Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k."

Transkript

1 Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr til en fortsat forebyggende og behandlende indsats i forhold til unge gravide/ unge forældre, til forældre med efterfødselsreaktioner og til skilsmissefamilier med mindre børn. Mål: Målet med den tidlige indsats er: - at forhindre udviklingsskader hos børn af unge og sårbare forældre, sårbare i den forstand at de selv er omsorgssvigtede, har ustabil skolegang, ingen uddannelse og et skrøbeligt netværk. - at forhindre udviklingsskader hos børn, hvor den ene eller begge forældre lider af en efterfødselsreaktion. at børn af skilsmisseforældre har forældre, der bliver i stand til at se og tilgodese barnets behov for god kontakt med begge forældre. Udviklingsskader opstår hos børn, hvor de primære omsorgsgivere ikke er i stand til at se og tage vare på barnets udvikling og hvor forældrene ikke er i stand til at give barnet en sikker og tryg tilknytning. Målet er således at forebygge at barnet på et senere tidspunkt får personlige og psykosociale vanskeligheder i børnehaven, i skolen eller senere og dermed forebygge vanskeligheder, der senere vil være langt sværere at rette op på. Målgrupper: For at nå så mange som muligt så tidligt som muligt, gives tilbud til 4 målgrupper: 1. Alle gravide og mødre under 26 år med særligt fokus på de mest sårbare. Erfaringen fra Mødrerådgivningens arbejde med grupper igennem 10 år viser at når tilbuddet gives til alle og ikke kun til sårbare, bliver grupperne, selvom der er overvægt af mere skrøbelige mødre, mere stabile, med mere gensidig glæde af hinanden, hvor de mere helende processer både i gruppen og hos den enkelte forstærkes. 2. Fædre til børnene af de ovenfor nævnte mødre, uanset om de lever sammen eller hver for sig. Fædrene er ofte usikre på sig selv i rollen som far, de har

2 ikke altid haft kontakt med deres egen far eller har haft en opvækst præget af alkohol, vold og overgreb. En del af fædrene har haft et misbrug og en kriminel løbebane. 3. Mødre og i mindre omfang fædre med efterfødselsreaktioner, som henvises fra Den kommunale sundhedspleje efter en screening og en samtale med egen sundhedsplejerske (fædre screenes ikke). 4. Forældre til børn under den skolepligtige alder, som har problemer med at varetage barnets behov, pga. egne svære følelser og destruktive handlemønstre i forhold til barnet i forbindelse med en skilsmisse. Metode: Fødselsforberedelse: gravide under 26 år henvises fra Jordmodercenteret eller fra egen læge til Mødrerådgivningen m/k, hvor de går til jordemoderkonsultation ved en jordemoder udlånt fra Region Syddanmark. Den gravide tilbydes en samtale sammen med den kommende far med en socialrådgiver, samtalen drejer sig om boligforhold, økonomi, netværk, skolegang, uddannelses- og job planer. De gravide tilbydes fødselsforberedelse i gruppe ledet af jordemoderen og socialrådgiveren. Et forløb består af 8 gange af 2 ½ time. Det faglige fokus er på den gravides samlede situation med det mål at den gravide under graviditeten begynder mentalt at knytte sig til det ventede barn, samt at forberede den gravide på fødselen og den første tid med barnet. De gravide mødres i forløbet via interesse/opmærksomhed og omsorg fra professionelle og frivillige. De gravide møder sundhedsplejersken, som de fortsætter sammen med i mødregruppen og får ved den lejlighed vejledning i amning. De kommende fædre deltager to gange i fødselsforberedelsesgruppen. Her er der fokus på den kommende fødsel, på forældreskabet samt på små børns behov for kontakt. I 2011 har 33 gravide fra Svendborg kommune sammen med 15 gravide fra øvrige kommune deltaget i fødselsforberedelsen. Ved afslutning af forløbet er det vores erfaring at stort set alle de gravide følelsesmæssigt og praktisk er parat til fødslen og til at tage imod deres barn.

3 Mødregruppe: efter fødslen fortsætter mødrene i Mødregruppe en gang om ugen i 2 ½ time i hele deres barsel. Tilliden og trygheden for mødrene vægtes højt, da det er af afgørende betydning for at kvinden kan have ro til at koncentrere sig om sit barn og tage imod den vejledning hun har brug for. Mødregruppen ledes af socialrådgiveren og sundhedsplejersken, samme gennemgående fagpersoner som mødrene mødte i graviditeten. I forløbet arbejdes der på at skabe tryghed og tillid i kontakten med Mødrerådgivningen og med socialrådgiveren og sundhedsplejersken, således at Mødrerådgivningen opleves som en tryg base, hvor mødrene kan vende tilbage til senere i deres liv efter behov. I arbejdet med styrkelse af mor/barn tilknytningen deltager en instruktør i babymassage 5 gange i hver gruppe. I forløbet får gruppen besøg af følgende fagpersoner: - en sexolog og sygeplejerske, der vejleder i prævention og snakker om seksualitet efter fødslen, - en tandplejer fra Tandplejen, - en instruktør i førstehjælp, - en advokat, der fortæller om gratis retshjælp, - en jobvejleder udlånt fra Svendborg kommunes Jobcenter. Jobvejlederen deltager 2 gange i gruppen og har derudover individuelle afklarende samtaler med den enkelte mor på Mødrerådgivningen. Jobvejlederen undersøger uddannelsesmuligheder og skaffer praktikpladser. Mødregrupperne er på besøg i svømmehallen til babysvømning, på musikskolen til mor/barn rytmik, på børnebiblioteket og på sommerudflugt til zoo i Odense. Formålet med besøgene er at introducere til mor/barn aktiviteter og fælles oplevelser. I 2011 har vi haft 5 mødregrupper med i alt 38 mødre med deres børn, i efteråret betød det 3 mødregrupper om ugen. Vores erfaring er: - at mødrene undervejs i forløbet får en tro på sig selv og får en tillid til og en styrkelse af egne evner som mor, - at mødrene får opmærksomhed på hvad der er godt for dem selv og for deres børn og bliver bedre i stand til at varetage både egne og barnets behov, - at mødrene oplever at de er i stand til at indgå ligeværdigt i en gruppe, - at mødrene har fået større klarhed over hvad de vil og kan fremadrettet i forhold til uddannelse og arbejde. Hovedparten påbegynder uddannelse ved afslutning af barsel.

4 - at mødrene for første gang oplever at få etableret en samarbejdende relation til professionelle, en erfaring de kan bygge videre på fremover. Mødrecafe: efter afsluttet barsel er det muligt at fortsætte i en Mødrecafe, der ledes af frivillige. Der er Mødrecafe to gange om ugen fra kl til kl Mødrene laver mad sammen, deler deres erfaringer med hinanden og deltager i aktiviteter sammen med deres børn. 10 mødre med i alt 14 børn har i 2011 deltaget i Mødrecafeen. Tilbuddet er udvidet i 2012, da flere mødre ønsker at deltage. Det er primært enlige mødre, der deltager og det er for de flestes vedkommende eneste personlige kontakt med andre. Effekten af at deltage i Mødrecafeen er: - mødrene får tillid til at de kan indgå i en gruppe, - de lærer at turde give udtryk for sig selv og egne meninger, - får en tro på at deres deltagelse og bidrag i en gruppe er betydningsfuld. - bliver mindre nedgørende og mindre straffende overfor deres børn. Samtaleforløb: når mødrene fortæller i gruppen om personlige vanskeligheder; det kan dreje sig om ubearbejdet sorg, om omsorgssvigt, vold eller overgreb i egen opvækst, der påvirker deres relation til barnet, henvises til terapeutiske samtale forløb ved psykoterapeuten ansat på Mødrerådgivningen, enten individuelle eller parsamtaler Det drejer sig ofte om længerevarende samtaleforløb, da det er voldsomme problemer mødrene har. At åbne sig om personlige vanskeligheder kræver stor tillid for de sårbare mødre, hvilket betyder at henvende sig om hjælp inden for det offentlige opleves som utrygt og farligt. Da tilliden er etableret på Mødrerådgivningen er det lettere her at give udtryk for behov for hjælp og samtalerne kan tilbydes inden for kort tid uden yderligere visitation. 16 unge mødre, der deltager eller tidligere har deltaget i Mødregruppe har i 2011 gået i et terapeutisk samtaleforløb. Det tilstræbes at mødrene kommer til samtaler en gang ugentligt, pga. problemernes omfang og for at bevare kontinuiteten og tilknytningen. I 2011 har det i perioder ikke været muligt, samtalerne er tilbudt med 2 til 4 ugers mellemrum. Vores erfaring er at samtaleforløbene medfører at : - mødrene mærker hvad der er vigtigt for dem og hvad der er vigtigt i forhold til deres børn, - de træffer konstruktive valg for dem selv og for deres børn, - de skaber en mere tryg base for deres børn end den, de selv er vokset op i.

5 Fædregruppe: unge fædre tilbydes at deltage i en fædregruppe 2 ½ time hver 14. dag. Fædregruppen ledes af en mandlig familieterapeut. I gruppen snakkes der om fædrenes erfaringer med deres egen far og deres ønsker for hvad de selv gerne vil give deres børn. I de sidste 2 år har der ikke været fædregruppe pga. besparelser. Det er vores erfaring at fædrene er præget af magtesløshed, som let udløser vrede også overfor barnet og arbejdet bliver at hjælpe fædrene til at håndtere deres følelser uden at skade barnet. Samtaleforløb til forældre med efterfødselsreaktioner: for at forebygge udviklingsskader hos børn, hvis forældre lider af en efterfødselsreaktion tilbydes samtaleforløb ved uddannet og erfaren psykoterapeut. Samtaleforløbene er gennemsnitlig på 10 gange. D.v.s at de fleste har brug for færre samtaler end 10, hvor andre har så vanskelige problemer pga. omsorgssvigt og overgreb i egen barndom at der er behov for længerevarende forløb, for at kunne etablere en sund relation til deres barn. I 2011 har 55 mødre og 5 fædre modtaget samtaler. Forældrene har ved afslutning af samtalerne fået bearbejdet egne følelsesmæssige vanskeligheder, der medfører at de kan være i god kontakt med sig selv og deres barn. Samtaleforløb ved skilsmisse: forældre tilbydes, i forbindelse med skilsmisse, korterevarende samtaleforløb med det mål fortsat at kunne samarbejde som forældre og se og tage vare på barnets vanskeligheder ved at skulle være delebarn. Siden 2011 har det ikke været muligt at tilbyde samtaleforløb til forældre i skilsmisse pga. besparelser. Gratis Retshjælp og konfliktmægling: i samarbejde med advokatfirmaet Knudsen & Partner tilbydes der på Mødrerådgivningen gratis retshjælp samt tilbud om konfliktmægling ved problemer i forbindelse med forældremyndighed, samvær samt bodeling. Fagpersoner og frivillige Daglig leder, socialrådgiver og psykoterapeut 37 timer ugentligt Socialrådgiver og psykoterapeut Sundhedsplejerske Mandlig familierådgiver uge 21 timer ugentligt 5 timer ugentligt 2 ½ time hver anden

6 Instruktør i babymassage Jordemoder ( udlånt fra Region Syddanmark) 40 timer årligt 12 timer ugentligt Jobkonsulent (udlånt fra Jobcenter Svendborg ) 40 timer årligt Frivillige til sekretær funktion, til at tage imod og som omsorgspersoner Frivillige til at lede Mødrecafeerne Advokat udlånt fra advokatfirma Knudsen & Partner 20 timer ugentligt 15 timer ugentligt 3 timer ugentligt Angående personalesammensætningen. For at kunne tilgodese 1 fødselsforberedelseshold og i perioder 3 mødregrupper om ugen samt socialrådgivning og terapeutiske samtaleforløb er det nødvendigt med 2 fag personer, der på skift kan være den gennemgående person sammen med sundhedsplejersken i gruppeforløbene. Således er der behov for ansættelse 21 timer om ugen af en socialrådgiver med terapeutisk uddannelse og erfaring, der både kan varetage gruppeledelse, planlægning, rådgivning samt tilbyde terapeutiske samtaleforløb. Ansættelse af yderligere en socialrådgiver med terapeutisk uddannelse og erfaring samt flere timers ansættelse af en sundhedsplejerske vil styrke og øge indsatsen betydeligt og fjerne den sårbarhed, der er på Mødrerådgivningen ved kun 1 ansat som gennemgående fagperson i forhold til de unge gravide og unge mødre. Forebyggelse og behandling Den forebyggende del af arbejdet ligger i tilbudet om fødselsforberedelse og mødregrupper med en tværfaglige indsats. Samt i de rådgivende individuelle samtaler. Således mener vi at den udgift, der er forbundet med den del af arbejdet hører under driftsaftalen med Sundheds- og forebyggelses afdelingen. Samtaleforløbene og den psykosociale indsats i grupperne er forebyggende i forhold til en forværring af problemerne, men er også behandlende i forhold til de vanskeligheder, der er opstået hos mor,

7 mellem mor og barn, eller imellem forældrene med deraf negativ påvirkning af barnet. Da denne indsats har karakter af en foranstaltning, ser vi denne indsats i sammenhæng med Børn & Unge afdelingens indsats og som en aflastning i forhold til arbejdsmængden i Familieafdelingen. Forslag til fordeling imellem Sundheds- og forebyggelses afdelingen og Familieafdelingen af driftsudgiften til Mødrerådgivningens arbejde fremgår af vedlagte budget.

8

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn E V A L U E R I N G A F P R O J E K T E T : Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn - et metodeudviklingsprojekt Evalueringen er udarbejdet af: Lisbeth Villumsen og Else

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere