VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V

2 Vedtægter for Bådelauget Syd West Bådelaugets navn og hjemsted: 1. Navn : Bådelauget Syd-West (herefter beskrevet som SW) Hjemsted : Fiskerhavnen/Københavns kommune. Bådelaugets formål: 2. Laugets formål er at skabe de bedst mulige forhold for de fartøjer der benytter SW s vandarealer som hjemhavn og at fremme interessen for udførelse af lystsejllads. Medlemmer: 3. A medlem i SW, har et fartøj med fast plads i SW, har stemme- og taleret til generalforsamlingen (herefter kaldet G.F). A-medlemmer kan fremsætte forslag til afstemning ved G.F og kan stille op til bestyrelsen i SW. Det forventes at A-medlemmer har klubbens stander placeret synligt på fartøjet, og bestyrelsen er berettiget til at sanktionere medlemmer der ikke overholder dette. 3.1 A+ medlem er tidligere A-medlem der ikke har et fartøj i SW men ønsker at være forrest i køen til en plads. A+medlemmer har fortrinsret frem for udefrakommende. Medlemmet har forsat sit depositas i klubben og betaler fuld medlemskab. A+ medlemmer har ingen stemmeret. Lejere af hus 1 og 2 har samme rettigheder som et A medlem. A+ medlemmer må ikke leje skur af klubben. I tilfælde af at medlemmet allerede lejer et skur har medlemmet tre måneder efter overdragelse af plads, til at tømme sit skur da medlemmet ikke længere er aktiv i havnen. 3.2 Prøvemedlem- medlemmer der har erhvervet et fartøj med plads i SW, medlemmet er på prøve i 6 måneder, dog kan bestyrelsen forlænge prøvetiden. Herefter overgår medlemmet til A-medlem. Prøvemedlemmer har taleret til G.F, men ikke stemmeret. 3.3 B-medlemmer er støtte medlemmer, disse har brugsret til klubbens faciliteter og har taleret, men ikke stemmeret, til G.F. B-medlemmer må bo sammen med et A-medlem på A-medlemmets båd og skal i dette tilfælde betale fastliggergebyr. 3.4 Overdrages et fartøj af familie/parthaver hjemhørende i SW på grund af sygdom, død eller skilsmisse, kan bestyrelsen vedtage at videregive A-medlemsskab til den nye ejer uden nyt indskud. 3.5 Alle A og A+ medlemmer skal være fyldt 18 år. Alle medlemmer har pligt til at oplyse adresse telefon, mail og person nummer, skibets navn type og kendingsbogstaver samt at opdatere disse oplysninger. Stemmeret 4 A-medlemmer samt A+ medlemmer (herefter kun beskrevet som A-medlemmer) har stemmeret på G.F, dog undtaget A-medlemmer der er i restance overfor SW. 4.1 Der er én stemme pr.fartøj hvor ejeren er optaget som A-medlem og kan kun benyttes ved personligt fremmøde, dog kan et A-medlem overdrage sin stemmeret til et andet A-

3 medlem ved fuldmagt, der skal kunne forevises, endvidere må hvert A-medlem højst være i besiddelse af én fuldmagt udover egen stemme. 4.2 G.F s beslutninger vedtages ved simpelt flertal undtaget 7 og 18. Ordinær generalforsamlingen: 5. Laugets øverste myndighed er G.F, men der henvises selvfølgelig til gældende ret og lov. 5.1 Der afholdes ordinært G.F hvert år i 2. kvartal, der indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel til medlemmerne, og skal desuden indeholde årsregnskab, budget, prisblad og bestyrelsens forslag. Forslag til G.F skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før G.F s afholdelse, og dagsordnen og indkommende forslag bekendtgøres senest 8 dage før G.F s afholdelse. 5.2 Dagsorden for den ordinære G.F skal omfatte følgende punkter: Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Bestyrelsens beretning for det forløbende år Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse Fremlæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent Behandling af indkommende forslag Valg af formand Valg af kasserer Valg af 1. bestyrelsesmedlem Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer Valg af 3. bestyrelsesmedlem/sekretær Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valg af 2 bilagskontrollanter Valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanter Valg af husalf (ikke en admiralsforsamlingsbeslutning) Valg af festudvalg Eventuelt 5.3 Den af G.F s valgte dirigent leder forhandlingerne og må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten bestemmer afstemningsmåde ( åben/skriftligt), dog skal afstemningen foregå skriftligt på begæring af 3. stemmeberettiget medlemmer. 5.4 G.F s beslutninger føres til protokol, hvortil et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer det. Alle generalforsamlingsbeslutninger skal selvstændigt føres til protokol og være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 30 dage efter afholdelse a G.F. Ekstraordinær Generalforsamling 6 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær G.F hvis 25 % af de stemmeberettiget

4 medlemmer stiller skriftligt krav herom overfor bestyrelsen. 6.1 Afholdelsen af ekstraordinær G.F skal afholdes senest 1. måned efter kravet er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det/de emne(r) der skal behandles. Bestyrelsen skal inden 14 dage fra lovligt krav om ekstraordinær G.F udsende indkaldelse vedhæftet årsagen til indkaldelsen samt bestyrelsens indstilling. 6.2 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær G.F. Vedtægtsændringer 7 Ændringer af vedtægterne for SW kan ske ved enhver G.F, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer stemmer for ændringerne. 7.1 Prisblad kan til enhver tid koorigeres og er ikke at betragte som vedtægtsændring. Bestyrelsen 8 Bestyrelsen repræsenterer lauget i alle henseender og fungerer som den daglige ledelse mellem ordinære G.F. De vedtagende beslutninger og foretagne handlinger forpligter bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen på 5 medlemmer vælges på ordinær/ekstraordinær G.F og vælges for en 2. årlige periode. Formand lige årstal 1. bestyrelsesmedlem lige årstal 2. bestyrelsesmedlem ulige årstal 3. bestyrelsesmedlem/sekretær ulige årstal Kasserer ulige årstal 8.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8.2 Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter afholdt G.F og udpeger derudover en næstformand. 8.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3/5 af bestyrelsen er tilstede, herunder formanden eller næstformanden. 8.4 Der skal føres referat af bestyrelsesmøder. SW tegnes af formanden, ved økonomiske dispositioner. Ved anvendelse af netbank/dankort tegnes SW af kasseren, formanden, samt ekstern bogholder. Den eksterne bogholder som er godkendt af bestyrelsen, har fuld adgang til netbank. I sager vedrørende køb, salg eller pantsætning tegnes SW af formanden, kasseren og mindst et bestyrelsesmedlem Foreningens hæftelse er begrænset. Foreningen hæfter kun med den til enhver tid foreningen tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 8.6 SW er anpartshaver i fiskerhavnen ApS. bestyrelsen stiller med en

5 bestyrelsesrepræsentant udpeget af den til enhver tid siddende bestyrelse. 8.7 Udebliver et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøde 3 af hinanden efterfølgende gange uden at melde afbud, betragtes det som værende en udtrædelse af bestyrelsen og suppleanten overtager bestyrelsesposten. 8.8 Bestyrelsesmedlemmer samt husalf af SW opbærer fri pladsleje og kontingent. Bestyrelsens beslutninger 9 Relevante beslutninger opnået på bestyrelsesmøder skal gengives i førstkommende udsendte nyhedsbrev. Regnskab 10 Laugets regnskab følger kalenderåret, og bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det forgangne år samt status pr. 31/12 til bilagskontrollanterne samt fremlægges i klubhuset 10.1 Årsregnskab udarbejdet af kassereren, godkendes af den til enhver tid bestyrelsesudpeget revisor, og med påtegnelse af bilagskontrollanter skal fremlægges til den ordinære G.F og være udsendt til alle medlemmer af SW senest 3 uger før afholdelse af ordinær G.F Regnskabet skal opsættes på en sådan måde, at alle posteringer er let gennemskuelige og afvigelser for det budgetteret skal kommenteres særskilt Senest 3 uger før ordinær G.F skal der udsendes et budget for det kommende år over laugets driftgrundlag samt prisblad Prisblad skal vedhæftes som bilag til vedtægterne Bogføring varetages af ekstern bogholder, bogholderen må ikke være medlem af Bådelauget. Den eksterne bogholder skal føre såvel klub som momsregnskab og fakturere medlemmer, bogholderen kan have adgang til klubbens driftskonto således at det er muligt betale de af kassereren godkendte faktura til lauget. Revision 11 På den ordinære G.F vælges 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter. Disse vælges for 1. år af gangen Bilagskontrollanterne skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdning, ligesom bilagskontrollanterne hvert år i marts måned skal gennemgå det samlet regnskab og påse, at beholdningen er tilstede. Driftregnskab og status skal forsynes med påtegnelse fra bilagskontrollanterne Bilagskontrollanterne skal stille krav om ekstern revision ved mistanke om uoverensstemmelse i regnskabet. Optagelse af medlem 12 Det er frit for enhver - skriftligt at ansøge om plads til et fartøj. Ansøgningen skal behandles af bestyrelsen i samråd med pladsmanden.. Udmeldelse af medlem 13 For gyldig udmeldelse af SW skal dette sker skriftligt, fakturabeløb tilbagebetales ikke uanset opsigelsestidspunkt undtaget depositas.

6 13.1 Medlemmet kan forvente afregning ca. 14 dage efter førstkommende bestyrelsesmøde. Eksklusion af medlem 14 Såfremt et medlem er i restance sendes til inkasso skal bestyrelsen ekskludere medlemmet af SW Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil, dog skal mindst 4/5 af den samlede bestyrelsen stemme for en eksklusion. Medlemmet har ret til at fremfører sit forsvar overfor bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde Alle udgifter forbundet med bortfjernelse af et fartøj i forbindelse med eksklusion afholdes af ejeren, Bestyrelsen har hjemmel til at tage pant i fartøj eller sælge det på auktion for at inddrive eventuelt tilgodehavende, ligesom eventuel yderligere restance vil gøres til krav overfor ejeren af fartøjet Såfremt et fartøj handles og der kræves penge for at overtage pladsen, vil både køber og sælger blive ekskluderet af Bådelauget SW Bestyrelsen skal give skriftlige advarsler ved grov uagtsomhed eller forsømmelse. Disse advarsler slettes efter 2 år. Gives der mindst tre advarsler til samme medlem inden for 2 år, kan medlemmet eksluderes I særligt grove tilfælde kan medlemmer ekskluderes for en forseelse så som vold, tyveri, overtrædelse af straffeloven i forbindelse med andre medlemmer eller klubbens ejendomme. Kontingent 15 Laugets kontingent og pladsleje fastsættes at den ordinære G.F og gælder for 1. år af gangen. Men kan reguleres løbende jf. 7.1 Kontingentet er gældende fra 1. marts til 28 februar Kontingent og pladsleje opkræves forud en gang årligt og skal være indbetalt senest d. 1. marts Fastliggere samt A-medlemmer med adresse på fartøjet afkræves et ekstra kontingent til dækning af meromkostninger af laugets faciliteter jvf. prisblad ( bilag 1) Umiddelbart efter indbetaling af kontingent udleveres SW s årsmærke samt stander som skal opsættes et synligt sted på fartøjet senest 1. juni samme år Alle medlemmer af Bådelauget SW er påkrævet at betale opkrævninger via klubbens hjemmeside. Såfremt dette ikke efterleves vil de blive pålagt administrationsomkostninger. Fremover skal nye medlemmer tilmelde deres betalingskort via klubbens hjemmeside. Forsikring 16 A-medlemmer er under kollektiv ansvarsforsikring. Præmien opkræves sammen med kontingent og pladsleje Fartøjer på låneplads skal forevise gyldig ansvarsforsikring inden pladsen kan tages i

7 brug. Bådpladser 17 Fartøjer der er sødygtige og kan sejle ved egen kraft kan få plads i SW, dog kan bestyrelsen give dispensation herfra Pladsmanden skal godkende et fartøj før en plads kan tilbydes. Pladsmanden har til enhver tid dispositionsret over samtlige pladser i SW. Bådepladser kan ikke overdrages til anden side uden godkendelse fra bestyrelsen Bådpladser må kun være uden fartøj i 1. år, dog kan bestyrelsen give dispensation herfra Synker et skib i SW er dette ejerens ansvar alene og denne skal sørge for at fartøjet er hævet igen inden 48 timer. Overholdes dette ikke er bestyrelsen forpligtet til at fastsætte en frist hvor ejeren får fartøjet hævet. Sker dette ikke vil fartøjet blivet hævet og evt. fjernet, alle udgifter skal afholdes af ejeren af fartøjet. Såfremt ejeren ikke afholder forbundne udgifter vil der tages pant i fartøjet på den måde bestyrelsen finder mest hensigtsmæssigt Bådpladser i SW må ikke handles/værdisættes ved salg af et fartøj. Et medlem kan kun disponere over en bådplads i vandet eller på landplads Medlemmer må ikke leje deres båd ud til beboelse. A- medlemmet der ejer båden må gerne selv benytte fartøjet til beboelse sammen med andre personer som eksempelvis samleverske, men altså ikke udleje båden til beboelse. Personer som bor sammen med et A medlem, skal betale B medlemskab + fastliggergebyr. Salg af fartøj 18 Et fartøj med fast plads i SW der handles, kan få lov til at blive liggende på pladsen, såfremt sælger overdrager retten til pladsen til køber. Klubbens opløsning 19 Klubbens opløsning skal ske på en ekstraordinært G.F hvor dette er eneste punkt på dagsordnen. Det påkræves at mindst ½ af klubbens stemmeberettiget medlemmer er tilstede, og forslagets vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget Opnås et sådan fremmøde ikke, indkaldes til en ny G.F, hvor beslutningen kan træffes med overnævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettiget medlemmer der er tilstede I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold efter alle kreditorer er tilbagebetalt, anvendes til idealistiske søsportslige formål, bestemt ved simpelt flertal.

8 Vedtaget på stiftende generalforsamling den Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Revideret Bilag Bilag der skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside: Prisblad (bilag 1) Web sti til tursejlerne (bilag 2) Vedtægter for Københavns Havn (bilag 3) Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bilag 4) Lejekontrakt for skur

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen.

Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. Vedtægter for Haveforeningen N/F Kløverengen. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "N/F Kløverengen". Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal

Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Bakkedal 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen HF- Bakke4dal Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 29-9

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere