FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling"

Transkript

1 Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling TEGLHUSET til- og ombygning til boliger for borgere med sindslidelse. FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG 7. februar 2014 Udarbejdet af:

2 Helsingør kommune Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Formål BYGGEOPGAVENS BAGGRUND Byggeopgavens generelle grundlag og omfang EKSISTERENDE FORHOLD Grund- og arealmæssige forhold Beliggenhed Matrikulære forhold Planforhold Forsyningsforhold Forundersøgelser Bygningsmæssige forhold og tekniske installationer BEHOVSOPGØRELSE Brugernes generelle behov/ønsker vedrørende arealer og bygninger Boligdel Servicedel Udearealer BESKRIVELSE AF DEN FORESLÅEDE LØSNING Nedrivninger Særlige forhold vedrørende grund Anlægsarbejder Fundering Nybyggeri Renoveringer Tekniske installationer mv Varmeforsyning Elektricitetsforsyning Vand- og kloakinstallationer Sanitære installationer Ventilation Særlige installationer Tele- og EDB-installationer Inventar og udstyr, herunder bygherreleverancer

3 Helsingør kommune Side Byggeplads Særlige vinterforanstaltninger Kunstnerisk udsmykning SKØN OVER OMKOSTNINGER Samlet skøn over projekterings- og byggeudgifter TIDSPLAN Tidsplan OVERSIGT OVER GRUNDLAG FOR PROGRAMOPLÆGGET... 16

4 Helsingør kommune Side 3 1. INDLEDNING 1.1 Formål Formålet med projektet er at sikre, at Helsingør Kommune lever op til sine kvalitetsstandarder for botilbud i h.t. Servicelovens 107 og 108 på det socialpsykiatriske område. I den kommunalt ejede bygning Petersborg, Ndr. Strandvej 3A, er der indrettet 13 boliger til psykisk syge. Boligerne er utidssvarende og lever ikke op til kommunens kvalitetsstandarder for botilbud. Center for Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Center for Ejendomme vurderet muligheden for ombygning af Petersborg til tidssvarende boliger samt vurderet muligheder for etablering og placering af boligerne på en anden kommunalt ejet lokalitet. Center for Ejendomme har vurderet at Teglhuset, Erik Gudmands Vej 16C, Ålsgårde, som har stået tom i flere år, vil kunne ombygges og udbygges til formålet. Center for Psykiatri og Handicap kan tilslutte sig denne placering. 2. BYGGEOPGAVENS BAGGRUND 1.2 Byggeopgavens generelle grundlag og omfang Målgruppen for boligerne er: 1. Borgere der kan klare sig i eget hjem med støtte i dag- og aftentimerne 2. Borgere der har behov for døgndækning 3. Borgere der har akut behov for en bolig i en kort periode Byggeriet skal indeholde: Boligdel o 12 stk. 2-rums boliger o 2 stk. 1-rums boliger til akutboliger o Fællesarealer for beboerne Servicedel o Administration o Mødelokaler o Personalefaciliteter Der skal anlægges udearealer, som skal omfatte: Fælles haveanlæg Skur til opbevaring Skur/udhus for affaldshåndtering Parkeringsanlæg Cykelparkering

5 Helsingør kommune Side 4 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Grund- og arealmæssige forhold Beliggenhed Grunden er beliggende Erik Gudmands Vej 16 C, 3140 Ålsgårde ikke i mål / Matrikelskel/forslået matrikelskel Vandboring Å-løb Bevaringsværdigt træ Mod vest afgrænses grunden af lokalbanen. I vejledning fra Miljøstyrelsen, vedrørende Støj og vibrationer fra jernbaner med tillæg fremgår, at såfremt der opføres boliger tættere end 25 m. fra spormidte, skal det kunne dokumenteres, at grænser for støj og vibrationer overholdes. Mod nord og øst ses et å-forløb, Knudemoseløbet. Ifølge Helsingør kommunes vandløbsregulativ, skal der på begge sider af å-løbet være et arbejdsbælte på 8 m., hvor der ikke må opføres bygninger m.v. På arealets sydlige del forefindes en vandboring, hvorfra der løber en råvandsledning langs Lokalbanen, mod nord. Endvidere er området pålagt restriktioner vedrørende nedsivning. Efter det oplyste er/vil vandboringen sløjfes og beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse hermed ophæves. På grunden forefindes flere bevaringsværdige træer, der skal respekteres ved nybyggeri.

6 Helsingør kommune Side Matrikulære forhold Det eksisterende byggeri er placeret på del af matrikelnr.: 1e, Ejerlav: Hellebækgård, Hellebæk. Det samlede areal for denne matrikel er m 2. Ovenfor er angivet forslag til grundareal/matrikellinjer, der på baggrund af opmåling på WebGIS udgør ca m 2. Eksisterende byggeri udgør ifølge BBR, 438 m 2 bebygget areal og 129 m 2 kælder. Herudover mindre træbygninger/skure på 49 m 2. Det er vurderet, at nyt byggeri, til dette projekt, vil udgøre yderligere ca. 500 m 2. og i alt ca. 95 m 2 skure/uopvarmet areal Planforhold Grunden er omfattet af Lokalplan nr af samt tillæg nr. 12 til Helsingør kommuneplan Eksisterende bygninger er beliggende i området benævnt enhed 5, som er udlagt til institution. Området syd for er benævnt område 6, som er udlagt til grønt område. Da det forventes, at en del af dette område skal bebygges, skal der udarbejdes ny lokalplan for området Forsyningsforhold Spildevand: Regnvand : Vandforsyning: Opvarmning: El-forsyning: Ud fra eksisterende tegninger i Helsingør kommunes digitale tegningsarkiv, kan udledes, at afløb fra Teglhuset er ført til pumpesump på grunden, hvorfra der oppumpes til pumpestation, på den anden side af Erik Gudmands Vej. Spildevand for nybyggeri må ligeledes baseres på oppumpning. Der tilstræbes en LAR-løsning (Lokal Anvendelse af Regnvand). Der er mulighed for, at etablere overløb til Knudemoseløbet (ved ekstremtregn). Kan tilsluttes direkte til Forsyning Helsingørs ledningsnet. Baseres på naturgas fra HMNgassalg A/S. Det er vurderet at eksisterende stikledning, er tilstrækkelig til forsyning af nybyggeriet. Baseres på forsyning fra DONG-energy Forundersøgelser Geotekniske undersøgelser: Miljøtekniske undersøgelser: Der er ikke udført geotekniske undersøgelser. I overslaget afsættes et risikobeløb til ekstrafundering, udover normale funderingsforhold. Der er ikke udført kemiske analyser af prøver. Der afsættes et riskobeløb til forurenet jord. Arkæologiske undersøgelser: På baggrund af dialog med Gilleleje Museum, er oplyst, at der på et kort fra 1890, på grundes sydlige del, er registreret en kanal fra 1500

7 Helsingør kommune Side 6 tallet, som i givet fald kan have interesse. Der er ikke fundet egentlige fortidsminder i området. 3.2 Bygningsmæssige forhold og tekniske installationer Der er foretaget Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse d. 17. marts 2011 af firmaet Bøgh & Helstrup Bygningsbiologisk Rådgivning. Der blev ikke registreret synlige tegn på skimmelforekomster i bygningskonstruktionerne i kælderplan, stueplan samt på spidslofter. Der blev dog registreret et lavt indhold af skimmelsvamp i indeluften i kælderen samt i kontor i stueplan. Det blev i den forbindelse ikke anbefalet skimmelsvamperenovering på daværende tidspunkt, men en grundig oprydning og rengøring. Der blev ved fugtmålinger ikke registreret opfugtninger i bygningskonstruktionerne i kælder- og stueplan. Der er endvidere foretaget en bygningsgennemgang d. 25. november 2010 med henblik på, at energimærke bygningen. Gennemgangen er foretaget af OBH-ingeniørservice A/S. * Bygningen har opnået energimærke D. Af energimærkningen fremgår, de bygnings- og installationstekniske forhold og der er en række energibesparelsesforslag. ** Der er foretaget en overordnet visuel bygningsgennemgang 29. januar 2014, hvor følgende blev registreret: Der forekommer enkelte revner i kælderydervæggene. Ved udvendig kældertrappe kunne konstateres revner og vandindtrængning med okkerudfældning. Det er oplyst, at drænledning for omfangsdræn er omlagt for at sikre nødvendig afledning. Drænpumper er af ældre dato og det kunne konstateres, at den ene drænpumpe ikke var i drift. Bygningens karnapper vurderes ikke i særlig god energiteknisk stand og der kunne konstateres enkelte utætheder. Der forekommer større gennemgående (sætnings-)revne i ydervæg mod øst. Taget vurderes generelt i god stand, men der forekommer enkelte teglsten, der er skadet og rygningen har rykket sig. Indvendige bygningsdele og installationer vurderes intakte, dog undtaget ventilation. Installationer skal sikkerhedsmæssigt opdateres. To mindre træbygninger på grunden kan anvendes, men restlevetiden er kort. To træbroer over åen skal renoveres eller udskiftes.

8 Helsingør kommune Side 7 4. BEHOVSOPGØRELSE 4.1 Brugernes generelle behov/ønsker vedrørende arealer og bygninger Boligdel Der lægges vægt på, at boligdelen fremstår med mindst mulig institutionspræg, at boligerne udformes som private boliger, hvor beboerne kan opnå de bedste vilkår for en selvstændig tilværelse på egne betingelser, og hvorfra de efter egen lyst har mulighed for at deltage i fællesskabet, at alle boligerne har direkte adgang fra det fri, at lydisolering mellem boligerne begrænser indbyrdes gener (f.eks. pga. beboernes forskellige døgnrytme), at fornemmelsen for overvågning begrænses ved placering af vinduer og døre, Beregning af boligarealer inkl. fællesarealer 2-rums bolig (Alle arealer er vejledende) Spise-/opholdsstue med åbent køkken 20 m² Soveværelse 12 m² Badeværelse med vaskesøjle 6 m² Entré 6 m² Nettoareal i alt ca. 44 m² 1-rums bolig Spise-/opholdsstue og soveværelse med trinette (Alle arealer er vejledende) 20 m² Badeværelse med vaskesøjle 6 m² Entré 6 m² Nettoareal i alt ca. 32 m² Til hver bolig skal der etableres et depot/pulterrum evt. i kælder. Fællesarealerne skal omfatte: Opholds-/TV-stue Spisestue med plads til 16, der spiser samtidigt Køkken

9 Helsingør kommune Side Servicedel Til bostedet vil være tilknyttet medarbejdere, hvoraf 2-3, afhængig af tidspunkt er på arbejde samtidigt. Servicedelen skal omfatte Administration Mødelokaler Personalefaciliteter Udearealer Servicearealet skal opfylde arbejdsmiljølovens krav til arbejdsindretning. Arealer Administrationslokale (skrivestue) Plads til bostøttemedarbejdere. 20 m² Lederkontor med plads til mødebord 15 m² Lederkontor med plads til mødebord 15 m² Kopi-/printerrum Med plads til opbevaring af kontorartikler 6 m² Mødelokale som kan opdeles Kan bruges til andre formål herunder fælles arrangementer pårørendedage 20 m² Vagtværelse til sovende nattevagt 12 m² Bad-/toilet til vagtværelse 4 m² Personaleomklædning separat for herrer og damer med bad og toilet medarbejdere heraf ca. 10 % herre 12 m² Handicaptoilet. 6 m² Teknikrum. 7 m² Fælles haveanlæg gerne med sanserum og drivhus Skur til opbevaring af o o Havemøbler/parasoller/grill Græsslåmaskine/haveredskaber Skur/udhus til affaldshåndtering med plads til containere for affaldssortering i o o o o Papir Pap Glas Restaffald Parkeringspladser Overdækket cykelparkering med plads til 20 cykler (Alle arealer er vejledende)

10 Helsingør kommune Side 9 5. BESKRIVELSE AF DEN FORESLÅEDE LØS- NING Forslag til placering af funktioner (disse er absolut vejledende) 4 boliger bolig bolig Fælles 2 boliger service service 6 boliger Luftfoto, ikke i mål Der kan alene etableres indkørsel til grunden i den sydlige ende, hvorfra der etableres vej til bygninger for cykler, personbiler, varebiler og affaldshåndtering. På grunden udføres 4 6 p-pladser. Det er hensigten, at nuværende p-areal på Erik Gudmands Vej anvendes til parkering til 6 personbiler. I eksisterende Teglhuset, er som et foreløbigt oplæg, disponeret følgende: Plads til 4 boliger. Fællesarealer omfattende spise-/opholdsstue med køkken samt garderobe/toilet og depot på i alt ca.83 m 2 (netto). Herudover kælderrum på ca. 60 m 2 (netto). Serviceareal på ca. 110 m 2 (netto). Herudover kælderrum på ca. 38 m 2 (netto).

11 Helsingør kommune Side 10 I nybyggeri på grunden disponeres ca. 500 m 2 (brutto) til indretning af 10 boliger med tilhørende rum for depoter, gaskedel m.v. Herudover etableres uopvarmede rum omfattende skure til affald, redskaber og opbevaring ca. 50 m 2, overdækket cykelparkering på 15 m 2 samt væksthus 30 m 2. Nybyggeriet udføres energimæssigt i lavenergienergiklasse 2015, hvilket indebærer, at der skal implementeres virkemidler som eksempelvis solvarme, LED-lyskilder m.v.. Hvor der i eksisterende byggeri udskiftes bygningsdele udføres nye, efter krav i BR10. I rum med loft til kip, hvor der indrettes boliger, sænkes loftet og der efterisoleres. Boligerne skal opfylde de krav til adgangsforhold/tilgængelighed og handicapindretning. 5.1 Nedrivninger Alle eksisterende terrænbelægninger opbrydes og bortskaffes. Det må forventes, at det ene eller begge skure nedrives og erstattes af nye. Det samme vil være tilfældet med de to træbroer, der forbinder grunden med Erik Gudmands Vej. I eksisterende bygning, fjernes vindueskarnapper og der nedrives murværk for at tilgodese adgang til nye lejligheder og tilsikring af lysindfald. Lette skillevægge nedrives, for at tilgodese nyindretning. I den forbindelse må det forventes, at installationer i stort omfang må fjernes, idet ombygningen til anden anvendelse, fordrer omlægninger af ledninger. 5.2 Særlige forhold vedrørende grund Der skal foretages en del rydningsarbejder og træfældning på grunden. Som følge af beliggenheden op til Lokalbanen opsættes støjafskærmning/hegn. Som nævnt i afsnit afsættes et risikobeløb til eventuel ekstrafundering og håndtering af forurenet jord Anlægsarbejder Da det er hensigten at afledning af overfladevand baseres på en LAR-løsning, behandles anlæg på grunden i overensstemmelse hermed. Tagvand ledes til faskiner, parkeringspladser udføres med åbne belægninger. Stier og andre overflader med faste belægninger skal have tilløb til regnbede etc. Der udføres ca. 500 m 2 arealer med fast belægning omfattende gårdarealer og terrasser og forbindende stiarealer Fundering Er baseret på normalfundering, med fundamenter ført til frostfri dybde.

12 Helsingør kommune Side Nybyggeri. Byggeriet udføres i sunde miljøvenlige materialer, således at der opnås et sundt indeklima. Der tages højde for, at der vil være et stort slid på de fysiske rammer. Særlige foranstaltninger skal nærmere defineres. Mod vest/lokalbanen skal der være særlig fokus for behovet for støjreducerende tiltag. 5.4 Renoveringer. Udvendigt foretages en renovering, af fundamenter, revner i ydervægge, tagflade og hvor der ikke udskiftes vinduer/døre renoveres og efterfuges de tilbageværende. Alle gulve, lette skillevægge og lofter renoveres i det omfang disse genanvendes. 5.5 Tekniske installationer mv Varmeforsyning. Opvarmningen baseres på naturgas, med væghængt naturgaskedel med balanceret aftræk. I Teglhuset genanvendes eksisterende gaskedel. I nybyggeriet opsættes ny væghængt gaskedel, i et fra boligerne, adskilt teknikrumrum. Der etableres mulighed for individuel forbrugsmåling i den enkelte enhed. Som følge af den omfattende ændring af Teglhusets brug, må der fortages en omlægning af en større del af varmeledningsnettet. Alle varmeledninger fremføres skjult i gulv. Radiatorer udføres i rengøringsvenlig/glat udgave, med lettilgængelige termostatventiler. Der udføres gulvvarme i badeværelser Elektricitetsforsyning. I Teglhuset ombygges eksisterende tavle til den ændrede brug og alle installationer opgraderes sikkerhedsmæssigt. I nybyggeriet etableres nye tavler i teknikrum til forsyning af de tilstødende boliger Vand- og kloakinstallationer. Der er etableret vandforsyning fra den sydlige del af grunden til Teglhuset. Nybyggeriet tilsluttes denne forsyning. Der skal etableres udvendig vandforsyning til havevand og i affaldsrum. Varmtvandsbeholdere i de enkelte enheder opstilles i forbindelse med naturgaskedel. Der etableres mulighed for individuel forbrugsmåling i den enkelte enhed.

13 Helsingør kommune Side 12 Afløb baseres på gravitation med tilløb til pumpesump på grunden. Da boliger placeret mod syd er lavt beliggende, skal der træffes særlige foranstaltninger for afløb herfra. Såfremt der etableres omklædning med badefaciliteter til Teglhusets kælder må afløb herfra, baseres på etablering af pumpesump Sanitære installationer. Sanitetsgenstande og armaturer udføres i anerkendt god kvalitet Ventilation. Der udføres naturlig/mekanisk ventilation til opfyldelse af Bygningsreglementets krav. Herudover udføres mekanisk ventilation i fællesarealer omfattende spise-/opholdsstue med køkken samt i opholdsrum i kælder Særlige installationer. Der etableres følgende svagstrømsinstallationer: ADK-anlæg ABA-anlæg Adgangskontrolanlæg Automatisk brandalarmeringsanlæg ABDL-anlæg Automatisk branddørslukningsanlæg CTS-anlæg ITV-anlæg PSI-anlæg Central tilstandskontrol og styring af tekniske anlæg Intern TV overvågning (kun i fælleslokaler) Personsikringsanlæg (overfaldsalarmer) Tele- og EDB-installationer. Der foretages opkobling til Helsingør kommunes IT- og telefonsystem. 5.6 Inventar og udstyr, herunder bygherreleverancer. Det er vurderet, at der ikke overflyttes inventar fra nuværende placeringer. Der medtages følgende nyt: inventar til fuldt møblerede lejligheder. inventar, køkken, møbler og udstyr til fællesarealer inventar, skabe, møbler og udstyr til servicearealer 5.7 Byggeplads. Byggeplads og skurby, kan uden særlige foranstaltninger etableres på grunden. Efter entreprenørens valg kan Teglhuset anvendes i et vist omfang anvendes som del af opholdsfaciliteter. Der skal etableres hegn og byggepladsens skure og bygning skal være forsvarligt aflåst uden for arbejdstiden. Som følge af grundens beliggenhed og heraf særlige vejadgangsforhold skal kørsel med tung trafik pålægges restriktioner.

14 Helsingør kommune Side Særlige vinterforanstaltninger Den vurderede tidsplan jf. pkt. 6.1 angiver, at byggeriets råhusarbejder, i det væsentligste kan gennemføres før vinterperioden sætter ind, ligesom belægninger og havearealer udføres efter vinterperioden. Der er alene medtaget almindelige vinterforanstaltninger. 5.9 Kunstnerisk udsmykning Der afsættes et beløb på 1 % af entrepriseudgifterne til kunstnerisk udsmykning, som enten kan være en integreret del byggeriets arkitektur eller kunstværker til anbringelse i, på eller uden for bygningen.

15 Helsingør kommune Side SKØN OVER OMKOSTNINGER 6.1 Samlet skøn over projekterings- og byggeudgifter. På baggrund af programoplægget er foretaget en overslagsberegning. Der er i overslaget afsat uforudseelige udgifter. Der er dog grund til at understrege, at projektet stadig befinder sig i en tidlig fase. Alle beløb er ekskl. moms, i prisniveau 4. kvartal 2013, prisindeks 132. Klargøring af grund, boliger, fælles faciliteter og servicedelen Entrepriseudgifter, klargøring af grund samlet beløb i kr. Rydning af beplantning mv. Støjafskærmning mod Lokalbanen Grundforbedring, ekstrafundering (risikobeløb 500) Afgravning, bortkørsel og deponering (risikobeløb 100) Afløbsforhold/tilstand af eksist. anlæg (risikobeløb 500) Entrepriseudgifter, klargøring af grund i alt Entrepriseudgifter, nybyggeri og renovering samlet beløb i kr. P-pladser og cykelparkering Haveanlæg, stier mv. Renovering af Teglhuset Ombygninger til nye funktioner m² Nybyggeri, boliger m² Uopvarmet,depoter mv. 95 m² Entrepriseudgifter, byggeri i alt Indeholder de i pkt angivne særlige installationer Inventar, kunst, opkobling IT og telefoni samlet beløb i kr. Inventar boliger Inventar fælles faciliteter inkl. køkken Inventar servicedelen. Opkobling af kommunal IT og telefoni Kunst ( 1% af entrepriseudgifter) Inventar, kunst, opkobling IT og telefoni i alt Øvrige Udgifter samlet Beløb i kr. Forundersøgelser, geoteknik, miljø, landmåler m.v. Tilslutningsafgifter El, vand, varme kloak, IT/telefon Byggesagsgebyr, (i h. t. tarif) Byggeplads Vinterforanstaltninger og udtørring samt byggestrøm Forsikring og øvrige administrative omkostninger Rådgiver-/projekteringshonorar Øvrige Udgifter i alt beløb i kr. Samlet overslagspris

16 Helsingør kommune Side TIDSPLAN 7.1 Tidsplan Godkendes viderebearbejdningen af projektet af fagudvalg og byrådet i marts måned 2014, vurderes det, at byggeriet kan gennemføres efter følgende tidsplan: Politisk behandling i fagudvalg og byråd. marts april 2014 Valg af bygherrerådgiver. maj 2014 Byggeprogram/det tekniske grundlag juni - august 2014 Godkendelse af byggeprogram september 2014 Forslag/ indstilling/valg af projektrådgivere. september 2014 Projektkonkurrence september november 2014 Godkendelse af projekt, valg af projektteam. november 2014 Indgåelse af rådgiveraftaler december 2014 Lokalplanproces december 2014 august 2015 Projektering, detailprojekt december 2014 august 2015 Byggetilladelse maj august 2015 Entreprisekonkurrence september oktober 2015 Entreprenørvalg og godkendelse budget november - december 2015 Entrepriseaftale indgås december 2015 Byggeriet påbegyndes januar 2016 Byggeriet afleveres oktober 2016 Ibrugtagning/aptering november 2016 Indflytning december 2016

17 Helsingør kommune Side OVERSIGT OVER GRUNDLAG FOR PRO- GRAMOPLÆGGET Lokalplan nr samt tillæg nr. 12 til Helsingør kommuneplan Energimærkning dateret , udarbejdet af OBH-ingeniørservice A/S. Skimmelsvampe og fugtundersøgelse dateret 1. april 2011, udarbejdet af firmaet Bøgh & Helstrup Bygningsbiologisk Rådgivning. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr Støj og vibrationer fra jernbaner, inkl. tillæg til vejledningen. BBR-meddelelse. Udskriftsdato Tilgængeligt materiale i Helsingør kommunes digitale tegningsarkiv samt WebGIS.

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan Hovedhus Klublænge Aktivitetshus Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Grøftestykkerne 10 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033697-001 Energikonsulent: Rasmus Ussing Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040196 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug Õ Ô fl Î Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lykkesholm 42 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-124962 Energikonsulent: John Christiansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P Madsens Vej 1 Postnr./by: 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-101642 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød Ledigt lejemål Areal kvm Leje pr. kvm (ekskl. drift) Kontor

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilbuddet sendes til Rebild Kommune, Fællescenter Sekretariat, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller på mail til

Tilbuddet sendes til Rebild Kommune, Fællescenter Sekretariat, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller på mail til Rebild Kommune Fællescenter Sekretariat Hobrovej 110 9530 Støvring CVR-nr. 29189463 Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk 09.03.17 Tilbudsskema og individuelle betingelser - Odderen - Støvring

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00

Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej. Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Borgermøde om separatkloakering af område ved Gl. Visborgvej Mariagerfjord Vand a s Tirsdag den 17. 12. 2013 kl. 17.00 Dagsorden 1. Indledning 2. Projektomfang 3. Tidsplan 4. Udførelsesmæssige forhold,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Havereglement for Tornegården

Havereglement for Tornegården Havereglement for Tornegården Indhold Hegn mellem lejemål... 2 Hæk omkring lejemål... 2 Græsarealer på lejemål... 2 Markise... 2 Drivhuse... 3 Udestuer... 4 Afskærmning af altaner... 4 Regnvands tønder...

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-36911 Energimærkning nr.: 200003721 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Christiansgade 40 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-36911 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere