Ekstraordinær Generalforsamling Gladsaxe Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium"

Transkript

1 Dagsorden: 26. april Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag den 24. marts Referat 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Advokat Henrik Scharling. Advokat Henrik Scharling blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig indvarslet. Der var mødt 57 havemedlemmer op, deraf var 48 stemmeberettigede. 2. Stemmeudvalg udgik pga. de få fremmødte 3. Advokat Henrik Scharling spurte om der var spørgsmål fra salen. Have 323 henstiller til undlade kontrol af haverne så længe kloak projektet foregår. Formanden svarede at der ikke vil blive givet påtaler til haver pga. kloak. Have 236 kommenterede at fristen er for kort, når man får en påtale for dårlig vedligeholdt have. Have 106 spurte ind til hvad de sidste linjer i 13,1 Tom Atkins forklarede 13,1 om indfrielse af havens andel af kloak projektet. Have 185 spurte ind til de kr. der tilbageholdes for vand. Tom Atkins svarede at dette gør man fordi årsafregning på vand følger kalender året, og at det kan være svært at få pengene når sælger ikke er medlem af h/f cnm mere. Advokat Henrik Scharling gennemgik de vedtægtsændringer der skulle stemmes om. Side 1

2 3.7 Meddelelser og indkaldelser m.v. anført i vedtægten, skal sendes til medlemmernes private bopælsadresser: 3.7 Meddelelser og indkaldelser m.v. anført i vedtægten, sendes til medlemmernes mailadresse. Medlemmerne har alene ansvaret for at holde bestyrelsen orienteret om ændringer i mailadressen. For medlemmer der ikke har opgivet en gyldig mailadresse sendes meddelelser og indkaldelser til medlemmernes private bopælsadresser. Meddelelser om ændringer af mailadresser kan alene ske skriftligt til bestyrelsen Når en byggesag er forelagt bestyrelsen og forhåndsgodkendt kan byggeri iværksættes, hvorefter den nye tegning over haveloddens bebyggelser fremsendes til kommunen af bestyrelsen. Byggeriet skal være tilendebragt inden for en periode af 12 mdr Når en byggesag er forelagt bestyrelsen og forhåndsgodkendt kan byggeri iværksættes, hvorefter den nye tegning over haveloddens bebyggelser fremsendes til kommunen af bestyrelsen. Fremsendelsen sker medio marts. Byggeriet skal være tilendebragt inden for en periode af 12 måneder Når byggeriet er opført skal det klarmeldes til bestyrelsen Når byggeriet er opført skal det klarmeldes til bestyrelsen. Der underskrives en blanket hvoraf det fremgår at ombygningen eller nybygningen har været behandlet og godkendt i Gladsaxe kommune, hvorefter sagen henlægges på i haveloddens aktmappe 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med skriftlig/trykt udsendt dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg 3. Fremlæggelse / Godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4. Årsregnskab med evt. revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5. Indkomne forslag iht. stk Bestyrelsens forslag til afgift for udeblivelse fra pligtarbejde Bestyrelsens forslag til afgift for opkrævning af administration af havesyn, ved manglende vedligeholdelse. 6. Godkendelse af budget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt. valg af formand og kasserer samt valg af suppleanter. 8. Valg af interne revisorer og suppleanter iht. 10 Side 2

3 7.2 Meddelelsen og indkaldelsen m.v. anført i vedtægten, sendes til medlemmernes mailadresse. For medlemmer der ikke har opgivet en gyldig mailadresse sendes meddelelser og indkaldelser til medlemmernes private bopælsadresser. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med udsendelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg 3. Fremlæggelse / Godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4. Årsregnskab med evt. revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5. Indkomne forslag iht. stk a. Bestyrelsens forslag til afgift for udeblivelse fra pligtarbejde b. Bestyrelsens forslag til afgift for opkrævning af administration af havesyn, ved manglende vedligeholdelse. 6. Godkendelse af budget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt. valg af formand og kasserer samt valg af suppleanter. 8. Valg af interne revisorer og suppleanter iht Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når en anden generalforsamling eller bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, dog skal mindst 3/4 af de begærede medlemmer være tilstede ved generalforsamlingens start. Begæringen skal motiveres af en ordfører. Indkaldelse til disse generalforsamlinger skal ske med mindst otte dages skriftlig varsel. 7.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når en anden generalforsamling - eller bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, dog skal mindst 3/4 af de begærede medlemmer være tilstede ved generalforsamlingens start. Begæringen skal motiveres af en ordfører. Meddelelsen og indkaldelsen m.v. anført i vedtægten, sendes til medlemmernes mailadresse. For medlemmer der ikke har opgivet en gyldig mailadresse sendes meddelelser og indkaldelser til medlemmernes private bopælsadresser. Indkaldelse til disse generalforsamlinger skal ske med mindst otte dages varsel. 7.5 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt/trykt med mindst 14 dages varsel. 7.5 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Meddelelsen og indkaldelsen m.v. anført i vedtægten, sendes til medlemmernes mailadresse. For medlemmer der ikke har opgivet gyldig mailadresse sendes meddelelser og indkaldelser til medlemmernes private bopælsadresser. Side 3

4 7.8 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større forbedringer eller haveforeningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede, for at beslutning kan træffes. 7.8 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større forbedringer eller haveforeningens opløsning Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større forbedringer eller haveforeningens opløsning. 7.9 Forslag om vedtægtsændringer, om iværksættelse af større forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, samt om salg af fast ejendom kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange medlemmer der er mødt, jfr. dog første punktum. 7.9 Forslag om vedtægtsændringer, om iværksættelse af større forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, samt om salg af fast ejendom kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er der ikke mindst 1/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling og på denne kan da forslaget vedtages med almindelig flertal, uanset hvor mange medlemmer der er mødt, jfr. dog første punktum Efter enhver ordinær generalforsamling opretter bestyrelsen et udvalg til kontrol og bedømmelse af dårligt vedligeholdte haver. Udvalget skal bestå af foreningens formand, foreningens næstformand og vejformanden for den pågældende have samt et medlem uden for bestyrelsen, evt. blandt sidste års præmietagere. Forsømmelser iht. reglementets stk. 1 påtales skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers frist til at bringe tingene i orden. Hvis forsømmelserne stadig ikke er bragt i orden, er det bestyrelsens pligt efter indstilling fra udvalget med 2 ugers varsel at pålægge medlemmet et gebyr fastsat af generalforsamlingen samt evt. at lade beløbet inddrive ved rettens vej som angivet i Vedtægtens 4, samt 6.Det blev vedtaget på generalforsamlingen i 2002, at beløbet fastsættes til 1000 kr. Ændring af afgiftens størrelse besluttes på den årlige generalforsamling Efter enhver ordinær generalforsamling opretter bestyrelsen et udvalg til kontrol og bedømmelse af dårligt vedligeholdte haver. Side 4

5 Udvalget skal bestå af foreningens formand, foreningens næstformand, samt et medlem uden for bestyrelsen, evt. blandt sidste års præmietagere. Forsømmelser iht. reglementets stk. 1 påtales skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers frist til at bringe tingene i orden. Hvis forsømmelserne stadig ikke er bragt i orden, er det bestyrelsens pligt efter indstilling fra udvalget med 2 ugers varsel at pålægge medlemmet en afgift fastsat af generalforsamlingen samt evt. at lade beløbet inddrive ved rettens vej som angivet i Vedtægtens 4, samt 6. Ændring af afgiftens størrelse besluttes på den årlige generalforsamling. Afgiften er en pligtig pengeydelse til foreningen Bestyrelsen indkalder til pligt- og fællesarbejde. Der er mødepligt, og såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, eller har truffet aftale om afvikling, skal bestyrelsen opkræve gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning og idømme strafgebyr desforuden. Disse beløb er pligtig pengeydelse til foreningen Bestyrelsen indkalder til pligt- og fællesarbejde. Der er mødepligt, og såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, eller har truffet aftale om afvikling, skal bestyrelsen opkræve efter gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning og idømme en afgift desforuden. Disse beløb er pligtig pengeydelse til foreningen Køb og salg af have foregår på foreningens kontor i kontortiden. Køb af have er kontant eller ved noteret check eller bankcheck. Køb og salg af have kan ikke ske ved netbank overførsel på kontoret og ej heller ved en udskrevet kvittering fra en netbank overførsel Køb og salg af have foregår på foreningens kontor i kontortiden. Køb af have sker ved elektronisk overførsel til den af foreningens anviste konto i anerkendt pengeinstitut, som skal være oprettet i foreningens navn. I forbindelse med salget af haven udfærdiger bestyrelsen en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen indeholder en opgørelse over havens betaling til kloak lånet (afdraget), såfremt haven er indgået i den løbende betaling af kloakprojektet. I refusionsopgørelse modregnes også et a conto beløb på kr til dækning af årets vandregnskab for den periode som sælger var medlem i haveforeningen. Udbetaling af refusionsopgørelsen til sælger skal finde sted senest 3 uger efter salget har fundet sted. Udbetaling sker ved elektronisk overførsel til det af sælger opgivne konto nr. i forbindelse med salget. Eventuel skyldig pengeydelse til foreningen må/kan modregnes i refusionsopgørelsen. I refusionsopgørelse indregnes også indfrielse af havens andel af kloak lånet, såfremt haven indgår i den løbende afdragsordning Side 5

6 Vurderingsudvalget kan bestå af minimum tre bestyrelsesmedlemmer, eller andre sagkyndige der af generalforsamlingen bemyndiges hertil Vurderingsudvalget kan bestå af minimum tre bestyrelsesmedlemmer, eller andre sagkyndige der af generalforsamlingen bemyndiges hertil. Alle valgte medlemmer af vurderingsudvalget skal have gennemført Kolonihaveforbundets vurderingskursus inden vurderinger må udføres i foreningen eller i andre foreninger under Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Midt.. 17 NY Vandmåler 17.1 De installerede vandmålere er foreningens ejendom. Defekte vandmålere eller ved mistanke om defekt vandmåler skal dette anmeldes til foreningen, som sørger for udskiftning eller kontrol. Installationer mellem vandmåler og huset må kun udføres af autoriserede VVS-installatører. Vandmåleren skal aflæses en gang årligt med udgangen af sæsonen, for nuværende er det ved sommertids afslutning, sidste søndag i oktober. Bestyrelsen udsender en mail til de medlemmer som har opgivet en gyldig mail adresse, øvrige tilsendes et brev med et aflæsningsskema. Udsendelsen skal finde sted senest 10. oktober det pågældende år. Aflæsningen foretages af det enkelte havemedlem og afleveres til bestyrelsen senest den 5. november det pågældende år, enten via foreningens hjemmeside, en mail eller et aflæsningsskema. Såfremt aflæsningen ikke afleveres rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at skønne årets forbrug, dog minimum 50 m3 for den enkelte have. Bestyrelsen er berettiget til at iværksætte kontrolforanstaltninger i forbindelse med den årlige aflæsning af vandmålere. Som udgangs punkt vil denne kontrol bestå af fysisk aflæsning af ca. 75 tilfældigt udvalgte vandmålere i hele foreningen. Bestyrelsen fastsætter hvert år i november på bestyrelsesmødet hvilket a conto beløb der skal opkræves for det kommende år. Foreningen opkræver løbende et a conto beløb for årets forventede vandforbrug sammen med opkrævningen af administrationsbidraget. Års afregning for sidste års forbrug afregnes sammen med 3. kvartals administrationsbidrag. Beløbet er en pligtig pengeydelse til foreningen. Ved salg af en have skal både sælger og køber underskrive et aflæsningsskema med påført måler forbrug opgjort på overdragelsesdagen. I refusionsopgørelsen ved salg af have tilbageholdes et a conto beløb på kr ,00 til endelig afregning af årets forbrug. Hvert år i 1. kvartal udfærdiges et regnskab for sidste års vand forbrug pr. have, regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling. Et medlems indsigelse mod vandregnskabet skal ske senest 6 uger efter modtagelsen af regnskabet, og at indsigelsen skal indeholde oplysning om på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Bestyrelsen vurderer indsigelsen og tager stilling til om indsigelsen skal tages til efterretning eller afvises. For solgte haver udsendes opgørelsen umiddelbart efter at vandregnskabet er udfærdiget. Desuden henvises der til procedure udfærdiget af bestyrelsen, denne procedure kan rent juridisk ikke tilsidesætte bestemmelserne i denne vedtægt, men er ment som et arbejdsredskab i det daglige. Haveejer kan altid få et eksemplar af denne udleveret på kontoret eller via en mail til foreningen. Side 6

7 Lejelovens regler om vandregnskaber finder ikke anvendelse i Carl Nielsens Minde.. 17 Foreningens opløsning Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling: 24. marts marts marts marts marts marts og 29. juni marts og 15. maj marts og 12. juni 2012 Ændres til bliver ny 18 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling: 24. marts marts marts marts marts marts og 29. juni marts og 15. maj marts og 12. juni marts 2015 og 21. April Herefter var den ekstraordinære generalforsamlingen slut. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen for en god og saglig debat. Sekretær Formand Dirigent Alice Dyssell Lars Jensen Henrik Scharling Side 7

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere