Referat fra regionsbestyrelsesmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008"

Transkript

1 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup, Lone Alsing Markussen (TR-suppleant) Line Tikjøb(1.suppleant), Birgitte Husted (2.suppleant) Fraværende med afbud: Majid Fadawi, Henrik Lauridsen, Pia Westhoff, Kirsten Pedersen. Ordstyrer: Caroline Wichmann Referent: Kirsten Ægidius Mødet i dag er afkortet pga. fælles møde i Sundhedskartellet for alle tillidsrepræsentanter i forbindelse med konflikten. Dagsorden 1. Velkommen til den nye bestyrelse 2. Evaluering af generalforsamling 3. Medlemsengagement 4. Overenskomstforhandlinger Udpegning til uddannelsesudvalg, Professionshøjskolen VIA 6. Valg til repræsentantskab Genoptræning 8. Orientering fra regionsbestyrelsen 9. Orientering fra hovedbestyrelsen 10.Orientering fra regionsformanden 11.Evt. Ad 1) Velkomst til den nye bestyrelse: Der er kommet nye medlemmer til; Kirsten Møller Hansen(FTR i Århus Kommune/valgt for 1 år), Jesper Abildtrup(TR på Regionshospitalet Silkeborg/valgt for 2 år blandt TR), Lone Markussen (suppleant for Jesper i hans orlov frem til sommer 08 - ansat på Regionshospitalet Silkeborg), Line Tikjøb(1.suppleant/ansat på klinik i Åbyhøj). Ad 2) Evaluering af generalforsamlingen: a) Referatet gennemgås og godkendes med få rettelser(navne på bestyrelsesmedlemmer, valgperiode). b) Årsberetning: Den skriftlige udgave var i år væsentlig dyrere end sidste år(bla.pga farve+ grafik,porto). Dette blev kommenteret på generalforsamlingen. Hvad gør vi fremover? Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper med at udsende eller ikke at udsende. De yngre

2 medlemmer vil helst have det elektronisk og ikke så meget papir. Det er let at orientere sig via fagblad, men vi ved ikke hvordan og hvor meget medlemmerne bruger vores egen hjemmeside endnu, hvilket måske skal have lidt længere tid. Det besluttes derfor at vi også næste år udsender en skriftlig beretning. Den mundtlige beretning er der kun store roser til. Oplæg ved Ann Sofie Orth - fungerede rigtig godt og bestyrelsen fik mange gode ting med sig til det videre arbejde. Dog var det ærgeligt at oplægget slet ikke tog udgangspunkt i den dagsorden vi havde lavet, dels fordi det gav lidt forvirring ved bordene og dels fordi vores eget oplæg indeholdte nogle centrale spørgsmål vi gerne vil have debatteret med medlemmerne. Tina tager dette med tilbage til Ann Sofie Orth. Det oprindelige oplæg kan bruges igen ved anden lejlighed - evt ved næste års generalforsamling. Cafédebat er god som opvarmning til selve generalforsamlingen - bestyrelsen skal overveje deres placering, så de sidder imellem medlemmerne. Valghandling: Blev for langtrukken og var en lidt dårlig afslutning på en ellers vellykket aften. Kan vi undgå dette? Der er forslag om at placere selve valghandlingen før spisning. Det er vigtigt at vi i bestyrelsen påvirker folk forud for generalforsamlingen - at kontakte medlemmerne direkte har virket godt indtil nu. Der skal laves mere PR for værdien af at lave fagpolitisk arbejde - evt. invitere til åbent bestyrelsesmøde. Endvidere henvises til Anne Guldagers mail til regionsformændene "Portræt af en region"(videresendt fra Tina d.7/2), der også har til formål at synliggøre regionsformandens og bestyrelsens arbejde. Øvrigt; Der var for lidt mad - der kom flere som ikke havde tilmeldt sig. C)Hvordan vil vi bruge input fra cafédebatten? Bestyrelsen skal have sin første drøftelse af de forskellige emner: Temaer: - Dokumentationsbyrden. Det er et opmærksomhedspunkt i forhold til medlemmernes arbejdsvilkår, men er et emne som vi ikke i regionsbestyrelsen vil tage yderligere handlinger på. Den øgede mængde genoptræningsplaner har faktisk givet øget beskæftigelse - og det skal vi have fortalt vores medlemmer i regionen. -Fremme ledelse - manglende vilje til at være leder Forslag om at der afholdes temadage om og for ledere om dette emne - dette kunne også inkludere rollen som visitator. En mulighed er også at få de lokale ledere frem med deres erfaringer i fagbladet.

3 - Manglen på læger/ udnyttelse af at vi er blevet flere fysioterapeuter: Forslag om at afdække eksisterende tiltag på klinikker/sygehuse(terapeuter, der screener eller foretager ambulant kontrol efter operationer) og siden udbrede eksemplets magt. Der henvises her til "Viborgmodellen" hvor fysioterapeuterne laver første diagnose på rygområdet -Opgaveglidning Bestyrelsen har haft en første drøftelse - emnet er igang. Vi mangler at afklare videre handling på dette. -Motion på Recept Emnet er igang Af yderligere aktiviteter vi kunne foretage os er at afholde "distale"møder, hvor indflydelse på eget arbejde kunne være et emne. Konklusion: Kommentarerne gemmes til planlægning af næste års generalforsamling. Mht. punkt 2 C tages punktet op igen på mødet i juni til endelig opsamling sammen med regionsbestyrelsens øvrige årsplan. Herunder skal det også besluttes hvordan vi får vist medlemmerne at vi har hørt budskaberne. Ad 3) Medlemsengagement A) Bestyrelsen skal drøfte hvordan vi kan bidrage til øget engagement blandt medlemmerne. Danske Fysioterapeuter har bestræbt sig på at professionalisere organisationen til gavn for medlemmerne - spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt og om det ikke kun gør medlemmerne endnu mere passive med en "toptunet" organisation. Til inspiration til denne drøftelse er der udsendt "notat om medlemsaktivitering" af Ebbe Vestergaard. Bestyrelsen er enige om følgende 3 aktiviter, der kan/skal fremme medlemsengagementet i regionen: 1) Direkte medlemskontakt kan etableres ved arbejdspladsbesøg. Det er ikke kun formanden der kan tage ud - de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan også tage ud(brug af tabt arbejsfortjeneste). Der lægges en nyhed om mulighed for arbejdspladsbesøg på hjemmesiden. 2) De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal huske at se sig selv som "ambassadører" for bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt at vi får synliggjort foreningsarbejdet i dagligdagen på de enkelte arbejdspladser - og ikke kun som orientering. F.eks som "Nyt fra regionsbestyrelsen", målrettet den enkelte arbejdsplads. Vi er også medlemmernes talerør tilbage til foreningen regionalt/centralt. 3) Understøtte og fremme lokale initiativer fra medlemmerne via netværk. Regionsbestyrelsesmedlemmer kan kontakte lokale politikere, skrive i aviserne, deltage i debatter. Det er bestyrelsens opfattelse at disse aktiviteter allerede er godt igang - men vigtigt at vi fremover laver jævnlig status på området.

4 B) Kommisorium for arrangementspuljen godkendes. Der skal fortsat være nogle ansvarlige i bestyrelsen mhp godkendelse at ansøgninger - denne post er for halvt år ad gangen. Mette Krarup og Nina Pedersen melder sig til dettefrem til sommerferien. C) Ansøgning til arrangementspuljen - Sagen behandles fortroligt. Ad 4) Overenskomstforhandlinger Der orienteres fra dagens TRmøde i SHK i Århus. Oplæg fra SHK s formand kan læses på DF s og Sundhedskartellets hjemmesider. I oplægget fokuseres der bl.a. på hvorfor vi skal i konflikt og hvorfor vi siger nej til de 12,8% som alle andre organisationer ellers har sagt ja til, bortset fra BUPL og FOA som også har varslet konflikt. Vigtigt at vi bestyrelsen er med til at bære budskabet ud til de arbejdspladser, der ikke er i konflikt - både via TR-systemet samt via egen arbejdsplads. Regionsbestyrelsen opfordres i øvrigt til at deltage i de aktiviteter der arrangeres i forbindelse med konflikt - der er mulighed for at få refusion fra DF til deltagelse i dette. Ad 5) Uddannelsesudvalg Der indrykkes annonce i fagbladet med ansøgning af medlem til den ene af de 2 pladser til uddannelsesudvalget på VIA.(Regionsbestyrelsen har allerede indstillet Tina Frank til den anden plads). Jytte Leschly og Karoline Wichmann vil sammen med Tina Frank kigge på indkomne ansøgninger. Bestyrelsen drøfter hvilke kompetencer, der skal lægges vægt på i forbindelse med udpegningen, hvor følgende fremkom: En vis erfaring (antal år beskæftigelse) Alsidig erfaring (godt kendskab til flere sektorer) Vedkommende skal gerne være forankret i praksis Blik for udviklingstendenser Bestyrelsen diskuterede også om der er særlige jobfunktioner der i udgangspunkt kan have særlige kompetencer(klinisk undervisere, ledere, praksiskoordinatorer). Enighed om at vi ikke på forhånd skal låse os fast i dette, men mere kigge på hvad det er for kvalifikationer vi gerne vil have i spil i udvalget. Ad 6) Valg til repræsentanskabet 2008 Der skal være valg til repræsentantskabet Region Midtjylland har 8 pladser + 2 suppleantposter. Følgende stiller op: Majid Fadawi Kirsten Pedersen Nina Pedersen Henrik Lauridsen Pia Westhoff Kirsten Møller Hansen Jytte Leschly

5 Anne Mette Krarup Carsten B. Jensen Kirsten Ægidius Valget vil foregå i maj/juni ved skriftlig afstemning i den enkelte regioner. Hvert bestyrelsesmedlem, der stiller op skal have formuleret et lille valgoplæg klar til tryk forud for dette. Tina Frank vil melde tilbage med mere praktisk info. når tiden nærmer sig. Ad 7) Genoptræning Punktet udgår pga. fremskreden tid. Ad 8) Orientering fra regionsbestyrelsen KÆ - vil minde den nye bestyrelse om muligheden for deltagelse i foredrag på Folkeuniversitetet. Konkret er der et med særlig relevans for os: "Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen" Kjeld Møller Pedersen. (forelæsning nr 8336/www.folkeuniversitetet.dk) Jytte Lescly og Kirsten Møller Hansen har tilmeldt sig - er andre interesserede i dette eller et andet foredrag, skal man selv tilmelde sig(inkl. betaling). Regning sendes efterfølgende ned til kontoret i Mindegade. KÆ - orientering fra Region MEDudvalget. Der er nedsat en arbejdsgruppe mhp. fastholdelse og rekruttering i regionen. Arbejdsgruppen består primært af ansatte i HRafdelingen samt ledere/chefer fra de enkelte driftsområder. RMU har har fået 3 pladser blandt organisationerne(yngre læger, HK og DSR) Danske Fysioterapeuter har ikke været involveret i denne udpegning, hvilket er utilfredstillende. KÆ følger op dette via RMU ved næste møde. Ad 9) Orientering fra HB Der er ikke tid på selve mødet til orientering - dette følger ved mail i forbindelse med udsendelse af referatet til bestyrelsen. Alternativt kan man orientere sig på DF s hjemmeside, hvor alle HB-referater ligger. Ad 10) Orientering fra regionsformand Pjecen "Aktive patienter får det bedre hurtigere" er udkommet i tryk og omdeles på mødet. Pjecen er lavet i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og er sendt til alle politikere (indenfor sundhedsområdet) i region og kommuner, samt ledere og ergo-/fysioterapeuter på sygehusene. Den indeholder 10 eksempler på hvordan terapeuter ansat på sygehusene kan medvirke til at patienter bliver mere sunde selvhjulpne og hurtigere kan udskrives fra sygehusene. Regionsformændene fra ETF og DF skal følge op på pjecen regionalt. Ad 11) Evt. Punktet udgår.

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3

Beretning 2010. Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010. Indledning s. 2. Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Beretning for Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden 2010 Beretning 2010 Indledning s. 2 Regionsbestyrelsens medlemmer s. 3 Regionsbestyrelsens arbejdsgrupper s. 5 Fremtidens forening/rekruttering s.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere Generalforsamling Mandag den 18. november 2013 Deltagere: 23 medlemmer, bestyrelsen, Anette Ahrents (Etf), Tina Nør Langager (Etf) og Lars Møller (Etf) Lene Lange

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Region Nordjylland Beretning

Region Nordjylland Beretning Region Nordjylland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region Nordjylland 3 4 6 8 10 12 14 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse Nye muligheder på sygehusene

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere