper i forbindelse med selvvalgte tekster eller temaarbejde. Undervisningen veksler mellem undervisning i klassen, individuelt arbejde og arbejde i større og mindre grupper.

14 14 I forbindelse med tekstarbejde og grammatikøvelser, er eleverne delt efter hvilke emner og sværhedsgrader, der tilbydes. I løbet af året er der 2-3 mindre skriftlige afleveringer. IT spiller en stor rolle i undervisningen. Alle skriftlige arbejder er elektroniske. Eleverne har elektronisk ordbog på deres computer. Eleverne bruger PowerPoint, Internetsider og fremstiller selv opgaver via IT. Eleverne får karakterer for skriftlige opgaver og fremlæggelse af emnearbejder Tysk 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Målet med undervisningen er, at du får kundskaber og færdigheder, så du bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Samtidig vil du igennem undervisningen få indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold. Undervisningen følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: slutmål 2009 Der arbejdes hen imod at eleverne tager folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Tyske tekster af varierende længde. 1 til 2 tyske film. Internettet bruges til at løse opgaver omkring tysk kultur og historie. Kopiark fra forskellige læsebogssystemer Frilæsningsbøger Der tilbydes 4 lektioner a 45 minutter. Arbejdsformer Til 10 klasse er der tilknyttet 2 lærere. Der arbejdes med to stamklasser, men eleverne arbejder ofte på tværs af klasserne. Det kan være i mindre grupper i forbindelse med selvvalgte tekster eller temaarbejde. I forbindelse med tekstarbejde og grammatikøvelser, er eleverne også delt efter hvilke emner og sværhedsgrader, der tilbydes. I løbet af året er der 4-5 større skriftlige afleveringer. Der er en skriftlig terminsprøve forår og efterår. IT spiller en stor rolle i undervisningen.

15 15 Alle skriftlige arbejder er elektroniske. Eleverne har elektronisk ordbog på deres computer. Eleverne bruger PowerPoint, Internetsider og fremstiller selv opgaver via IT. Eleverne får karakterer for større skriftlige opgaver. Desuden gives der udtalelser og karakterer for fremlæggelse af emnearbejder og frilæsningsbøger Fysik/kemi 9. og 10. klasse Slutmål og indhold for faget: Undervisningen i fysik/kemi på Dronninglund Efterskole har til formål at skabe interesse overfor naturvidenskabelige begreber og problemstillinger, vi omgives af i det daglige liv. Evnen til at undre sig vægtes højt og der tages udgangspunkt i fænomener, eleverne støder på i deres egen hverdag og i medierne. Undervisningen følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for Fælles mål, som kan downloades fra Kemi.aspx Elever i 9. klasse tager folkeskolens afgangsprøve mens elever i 10. klasse har mulighed for at tage folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Undervisningen vil vægte fysik og kemi lige højt. Undervisningen vil være emnebaseret. Emnerne for 9. klasse kan være: Kalk, syrer og baser, magnetisme, el-lære, radioaktivitet, m.v. Emnerne for 10. klasse kan være: Energi, Atomfysik, Alkohol, fedtstoffer, m.v. Undervisningen i 9. klasse tager udgangspunkt i bøger som Ny Prisma 9 og Kalk et dansk råstof samt diverse kopierede materialer. Undervisningen i 10. klasse tager udgangspunkt i forskellige kompendier, samlet af fagets lærere. Desuden anvendes Internettet til informationssøgning og fremvisning af animationer, illustrationer, film m.m. Skolens intranet anvendes til deling af dokumenter og mapper og til opgaveaflevering.

16 16 9. klasse: 2 lektioner a 45 minutter ugentligt 10. klasse: 3 lektioner a 45 minutter ugentligt Fysik/kemi undervisningen veksler mellem praktisk arbejde i laboratoriet, teoretisk arbejde (tavleundervisning, opgaveløsning m.v.). Begge dele kan foregå som gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Der lægges vægt på, at eleverne lærer at tale fagsproget gennem arbejde i mindre grupper og ved præsentationer. Skriftligt arbejde. I 9.klasse introduceres der til begyndende rapportskrivning. I 10. klasse arbejdes der løbende med rapportskrivning. Ekskursioner. Der tilstræbes en til to ekskursioner i løbet af året. Der anvendes primært formativ evaluering. Der evalueres løbende, når et emne er afsluttet. Evalueringen kan foregå på forskellige måder som f.eks. rapportskrivning, multiple choice-tests, begrebskort, spil eller præsentationer. Der afholdes en samtale med den enkelte elev i efteråret med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler årligt. Biologi 9. klasse Formål og slutmål: Dronninglund Efterskole følger undervisningsministeriets bekendtgørelse for fælles mål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber, biologiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af biologi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan biologi - og biologisk forskning - i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

17 17 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende og beskrive udvalgte organismer, deres systematiske tilhørsforhold, livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme kende karakteristiske danske og udenlandske økosystemer redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed, evolution og artsdannelse. Bios C bruges som grundbog. Ligeledes benyttes kopimappe til bios c og supplerende materiale 2 lektioner pr uge. Ca. 56 lektioner pr år. Alm. tavleundervisning med teorigennemgang. Laboratorie arbejde. Feltarbejde Der anvendes formativ evaluering og eleverne testes jævnligt ved benyttelse af undervisningsministeriets multiple choice test. Der afholdes en samtale med den enkelte elev i efteråret med henblik på at opstille individuelle mål. Der afholdes to forældresamtaler årligt. Geografi 9. klasse Formål og slutmål: Formålet med undervisningen i geografi på Dronninglund Efterskole er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi og give dem lyst til at lære mere. Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af fremmede kulturer, og til at de erkender natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af

18 18 naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen lokalt og globalt. Dronninglund Efterskole følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: Slutmål Se årsplan for 9. A og 9. b Vi bruger følgende undervisningsmaterialer: Geotoper geografi for de ældste klasser: Bog 2 og 3 Den tilknyttede nettjeneste: Geotopnet Diverse internetsider Atlas,avisartikler m.v. 1.5 undervisningstimer om ugen. Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver Fremlæggelser på klassen. Skriftlig aflevering Test. Historie 9. klasse Slutmål og indhold for faget: Vi følger undervisningsministeriets vejledning: Slutmål

19 19 %20Historie/Slutmaal%20for%20faget%20historie.aspx Se årsplan for 9.a +b Vi bruger følgende undervisningsmaterialer: Dansk historie online Det historiske overblik Gyldendal Hit med historien Vejen mod Europa Gyldendal Gyldendal (klassesæt) Dvs. film, internetsider og andet trykt materiale. 2 lektioner a 45 minutter pr. uge Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver. Vi arbejder med kildekritisk analyse i forhold til materiale og internetsider. Vi benytter os i nogen grad af problemorienteret undervisning, med henblik på projektopgaver. Fremlægning på klasse Skriftlige aflevering Test Samfundsfag 9. klasse Formål og slutmål: Formålet med undervisningen i samfundsfag på Dronninglund Efterskole er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

20 20 Eleverne skal have udviklet deres kompetencer og kritiske sans. De skal have tilegnet sig et personligt værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal skal bidrage til, at eleverne kender og respektere samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier. Vi følger i øvrigt undervisningsministeriets vejledning: Slutmål 2009 Se årsplan for 9. A og 9. B Ind i samfundsfaget: Grundbog A og B Diverse internetsider. Aviser, tidsskrifter, dokumentarudsendelser i TV, film m.v. 2 undervisningstimer om ugen. Klasseundervisning, gruppearbejde og individuel arbejde. Vi arbejder med kritisk stillingtagen til kilderne. Fremlægning på klassen, Skriftlige afleveringer Test Kristendom 9. og 10. klasse (inkluderet i livsfag i 10. klasse) Slutmål og indhold for faget: Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er at eleverne mærker, erkender og forstår at den kristne dimension har afgørende betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets relation til

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 1 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole

9. og 10. klasse. . Klasse. Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer. Rønde Efterskole . Klasse 9. og 10. klasse R Fællesskab & faglighed, Kristendom & kreativitet Udfordringer Skolevej 2 8410 Rønde www.rhe.dk post@rhe.dk 8637 1955 Du kan følge de fag, du kender fra folkeskolen og gå til

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere