FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG. Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling"

Transkript

1 Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling TEGLHUSET til- og ombygning til boliger for borgere med sindslidelse. FORELØBIGT PROGRAMOPLÆG 7. februar 2014 Udarbejdet af:

2 Helsingør kommune Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Formål BYGGEOPGAVENS BAGGRUND Byggeopgavens generelle grundlag og omfang EKSISTERENDE FORHOLD Grund- og arealmæssige forhold Beliggenhed Matrikulære forhold Planforhold Forsyningsforhold Forundersøgelser Bygningsmæssige forhold og tekniske installationer BEHOVSOPGØRELSE Brugernes generelle behov/ønsker vedrørende arealer og bygninger Boligdel Servicedel Udearealer BESKRIVELSE AF DEN FORESLÅEDE LØSNING Nedrivninger Særlige forhold vedrørende grund Anlægsarbejder Fundering Nybyggeri Renoveringer Tekniske installationer mv Varmeforsyning Elektricitetsforsyning Vand- og kloakinstallationer Sanitære installationer Ventilation Særlige installationer Tele- og EDB-installationer Inventar og udstyr, herunder bygherreleverancer

3 Helsingør kommune Side Byggeplads Særlige vinterforanstaltninger Kunstnerisk udsmykning SKØN OVER OMKOSTNINGER Samlet skøn over projekterings- og byggeudgifter TIDSPLAN Tidsplan OVERSIGT OVER GRUNDLAG FOR PROGRAMOPLÆGGET... 16

4 Helsingør kommune Side 3 1. INDLEDNING 1.1 Formål Formålet med projektet er at sikre, at Helsingør Kommune lever op til sine kvalitetsstandarder for botilbud i h.t. Servicelovens 107 og 108 på det socialpsykiatriske område. I den kommunalt ejede bygning Petersborg, Ndr. Strandvej 3A, er der indrettet 13 boliger til psykisk syge. Boligerne er utidssvarende og lever ikke op til kommunens kvalitetsstandarder for botilbud. Center for Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Center for Ejendomme vurderet muligheden for ombygning af Petersborg til tidssvarende boliger samt vurderet muligheder for etablering og placering af boligerne på en anden kommunalt ejet lokalitet. Center for Ejendomme har vurderet at Teglhuset, Erik Gudmands Vej 16C, Ålsgårde, som har stået tom i flere år, vil kunne ombygges og udbygges til formålet. Center for Psykiatri og Handicap kan tilslutte sig denne placering. 2. BYGGEOPGAVENS BAGGRUND 1.2 Byggeopgavens generelle grundlag og omfang Målgruppen for boligerne er: 1. Borgere der kan klare sig i eget hjem med støtte i dag- og aftentimerne 2. Borgere der har behov for døgndækning 3. Borgere der har akut behov for en bolig i en kort periode Byggeriet skal indeholde: Boligdel o 12 stk. 2-rums boliger o 2 stk. 1-rums boliger til akutboliger o Fællesarealer for beboerne Servicedel o Administration o Mødelokaler o Personalefaciliteter Der skal anlægges udearealer, som skal omfatte: Fælles haveanlæg Skur til opbevaring Skur/udhus for affaldshåndtering Parkeringsanlæg Cykelparkering

5 Helsingør kommune Side 4 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Grund- og arealmæssige forhold Beliggenhed Grunden er beliggende Erik Gudmands Vej 16 C, 3140 Ålsgårde ikke i mål / Matrikelskel/forslået matrikelskel Vandboring Å-løb Bevaringsværdigt træ Mod vest afgrænses grunden af lokalbanen. I vejledning fra Miljøstyrelsen, vedrørende Støj og vibrationer fra jernbaner med tillæg fremgår, at såfremt der opføres boliger tættere end 25 m. fra spormidte, skal det kunne dokumenteres, at grænser for støj og vibrationer overholdes. Mod nord og øst ses et å-forløb, Knudemoseløbet. Ifølge Helsingør kommunes vandløbsregulativ, skal der på begge sider af å-løbet være et arbejdsbælte på 8 m., hvor der ikke må opføres bygninger m.v. På arealets sydlige del forefindes en vandboring, hvorfra der løber en råvandsledning langs Lokalbanen, mod nord. Endvidere er området pålagt restriktioner vedrørende nedsivning. Efter det oplyste er/vil vandboringen sløjfes og beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse hermed ophæves. På grunden forefindes flere bevaringsværdige træer, der skal respekteres ved nybyggeri.

6 Helsingør kommune Side Matrikulære forhold Det eksisterende byggeri er placeret på del af matrikelnr.: 1e, Ejerlav: Hellebækgård, Hellebæk. Det samlede areal for denne matrikel er m 2. Ovenfor er angivet forslag til grundareal/matrikellinjer, der på baggrund af opmåling på WebGIS udgør ca m 2. Eksisterende byggeri udgør ifølge BBR, 438 m 2 bebygget areal og 129 m 2 kælder. Herudover mindre træbygninger/skure på 49 m 2. Det er vurderet, at nyt byggeri, til dette projekt, vil udgøre yderligere ca. 500 m 2. og i alt ca. 95 m 2 skure/uopvarmet areal Planforhold Grunden er omfattet af Lokalplan nr af samt tillæg nr. 12 til Helsingør kommuneplan Eksisterende bygninger er beliggende i området benævnt enhed 5, som er udlagt til institution. Området syd for er benævnt område 6, som er udlagt til grønt område. Da det forventes, at en del af dette område skal bebygges, skal der udarbejdes ny lokalplan for området Forsyningsforhold Spildevand: Regnvand : Vandforsyning: Opvarmning: El-forsyning: Ud fra eksisterende tegninger i Helsingør kommunes digitale tegningsarkiv, kan udledes, at afløb fra Teglhuset er ført til pumpesump på grunden, hvorfra der oppumpes til pumpestation, på den anden side af Erik Gudmands Vej. Spildevand for nybyggeri må ligeledes baseres på oppumpning. Der tilstræbes en LAR-løsning (Lokal Anvendelse af Regnvand). Der er mulighed for, at etablere overløb til Knudemoseløbet (ved ekstremtregn). Kan tilsluttes direkte til Forsyning Helsingørs ledningsnet. Baseres på naturgas fra HMNgassalg A/S. Det er vurderet at eksisterende stikledning, er tilstrækkelig til forsyning af nybyggeriet. Baseres på forsyning fra DONG-energy Forundersøgelser Geotekniske undersøgelser: Miljøtekniske undersøgelser: Der er ikke udført geotekniske undersøgelser. I overslaget afsættes et risikobeløb til ekstrafundering, udover normale funderingsforhold. Der er ikke udført kemiske analyser af prøver. Der afsættes et riskobeløb til forurenet jord. Arkæologiske undersøgelser: På baggrund af dialog med Gilleleje Museum, er oplyst, at der på et kort fra 1890, på grundes sydlige del, er registreret en kanal fra 1500

7 Helsingør kommune Side 6 tallet, som i givet fald kan have interesse. Der er ikke fundet egentlige fortidsminder i området. 3.2 Bygningsmæssige forhold og tekniske installationer Der er foretaget Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse d. 17. marts 2011 af firmaet Bøgh & Helstrup Bygningsbiologisk Rådgivning. Der blev ikke registreret synlige tegn på skimmelforekomster i bygningskonstruktionerne i kælderplan, stueplan samt på spidslofter. Der blev dog registreret et lavt indhold af skimmelsvamp i indeluften i kælderen samt i kontor i stueplan. Det blev i den forbindelse ikke anbefalet skimmelsvamperenovering på daværende tidspunkt, men en grundig oprydning og rengøring. Der blev ved fugtmålinger ikke registreret opfugtninger i bygningskonstruktionerne i kælder- og stueplan. Der er endvidere foretaget en bygningsgennemgang d. 25. november 2010 med henblik på, at energimærke bygningen. Gennemgangen er foretaget af OBH-ingeniørservice A/S. * Bygningen har opnået energimærke D. Af energimærkningen fremgår, de bygnings- og installationstekniske forhold og der er en række energibesparelsesforslag. ** Der er foretaget en overordnet visuel bygningsgennemgang 29. januar 2014, hvor følgende blev registreret: Der forekommer enkelte revner i kælderydervæggene. Ved udvendig kældertrappe kunne konstateres revner og vandindtrængning med okkerudfældning. Det er oplyst, at drænledning for omfangsdræn er omlagt for at sikre nødvendig afledning. Drænpumper er af ældre dato og det kunne konstateres, at den ene drænpumpe ikke var i drift. Bygningens karnapper vurderes ikke i særlig god energiteknisk stand og der kunne konstateres enkelte utætheder. Der forekommer større gennemgående (sætnings-)revne i ydervæg mod øst. Taget vurderes generelt i god stand, men der forekommer enkelte teglsten, der er skadet og rygningen har rykket sig. Indvendige bygningsdele og installationer vurderes intakte, dog undtaget ventilation. Installationer skal sikkerhedsmæssigt opdateres. To mindre træbygninger på grunden kan anvendes, men restlevetiden er kort. To træbroer over åen skal renoveres eller udskiftes.

8 Helsingør kommune Side 7 4. BEHOVSOPGØRELSE 4.1 Brugernes generelle behov/ønsker vedrørende arealer og bygninger Boligdel Der lægges vægt på, at boligdelen fremstår med mindst mulig institutionspræg, at boligerne udformes som private boliger, hvor beboerne kan opnå de bedste vilkår for en selvstændig tilværelse på egne betingelser, og hvorfra de efter egen lyst har mulighed for at deltage i fællesskabet, at alle boligerne har direkte adgang fra det fri, at lydisolering mellem boligerne begrænser indbyrdes gener (f.eks. pga. beboernes forskellige døgnrytme), at fornemmelsen for overvågning begrænses ved placering af vinduer og døre, Beregning af boligarealer inkl. fællesarealer 2-rums bolig (Alle arealer er vejledende) Spise-/opholdsstue med åbent køkken 20 m² Soveværelse 12 m² Badeværelse med vaskesøjle 6 m² Entré 6 m² Nettoareal i alt ca. 44 m² 1-rums bolig Spise-/opholdsstue og soveværelse med trinette (Alle arealer er vejledende) 20 m² Badeværelse med vaskesøjle 6 m² Entré 6 m² Nettoareal i alt ca. 32 m² Til hver bolig skal der etableres et depot/pulterrum evt. i kælder. Fællesarealerne skal omfatte: Opholds-/TV-stue Spisestue med plads til 16, der spiser samtidigt Køkken

9 Helsingør kommune Side Servicedel Til bostedet vil være tilknyttet medarbejdere, hvoraf 2-3, afhængig af tidspunkt er på arbejde samtidigt. Servicedelen skal omfatte Administration Mødelokaler Personalefaciliteter Udearealer Servicearealet skal opfylde arbejdsmiljølovens krav til arbejdsindretning. Arealer Administrationslokale (skrivestue) Plads til bostøttemedarbejdere. 20 m² Lederkontor med plads til mødebord 15 m² Lederkontor med plads til mødebord 15 m² Kopi-/printerrum Med plads til opbevaring af kontorartikler 6 m² Mødelokale som kan opdeles Kan bruges til andre formål herunder fælles arrangementer pårørendedage 20 m² Vagtværelse til sovende nattevagt 12 m² Bad-/toilet til vagtværelse 4 m² Personaleomklædning separat for herrer og damer med bad og toilet medarbejdere heraf ca. 10 % herre 12 m² Handicaptoilet. 6 m² Teknikrum. 7 m² Fælles haveanlæg gerne med sanserum og drivhus Skur til opbevaring af o o Havemøbler/parasoller/grill Græsslåmaskine/haveredskaber Skur/udhus til affaldshåndtering med plads til containere for affaldssortering i o o o o Papir Pap Glas Restaffald Parkeringspladser Overdækket cykelparkering med plads til 20 cykler (Alle arealer er vejledende)

10 Helsingør kommune Side 9 5. BESKRIVELSE AF DEN FORESLÅEDE LØS- NING Forslag til placering af funktioner (disse er absolut vejledende) 4 boliger bolig bolig Fælles 2 boliger service service 6 boliger Luftfoto, ikke i mål Der kan alene etableres indkørsel til grunden i den sydlige ende, hvorfra der etableres vej til bygninger for cykler, personbiler, varebiler og affaldshåndtering. På grunden udføres 4 6 p-pladser. Det er hensigten, at nuværende p-areal på Erik Gudmands Vej anvendes til parkering til 6 personbiler. I eksisterende Teglhuset, er som et foreløbigt oplæg, disponeret følgende: Plads til 4 boliger. Fællesarealer omfattende spise-/opholdsstue med køkken samt garderobe/toilet og depot på i alt ca.83 m 2 (netto). Herudover kælderrum på ca. 60 m 2 (netto). Serviceareal på ca. 110 m 2 (netto). Herudover kælderrum på ca. 38 m 2 (netto).

11 Helsingør kommune Side 10 I nybyggeri på grunden disponeres ca. 500 m 2 (brutto) til indretning af 10 boliger med tilhørende rum for depoter, gaskedel m.v. Herudover etableres uopvarmede rum omfattende skure til affald, redskaber og opbevaring ca. 50 m 2, overdækket cykelparkering på 15 m 2 samt væksthus 30 m 2. Nybyggeriet udføres energimæssigt i lavenergienergiklasse 2015, hvilket indebærer, at der skal implementeres virkemidler som eksempelvis solvarme, LED-lyskilder m.v.. Hvor der i eksisterende byggeri udskiftes bygningsdele udføres nye, efter krav i BR10. I rum med loft til kip, hvor der indrettes boliger, sænkes loftet og der efterisoleres. Boligerne skal opfylde de krav til adgangsforhold/tilgængelighed og handicapindretning. 5.1 Nedrivninger Alle eksisterende terrænbelægninger opbrydes og bortskaffes. Det må forventes, at det ene eller begge skure nedrives og erstattes af nye. Det samme vil være tilfældet med de to træbroer, der forbinder grunden med Erik Gudmands Vej. I eksisterende bygning, fjernes vindueskarnapper og der nedrives murværk for at tilgodese adgang til nye lejligheder og tilsikring af lysindfald. Lette skillevægge nedrives, for at tilgodese nyindretning. I den forbindelse må det forventes, at installationer i stort omfang må fjernes, idet ombygningen til anden anvendelse, fordrer omlægninger af ledninger. 5.2 Særlige forhold vedrørende grund Der skal foretages en del rydningsarbejder og træfældning på grunden. Som følge af beliggenheden op til Lokalbanen opsættes støjafskærmning/hegn. Som nævnt i afsnit afsættes et risikobeløb til eventuel ekstrafundering og håndtering af forurenet jord Anlægsarbejder Da det er hensigten at afledning af overfladevand baseres på en LAR-løsning, behandles anlæg på grunden i overensstemmelse hermed. Tagvand ledes til faskiner, parkeringspladser udføres med åbne belægninger. Stier og andre overflader med faste belægninger skal have tilløb til regnbede etc. Der udføres ca. 500 m 2 arealer med fast belægning omfattende gårdarealer og terrasser og forbindende stiarealer Fundering Er baseret på normalfundering, med fundamenter ført til frostfri dybde.

12 Helsingør kommune Side Nybyggeri. Byggeriet udføres i sunde miljøvenlige materialer, således at der opnås et sundt indeklima. Der tages højde for, at der vil være et stort slid på de fysiske rammer. Særlige foranstaltninger skal nærmere defineres. Mod vest/lokalbanen skal der være særlig fokus for behovet for støjreducerende tiltag. 5.4 Renoveringer. Udvendigt foretages en renovering, af fundamenter, revner i ydervægge, tagflade og hvor der ikke udskiftes vinduer/døre renoveres og efterfuges de tilbageværende. Alle gulve, lette skillevægge og lofter renoveres i det omfang disse genanvendes. 5.5 Tekniske installationer mv Varmeforsyning. Opvarmningen baseres på naturgas, med væghængt naturgaskedel med balanceret aftræk. I Teglhuset genanvendes eksisterende gaskedel. I nybyggeriet opsættes ny væghængt gaskedel, i et fra boligerne, adskilt teknikrumrum. Der etableres mulighed for individuel forbrugsmåling i den enkelte enhed. Som følge af den omfattende ændring af Teglhusets brug, må der fortages en omlægning af en større del af varmeledningsnettet. Alle varmeledninger fremføres skjult i gulv. Radiatorer udføres i rengøringsvenlig/glat udgave, med lettilgængelige termostatventiler. Der udføres gulvvarme i badeværelser Elektricitetsforsyning. I Teglhuset ombygges eksisterende tavle til den ændrede brug og alle installationer opgraderes sikkerhedsmæssigt. I nybyggeriet etableres nye tavler i teknikrum til forsyning af de tilstødende boliger Vand- og kloakinstallationer. Der er etableret vandforsyning fra den sydlige del af grunden til Teglhuset. Nybyggeriet tilsluttes denne forsyning. Der skal etableres udvendig vandforsyning til havevand og i affaldsrum. Varmtvandsbeholdere i de enkelte enheder opstilles i forbindelse med naturgaskedel. Der etableres mulighed for individuel forbrugsmåling i den enkelte enhed.

13 Helsingør kommune Side 12 Afløb baseres på gravitation med tilløb til pumpesump på grunden. Da boliger placeret mod syd er lavt beliggende, skal der træffes særlige foranstaltninger for afløb herfra. Såfremt der etableres omklædning med badefaciliteter til Teglhusets kælder må afløb herfra, baseres på etablering af pumpesump Sanitære installationer. Sanitetsgenstande og armaturer udføres i anerkendt god kvalitet Ventilation. Der udføres naturlig/mekanisk ventilation til opfyldelse af Bygningsreglementets krav. Herudover udføres mekanisk ventilation i fællesarealer omfattende spise-/opholdsstue med køkken samt i opholdsrum i kælder Særlige installationer. Der etableres følgende svagstrømsinstallationer: ADK-anlæg ABA-anlæg Adgangskontrolanlæg Automatisk brandalarmeringsanlæg ABDL-anlæg Automatisk branddørslukningsanlæg CTS-anlæg ITV-anlæg PSI-anlæg Central tilstandskontrol og styring af tekniske anlæg Intern TV overvågning (kun i fælleslokaler) Personsikringsanlæg (overfaldsalarmer) Tele- og EDB-installationer. Der foretages opkobling til Helsingør kommunes IT- og telefonsystem. 5.6 Inventar og udstyr, herunder bygherreleverancer. Det er vurderet, at der ikke overflyttes inventar fra nuværende placeringer. Der medtages følgende nyt: inventar til fuldt møblerede lejligheder. inventar, køkken, møbler og udstyr til fællesarealer inventar, skabe, møbler og udstyr til servicearealer 5.7 Byggeplads. Byggeplads og skurby, kan uden særlige foranstaltninger etableres på grunden. Efter entreprenørens valg kan Teglhuset anvendes i et vist omfang anvendes som del af opholdsfaciliteter. Der skal etableres hegn og byggepladsens skure og bygning skal være forsvarligt aflåst uden for arbejdstiden. Som følge af grundens beliggenhed og heraf særlige vejadgangsforhold skal kørsel med tung trafik pålægges restriktioner.

14 Helsingør kommune Side Særlige vinterforanstaltninger Den vurderede tidsplan jf. pkt. 6.1 angiver, at byggeriets råhusarbejder, i det væsentligste kan gennemføres før vinterperioden sætter ind, ligesom belægninger og havearealer udføres efter vinterperioden. Der er alene medtaget almindelige vinterforanstaltninger. 5.9 Kunstnerisk udsmykning Der afsættes et beløb på 1 % af entrepriseudgifterne til kunstnerisk udsmykning, som enten kan være en integreret del byggeriets arkitektur eller kunstværker til anbringelse i, på eller uden for bygningen.

15 Helsingør kommune Side SKØN OVER OMKOSTNINGER 6.1 Samlet skøn over projekterings- og byggeudgifter. På baggrund af programoplægget er foretaget en overslagsberegning. Der er i overslaget afsat uforudseelige udgifter. Der er dog grund til at understrege, at projektet stadig befinder sig i en tidlig fase. Alle beløb er ekskl. moms, i prisniveau 4. kvartal 2013, prisindeks 132. Klargøring af grund, boliger, fælles faciliteter og servicedelen Entrepriseudgifter, klargøring af grund samlet beløb i kr. Rydning af beplantning mv. Støjafskærmning mod Lokalbanen Grundforbedring, ekstrafundering (risikobeløb 500) Afgravning, bortkørsel og deponering (risikobeløb 100) Afløbsforhold/tilstand af eksist. anlæg (risikobeløb 500) Entrepriseudgifter, klargøring af grund i alt Entrepriseudgifter, nybyggeri og renovering samlet beløb i kr. P-pladser og cykelparkering Haveanlæg, stier mv. Renovering af Teglhuset Ombygninger til nye funktioner m² Nybyggeri, boliger m² Uopvarmet,depoter mv. 95 m² Entrepriseudgifter, byggeri i alt Indeholder de i pkt angivne særlige installationer Inventar, kunst, opkobling IT og telefoni samlet beløb i kr. Inventar boliger Inventar fælles faciliteter inkl. køkken Inventar servicedelen. Opkobling af kommunal IT og telefoni Kunst ( 1% af entrepriseudgifter) Inventar, kunst, opkobling IT og telefoni i alt Øvrige Udgifter samlet Beløb i kr. Forundersøgelser, geoteknik, miljø, landmåler m.v. Tilslutningsafgifter El, vand, varme kloak, IT/telefon Byggesagsgebyr, (i h. t. tarif) Byggeplads Vinterforanstaltninger og udtørring samt byggestrøm Forsikring og øvrige administrative omkostninger Rådgiver-/projekteringshonorar Øvrige Udgifter i alt beløb i kr. Samlet overslagspris

16 Helsingør kommune Side TIDSPLAN 7.1 Tidsplan Godkendes viderebearbejdningen af projektet af fagudvalg og byrådet i marts måned 2014, vurderes det, at byggeriet kan gennemføres efter følgende tidsplan: Politisk behandling i fagudvalg og byråd. marts april 2014 Valg af bygherrerådgiver. maj 2014 Byggeprogram/det tekniske grundlag juni - august 2014 Godkendelse af byggeprogram september 2014 Forslag/ indstilling/valg af projektrådgivere. september 2014 Projektkonkurrence september november 2014 Godkendelse af projekt, valg af projektteam. november 2014 Indgåelse af rådgiveraftaler december 2014 Lokalplanproces december 2014 august 2015 Projektering, detailprojekt december 2014 august 2015 Byggetilladelse maj august 2015 Entreprisekonkurrence september oktober 2015 Entreprenørvalg og godkendelse budget november - december 2015 Entrepriseaftale indgås december 2015 Byggeriet påbegyndes januar 2016 Byggeriet afleveres oktober 2016 Ibrugtagning/aptering november 2016 Indflytning december 2016

17 Helsingør kommune Side OVERSIGT OVER GRUNDLAG FOR PRO- GRAMOPLÆGGET Lokalplan nr samt tillæg nr. 12 til Helsingør kommuneplan Energimærkning dateret , udarbejdet af OBH-ingeniørservice A/S. Skimmelsvampe og fugtundersøgelse dateret 1. april 2011, udarbejdet af firmaet Bøgh & Helstrup Bygningsbiologisk Rådgivning. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr Støj og vibrationer fra jernbaner, inkl. tillæg til vejledningen. BBR-meddelelse. Udskriftsdato Tilgængeligt materiale i Helsingør kommunes digitale tegningsarkiv samt WebGIS.

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Grøftestykkerne 10 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033697-001 Energikonsulent: Rasmus Ussing Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Købkesvej 1-15 og Bakkegårdsvej 60-74 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-013512 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 55 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-007059 Energikonsulent: Jørgen Herold Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Assens Kommune Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Assens Kommune Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere