DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk"

Transkript

1 DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Afbud: Ditte, Kirsten Æ kommer senere, Tilstedeværende: Ordstyrer: Agnes Referent: Sofie Program: Kl : Pkt. 1-8 Kl : Pause Kl : Pkt Kl : Pause med aftensmad Kl : Pkt Vejledning til links: Sagen skal være tilstrækkeligt belyst ved at læse sagsfremstilling og bilag. Hvis man har yderligere interesse i punktet, kan man følge linket og læse mere. 1. Kvalitet i træning (D), 15 min. I tre uger af september kører fra centralt hold en kampagne om kvalitet i træning. Kampagnens formål er at få fysioterapeuter landet over til at diskutere kvalitet i træning og at få udvalgte interessenter fra den faglige verden, den politisk-økonomiske og patiensorganisationer til at give bud på kvalitet i træning. Der udformes bl.a. en kampagnepakke til alle fysioterapeutiske arbejdspladser. Det indstilles, at regionsbestyrelsen kommer med idéer til, hvordan bestyrelsen bedst kan engagere sig 1

2 og medvirke til, at kampagnen bliver en succes. Bilag 1.1: Kvalitet i træning Bilag 1.2: Kampagneinfo 2. Mini-fagfestival v. Mette (B), 10 min. Til foråret 2011 skal endnu en mini fagfestival afholdes. Der skal derfor nedsættes en arbejds- /styregruppe, som skal stå for den overordnede planlægning. Mette Krarup er i besiddelse af en drejebog og evalueringer fra sidste mini fagfestival. På regionsbestyrelsesmødet besluttes, hvem der har lyst til at deltage i denne styregruppe. 3. Forberedelse af møde med Johnny Kuhr v. Majid (D), (10 min.) Johnny Kuhr deltager d. 7. september kl på et møde med regionsbestyrelsen. Mødet afholdes ved Tina Frank. Johnny Kuhr har bedt om et møde for at få en fornemmelse af, hvad der rører sig her i regionen samt tale om forberedelserne til repræsentantskabet. Regionsbestyrelsen skal på regionsbestyrelsesmødet drøfte, hvad de har af inputs til mødet med Johnny Kuhr. 4. Regionskonference 2011 (D), 10 min. Planlægningen af næste års regionskonference skal hurtigst muligt i gang efter sommerferien. I den forbindelse bør regionsbestyrelsen drøfte forslag til konferencen, som gerne ligger i forlængelse af, uddyber eller videreudvikler dettes års eller tidligere års regionskonferencer. Formålet er at skabe en rød tråd i konferencerne over tid. Forslagene forelægges hovedbestyrelsen til oktober. Det foreslås samtidigt, at et medlem af regionsbestyrelsen deltager i planlægningsgruppen til regionskonferencen. Gruppen afholder sit første planlægningsmøde i den første uge af oktober. 5. Budget-opfølgning (O), 10 min. Tina Frank orienterer om 2. kvartals-regnskabet. Bilag 6.1: Kvartalsregnskab, 2. kvartal Bilag 6.2: Bemærkninger til budgetopfølgning 6. Drøftelse af husleje i Mindegade (D), 25 min. Ved indflytning i de nye lokaler i Mindegade blev huslejen dyrere end det, der oprindeligt var givet mandat til fra Tina Frank. Hun meddelte derfor sekretariatet, at regionen kun kunne bidrage med de 2

3 oprindeligt aftalte for På regionsbestyrelsesmødet i januar blev det besluttet, at regionsbestyrelsen på nærværende møde skal drøfte, hvor meget man er villige til at give i husleje fremadrettet. Drøftelsen skal bl.a. ske på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig med det nye bofællesskab. 7. Indsats for medlemmer blandt fysioterapeutstuderende (B), 25 min. Danske Fysioterapeuter har vist sig at have meget svært ved at rekruttere medlemmer blandt de fysioterapeutstuderende i Holstebro (se bilag). En del af forklaringen kan være, at De Studerendes Råd på skolen for seks år siden indgik en alternativ aftale med et forsikringsselskab om en erhvervsansvarsforsikring til en meget fordelagtig pris for de studerende. Baggrunden herfor skulle være et ønske om at undgå fagforeningstvang. Altså at man ikke blev tvunget til at melde sig ind i en fagforening for at få en billig forsikring. Desuden melder de studerende i Århus sig eftersigende mest ind i foreningen, fordi det opfattes som nødvendigt for at komme i praktik. Det indstilles derfor, at regionsbestyrelsen iværksætter en indsats, der i højere grad viser de studerende, hvad en fagforening laver, og hvad man får ud af at være medlem af en fagforening. Dvs. en indsats, der har til formål at skabe flere medlemmer blandt de studerende i Holstebro, men også at fremtidssikre medlemmerne fra skolen i Århus. Efter inputs fra regionsbestyrelsen er der foreløbigt fremkommet følgende forslag: Arrangement på skolen i Holstebro i samarbejde med DSR, der adskiller sig fra førstesemesters-besøget (evt. med indmeldelsesgaver). Supplere kontakten på grunduddannelsen med en kontakt til de studerende i slutningen af studiet, fx i samarbejde med DSA og lønkonsulenterne. Tydeliggøre for de studerende, hvilke netværk, kursustilbud og fyraftensmøder foreningen har at byde på. Til september regner Tina Frank med at deltage i et møde i Holstebro med fag-dsr. Det indstilles, at regionsbestyrelsen forud for mødet drøfter og beslutter, hvilke initiativer Tina har mandat til at foreslå på mødet. Bilag 8.1: For få medlemmer blandt de studerende i Holstebro Bilag 8.2: Forslag til velkomstfolder til nye studerende på skolerne 8. Arrangementer (B), 20 min. Følgende møder er pt. planlagt for resten af 2010: Medlemsmøde i hhv. Århus og Holstebro forud for repræsentantskabsmødet. Medlemsmøde for faggrupper og fraktioner i uge 40 Medlemsmøde om litteratursøgning Medlemsmøde om forskning anvendt i praksis Medlemsmøde om sammenhæng mellem sektorerne 3

4 På regionsbestyrelsesmødet gives en status på planlægningen af de forskellige arrangementer. Det aftales, hvem der videre hen er ansvarlige for arrangementerne. Bilag 9: Status på medlemsarrangementer 9. Status på overvågning (O), 50 min. Regionsbestyrelsen orienterer om deres kontakt til de forskellige kommuner, de privatpraktiserende, hospitalerne, praktikuddannelsen og de selvstændige uden overenskomst siden sidste møde. I tre grupper drøftes nedenstående punkter med udgangspunkt i den kontaktvejledning, der tidligere er udsendt til regionsbestyrelsen: Hvad optager tillidsrepræsentanten lige nu? Hvad sker der på arbejdspladsen, i kommunen etc.? Hvad kan vi byde ind med? Regionsbestyrelsen bør undervejs overveje følgende: Tendenser og gentagelser i de forskellige tilbagemeldinger Særlige forhold på enkelte områder, som RB kunne reagere på De to sidste punkter vendes efter gruppearbejdet i plenum. Der træffes beslutning om, hvorvidt regionsbestyrelsen skal foretage sig noget på baggrund af de fremkomne oplysninger. 10. Besparelser i region og kommuner (D), 25 min. Der ønskes en diskussion af, hvordan regionsbestyrelsen kan agere i forhold til kommende besparelser på sundhedsområdet. Der er aktuelt spareplaner i såvel kommuner og region, både på hospitals- og i praksissektor. Vedlagte notat giver et groft overblik over den aktuelle status. Hvilke aktiviteter kan vi iværksætte? Hvor høj prioritering har opgaven? Hvordan kan vi tilrettelægge indsatsen? Bilag 10: Besparelser 11. Repræsentantskabsmøde (B), 25 min. På regionsbestyrelsesmødet i maj blev dagsordensforslag til repræsentantskabsmødet drøftet. Som aftalt er der arbejdet videre med nogle af forslagene. Kirsten M. H. har udarbejdet forslag ift. hhv. aftaleret til ergoterapeuter og fælles TR-kursus. Det indstilles, at man på forhånd tager stilling til, om man vil være medstiller på forslag. Tina og Kirsten Æ går ikke videre med dagsordensforslag om adgang til repræsentantskabet og antal 4

5 medlemmer af regionsbestyrelsen. Det skyldes, at hovedbestyrelsen kommer med et forslag om, at repræsentantskabet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på sammensætningen af regionsbestyrelser og repræsentantskab. Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bilag 12.1: Dagsordensforslag til repræsentantskabsmøde: Aftaleret til ergoterapeuter Bilag 12.2: Dagsordensforslag til repræsentantskabsmøde: Fælles TR-kursus 12. Orientering fra regionsbestyrelsen (O), 10 min. 13. Orientering fra regionsformanden (O), 5 min. 14. Eventuelt, 5 min. 15. Formidling (B), 5 min. Der træffes beslutning om, hvad der skal orienteres om på hjemmeside, i medier, til medlemmer eller andre. Det aftales, hvem der er ansvarlige for det. 16. Mødeevaluering (D), 5 min. Der foretages en kort evaluering af mødet, herunder dagsordenspunkternes indhold, mødeafholdelsen og regionsbestyrelsens deltagelsesniveau. Punkter til kommende møder Oktober December Som opfølgning på regionsbestyrelsesmødet i maj er XXX inviteret som oplægsholder om 2. generations sundhedsaftalerne. Efter oplægget drøftes det, om det har givet anledning til, at regionsbestyrelsen skal foretage sig noget i forhold til de nye sundhedsaftaler. Evaluering af overvågningsprocedure og fordeling. 5

6 6

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere