Grundejerforeningsvedtægter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningsvedtægter."

Transkript

1 Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d på delarealerne 1-30 af matr.nr. 2d Rørtang by, Helsingør Jorder, - Skibsegen nr og Skibsegen nr gøres følgende grundejerforeningsvedtægter herved gældende for Grundejerforeningens område. 1. Grundejerforeningens navn, oprettelse og omfang. 1.1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Skibsegen. 1.2 Grundejerforeningen er hjemmehørende i Helsingør kommune 1.4 Vedtægterne omfatter ejendommene Skibsegen nr og Skibsegen nr Alle ejere af ejendomme indenfor dette område, er i medfør af lokalplan nr pligtig til at være medlem af Grundejerforeningen. Hvis 2/3 af de på en generalforsamling mødende stemmer vedtager det, kan også ejere af parceller udenfor det viste område optages som medlemmer i grundejerforeningen. 2. Grundejerforeningens formål. 2.1 Det er grundejerforeningens formål at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art indenfor vedtægtens område. 2.2 I medfør af deklaration tinglyst d er det pålagt grundejerforeningen, at fastsætte bestemmelser for højden af hækken imod det åbne land for så vidt angår ejendommene Skibsegen og Skibsegen Det skal bemærkes, at hækken ved klipning skal holdes i en ensartet højde. Den fastsatte højde skal indarbejdes i et sæt ordensregler for grundejerforeningen, jfr Generalforsamling. 3.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 3.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Hver ejendom omfattet af grundejerforeningens vedtægter har 1. stemme. Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved anlæg og nyanskaffelser kræves dog 2/3 flertal blandt de fremmødte. 1

2 3.3 Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele, eller om ændringer i denne vedtægt, kræves dog at 2/3 af grundejerforeningens samlede stemmetal stemmer for det. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af det fremmødte stemmetal, afholdes der ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer. Det skal bemærkes, at ændringer i vedtægterne i henhold til lokalplan nr efterfølgende skal godkendes af Helsingør Byråd. 3.4 Medlemmer i kontingentrestance kan ikke fremsætte forslag til, og har ikke stemmeret på generalforsamlingen 3.5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned på et for medlemmerne centralt beliggende sted. Generalforsamlingens dagsorden skal være som følger: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning for senest forløbne kalenderår. 3. Kassereren fremlægger årsregnskab for senest forløbne kalenderår. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Forelæggelse til godkendelse af budget for næste kalenderår, og fastsættelse af størrelsen af kontingent for året. 6. Valg af formand (ulige år) 7. Valg af kasserer (lige år) 8. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (ulige år) 9. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (lige år) 10. Valg af suppleant til bestyrelsen 11. Valg af revisor og suppleant for denne. 12. Eventuelt. 3.6 Generalforsamlingen indkaldes ved brev fra bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og skal være bilagt revideret regnskab, budget for det kommende år, og forslag der fra bestyrelsens side agtes stillet på generalforsamlingen. 3.7 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens stk. 4 skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal meddele om forslaget anses for en så væsentlig ændring af der kræves 2/3 flertal på generalforsamlingen. 3.8 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af 2

3 grundejerforeningen. 3.9 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og den nye bestyrelse. 4. Ekstraordinær generalforsamling. 4.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ½ af foreningens medlemmer efter stemmetal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 4.2 På en ekstraordinære generalforsamling træffes alle beslutninger ved stemmeflertal blandt de fremmødte. 4.3 Ekstraordinær generalforsamling gennemføres kun under forudsætning af, at halvdelen af de medlemmer, der har forlangt indkaldelse, giver fremmøde. I modsat fald suspenderes den ekstraordinære generalforsamling. 5. Bestyrelsen. 5.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren vælges særskilt. Desuden vælges en suppleant. Mindst et medlem af bestyrelsen skal være fra område øst, og mindst et medlem skal være fra område vest. 5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden samt 1. menigt bestyrelsesmedlem vælges på den ordinære generalforsamling på ulige årstal, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. Til bestyrelsens første periode vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun frem til næste ordinære generalforsamling. Suppleanten vælges for ét år ad gangen. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv indtil næste generalforsamling. 5.3 Valgbare til bestyrelsen er alene tinglyste adkomsthavere til parceller indenfor vedtægtsområdet samt disses ægtefæller eller samlevende. En parcel må maksimalt have en plads i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Personer i kontingentrestance kan ikke vælges til bestyrelsen. 5.4 Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det påkrævet, eller når et af de 3

4 andre bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, idet formandens stemme er afgørende hvis stemmerne står lige. Over det ved bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der på begæring skal oplæses på generalforsamlingen. 5.5 Bestyrelsen kan antage administrativ hjælp til varetagelse af dens opgaver. 5.6 Foreningen forpligtes overfor tredjemand af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden eller kassereren. 5.7 Bestyrelsen kan ikke ud over det indbetalte kontingent, minus midler reserveret til vejvedligehold jfr. 7.3, forpligtige foreningen i nogen økonomisk henseende. 5.8 Bestyrelsen kan som supplement til nærværende grundejerforeningsvedtægt udarbejde et sæt ordensregler for området. Ordensreglerne samt ændringer i disse skal vedtages på generalforsamlingen. 6 Medlemsmøder. 6.1 Når bestyrelsen eller mindst 30 af foreningens medlemmer kræver det, skal der afholdes medlemsmøde til orientering og eventuel behandling af aktuelle problemer. Medlemsmødet kan nedsætte særlige udvalg til støtte for bestyrelsen i specielle sager. Medlemsmødet kan med simpel flertalsafgørelse kræve ekstraordinær generalforsamling i henhold til Indvarsling til medlemsmøder skal ske skriftligt ved tilsendelse af program til medlemmerne senest 14 dage før medlemsmødet. 6.3 Bestyrelsen skal være orienteret skriftligt om medlemsmøde 1 måned før mødets afholdelse. 7 Regnskab og revision. 7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra foreningens stiftelse til 31. december det pågældende år. 7.2 Kontingentet til grundejerforeningen fastsættes af den ordinære generalforsamling for1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget. Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent har virkning fra efterfølgende 1. maj. Kontingentet indbetales forud til kassereren, med 1. maj som forfaldsdag. 4

5 7.3 Af det indbetalte kontingent skal der hensættes et årligt beløb til fremtidig vedligehold af private fællesveje i området. Generalforsamlingen fastsætter beløbets størrelse. Indbetalingen hertil skal fortsætte, indtil der er indbetalt mindst kr. En højere beløbsgrænse kan kun fastsættes, hvis der er mindst 2/3 af grundejerforeningens medlemmer stemmer for det på en generalforsamling. 7.4 Er kontingent eller andre ydelser ikke indbetalt inden 1 måned efter forfaldsdag, rykker kassereren skriftligt for den manglende indbetaling. Er kontingentet eller andre ydelser ikke indbetalt inden 2 måneder efter forfaldsdagen skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med påløbne omkostninger overgå til inkasso gennem advokat. 7.5 Bortset fra en rimelig driftskapital herunder kapital til vedligehold af private fællesveje og fællesarealer jfr. 7.3, skal foreningen ikke oparbejde nogen formue, men alene af medlemmerne opkræve de bidrag, der er nødvendige til at bestride de budgetterede fællesudgifter. 7.6 Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgiro. 7.7 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld i videre udstrækning end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamling. 7.8 Bestyrelse og revisor har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag, kontoudtog og kontantbeholdning, forevist. 7.9 Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller på foreningens øvrige midler. Således vedtaget på grundejerforeningens stiftende generalforsamling Snekkersten den 5. august 2003 Dirigent Per Nielsen. Formand Kasserer Amit Mozumdar 26 Ole Holde 32. Bestyrelsesmedlemmer John Barnkob 74 Thomas Christiansen 31 Henrik Siegumfeldt 79 5

6 I medfør af vedtaget lokalplan nr godkendes ovenstående vedtægter herved af Helsingør kommune. Helsingør d PBV. 6

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere