Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014."

Transkript

1 1

2 1. Indledning Opgaver som udføres på rusmiddelområdet Målgruppe Overordnede mål for indsatsen Visitationsprocedure Behandlingstilbud Behandlingsgaranti Behandlingsplaner mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning Borgerinddragelse Mulighed for frit valg Betaling ved døgnbehandling Mulighed for at klage Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Opmærksomhed på forholdene for børn under 18 år Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud for stofmisbrug Godkendelse af behandlingstilbud for stofmisbrug Tilsyn med stofmisbrugstilbud og indberetning til statistik... 8 Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august

3 1. Indledning Favrskov Kommunes kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder i forhold til behandling af unge, der har problemer med rusmidler dvs. stoffer og/eller alkohol. Ifølge bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014 forpligtes Favrskov Kommune til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, unge kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for misbrug af rusmidler i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august Opgaver som udføres på rusmiddelområdet Favrskov Rusmiddelcenter samarbejder med Børn og Familie om tilbud til unge med problemer med rusmidler. Favrskov Rusmiddelcenter tilbyder information og rådgivning, udredning samt behandling for misbrug af rusmidler, herunder Ambulant social behandling for misbrug af rusmidler og forebyggelse af tilbagefald til misbrug Rådgivning i forhold til problemer med rusmidler Telefonrådgivning Konsulentfunktion i forhold til skoler, institutioner m.fl. Favrskov Rusmiddelcenter samarbejder med ekstern sociallæge og psykiater omkring lægelige ydelser og psykiatrisk konsulentbistand. 3. Målgruppe Målgruppen er unge under 18 år i Favrskov Kommune, der har problemer med rusmidler. 4. Overordnede mål for indsatsen Social inklusion af borgerne er et centralt begreb i Favrskov Rusmiddelcenter. Dette betyder, at den unge inddrages og er medbestemmende i behandlingsforløbet. Ligeledes er det altid et overordnet mål, at den enkelte unge inkluderes i samfundet. Socialt udsatte med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målsætninger, der er retningsvisende for det daglige arbejde, er: Favrskov Rusmiddelcenter arbejder tæt sammen med Børn og Familie om indsatsen overfor unge med stofmisbrug, så den unge tilbydes en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Den unges forældre inddrages i behandlingsforløbet. Indsatsen understøtter den unge i at leve en selvstændig tilværelse med vægt på livskvalitet. Målene for behandlingen fastsættes individuelt og kan være stoffrihed/afvænning, periodevis stoffrihed eller stabilisering og forbedret livskvalitet. Behandlingen tilrettelægges, så der stilles realistiske mål for den unge. 3

4 Behandlingsindsatsen følges altid op af konkret stillingtagen til en efterbehandlingsplan. Eksempelvis en kombination af samtaleforløb og særlig beskæftigelsesmæssig indsats i samarbejde med sagsbehandler i Børn og Familie. 5. Visitationsprocedure Alle unge, forældre og pårørende kan uden visitation kontakte Favrskov Rusmiddelcenter telefonisk eller på . Unge, forældre og pårørende kan således frit henvende sig med henblik på at få tilbudt rådgivning/vejledning eller behandling for misbrug af rusmidler. Når en ung henvender sig første gang, tilbydes en samtale inden for en uge. Der er mulighed for, at de første samtaler er anonyme. Hvis der herefter ønskes udredning eller behandling, kræves det, at vedkommende bliver indskrevet med navn og cpr.-nummer. Der skal tages kontakt til Børn og Familie, der står for bevilling og inddragelse af forældre. Indskrivningsproceduren indebærer følgende elementer: Kontakt til Favrskov Rusmiddelcenter eller sagsbehandler i Børn og Familie Udfyldelse af samtykkeerklæring Udfyldelse af oplysningsskema Ved indskrivning til behandling udarbejdes en behandlingsplan i rusmiddelcentret Ved problemer med stoffer udarbejdes en handleplan i Børn og Familie (jf. lov om social service 140, stk.2). Efter at have talt med en af behandlerne er der mulighed for at blive visiteret til et ambulant behandlingstilbud. Visitation til dag- og døgnbehandling varetages af Børn og Families visitationsudvalg, der har kompetencen til at træffe afgørelse om bevilling af døgnbehandlingsforløb. Hvis det i forbindelse med et ambulant behandlingsforløb vurderes, at den unge har behov for døgnbehandling, kontakter behandler i Favrskov Rusmiddelcenter den unges sagsbehandler i Børn og Familie, der laver en indstilling til visitationsudvalget. 6. Behandlingstilbud I det følgende beskrives tilbud for unge under 18 år med problemer med rusmidler: Information og rådgivning Unge, forældre og andre pårørende kan få information og rådgivning på Favrskov Rusmiddelcenter i forhold til rusmidler. Der er mulighed for at få to anonyme samtaler. Udredning af behandlingsbehov Unge med problemer med rusmidler kan få hjælp i form af samtaler med en misbrugsbehandler. Målet med samtalerne er at få afklaret, om den unge har behov for misbrugsbehandling. Der udfærdiges en rapport med anbefaling til indsats. Ambulant behandling Unge med et misbrug af rusmidler, eller unge med alvorlig risiko for tilbagefald til et misbrug kan tilbydes ambulant misbrugsbehandling. 4

5 Brug af rusmidler er behandlingskrævende når indtaget af rusmidler har fået et omfang eller sker på en måde, så det medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader for den unge. Behandlingsforløbet tilrettelægges individuelt, men varer som udgangspunkt 6 måneder. Indstilling til døgnbehandling Unge, der er indskrevet i Favrskov Rusmiddelcenter, kan efter konkret vurdering indstilles og visiteres til døgnbehandling. Misbrugspsykiatrisk udredning Misbrug optræder ofte i sammenhæng med en psykiatrisk lidelse eller psykisk sårbarhed, hvilket der bør tages højde for i misbrugsbehandlingen. Favrskov Rusmiddelcenter har derfor tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, der ud fra en konkret, individuel vurdering kan foretage en misbrugspsykiatrisk udredning. Udredningen bruges i tilrettelæggelsen af behandlingen til at synliggøre hvilke eksterne tilbud, der eventuelt kan inddrages til eventuel opstart i medicinsk behandling Udredning ved misbrugspsykiater sker, hvis der er mistanke om, at psykiske problemer er en del af den unges samlede problematik. En medarbejder fra Favrskov Rusmiddelcenter deltager i udredningssamtalen sammen med den unge. Under samtalen udredes systematisk for symptomer på psykiske lidelser, og, hvor det er muligt, stilles en diagnose. Herefter iværksættes behandling. Sundhedstilbud Unge i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV, tilbydes rådgivning, screening og vaccination ved ekstern sociallæge. I risikogruppen er de unge, der aktuelt eller tidligere har sniffet eller injiceret deres stof. 7. Behandlingsgaranti Unge med problemer med stoffer Hvis en ung under 18 år har et misbrug af stoffer, der betyder, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole, og som medfører sociale, fysiske og/eller psykiske skader, skal kommunen sørge for et behandlingstilbud senest 14 dage efter den unge eller den unges forældre har henvendt sig til kommunen. Dette fremgår af bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år og servicelovens 101 stk. 3. Behandlingsgarantien træder i kraft for unge, hvor stofmisbruget betyder, at den unge har svært ved at modtage almindelige støtte efter reglerne i servicelovens kapitel 11, før der er sat en behandling i gang i forhold til deres stofmisbrugsproblemer. Fristen kan dog fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud, end det kommunen har visiteret til. Den unges forældre skal give samtykke til, at et behandlingstilbud iværksættes. Unge, der er fyldt 15 år, skal også give samtykke, før et behandlingstilbud kan sættes i gang. Hvis iværksættelsen af et tilbud ikke sker inden 14 dage, kan der klages til Ankestyrelsen. 5

6 Unge med problemer med alkohol Ambulant alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at den unge har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. 8. Behandlingsplaner mål for udarbejdelse, koordinering og opfølgning I et tæt samarbejde mellem den unge og behandler udarbejdes en behandlingsplan. Målet for udarbejdelsen af behandlingsplanen er, at den unge opnår størst mulig motivation, egenindsigt og tager ansvar for efterlevelsen af indholdet i planen. Behandlingsplanen koordineres i samarbejde med relevante samarbejdsparter i den konkrete sag. Udarbejdelse af planen skal ske i en kontinuerlig proces, hvor mål og indsats løbende følges og justeres efter behov. Hvis den unges behandlingsforløb afsluttes med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud/hospital eller udskrevet med anden årsag, skal der ske opfølgning på den unges behandlingsplan senest 1 måned og igen 6 måneder efter det afsluttede behandlingsforløb. 9. Borgerinddragelse Favrskov Rusmiddelcenter arbejder løbende på at styrke borgerinddragelsen. Dette sker særligt ved opmærksomhed på betydningen af at inddrage forældre og netværk i forbindelse med udredning og behandling samt sikre en optimal inddragelse af den unge i udformningen af en behandlingsplan. 10. Mulighed for frit valg Unge, der er visiteret til stofmisbrugsbehandling, har ret til at vælge mellem offentlige og private behandlingstilbud, der er godkendt af Socialtilsynet og optaget på Tilbudsportalen. Det konkrete tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem fx døgn- og dagbehandling, og det vil heller ikke være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. Adgangen til frit at vælge kan i særlige tilfælde begrænses, hvis hensynet til borgerens fysiske eller psykiske tilstand taler for det. Den medicinske behandling er ikke omfattet af lov om social service og er derfor heller ikke omfattet af reglen om frit valg i 101 stk. 4. Favrskov Rusmiddelcenter informerer borgere om adgangen til at benytte sig af andre behandlingstilbud og er borgeren behjælpelig med at søge relevant information i forbindelse med det frie valg. 11. Betaling ved døgnbehandling Ambulant misbrugsbehandling er vederlagsfri for den unge. I forbindelse med døgnbehandlingstilbud kan den unges forældre pålægges egenbetaling. Betaling kan pålægges i henhold til de almindelige regler i forbindelse med anbringelse. 12. Mulighed for at klage 1. Afgørelser, der er truffet efter den sociale lovgivning, kan påklages til Ankestyrelsen Herunder hører også klager over manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Favrskov Rusmiddelcenter er behjælpelig med praktiske oplysninger i forbindelse med en klagesag. Klagen sendes til Børn og Familie i Favrskov Kommune. Klagen skal være modtaget 6

7 inden 4 uger efter, at den unge har modtaget afgørelsen. Børn og Familie revurderer afgørelsen og videresender den til behandling i Ankestyrelsen, såfremt afgørelsen fastholdes. 2. Klager over det generelle serviceniveau, fx hvilke tilbud og pladser, der er til rådighed og taksterne for disse, kan påklages til Børn og Familie, Favrskov Kommune. Klager over den faktiske gennemførelse af kommunens opgaver og personalets optræden kan også påklages til Børn og Familie, Favrskov Kommune. 3. Klager over den sundhedsfaglige virksomhed, som for eksempel undersøgelse, behandling og tilsidesættelse af patientens rettigheder i forbindelse med alkoholbehandlingen, sendes til Patientombuddet, Patientombuddet kan ikke påbyde en sundhedsperson at give en bestemt behandling, men alene tage stilling til, om der er grundlag for at rejse kritik. Der skal klages inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold der klages over. 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Favrskov Rusmiddelcenter anser opkvalificering af personalets faglige kvalifikationer som en vigtig forudsætning for at tilbyde den bedst mulige behandling. Favrskov Rusmiddelcenter arbejder med målrettet uddannelse af personalet i forhold til målgruppen for stofmisbrugsbehandling. 14. Monitorering af indsatsen Favrskov Rusmiddelcenter anser opfølgning og evaluering som centrale elementer i bestræbelserne på at sikre den bedst mulige behandling. Som følge heraf prioriterer Favrskov Rusmiddelcenter: at indsatsen overfor den enkelte bruger evalueres, og at den unges behandlingshandleplan efterleves og justeres. at Favrskov Rusmiddelcenter indberetter oplysninger om behandling af unge til Stofmisbrugsdatabasen. Data indsamles for at overvåge udviklingen i gruppen af stofmisbrugere, der søger behandling, ændringer i misbrugsmønstre samt behandlingstiltag. Ud fra registret er det muligt at få oplysninger om antallet af stofmisbrugere i behandling, hvilke stoffer der bruges, hvordan de indtages, misbrugernes risikoadfærd og alder, geografiske herkomst samt deres socioøkonomiske karakteristika. Favrskov Kommune har som led i monitoreringen af indsatsen fastlagt følgende måltal: Andelen af stofmisbrugerne, der er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug efter afsluttet behandling udgør minimum 35 % i For 2020 er det målet, at minimum 50 % af stofmisbrugerne er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug efter afsluttet behandling. Andelen af stofmisbrugerne, der har afsluttet deres behandling og vender tilbage til stofmisbrugsbehandling indenfor 12 måneder udgør maksimalt 10 %. Andelen af stofmisbrugere, der har afsluttet deres behandling med stoffrihed og vender tilbage til stofmisbrugsbehandling med tilbagefald indenfor 12 måneder udgør maksimalt 2 %. 15. Opmærksomhed på forholdene for børn under 18 år Alle medarbejdere i Favrskov Rusmiddelcenter er forpligtede til at være opmærksomme på, om unge i behandling har hjemmeboende børn. Hvis det vurderes, at et barns udvikling og trivsel er truet, er medarbejderen forpligtet til at underrette kommunens familieafdeling. 7

8 16. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud for stofmisbrug Der kan kun visiteres til døgnbehandling på offentlige og private tilbud efter servicelovens 101, som er godkendt af socialtilsynet og optaget på Tilbudsportalen. 17. Godkendelse af behandlingstilbud for stofmisbrug Både kommunale og private behandlingstilbud efter servicelovens 101 skal ifølge socialtilsynslovens 4 godkendes af Socialtilsyn Midt, uanset om der er tale om et ambulant tilbud, et dagtilbud eller et døgntilbud. Godkendte tilbud skal endvidere været optaget på Tilbudsportalen. Misbrugscentret er optaget på Tilbudsportalen og skal godkendes af Socialtilsyn Midt inden udgangen af Kun behandlingstilbud, der er optaget på Tilbudsportalen, og således godkendt af Socialtilsynet (senest ) kan anvendes af kommunen. 18. Tilsyn med stofmisbrugstilbud og indberetning til statistik Det generelle driftsorienterede tilsyn med Misbrugscentrets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for optagelse på Tilbudsportalen fortsat består, føres af Socialtilsyn Midt. Kommunen skal ifølge retssikkerhedsbekendtgørelsens 41 hver måned indsende statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i behandling efter 101 til stofmisbrugsregistret. 8

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere