Referat af bestyrelsesmøde d. 5/10-06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde d. 5/10-06"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde d. 5/10-06 Tilstede: Sidney. Bjarne, Benny, Ernst, Jesper, Jens, Torben og Heino. Overdragelse Indledningsvis overdrog Bjarne nøgler til kontor samt div. bilag og Sidney overdrog nøgler til fest, post, pengeskab, 2 kontor og rengøringsnøgle. Reservenøgle til festudvalgets pengeboks vil blive afleveret hurtigst muligt. Derudover overdrog Sidney div. bilag, og det blev endvidere aftale, at Sidney og Jens sammen skal gennemgå endnu ikke overdraget bilag og breve, således at alle relevante bilag igen forefindes på kontoret. Endvidere vil Sidney sende en mail til Jens omkring den kollektive forsikring der har fået problemer efter at medlemmerne har fået numre, hvorfor dette giver et problem overfor forsikringen. Konstitution Herefter konstituerede bestyrelsen sig med følgende resultat: Jens: Ernst: Jesper: Torben: Heino: Formand, repræsentant for SW i Fiskerihavnen ApS, postmand Pligtarbejde Kasserer Næstformand, pladsmand Husmand, sekretær Nøgler Torben fik udleveret nøgle til kontor og baglokalet i klubhuset Heino fik udleveret nøgle til kontor, nøgle til baglokale i klubhus vil blive udleveret hurtigst muligt. 1) Michael Segals skur er overdraget til Magnus pr , der mangler en elmåler i skuret, og denne skal opsættes hurtigst muligt. 2) John Olsen har træ liggende som kan benyttes til ny stander. 3) Der er et uforholdsmæssigt stort vandforbrug på bro 8, dette skal tjekkes. 4) Arne Pallesen (svigerfar til Liv der er indehaver af fartøj på bro 8-i fiskerihavnens afsnit) skal have sendt en regning på vandforbrug pålydende 500 kr.

2 5) Sekretæren skal tjekke at de nedsættende bemærkninger på Michael Segals hjemmeside om Baadlauget SW er fjernet. 6) Klubhuset skal have ordnet taget. 7) Det er ønskværdigt, at vinduerne i el skabene på broerne skal være lavet inden næste aflæsning 8) Til nyhedsbrevet vil der komme en opfordring til at gammelt nag er gammelt nag, og vi nu skuer fremad, kan dette ikke imødeses, bør medlemskab af anden klub måske overvejes for eventuelt bitre medlemmer. 9) Den manglende pæl der er ½ på fiskerihavnens areal og ½ på SW areal, vil det foreslås fiskerihavnen at udgiften hertil deles ligeligt mellem de 2 foreninger. 10) Der overvejes at udskifte de eksisterende nøglelåse i hallen og klubhuset med elektronisk lås. 11) Inden næste møde skal Torben og Ernst have styr på problemerne med nye pæle. 12) Der skal laves en dataliste/deadlines for fremtidige arrangementer. 13) Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor eneste punkt vil være en løsningsmodel af problemerne omkring elstanderne. Det overvejes at lave julefrokost i forlængelse af ekstraordinære generalforsamling. 14) Samtlige skibe skal have et let tilgængeligt CE-stik på skibet. 15) Formanden skal forhører sig i fiskeriforeningen omkring muligheden for at opstalde både stativer midlertidig på stejlepladsen 16)

3 Pladsmanden vil undersøge om SW kan benytte bådpladser på vandarealet tilhørende fiskeriforeningen. Disse pladser skal ved positivt tilsagn herom benyttes af gæster der ønsker plads i SW, og vil ligge standby indtil en plads i SW bliver fri. 17) Pladsmanden vil udarbejde en revideret liste over afstanden mellem pælene. 18) Ved længere fravær i klubben (ude og sejle i over 1 uge) skal pladsmanden have oplysninger om længden af togtet, og især om forventet hjemkomst. Oplyses dette ikke, kan det ikke forventes, at ens plads er ledig ved hjemkomst, idet lauget forbeholder sig ret til at udleje tomme pladser til gæster. Naturligvis vil pladsen hurtigst muligt blive ryddet, men det kan ikke forventes at pladsen står tom under hele fraværet. 19) Alle original bilag skal forefindes på kontoret 20) For fremtiden vil leje af klubhuset kun kunne foretages mod kontant afregning. Husmanden står for afregning, og det pålægges endvidere husmanden at indkasserer ikke afregnet beløb iht. opsat liste. 21) Alle bestyrelsesmedlemmer er frit stillet til at inddrage andre medlemmer i deres bestyrelsesarbejde. 22) Adresser på medlemmer skal opdateres. 23) Pladsmanden skal forestå, at medlemmerne skal benytte korrekt dimension i tovværks tykkelse for at opfylde krav i ansvarsforsikringen 24) Ernst og Torben vil forestå en gennemgribende oprydning af kontoret. 25) Det foreslås at der indkøbes salt og sprøjte til at dræbe alger på broerne. 26) Ernst skal forestå at der ved hver moleplads opsættes en trådmåtte for at beskytte broen. 27) Kassereren skal undersøge, om der er restancer i havnelejen hos medlemmerne

4 28) Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den kl Herefter opløses bestyrelsen i god ro og orden. Jens Ernst Jesper Torben Heino Referat af bestyrelsesmøde d for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino samt supp. Hans og Allan Formanden indledte med at byde velkommen og herefter gik bestyrelsen igang med at gennemgå de opnåede resultater som bestyrelsen havde pålagt sig selv ved bestyrelsesmødet d ) Idet der har været sat spørgsmålstegn ved SW s medlemmers ret til at benytte containere i havnen er dette undersøgt og formanden kunne oplyse, at Peter Frost tilkendegiver at alle medlemmer af SW har fuld brugsret til containere, miljøskur mm. Ordning og regler oplyses i nyhedsbrevet oktober ) Idet er er opstået pladsproblemer omkring blikhallen for fartøjer der skal oplægges for vinteren, har bestyrelsen indhentet tilladelse til at opmagasinere ikke benyttet bådestativer på stejlepladsen lige bag klubhuset, disse skal forsynes med navn og må opstalles 1. år af gangen. Pladsmanden har truffet aftale med fiskerne om at benytte deres truck til at foretage flytningen. 31) Herefter stadfestede formanden beslutningen fra bestyrelsesmøde d om at det kun er formanden der har nøglen til postkassen og denne bliver tømt hver mandag, indgående post bliver indført i en logbog og posten bliver herefter fordelt til de relevante postmodtagere. Denne ordning har 2 funktioner, dels for at lukke hulle i postkassen, og at kunne følge op på responsen af indgående post via logbogen, så regninger mm bliver betalt. 32) Formanden meddelte med beklagelse at den afgået formand endnu ikke havde afleveret orginalbilag og andet med relevans for baadlauget SW.

5 33) Endvidere oplyste formanden at han og Luffe havde gennemgået elnettet på bro 10 og Luffe vil udarbejde et overslag på projektet. 34) For at få gang i løsningen af problemerne med regnskabet og vej 9 spurgte formanden herefter kassereren forretningsgang med at inddrive tilgodehavener hos medlemmerne, idet formanden havde fået en henvendelse fra plads 42, hvor medlemmet oplyste, at han endnu ikke havde modtaget en regning for Formanden ville herefter have oplyst hvilke medlemmer der ikke er afregnet med og om der er lavet en opgørelse over indbetalinger fra vej 9 s tidligere lejere. Hertil oplyste kassereren at der ikke er overblik over ikke afregnede medlemmer og der foreligger ikke en opgørelse over indbetalingerne fra tidligere lejere fra vej 9. 35) Det blev herefter pålagt kassereren at: Udarbejde en liste over medlemmer der ikke er afregnet med. Udarbejde en liste over medlemmer der ikke har betalt Udarbejde en liste over indbetalinger fra hver af de 2 tidligere lejere fra vej 9 Fremlæggelse af kontoafstemning Fremlæggelse af budget til næste bestyrelsesmøde. 36) Derudover skal kassereren hurtigst muligt kontakte pladsmanden med oplysninger om de medlemmer som kassereren ikke kan komme i kontakt med, herefter skal pladsmanden opspore disse, sende oplysningerne til kassereren og resultatet af dette skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 37) Endvidere blev det besluttet at kassereren skal fakturere et nyt medlem til den næstkommende 1. i måneden efter at kassereren har fået oplysninger om medlemmet fra pladsmanden. 38) For at få denne ordning til at fungere, besluttede bestyrelsen at der skal udarbejdes en medlemsoplysningsseddel som pladsmanden står for og denne skal udarbejdes på en sådan måde, at kassereren kan foretage en afregning af medlemmet. 39) Såfremt kassereren ikke kan få kontakt til et medlem, skal kassereren kontakte pladsmanden, der derefter skal opspore medlemmet. 40)

6 Husmanden oplyste at han havde adresse på Arne Pallesen der skylder SW 500 kr for vandforbrug og blev pålagt at sende oplysningerne til kassereren der derefter skal fremsende en regning. 41) Herefter var der en livlig debat om depositum idet klubben gennem tiden har brugt depositum til at betale regninger med, hvis de samlede depositum blev sat ind på en lukket konto, vil klubben gå konkurs. Baggrunden for diskussionen var udlevering/indlevering af nøgler. Det blev herefter besluttet, at selve problemet om de samlede depositums skal vurderes senere. 42) Pladsmanden skal stå for udlevering/indlevering af nøgler til medlemmerne og får 500 kr. til at disponere over. 43) Det blev aftalt at der skal udsendes et nyhedsbrev hurtigs muligt, og det bl.a. skal oplyse, at: rydning af blikskur, medlemmerne skal oplyse mailadresse, CE-stik, fortøjninger, standerstrygning, benyttelse af klubhuset i jul/nytår og internettet. 44) Da der har været problemer med hjemmesiden er denne lagt over i et webhotel der ejes af kassereren, det er planen at dette på sigt skal lægges på et webhotel som klubben ejer, ligesom mailadresserne på bestyrelses ændres, så det er klubbens mailadresser der benyttes og ikke bestyrelsesmedlemmernes private mailadresser. 45) Formanden og pladsmanden har gennemgået elstik og fortøjninger på alle fartøjer i SW, og der var kritisable forhold på 33 ud af 70 fartøjer, disse vil blive kontaktet af pladsmanden og vil få pålæg om at udbedre forholdene inden d , såfremt dette ikke imødeses, besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen vil forestå udskiftning af fortøjninger og pålægge den enkelte ejer udgiften samt et gebyr på 500 kr. Påbudene er: CE-stik skal opsættes på fartøjet på et let tilgængeligt sted, der skal være et ubrudt gummikabet fra elstander til CE-stik og fortøjningerne skal være korrekte. Medlemmer der ikke har CE-stik vil ikke få strøm. Endvidere kan nye fartøjer ikke blive tilsluttet elnettet før der forefindes korrekte elforhold. 46) Der er standerstrygning d , tilmelding i klubhuset eller via hjemmesiden. 47) Ernst og Hans skal udarbejde en aktivitskalender 48)

7 Der skal opsættes en elmåler i skur tilhørende Magnus, Ernst skal sørge for dette og Jesper har en måler som han vil overlevere til Ernst. 49) Ernst skal skaffe et arbejdshold som skal lave en nu stander til klubben, træet forefindes ved blikskuret. 50) Idet der er mistanke om et uforholdsmæssigt stort forbrug af vand på bro 8, skal Hans aflæse vandmåler og fremlægge et overblik på næste bestyrelsesmøde. 51) Hans skal aflæse elmålere hurtigst muligt. 52) Formanden pålægges at nøgler til skurene skal findes, så elmålerne dér kan aflæses. 53) Hovedemålere og bimålere skal påsættes lables der tydeligt fortæller hvad måler dét er. Dette er for at undgå tidligere opstået problemer, hvor den forkerte måler er aflæst og indberettet til elselskabet. Dette foreståes af formanden samt Ove. 54) Der skal laves en logbog om aflæsning af el, så det sikres at alle elmålere aflæses, og de korrekte tal indberettes. Dette varetages af pladsmanden og Hans. 55) Ernst skal sørge for, at taget på klubhuset repereres inden næste bestyrelsesmøde. 56) Formanden har skaffet acrylplader til at lave vinduer i elstanderne, og vil sørge for at Anders og Mogens går igang med projektet iht. valg ved ord. generalforsamling d ) Der vil blive opsat en ny pæl på plads 41 hurtigst muligt og udgiften skal forsøges at deles med fiskerihavnen. Resterende pæle der skal skiftes udsættes til foråret, idet klubben har fået tilbud på 600 kr. pr. pæl istedet det nuværende tilbud på kr. pr. pæl. Endvidere er det undersøgt om det kan betale sig at udskifte alle pælene i havnen med borerør, pladsmanden har undersøgt dette og kunne oplyse, at det ville blive urimeligt dyrt. 58) Bådpladserne for enden af mole 8 skal have et nummer. Pladsmanden skal forestå dette.

8 59) Pladsmanden oplyste, at tidligere ide om at leje vandareal hos fiskeriforeningen ikke kan lade sig gøre, da de er fyldt op. 60) Der blev fremsat ide til at opsætte ledig/optaget skilt på samtlige pladser for at lette forholdene for gæstesejlere 61) Ernst skal indkøbe salt og sprøjter men oplyste at han venter til der forefindes strøsalt til en billig penge på markedet. 62) Ernst vil påse at projektet med at opsætte trådmåtter udfor fartøjerne igangsættes. 63) Pladsmanden og husmanden skal forestå en udarbejdelse af huslejekontrakt til vej 9, men oplyste samtidig at denne ikke kan foreligge inden næste bestyrelsesmøde, idet juridisk bistand først kan indhentes omkring midten af november måned. 64) Dykkerskibets vogn der står på stejlepladsen bag klubben skal vendes og omkring liggende skrot skal fjernes. Dette varetages af pladsmanden. 65) Kassereren påpegede, at han ser et problem i indtægt af strøm og udgiften idet udgiften overstiger indtægten væsenligt. Det forventes at kassereren fremlægger et forslag for at få problemet belyst. 66) Ernst skal komme med et overslag for udgiften for at få blikhallen renoveret og fremlægge ideer for forbedringerne til næste bestyrelsesmøde. 67) Husmanden skal gennemgå klubhuset og komme med ideer og forslag til forbedringer til næste bestyrelsesmøde. 68) For at komme på internettet skal medlemmerne aflevere deres MAC nr. til formanden og udgiften forventes at være omkring 85 kr. pr. mdr. pr. tilsluttet medlem. Tilmelding og betaling til nettet skal være til formanden. 69)

9 Der skal opsættet et salgsvindue på kontoret. Dette pålægges Ernst. 70) Det pålægges den samlede bestyrelse at overveje, hvordan reglerne for havneleje adminestreres på næste bestyrelsesmøde. 71) Husmanden skal indkasserere klubbens tilgodehavende for tidligere udlejning af klubhuset. 72) Godkendelse af referat kan foretages ved at sende mail til sekretæren. 73) Næste bestyrelsemøde er d kl Ref. Heino Hornbøll Referat af bestyrelsesmøde d for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino samt supp. Hans. Bestyrelsen startede mødet med at gennemgå tidligere besluttede tiltag og påbud besluttet på bestyrelsesmøderne d samt Dette blev gjort udfra bestyrelsens tjekliste. 74) Formanden kunne oplyse, at han har modtaget nogle bilag fra tidligere formand, men ikke alle. Det forventes at resterende bilag kommer hurtigst muligt. 75) De fleste nøgler til skurene er opsporet, mangler nøgler til 2 skure, dette skal løses, så elmålere kan aflæses. 76) Arbejder med at isætte vinduer er påbegynt, der er udleveret acrylplader og fugemasse. Bestyrelsen forventer at arbejdet er tilendebragt ved næste bestyrelsesmøde. Arbejdet foretages primært af Anders. 77)

10 Bådestativer uden navner flyttet fra blikhallen og til stejlepladsen, disse skal flyttes lidt længere ind på pladsen, men dette ventes med til efter d. 15/11-06 til deadline for at fjerne ejendele fra blikhallen er udløbet. 78) Kassereren har ikke sendt oplysninger til pladsmanden om medlemmer, der ikke kan findes/ukendt adresse. 79) Pladsmanden har ikke modtaget 500 kr. fra Kassereren til at varetage nøgledepositum. 80) De medlemmer hvor der er observeret problemer enten med elstik eller fortøjninger er stort set kontaktet, der er enkelte medlemmer der ikke kan opnåes kontakt til. Der skal laves et tjekup på status, om medlemmerne har efterkommet påbudne. 81) Brian (fiskerihavnen) slår en pæl i ved plads 41, så snart hans skib er i vandet. Der skal sendes en regning til fiskerihavnen for ½-delen af udgiften 82) Dykkerskibets vogn vil blive flyttet på plads, bestyrelsen forventer at dette er udført inden næste bestyrelsesmøde. 83) Vedr. sagen om tidligere lejere på vej 9 fremlagde kassereren følgende oplysninger: At Karl Åge har indbetalt kr. for 2005 og der er fakturerer for kr. At Michael Segal har indbetalt kr. for 2005 og der er faktureret for kr. Der er ikke indbetalt fra nogle af de tidligere lejere for perioden Det blev hermed pålagt kassereren at udarbejde en opgørelse over indbetalingerne fra tidligere lejere for år 2005 og 2006, således at sagen kan afsluttes. 84) Kassereren har ikke oplysninger om, hvem der har lejet skurene, dette skal opklares, så disse kan faktureres. 85) Kassereren skal udarbejde en liste over medlemmer der ikke har betalt tidligere udsendte fakturere. 86) Kassereren oplyste, at der d stod kr. på klubbens konto. 87) Kassereren oplyste, at der ikke er udarbejdet et driftregnskab/budget.

11 88) Pladsmanden overdrog oplysninger på flere nye medlemmer med oplysninger om adresse og beløb der skal opkræves, hvorefter kassereren skal opkræve medlemmerne inden d ) I forbindelse med strømaflæsning, kunne Hans konstatere flere problemer: Der er ikke opsat vinduer i elstanderne. Der er en difference mellem hovedemålerne og bimålerne på ca kwh. Dette svare til ca kr. Der var en meget lille diff. på nordsiden bro 8 mens sydsiden af bro 8 samt bro udfor vej 10 havde hver en diff. på ca, 2000 kwh. Der kunne ikke aflæses el på plads 17 samt i nogle af skurene Der er 10 målere der viste et 0 kwh. forbrug, disse er oplyst til pladsmanden, der vil tilse, at der ikke er fejl med målerne. På baggrund af det store misforhold mellem hovedmåler og bimåler, er det bestyrelsen holdning, at samtlige bimålere skal udskiftes. Et yderligere problem med de nuværende målere er, at der er forskellige talenheder på målerne, og det blev belyst, at medlemmet der var tilskrevet en restance på ca kr. i elforbrug, netop var offer for en fejlaflæsning, idet der i aflæsningen ikke blev taget højde for et, (komma) hvorfor udregningen blev ca kr højere end det faktiske forbrug. Formanden vil indhente tilbud fra 2 forskellige firmaer på nye bimålere, og dette fremlægges til den ekstraordinære generalforsamling i dec ) Vedr. internet så er det besluttet at opgive brugen af indvendige bokse, og klubben får en udvendig antenne på prøve. Fungere dette vil klubben købe denne for 500 kr. Fungere den billige antenne ikke vil der blive indkøbt en kraftigere sender, hvortil klubben vil betale kr ex. moms, udgifter herudover vil formanden bekoste. 91) Kassereren har ikke overleveret bimåler til Ernst, denne skal opsættes i skur tilhørende Magnus. 92) Ernst oplyste, atthorbjørn gerne vil forestå opgaven med at lave en ny stander til klubben. Det pålægges Ernst at opstarte opgaven med startdato og forventet deadline for opgaven. 93) Vedr. rep. af taget på klubhuset, så mangler Ernst en mand til at kravle op og isætte fugebånd. Materialer er indkøbt. Pladsmanden meldte sig. 94) Ernst oplyste, der der endnu ikke er indkøbt salt og sprøjer til at dræbe alger på broerne. Det blev besluttet at dette skal gøres hurtigst muligt, og istedet for sprøjere skal der indkøbes nogle vandkander med bred strålerør.

12 95) Ernst oplyste, at der ikke er påsat trådnet udfor fartøjerne. Pladsmanden tilbød at hjælpe med at hente pladebukker så opgaven kan blive tilendebragt. 96) Ernst havde ikke et estimeret overslag for udgiften for renovering af blikhallen. Hans oplyste, at der ligger udarbejdet planer for blikhallen fra tidligere bestyrelsesmøder. Disse skal fremlægges for den siddende bestyrelse og det er bestyrelsens holdning at grundarbejdet dermed er gennemført og beslutningen om hallens renovering fremlægges på den eks.ord. generalforsamling i dec ) Det blev besluttet at husmanden skal overtage opgaven med at købe/klunse nogle vinduer til kontoret, dels til oplysninger til medlemmerne og dels et salgsvindue. 98) Husmanden skal updatere listen i klubhuset over medlemmerne. 99) Husmanden overtager opgaven med at flytte klubbens hjemmeside fra kassererens webhotel og til et webhotel som klubben ejer. Derudover skal der laves nye adresser på bestyrelsen, så de istedet for private mailsadresser for adresser som Dette har den funktion, at fremtidige bestyrelsesmedlemmer er sikre på at få de mails som posten berører. Derudover har Formanden nogle ideer til siden og husmanden vil samle et arbejdshold til at varetage funktionen med at flytte hjemmesiden. 100) Der skal laves en test på vandmålerne, så mistanken og tab af vand kan be/afkræftes. Der er foretaget en kontrolmåling d og Hans er på opgaven. 101) Der skal udsendes et nyhedsbrev som bl.a. indholder oplysninger om julearr. Fortøjninger, oprydning på broerne, der skal oplyses en sekundær kontaktperson for hvert skib, således at der er større mulighed for at få fat i et medlem. Der mangler nøgler til hængelåse til nogle skuer. 102) Jan Isholm skal have sid depositum tilbagebetalt, kassereren skal sørge for dette. 103) Formanden oplyste, at DONG har forlænget klubbens fastpris aftale så vi får strøm til en fastsat pris. Bestyrelsen besluttet at godtage forlængelsen.

13 104) Jørgen Olsen hvis skib ligger på fiskernes plads på broen ved vej 10 skal faktures for at benytte klubbens vand. Pladsmanden skal kontakte Jørgen og finde ud af prisen og give oplysningerne til kassereren som derefter skal sende en fakturer. 105) Husmanden har ikke fået tilbagemelding vedr. ansvarsforsikring fra Codan, og vil vride armen om på forsikringen, så forsikringsforholdende bliver klarlagt og updateret. 106) Det sorte synkefærdige skib på plads 7 har skiftet ejer, og bestyrelsen besluttet at opsige pladsen. Sekretæren skal sende et brev til den tidligere ejer, idet nuværende ejerforhold er klubben ukendt, heri skal tidligere ejer oplyses om, at pladsen er opsagt, nuværende ejere skal have besked og fartøjet skal være fjernet inden d. 20/ ) Jaguaren (fartøj) skal lægges op, idet fartøjet bliver misvelligeholdt. 108) Sekretæren skal updatere prisblad. 109) Der er kommet 3 breve retur fra medlemmer hvor postvæsnet oplyser at adresse ukendt, pladsmanden skal finde ud af medlemmers adresser. 110) Ernst skal indkøbe 2 skumringsanlæg som skal opsættes på klubhuset, så de 2 udendøres lamper ikke står og er tændt unødvendigt. 111) Ernst har fået overdraget arbejdssedlen om mangler på/i klubhuset som skal udbedres. Det er pålagt Ernst at finde et arbejdshold der kan forestå opgaven i klubhuset. 112) Næste bestyrelsesmøde er sat til d hvor bestyrelsen bl.a. skal gøre nyhedsbrev klar og indkaldelse til eks. ord. generalforsamling klar. Referat af bestyrelsesmøde d for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino samt supp. Hans. 113)

14 Idet bestyrelsen forestår indhentning af tilbud på renovering af elforholdende på bro 8, bro 10, skurene samt blikhallen, er Luffe sat til at gennemgå forholdende og fremkomme med et arbejdsmæssigt og økonomisk overslag. Bro 10 skal have 7 skabe opsat, placeret løbende ned langs kajen, skabene skal delvist nedgraves og indeholde målere. Dette koster ca kr. ex. moms. Der er ikke kommet tilbud på elmålere, og der skal indkøbes ca 80 målere hvoraf ca. 6 skal være til 380 V og ca. 74 målere skal være til 230 V. Den samlede udgift forventes at løbe op i ca kr. ex moms. Bestyrelsen var ikke glade for størrelsen af beløbet, og det blev aftalt at Jens skal forhører sig hos en bekendt der er storindkøber hos en elgrossist, det er håbet at vi kan opnå en rabat på ca.55 %. Derudover vil Hans indhente tilbud via en kontakt. 114) Herefter besluttede bestyrelsen, at problemet med elrenoveringen dels skal omtales i nyhedsbrevet NOV 06 og på den eks. ord. generalforsamling, hvor hovedvægten skal lægges på de nuværende ulovlige installationer, det kolosale strømtab samt de 2 problemstillinger der er med selve bimålerne 1) der forefindes 2 typer målere, hvoraf den ene model kan fejlaflæses 2) flere at målerne virker med usvigelig sikkerhed ikke korrekt. 115) Pladsmanden oplyste at der er 3 ledige pladser, idet de registrede medlemmer aldrig har været medlemmer af SW. 116) Kassereren oplyste, at Dan Lundsetdf har frigivet nogle koder således at klubbens hjemmeside forhåbentligt snart kan flyttes. 117) Klubben har modtaget en rykker for manglende indbetaling af moms på ca kr. kassereren stillede sig uforstående overfor dette og vil undersøge sagen. 118) Formanden skal have adgang til klubbens konto, og vil tage kontakt til banken og få undersøgt: Hvordan han får adgang til klubben konto over nettet Om der skal laves ændringer i fuldmagten mellem bank og klubben, da der er en ny sammensat bestyrelse. 119) Hans vil kontakte Michael Segal samt Karl Aage for at få løst problemet med vej )

15 Kassereren fremlagde kontoudtog der oplyste, at klubben har kr. på kontoen pr ) Husmanden skal lave en liste som skal bruges til at notere, hvornår broerne er blevet vandet med koncentreret saltvand (pt. er Magnus og Daniel på opgaven) 122) Formanden oplyste, at han har været til møde med fiskerihavnen ApS, og fik belyst forretningsgangen i forbindelse med kapitaludviddelsen af ApS en idet den fremtidige 4 årlige indbetaling fra SW til ApS en vil fungere som en nedskrivning af den gæld SW har fået i forbindelse med kapitaludviddelsen 123) Endvidere oplyste formanden, at der ikke skal betales leje af kajplads til fiskerne hvis medlemmerne af SW ligger ved molestykket udfor motorbådsklubben Vest. Kajstykket ejes af Københavns havn, og betaling skal ske til ApS en der derefter afregner med Københavns havn. Dette punkt skal oplyses i næstkommende nyhedsbrev til medlemmerne. 124) Formanden oplyste tillige, at der for fremtiden vil blive oplyst hvad klubbens vandforbrug er, når Fiskerihavnen ApS udsender en regning, det betyder at der skal være oplyst, hvad seneste aflæsning var, og hvad den nye aflæsning er. 125) Fiskerihavnen ApS ønsker at vand aflæses d hvert år. 126) Til Nyhedsbrevet skal der oplyses: Hvad reglerne vedr. salg af fartøjer (at pladsen ikke kan indgå i handlen) men den nye ejer kan søge om optagelse At bestyrelsen har fuld råderet over samtlige pladser i havnen og bede ejerne af fartøjerne om at disse skal flytte plads i prøveperioden, hvis bestyrelsen anser dette for nødvendigt Den eks. ord. generalforsamling d Afholdelse af auktion over effekter fra blikhallen der må anses som værende efterladt af tidligere medlemmer At der ikke skal betales leje af kajplads til fiskerne hvis medlemmerne af SW ligger ved molestykket udfor motorbådsklubben Vest. Kajstykket ejes af Københavns havn, og evt. betaling skal ske til ApS en der derefter afregner med Københavns havn Problemet med elrenoveringen dels skal omtales i nyhedsbrevet Hvordan fordeles underskuddet af strømforbruget oprydning på broerne, der må ikke liggen en masse ragelse på broen

16 der skal oplyses en sekundær kontaktperson for hvert skib, således at der er større mulighed for at få fat i et medlem Der mangler nøgler til hængelåse til nogle skuer. 127) Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til d kl og sekretæren skal sende en mail med tjeklist til den samlede bestyrelse en uge før. 128) Formanden skal indkalde repræsentanter fra festudvalget for at få klarlagt procedurer og samarbejde. 129) Formanden skal indkalde Catherina og Jan til møde for at få klarlagt problemerne om hjemmesiden. Ref: Heino Hornbøll Referat af bestyrelsesmøde d for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino supp. Hans. Festudvalget: Catharina og Birthe Bestyrelsesmødet blev opdelt i 3 afsnit 1. Møde med festudvalget 2. gennemgang af bestyrelsens opgaver 3. gennemgang af indhentet tilbud til el-renoveringen Festudvalget oplyste, at de har opbygget et overskud som de agter at bruge til et endnu ikke fastsat festligt formål. Det rudover er der et stort ønske hos festudvalget om feedfack for deres arrengemanterbåde de gode oplevelser, forbedringer og direkte kritik. Festudvalgtes arbejde kan kun blive bedre ved konstruktiv kritik samt ros.

17 130) Festudvalget udtrykte ønske om at de skulle beslutte datoer og tidspunkter for aktivitskalenderen. Hertil oplyste formanden at styringen af aktivitskalenderen er bestyrelsens ansvarsområde men det er naturligvis op til ethvert medlem eller udvalg at indsende forslag til f.eks. aktivitskalenderen, og skulle der blive fremsendt et gennemarbejdet forslag ser bestyrelsen det kun som en lettelse for bestyrelsesarbejdet, at denne byrde løftes af aktive medlemmer eller udvalg. 131) Festudvalget fremsatte ønske om en oprydning/tjek af baglokalet, en oprydning og registering af service mm. Hertil kunne det oplyses, at dette punkt allerede var drøftet af bestyrelsen jvf. punkt 67 og 111, listen vedlægges som bilag til referatet. 132) Derefter efterlyste festudvalget rengøring af baglokalet. Dettepunkt er ligeså på listen over opgaver der skal ordnes i klubhuset jvf. vedhæftet bilag, den dette er kun en hovedrengøring, idet uddelegeringen af rengøringsopgaven i baglokalet ikke er defineret skriftligt. Formanden oplyste at opgaven tidligere blev varetaget af festudvalget, men dette var nyt for de fremmødte repræsentanter for festudvalget, og festudvalget var ikke HELT enige med formanden om fordelingen af rengøringsopgaven. Dette punkt bliver tilføjet på bestyrelsens tjekliste tilsenere behandling. 133) Festudvalget sørger for indkøb af juletræ til klubhuset som klubben betaler 134) Festudvalget udtrykte ønske om at få installeret en opvaskemaskine i klubhuset. 135) Catherina oplyste, at der var en fejl i nyhedsbrev Nov. 06 idet dette oplyser at alle bestyrelsens referater kan læses på hjemmesiden, men der ligger kun et referat. Hertil kunne sekretæren oplyse, at grunden hertil er, at ikke alle bestyrelsens medlemmer havde godkendt referaterne, og der vil ikke blive lagt noget ud før referaterne er godkendt. Formanden afrundet mødet med festudvalget med at takke dem for den store indsats de yder for klubben og med håb til at de agter at fortsætte deres arbejde for klubben. Herefter gik bestyrelsen over til de øvrige opgaver. 136)

18 Det blev aftalt at Catharina skal tage kontakt til Dan Lundsted og koordinere et møde som formanden ligeså skal deltage i, for at få hjemmesideproblemerne på plads. 137) Husmanden blev pålagt at indkøbe kaffe, sukker og fløde til klubben. Dette skal som tidligere placeres i baglokalet. 138) Formanden opridsede kort nogle af kasserens funktioner og arbejdsmodeller: medlemslisten er altid korrekt, hvilket betyder at kasseren skal sende fakturere ud til medlemmerne uden at bekymre sig om korrekt adresse mm. Fakturere der kommer retur skal afleveres til pladsmanden som opsporer medlemmet. Fakturere skal udskrives til tiden Nye medlemmer skal faktureres inden en måned. 139) Kasseren skal udarbejde en oversigt over de udgifter der skal betales inden for kort tid samt indtægter der kommer klubben i hænde, således at formanden får overblik over hvor mange penge klubben har tilrådighed til projekterne til el og blikhal. 140) Husmanden og pladsmanden skal indskrive deres kontant indtægter i kassekladde i kontoret. 141) Formanden, pladsmanden og husmanden skal have udleveret en nøgle til pengeskabet i kontoret. 142) Pladsmanden skal hvert år omkring den 25 september kontakte containerfirmaet og oplyse, at badelauget SW kun skal have 1 container pr , og der igen skal opstilles 3 containere fra d hvert år. 143) Sekretæren skal kontakte containerfirmaet og hører hvorfor de fakturer SW for flere containere og tømninger end planlagt. 144) Sekretæren skal sendes et brev til Lars Krawski (plads 21) om at har er smidt ud pga. manglende indbetaling at kontigent. Vi tilbageholder depositum på ca kr. og fakturer ham for yderligere ca kr som han er i restance. 145)

19 Kassereren gennengik de medlemmer der ikke har indbetalt kontigent, og idet hovedeparten var ukendt for bestyrelsen blev disse dermed betragtet som værende udmeldt af klubben. 146) Idet Ernst er godt igang med at opsætte trådmåtter på broerne, vil husmanden og pladsmanden skrue dem fast til broen. 147) Sekretæren skal sende et brev til Thomas Neergaard for manglende indbetaling af 2xklubhus leje, ialt 600 kr. idet telefonisk kontakt har været umulig. 148) Sekretæren vil påbegynde at udarbejde en velkomstmappe til medlemmerne. 149) Hans der er igang med vej 9 sagen oplyste, at han har delt opgaven op i 2 afsnit. 1. Sagen med Michael Segal er tæt på en afslutning idet bestyrelsen er klar til at tilbagebetale depositum, dog afventes det om Segal kan dokumentere indbetaling af husleje for 1. kvt ialt kr. når dette punkt er afklaret vil denne del være tilendebragt. 2. Karl Åge er i restance overfor havnen med 4.399,50 kr og kassereren skal sende en kopi af faktureren til Hans så dette kan indgå i opgørelsen. Derudover skal Karl Åge ligeså dokumentere indbetaling af husleje for 1. kvt ialt kr Herefter gik bestyrelsen over til at diskutere el-projektet. Da vi operere med 3 modeller, deles det op, og med udgangspunkt i tilbuddene vil bestyrelsen forsøge at flette projektet sammen, så det bedste fra hvert tilbud inddrages. 1. Luffe: Her går ideen ud på at opsætte 7 skabe ned langs bro 10, fra hvert skab skal der udlægges kabler til pladserne. Skanene er i plast og koster ca kr uden målere og kabler. Bestyrelsen anslår det samlede budget alt incl. vil løbe op i kr. 2. Hans: Hans har indhentet tilbud og kan skaffe et skab til ca kr med indhold dog minus målere. Målerne kan Hans skaffe til ca. 125 kr pr. stk (nye digitalmålere) Bestyrelsen anslår det samlede budget alt incl. vil løbe op i kr. 3. Torben: Torben har gennemgået havnen med en elektronik inginør og fik oplyst, at der ikke er et lovkrav om plastskabe, disse skabe kan bygges i vandfast krydsfiner og det er rigeligt med et skab, måske 2 for at lette kabeltrækningen. Et skab vil koste ca.300 kr. i materialer

20 Der skal indkøbes ca 90 målere ( så alle målere i SW bliver skiftet) Der skal indhentes tilbud på kabler ialt ca 300 meter.( det skal undersøges om der skal bruges 5 eller 6 ledet kabler idet der skal jord i standerne, men kan jorden sammenlægges i 1. leder, eller skal hvers stik have egen jord-leder) Ifølge Hans es tilbud kan indmaden i hvert skab indkøbes for ca kr. undtaget målere. Det betyder: 1. skab (hjembygget) 300 kr. Indmad kr. Målere kr. 300 meter 1,5 kvadrant kabet 5 ledet (harald Nyborg) kr. Ialt kr. Hertil skal lægges pris på kabelbakker, kabelsko, elektronsikringer til bro 8, evt. måler og kabel til 380 Volt. Overnævnte er det billigste mulige og prisen på ca kr. er vil nok være mere realistisk at betragte som et overslag hvor den endelige samlede udgift på den billigste model vil ligge omkring kr + moms. Det giver en udgift pr. A-medlem på 428,5 kr uden moms. Fastsættes beløbet til 500 kr pr. A-medlem vil klubben disponere over kr. Idet flere medlemmer i klubben er elektrikere, satses der på at arbejdet med at forbinde kabler kan udføres uden omkostninger for klubben Bestyrelsen mangler stadig et økonomisk overslag over udgifterne til renoveringen af blikhallen. Herefter overgik bestyrelsen til det reele bestyrelsesarbejde og åbnede en håndfuld kolde tuborg.

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V Vedtægter for Bådelauget Syd West Bådelaugets navn og hjemsted: 1. Navn : Bådelauget Syd-West (herefter beskrevet

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW.

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino supp. Hans Indledningsvis startede bestyrelsen med at gennemgå tjeklisten over pålagte opgaver

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og referat. Mødereferat nr. 03/2010. Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30. Deltagere Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 03/2010 Tid Mandag den 1. marts 2010 kl. 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Helle Dahl (HD) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Torsten Hasle Nielsen (THN)

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Anny Petersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell og Dennis Kjærgaard. Fraværende:

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser.

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 1. september 2010. kl. 18.30. Der var afbud fra Gitte Berthelsen og Palle Mogensen. 1. Godkendelse af referat. PSJ Godkendelse af referat

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grane Plantages Fond

Grane Plantages Fond MØDEDATO: 12. november 2009 STED: Købmagergade 3 DELTAGERE: AC Anja Cordes Bo Jung CK Caspar K PK Peter K Ref. TK Thomas K TPK Troels K NÆSTE MØDER: 02.12.2009 Hjemmesidemøde Troels & Peter 28.02.2010

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, David, Pia K., Knud, Sussie, Aase. AD. 2. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere