Familieambulatorium for Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieambulatorium for Region Nordjylland"

Transkript

1 AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler og medikamenter og deres børn. Gravide og børn tilhørende målgruppen henvises til Familieambulatoriet, Aalborg Sygehus Nord. Familieambulatoriets ansatte har tilsammen specialviden om graviditet, tidlig tilknytning, misbrug af rusmidler og medicin og behandling af dette, neonatalperiode og børns udvikling. Familieambulatoriet er en udvidelse og forbedring af det tidligere Baggrundsteam. En væsentlig forbedring er, at børnene kan følges op til skolealderen af pædiater og psykolog. Desuden screenes alle gravide for risikoforbrug af rusmidler gennem spørgeskema. Ledelsen af Famileambulatoriet er forankret i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Sygehus Nord. De tilknyttede obstetriske læger og Familiambulatoriets sekretær er ansat i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, pædiater og psykolog i Pædiatrisk Afdeling, jordemødre i Graviditet og Fødsel og de socialfaglige koordinatorer i Specialsektoren. Baggrund Et forbrug af alkohol eller andre rusmidler under graviditeten kan resultere i en række skader hos fosteret og kan give komplikationer under graviditet, fødsel og neonatalperiode med risiko for varige skader hos barnet til følge. Rusmiddelproblemer hos moderen og/eller faderen er obstetriske, generelt helbredsmæssige og psykosociale risikofaktorer i forhold til graviditet og fødsel og i forhold til kvindens livsomstændigheder og barnets udvikling. Tidlig tværfaglig og tværsektoriel indsats med udgangspunkt i kvindens individuelle behov er nødvendig med henblik på at tilrettelægge et forløb for graviditet, fødsel og barselsperiode og for tiden herefter. Gravide med forbrug af rusmidler er en obstetrisk risikogruppe. Der ses en socio-økonomisk gradient i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer. Social ulighed har betydning for graviditetens udfald. Dette er bl.a. påvist i en dansk undersøgelse, der dokumenterer øget dødelighed for både den nyfødte og den særlig udsatte mor.

2 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 2 af 10 Børn født af socialt belastede kvinder har hyppigere forekomst af præmatur fødsel, intrauterin fosterdød, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Psykosociale sfaktorer, livsstilsfaktorer og medicinske risikofaktorer findes ofte hos den samme gravide. Tilgang til den gravide Der anlægges et helhedsorienteret perspektiv, der inddrager kvinden, barnefaderen, øvrige relationer, omgivelser og den konkrete situation. Dialog er det vigtigste redskab i arbejdet med udvikling og forandring. Den gravide skal opfordres til og støttes i at være aktiv i forhold til at løse de konkrete problemer. Der tages således udgangspunkt i kvinden og hendes relationer. Respekt og støtte til kvinden, barnefaderen og hele familien skaber grundlag for at kunne give barnet den bedste start og de bedste rammer. Kvinden mødes først og fremmest som gravid, ikke kun som aktuel eller tidligere misbruger. På den baggrund ses gravide tilknyttet familieambulatoriet de samme steder, som alle andre gravide, det vil sige, at kvinden går til jordemoder i jordemodercenteret, og har lægekontroller i Obstetrisk Ambulatorium og i Pædiatrisk Ambulatorium på Aalborg Sygehus. Målet for indsatsen At bidrage til at styrke og forberede kvinden og hendes partner til forældreskab. Ved behov for særlig hjælp at være med til at afdække, hvad der er brug for og bidrage til at få passende hjælp og støtte effektueret. At forebygge, opspore og behandle obstetriske komplikationer. At vurdere behov for samarbejde med andre specialer, f.eks. psykiatri, infektionsmedicin. At medvirke til at sikre barnets tarv.

3 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 3 af 10 Familieambulatoriets ansatte Stilling Navn/ansættelsessted Tlf. Sekretær Diana Andersen Jordemoder Laila Hørby Jordemoder Jane Thøgersen Socialfaglig koordinator Lisbeth Bak , Socialfaglig koordinator Dorthe Bakmann Holme , Socialfaglig koordinator Helle Madsen , Psykolog Louise Schmidt Overlæge Overlæge Overlæge Lars Bender Pædiatrisk Afdeling Charlotte Andersson Gyn.-Obst. Afdeling Margrethe Møller Gyn.-Obst. Afdeling Sygeplejerske Anne Marie Randorf Visitation Familieambulatoriets målgruppe Gravide med aktuelt misbrug af rusmidler. Gravide med tidligere misbrug af rusmidler. Gravide med forbrug af medicin, der medfører risiko for obstetriske og/eller neonatale komplikationer, hvad enten medicinen er ordineret som led i et behandlingsforløb eller er en del af et misbrug. Denne gruppe rummer gravide med svær psykiatrisk lidelse ( f.eks. skizofreni, maniodepressiv psykose, alvorlig borderline) og gravide, der anvender rusmidler som selvmedicinering. Gravide, der drikker mere end 4 genstande/uge. Børn op til skolealderen (7 år) af gravide med risikoforbrug eller misbrug af alkohol og andre rusmidler. Alle regionens gravide og børn i målgruppen henvises til Aalborg Sygehus Nord.

4 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 4 af 10 Hvem kan henvise gravide og børn? Gravide: - Almen praksis - Jordemødre - Socialfaglige koordinatorer - Sundhedsplejersker - Gadesygeplejersker - Socialrådgiver. - Forvaltninger - Misbrugsbehandlere - Kriminalforsorg - Krisecentre Den gravide kan selv henvende sig. Børn: - Børn af gravide med riskoforbrug eller misbrug af rusmidler kan henvises op til 7-årsalder. Er barnet ikke tilknyttet Familieambulatoriet sker henvisning til pædiater og psykolog gennem almen praksis. Hvorledes sker henvisningen? Gennem svangrejournal Telefonisk henvisning, Elektronisk post. Så tidligt i graviditeten som muligt. Langt de fleste henvises fra almen praksis via svangrejournal allerede i graviditetsuge 6-8. Henvisning af gravide til Familieambulatoriet, gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehus Nord Svangrepapirer visiteres af lægerne, obstetrisk søjle. Gravide fra målgruppen visiteres altid til jordemodercenterets familieambulatoriejordemødre og til familieambulatorielægerne gyn/obs. afdeling, ligesom de næ-

5 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 5 af 10 sten altid vil blive visiteret til socialfaglige koordinatorer. Kvinden kan ses i obstetrisk ambulatorium akut, subakut eller planlagt og da som regel i forbindelse med nakkefoldsscanning. Årsag til akut eller subakut konsultation kan udover obstetriske komplikationer være aktuelt misbrug eller i tilfælde hvor kvinden er i tvivl om hun vil bevare graviditeten. Jordemødrene visiterer til Familieambulatoriet ud fra screeningsspørgeskema. Forløb for gravide Forløb tilrettelægges individuelt. Overordnet inddeles de gravide med risikoforbrug/misbrug af alkohol, andre rusmidler eller medicin i grupper med henholdsvis let, moderat og alvorlig. Graden af har betydning for forløbet. Gravide med tidligere, men ikke aktuelt misbrug følger forløb for gravide med letmoderat. Har der ikke været misbrug i den aktuelle graviditet, ses barnet dog ikke på pædiatrisk afdeling. Skal forvaltning involveres, indhentes samtykkeerklæring for at udveksle information mellem sektorer. Samtykkeerklæring kan indhentes af Familieambulatoriets ansatte. Der kan afholdes flere konsultationer med henblik på dette. Gravide med : - Gravide med let : Gravide med let er gravide, der har et risikoforbrug af alkohol eller et velreguleret forbrug af ordineret forbrug af ordineret medicin, som der skal tages højde for i forbindelse med graviditeten, men som medfører lav sandsynlighed for obstetriske komplikationer og/eller fosterskader. - Gravide med moderat : De gravide med moderat er gravide med nuværende risikoforbrug eller et tidligere misbrug af rusmidler eller medicin, som der skal tages højde for i forbindelse med graviditeten, og som medfører en middel risiko for obstetriske komplikationer og/eller fosterskader. De gravide med moderat har tillige psykisk og/eller moderat. Denne gruppe kan have brug for en mere intensiv tværfaglig indsats og en mere aktiv inddragelse af kommunen med henblik på iværksættelse af nødvendige tiltag efter fødslen i form af ekstra sundhedsplejerskebesøg og/eller anden opfølgning. - Gravide med alvorlig : Gravide med alvorlig har et aktuelt rusmiddelforbrug eller forbrug af medicin, som der skal tages højde for i forbindelse med graviditeten og

6 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 6 af 10 som vurderes at indebære en høj risiko for obstetriske komplikationer og/eller fosterskader. Gravide med alvorlig har høj grad af psykisk og/eller social. Disse kvinder kan have brug for indlæggelse på obstetrisk afdeling i dele af graviditeten, ligesom indskrivning på behandlingscenter og/eller ambulant misbrugsbehandling kan komme på tale. Der er her brug for tæt og tværgående sundhedsfaglig indsats og et kontinuerligt samarbejde med forvaltning om behandlingsplan. Der redegøres ikke her for indholdet i de enkelte konsultationer i Familieambulatoriet, men enkelte ting skal fremhæves: Jordemoder: - Jordemødrene arbejder i distriktsjordemoderordning. De 2 jordemødre arbejder på skift 1 uge, hvor de er i tilkaldevagt 1 døgn ad gangen. Jordemoderen på tilkald forestår alle fødsler for Familieambulatoriets gravide i vagten. Kvinderne vil således kun møde disse 2 jordemødre gennem hele graviditeten og ved fødslen. - Jordemødrene vil i et vist omfang holde jordemoderkonsultation i jordemodercentrene i Sygehus Vendsyssel og i Sygehus Thy-Mors. - Har kvinden ikke haft misbrug i den aktuelle graviditet er der mulighed for at føde med distriktsjordemødrene på Sygehus Vendsyssel, såfremt kvinden ønsker det. Kontrol i obstetrisk ambulatorium foregår fortsat i Obstetrisk Ambulatorium, Aalborg Sygehus Nord. Psykolog: - Psykologen har i graviditeten mulighed for samtale med kvinden, specielt med henblik på at styrke mor-barn relation og med henblik på udredning. - Står for supervision af Familieambulatoriets personale. Sygeplejerske: Der er tilknyttet særlig kyndig sygeplejerske til obstetriske konsultationer i Familieambulatoriet. Denne sygeplejerske har samtidig ansættelse på Barselsafsnit og er ressourceperson for Obstetrisk Sengeafsnit for Familieambulatoriets indlagte. Sygeplejersken er derved med til at sikre kontinuiteten for kvinden. Tværsektorielle møder: Der afholdes ved behov tværsektorielle møder med forvaltning og andre relevante instanser, fx misbrugsbehandlere, kriminalforsorg, sundhedsplejerske. Der lægges plan for forløb under graviditet og efter fødslen. Forvaltningens sagsbehandler er myndighedsperson.

7 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 7 af 10 Samtykkeerklæring nødvendig. Vedrørende samtykke i øvrigt: Se senere. Forløb for børn Typisk forløb: - Børn eksponeret for risikoforbrug eller misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler: Ses af pædiater, når de er 5 måneder, 13 måneder og inden børnehavestart i 3-årsalder. - Børn med : Børn med let ses i 6-årsalder, mens børn med moderat også ses, når de er 18 måneder, 5 år og 7 år. Gruppen af børn med alvorlig ses oftere, i alt 9 gange. - Undersøgelseskadance: Beror på en individuel pædiatrisk vurdering af det enkelte barn Udvikler barnet sig alderssvarende kan den videre opfølgning overgå til almen praksis. Barnets egen læge orienteres om, at barnet til enhver tid kan henvises til Familieambulatoriet ved behov eller ved forværring af tilstand. - Børn, der ikke har været udsat for alkohol/andre rusmidler i graviditeten: Ses ikke på pædiatrisk afdeling, men følges i almen praksis. Pædiater: Efter fødslen overgår det lægelige ansvar til pædiater, der har ansvaret for de opfølgende børneundersøgelser indtil barnet når skolealderen. Psykolog: Psykologen har ansvar for vurdering af barnets psykologiske udvikling. Barnets psykologiske udvikling vurderes ved observationer og tests. Antal og metode afpasses individuelt. Typiske forløb: - Børn med let ses når de er 5 måneder, 3 år og før skolestart. Børn med moderat ses, når de er 5 måneder, 13 måneder, 3 år, 5 år og før skolestart. Børn med alvorlig ses i alt 9 gange. - Børn, der ikke har været udsat for alkohol/andre rusmidler i graviditeten ses ikke af psykolog.

8 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 8 af 10 - Efter fødslen varetager psykologen funktioner både i forhold barnets biologiske forældre og i forhold til andre omsorgspersoner for barnet. - Der gives tilbud om vejledning i relationelle kompetencer og mestring i forhold til den konkrete situation, herunder brobygning til andre samarbejdspartnere Samtykke Det skal fremgå af den obstetriske journal, at kvinden giver samtykke til: Samtale med socialfaglige koordinatorer. At pædiatrisk afdelings læge og psykolog må læse kvindens obstetriske journal. Kontakt til sundhedsplejerske. Ved kontakt til socialforvaltning skal der indhentes samtykke ved underskrift på samtykkeerklæring. Forløbsplan for undersøgelser Figur 2: Forløbsplan for sundhedsfaglig behandling i graviditeten Let Moderat Alvorlig Gestationsalder (fulde uger) Obstetriker Jordemoder Obstetriker Jordemoder Obstetriker Jordemoder Ultralyd Bemærkninger Tidligst muligt X X X Uge 6 18 X X X 60 min. Indledende kons. 30 min. Uge 19 X X X X Anamnese 30 min. Uge 21 X X X 60 min. Uge 23 X X 60 min. Uge 25 Uge 27 X X 30 min. Uge 29 X X X X 60 min. X 60 min. kons. i almen praksis

9 Familieambulatorium for Region Nordjylland Side 9 af 10 Uge 31 X X X 30 min. Uge 32 Kons. i almen praksis Uge 33 X X 60 min. Uge 35 X X X X 30 min. Uge 37 X X X 60 min. Uge 39 X X X 60 min. Uge 41 X X X 60 min. Fødsel X X X 1-10 dage efter fødsel X X X 60 min. Figur 3: Forløbsplan for børneundersøgelser Let Moderat Alvorlig Alder Børnelæge Psykolog Almen praksis Børnelæge Psykolog Almen praksis Børnelæge Psykolog Almen praksis 2-3 mdr. X X 5 mdr. X X X X X X X X X 9 mdr. X X 13 mdr. 18 mdr. X X X X X X X X X X X X X X 2 år X X X X X 3 år (1) X X X X X X X X X 4 år X X X 5 år X X X X X X X 6 år X (2) X (3) X X X 7 år X X X X X X X (1) : Før børnehavestart (2) og (3): Før skolestart

10 Familieambulatorium for Region Nordjylland 10 Side 10 af Lovstof Tavshedspligt Af Sundhedslovens fremgår det: - At en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de erfarer angående helbredsforhold og øvrige rent private forhold. - At sundhedspersoner kan med patientens samtykke videregive helbredsoplysninger og øvrige rent private forhold til andre formål end patientbehandling til myndigheder. Samtykket skal være skriftligt. - At videregivelse af helbredsoplysninger og øvrige rent private forhold kan ske uden patientens samtykke til myndigheder, når det følger af lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. - At bestemmelsen går i denne sammenhæng specifikt på sundhedspersonalets skærpede underretningspligt i forhold til det ufødte/fødte barn. Krav om samtykke kan fraviges, når sagens karakter eller omstændigheder i øvrigt taler herfor. Skal der udveksles oplysninger mellem sektorer, kræves samtykke fra den gravide. Dette gælder f.eks. når socialforvaltningen skal involveres. Skærpet underretningspligt Af Servicelovens 153 fremgår det: - At personer, der udøver offentlig tjeneste skal underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn har behov for særlig støtte. - At personer, der udøver offentlig tjeneste, skal underrette kommunen, hvis de får kendskab til vordende forældre med problemer, der giver formodning om, at barnet efter fødslen vil få vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser eller i øvrigt vil leve under utilfredsstillende forhold. Regler om tavshedspligt viger altid for regler om skærpet underretningspligt. Der skal arbejdes for, at kvinden/parret frivilligt accepterer henvendelse til socialforvaltning inden underretning.

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere