Fremtidens regulering af civile droner Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens regulering af civile droner Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe"

Transkript

1 Fremtidens regulering af civile Rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe Marts 2015

2

3 3 Fremtidens regulering af civile Forord Forord Droneteknologien udvikler sig kraftigt i disse år, og markedet for civile er i eksplosiv vækst. EU-kommissionen forudsiger, at der frem mod 2050 kan skabes jobs og en omsætning på 15 mia. euro i Europa. Som alle andre markante, nye teknologier giver ne en række udfordringer for, at vækstpotentialet kan udfolde sig. For er det især for personsikkerhed, privatlivets fred og for bekæmpelsen af terror og spionage. Rapporten kommer med anbefalinger til en samlet reguleringsramme for civile, som forsøger at sikre borgerne behørigt mod ulykker og overgreb, så droneteknologien vinder almen accept og samtidig skabe en så klar og ukompliceret regulering som muligt, som virksomhederne kan bruge og pejle efter. Rapporten er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Justitsministeriet (herunder PET og Rigspolitiet), Erhvervs- og Vækstministeriet (repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen), Forsvarsministeriet (repræsenteret ved FE og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse) og Transportministeriet, hvor Trafikstyrelsen har været formand, jf. kommissorium i bilag 1. Arbejdsgruppen har koncentreret sig om regulering og ikke om andre områder såsom forskning- og udviklingsbehov. Endvidere har arbejdsgruppen afgrænset sig fra visse reguleringsemner, fx støj, som endnu vurderes for tidligt at gribe fat om. Derudover omhandler rapporten ikke reguleringsbehov i Grønland og Færøerne, hvor befolkningstætheden er meget anderledes. Endelig beskæftiger rapporten sig kun med flyvning med under 150 m, hvor luftrummet reguleres nationalt. Arbejdsgruppen har aktivt inddraget relevante interessenter i sit arbejde, herunder repræsentanter fra både dronebranchen, universitetsverdenen og internationale organisationer. Efter beslutning af hvilke anbefalinger, der skal arbejdes videre med, vil der som led i den almindelig lov- og reguleringsproces ske en nærmere afdækning af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af de enkelte initiativer.

4

5 5 Fremtidens regulering af civile Indhold Indhold Arbejdsgruppens anbefalinger 7 Droner en helt ny transportform 7 1 Civile et marked i vækst Markedet Dronernes nytte og anvendelse Stabil vækst kræver klare rammer 16 2 Regulering med betydning for civile Transportministeriets lovgivning: Luftfartslovgivningen Justitsministeriets lovgivning Erhvervs- og Vækstministeriets lovgivning 26 3 Regulering i beslægtede lande og internationalt Sverige Norge Holland Storbritannien USA Samlet vurdering: Ligheder og forskelle International regulering Relevant international lovgivning på det menneskeretlige område 41 4 Klassifikation og bagatelgrænse Operationstype Operatører Civile klassificeret efter vægt Samlet vurdering 48 5 Ansvar og forsikring af Behovet for droneforsikringer 50 6 Anvendelse af frekvenser til fjernstyring og identifikation af civile Civile og brugen af frekvenser /35/40 MHz og 433 MHz-båndene ,4; 5,150 5,350 og 5,470-5,875 GHz-båndene Luftfartsbåndene MHz-båndet Landmobile VHF/UHF-frekvenser Frekvenser til identifikation Samlet vurdering 56 7 Tekniske krav til dronen Identifikation af civile Logning af operationer med civile Standardisering 61 8 Krav til operatøren Behov for kørekort til Rammebetingelser for uddannelse af droneoperatører og fritidsbruger Oprettelse af egister 67 9 Krav til flyvningen Operationelle krav i dag Flyvning uden for operatørens synsvidde (BVLOS) Flyvning med inden døre 72

6 6 Fremtidens regulering af civile Indhold 10 Luftrum og infrastruktur Behovet for luftrumsinformation 10.2 NOTAM-systemet Bilag 1 77 Arbejdsgruppens kommissorium 77

7 7 Fremtidens regulering af civile Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppens anbefalinger Droner en helt ny transportform Dronerne er over os. Ikke som militærmaskiner, men i civilt antræk. Der er ved at udvikle sig et helt nyt marked en helt ny transportform - civile. Eller i denne rapport blot:. Droner er luftfartøjer, juridisk set. Det giver bestemt mening for større, der flyver i samme luftrum som andre fly, hvor de med rette kan betegnes som ubemandede luftfartøjer. Sådanne er på forsøgsbasis ved at dukke op i udlandet. Udviklingsperspektiverne er meget store, men det tager en rum tid inden der kommer styr på alle de ting, der skal til for at opretholde sikkerheden for den øvrige luftfart. Derfor er der lagt planer roadmaps - for flyvning med denne type frem til slutningen af 2020erne, bl.a. af EU-kommissionen. Internationale organisationer arbejder intenst med de komplicerede udfordringer, som blandet flyvning indebærer. Der er ingen tvivl om, at fremtidens internationale krav til de store vil matche kravene til almindelig luftfart, så den meget høje sikkerhed kan opretholdes. Denne rapport har valgt at koncentrere sig om, hvor markedet er nu og de kommende år: Mindre (under 25 kg), der flyver i luftrum under 150 meter. Disse kan i dag købes frit i detailhandlen; de er en populær julegave til børnene, og danske virksomheder og myndigheder er i fuld gang med at bruge den nye teknologi til mange opgaver. En helt ny teknologi, en ny transportform, giver store muligheder for vækst og erhvervsudvikling. I et kraftigt ekspanderende marked kan nye virksomheder blomstre op og opgaver blive løst på en mere effektiv og typisk også klimavenlig måde. Hvis Danmark skal have en stor andel af dette vækstmarked, har virksomhederne behov for, at rammevilkårene er klare og ikke unødigt begrænsende ift. sammenlignelige EU-lande, samtidig med at der er en bred folkelig accept af den nye teknologi. Skepsis og usikkerhed kan brede sig, fordi ne er udfordrende på mange måder. Vi har et samfund og en infrastruktur, som generelt er bygget til bevægelse i to dimensioner; frem og til siden. Hække, mure og låste porte beskytter os mod uønsket indblik og indtrængen. I byerne er altaner åbne, vinduer på 3. sal kan åbnes uden bekymring, og luftledninger hænger i lav højde fra gaden. Man kan sidde i haven eller gå på fortovet uden at frygte noget fra oven. Hvis der er en ulykke eller fare et sted, kan politiet blot afspærre gaden. Alt dette udfordres af ne. Eksisterende regler og normer vil således ikke altid passe til. Spørgsmålet er, hvad der skal laves om, og i hvilket omfang de mindre overhovedet skal reguleres. Mindre, der flyver i luftrummet under 150 m er formelt set også luftfartøjer. Men de har et helt andet risikobillede meget tættere på biltransport end på almindelig luftfart. En drone på et par kilo kan volde skade og i yderste fald et dødsfald, hvis den falder ned. Hertil kommer, at ne udfordrer privatlivets fred og kan være et nyt redskab for ulovlig aktivitet (spionage, smugling, terror mv.).

8 8 Fremtidens regulering af civile Arbejdsgruppens anbefalinger Rapporten lægger til grund, at reguleringen af mindre i luftrum under 150 m bør matche det risikobillede, som de tegner. En risikobaseret tilgang, hvor vi undgår overregulering, og målretter kravene til de givne farer. Fx er meget små slet ikke farlige de slår ikke ihjel. Men de kan med deres kamera spionere og udfordre privatsfæren - jo mindre de er, jo nemmere. Omvendt, større på kg kan være farlige, flyve langt (væk) og kan bære både nyttige og ulovlige laster. Og skabe alvorlig risiko for den øvrige luftfart, hvis de flyver nær lufthavne osv. På den anden side skal kravene være enkle og klare, så de kan kommunikeres, forstås og efterleves bredt i befolkningen. Her kan man med fordel lade sig inspirere af reguleringen af biltransport. Nedenstående anbefalinger (i boks 1) forsøger at finde en balance mellem på den ene side en ren skræddersyet risikotilgang, og på den anden side at skabe simple og let forståelige regler. Droneteknologien må forventes fortsat at udvikle sig med voldsom fart i de kommende år. Mange nye virksomheder vil komme til og nye udfordringer kan opstå. Derfor vil den anbefalede regulering formentlig igen skulle revideres inden for de næste 3-5 år. Boks 1: Arbejdsgruppens anbefalinger a) Bagatelgrænse: Meget små, herunder legetøjs, udgør ikke et sikkerhedsproblem (safety). Små bør derfor ikke safetyreguleres. Der indføres en bagatelgrænse (vægtgrænse) for, hvorunder der ikke stilles safety-krav til flyvninger, operatør, forsikring osv. Vægtgrænsen foreslås at være 250 g med mulighed for at hæve grænsen, hvis ansøger kan dokumentere, at dronen er designet, så den er ufarlig. Vægt-bagatelgrænsen gælder ikke nødvendigvis for securitymæssige krav, der kan føre til, at man efter en konkret vurdering også fastsætter krav for under 250 g. b) Nummerplader : Der indføres krav om elektronisk identifikation ( nummerplader ) for til professionelt brug, startende med i bymæssig bebyggelse. Det gælder både over og under bagatelgrænsen, når de er udstyret med kamera eller lignende. Da der i første omgang er tale om en operationel regel, er der således ikke tale om en teknisk handelshindring ift. EU. Af politimæssige årsager bør det ligeledes overvejes også at indføre kravet for til professionelt brug uden for bymæssig bebyggelse og senere for fritids. IDkravet suppleres med et krav om lysafmærkning af dronen, så de tydeligere giver sig tilkende. Formålet med synliggørelse af dronen er at sikre borgerne en høj beskyttelse af privatlivets fred og øge mulighederne for politiets håndhævelse af færdselsregler og andre krav. Den konkrete tekniske løsning udarbejdes i samspil med branchen og forskningsverdenen i Det anbefales, at løsningen på sigt kommer til at basere sig på en kortbaseret løsning, der gør det muligt at identificere inden for et givent område. c) Kørekort : Operatørkompetencer godkendes i dag individuelt. Det foreslås at udforme klare standardkrav til droneoperatører, gradueret efter dronens vægt, type og lokalitet for flyvningen (land/by). Der

9 9 Fremtidens regulering af civile Arbejdsgruppens anbefalinger foreslås udstedelse af et dronebevis ( kørekort ) A, B, C og D for professionelle aktører. Fritidsbrugere skal blot have et simpelt dronetegn en selvtest af de helt elementære egler samt sikring af, at ansvarsforsikring er tegnet. d) Ansvarsforsikring: I dag er det kun professionelle aktører, der skal have ansvarsforsikring mod skade på tredjemand. Almindelige familieforsikringer dækker ikke fritidsbrugere. Det anbefales, at der etableres en ansvarsforsikringspligt for alle over bagatelgrænsen, som dækker skader på tredjemand og ejendom. Kravet indfases med rimelig frist, så forsikringsmarkedet kan udvikle konkurrencedygtige forsikringer, der ikke gør det prohibitivt dyrt sammenholdt med at anskaffe sig en drone. Der anbefales derfor et tæt samspil med forsikringsbranchen om kravets udformning. e) Droneregister: Der etableres et motorregister et register for nummerplader og ejere - samt et register for dronebeviser. Disse bør kunne tilgås af myndighederne, især til brug for håndhævelse (politiet, Trafikstyrelsen). Registreringen af implementeres gradvist. Først for de professionelle med sigte på senere at omfatte alle med nummerplader. f) Trafikinformation : Droneoperatører skal nemt kunne få adgang til information om lukket luftrum og andre restriktioner, så man ikke flyver uforvarende, hvor det ikke er tilladt. Denne luftrumsinformation bygges mest hensigtsmæssigt op i tilknytning til det eksisterende system for almindelig luftfart, det såkaldte NOTAM-system, hvor en del data kan genbruges. Det foreslås, at Naviair i 2015 udarbejder et forslag til trafikinformation målrettet droneflyvninger i separat luftrum, herunder angiver finansieringsbehov og -muligheder. Det langsigtede mål er, at private app-udviklere får let adgang til luftrumsdata af høj kvalitet fra Naviair, så markedet selv udvikler brugervenlige applikationer. g) Færdselsregler : Det anbefales, at de gældende færdselsregler for (BL 9-4) i store træk bevares: Fritidsflyvning må kun ske væk fra byområder samt væk fra særlige områder og bygninger såsom fængsler, militære anlæg og lignende. Professionel flyvning kan ske i byområder, men med betryggende foranstaltninger for fodgængere, husejere osv. Disse regler skal formidles bredt ud, blandt andet ved at stille krav til importører om at vedlægge reglerne i emballagen. Der bør udformes et klart regelsæt for professionelle droneaktører. I takt med at ne kan dokumentere luftdygtighed og sikre nødprocedurer, kan de professionelles færdselsregler gradvist lempes - først som dispensationer, siden som lempede regler. Arbejdsgruppen anbefaler ikke at tillade fritidsflyvning i byområder i overskuelig fremtid. Droner under bagatelgrænsen er undtaget for kravet. I særlige tilfælde kan securityhensyn dog medføre, at der skal stilles krav til under 250 g. Det anbefales, at skabe klar lovhjemmel til at regulere flyvning i indendørs luftrum med offentlig adgang (sportshaller mv.) for at sikre publikums sikkerhed. h) Sporing: Der stilles krav om GPS-logning af alle professionelle flyvninger. Dette skal betrygge borgerne og bruges som dokumentation i forbindelse med klagesager, uheld mv.

10 10 Fremtidens regulering af civile Arbejdsgruppens anbefalinger i) Testområder, især for flyvning uden for synsvidde: Markedet forventes i nærmeste fremtid at få behov for at teste droneflyvning uden for synsvidde. Her kan Danmark understøtte erhvervsudviklingen ved at fremme testområder, med behørigt hensyn til sikkerheden. På kort sigt anbefales det at bruge tidsbegrænset lukning af afgrænsede luftrum til testflyvninger. Rammerne for testflyvninger bør udredes, så ansøgere ved, hvad de skal leve op til. j) Frekvenser: Den udbredte brug af Wifi-kommunikation med samt de eksisterende frekvenser til fjernstyring vil være tilstrækkelig i mange situationer, herunder til fritidsbrug. Til professionel brug kan det imidlertid i nogle situationer være nødvendigt med adgang til frekvenser, hvor der kan ydes en vis form for beskyttelse. Der bør derfor dedikeres enkeltfrekvenser til brug for fjernstyring af i relevante geografiske områder og udstedelse af tilladelser til den enkelte frekvensanvendelse. Til det formål virker de landmobile VHF/UHF frekvenser til at være bedst egnede. Endvidere skal Danmark internationalt arbejde for at harmonisere frekvenser til droneflyvninger. k) Droner til beredskab og politimæssig brug af : Droner kan løse vigtige samfundsnyttige opgaver, hvor liv, helbred og ejendom er i fare: Brandslukning, eftersøgninger, særlige politiopgaver, udbringning af akut medicin til øer mv. Det anbefales, at der introduceres en ny kategori af : Droner til beredskab. Det er, der anvendes i situationer, hvor mennesker, dyr eller ejendom er kommet alvorligt til skade eller er i akut fare. Her kan der opereres med en let forhøjet risikoaccept, fordi formålet er at minimere tab af liv og ejendom, eksempelvis flyvning uden for synsvidde omkring en brand. Endvidere anbefales det, at det vurderes, om der er behov for særlige regler for politiets anvendelse af under fornøden iagttagelse af de sikkerhedsmæssige regler for flyvning med. l) International standardisering og påvirkning: Der er i dag ingen nævneværdige internationale tekniske standarder for. Hvert land kan derfor opstille egne krav, eller har uklare krav, hvilket bremser samhandel og eksport. Udvikling af danske standarder kan gøre Danmark til foregangsland, men indebærer også en risiko for at løsningerne ikke forplanter sig til andre lande. Arbejdsgruppen vurderer, at et dansk krav om elektronisk ID vil have gode muligheder for spredning, dog kræver det en aktiv indsats i internationale fora. Danmark kan generelt være aktive inden for international produktstandardisering, især for mindre. Den tekniske udvikling af mindre kan med fordel anvende almindelig produktstandardisering, fx i regi af EUROCAE og JARUS i Europa og/eller IEC. Hvis Danmark ønsker at afsætte væsentlige spor i internationalt standardiseringsarbejde, vil det kræve ressourcer fra både branchen og myndighederne, og myndighederne vil prioritere ressourcer inden for egne rammer, eller at der på anden vis afsættes midler til formålet.

11 11 Fremtidens regulering af civile Arbejdsgruppens anbefalinger I dag behandles juridisk som et specialtilfælde af almindelig luftfart. Det vil fortsat være passende for større i blandet luftrum. Men ovenstående anbefalinger lægger op til en reguleringsramme for mindre (flyvning under 150 m), som er meget mere lig biltrafikken, som har et nogenlunde sammenligneligt risikobillede. Derfor anbefales det, at rammerne for civile forankres klarere i luftfartsloven. Herunder bør der skabes hjemmel til at kunne udstede krav til ud fra securityhensyn (sikre privatlivets fred, bekæmpe ulovlig brug), hvor luftfartsloven i dag primært retter sig mod sikkerhed (safety). Forslagene bør implementeres trinvist med vægt på at gennemføre de mest nødvendige forslag først. Forslagspakken bør derfor følges op med en konkret implementeringsplan. Nogle af forslagene vil kræve en udviklingsindsats og investeringer i infrastruktur. En række af tiltagene vil kunne brugerfinansieres som på bil- og luftfartsområdet. Den samlede anbefalede reguleringsramme er skitseret nedenfor i tabel 1.

12

13 13 Fremtidens regulering af civile 1 Civile et marked i vækst 1 Civile et marked i vækst Civile vil i fremtiden kunne gøre nytte for borgere, virksomheder og samfundet, hvis den nye teknologi får de rigtige rammer at udvikle sig og operere i. Markedet vokser voldsomt, og Danmark har et godt udgangspunkt for at være fremme i førerfeltet og derved skabe vækst og arbejdspladser. For at opnå stabil vækst er en bred folkelig accept af civile nødvendig. Derfor er der behov for at sikre flyvesikkerheden og beskytte borgerne mod ulovlig brug af. 1.1 Markedet Droneteknologien modnes i disse år, og markedet for er i stærk vækst. Europa-Kommissionen sammenligner nes potentiale med den betydning, som Internettet havde i 1990 erne, hvorfor det er altafgørende at skabe et effektivt europæisk marked for, da det er væsentligt for fremtidens luftfartsindustri. 1 Kommissionen forudsiger, at vil stå for 10 % af det samlede luftfartsmarked inden for 10 år, hvilket vil sige, at markedet vil være omkring 15 milliarder euro om året. I dag domineres markedet af USA og Israel særligt, der bruges til militære formål, produceres i de to lande. Derudover forventes det, at Brasilien, Rusland, Indien og Kina vil blive betydelig spillere på det globale marked for. I alt er der omkring 500 droneproducenter på verdensplan en tredjedel er placeret i Europa. Endvidere er der mere end operatører i Europa, og antallet af operatører er i stærk vækst. I Frankrig eksempelvis er der omkring 500 operatører mens Sverige og Storbritannien har givet licens til mere end 200 operatører de seneste år. Ligeledes har vi Danmark oplevet en kraftig vækst i antallet af operatører i Ved årets start var der blot fem godkendte droneoperatører i Danmark. Antallet er steget til over 50 i løbet af året. På baggrund af den kraftige udvikling igangsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet i efteråret 2013 en teknologiudredning om, som Teknologirådet har gennemført. 2 Her er de særlige danske forhold og 1 Europa-Kommissionen (2014): Press Release: European Commission calls for tough standards to regulate civil drones 2 Udgangspunktet for Uddannelses- og Forskningsministeriet var, at regeringen og forligsparterne, som led i fordelingen af forskningsreserven for 2014, besluttede, at igangsætte en kortlægning og teknologivurdering af civile aktørers igangværende og fremtidige anvendelse af i Danmark.

14 14 Fremtidens regulering af civile 1 Civile et marked i vækst perspektiver blevet belyst gennem analyse og indgående drøftelser med aktører og interessenter omkring. Teknologirådet konkluderer, at Danmark har et godt udgangspunkt for at være fremme i førerfeltet inden for droneområdet. Når det kommer til forskning, innovation og produktion inden for flere af de områder, der knytter sig til udviklingen af, står Danmark stærkt. Det drejer sig om områder som robotteknologi og navigation, hvor Danmark kan være på forkant. Endvidere drejer det sig om sensorer og andre teknologier, der monteres på ne. Endelig besidder vi i Danmark stor know-how omkring vindmøller, hvor viden omkring vind og vinger kan tænkes at kunne anvendes til udviklingen af, så de kan anvendes under svære vejrforhold. Det mest realistiske scenarie for danske virksomheder er, at de kan blive nicheproducenter eller underleverandører til droneindustrien Dronernes nytte og anvendelse Der produceres i dag mere end forskellige typer af af kendte producenter på verdensplan. En tredjedel af ne produceres i Europa. Droneindustrien selv regner med, at branchen vil skabe op til nye jobs i Europa frem mod I Danmark regner brancheorganisationen UAS Denmark med, at der frem mod 2017 vil blive skabt 750 jobs inden for branchen. 5 Droner vil - ligesom robotter - kunne overtage arbejdsfunktioner, der normalt kræver relativ simpel arbejdskraft. I den forbindelse taler man om de tre D er. Det vil sige arbejde, som er Dull, Dirty og/eller Dangerous. Ligeledes vil kunne anvendes til at effektvisere nuværende opgaver men også udføre arbejde, der ikke udføres i dag. Det kunne eksempelvis være systematiseret tilsyn med natur- og industriområder. Sådanne funktioner vil kunne gøre danske virksomheder mere effektive og konkurrencedygtige, og derved føre til flere arbejdspladser i Danmark. Særligt inden for landbrug vil kunne finde stor anvendelse fremadrettet. Ved at montere de rette teknologier på ne, vil man kunne benytte til at effektivisere dansk landbrug endnu mere. Her tænkes især på sensorer, der kan analysere jordbundsforhold og planteforhold, men også teknologier, der kan anvendes til at skåne vildt ved høst. Endvidere kan der skabes overbliksbilleder med en frekvens, overskuelighed og detaljerigdom, der kan være med til at effektivisere brugen af pesticider og vand. 3 Teknologirådet (2014): Civile i Danmark potentialer, udfordringer og anbefalinger 4 Europa-Kommissionen (2014): Press Release: European Commission calls for tough standards to regulate civil drones 5 Teknologirådet (2014): Civile i Danmark potentialer, udfordringer og anbefalinger

15 15 Fremtidens regulering af civile 1 Civile et marked i vækst Et andet område med et stort potentiale er beredskab, hvor kan bidrage til at forbedre koordineringen af indsatser. Derudover kan i en beredskabskontekst anvendes til at give opdateret kortmateriale over ulykkessteder, risikominimere arbejdsgange og give overblik over redningsog eftersøgningsaktioner. Eksempel: Droner finder anvendelse inden for beredskab Københavns Brandvæsen anvender til at danne sig overblik på ulykkesstedet, når der bliver kaldt ud til brand og andre ulykker såsom kemikalieudslip. På dronen sidder et videokamera, der sender billeder direkte til indsatslederne og brandvæsenets alarmcentral. Ved at have øjne i luften, styrkes planlægningen af indsatsen på ulykkesstedet, og man kan rykke hurtigere og mere effektivt ind. Billederne fra dronen forbedrer ikke kun chancerne for at redde liv og værdier. Dronen kan også bruges til at vurdere faren ved eksempelvis et kemikalieudslip eller ved sammenstyrtnings- og eksplosionsfare, hvilket vil være med til at styrke sikkerheden for brandvæsenets mandskab. Endelig giver videooptagelserne fra dronen vigtig dokumentation i forhold til at evaluere på brandvæsenets indsatser. Kilde: Københavns Brandvæsen Derudover kan peges på området inspektion, hvor der er et stort potentiale for til at løse flere typer af opgaver. Det kunne være inspektioner af vejnet, ledningsnet, termografiske inspektioner og konstruktionsinspektioner af høje bygninger og broer. Et fællestræk ved opgaverne er, at man ved at anvende kan opgaverne løses meget billigere - og mere miljøvenligt - end det er tilfældet i dag. Eksempelvis ved at man reducerer efterspørgslen på helikoptere og fly. Et fjerde område, hvor kan finde anvendelse i Danmark, er indsamling af geodata. Dette er relevant inden for landinspektion, naturkortlægning, landbrug, beredskab og inden for ingeniørfaget. Eksempelvis er allerede blevet brugt til kortlægning af kyststrækninger samt andre opmålingsopgaver. Ligeledes kan anvendes til natur- og miljøovervågning. Inden for dette område har mange anvendelsesmuligheder. Ved at påmontere sensorer på ne, kan man optage nøjagtige informationer om natur- og miljøforhold på ellers ufremkommelige steder.

16 16 Fremtidens regulering af civile 1 Civile et marked i vækst Eksempel: Droner anvendes til miljøovervågning Naturstyrelsen har anvendt til at kortlægge udbredelsen af den såkaldte rynket rose, hvis udbredelse er en trussel mod naturen i klitlandskaberne. De anvendte er udstyret med et kamera, der giver digitale billeder i høj opløsning, så man kan se, hvor den skadelige plante vokser. Indtil videre har man fotograferet en 22 km lang kyststrækning. Ud fra billederne har man effektiviseret bekæmpelsen af udbredelsen af planten. Kilde: Naturstyrelsen Droner vil således kunne gøre nytte for både samfund, borgere og virksomheder i fremtiden, hvis denne nye teknologi får de rigtige rammer at udvikle sig og operere i. 1.3 Stabil vækst kræver klare rammer Hvis vi i Danmark gerne vil opnå folkelig accept og udnytte nes store potentiale, herunder det erhvervsmæssige, er det nødvendigt, at der er klare rammer, så borgere og virksomheder ved, hvad de kan forvente i de kommende år. Især for de mindre det vil sige, der vejer mindre end 25 kg. er der behov for, at der snarest opstilles klare rammer for virksomhederne. Droneteknologien er imidlertid en kompleks størrelse. På den ene side skal vi sikre de bedste vækstmuligheder for dronevirksomhederne. Samtidig skal vi på den anden side opretholde flyvesikkerheden og beskytte borgerne mod ulovlig brug af, da brugen af kan påvirkes af potentielle ulovlige handlinger. Der er risiko for, at civile anvendes som våben, at nes navigations- eller kommunikationssystemsignaler jammes, og at kontroltårne på landjorden kapres. Endvidere kan anvendes af kriminelle til eksempelvis indsmugling af våben, mobiltelefoner og narkotika til fængselsindsatte, overvågning af politiaktioner samt i terrorrelaterede sammenhænge som opklarings- og observationsplatform eller som fremføringsmiddel for angrebsvåben. Derudover er der en selvstændig udfordring i at beskytte privatlivets fred. Der er risiko for, at introduktionen af civile i det danske samfund kan føre til, at grundlæggende rettigheder krænkes, herunder beskyttelse af retten til privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger. Blandt viften af potentielle anvendelsesmuligheder for civile kan omfatte indsamling af personoplysninger. Det giver anledning til betænkeligheder med hensyn til etik, privatlivets fred og databeskyttelse. Endvidere er det en særskilt udfordring at sikre privatlivets fred, når anvendes til overvågning og fotografering. De følgende kapitler afdækker, hvordan Danmark kan håndtere de positive og negative udfordringer, som udbredelsen af civile fører med sig:

17 17 Fremtidens regulering af civile 1 Civile et marked i vækst - Kapitel 2 undersøger, hvorvidt integrationen af i det danske samfund kan håndteres af den nuværende lovgivning. - Kapitel 3 vender blikket mod udlandet, hvor reguleringen i beslægtede lande og internationalt i organisationer såsom EU og ICAO afdækkes. - Kapitel 4 skitserer en klassifikation af, og det anbefales at introducere en såkaldt bagatelgrænse, så eksempelvis legetøj adskilles fra. - Kapitel 5 afdækker de ansvars- og forsikringsforhold, som har betydning ved brug af. - Kapitel 6 undersøger hvilke frekvenser, som kan anvendes til sikker fjernstyring af civile samt elektronisk identifikation af ne. - Kapitel 7 overvejer hvilke tekniske minimumskrav, som stilles til i Danmark. Endvidere behandles behovet for produktstandardisering. - Kapitel 8 afdækker hvilke kompetencekrav, der skal stilles til de personer, der flyver med. - Kapitel 9 undersøger i forlængelse heraf hvilke operationelle krav, der bør gælde for flyvning med civile. Med andre ord, hvordan skal trafikreguleres. - Kapitel 10 redegør for nes integration i det danske luftrum, herunder formidling af trafikinformation til droneoperatører.

18 18 Fremtidens regulering af civile 2 Regulering med betydning for civile 2 Regulering med betydning for civile Et fællestræk ved de love og regler, som er underlagt, er, at ingen eller kun ganske få af dem er formuleret med tanke på. Det gælder særligt for luftfartslovgivningen, hvor det foreslås at skabe klare rammer for eguleringen. Herunder bør der udarbejdes et særskilt regelsæt for erhvervsmæssig brug af op til 25 kg. Anden relevant lovgivning vurderes at kunne rumme integrationen af civile i det danske samfund. 2.1 Transportministeriets lovgivning: Luftfartslovgivningen Droner betragtes som luftfartøjer. Rammerne for luftfarten fastsættes globalt af FN-organisationen ICAO. Inden for denne ramme lovgiver EU på europæisk plan og Lov om luftfart6 ( luftfartsloven ) regulerer - med respekt for gældende EU-regler - som udgangspunkt al civil luftfart inden for dansk område eller med danske luftfartøjer. Staterne regulerer selv flyvning under 150 m (med undtagelse af flyvepladsanlæg m.v.), mens luftrummet over 150 m er internationalt reguleret. Civile kan endnu ikke integreres i luftrummet over 150 m. For det første er der ikke internationale harmoniserede regler for s luftdygtighed og således sikkerhed for de øvrige luftrumsbrugere samt tredjemand og dennes ejendom på jorden. For det andet findes der endnu ikke en dokumenteret sikker teknologi der opfylder luftrummets færdselsregler for vigepligt ( Detect and Avoid -teknologi) Lov om luftfart Luftfartsloven er en rammelov, der indeholder en række bemyndigelser til transportministeren til at fastsætte nærmere regler. Først og fremmest med det formål, at værne om brugernes sikkerhed ( safety ). De detaljerede regler, herunder regler til gennemførelse af Danmarks internationale forpligtelser i medfør af Konventionen om international civil luftfart (Chicagokonventionen) og EU-samarbejdet mv. fastsættes af Trafikstyrelsen i form af bekendtgørelser og Bestemmelser for Civil Luftfart, de såkaldte BL'er. De bestemmelser, der er fastsat i luftfartsloven og de tilhørende bekendtgørelser og BL er om eksempelvis luftfartøjers luftdygtighed, 6 Jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013

19 19 Fremtidens regulering af civile 2 Regulering med betydning for civile bemanding, lufttrafikregler og undersøgelse af flyvehavarier m.m., gælder - som udgangspunkt - også for civile. Luftfartsloven indeholder imidlertid en hjemmel til at fravige dette udgangspunkt, jf. 151, stk. 1: 151. Under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed eller almene interesse i øvrigt kan transportministeren for så vidt angår luftfartøjer, som ikke har fører om bord, eller som fremdrives ved andet end motor, eller som ellers er af særlig beskaffenhed, gøre undtagelse fra lovens regler og give særlige forskrifter, dog ikke for så vidt angår bestemmelser af privatretligt eller strafferetligt indhold. Beføjelserne efter bestemmelsen er delegeret til Trafikstyrelsen, som med de angivne hensyn både kan dispensere i konkrete tilfælde fra luftfartslovens bestemmelser og også kan fastsætte generelle administrative regler, hvor der fraviges fra lovens bestemmelser Generelle regler om ubemandede luftfartøjer Hjemmelen til at fastsætte generelle bestemmelser er alene udnyttet for så vidt angår ubemandede luftfartøjer på max. 25 kg., jf. BL 9-4, 3. udgave af 9. januar BL en stammer fra en tid, hvor man ikke har tænkt på. Dertil gælder det, at reglerne er udarbejdet med den rekreative flyvning (modelflyvning) for øje og ikke til erhvervsmæssig flyvning med civile. Således er reglerne mangelfulde i forhold til tekniske krav, uddannelse, operative og luftrumsmæssige forhold Dispensation for ubemandede luftfartøjer Der kan dispenseres fra bestemmelserne i BL 9-4, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I lyset af de seneste års øgede interesse for at benytte civile erhvervsmæssigt, har Trafikstyrelsen udsendt en vejledning (AIC B 08/14), som redegør for i hvilke tilfælde Trafikstyrelsen vil være indstillet på at dispensere fra BL 9-4 og på hvilke nærmere vilkår. Der kan i den forbindelse dispensereres for kravet om, at flyvning skal ske uden for bymæssig bebyggelse. Med bymæssig bebyggelse menes et område som hovedsagelig anvendes til beboelse, industri, eller fritidsaktiviteter. Herunder områder, som på ICAO Aeronautical Chart er indikeret som Built up Areas med over 200 indbyggere samt sommerhusområder, beboede campingpladser, bebyggede industri- og havneområder og villakvarterer. Herudover betragtes parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger indenfor, integreret med eller i umiddelbar tilknytning til et tæt bebygget område, også som bebygget område. Det skyldes, at parker m.v. typisk har kort afstand til befærdede veje og bygninger. 7 Dette gælder dog ikke bestemmelser om privatretligt eller strafferetligt indhold.

20 20 Fremtidens regulering af civile 2 Regulering med betydning for civile I december 2014 havde Trafikstyrelsen udstedt 51 dispensationer 8. Er der tale om luftfartøj over 25 kg, skal flyvningen, som udgangspunkt, finde sted i overensstemmelse med luftfartsloven. Dog kan der som nævnt med hjemmel i lovens 151, stk. 1, gives konkret dispensation fra lovens regler, når det sker under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed eller almene interesser i øvrigt Behov for nye regler Ovenstående gennemgang af de nuværende danske luftfartsregler for civile under 25 kg viser, at reglerne ikke er tidssvarende. Hidtil har man kunnet dække behovet for den erhvervsmæssige brug af via et "skræddersyet" dispensationsregime. I takt med at droneområdet er voksende, ansøges der om stadig flere dispensationer. Det skaber behov for klarere rammer og gennemsigtighed i myndighedsbehandlingen. Udover konkrete dispensationsansøgninger er der sket en kraftig stigning i antallet af sagshenvendelser til Trafikstyrelsen vedrørende, se figur 2. Det forventes, at stigningen vil fortsætte i de kommende år. Figur 2: Antal årlige sagshenvendelser til Trafikstyrelsen vedrørende På den baggrund er det arbejdsgruppens anbefaling, at der udarbejdes klare nationale regler for med en vægt op til og med 25 kg. Det er denne gruppe af der vil udgøre langt den største del af markedet i nær fremtid. Et andet område, der kan påkalde sig regulering, er droneflyvning uden for operatørens synsvidde (BVLOS). Det har endnu ikke været konkret 8 Tallet er opgjort den 12. december 2014.

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Ændring af lov om luftfart - droner

Ændring af lov om luftfart - droner Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 132 Bilag 10 Offentligt Ændring af lov om luftfart - droner Jesper Rasmussen Vicedirektør Baggrund: Tværministeriel arbejdsgruppe Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Dronetegn. Lær de vigtigste regler på 4 minutter

Dronetegn. Lær de vigtigste regler på 4 minutter Dronetegn Lær de vigtigste regler på 4 minutter Bemærk! I det efterfølgende ses en forenklet gengivelse af reglerne i Bekendtgørelse om flyvning med droner udenfor bymæssigt område. Det skal bemærkes,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om luftfart

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om luftfart Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Ny samlet regulering af droneområdet, justering af arbejdsmiljøregler, administration af afgifter og gebyrer) 1 I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af lov om luftfart Lovforslag nr. L 132 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart (Regulering af mindre droner,

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 1 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner Trafik-, Bygge-

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser Lovafdelingen Dato: 14. juli 2017 Sagsbeh: Morten Tønning Sagsnr.: 2017-790-0462 Dok.: 2372165 Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Gældende regler i persondataloven I dag er det den danske persondatalov, der beskriver reglerne for, hvordan personoplysninger må indsamles, opbevares

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 I medfør af 126 b, stk. 3 og 4, 126 c, stk. 3-5, 126 d, stk. 4 og 5, 126 f, stk. 2, 126 h, 126 i, stk.1, og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Uffe Pilegård Larsen Driftsleder. Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej Slagelse

Uffe Pilegård Larsen Driftsleder. Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej Slagelse Uffe Pilegård Larsen Driftsleder Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej 1 4200 Slagelse Hvorfor Drone regler? 150 m Regler Droneflyvning Droneloven / Tilføjelse til Loven om Luftfart / 126b

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UAS Denmarks Road Map 2015-2017

UAS Denmarks Road Map 2015-2017 UAS Denmarks Road Map 2015-2017 VÆKST GENNEM NATIONAL STRATEGI Udarbejdet af UAS Denmark - det danske branchenetværk for UAS (Unmanned Aircraft Systems) WWW.UASDENMARK.DK Baggrund og status - en ny vækstbranche

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere