HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10."

Transkript

1 HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN L03

2

3

4 NR. 2 SALLING VINDKRAFT ApS. Liljehaven 8, Jebjerg 7870 Roslev Tlf Mobil Jebjerg, den 12. maj 2015 Team plan/plan- og Teknik Varde Kommune Bytoften Varde Indsigelse mod VVM-redegørelse, forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til lokalplan nr L03 Som ejer af de seks vindmøller ved Næsbjerg/Møgelbjerg (lokalplan nr. 72A) gør jeg gør hermed indsigelse mod VVM-redegørelsen og forslagene, der tager sigte på opførelse af en vindmøllepark ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Indsigelsen har baggrund i frygt for, at den foreslåede vindmøllepark med en afstand af helt ned til 650 m fra vore vindmøller, vil gå ud over produktionen af disse og måske medføre skærpede støjkrav. Denne frygt forstærkes af, at jeg ikke har modtaget svar på de forslag og ideer, jeg fremsendte med brev af 29. oktober 2014 i forbindelse med idefasen, ligesom ingen af forslagene er indarbejdet i miljørapporten. Den visuelle konflikt der er mellem den planlagte vindmøllepark og bl.a. de seks vindmøller ved Næsbjerg/Møgelbjerg, er fortsat til stede. Det fremgår tydeligt af flere visualiseringer, og vil kunne underbygges yderligere fra andre fotostandpunkter. Jeg skal foreløbigt kommentere nogle af visualiseringerne. Visualisering 4, Nærzone: Uanset om de to vindmølleanlæg måske kan opfattes som to adskilte anlæg, fremgår det af visualiseringen, at det visuelle billede vil være rodet og uharmonisk. Kommunen anerkender selv, at opstillingen i visse situationer kan opleves som lidt rodet. Forskelle i møllernes rotationshastighed, der kan medvirke til at anlæggene kan opfattes som to adskilte anlæg, er samtidigt med til at give et rodet og uharmonisk visuelt billede. Visualisering 10, Mellemzone: Her må stilles spørgsmål ved, om visualiseringen giver tilsvarende oplevelse, som man vil have på stedet. Med 4,4 km til den nærmeste planlagte vindmølle kan det undre, at vindmølleparken ved Møgelbjerg ikke fremstår tydeligere, da de kun står ganske få hundrede meter længere væk, og har en totalhøjde på knap 70 m. Visualisering 13, Nærzone: Ifølge VVM-redegørelsen er det vurderet, at det vil være muligt at adskille de to anlæg visuelt. Det søges underbygget med, at de nye møller vil være større og have en langsommere rotationshastighed. Vindmøllebekendtgørelsens bestemmelser opfyldes imidlertid ikke ved at det vil være muligt at adskille de to anlæg visuelt. (Min understregning). Visualiseringen giver ikke støtte for vurderingen af, at man ikke vil opleve nogen visuel konflikt mellem de nye og de eksisterende vindmøller. Tværtimod viser visualiseringen, at opstillingen af de nye vindmøller vil medføre et meget rodet og

5 uharmonisk landskabsbillede. Dette vil blive forstærkes af de markante forskelle i rotationshastighed. Også det forhold at de vindmøller, der står længst væk, opfattes som om de er nærmest, påvirker oplevelsen af landskabets proportioner på en yderst uheldig måde. Denne oplevelse vil ikke være begrænset til det angivne visualiseringspunkt. I VVM-redegørelsen står på side 11 under overskriften Landskab og visuelle forhold: De planlagte vindmøller ved Ulvemose og de tre eksisterende vindmøller ved Biltoft og seks ved Møgelbjerg vil blive oplevet i samspil med hinanden. Ja, men som det fremgår af visualiseringen, vil der være tale om et markant uharmonisk samspil. Den afsluttende kommentar om, at Det samlede indtryk af de forskellige vindmølleparker i nærhed til de planlagte vindmøller vurderes ikke at være visuelt betænkeligt er således ikke holdbar og i strid med bl.a. visualisering 13. Lokalplanen har et formål om at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. De eksisterende vindmøller, der ikke er sikret nedtagning inden for de nærmeste år, må nødvendigvis inddrages i vurdering af om dette opnås. Den åbenlyse visuelle konflikt der er med de seks vindmøller ved Møgelbjerg viser, at lokalplanens formål ikke vil være opfyldt med opstilling af de nye vindmøller før bl.a. vindmøllerne ved Møgelbjerg tages ned. Sammenfattende må på grundlag af visualiseringerne konstateres, at oplevelsen af og samspillet mellem - de seks eksisterende vindmøller ved Møgelbjerg og de foreslåede nye vindmøller vil være visuelt betænkelig set fra mange positioner og give en stærk negativ påvirkning af landskabet. Jeg er godt klar over, at jeg og andre der kommer med indsigelse kan forvente, at indsigelserne bliver afvist. På baggrund af en gennemgang af det fremlagte materiale kan jeg - som det fremgår - se, at der på flere punkter er god grund til at forvente, at Natur- og Miljøklagenævnet vil give medhold i en klage. De tilfælde hvor det i den første VVM-redegørelse er konstateret, at samspillet mellem eksisterende og planlagte vindmøller virker rodet og uharmonisk og giver en uheldig påvirkning af landskabet, forsvinder jo ikke ved at give det en lidt anderledes sproglig fremstilling. På baggrund af det hidtidige forløb, hvor man har støbt fundamenter og anlagt adgangsveje før klagesagen var afsluttet, må forventes, at Natur- og Miljøklagenævnet vil give en klage opsættende virkning. Det er ikke uden grund, at nævnet skriver i sin afgørelse, at: Såfremt vindmølleprojektet ved Ulvemose/Bækhede Plantage ønskes gennemført, må kommunen som også oprindelig planlagt overveje projektets konsekvenser for (nogle af) de eksisterende møller. Det er naturligvis helt op til kommunen og de, der står bag de planlagte vindmøller, på hvilket tidspunkt i forløbet man tager konsekvensen af en sådan overvejelse. Med venlig hilsen Jens-Ove Simonsen Salling Vindkraft

6 NR 3 BYRÅD! - I er alle udstyret med fri vilje Kommentar til artiklen Vindmøller - igen, igen! bragt i Ugeavisen Varde uge af Lasse Mortensen, Ulvemosen Hvis vi nu lige ser bort fra den negligerende rubrik, så hæfter jeg mig ved nogle bestemte ting ved en ellers temmelig ligegyldig artikel. Med udgangspunkt i Byrådsmødet 3. marts, hvor der var Kæmpevindmøller på dagsordenen, var der en kærkommen mulighed for at få vredet nogle friske nye kommentarer ud af kommunens politikere. Dog lader det ikke til, at der er opstået ny røre i den ret indspiste og kedelige andedam, hvilket kun bekræfter min allerede eksisterende opfattelse af mine såkaldte folkevalgte politikere. Desværre. Der er tilsyneladende en udbredt lyst til at holde fast med al vold og magt ved den taburet, man har fået i byrådet. Hvis dette så betyder, at man let kan træffe nogle upopulære og forkerte beslutninger i flertallets skygge, så gør de da det uden nogen form for hensyntagen til deres kommunes borgeres ve og vel. Hvorfor en udvalgsformand sætter sin lid til en VVM redegørelse, der er udarbejdet i tæt samarbejde med projektmager, er mig en gåde. Burde sådan noget ikke være uvildigt? At et andet medlem af byrådet i artiklen siger, at man ikke kan nægte en vindmølleopstiller at lave en VVM. Og det er da sikkert rigtigt. Men man behøver jo ikke følge den. Det er IKKE svært det her. Hvis en Venstrepolitiker udviser bekymring for borgene i politikerens egen kommune, så gør da noget ved det. Nu er det tid til handling. Til Venstre i Varde Kommune. I kan stadig gøre det rigtige. Lad jer ikke blænde af store forkromede planer om klimavenlig energi. I KAN sige nej til møllerne i Ulvemosen og Bækhede. Det sker der ikke noget ved. Det skulle da lige være en genvundet tro og tillid fra jeres vælgere. Jeg håber, I alle møder op med spidse ører og selvstændigt sind til borgermødet 14. april 2015 i Helle Hallerne kl. 19. Det er altid rart at kunne se den politiker, der mener, det er problemfrit at bo 600 meter fra en 150 meter høj mølle, i øjnene.

7 NR 4 Vindmølledokumentar fra Canada Kære medlem af Byrådet Her en dokumentar om vindmøllers destruktive effekt på mennesker og lokalsamfund. https://www.youtube.com/watch?v=55-jbcjtj88 Vil du virkelig pålægge os disse lidelser? Vil du virkelig pålægge dig selv dette ansvar?? Vi vil meget gerne modtage en bekræftelse på du har modtaget denne mail. Med venlig hilsen Ulvemosen/Bækhedegruppen Karsten Drøjdal

8 NR 5 Debat Norddjurs: Vindmøller kører kommunens miljøtilsyn ud på et sidespor Til Kommunalpolitikerne i Varde Kommune Med venlig hilsen Henriette Vendelbo

9 NR 6 Bækhede Plantage a/s CVR: nr Varde Kommune. Bytoften Varde. Att: Team Plan. Høringssvar til VVM Redegørelsen marts Vi fremsender hermed vores indsigelse mod opstilling af vindmøller i Ulvemosen og Bækhede plantage. Begrundelsen for indsigelsen er bl.a. hensynet til naturen samt fugle og dyrelivet og især til de mennesker som bor og færdes i dette område, samt risikoen for en stor uhensigtsmæssigt indgreb i skoven. Der foreligger på nuværende tidspunkt flere seriøse undersøgelser og beretninger som er blevet nævnt i dagspressen om mistrivsel af både fugle, dyr og mennesker, fremkommet af påvirkninger fra så store møller. Hele projektet og den farce der er opstået omkring disse planer bærer i alt for høj grad præg af en ubehersket grådighed uden hensyntagen til netop de ovennævnte forhold. Vores modstand går ligeledes på, at vi mener at VVM redegørelsen mangler en dybdegående og seriøs vurdering af en negativ effekt på fugle, vildtbestanden og dyrelivet i skoven, især på grund af den vedvarende lavfrekvente støj og skyggekast effekten. Vores frygt går yderligere på, at fugle og vildtbestanden vil blive fordrevet til andre arealer, væk fra støjkilden fra møllerne. Fordrivelse af vildt fra skoven vil for selskabet være intet mindre end en katastrofe. Bækhede Plantage har udlejet jagten til et lokal jagtselskab, selskabet bag Bækhede Plantage a/s er meget stærk afhængig af indtægten fra jagtlejen af hele skovarealet, idet skovdriften ikke kan overleve uden denne indtægt. Jagtdriften og jagttider styres af skovledelsen, så afskydning ikke får negativ indflydelse på vildtbestanden. I VVM redegørelsen står der beskrevet at Bækhede Plantage ikke er kendt for forekomster af sjældne planter og dyr, dette er faktisk direkte vildledende og i strid med sandheden, idet der findes en klar dokumentation for det modsatte som kan læses på hjemmesiden idet der er et mangfoldigt dyre og fugleliv i skoven, lige fra fasaner og til mange arter af små og sjældne sangfugle, især ved og omkring løv beplantningerne. Alt dyreliv har haft et opsving i skoven igennem de senere år og det skyldes især at ledelsen for plantagen for 40 år siden besluttede en delvis omlægning fra nåleskov til løvskov, det betyder at vi

10 her og nu har en fordeling på ca. 65% nåleskov og ca. 35% løvskov, dette er en løbende proces, og målet en ligelig fordeling af løv og nåleskov. Konsekvenserne af en måske kommende kabeltrace tværs gennem den vestlige del af plantagen, vækker også en særlig stor bekymring, idet VVM redegørelsen oplyser at Energinet.dk forbeholder sig ret til fremføring af et eller flere kabler gennem området. Det oplyses at kablerne kræver en linjeføring i et bælte på 15 meters bredde, som skal friholdes for skovbeplantninger. Her nævnes der i VVM redegørelsen at det vil være muligt at etablere tracéet som en skovsti. Vores opfattelse er, at en skovsti af denne bredde vil fremstå som en motorvej gennem plantagen, idet de eksisterende stier har en bredde på max. 5-6 meter, samtidig vil en så bred åbning gennem et skovareal øge risikoen for en voldsom stormfældning. Med Venlig Hilsen Direktionen for a/s Bækhede Plantage. Peder Jepsen

11 NR 7 INDSIGELSE "Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan L03, Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage" Til Varde Kommune Ulvemosen, lørdag 14. marts 2015 Vi gør med dette brev INDSIGELSE mod lokalplanen i Varde Kommune, der omhandler opsætningen af ti Kæmpe vindmøller i Ulvemosen og Bækhede Plantage. To begrundelser følger i ikke prioriteret rækkefølge. 1. Vi er en småbørnsfamilie, der nyder vores uforstyrrede og forholdsvist idylliske tilværelse ude på landet. Men med udsigten til opstilling af kæmpe vindmøller tæt på vores matrikel kommer der voldsomme skår i vores hverdag. Vi frygter for, hvad denne indgriben kommer til at betyde for vores liv. En ting er beregninger foretaget af en projektmager, der gerne vil have vindmøller rejst. Men en helt anden ting er reel påvirkning med lavfrekvent støj og skyggekast. Der står endda i VVM redegørelsen, at støj og skyggekast påvirker mennesker. Vi har gennem de seneste år set utallige eksempler på, hvordan naboer til kæmpe vindmøller hver dag kæmper en kamp for at få livet til at hænge sammen og ikke bryde sammen. VI vil ikke risikere, at det samme sker for vores familie. Det er os, der skal leve herude. 2. Gennem tre år er banen blevet kridtet tydeligt op. Der er ingen tvivl om, Varde Kommune er ved at begå en kæmpe fejl, fordi politikerne bliver ført bag lyset og holdt for nar af forvaltning og projektmager. Der er blevet brugt mange ufine tricks og krumspring fra European Energys side i kampen om de mange møllemillioner. Men vi bør ikke lade os føre bag lyset af et budskab om 2020 plan og grøn energi. At sætte disse møller op forurener mere end, hvis de ikke bliver sat op. De frigjorte CO2 kvoter bliver blot brugt syd for grænsen på tyske og polske kulkraftværker. Det er naivt at tro, at megavindmøller på land er en god forretning for miljøet. De eneste, der laver en god forretning er European Energy. Varde Kommune kommer kun til at stå tilbage med en lang næse og et amputeret lokalsamfund. Vi håber så inderligt, at byrådspolitikerne i Varde Kommune vågner op og ser, hvilken dårlig ide disse møller i Ulvemose og Bækhede er. Det er ikke for sent at sige NEJ TAK. Med venlig hilsen Madeleine og Lasse Mortensen Vardevej 48, Ulvemosen 6818 Årre

12 NR 8 Indsigelse Til Teamplan i Varde Jeg vil gerne igen gøre indsigelse på opstilling af 10 store møller i Ulvemosen og Bækhede. 1. Jeg vil på kraftigste gøre indsigelser på, at man opstiller møller før det er undersøgt, om man bliver syg af at bo tæt på møller. Jeg mener at man skal afvente den pågående undersøgelse før man vedtager noget!!!! 2. Jeg vil foreslå at mølleopstillerne opkøber de ejendomme som ligger inden for 1500 m zonen til en ejendomsvurdering, som er fastsat af en uvildig ejendomsmægler, så bliver man da ikke syg. 1. Alternativ kunne være: vi har fået vores ejendom vurderet før møllesagen, og mener derfor : hvis ejendommen får en dårligere vurdering p.g.a. møllerne, skal mølleopstillerne dække differencen. 2. For øvrigt bør det ikke være muligt, at værditabsmyndigheden har fastsat værditab af vores ejendom, uden vi var til stede. Værditabet burde også foretages af en uvildig ejendomsmægler, da det dem som kender markedet!! 3. Set med mine briller burde hele sagen stoppes! Der er ingen i Varde kommune som får glæde hverken af møllerne eller det økonomiske. De beløb, som møllerne giver i afkast, kunne have været en rigtig god forretning for Varde kommune. Til sammenligning : møllerne på Hvide Sande Havn!!!!!!!!! Med venlig hilsen Preben Kristensen Ulvemosevej Varde

13 NR 9 Høringssvar: Nabobolig R Ulvemosevej 6 Bemærkning til VVM redegørelse og Miljørapport Rev 1 Dato 2015/01/18 Side 162 og 163: Tabel over naboboliger R: Ulvemosevej 8 uoverensstemmelse med kortet R: Ulvemosevej 6 Hvad er afstanden fra vor bolig til mølle 1? Indsigelse: I forlængelse af min indsigelse Sundhed: Det er dejligt at bo i en kommune, som gør meget for indbyggernes sundhed Derfor mener jeg: 1) Man bør afvente den pågående undersøgelse af eventuelle sammenhænge mellem vindmøllestøj og helbredseffekter (side 200) og ikke fortsætte mens undersøgelsen pågår (side 201) Grøn energi også fra vindmøller er godt for natur, miljø og mennesker Men skal ikke være på bekostning af menneskers sundhed de mennesker som er nabo til kæmpevindmøller I rapporten fra GTS-Instituttet Delta (kilde 6 som vi ikke har adgang til) skrives på side 201: Søvnforstyrrelser kan forekomme Der er fundet signifikante sammenhænge mellem stresssymptomer og støjgener. Der er konstateret sammenhæng mellem støjgener og stresssymptomer Vurderingen forstår jeg ikke 2) Man skal sørge for en afstand af minimum 1500 m fra nærmeste kæmpevindmølle F.eks. i mere øde og ubeboede egne af kommunen eller opkøb af boliger indenfor denne radius Delta har på borgermødet i Næsbjerg 10. okt vist, at afstanden (sammen med flere faktorer) har stor betydning for lydens påvirkning! Og på borgermødet i Hellehallen fik vi at vide at ca. 10% af naboer til kæmpevindmøller (indenfor en radius af (var det 1500 m?) ) er generet af støj herfra Økonomi: 3) Mistet skattegrundlag til Varde Kommune Det er ærgerligt, at det ikke bliver en virksomhed, hvis afkast og skattegrundlag forbliver lokalt i Varde Kommune. Vi læser jo i Jydske Vestkysten i dag , at Lars Buch udtaler, at det er svært at tiltrække ny virksomheder til Varde Kommune.

14 Her er netop en ressource, nemlig vinden, som kunne have givet et godt skattegrundlag her i Varde Kommune. Med venlig hilsen Anna K B Kristensen Ulvemosevej Varde Tlf Mail

15 NR 10 Hej Tove Wolf På mødet i Helle Hallerne den 14/ sagde du at Varde kommune ville kontrollere støj og skyggekast og hvis lovkravene ikke vil blive overholdt ville i stoppe møllerne, indtil kravene kan opfyldes. Vi vil gerne have på skrift, at dette vil blive overholdt og at i holder det i lovede på mødet. Altså et Garanti bevis fra jer. Venlig Hilsen Søren Seested Egebjergvej Årre

16 NR 11 Vindmøller Ulvemose - Bækhede Til byrådspolitikerne i Varde kommune. Vi driver en minkfarm på Vestervangvej 4 ca meter fra de planlagte vindmøller. Vi har en kollega der bor i Vildbjerg. Han har fået stillet 140 m høje vindmøller op ca. 500 m fra hans farm. Det har fået fatale konsekvenser for ham. Konsekvenserne er at han kun kan parre 50% af tæverne ( normal er 96% ) og af de 50% parrede tæver er der en gold procent på 22 ( normal 8% ). Tæverne bliver stressede og bider hvalpene ihjel. Hvis der sker det samme for os som for ham, er vores minkfarm lukket inden for 2 til 3 år. Enten af os selv, p.g.a. det ikke kan løbe rundt rent økonomisk, eller af fødevaredirektoratet, med dertil hørende bøder. Vi medsender et link, hvor i kan høre hvad der er sket hos Kaj Bang Olesen. Nu tænker i jo nok, hans farm ligger 500 m fra og vores 1200 m, ja men kan i garantere, at det samme ikke sker for os? Vi håber, at i denne gang undersøger, hvilke konsekvenser det vil have for husdyr, og for vores vedkommende mink, inden i giver tilladelse til opførsel af vindmøllerne. I vores tilfælde er dyrenes velfærd i første række. Hvad vi selv kommer til at leve under i anden række. Dette er vores erhverv og eksistens i vælger at spille hasard med. PS. Problemerne er de samme for Kaj Bang Olesen i år (2015) Med venlig hilsen Fra en meget frustreret pelsdyravler. Birgitte og Jens Møller Vestervangvej 4 Næsbjerg 6800 Varde

17

18

19 NR 13 Kære politikere Vi prøver lige igen igen Vi er dybt chokerede og meget frustrerede over, at man som byrådspolitiker i Varde Kommune ingen empati og medfølelse har overfor sine borgere, omkring opsætning af Kæmpe Vindmøller i Ulvemosen. Har i overvejet hvordan i personligt ville agere hvis det var jer der blev ramt på jeres bopæl. Vi er meget nervøse for det sundhedsmæssige, som vi ved, at I i Byrådet slet ikke kender konsekvenserne af. Hvorfor har i så travlt?? få det nu undersøgt til bunds inden I tager jer en forhastet beslutning som I så senere fortryder I har masser af tid. Andre kommuner fravælger opsætning af vindmøller men Varde kommune går sine egne vegne uden nogen medindflydelse fra borgerne. På borgermødet i Helle Hallen, ( denne gang sad der dog et Panel, som forsøgte at svare på spørgsmål) I har åbenbart lært lidt af alle jeres fejl i forhold til sidste gang. Men det virker meget som om på dette møde, at i allerede har taget beslutningen omkring at de møller skal op, koste hvad det vil! Hvorfor er det os borgere som hele tiden skal stille spørgsmål ved fejl og mangler fra Bygherre osv. Det må da være Jer, som folkevalgte politiker som burde gøre dette, vi bliver nærmest gjort til syndebukke, fordi at vi stiller de spørgsmål som i åbenbart ikke er kompetente nok til at stille. I beklager jer i avisen om at i bruger 48 timer i ugen på at besvare spørgsmål, selvfølgelig stiller vi mange spørgsmål, med alle de fejl I har lavet i dette projekt havde det været i en privat virksomhed havde i alle været fyret. Det er rystende at vi som borgere skal kunne se dette fra sidelinjen foregå. Vi forventer jo at i som tilsyns myndighed på dette projekt vil garantere at møllerne ikke støjer mere end det tilladte og at de ikke skader vores familie og hvis de gør. Hvad vil i som kommune så gøre? Vi har bygget nyt hus herude for 3 år siden, har to drenge på henholdsvis 4 og 7 år som går i børnehave og skole i Næsbjerg,er aktive i NRUI osv, Vi er bare en af mange familier herude. Hvad hvis vi ikke kan bo herude mere, så er I med til at lukke Børnehave og Skole ved at affolke området. Så forstår man godt når i skriver i diverse aviser, at det er svært at tiltrække nye tilflyttere til Varde Kommune, jeg skal ikke anbefale folk at flytte til Varde Kommune med den empati i har overfor jeres borgere. Få stoppet projektet, som de gør i mange af de omkring liggende kommuner, de tænker sig om, lytter og støtter deres borgere frem for at modarbejde dem. Med venlig hilsen Gitte og Kenneth Søndergård Ulvemosevej Varde

20 NR 14 Varde 3.maj Indsigelse mod de 10 kæmpemøller ved Ulvemosen / Bækhede plantage. Jeg er født og opvokset på Vardevej 15. hvor der er opsat 10. møller mod syd, vest og øst, for Vardevej 15. deraf 4 store møller, efter den nye orden bliver de nedtaget. Jeg har boet på Egebjergvej 4. i 35 år med min familie og har stor tilknytning dertil i dag. Jeg synes det er en stor skandale at oprette de 10. kæmpe møller nord for Egebjergvej. De vel blive til stor gene for de mennesker der bliver naboer til møllerne det gælder også husdyr de vilde dyr, de små frøer i søerne, flagermus, svaner og ænder der besøger dem, og naturen der omkring som vi alle skal værne om. De vil alle blive ramt af dem. De tre kirker Næsbjerg, Årre og Rousthøje vil uden tvivl blive berørt af støjen som kan høres 2. km fra dem. Man forstår ikke at Varde kommune vel oprette disse møller hen over hovedet på de berørte mennesker, har i da ikke noget forståelse for dem, der er også børn iblandt dem, der kommer til at leve med de gene det giver. Der bliver ellers talt meget om at bevare, naturen i Varde kommune og så ødelægger i det her. Vilde i selv ønske at få en mølle i jeres baghave. Der er store problemer med støjmålinger som kommunen ikke kan svare på. Det burde beregnes ude ved dem der bliver naboer og ikke ved møllerne. Ud på havet med dem. Venligst. Jens Seested Kærsangervej 8. Varde.

21 NR 15 I forbindelse med planerne om opstilling af vindmøller i Ulvemosen og Bækheden gør vi hermed indsigelse. Vi finder det dybt bekymrende, at Varde Kommune har i sinde at opstille 10 kæmpevindmøller på et meget tyndt grundlag. Uden at have vished om, hvad disse vindmøller kan gøre ved naboernes sundhed arbejder kommunen videre. Vi mangler dokumentation for, at møllernes tilstedeværelse ikke skader. Vi er bekymrede for, at vores private ejendomsværdi falder som følge af, at ingen vil flytte ind et sted, hvor naboen er 150 meter høj og larmer lavfrekvent. Vi bliver stavnsbundet til vores hjem uanset hvad. Desuden bekymrer det os, hvad der vil ske med naturen i nærområdet, når så store elementer går ind og bryder harmonien. Vi ser frem til en bekræftelse af denne mail. Mvh Madeleine og Lasse Mortensen Vardevej Årre

22 NR 16 Indsigelse mod opsætning af 10 kæmpevindmøller i Ulvemosen og Bækhede. Vi finder det ganske uforsvarligt at opsætte kæmpevindmøller i ovennævnte område, da det gøres uden videnskabelige undersøgelser om de skadelige helbreds- virkninger på vindmøllenaboerne. Dette må ses som en klar overskridelse af Århuskonventionen og maskindirektivet. Vi i Varde Kommune bydes også ringere sikkerhed overfor støjpåførte sygdomme, da andre kommuner afventer undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse. Socioøkonomisk skaber en eventuel opsætning af kæmpevindmøllerne også et vindmølleproletariat, så egnen vil forvandles til et udtalt udkants Danmark. Landskabsarkitektonisk set vil vindmølleområdet blive en sand øjenbæ, der vil dominere det flade vestjyske område i en grad, så man associerer en kulisse fra Star Wars. Bjørn Paulsen og Anne-Marie Hansen Vardevej 36, Rousthøje 6818 Årre

23 NR 17 Indsigelse mod vindmøllerne i Ulvemosen/bækhede plantage Rousthøje, I forbindelse med Varde Kommunes ønske om at opføre kæmpe vindmøller i Ulvemosen/Bækhede plantage, ønsker vi at gøre indsigelse mod dette. Indsigelsen begrundes med manglende viden og dokumentation for, at vindmøllerne ikke kan være skadelige for mennesker der bor i umiddelbar nærhed af disse. Ligeledes mangles der informationer om, hvorvidt kommunen forholder sig til den ejendomsværdiforringelse som vores bolig er genstand for, i så fald vindmøllerne opføres. Ydermere udtrykkes frustration over, at den natur som vi elsker at bo i, vil blive maltrakteret af de kæmpe store vindmøller, som vil kunne ses på meget lang afstand. På vegne af Ditte og Kurt Hansen Egebjergvej Årre

24 NR 18 I 1997 købte jeg vardevej Årre, det var en faldefærdig, idyllisk gammel ejendom som lå helt perfekt, langt fra trafik, larm og spektakel. Siden dengang har jeg brugt alt min tid og penge på at bygge et lille paradis. Jeg mødte min kone i 2006, sammen har vi 3 små børn, udover det har min kone 2 og jeg 3 børn fra tidligere forhold. Mølle nr 1 vil stå 668m fra os og mølle nr 2 ikke meget længere væk, så vi vil få næsten 10 timers skyggekast pr dag plus konstant støj. Vores lille paradis er blevet fuldstændig smadret. Aldrig nogensinde mere, vil vi kunne sidde og nyde morgensolen i gårdspladsen. Min kone er ansat som dagplejemor i varde kommune, flere af forældrene har fortalt at de vil vælge minkone fra som dagplejemor, altså hvis møllerne kommer op. Så ikke nok med at vi skal leve med støj og skyggekast, vil min kone måske miste hendes arbejde og vores ejendom vil være usælgelig. 4/ Jesper Junge.

25 NR 19 Naturstyrelsens bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 17 (med supplerende VVM,redegørelse) og lokalplanforslag L03, Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage Til: Varde Kommune Team Plan Bytoften Varde Naturstyrelsen bemærker følgende til de i emnefeltet nævnte planforslag: Der er kun udført én lytteperiode, hvor der normalt anbefales mindst to lytteperioder (adskilt i tid) i yngleperioden. Dermed kan der være usikkerhed i forhold til, om forekomsten af flagermus i området er tilstrækkeligt afdækket. Der er kun foreslået afværgeforanstaltninger for så vidt angår mølle 10, selvom der er konstateret flagermus i forbindelse med lytteundersøgelsen ved de øvrige 9 møller. Naturstyrelsen lægger til grund, at baggrunden herfor er, at der er foretaget en vurdering af, at eventuelle drab af de observerede flagermusarter ved de øvrige 9 møller ikke vil påvirke de relevante bestande negativt, og at der således ikke er behov for afværgeforanstaltninger for så vidt angår disse øvrige 9 møller. Med venlig hilsen Torsten Oster Schmidt Fuldmægtig Tværgående Planlægning Dir tlf.: (+45) Haraldsgade 53 DK, 2100 København Ø Tlf.: (+45)

26 Varde Kommune Plan- og Teknikudvalget Bytoften Varde Vedr. Indsigelse til VVM-redegørelse for vindmølleprojekt ved Ulvemose og Bækhede Plantage 3. maj 2015 Vi, som ejere af ejendommen Skovvej 15, 6818 Årre, er stærkt bekymrede over opsætningen af vindmøller i vores område. Som projektet ser ud ifølge redegørelsens s vil vi få udsigt til 7 møller, hvoraf især 3 vindmøller er placeret ret tæt på ejendommen. Den ene (nr. 7) er placeret ca. 800 m fra ejendommen, den anden (nr. 8) er placeret ca. 600 m fra ejendommen og den tredje (nr. 9) er placeret ca. 800 m fra ejendommen. På nedenstående kortbilag 1 (udarbejdet af European Energy) er de vist som mølle nr. 7, 8 og 9. Af nedenstående kort fremgår endvidere, at vores ejendom ligger umiddelbart i nærheden af grænsen for lavfrekvent støj (blå linje). Hvilken påvirkning har det for vores helbred? Det synes vi er meget bekymrende. Kortbilag 1

27 På kortbilag 2 (udarbejdet af European Energy) fremgår det, at vores ejendom ligger imellem de 2 grænsemålinger for støj. Vi vil ifølge kortet dagligt blive udsat for støj mellem 39 db (blå linje) og 44db (rød linje). Det synes vi er meget bekymrende. Kortbilag 2 På kortbilag 3 (udarbejdet af European Energy) samt tabel 7.4-1, s. 187 og figur 7.4-2, s. 189 i VVM-redegørelsen fremgår det, at vi i perioden fra april til september (i den tidligere redegørelse stod der fra april til oktober) vil blive generet af skyggekast fra de nærliggende møller fra sidst på eftermiddagen til solen går ned eller i alt 12 timer og 13 min. Vi er dog bekymrede for om beregningen er korrekt, idet vi kan se med egne øjne samt jf. den tidligere redegørelse, at det primært vil være mølle 7 der giver skyggerefleksioner, men i den nuværende redegørelse, figur s. 189, er det markeret som om det er mølle 8, der giver de fleste refleksioner (se signaturforklaringer s. 191). Hvorfor forskellen? Hvordan kan vi så stole på beregningerne? I redegørelsen s. 187 står følgende: Skovvej 15, der er beliggende syd for møllerne udsættes for skygge i de sene aftentimer i perioden fra april til september. Skyggen kan virke generende, da man i sommermånederne typisk anvender udendørs opholdsarealer meget om eftermiddagen og

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Kæmpevindmølle i Solbjerg

Kæmpevindmølle i Solbjerg Kæmpevindmølle i Solbjerg Dagsorden den 9.9.2010 (ca. tidsangivelser): 19:00 19:15 Velkomst og introduktion v. Gunner Thomassen 19:15 19:45 Regler omkring placering af vindmøller kommunalplanen v. Afdelingsarkitekt

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen

Dagsorden. v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen Dagsorden Vindmølleplanen - en bunden opgave v/ Borgmester Kirsten Terkilsen Vi har travlt, og tænker os om her er tidsplanen v/ Udvalgsformand Peter Sigtenbjerggaard Vi kan ikke planlægge vindmøller alle

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 17. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kikkenborgvej 10. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kikkenborgvej 10, 7570 Vemb, matrikel 45 Møborg Ejerlav, Møborg og matrikel 21 Skalstrup By, Nees som følge af opstilling af vindmøller ved

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Pr. e-mail Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Att.: Jeanette Jeppesen Paulex-advokater ApS (Binavn)

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Sneserevej 28, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Denne hvidbog gengiver i lettere redigeret form alle de bemærkninger, der er modtaget i forbindelse med den offentlige høring.

Denne hvidbog gengiver i lettere redigeret form alle de bemærkninger, der er modtaget i forbindelse med den offentlige høring. Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indsigelser og øvrige bemærkninger til planerne om vindmøller ved Turebylille - Forslag til Lokalplan 1200-36 - Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Kommunernes vindmølleplanlægning - set fra et borger-perspektiv

Kommunernes vindmølleplanlægning - set fra et borger-perspektiv Kommunernes vindmølleplanlægning - set fra et borger-perspektiv En interviewundersøgelse i to kommuner Februar 2013 Udført for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen af Direktør Anne Tortzen, Center for

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Fogh-Andersen advokatfirma aps

Fogh-Andersen advokatfirma aps H A S T E R Sendt pr. mail til: post@frederikshavn.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Samtlige medlemmer af Økonomiudvalget-tillige sendt direkte til disse Dato: 18. marts

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Fremtidens Energilandskab

Fremtidens Energilandskab Fremtidens Energilandskab Anbefalinger til politikerne i Skive Kommune fra lokale arbejdsgrupper INDLEDNING SEPTEMBER 2015 ARBEJDSGRUPPER FORMULERER ANBEFALINGER OM FREMTIDENS ENERGILANDSKAB I KÅSTRUP

Læs mere