Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)"

Transkript

1 Page 1 of 9 BEK nr 1731 af 21/12/2006 Gældende (Energimærkningsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 352 af 18/04/2007 BEK nr 1086 af 17/09/2007 BEK nr 1565 af 20/12/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15 Kapitel 16 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Generelle bestemmelser om udarbejdelse og udlevering af energimærkning Energimærkning ved salg, gyldighed af energimærkning Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger Regelmæssig energimærkning af store ejendomme og offentlige bygninger Registreringer af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger og store ejendomme Beskikkelse af energikonsulenter Genbeskikkelse som energikonsulent Registrerede energikonsulentfirmaer Energikonsulentens og energikonsulentfirmaets forpligtelser i deres virksomhed Advarsler, påtale, ophør af beskikkelse og registrering Klageadgang Tilsyn m.v. Straf Øvrige bestemmelser Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Den fulde tekst Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 3, 12, 14, 15 og 20, 22, stk. 2, 24, stk. 1-4, 25, stk. 1, 28, stk. 3, 29, stk. 4, nr. 1 og 2, 30, 31, stk. 2, 32, stk. 2, og 35, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger, 32 a i forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 215 af 22. april 2002, samt efter bemyndigelse i henhold til 3 og 4 i bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Denne bekendtgørelse omhandler energimærkning af bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 1) Ejendom: Et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. En ejendom omfatter de bygninger, som står på matrikelnummeret eller -numrene. 2) Bygning: En enkeltstående konstruktion med vægge og tag. Ved helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række- kæde- og dobbelthuse) er hver boligenhed en bygning.

2 Page 2 of 9 3) Det samlede etageareal for en bygning: Summen af de samlede bolig- og erhvervsarealer for bygningen i henhold til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ved beregningen af det samlede etageareal fradrages arealer i bygninger og erhvervsenheder, som i BBR er registreret under de anvendelser på bygnings- og bygningsenhedsniveau, der er nævnt i 3 og 4. 4) Intern energikonsulent: En energikonsulent, der er ansat af ejendommens ejer eller administrator til at udføre regelmæssig energimærkning i ejendommen, og som er beskikket efter 24. 5) Registreret energikonsulentfirma: Et firma, som er registreret efter 26. 6) Ejer: En ejer af en ejendom eller bygning eller, for så vidt angår ejerlejlighedsejendomme, en ejerforening, jf. dog 12, stk. 2, om projektsalg. Stk. 3. Anvendelseskode i BBR er anført i parentes i denne bekendtgørelse. 2. Alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes, medmindre de er undtaget efter Bygninger, der ifølge registrering i BBR helt eller overvejende anvendes til følgende erhverv, er undtaget fra krav om energimærkning af bygninger: 1) Bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.l. (210). Stuehuse til landbrug er dog omfattet af krav om energimærkning uanset 1. pkt. og stk. 2. 2) Bygninger til industri, håndværk m.v. (220). 3) El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230). 4) Anden bygning til landbrug, industri etc. (290). Stk. 2. Hvis over halvdelen af det samlede etageareal på en ejendom anvendes til formål, som er nævnt i stk. 1, er ejendommen som helhed undtaget fra krav om energimærkning. 4. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om energimærkning: 1) Kirke (410). 2) Kolonihavehus (540). 3) Garage med plads til et eller to køretøjer (910). 4) Carport (920). 5) Udhus (930). 5. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR: 1) Fritliggende bygning med et bruttoareal på under 60 m 2. 2) Bygning, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på aktuel nedrivning. 3) Bygning, hvor det opvarmede areal højst udgør 25 pct. af det samlede etageareal. 4) Bygning, som er fredet efter bygningsfredning- og bevaringsloven. 5) Bygning, hvor det ikke er muligt at udføre en retvisende energimæssig beregning på grund af væsentlige mangler i bygningens varmeanlæg og klimaskærm. 6. Der skal udarbejdes energimærkning for hver enkelt bygning, selvom der er flere bygninger beliggende på den pågældende ejendom. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der i følgende tilfælde udarbejdes en fælles energimærkning for flere bygninger, som er beliggende på samme ejendom eller på flere ejendomme, som er beliggende ved siden af hinanden, uanset at de måtte være adskilt af vej eller sti: 1) Nye, helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130) og sommerhuse (510) med ensartet samlet etageareal, uanset om enfamilie- eller sommerhusene har samme ejer. 2) Eksisterende bygninger, som har samme anvendelseskode, forudsat at bygningerne har samme ejer eller samme opvarmningsform. Kapitel 2 Generelle bestemmelser om udarbejdelse og udlevering af energimærkning 7. Energimærkning af bygninger udføres af energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning i de kategorier, som er nævnt i stk. 2 og 3. Stk. 2. Energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af enfamiliehuse, kan udføre energimærkning af: 1) Fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse) til helårsbeboelse (120). 2) Ét hus i helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse til helårsbeboelse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130), og med et samlet etageareal for ejendommen på indtil 500 m 2. 3) Stuehuse til en landbrugsejendom (110). 4) Sommerhuse (510), herunder boligenheder (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) med et samlet etageareal for ejendommen på indtil 500 m 2. 5) Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse med en vandret adskillelse mellem enhederne (140) og med et samlet etageareal for ejendommen på indtil 500 m 2. Stk. 3. Energikonsulenter, som er beskikket til at udføre energimærkning af flerfamiliehuse samt bygninger til handel og service og offentlige bygninger, kan udføre energimærkning af: 1) Helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130). 2) Etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne (140).

3 Page 3 of 9 3) Kollegier (150). 4) Døgninstitutioner (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) (160). 5) Anden bebyggelse til helårsbeboelse (190). 6) Bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende) (520). 7) Bygninger til handel, service og administration m.v. (310, 320, 330, 390). 8) Bygninger til kulturelle formål samt institutioner (410, 420, 430, 440, 490). 9) Bygninger til fritidsformål (530, 590). 10) Sommerhuse (510), herunder række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne med et samlet etageareal for ejendommen på 500 m 2 og derover. Stk. 4. For bygninger med blandet anvendelse er hovedformålet afgørende for bygningskategori efter stk. 2 og 3. Det formål, som optager den største andel af det samlede etageareal i bygningen, anses for hovedformålet. 8. Energikonsulenten skal udarbejde energimærkningen på grundlag af en bygningsgennemgang og i overensstemmelse med de retningslinjer, som er nævnt i 10. Stk. 2. Energimærkningen skal udarbejdes i en standardiseret energimærkningsrapport for pågældende bygningskategori. Standardformularer for energimærkningsrapporter udarbejdes af Energistyrelsen. Stk. 3. Energikonsulenten skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i en energimærkning, samt en elektronisk kopi af energimærkningsrapporten til Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), jf. 41, stk. 2. Stk. 4. En energimærkning får gyldighed, når energikonsulenten efter stk. 3 har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen, og FEM-sekretariatet derefter har tildelt energimærkningsrapporten et energimærkningsnummer (gyldighedsdatoen). FEM-sekretariatet kan afvise indberetningen og afslå tildeling af et energimærkningsnummer, hvis betingelserne ikke er opfyldt. Stk. 5. Energikonsulenten er ansvarlig for udarbejdelse og indberetning af energimærkning, uanset at dele af opgaverne varetages af andre. Stk. 6. Det energikonsulentfirma, hvori energikonsulenten var beskæftiget ved udarbejdelsen af energimærkningen, skal opbevare dokumentation for den gennemførte energimærkning i 5 år fra indberetningsdatoen. 9. Ejere, der har indgået aftale med et registreret energikonsulentfirma om at få udarbejdet en energimærkning, skal give energikonsulenten de oplysninger om ejendommen eller bygningen, som er nødvendige for udarbejdelsen af energimærkningen. Energikonsulenten skal herunder gives adgang til at indhente oplysninger om de tidligere udførte energimærkninger og eftersyn af tekniske anlæg, der er indberettet i elektronisk form til FEM-sekretariatet. Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende, hvis aftalen om udarbejdelse af en energimærkning indgås med et registreret energikonsulentfirma af andre, der er berettiget til at indgå en sådan aftale efter 6, stk. 2 og 4, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 10. Energistyrelsen fastsætter retningslinjer for udformning og indhold af energimærkningen, for energikonsulenternes udarbejdelse og indberetning af energimærkning og for dokumentation af energimærkningen (Håndbog for energikonsulenter). Energistyrelsen kan i retningslinjerne fastsætte særlige krav til energimærkning af nærmere angivne bygningskategorier. Styrelsen kan endvidere fastsætte krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen. 11. Det registrerede energikonsulentfirma skal efter anmodning udlevere energimærkningsrapporten i papirversion til den, der er berettiget til at få en energimærkning udleveret efter reglerne i 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Ejeren kan give den berettigede adgang til at få energimærkningen udleveret i elektronisk form. Stk. 2. Hvis energimærkningsrapporten ikke er tilgængelig, kan den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller en bygning få energimærkningen udleveret fra FEM-sekretariatet. Energimærkningen kan elektronisk gøres tilgængelig på for ejeren på anden vis. Kapitel 3 Energimærkning ved salg, gyldighed af energimærkning 12. Ved salg, jf. 6 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der foreligge en energimærkning. Stk. 2. Ved indgåelse af aftale om salg af en bygning eller af en lejlighed heri inden bygningens ibrugtagning (projektsalg), skal den, som er bygherre for bygningen, fremlægge energimærkning for køber inden ibrugtagningen, jf. 16, stk. 1. Dette gælder ligeledes ved aftaler om salg indgået inden eller under opførelsen af bygningen, men med overtagelse efter færdiggørelsen. 13. Ved udleje eller overdragelse af en andel m.v., jf. 7 og 8 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, der træder i kraft den 1. juli 2008, skal der senest med virkning fra den 1. juli 2008 foreligge en energimærkning. 14. En energimærkning er gyldig i 5 år. En energimærkning af et sommerhus (510) med et samlet etageareal under 120 m 2 er dog gyldig i 10 år. Stk. 2. Gyldighedsperioden for en energimærkning regnes fra gyldighedsdatoen som nævnt i 8, stk. 4. Stk. 3. Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ombygninger, som omfattes af 16, stk. 2, om udarbejdelse af ny energimærkning, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig. 15. En energimærkning udarbejdet af en intern energikonsulent er ikke gyldig i forhold til krav om fremlæggelse af energimærkning ved salg som nævnt i 12, ved udleje eller overdragelse af andel m.v. som nævnt i 13 eller ved energimærkning af nybygning og ombygninger som nævnt i 16.

4 Page 4 of 9 Kapitel 4 Energimærkning ved nybyggeri og ombygninger 16. Inden ibrugtagning af en ny bygning skal ejeren lade udarbejde en energimærkning af bygningen, medmindre der er foretaget energimærkning ved projektsalg efter 12, stk. 2. Stk. 2. Ejeren skal endvidere lade udarbejde en energimærkning inden ibrugtagningen af en ombygning, som er omfattet af bestemmelser om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i bygningsreglementet for den pågældende bygningskategori. Der skal således udarbejdes energimærkning, når ombygningen omfattes af bestemmelser i bygningsreglementet om, at en bygnings klimaskærm skal bringes i overensstemmelse med reglementets bestemmelser om tilbygninger, forudsat at de enkelte energibesparende foranstaltninger hver for sig har den fornødne rentabilitet, samt at en bygnings installationer bringes i overensstemmelse med reglementets bestemmelser om ildsteder og skorstene samt installationer. Stk. 3. Der skal ikke udarbejdes energimærkning af ombygning i bygninger, som omfattes af bygningsreglementet for den pågældende bygningskategori, hvis der alene udføres ombygninger og forandringer, som er defineret som enkeltforanstaltninger i bygningsreglementet. For bygninger omfattet af bygningsreglement 1995 indgår enkeltforanstaltningerne dog i opgørelse af, om ombygningen omfatter mere end 25 pct. af bygningsværdien eller 25 pct. af klimaskærmen, der kan udløse krav om energimærkning efter stk. 2. Stk. 4. Tilbygninger er undtaget fra energimærkning af nye bygninger efter stk. 1. Stk. 5. Energimærkning efter stk. 1 og 2 udarbejdes efter afslutningen af de nævnte byggearbejder. Ved byggeri, der afsluttes i etaper, udarbejdes energimærkningen efter hver etape. Stk. 6. Ejeren skal fremsende energimærkningen efter stk. 1 og 2 til den stedlige bygningsmyndighed senest samtidig med afslutningen af byggearbejdet. 17. Projekterende og udførende af byggeri, der skal energimærkes efter 16, skal efter anmodning levere den fornødne dokumentation for skjulte konstruktioner til den energikonsulent, der har indgået aftale med ejeren om udarbejdelse af energimærkningen. Kapitel 5 Regelmæssig energimærkning af store ejendomme og offentlige bygninger 18. Der skal udarbejdes regelmæssig energimærkning hvert 5. år for følgende kategorier af ejendomme og bygninger: 1) Alle bygninger, som ejes af offentlige institutioner m.v. som nævnt i 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Indtil 1. januar 2008 skal der kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når det samlede etageareal af bygninger på pågældende ejendom er m 2 eller derover. 2) Andre ejendomme med et samlet etageareal på over m 2. Det påhviler ejeren af ejendommen at lade den regelmæssige energimærkning udarbejde. Indtil 1. juli 2008 skal der kun udarbejdes regelmæssig energimærkning, når det samlede etageareal af bygninger på pågældende ejendom er m 2 eller derover. Stk. 2. Energimærkningen skal indberettes, inden gyldigheden af den senest forudgående energimærkning af bygningen eller ejendommen ophører. 19. Offentlige institutioner m.v. som nævnt i 22, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger må ikke anvende interne energikonsulenter til at udføre regelmæssig energimærkning, hvis institutionen er omfattet af 1) regler om gennemførelse af rentable energibesparelser, der er anbefalet i en energiplan, eller 2) en aftale mellem transport- og energiministeren og de kommunale organisationer om gennemførelse af rentable energibesparelser anbefalet i en energiplan. 20. Energistyrelsen kan efter ansøgning undtage statslige institutioner, der har ganske særligt behov herfor, fra 20 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bestemmelser i denne bekendtgørelse. Kapitel 6 Registreringer af energiforbrug m.v. i offentlige bygninger og store ejendomme 21. I offentlige bygninger, jf. 18, stk. 1, nr. 1, med et samlet etageareal på m 2 og derover samt i ejendomme som nævnt i 18, stk. 1, nr. 2, skal ejeren foretage registreringer af 1) ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand, og 2) de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold (temperatur, røgtemperatur m.v.). Stk. 2. Registreringerne foretages én gang månedligt og indsendes til energikonsulenten forud for bygningsgennemgangen i forbindelse med energimærkningen. Stk. 3. Energikonsulenten kan anbefale hyppigere registrering ved særligt stort forbrug eller særlige tekniske installationer. Stk. 4. Registreringspligten omfatter ikke: 1) Forbrug af energi og vand, som lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder får leveret ved individuel forsyning.

5 Page 5 of 9 2) Registreringer af driftsforhold for de tekniske installationer, som ejes af lejere og andre lignende brugere samt ejere af ejerlejligheder, og hvis drift og vedligeholdelse alene påhviler disse. Kapitel 7 Beskikkelse af energikonsulenter 22. Energistyrelsen beskikker efter ansøgning energikonsulenter til at udøve virksomhed i forbindelse med energimærkning af bygninger. Beskikkelsen er personlig og foretages for en af de to kategorier enfamiliehuse eller flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger. Beskikkelse som energikonsulent er gyldig i 3 år. 23. For at kunne beskikkes som energikonsulent skal ansøgeren opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav: 1) Ansøgeren skal, jf. dog stk. 2-4, opfylde følgende uddannelseskrav: a) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien enfamiliehuse skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse, cand. arch., bygningskonstruktør eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en udvidet maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober b) En ansøger til beskikkelse for bygningskategorien flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger skal have dansk uddannelse som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør, maskinmester, maskinmester med udvidet maskinmesteruddannelse eller tilsvarende anerkendt uddannelse. Maskinmestre, som ikke har en udvidet maskinmesteruddannelse, skal have bestået eksamen efter den 19. oktober ) Ansøgeren skal have mindst 3 års dokumenteret erhvervsmæssig praksis inden for de seneste 5 år med relevant byggeteknisk og energimæssig rådgivning, herunder kundekontakt. Erfaringen skal være indhentet ved almindelig rådgivning i et kunde- eller klientforhold. 3) Ansøgeren skal have bestået en optagelsesprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Prøven skal være bestået inden et år efter, at ansøgeren er godkendt til deltagelse i optagelseskursus. Stk. 2. En ansøger, der i udlandet har opnået uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med kravene i stk. 1, nr. 1, kan beskikkes som energikonsulent. Stk. 3. Uanset at en ansøger ikke opfylder kravene til uddannelse i stk. 1, nr. 1, kan ansøgerens uddannelse godkendes på betingelse af, at ansøgeren består en teoretisk adgangsprøve efter bestemmelse fra Energistyrelsen. Ved prøven skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer svarende til uddannelser nævnt i stk. 1, nr. 1. En meddelt godkendelse af en uddannelse bortfalder ikke. Stk. 4. Ansøgning om godkendelse af uddannelse som nævnt i stk. 3 skal være indgivet inden den 1. april En ansøger kan beskikkes som intern energikonsulent for bygninger til handel, service og offentlige bygninger, jf. 7, stk. 3, nr. 7-9, hvis vedkommende opfylder de kvalifikationskrav, der fremgår af 23, bortset fra kravet om kundekontakt i 23, stk. 1, nr. 2. Stk. 2. Beskikkelse som intern energikonsulent udelukker ikke beskikkelse efter 23, når betingelserne herfor er opfyldt. Kapitel 8 Genbeskikkelse som energikonsulent 25. En beskikkelse som energikonsulent efter 22, som er udløbet, kan fornys efter ansøgning. Genbeskikkelse er betinget af, at ansøgeren fortsat opfylder kvalifikationskravene i 23 for beskikkelse som energikonsulent. Stk. 2. Ansøgninger om genbeskikkelse, der er modtaget senere end 1 år efter beskikkelsens udløb, behandles efter reglerne om ny beskikkelse i kapitel 7. Stk. 3. Ved ansøgning om genbeskikkelse behøver ansøgeren ikke fremlægge dokumentation for, at kravet om erhvervserfaring i 23, stk. 1, nr. 2, er opfyldt, hvis ansøgeren i en periode på 3 år inden ansøgningen om genbeskikkelse har indberettet mindst følgende antal gyldige energimærkninger til FEM-sekretariatet: 1) Ved genbeskikkelse for bygningskategorien enfamiliehuse, skal konsulenten have indberettet mindst 60 energimærkninger. 2) Ved genbeskikkelse for bygningskategorien flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger, skal konsulenten have indberettet mindst 15 energimærkninger omfattende i alt mindst m 2 etageareal. Stk. 4. Energistyrelsen kan bestemme, at energikonsulenterne som betingelse for genbeskikkelse skal gennemføre genbeskikkelseskurser eller -prøver. Stk. 5. Genbeskikkelse som energikonsulent kan nægtes, hvis ansøgeren i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve virksomheden som beskikket energikonsulent på forsvarlig måde. Stk. 6. For at kunne blive genbeskikket ved udløbet af den hidtidige beskikkelse skal energikonsulenten indsende ansøgning om genbeskikkelse til FEM-sekretariatet senest 4 måneder, inden den hidtidige beskikkelse udløber. Stk. 7. En energikonsulent, som har fået inddraget sin beskikkelse på grund af fejl i energimærkningerne, kan tidligst ansøge om genbeskikkelse som energikonsulent 3 år efter inddragelsen. Kapitel 9 Registrerede energikonsulentfirmaer

6 Page 6 of Et energikonsulentfirma må kun udøve virksomhed med energimærkning af bygninger efter denne bekendtgørelse, hvis firmaet er registreret i et register, som føres af FEM-sekretariatet, jf. 41, stk. 2. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for registrering er opfyldt. Stk. 2. Registrering som energikonsulentfirma er betinget af, 1) at ejeren eller mindst én ansat er beskikket energikonsulent, 2) at firmaet er momsregistreret, 3) at firmaet ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., jf. dog stk. 3, og 4) at firmaet er dækket af en professionel ansvarsforsikring som nævnt i 27. Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 3, kan et energikonsulentfirma registreres, såfremt firmaet for den del af gælden, der overstiger kr., har indgået afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden eller har stillet sikkerhed. 27. Et registreret energikonsulentfirma skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle bygningsskader, som de energikonsulenter, der er beskæftiget i firmaet, kan pålægges ansvaret for som følge af deres rådgivning som beskikkede energikonsulenter. Forsikringen skal som minimum være tegnet med en årlig forsikringssum på 2,5 mio. kr. for hver beskikket energikonsulent, der er beskæftiget i firmaet. Forsikringen skal dække skader, der anmeldes inden for 5 år efter energikonsulentens indberetning af en energimærkning eller anden energikonsulentopgave, herunder skader, der anmeldes efter energikonsulentens ophør som beskikket energikonsulent eller firmaets ophør som registreret energikonsulentfirma. Stk. 2. Ved bygningsskade i stk. 1 forstås skader på bebyggelsen, som omfattes af energikonsulentens ydelser i sin egenskab af beskikket energikonsulent. Kapitel 10 Energikonsulentens og energikonsulentfirmaets forpligtelser i deres virksomhed 28. Energikonsulenterne skal udføre deres opgaver som beskikkede energikonsulenter i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen, jf. 10, samt supplerende retningslinjer, som er udleveret til konsulenterne på obligatoriske kurser, orienteringsmøder m.v., jf. stk. 2, nr. 2. Stk. 2. Energikonsulenter skal endvidere 1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet, 2) følge kurser, orienteringsmøder m.v., som er obligatoriske efter bestemmelse fra Energistyrelsen, og 3) betale skyldige gebyrer, som påhviler dem for beskikkelse, kurser m.v. Stk. 3. En energikonsulent skal være ejer af eller ansat i et registreret energikonsulentfirma som nævnt i kapitel 9 for at kunne udøve virksomhed som beskikket energikonsulent. Stk. 4. En energikonsulent, som er beskikket som intern energikonsulent, undtages fra kravene i stk. 3 under udførelsen af energimærkning i sin egenskab af intern energikonsulent. 29. Registrerede energikonsulentfirmaer skal udføre deres virksomhed med energimærkning af bygninger i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og retningslinjer fra Energistyrelsen som nævnt i 10 og 31. Stk. 2. Registrerede energikonsulentfirmaer skal endvidere 1) efterkomme afgørelser truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet, 2) betale skyldige gebyrer, som påhviler firmaerne for beskæftigede energikonsulenters deltagelse i kurser m.v., og 3) følge anvisninger fra Energistyrelsen vedrørende de beskæftigede energikonsulenter i forbindelse med kvalitetskontrol af energimærkning m.v. Stk. 3. Hvis der påvises fejl eller mangler i en energimærkning som nævnt i 33, stk. 3, kan Energistyrelsen, når særlige omstændigheder taler for det, pålægge det registrerede energikonsulentfirma, hvori den pågældende energikonsulent var beskæftiget på indberetningstidspunktet, at tilbagebetale honoraret for energimærkningen til den, der har ladet energimærkningen udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at lade en anden energikonsulent udarbejde en ny energimærkning til den, der har fået energimærkningen udleveret efter 6, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 30. Energikonsulenten og det energikonsulentfirma, hvori konsulenten er beskæftiget, skal være uvildige i den enkelte sag, således at vedkommende er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som beskikket energikonsulent. Stk. 2. Energikonsulenten og det energikonsulentfirma, hvori konsulenten er beskæftiget, må ikke have deltaget i projekteringen af eller opførelsen af en ny bygning eller ombygning, som energimærkes efter 16. Stk. 3. Hvis energimærkning af en ejendom udføres i forbindelse med andet arbejde, skal energikonsulentfirmaet drage omsorg for, at det af fakturaen til ejeren klart fremgår, hvad omkostningerne til energimærkningen har været 31. Registrerede energikonsulentfirmaer skal årligt fremsende dokumentation til FEM-sekretariatet for opfyldelsen af bestemmelserne vedrørende ansvarsforsikring og momsregistrering. Energistyrelsen kan fastsætte retningslinjer for dokumentationen, herunder at forsikringsdækning efter 27 skal dokumenteres på et særligt skema. Stk. 2. Registrerede energikonsulent firmaer skal give FEM-sekretariatet underretning om alle ændringer i de forsikringsmæssige forhold omfattet af 27, som kan have betydning for overholdelsen af kravet om ansvarsforsikring. Stk. 3. Energikonsulenter og registrerede energikonsulentfirmaer skal give FEM-sekretariatet underretning om andre forhold af betydning for en bedømmelse af, om bestemmelserne om beskikkelse af energikonsulenter og registrering af energikonsulentfirmaer er overholdt. Endvidere skal der gives underretning om væsentlige ændringer i forhold, som konsulenten eller firmaet tidligere har underrettet FEM-sekretariatet om.

7 Page 7 of Energikonsulentens virksomhed efter denne bekendtgørelse omfattes af de gældende Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR). De bestemmelser i ABR, hvorefter der kan træffes aftale mellem klienten og rådgiveren om størrelsen af rådgiverens ansvar og om rådgiveransvarets forsikringsdækning, giver ikke adgang til at træffe aftale om disse forhold, hvorved klienten bliver stillet dårligere end, hvad der følger af bekendtgørelsen. Kapitel 11 Advarsler, påtale, ophør af beskikkelse og registrering 33. Energistyrelsen kan over for energikonsulenter påtale fejl og mangler i energimærkninger og andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent, samt energikonsulentens overtrædelse af forpligtelser ifølge 28, 30 og 31. Stk. 2. Energistyrelsen kan tildele energikonsulenter en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt overtrædelser som nævnt i stk. 1. I en advarsel angives, under hvilke betingelser en beskikkelse kan inddrages ved fortsatte overtrædelser. Stk. 3. Energistyrelsen kan ved en påtale eller en advarsel pålægge en energikonsulent at berigtige fejl og mangler i en energimærkning, jf. dog 29, stk. 3. Stk. 4. Påtaler og advarsler indgår i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner som nævnt i stk. 1 og 2 og 34, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen til energikonsulenten. Stk. 5. Energistyrelsen kan foretage registreringer af påtaler og advarsler til energikonsulenter. Energistyrelsen kan udtage energikonsulenter til skærpet kontrol. 34. Energistyrelsen kan inddrage en energikonsulents beskikkelse, hvis vedkommende 1) begår grove eller gentagne alvorlige fejl i forbindelse med energimærkninger eller andre ydelser, som energikonsulenten udfører i sin egenskab af beskikket energikonsulent, 2) uanset en advarsel som nævnt i 33, stk. 2, begår yderligere alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser, som er nævnt i 33, stk. 1, eller 3) ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 7 for at være beskikket som energikonsulent. Stk. 2. Inddragelse af en beskikkelse som energikonsulent kan betinges af, at nærmere angivne forhold berigtiges inden en frist, som fastsættes af Energistyrelsen, herunder 1) at energikonsulenten berigtiger fejl og mangler i en energimærkning som nævnt i 33, stk. 3, forudsat at pågældende bygning har samme ejer som på gyldighedstidspunktet for mærkningen, eller 2) at energikonsulenten gennemfører en nærmere bestemt efteruddannelse o.l. Stk. 3. Hvis en energikonsulent er beskikket i to bygningskategorier, kan Energistyrelsen i forbindelse med inddragelsen af konsulentens beskikkelse vedrørende én bygningskategori beslutte at inddrage konsulentens beskikkelse vedrørende den anden bygningskategori. 35. Energistyrelsen kan over for registrerede energikonsulentfirmaer påtale overtrædelse af forpligtelser ifølge 26, 27 og Stk. 2. Energistyrelsen kan tildele registrerede energikonsulentfirmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne overtrædelser af forpligtelser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. Påtaler og advarsler indgår i vurderingen af, om der skal anvendes sanktioner som nævnt i stk. 1 og 2 og 36, stk. 1, i 3 år regnet fra tidspunktet for meddelelsen af påtalen eller advarslen til energikonsulentfirmaet. Stk. 4. Energistyrelsen kan foretage registrering af påtaler og advarsler til registrerede energikonsulentfirmaer. 36. Energistyrelsen kan inddrage registreringen af et energikonsulentfirma, 1) hvis firmaet uanset en advarsel efter 35, stk. 2, ikke inden for en given frist berigtiger alvorlige fejl, som er påvist i advarslen, eller 2) hvis firmaet uanset en advarsel i væsentligt omfang fortsat overtræder forpligtelser som nævnt i 26, 27 og Stk. 2. Et energikonsulentfirma, hvis registrering er inddraget, kan umiddelbart ansøge om fornyet registrering. Ny registrering er betinget af, at firmaet dokumenterer, at der er taget fyldestgørende skridt til at berigtige de forhold, som har ført til inddragelse af registreringen. 37. Beskikkelsen som energikonsulent ophører umiddelbart, hvis energikonsulenten skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at vedkommende vil ophøre som beskikket energikonsulent. Hvis en energikonsulent er beskikket i to bygningskategorier, kan ophøret vedrøre kun den ene bygningskategori. Stk. 2. Registreringen som energikonsulentfirma ophører umiddelbart, hvis firmaet skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at firmaet ikke længere ønsker at være registreret som energikonsulentfirma. 38. Når registreringen af et energikonsulentfirma inddrages eller ophører, må firmaet ikke lade energikonsulenter, som er beskæftiget i firmaet, udarbejde energimærkninger for firmaet. Kapitel 12 Klageadgang 39. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af beskikkede

8 Page 8 of 9 energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klage kan indbringes af 1) ejere, jf. 1, stk. 2, nr. 6, 2) ejere af ejerlejligheder og 3) købere eller erhververe af energimærkede ejendomme eller lejligheder. Stk. 2. Klage over forhold omfattet af stk. 1 indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. 40. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet: 1) Den, der som ejer m.v. indgiver klage over energimærkninger som nævnt i 39, stk. 1, kan påklage Energistyrelsens afgørelse af klagesagen. 2) En ansøger om beskikkelse som energikonsulent kan påklage afslag på beskikkelse. 3) En energikonsulent kan påklage advarsel, inddragelse af beskikkelse som energikonsulent og afslag på ansøgning om genbeskikkelse. 4) Et energikonsulentfirma kan påklage advarsel og inddragelse af registrering. Stk. 2. Endvidere kan Energiklagenævnet behandle følgende forhold i forbindelse med en klage fra en energikonsulent over Energistyrelsens afgørelser om advarsel, inddragelse af beskikkelse og afslag på genbeskikkelse: 1) Påtaler over for energikonsulenten, jf. 33, stk. 1. 2) Berigtigelser af fejl, jf. 33, stk. 3. 3) Registreringer af fejl, jf. 33, stk. 5. Stk. 3. Energiklagenævnet kan i forbindelse med en klage fra et energikonsulentfirma over inddragelse af registrering, jf. stk. 1, nr. 4, behandle Energistyrelsens afgørelser som nævnt i 35. Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. 29, stk. 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Klager over de afgørelser, som er nævnt i stk. 2 og 3, skal indgives samtidig med, at klagen over en af de afgørelser, som Energistyrelsen har truffet efter stk. 1, nr. 3 og 4, indgives til Energiklagenævnet. Stk. 5. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse og Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 13 Tilsyn m.v. 41. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og denne bekendtgørelse. Stk. 2. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), som efter bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende energimærkningsordningen, herunder: 1) Registrerer og fører lister over beskikkede energikonsulenter og registrerede energikonsulentfirmaer. 2) Forbereder sager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende optagelse af konsulenter på optagelseskursus, beskikkelse af energikonsulenter, genbeskikkelse af energikonsulenter, inddragelse af beskikkelse som energikonsulent, registrering af energikonsulentfirmaer og inddragelse af registrering af disse, påtale og advarsel, berigtigelse af energimærkning, klager over arbejde udført af beskikkede energikonsulenter, kvalitetssikring samt henvendelser i øvrigt om energimærkningsordningen. 3) Opkræver gebyrer fastsat i medfør af 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 4) Modtager og registrerer energimærkninger samt tildeler energimærkningsnumre. 5) Modtager årlig dokumentation vedrørende energikonsulentfirmaers opfyldelse af bestemmelserne vedrørende ansvarsforsikring, momsregistrering og gæld til det offentlige. 6) Udarbejder statistik vedrørende energimærkningsordningen. 7) Gennemfører kvalitetssikring. Stk. 3. Energistyrelsen kan bemyndige virksomheder eller sagkyndige institutioner til at udtage til og udføre teknisk revision (kvalitetssikring) af gennemførte energimærkninger efter nærmere retningslinjer og anvisninger fra Energistyrelsen. Kapitel 14 Straf 42. Med bøde straffes 1) den ejer af en ejendom som nævnt i 18, stk. 1, nr. 2, som overtræder 18 om udarbejdelse af regelmæssig energimærkning, 2) det registrerede konsulentfirma, som overtræder 27 om ansvarsforsikring, 3) det registrerede konsulentfirma, som overtræder 38 ved uanset inddragelse af registreringen at lade energikonsulenter beskæftiget i firmaet udarbejde energimærkninger, eller 4) den, som afgiver urigtige oplysninger om forhold efter denne bekendtgørelse, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger til Energistyrelsen eller FEM-sekretariatet, eller undlader at afgive sådanne oplysninger. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 15 Øvrige bestemmelser 43. Energistyrelsens retningslinjer som nævnt i 10 og 31 samt standardformularer som nævnt i 8, stk. 2, sendes til

9 Page 9 of 9 energikonsulenterne og offentliggøres på elektroniske medier. 44. Dokumenter kan indsendes til Energistyrelsen og FEM-sekretariatet i elektronisk form. Dokumenter i elektronisk form skal være forsynet med en digital signatur, som udarbejdes i henhold til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service). Stk. 2. Energistyrelsen kan bestemme, at energikonsulenter skal fremsende materiale til Energistyrelsen og FEM-sekretariatet i elektronisk form, samt at energikonsulenter skal anvende digital signatur i forbindelse med elektronisk fremsendelse af materiale til Energistyrelsen og FEM-sekretariatet. Kapitel 16 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger ophæves. 46. Gyldigheden af de energimærkninger, der er udarbejdet i henhold til kapitel 3 og 4 i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger forlænges til 3 år fra datoen for energimærkningens indberetning. 47. Godkendelse af energikonsulenter efter 23 og 49 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger og godkendelse af en uddannelse efter 23, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger opretholdes. Stk. 2. Registreringer af energikonsulentfirmaer efter 29 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger er fortsat gældende, hvis firmaet inden den 1. marts 2007 indsender dokumentation til FEM-sekretariatet for, at firmaet opfylder betingelserne for registrering som nævnt i Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf eller bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, dog færdigbehandles klager til henholdsvis Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme og Registreringsudvalget for Energimærkning af Store Ejendomme efter den 31. december 2005 af Energistyrelsen. 49. Påklage af Energistyrelsens afgørelser i medfør af 42, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger skal skriftligt indbringes for Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 50. Uanset klagefristen i 39, stk. 1, forlænges klagefristen vedrørende energimærker, som er indberettet før den 1. januar 2007, således at klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest den 1. januar Energistyrelsen, den 21. december 2006 Ib Larsen Officielle noter /Hanne Windemuller 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65) og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 84 Offentligt Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1) I medfør af 16, stk. 1, 17, stk. 1 og 3, 24, stk. 1-4, 25, stk. 1, 28, 29,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer Poul

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer

Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14. 5260 Odense S. Energimærkningsnummer Energimærkningsrapport Hjalleseparken 14 5260 Odense S Gyldig fra den 10-02-2012 til den 10-02-2022 Energimærkningsnummer 10003920 1 ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION Denne rapprort indeholder konklusionen

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Orionvej 161 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juni 2015 Til den 16. juni 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Palleshøje 96 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes

Når kunden er utilfreds. Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Når kunden er utilfreds Genopfriskningskursus for energikonsulenter Januar 2014 Byggecentrum Middelfart Uffe Groes Klager over energimærkningen Bekendtgørelse BEK nr. 673 af 25/06/2012 om energimærkning

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger)...[klager] over Energistyrelsen af 22. maj 2006 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hvissingeparken 13B 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2014 Til den 19. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Parcel D Soklen 1 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. december 2013 Til den 6. december 2023. Energimærkningsnummer 311030069

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse.

Energikonsulentens kommentarer Ejendommen er et fritliggende sommerhus opført i 1969. Ejendommen benyttes til privat beboelse. SIDE 1 AF 5 Adresse: Møllevænget 5 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006934-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Skejbygårdsvej 19C 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 2013 Til den 30. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport over et nyt enfamilieshus beliggende Tagskægget 76 9380 Vestbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boliger TV-Byen - Blok B Gyngemose Parkvej 2D-F 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Vestervangsparken 16 4550 Asnæs Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2014 Til den 18. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Halfdan Rasmussens Vej 11B 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. februar 2014 Til den 20. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenhusvej 1 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. januar 2013 Til den 16. januar 2023. Energimærkningsnummer 310020789

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hjortebakken 38 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer 311061822

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ny Studstrupvej 2 a 8541 Skødstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2013 Til den 31. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holmebakken 14 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054228

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Blok B Skejbygårdsvej 19a 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juni 2013 Til den 28. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hjørnet af Søndergade 62 og Kjellerupsgade 12 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. april 2013 Til den 8. april 2023.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brydes Allé 22, 2300 København S Brydes Alle 22 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2015 Til den 10. marts

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Kærhavebakken 80 9270 Klarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. maj 2013 Til den 30. maj 2023. Energimærkningsnummer 311000921

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boligkontoret Århus, afd. 28 Lindholmvej 2 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2014 Til den 18. september

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ryesgade 50 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. december 2012 Til den 7. december 2022. Energimærkningsnummer 310016484

Læs mere