Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai."

Transkript

1 Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning og udvikling i disse år. OECD oplyser, at Kina i løbet af de sidste 10 år har øget sin andel af verdens anvendte midler på forskning og udvikling fra 2,5 % til 7,5 %, hvilket svarer til godt 30 mia. USD. For at sikre sig adgang til et af verdens hurtigst voksende markeder og pulje af videnressourcer har en lang række globalt førende virksomheder og universiteter etableret sig i Kina. Det dansk-kinesiske samarbejde er også sat højt på den hjemlige dagsorden. Videnskabsministeriet etablerede sammen med Udenrigsministeriet i efteråret 2007 et innovationscenter i Shanghai og lancerede i februar 2008 en Kina-strategi. Strategien er en del af Regeringens Handlingsplan for Kina. Puljer, som skal støtte op om Videnskabsministeriets Kina-strategi, er ligeledes blevet etableret. Region Midtjylland har en samarbejdsaftale med Shanghai By-provins. Samarbejdet startede i 2003 under det daværende Århus amt. I 2006 etablerede Århus Amt og Århus Kommune et repræsentationskontor i Shanghai. Kontoret, som blev overtaget af Region Midtjylland i samarbejde med Århus Kommune i 2007, holder til i forbindelse med det Danske Innovationscenter i Shanghai 1. Kinas, og ikke mindst Shanghais, ambitioner om at udvikle sig og blive en del af den globale videnøkonomi samt de massive investeringer i forskning og udvikling, afspejles tydeligt i de aktiviteter og reformer, som finder sted i disse år. World EXPO 2010 i Shanghai samt en bilateral aftale med Danmark på uddannelses- og energiområdet bevidner, at udgangspunktet for Kina som en markant spiller i den globale økonomi er i fuld gang med at ændre karakter. Det enorme vækst- og videnpotentiale i Kina giver således anledning til at udbygge de gode relationer og muligheder for at åbne døre, der gennem årene er opnået via Region Midtjyllands samarbejdsaftale med Shanghai. Som et led i denne proces indgik Region Midtjylland i 2008 derfor en hensigtserklæring om forsknings- og udviklingssamarbejde med Shanghai Science and Technology Commission (STCSM). Hensigtserklæringen er i foråret 2009 blevet erstattet af en forpligtende samarbejdsaftale. Fra STCSMs side munder samarbejdsaftalen ud i mulighed for finansiering af de kinesiske aktiviteter i konkrete Shanghai/Region Midtjylland projekter fra starten af En strategisk satsning på samarbejde med Shanghai/Kina skal derfor ses som et element, der understøtter og styrker Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi - herunder ambitionen om at være 1 For yderligere oplysninger om kontoret se: 1

2 en international vækstregion, der kan udnytte det globale udsyn som en ressource til fortsat udvikling. Fokusområder under samarbejdet Samarbejdet fokuserer på forskning, udvikling og innovation inden for temaerne IT, Energi & Miljø, samt Sundhed/Life Sciences. Emnerne er valgt på baggrund af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi med fokus på megasatsninger og indsatsområder og med udgangspunkt i gensidig interesse fra Shanghai samt i fælles styrkepositioner i de to regioner. Samarbejdet indenfor for de forskellige temaer er på forskellige udviklingsstadier. De foreslåede aktiviteter inden for hvert af de 3 temaer skal derfor bygge ovenpå de initiativer, der er nævnt i statusbeskrivelserne for de enkelte temaer herunder. Status IT samarbejdet I tæt samarbejde med Shanghai Science and Technology Commission (STCSM), som er ansvarlig for forskning og teknologisk udvikling i Shanghai, blev det i 2008 aftalt, at første tema skulle være IT. I samarbejde med IT-Råd Midt besluttede Region Midtjyllands Shanghai kontor i 2008 at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af både virksomheder, forskningsfaglige personer samt uddannelsesudbydere. Arbejdsgruppen gav råd og sparring i forhold til den del af samarbejdet, der vedrører IT. Arbejdsgruppen var desuden med til at identificere de bærende indledende temaer i samarbejdet - både virksomhedsinteresser samt forsknings- og uddannelsesmæssige interesser. Efter anbefaling fra arbejdsgruppen var en IT-delegation bestående af faglige eksperter, repræsentanter fra videninstitutioner samt en repræsentant for regionens IT-erhverv i IT-Forum i september 2008 på besøg i Shanghai for at vurdere potentialet for konkrete forsknings- og udviklingssamarbejder. Gruppen vurderede, at der var store perspektiver for samarbejde på forskellige områder (blandt andet digital forvaltning, intelligent energistyring samt e-health). Siden da har arbejdsgruppen arbejdet med en yderligere indsnævring af temaerne, hvorpå en workshop blev afholdt i Århus i maj 2009 med deltagelse af eksperter fra virksomheder og universiteter fra de to regioner. Temaerne var Assisted living og Urban computing, og resultatet af workshoppen var meget positivt med flere konkrete idéer til det videre samarbejde, som i øjeblikket er under udvikling herunder et konkret samarbejdsprojekt inden for hospitals-it. Da det forgangne år har været et slags pilot-projekt med hensyn til, hvordan regionen bedst muligt griber denne type samarbejde an med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for regionens erhvervs- og forskningsliv i forhold til det kinesiske marked samt i forhold til samarbejdsaftalens fokus, blev deltagerne i kølvandet på workshoppen bedt om at komme med deres input til dette. Parterne vurderede efterfølgende i rapporten Feedback på IT workshop, at Region Midtjylland bl.a. bedst støtter op om forsknings- og erhvervslivets samarbejde således:. Organisatorisk støtte, bl.a. til at finde den `rigtige kontakt/det rigtige match` i Midtjylland og i Shanghai, hvilket kræver grundig profil-afsøgning blandt virksomheder og 2

3 uddannelsesinstitutioner mv.. Fagligt fokuserede besøg i Shanghai i mindre grupper. Specialiserede workshops i Midtjylland og Shanghai. Finansiel støtte til konkrete projektmodningssamarbejder Alle identificerede behov skønnes tilgodeset gennem etablering af og aktiviteter i de 3 netværk samt ved muligheden for at søge projektmodningsmidler. Status Energi/Miljø samarbejdet I oktober 2009 besøgte forskere og specialister fra Århus Universitet, CBMI i Foulum, Agro Tech, Risø DTU, samt Dansk Landbrugsrådgivning Shanghai, Nanjing og Hangzhou med henblik på at facilitere samarbejdsmuligheder med kinesiske virksomheder og forskningsinstitutioner indenfor biomasse til bioenergi området. Region Midtjyllands Shanghai kontor deltager i netværket DENSOL (Danish Energy and Environmental Solutions) sammen med Region Syddanmark, Region Norddanmark samt Region Sjælland. Netværket igangsætter aktiviteter med henblik på at promovere den danske energi model og offentlig/private partnerskaber overfor kinesiske beslutningstagere og borgergrupper blandt andet via en event på EXPO i maj Status Sundhed/Life Sciences samarbejdet Region Midtjylland underskrev i maj 2009 en samarbejdsaftale med følgende konkrete samarbejdsprojekter indenfor neuro-området mellem Århus Universitet Hospital (AHU) og Hua Shan samt Yue Yang hospitalerne i Shanghai: Neurokirurgisk ophold på Hua Shan af læger fra AUH, PET forskningsophold på AUH af læger fra Hua Shan Hospital, forskningssamarbejde vedr. epilepsi/neurologi, komparativt studie på Hammel Neurocenter om hvorvidt akupunktur kan afhjælpe spasticitet, samt træningsforløb for kinesiske sygeplejersker på AUH. De første samarbejdsprojekter forventes igangsat i starten af Status EXPO Region Midtjylland præsenterer i uge 38, 2010 eksempler på midtjysk velfærdsskabende og bæredygtig viden, servicekoncepter og produkter på Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai. Initiativet igangsættes og implementeres ved hjælp af det Danske Innovationscenter i Shanghai (i samarbejde med Innovation Lab A/S i Århus), som netop har fået bevilliget rollen som EXPOoperatør af Regionsrådet i Region Midtjylland efter indstilling fra Vækstforum. Regionens fremstød i den danske pavillon vil både markere det eksisterende samarbejde samt præsentere bud på fremsynede og nye integrerede løsninger på byers og borgeres udfordringer. Det overordnede tema for World Expo 2010 i Shanghai er Better City, Better Life, og det er første gang, en verdensudstilling sætter fokus på storbyernes udvikling. Det forventes, at operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai tager kontakt til og sparrer aktivt med EXPO-operatøren omkring fælles snitflader, synergier mm. mellem de 2 projekter. 3

4 Supplerende oplysninger om projektmodningsstøtte Kriterier for medfinansiering til projektmodning De konkrete idéer til erhvervsrettede vidensamarbejder som måtte opstå under workshop- og udviklingsfasen kan modtage op til kr., svarende til 50% medfinansiering af de danske udgifter, til gennemførelse af projektmodningen. Et samarbejde, der vurderes egnet til 50 % medfinansiering til projektmodning, kan vare max. et år. Der vil kunne ydes medfinansiering til offentlige aktører, der indgår i et projektmodningsforløb, hvor flere parter, herunder en eller flere virksomheder, har identificeret en case, som ønskes undersøgt yderligere for at komme et konkret projekt nærmere. Projektmodningsmidlerne vil kunne anvendes til dækning af bl.a.: offentlige medarbejders afsatte ressourcer med henblik på at arbejde intensivt med projektidentifikation, herunder særlige kinesiske problemstillinger, som kræver undersøgelse udarbejdelse af projektbeskrivelser med kinesiske projektpartnere etablering af mere fag-specifikke workshops eller konferencer dækning af offentlige medarbejderes rejseomkostninger mv. Der gøres opmærksom på, at medfinansieringen kun kan foregå inden for de lovgivningsmæssige rammer. Andre kriterier for støtte til projektmodning: Medfinansiering er medfinansiering fra danske projektpartnere til stede? Nyhedsværdi er der tale om et nyt initiativ som ikke tidligere er afprøvet i en dansk/kinesisk kontekst? Et tydeligt erhvervsfremmeperspektiv vil projektmodningsfasen på sigt kunne føre til markedsmodning af nye produkter, processer eller serviceydelser eller på anden måde skabe forretningsmæssig værdi for Region Midtjylland? Både offentlige og private aktører skal have en interesse i projektmodningen, selvom kun offentlige aktører kan ydes finansiel støtte. Både danske og kinesiske aktører skal have en interesse i projektmodningen, hvorfor det vil kvalificere en ansøgning væsentligt, hvis ansøger i et forløb allerede har fundet kinesisk partner før indgivelse af anmodning om projektstøtte. Tildeling af projektmodningsstøtte beror på positiv vurdering fra relevante faglige Råd. Organisering og administration vedr. projektmodningsstøtte Elementer, der indgår i operatørens organisering og administration af projektmodningsfasen: Administrativ håndtering af projektmodnings-ansøgninger, herunder annoncering af projektmiddel puljen, behandling af projektmodningsansøgninger i samråd med ekspertgrupper, tildeling/udbetaling af projektstøtten samt indsamling og gennemgang af dissemineringsrapporterne, som projektejere skal udarbejde i forbindelse med afslutningen af projektmodningsfasen. Disse rapporter (på max 5 sider) skal blandt andet indeholde en 4

5 beskrivelse af projektmodnings resultaterne samt perspektiverne for fremtidige samarbejder/projekter. Betjening af ekspertgrupper, som nedsættes efter udpegning fra/udgøres af de for samarbejdet relevante Råd eller bestyrelser under Vækstforum. Ekspertgrupperne bistår, foruden rådgivning til operatøren ang. de tematiske snitflader og erhvervspotentialet i samarbejdet, især mht. vurdering og prioritering af indkomne ansøgninger i forhold til de af Vækstforum godkendte kriterier for tildeling af midler, jf Kriterier for medfinansiering til projektmodning ovenfor. Ekspertgruppen skal bestå af repræsentanter fra både videninstitutioner og erhvervslivet. Der er løbende ansøgningsfrist til projektmodningspuljen. 5

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

ell: Projekt Netværk om e-læring

ell: Projekt Netværk om e-læring 2. Projektbeskrivelse a. Projekttitel Projekt Netværk om e-læring. b. Projektresumé Der ønskes etableret et tværregionalt netværk i e-læring, hvor medarbejdere fra virksomheder, offentlige organisationer

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere