Regn- og spildevand i forstæderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regn- og spildevand i forstæderne"

Transkript

1 Regn- og spildevand i forstæderne aktuelle udfordringer og muligheder i Brøndby, Langeskov, Torsted-Bankager og Aalborg Øst Arbejdsnotat til Forstædernes Tænketank Marina Bergen Jensen og Ole Fryd Skov & Landskab, Københavns Universitet Januar 2012

2 Kolofon Dette notat er udarbejdet af Marina Bergen Jensen og Ole Fryd, Skov & Landskab, Københavns Universitet, i samarbejde med Brøndby, Horsens, Kerteminde og Aalborg kommuner. Notatet afspejler alene Marina Bergen Jensens og Ole Fryds formuleringer og vurderinger. Kommuner og forsyningsselskaber har intet ansvar for indhold og udsagn i nærværende notat. Notatet er beregnet til tænketankens interne brug. En særlig tak til: Anne Sofie Faarkrog, Kerteminde Kommune Brian Høj, Aalborg Kommune Casper Grønborg, Horsens Kommune og Hanne Riis Ketler, Brøndby Kommune samt de øvrige bidragsydere fra myndigheder og forsyningsselskaber i de fire forsøgskommuner, der indgår i Forstædernes Tænketank: Joakim Krenz, Kerteminde Forsyning A/S Lars Lindbøg, Kerteminde Kommune Birgitte A. Hollænder, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Jens Bøgh Vinter, Aalborg Kommune Peter Højbjerg, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Steen Thomsen, Horsens Kommune Anders Tersløv Jørgensen, Brøndby Kommune Connie Askløf, Brøndby Kommune Frank Brodersen, Vest Vand Service A/S Joshkun Yolju, Spildevandscenter Avedøre I/S 2

3 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION BRØNDBY (BRØNDBY KOMMUNE) LANGESKOV (KERTEMINDE KOMMUNE) TORSTED-BANKAGER (HORSENS KOMMUNE) AALBORG ØST (AALBORG KOMMUNE) FORHOLD, DER TÆNKES AT VÆRE AF INTERESSE FOR FORSTÆDERNES TÆNKETANK ANBEFALINGER...31 REFERENCER...33 APPENDIKS: Referenceprojekter 3

4 Forord Udviklingen af den bæredygtige forstad er betinget af mange parametre, herunder et integreret perspektiv på de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter i forbindelse med byudvikling. By- og Landskabsstyrelsen valgte i 2009 at fokusere på den tætte by, den sunde by, den grønne by og den blå by som overskrifter på væsentlige parametre, der indgår i udviklingen af den bæredygtige by. Dette notat fokuserer på det blå element, mere specifikt vandets rolle i udviklingen af den bæredygtige forstad med udgangspunkt i eksempelområderne Brøndby, Langeskov, Torsted-Bankager og Aalbog Øst. Notatet indgår i arbejdet under Miljøministeriets og Realdanias tænketank, Forstædernes Tænketank, der sætter fokus på livet i forstæderne og mulighederne for udviklingen af bæredygtige forstæder. 4

5 1. Introduktion I forstæderne er der ligesom i mange mindre provinsbyer generelt masser af grønt, god plads mellem husene og kort afstand til naturområder. Det giver overordnet set bedre vilkår for at bruge byens landskab til håndtering af afstrømmende regnvand sammenlignet med forholdene i indre København og de større provinsbyers centrale områder. Der er dermed gode arealmæssige muligheder for i forstæderne og Københavns ydre bydele at bruge tilpasningen til øget nedbør som en løftestang for andre byudviklingsformål. Til gengæld er behovet for at øge drænkapaciteten typisk omvendt proportionalt med befæstelsesgraden, og dermed vil behovet for investeringer i regnvandshåndteringen ofte være mindre, eller ligefrem fraværende i forstæderne. At dette er tilfældet bekræftes af de fire eksempler i nærværende notat. Udover investeringer i regnvandsforbedringer og klimatilpasning kan forstæderne stå over for investeringer i spildevandssystemet. Det kan give mulighed for at nytænke regnvandshåndteringen og dermed for at bruge regnvandet som ressource. Når en fælleskloak skal renoveres på grund af alder og utætheder kan regnvandet separeres fra. Når regnafstrømningen fra byens tage og veje håndteres på overfladen kan de nødvendige håndteringselementer designes så de understøtter flere formål og dermed skaber en merværdi. Der er muligheder herfor i hele håndteringskæden fra modifikation af den overflade regnen lander på over de forskellige transportelementer til indretningen af magasinerings- og infiltrationselementer. Der er dog en række forhold man skal være opmærksom på for at det hele går godt. Nogle af disse forhold er velbelyste og lette at håndtere, f.eks. mange af teknologierne i forbindelse med Lokal Afledning af Regnvand (LAR), mens andre befinder sig i en gråzone med manglende viden og ingen helt sikre fremgangsmåder. Sidstnævnte gælder eksempelvis påvirkning af grundvandsstand, forureningsrisici og regler omkring betaling og ansvar for anlæg og drift. Vores vurdering er at den nødvendige klimatilpasning er en oplagt mulighed for samtidig at forny mange af de eksisterende byområder. Forstæderne kan dermed få et løft mere eller mindre foræret hvis kommunens spildevandsplan foreskriver investeringer i regnvandshåndteringen. Vi ser gode muligheder for at bruge en synlig regnvandshåndtering til at bygge social kapital, forbinde, samle og begrønne bydele, forbedre byklimaet, forbedre trafik- og mobilitetsforholdene, øge biodiversiteten i byen og forbedre kvaliteten i de bynære recipienter som vådområder, søer og vandløb. Derudover ser der ud til at være mulighed for at skabe mere lukkede vandkredsløb og imødegå den øgede risiko for tørke, som klimaforandringerne også varsler, og som kan have betydning for både den primære vandforsyning og mulighederne for eksempelvis at holde byens grønne infrastruktur levende og kølende. Endelig tegner der sig nogle spændende perspektiver omkring grøn vækst i kombination med klimatilpasning og byudvikling det kræver imidlertid at der i tilpasningsprocessen skabes rum for innovation og forretningsdannelse. Formål Dette notat har til formål at bidrage til diskussionen i Forstædernes Tænketank, og skal således dels viderebringe state-of-the-art på regn- og spildevandsområdet, dels sætte denne viden i spil i forhold til de fire eksempelforstæder. Specifikt vil dette notat - belyse de aktuelle betingelser, udfordringer og tendenser vedrørende håndtering af vand og spildevand i forstæderne, - præsentere de generelle løsningsmuligheder og udviklingspotentialer på området - eksemplificere udfordringer og muligheder i de fire eksempelkommuner, der indgår i Forstædernes Tænketank, og 5

6 - opstille anbefalinger og diskussionspunkter for det videre arbejde vedrørende bæredygtig vandhåndtering i forstæderne. Metode Et spørgeskema er forberedt af Skov & Landskab og rundsendt til kontaktpersonerne i de fire kommuner. Kontaktpersonerne har efterfølgende indhentet svar internt i kommunen og hos forsyningsselskabet og udarbejdet et skriftligt svar. Som supplement har Skov & Landskab gennemført direkte telefoninterviews med ressourcepersoner i kommuner og forsyninger. Kortmateriale og supplerende oplysninger er indhentet fra kommunernes og forsyningsselskabernes hjemmesider, fra Danmarks Miljøportal og fra øvrige relevante hjemmesider. Områdebeskrivelser er udarbejdet af Skov & Landskab og forelagt kontaktpersonerne i kommunerne for kommentering inden endelige redigering og aflevering af notatet. Notatet bygger endvidere på aktuel forskning på Skov & Landskab; særligt trækkes på det strategiske forskningsprojekt Black, Blue and Green Integrated infrastructure planning as key to sustainable urban water systems (2BG), det strategiske partnerskab Vand i Byer, og innovationskonsortiet Byer i Vandbalance. Læsevejledning Nedenfor beskrives hvert af de fire eksempelområder (kapitel 2-5). For hvert område præsenteres først de generelle udfordringer og muligheder vedrørende udviklingen af den bæredygtige forstad, og dernæst de specifikke udfordringer og muligheder vedrørende vand- og spildevandshåndteringen. Undervejs diskuteres vandspørgsmålene generelt og kobles til andre nationale og internationale eksempler. Disse generelle betragtninger er angivet i kursiv. Notatet afsluttes med en tværgående opsummering, diskussion og perspektivering vedrørende vandets rolle i udviklingen af den bæredygtige forstad (kapitel 6), og der opstilles en række generelle anbefalinger (kapitel 7). Ordliste Befæstelsesgrad: Fælleskloakering: Regnbed: Separatkloakering: 3-område: Andelen af ikke-vandgennemtrængelige overflader som tage, fliser og asfalt i et givent område. Varierer typisk mellem 25 og 40 % i forstæder. Regnvand løber i samme kloakrør som spildevand fra husholdninger (håndvask, bad og toilet) og industrispildevand til renseanlæg. Under kraftig regn kan en andel ledes ubehandlet til recipient via overløbsbygværk. Denne kloakeringsform er typisk i ældre bydele (fra før 1960 erne). Forsænkning i haven, der modtager regnvand fra tage og flisebelagte arealer. Et alternativ eller supplement til bortledning via kloak. Regnvand løber i et separat kloakrør, der alene transporterer regnvand til vandløb eller anden recipient. Spildevand fra husholdninger og industri løber i et andet (mindre) rør til rensningsanlægget. Dette er den mest udbredte kloakeringsform i bydele fra 1960 erne og senere. Område af særlig naturværdi beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 og omfatter heder, enge, strandsumpe, overdrev, moser, søer og vandløb, hvis tilstand ikke må ændres uden tilladelse. Alle vandflader større end 100 m 2 er omfattet, og dermed også mange regnvandsbassiner. 6

7 7

8 BRØNDBY Historisk kort, ca Arealanvendelse (brun:bolig, blå:erhverv) Kloakeringsprincip (rød: fælles, grøn: separat) Grundvandsinteresser, vandløbsbeskyttelse 8

9 2. Brøndby (Brøndby Kommune) Eksempelområdet er ca. 21 km 2 og dækker hele Brøndby Kommune. Brøndby er opdelt i de tre bydele Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand. Kommunen har en høj andel af almennyttige boliger (63% af boligmassen) og tre store erhvervsområder. Den centrale del af kommunen er ikke bebygget, men udgør en af Fingerplanens grønne kiler. Brøndby ligger på relativt fladt terræn i et område med almindelige drikkevandsinteresser (OS-område). Vestvolden, langs kommunens østlige grænse, er et fredet fæstningsanlæg med voldgrav, der er kategoriseret som beskyttet vandløb. Cirka 2/3 af kommunen er separatkloakeret, mens 1/3 er fælleskloakeret Generelle udfordringer vedrørende udvikling af Brøndby som bæredygtig forstad Brøndby har kun begrænsede muligheder for nybyggeri på åbne, grønne arealer. Derfor udvides byen i vid udstrækning ved omdannelse og fortætning af eksisterende center-, erhvervs- og parcelhusområder. Der arbejdes på at sikre et mere varieret boligudbud i de forskellige lokalområder, modernisere de almene boliger og gøre dem tidssvarende. To af de tre store erhvervsområder skal omdannes, da det er stationsnære områder. De centrale grønne områder, dvs. Fingerplanens grønne kiler, indgår ikke i tilstrækkelig grad som en aktiv del af borgernes hverdagsliv - blandt andet fordi den grønne kile er afskåret fra bydelene af motorveje og kun har få adgangsveje på tværs. Kommunen har flere motorveje og jernbanestrækninger, og der forberedes pt. til den kommende København- Ringstedbane. Udfordringerne ved disse anlæg er støjgener og deres fysiske barriereeffekt. Samtidig er der et behov for offentlige mødesteder, og der arbejdes med at sikre et varieret udbud for den enkelte borger Muligheder og initiativer til udvikling af Brøndby som bæredygtig forstad Kommunen er meget grøn og blå, og der arbejdes løbende med at sikre disse forstadskvaliteter samt borgernes viden om og adgang til områderne. Aktuelt arbejdes der med et rekreativt fodboldlandskab, Fodbold +, som søger at skabe merværdi for forældre, tilskuere og andre borgere i form af blandt andet løbestier og bedre adgangsforhold til nyudlagte fodboldbaner. Brøndby har mulighed for stationsnær byudvikling med fortætning omkring S-togsstationerne Brøndby Strand, Glostrup og den mulige station ved Priorparken. Derudover vil letbanen langs Ring 3 være med til at forbedre den offentlige transport på den københavnske vestegn. Brøndby Kommune har som målsætning at skabe attraktive boliger til almindelige lønmodtagere (børnefamilier) og har særlig fokus på tre omdannelsesområder, nemlig Kirkebjerg (ved Glostrup station), Brøndby Strand Centrum (ved Brøndby Strand station) samt erhvervsområdet Priorparken og Vibesholm. Fortætning kan derudover ske ved at tillade større bebyggelsesprocenter i udvalgte parcelhusområder. Erhvervsområderne Kirkebjerg og Priorparken forventes at have store muligheder for bæredygtig byomdannelse. I Kirkebjerg ønskes et område med blandet bolig og erhverv, mens der i Priorparken arbejdes med integrationen af erhverv og offentlige mødesteder. Med omdannelsen af erhvervsområderne kan der gives plads til placering af større attraktioner som kan dække borgernes behov for mere by og oplevelser, som ikke kan rummes i bydelenes hverdagsliv, og som skaber en merværdi for kommunen som helhed. Brøndby Kommune vurderer, at det kræver gode helhedsplaner og en tidlig dialog med grundejerne for at den bæredygtige omdannelse kan finde sted. 9

10 2.3. Udfordringer vedrørende vand og spildevand i Brøndby En tredjedel af Brøndby Kommune er fælleskloakeret med risiko for overløb til lokale vandløb og Køge Bugt Strandpark Cirka 60% af kommunens 266 km kloakledninger er anlagt i periode I begyndelsen af 1990 erne blev alle hovedledninger TV-inspiceret. Undersøgelserne viste at især kloakledninger udført i 1960 erne var i dårlig stand med skader og utætheder, blandt andet på grund af dårlige materialer og anlægsforhold under byggeboomet. I fælleskloakerede områder er der endvidere alvorlige skader på stikledninger. I alt forventer man i Brøndby at skulle renovere cirka 10% af kloakledningerne på kort sigt. Renoveringen prioriteres med udgangspunkt i den fysiske tilstand og ud fra, hvor mange brugere, der kan tilgodeses ved udbedring af systemet. Derudover indgår rotteanmeldelser, planlagte byggemodninger, og vejrenoveringer som parametre, der influerer rækkefølgen af kloakrenoveringerne. Endelig arbejdes aktivt på at mindske fejlkoblinger. I Brøndby Strand er der mange højhuse, der skal renoveres. Heri indgår blandt andet omfattende renovering af kloakledninger i det separatkloakerede område. I forbindelse med renoveringen af højhusene har boligselskaberne vist sig parate til at indlægge en sekundær vandforsyning til toiletskyl. Der er dog udfordringer i forhold til lovgivningen vedrørende vandkilden og vandets kvalitet. Hvis det er regnvand, er der intet problem. Hvis det er grundvand, pumpet op fra en afværgepumpning, skal det renses til drikkevandsniveau. Ifølge fagfolk i Brøndby virker det ulogisk, at reglerne fokuserer på, hvor vandet kommer fra i stedet for at stille krav til vandkvaliteten. Alle Brøndby Kommunes 3-beskyttede søer og vandhuller er afhængige af tilførsel af regnvand fra de omkringliggende arealer. Denne tilførsel forsyner 3-områderne med vand, hvis forureningsprofil varierer afhængig af det tilgrænsende opland. De fleste søer og vandhuller modtager overfladevand fra naturarealer, mens andre ligger tæt på veje og bebyggelse, og potentielt set kan få tilført miljøfremmede stoffer. Kloakforsyningen blev som resultat af et lovkrav selskabsgjort i foråret 2010 og udskilt fra Brøndby Kommune. Driften af kloaksystemet ligger nu hos Spildevandscenter Avedøre I/S. Der er risiko for at det skaber længere afstand mellem f.eks. den kommunale planafdeling, miljømyndigheden, og forsyningsvirksomheden. Som konsekvens af, eller måske fremmet af, selskabsgørelsen angiver Brøndby Kommune og den kommunalt ejede kloakforsyning, at lovgivningen omkring finansiering af f.eks. multifunktionelle regnvandsanlæg ikke opleves som værende helt klar Muligheder og initiativer vedrørende vand og spildevand i Brøndby Brøndby Kloakforsynings renoveringsplan er baseret på TV-inspektioner og de praktiske driftserfaringer med opstuvning, tilstopning, rørbrud og så videre. Renovering af ledninger sker hovedsageligt med No-Dig metoder, det vil sige strømpeforing, som giver både besparelse og mindst mulig gener i forhold til opgravningsarbejde. Renoveringen udføres områdevis, det vil sige at både hovedledninger, brønde og stikledninger renoveres samtidig. Hvis der sker fortætning i områder med flere forseglede overflader til følge, stilles der krav til udledningerne til kloak. Brøndby Kommune ser et generelt udviklingspotentiale i den blågrønne by (frem for den grønne og den blå by), da regnvandet ses som en ressource, som kan bruges til at give nogle andre rekreative arealer i forstanden. Ifølge kommunen kan det blå og det grønne derfor ikke adskilles, men skal supplere hinanden. Brøndby Kommune indgår blandt andet som caseområde i forskningsprojektet Byer i Vandbalance, der arbejder med netop denne tilgang. 10

11 LAR arbejdes der med løbende. Det er et krav i alle nybyggerier, og indgår så vidt det er muligt også ved renovering af kommunale bygninger. Der arbejdes blandt andet i de kommunale projekter på at gøre løsninger synlige, f.eks. med regnbede frem for faskiner, med det formål at få en merværdi ud af de investeringer, der lægges i projekterne. Såfremt man bliver frakoblet kloaknettet ved at holde al overfladevand på egen grund kan 40 % af tilslutningsbidraget tilbagebetales. Der arbejdes for øjeblikket med en løsning på Vallensbækvej, hvor vejen på en strækning kommer til at fungere som transportvej for vand efter kraftige regnskyl, en form for Plan B, når kloakkerne og evt. LARanlæg ikke kan følge med. Vandet transporteres til Brøndbyvej, der løber i en viadukt under motorvejen, hvor vandet kan stuve op Den præcise finansiering af dette projekt er dog uklar. Derudover arbejdes der med implementering af LAR-projekter i private haver i Lindevang-området og på Brøndbyvester Skole. Initiativet med LAR i Lindevang-området har paralleller til Haveselskabets vandkampagne (2012). Selskabsgørelsen af kloakforsyningen risikerer at begrænse mulighederne for integrerede regnvandsløsninger. Det vurderes, at der i Brøndby er et godt og engageret samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger og mellem kommune og forsyningsvirksomheden, hvilket øger sandsynligheden for at de gode integrerede løsninger kan udvikles, finansieres og drives på fornuftig vis. 11

12 LANGESKOV Historisk kort, ca Arealanvendelse (brun:bolig, blå:erhverv) Kloakeringsprincip (rød: fælles, grøn: separat) Grundvandsinteresser, vandløbsbeskyttelse 12

13 3. Langeskov (Kerteminde Kommune) Eksempelområdet er ca. 4 km 2 og omfatter Langeskov by. Langeskov ligger ved den Fynske Motorvej mellem Odense og Nyborg og er domineret af typehuse fra 1960 erne. Fra vinteren vil IC-toget mellem Odense og København stoppe i byen én gang i timen. Terrænet omkring Langeskov er let skrånende og beliggende mellem ca. kote 12 og kote 30. Historiske moser og vandløb skaber lokale dalstrøg. Mod øst ligger 2/3 af byen i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), mens der er almindelige drikkevandsinteresser (OD-område) i den resterende del af byen. Røjrup Sø mod sydøst og Geelså mod vest er beskyttede vandløb. Det antages at cirka 1/3 af Langeskov er fælleskloakeret, mens den 2/3 er separatkloakeret. De fælleskloakerede områder omfatter især de ældste bydele omkring den gamle Hovedvej 1 og Rønningevej Generelle udfordringer vedrørende udvikling af Langeskov som bæredygtig forstad Langeskov er i udpræget grad en pendlerby, med stor udpendling, hvor man bor i Langeskov og arbejder i Odense, Nyborg eller andre steder. Det er et sted, hvor folk overnatter og har deres nære fritidsliv, mens de skal tage andre steder hen for et bredere udbud af kulturelle og kommercielle tilbud. Det skaber i udgangspunktet afhængighed af bilen som transportmiddel. Rumligt opfattes byen som flad med en homogen bygningshøjde og der er mangel på et egentligt centrum. Byen er vokset op langs hovedvejen og jernbanen, men den gamle stationsbygning opfattes ikke mentalt som et center i byen - man skal snarere vide at den er der. Butikscenteret Langskovcenteret er det nærmeste, man kommer et centrum i Langskov, men mange af centerets lokaler står tomme. Byens placering ved motorvejen er gunstig i forhold til erhverv, men udbygningen af industriområdet har ligget stille de seneste år. Der er stadig stor restrummelighed i erhvervsområdet syd for motorvejen. Boligudbudet er generelt godt med relativt billige enfamiliehuse for blandt andet førstegangskøbere. Folk, der flytter til Langeskov vil have plads omkring sig. Matrikler skal helst være omkring 1000 m 2, mens grunde under 700 m 2 har vist sig at være svære at sælge Muligheder og initiativer til udvikling af Langeskov som bæredygtig forstad Langeskov oplever byvækst om end nettotilflytningen er lille. Relativt store grunde tæt på motorvejen til en rimelig pris er parametre, der positionerer Langeskov i konkurrencen med andre parcelhuskvarterer omkring Odense og på Østfyn. Derudover er der de nærrekreative grønne områder, som ønskes styrket med en grøn ring omkring byen med stier og opholdssteder. Stationens komme forventes at skabe afledte effekter, så som øget tilflytning, en styrkelse af byens centrum, og ændrede transportpræferencer blandt nogle af pendlerne, der evt. vil vælge at skifte bilen ud med toget. Kommunen har som målsætning at få området omkring Langeskovcentret klarere defineret som centrum. Der arbejdes på at fysisk at fortætte området omkring Langeskovcenteret med nye bygninger og evt. andre rumdannende elementer. Samtidig er det målet at fylde de tomme lokaler inde i centeret ved blandt andet at flytte byens folkebibliotek til Langeskovcentret og give det funktion som kulturhus. Der er aktuelt planer om en stor ny pendler-børnehave, som kommunens planafdeling gerne ser placeret stationsnært og som evt. kan udformes som et arkitektonisk fyrtårn for byen. Det stærke foreningsliv drevet af aktive medborgere er en væsentlig kvalitet for hverdagslivet i Langeskov. For at skabe mere vished om borgernes syn på byens kvaliteter gennemfører Kerteminde Kommune interviews med 350 af byens ca beboere. Materialet skal indgå i arbejdet med en udviklingsplan for byen. 13

14 Samlet skal Langeskov fungere som eksempel på en stationsnær bæredygtig forstad, med et attraktivt nærmiljø med foreningsliv, grønne områder og gode institutionstilbud Udfordringer vedrørende vand og spildevand i Langeskov Langeskov har ikke store lavninger med bebyggelser, som er særligt udsatte for f.eks. vand i kælderen. Dog er der problemer med overløb fra kloakken til vandløb - især i fælleskloakerede områder, hvor urenset spildevand opblandet med regnvand udledes til vandløb ved kraftige regn. Såfremt miljømyndighederne stiller skærpede krav vedr. stofforurening vil det øge udfordringen vedrørende overløb. For at reducere overløb arbejdes der med overløbsbassiner, der kan magasinere overskydende vand indtil der er plads i kloakken igen. Til at vurdere udbygningsbehovet for kloakker og bassiner inddrages i vid udstrækning eksterne konsulenter, der har adgang til simuleringsværktøjer. Ud over erfaringer fra den praktiske daglige drift har kommunen og forsyningen ikke et detaljeret overblik over kloaksystemets faktiske kapacitet og optimeringsmuligheder, hvilket gør dem afhængige af ekstern rådgivning. Spildevand fra Langeskov pumpes til Nyborg til rensning. Der vil være en driftsmæssig besparelse i at reducere mængden af regnvand, der ledes til rensningsanlægget sammen med spildevandet idet driftsomkostningen knytter sig direkte til den mængde vand, der skal pumpes og renses. Der sker en vis fortætning af parcelhuskvartererne med flere befæstede arealer. Det kan sætte kloakkernes kapacitet under pres, idet befæstede arealer (som f.eks. flisebelægninger) genererer en langt større overfladeafstrømning end ikke-befæstede arealer (som f.eks. græsplæner). Det forventes dog, at en del af overfaldevandet fra den øgede befæstelse vil strømme af og sive ned lokalt i haverne og således ikke belaste kloaksystemet direkte. Kommunen og forsyningsselskabet diskuterer i øjeblikket grænser for den maksimale befæstelsesgrad, der kan kobles til kloak fra den enkelte matrikel. I nye udstykninger angives en maksimal befæstelsesgrad på 30%, men en maksimal grænse for eksisterende ejendomme er endnu ikke formuleret og endnu ikke skrevet ind i spildevandsplanen. Det vurderes at være svært at holde øje med, hvad private grundejere laver i deres egen baghave Muligheder og initiativer vedrørende vand og spildevand i Langeskov Der er rigelig med grundvand omkring Langeskov og der er tidligere givet tilladelse til etablering af en kildevandsfabrik i området. Tilladelsen er dog endnu ikke blevet udnyttet. Den væsentligste prioritet er at reducere overløb fra fælleskloakerede områder til vandløb. Fokus er på implementeringen af bassiner. Derudover er der tanker om at separatkloakere de nuværende fælleskloakerede områder, om end dette stadig er på et tidligt stade og endnu ikke konkretiseret. For ikke at belaste regnvandskloakkerne unødigt stilles der ved huludfyldning i industrikvarterer krav om tilbageholdelse af regnvand på egen grund inden der sker droslet udledning til kloak, såfremt nybyggeriet påfører store befæstede arealer i forhold til kloakkens kapacitet. Lokal afledning af regnvand (LAR) er ikke direkte inde i billedet. Der er hovedsagelig tale om gamle parcelhuskvarterer, og der er bekymring om der overhovedet er plads til sådanne anlæg rent fysisk. Som eksempel vil 100 m 2 tagareal ofte kræve omkring 3 m 3 faskine. Hvor kan faskinen placeres i haven, hvordan strømmer vandet til, og hvad skal man gøre med de 3 m 3 jord, der er gravet op for at give plads til faskinen? Visse kommuner tilbyder tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidraget, såfremt regnvand afkobles fra kloakken og håndteres på egen grund. Såfremt kommunen ønsker at benytte sig af denne mulighed skal det skrives ind i spildevandsplanen, hvilket ikke er tilfældet i Kerteminde Kommune. 14

15 Håndteringen af regnvand kan evt. tænkes ind i det nye stations- og centerområde, hvor træer og grønne vægge skal fungere som rumdannende elementer, om end regnvandshåndtering ikke er en del af planen for øjeblikket. På vej- og kvartersniveau kan LAR-løsninger tænkes sammen med fremme af grønne områder som alternativ til konventionelle regnvandsbassiner. I Langeskov er man åben for muligheden, men der skal være klarhed om den økonomiske fordeling mellem kommune og forsyning både i anlægsfasen og i den kontinuerte drift. I forlængelse af LAR arbejdes der i andre kommuner med opsamling af regnvand til toiletskyl og tøjvask, f.eks. i Egedal Kommune. Dette har størst relevans ved nybyggeri, da implementering af anlæg og omlægning af vandledninger er omkostningstungt i eksisterende byggeri. Kerteminde Forsyning modsætter sig ikke muligheden for lokal regnvandsopsamling til forsyningsformål, men vil betinge sig en måler, så det faktiske vandforbrug kan bestemmes (og dermed den faktiske vandafledning til kloaksystemet), således at de øvrige forbrugere ikke betaler for driftsbelastninger påført af andre. Forsyningen ser det i øvrigt i høj grad som et lokalplanspørgsmål. Et andet spørgsmål, der knytter sig til regnvandshåndtering og recipientbeskyttelse er sikringen af vandets kvalitet inden udledning eller nedsivning til recipient. Det kan f.eks. være rensning af regnvand, der strømmer af fra trafikerede veje eller vand fra kobber- og zink-tagrender. En mulighed er lokal filterjord (Cederkvist og Ingvertsen, 2009) til rensning af regnvand før nedsivning, hvis potentiale aktuelt undersøges i den vestlige del af Københavns Kommune (Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance, 2011). I samme område undersøges også muligheden for brug af Dobbelt Porøs Filtrering (Jensen, 2009) til rensning af regnvand fra veje før udledning til Harrestrup Å. Teknologien er tidligere demonstreret i et pilotprojekt i Ørestad. En tredje mulighed kan være etableringen af større våde bassiner som der tidligere er gennemført forsøg med i en forstadskontekst i Silkeborg, Odense og Aarhus (Life Treasure, 2010). Disse tiltag indgår ikke i Langeskov, men forsyningen har kendskab til en række af teknologierne. På løsningssiden, vedrørende teknologier og lovgivning, læner Kerteminde Forsyning sig generelt op ad anbefalingerne og erfaringerne fra Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og de store forsyningsvirksomheder i f.eks. København, Aarhus, Odense og Aalborg. 15

16 TORSTED-BANKAGER Historisk kort, ca Arealanvendelse (brun:bolig, blå:erhverv) Kloakeringsprincip (rød: fælles, grøn: separat) Grundvandsinteresser, vandløbsbeskyttelse 16

17 4. Torsted-Bankager (Horsens Kommune) Projektområdet er ca. 5 km 2, beliggende i det sydlige Horsens og domineret af parcelhuse fra 1970 erne. Terrænet stiger fra nord mod syd fra omkring kote 20 meter ved Strandkærvej til kote 60 meter omkring Violvej og Tyrstrup Kirke, der ligger cirka 2 km længere sydpå. Der er almindelige drikkevandsinteresser (OS-område) i det meste at Torsted-Bankager, med undtagelse af de østligste arealer. Torsted Bæk er et beskyttet vandløb, der danner et dalstrøg langs den vestlige del af projektområdet. Derudover løber Dagnæs Bæk i den nord-østlige del af projektområdet. Cirka halvdelen af Torsted-Bankager er fælleskloakeret, mens den anden halvdel er separatkloakeret. De fælleskloakerede områder er særligt langs Bjerrevej og den gamle Hovedvej 10 mod Vejle Generelle udfordringer vedrørende udvikling af Torsted-Bankager som bæredygtig forstad Der er tale om et område med relativt små grunde på ca m 2, forholdsvis små boliger og en overrepræsentation af borgere i aldersgruppen år. Prisniveauet på ejendommene i Torsted-Bankager svarer til gennemsnittet i Horsens (en 3 er på en skala fra 1 til 5), men salget af de cirka 40 år gamle ejendomme konkurrerer blandt andet med nye byggemodnede grunde på omkring 1300 m 2 i Østerhåb, der er beliggende vest for Torsted og i cirka samme afstand til Horsens centrum som Torsted-Bankager. Der er behov for at gøre området attraktivt, for at sikre at boligerne kan sælges og for at der kan ske et hensigtsmæssigt generationsskifte i beboersammensætningen. Kommunen vurderer ikke at kunne regulere nævneværdigt på de private arealer, men kan derimod gøre noget ved de fælles udearealer. Der er generelt mangel på offentlige rum så som pladser og parker i området. Vejene og regnvandsbassinerne er derfor de arealer, der forventes at kunne komme i spil for at bydelen kan få et kvalitetsløft. Opgaven kompliceres dog af ejerforhold og lovgivning med både offentlige veje og private fællesveje, ligesom kloakforsyningen, miljømyndigheden, og borgerne har potentielle interessekonflikter omkring brugen af regnvandsbassinerne. De forskellige interessenter, det gælder borgerne i særdeleshed, skal således inddrages i planlægningsprocessen i videst mulig omfang Muligheder og initiativer til udvikling af Torsted-Bankager som bæredygtig forstad Attraktionsværdien i området søges øget gennem en byomdannelse, der inkluderer fjernvarmeforsyning i stedet for gas, en forbedring af de offentlige rum med flere stier og flere grønne byrum, og muligheden for at øge husenes boligareal via tilbygninger og fortætning. Det er planen at koble udvidelsen af fjernvarmenettet og de deraf følgende vejopgravninger til en gennemgående renovering af vejene i området. Muligheden for at sammentænke vejrenoveringerne med regnvandshåndtering, så kloakkerne kan aflastes under kraftige regnbyger indgår aktuelt i planlægning. Det samme gør muligheden for at implementere lege- og opholdsarealer langs boligvejene. I forlængelse af dette diskuteres også muligheden for at nogle af de renoverede offentlige veje kan overgå til private fællesveje for efterfølgende privat drift og vedligeholdelse. Målet er at skabe synergi mellem de enkelte anlægsinitiativer (varmeforsyning, drift og vedligeholdelse af boligveje, regnvandshåndtering) og skabe løsninger, der er hensigtsmæssige og acceptable for alle parter. Det integrerede vand-, varme- og vej-projekt er stadig kun på tegnebrættet. Anlægsarbejdet er endnu ikke påbegyndt. Til fremme af grønne områder arbejdes der i vid udstrækning med regnvandsbassinerne. For at imødekomme ønsker om mere plads i de relativt små ejendomme er udbygning og fortætning muligt indenfor den enkelte matrikel. Den maksimale bebyggelsesprocenten for fritliggende enfamiliehuse er med Bygningsreglementet 2010 hævet fra 25% til 30% og Horsens Kommune stiller sig generelt velvillig overfor motiverede ansøgninger om boligudvidelser i det pågældende område. 17

2BG. Koblede afkoblinger. HarrestrupÅÅcasestudie. Vilkår for landskabsbaserede afkoblinger af regnvand i det københavnske kloakopland til Harrestrup Å

2BG. Koblede afkoblinger. HarrestrupÅÅcasestudie. Vilkår for landskabsbaserede afkoblinger af regnvand i det københavnske kloakopland til Harrestrup Å 2BG HarrestrupÅÅcasestudie casestudie Harrestrup Koblede afkoblinger Vilkår for landskabsbaserede afkoblinger af regnvand i det københavnske kloakopland til Harrestrup Å Arbejdsrapport 2BG-projektet 2009

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Nr. 1 april 2011/63. årgang

Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder

Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Lokal afledning af regnvand i København - barrierer og muligheder Af: Vejleder: Kandidat modul 1, Geografi Eva Kirstine Fabricius, Peter Frederiksen ENSPAC, Roskilde Universitet Søren Halkier, Forår 2011

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere