Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note"

Transkript

1 Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede levetid. For at kunne skønne over disse kontantbeløb kræver det en forståelse for, hvorledes en virksomhed skaber værdi samt hvorledes denne værdi returneres til investorerne. I denne note tegnes et billede af virksomheden som en værdigenerator, der skaber værdi gennem at kombinere forskellige ressourcer i virksomheden med de ansattes og ledelsens ekspertise til salgbare produkter og tjenesteydelser. Noten indleder med at give et billede af virksomheden og dens investorer. Investering i virksomheder repræsenterer fordringer på virksomhedsaktiviteter, hvorfor værdiansættelse af disse fordringer må begynde med en analyse af virksomhedens underliggende aktiviteter. En virksomhed gennemløber tusindvis af transaktioner, hvorfor der er behov for på systematisk vis af transformere den reelle økonomiske aktivitet til brugbar information, der giver investorerne mulighed for at bestemme, hvor succesfuldt ledelsen har forvalter deres ressourcer samt, hvorledes fremtiden vil tegne sig for virksomheden. Som gennemgået i bogens kapitel 4 tilvejebringer årsregnskabet denne information gennem et sæt principper og målingsmetoder, der kombineret med de finansielle opgørelser på et givent tidspunkt giver en summarisk opgørelse af virksomhedens økonomiske ressourcer og forpligtelser samt hvordan disse over tid har ændret sig som følge af virksomhedens aktiviteter. Det er vigtigt at påpege, at et givent sæt af regnskabsprincipper kan være mere eller mindre velegnet til at afspejle den økonomiske virkelighed, men det kræver, at der er et regnskabssystem til at organisere informationen, såfremt den skal være til nytte for investorerne. Det officielle årsregnskabs finansielle opgørelser afbilleder som bekendt beholdninger og strømme. Vi viser, hvorledes virksomhedens finansierings-, investerings- og driftsaktiviteter kan beskrives gennem beholdninger og strømme samt at denne afbildning danner udgangspunkt for analyse af værdiskabelsen i en virksomhed. Desværre udarbejdes de finansielle opgørelser i det officielle årsregnskab ikke i en form, der klart giver det billede vi ønsker at tegne i forbindelse med værdiansættelse. For at øge fokus reformulerer vi derfor opgørelserne i kapitel 6 på en måde, der tilretter dem med virksomhedens aktiviteter. Denne reformulering tjener til at klargøre opgørelserne til analyse af rentabilitet og vækst, der følger i kapitel 7. Det er vigtigt at fremhæve, at nærværende note primært drejer sig om design. I bogens kapitel 6 anvendes skabelonen på virkelige virksomheder, der bringer liv i analysen. 1

2 Virksomheden og dens investorer. Når individer eller finansielle institutioner investerer i virksomheder giver de afkald på kontanter i håb om at modtage større betalinger fra virksomheden i fremtiden. En investering giver investor en fordring på virksomheden om ret til fremtidige betalinger. Fordringen kan være en formaliseret kontrakt (f.eks. en låneaftale med banken), der typisk ikke er omsættelig eller et værdipapir, der kan handles på kapitalmarkederne (f.eks. aktier og obligationer). Fordringer på virksomheder spænder fra simpel egenkapital og gæld til mere komplicerede fordringstyper såsom konvertible obligationer, tegningsretter mv. Egenkapital er den vigtigste fordring, og værdien af egenkapital har analytikernes specielle opmærksomhed. Egenkapital repræsenterer ejernes fordring på virksomheden, og er en residualfordring i den forstand, at der først modtages betalinger efter alle øvrige fordringshavere er betalt. Figur 1 afbilder långivere og aktionærer samt pengestrømme mellem dem og virksomheden. Långiverne (banker, realkreditinstitutter, obligationsindehavere m.fl.) yder virksomheden lån til gengæld for en fordring på betaling i form af renter og afdrag. Aktionærerne tilfører kontanter til gengæld for aktier i virksomheden, der giver dem ret til betalinger i form af udbytte eller et beløb i tilfælde af, at virksomheden tilbagekøber aktierne (aktietilbagekøb). Når en virksomhed optager lån eller udsteder aktier sker dette via kapitalmarkedet. Kapitalmarkedet kan være en formel organiseret børs, hvor offentligt noterede virksomheder handler (som f.eks. NASDAQ OMX) eller et uformelt marked, der involverer finansielle formidlere såsom banker, ventureselskaber mv. Fordringshaverne kan også sælge deres fordringer i kapitalmarkedet, hvis de ønsker at afhænde deres investering. I så fald sælger de til sekundære investorer og modtager som vist i figuren betaling i bytte for at give afkald på deres fordring til nye investorer. Det fremgår af figuren, at betalinger til fordringshaverne både kommer fra virksomheden og fra salg af fordringer i kapitalmarkedet. For aktionærerne kommer disse betalinger i form af udbytte fra virksomheden samt betalinger fra salg af aktier; enten til virksomheden i forbindelse med et tilbagekøb (hvor virksomheden tilbagekøber aktierne) eller til andre investorer på aktiemarkedet. Långivere modtager renter og tilbagebetaling af hovedstolen enten ved at virksomheden indfrier lånet førtidigt eller ved udløb eller gennem at sælge fordringen i obligationsmarkedet. Værdien af en fordring handlet i kapitalmarkedet er baseret på de forventede betalinger, som virksomheden til syvende og sidst vil betale fordringshaveren, hvorfor virksomheden i figuren fremstilles som en værdigenerator. Långiverne ønsker, at der bliver skabt tilstrækkelig værdi til at dække renter og afdrag. Aktionærerne, der får den tilbageværende værdi efter betaling til 2

3 Virksomheden: Værdigenerator Kapitalmarkedet: Investorer: Investorer: Fordringshavere Fordringshavere Låntagning Renter og afdrag Långivere Betaling fra salg af gæld Sekundære långivere Drifts aktiviteter Finansieringsaktiviteter Investeringsaktiviteter Kapitalindskud Udbytte og aktietilabgekøb Aktionærer Betaling fra salg af aktier Sekundære aktionærer Figur 1 Virksomheden, dens fordringshavere samt kapitalmarkedet. långiverne ønsker, at virksomhedsledelsen stræber efter at skabe mest muligt værdi for derved at øge værdien af deres fordringer. Det gælder altid, at værdien af fordringerne tilsammen udgør virksomhedsværdien: Virksomhedsværdi = Værdi af egenkapital + Værdi af gæld (1) Denne værdirelation fortæller, at den samlede værdi som virksomheden skaber, skal fordeles blandt de forskellige fordringer på denne værdi. I forbindelse med værdiansættelse kan vi vælge at værdiansætte virksomheden og opdele denne værdi blandt fordringshaverne eller vi kan vælge at værdiansætte fordringerne, hvis sum udgør værdien af virksomheden. Virksomhedsværdien benævnes ofte enterprise value. Virksomhedsaktiviteter. Virksomheder eksisterer for at implementere specifikke mål og missioner, der er nedskrevet i en såkaldt forretningsplan, der beskriver virksomhedens vision og strategi for dens aktiviteter. Virksomhedsledelsen er ansvarlig for at anskaffe produktive og finansielle ressourcer fra ressource- 3

4 og kapitalmarkederne og anvende disse til at skabe værdi for virksomhedens aktionærer. Værdi skabes når virksomheden opnår et afkast på sine investeringer, der overstiger kapitalomkostninger. Ledelsen formulerer virksomhedens strategier for at nå dette mål og implementerer dem gennem virksomhedsaktiviteter. For at kunne vurdere værdien af virksomheden er det nødvendigt at forstå disse aktiviteter. Virksomhedsaktiviteter kan opdeles i tre brede kategorier, der er generiske for alle virksomheder: driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter,. Hver af disse kategorier beskrives nedenfor. Driftsaktiviteter. Virksomheder skaber normalt værdi gennem at forsyne kunder med varer og tjenesteydelser, som de (forhåbentlig) betaler for. Så længe den modtagne værdi fra salget overstiger den værdi, der er medgået til at tilvejebringe varerne og tjenesteydelserne skabes der værdi. Driftsaktiviteter er aktiviteter, som er direkte relateret til tilvejebringelsen af varer og tjenesteydelser til kunderne. I en transportvirksomhed for eksempel er pålæsning, transport og aflæsning af varer for kunderne eksempler på driftsaktiviteter. Eventuel opmagasinering og udpakning er også driftsaktiviteter, eftersom de er en del af den samlede servicepakke, som en transportvirksomhed tilbyder sine kunder. Driftsaktiviteterne er med andre ord enhver virksomheds levebrød og de primære aktiviteter, hvorigennem virksomhedens ejere håber at opnå et afkast på deres investering. Investeringsaktiviteter. Så godt som alle virksomheder må foretage investeringer i produktionskapacitet før de kan begynde af forsyne kunderne med varer og tjenesteydelser. For eksempel behøver en transportvirksomhed garageanlæg og lastbiler. Køb og salg af økonomiske ressourcer, som tilvejebringer produktionskapacitet, benævnes investeringsaktiviteter. Vi definerer investeringsaktiviteter med hensyn til arten af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden er i markedet for at tilvejebringe. Såfremt virksomheden er i markedet for at sælge lastbiler, da er købet af en lastbil en driftsaktivitet. Er virksomheden imidlertid i markedet for at sælge transportydelser, da er købet af en lastbil en investeringsaktivitet, fordi den tilvejebringer den nødvendige kapacitet for at kunne transporterer kundens varer. Fordi investeringsaktiviteterne involverer investeringer i driften er det normalt at benævne investerings- og driftsaktiviteterne samlet under ét som virksomhedens driftsaktiviteter. Finansieringsaktiviteter. En virksomhed behøver finansiering for at kunne realisere sin forretningsplan. For at kunne anskaffe de nødvendige ressourcer til at kunne udøve drifts- og investeringsaktiviteter behøver virksomheden kapital. Virksomhedens ejere tilvejebringer startkapitalen 4

5 i håb om, at virksomheden vil afkaste et konkurrencedygtigt afkast på deres investering. Såfremt en virksomhed udelukkende var finansieret med egenkapital og med det samme udbetalte hele den skabte nettopengestrøm fra dens drifts- og investeringsaktiviteter tilbage til ejerne, vil finansieringsaktiviteterne bestå af disse simple transaktioner mellem virksomheden og dens ejere. I praksis benytter virksomheder sig imidlertid af mange andre finansieringskilder herunder gæld, tegningsretter etc. Samtidig gælder, at virksomheden ikke med det samme behøver at udbetale hele den skabte nettopengestrøm fra dens drifts- og investeringsaktiviteter, men kan vælge at investere dele af beløbet i finansielle aktiver såsom statsobligationer m.v. Finansieringsaktiviteter inkluderer alle sådanne transaktioner. Adskillelsen mellem finansieringsaktiviteter og driftsaktiviteter er vigtig for analytiker, fordi finansieringsaktiviteterne (typisk) ikke skaber værdi, medens driftsaktiviteterne gør. En virksomheds driftsaktiviteter involverer transaktioner i produkt- og faktormarkederne gennem at handle med kunder og leverandører, mens finansieringsaktiviteter involverer transaktioner i kapitalmarkederne for at rejse kapital til brug i driften og tilbagebetale investorer. Finansieringsaktiviteterne skaber ikke værdi, idet udstedelse og amortisering af obligationer til markedsværdi, udstedelse og tilbagekøb af aktier til markedsværdi samt betaling af renter og udbytter er aktiviteter med en nutidsværdi på nul. 1 Desværre foretager de officielle finansielle opgørelser ikke en klar adskillelse med drifts- og finansieringsaktiviteter, hvorfor analytiker ikke kan få et klart billede af virksomhedens værdiskabelse. En forståelse for disse virksomhedsaktiviteter er grundlæggende for at kunne forstå værdiskabelsen i en virksomhed. I figur 1 ovenfor blev disse aktiviteter afbilledet som ugennemsigtige vinduer i figuren. Da analytikere og investorer ikke kan se, hvad som finder sted inde i virksomheden - med mindre de er deltagende ejere, forlader de sig på, at årsregnskabets finansielle opgørelser skal afsløre værdiskabelsen. Så udover at forstå, hvorledes en virksomhed skaber værdi er det nødvendigt at forstå, hvorledes ovenstående aktiviteter afsløres (eller ikke afsløres) i de finansielle opgørelser. Det er værd at gentage, at vores mål er at forstå og skønne over en virksomheds økonomiske aktivitet over tid, så vi kan bestemme dens værdi. 1 Undtagelser forefindes selvfølgelig: ledelsen kan opfatte markedsprisen på obligationer eller aktier som værende forkert prisfastsat og værd af handle med. Imidlertid er virksomheder typisk ikke i markedet for at handle med deres gældsinstrumenter eller aktier. 5

6 Virksomhedsaktiviteter og pengestrømme I figur 1 ovenfor afbillede vi transaktioner mellem virksomheden og dens aktionærer og långivere. Virksomheden blev imidlertid efterladt som en black box, hvorfor formålet nedenfor er at åbne boksen. Figur 2 begynder med at udfylde billedet og færdiggøres i figur 3 og figur 4. Figur 2 er lig med figur 1 ovenfor, hvor pengestrømme til og fra virksomheden og dens långivere og aktionærer er afbildet. Pengestrømmene til og fra långiverne og virksomheden er blevet reduceret til en netto pengestrøm, netto gældsfinansieringspengestrøm, benævnt F i figuren. Det er en netto pengestrøm til långivere, hvilket dækker over betalinger til långivere i form af renter og afdrag fratrukket provenu fra låntagning. Tilsvarende dækker nettodividende til ejerne (d i figuren) over betalinger til ejerne i form af udbytte og aktietilbagekøb fratrukket beløb indbetalt ved kontantindskud. Transaktioner mellem disse fordringshavere og virksomheden udgør Virksomheden Kapitalmarkederne Netto finansielle aktiver (NFA) F d Långivere og låntagere Aktionærer Finansieringsaktiviteter F = nettopengestrøm til og fra långivere/låntagere d = nettopengestrøm til ejrene NFA = Nettofinansielle aktiver (kan være negativ, hvis låntagningen overstiger långivningen) Figur 2 Pengestrømme mellem virksomheden og fordringshavere i kapitalmarkedet. virksomhedens finansieringsaktiviteter gæld- og egenkapitalfinansiering og finder sted i kapitalmarkedet, hvor virksomheden og fordringshaverne handler. Ved virksomhedens etablering får den tilført kontanter fra ejerne i form af et kapitalindskud. Kontanter er et ikke-produktivt aktiv så frem til det tidspunkt, hvor ledelsen anskaffer ressourcer til produktion sættes de på rente gennem at investere dem midlertidigt i obligationer eller andre rentebærende aktiver, benævnt finansielle aktiver (FA). Finansielle aktiver købes på kapitalmarkedet fra udstedere af obligationer (f.eks. staten, realkreditinstitutter eller andre virksomheder) og andre rentebærende fordringer (f.eks. indskudskonti i banker). Køb af finansielle 6

7 aktiver er ligesom udstedelse af gæld en finansieringsaktivitet. Der er tale om långivning snarere end låntagning, men begge aktiviteter beløber sig til at købe eller sælge finansielle fordringer i kapitalmarkedet. En virksomhed optræder som långiver, når den har overskydende likviditet, som den køber finansielle aktiver for; mens den optræder som låntager, når den har behov for likviditet, og optager gæld. I det første tilfælde holder virksomheden finansielle aktiver, og modtager indbetalinger i form af renter og afdrag. I det andet tilfælde holder virksomheden finansielle forpligtelser (FF), og foretager udbetalinger i form af renter og afdrag. I det første tilfælde udgøres netto pengestrømmen, F, af udbetalinger til køb af finansielle aktiver fratrukket modtagne betalinger fra at holde/afhænde investeringerne. I det andet tilfælde består netto pengestrømmen, F, af indbetalinger fra lånoptagning fratrukket beløb udbetalt til långiverne. Virksomheder optræder ofte i rollen som långiver og låntager på samme tid, hvorfor de på et givent tidspunkt holder både finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Er de finansielle aktiver større end de finansielle forpligtelser, holder virksomheder netto finansielle aktiver, som vist i figuren. Gør det modsatte sig gældende holder virksomheden netto finansielle forpligtelser. Tilsvarende er den samlede nettopengestrøm fra virksomhedens låntagnings- og långivningsaktiviteter (F) en nettopengestrøm fra disse aktiviteter Figur 3 færdiggør billedet af pengestrømmene. Virksomheder er normalt ikke i markedet for primært at investere i finansielle aktiver, men holder kun finansielle aktiver midlertidig for at placere overskydende likviditet. De anvender den tilførte kapital til at investere i driftsaktiver - bygninger, maskiner, varelager, patenter etc. til brug for produktion. For at kunne investere i driftsaktiver sælger virksomheden finansielle aktiver (eller optager gæld) og anvender provenuet til at købe driftsaktiver. Virksomheden Kapitalmarkederne Netto driftsaktiver (NDA) Netto pengestrøm fra driften (C) Driftsinvesteringer (I) Netto finansielle aktiver (NFA) Netto låntagning/ långivning (F) Nettodividende (d) Långivere og låntagere Aktionærer Driftsaktviteter Finansieringsaktiviteter Figur 3 Pengestrømme til og fra fordringshavere og pengestrømme inden for virksomheden 7

8 Køb af driftsaktiver vedrører virksomhedens investeringsaktiviteter, og de involverede pengestrømme er pengestrømme fra investeringsaktiviteter angivet som I i figuren. I figuren går pilen begge veje, fordi virksomheden også kan sælge driftsaktiver (frasalg af en division, maskine etc.) og købe finansielle aktiver for provenuet. De anskaffede driftsaktiver kombineres med rå- og hjælpematerialer samt arbejdskraft og transformeres til salgbare varer og tjenesteydelser, der videresælges til kunderne. Brugen af driftsaktiver til at producere og sælge varer og tjenesteydelser vedrører virksomhedens driftsaktiviteter. Er driften succesfuld genererer den en positiv nettopengestrøm (indbetalinger fra salg fratrukket udbetalinger til ansatte, leverandører, husleje mv.), og benævnes nettopengestrøm fra driften, C. Denne nettopengestrøm placeres i finansielle aktiver eller bruges til at nedbringe gæld. Cirklen forsætter i det uendelige. Penge skabt via driften ligger ikke og flyder, men placeres i finansielle aktiver for at indtjene renter frem til det tidspunkt, hvor virksomheden har behov for likviditet. Når behovet melder sig, sælger virksomheden finansielle aktiver og provenuet investeres i driften. Bemærk, at udtrykket investeringsaktivitet betyder investering i driftsaktiver - ikke i finansielle aktiver, idet investering i driftsaktiver involverer et forudgående salg af finansielle aktiver. Pengestrømme fra driftsaktivitet og pengestrømme fra investeringsaktivitet blev introduceret i kapitel 4. Vi kan nu fremsætte en meget vigtig regnskabsrelation kendt som kapitalskabelses/anvendelseslignigen. De fire pengestrømme i figur 3 overholder altid ligningen: Frit cash flow = Netto udbetalinger til ejerne + netto betalinger til/fra obligationsindehavere og udstedere C I = F + d (2) Relationen viser, at pengestrømme fra driften fratrukket pengestrømme investeringer i driften altid er lig netto udbetalinger til ejere og fordringshavere på gæld. Ligningens venstre side, C - I, er det frie cash flow (FCF). Såfremt driften skaber flere likvider end der investeres for, er det frie cash flow positivt og vice versa. Et positivt frit cash flow placeres enten i finansielle aktiver (F) eller udbetales til ejerne (d). Et negativt frit cash flow kræver, at virksomheden optager lån (negativ F) eller udsteder aktier (negativ d) for at imødekomme likviditetsbehovet. Det er nu let at se, hvorfor en virksomhed har finansielle forpligtelser frem for finansielle aktiver (hvilket ofte er tilfældet). Finansielle forpligtelser er bare negative finansielle aktiver. Ifald det frie cash flow er negativt, kan virksomheden sælge finansielle aktiver; sælges alle de finansielle aktiver og virksomheden vælger ikke at reducere dens udbetalinger til ejerne, er den nødsaget til at optage gæld for at dække likviditetsbehovet. I så fald vil virksomheden holde net- 8

9 to finansielle forpligtelser frem for netto finansielle aktiver. Er det frie cash flow positivt - og netto udbetalinger til ejerne holdes konstant - køber virksomheden andres obligationer eller tilbagekøber egne udstedte obligationer (indløser dem) for pengene. Køb og salg af andres eller egne rentebærende fordringer (obligationer) vedrører virksomhedens gældsfinansieringsaktiviteter. Disse transaktioner sker typisk gennem en bank (hvor virksomheden har et lån eller et rentebærende indskud), men du kan begrebsmæssigt opfatte det som om virksomheden handler med obligationer. Set i dette lys vil virksomheden være nødsaget til at dække ethvert beløb den ønsker at udbetale til sine ejere. Derudover skaber finansielle aktiver (finansielle forpligtelser) renteindbetalinger (renteudbetalinger). Dette leder frem til finansdirektørens regel: Såfremt C- I i > d, køb andres obligationer eller tilbagekøb egne obligationer Såfremt C- I i < d, optag lån eller sælg finansielle aktiver hvor i er netto renteudbetalinger efter skat [(renteudbetalinger renteindbetalinger) x (1- selskabsskatteprocent)]. See boks 1. 9

10 Boks 1 Anvendelse af finansdirektørens regel: Lundbeck og Rockwool Lundbeck: Positivt frit cash flow I 2010 genererede Lundbeck mio. kr. i frit cash flow og udbetalte netto renteudbetalinger (efter skat) på 59 mio. kr. Lundbeck udbetalte 602 mio. kr. i udbytte, hvilket efterlod mio. kr., som Lundbeck netto købte finansielle aktiver for. Beregningen af finansdirektørens handel med obligationer er som følger: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet 815 Frit cash flow Netto renteudbetalinger, efter skat 59 Likvider til rådighed til ejerne Netto dividende (d): Udbytte 602 Køb af finansielle aktiver Rockwool: Negativt frit cash flow I 2010 genererede Rockwool mio. kr. i likviditet fra driften, men investerede yderligere mio. kr. i driften. Som følge heraf blev det frie cash flow negativt med 45 mio. kr. Da Rockwool netto udbetalte 242 mio. kr. til ejerne, måtte virksomheden netto sælge finansielle aktiver for 369 mio. kr. Beregningen af finansdirektørens handel med obligationer er som følger: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frit cash flow -45 Netto renteudbetalinger, efter skat 82 Likvider til rådighed til ejerne -127 Netto dividende: Udbytte 259 Handel med egne aktier Netto salg af finansielle aktiver -369 Da finansdirektøren skulle afdrage 77 mio. solgte han for 446 mio. finansielle aktiver 10

11 Boks 2 Sammendragne reformulerede pengestrømsopgørelser: Lundbeck og Rockwool Pengestrømmene i boks 1 er sammenfattet i nedenstående reformulerede pengestrømsopgørelser (mio.kr.). Den reformulerede opgørelse adskiller pengestrømme associeret med driftsaktiviteter fra pengestrømme associeret med finansieringsaktiviteter. Lundbeck Rockwool Pengestrøm fra driften (C) Investeringer (I) Frit cash flow (C-I) Egenkapitalfinansiering (d): Udbytte Handel med egne aktier Gældsfinansiering (F): Nettoinvestering i finansielle aktiver Renteindbetalinger, efter skat Netto lånoptagning Renteudbetalinger, efter skat Samlet finansiering (d+f) Den reformulerede pengestrømsopgørelse Virksomheden holder sig ajour med pengestrømmene i pengestrømsopgørelsen. En opgørelse, der sammenfatter de fire pengestrømme figur 3 ovenfor er følgende (posten i parentes er negative beløb): Pengestrømme fra driften Investeringer i driften Frit cash flow C (I) C - I Egenkapitalfinansiering: Udbytte xx Køb af egne aktier xx Kapitalindskud (xx) d Gældsfinansiering: Nettoinvestering i finansielle aktiver xx Renteindbetalinger (efter skat) (xx) Nettolånoptagning (xx) Renteudbetalinger (efter skat) xx F Samlet finansiering d +F Figur 4 Reformuleret pengestrømsopgørelse i skitseform. 11

12 Denne opgørelse er forskellig fra den lovpligtige opgørelse gennemgået i kapitel 4, men den er i tråd med finansdirektørens tankesæt, der er centret om virksomhedens finansieringsbehov. Se boks 2. Den reformulerede balance Pengestrømmene i figur 4 er strømme ind og ud af beholdninger af nettoaktiver vist med bokse. For eksempel er en driftsinvestering en strøm, der reducerer beholdninger af netto finansielle aktiver og forøger beholdningen af driftsaktiver. Balancen holder sig ajour med beholdningen af finansielle aktiver og forpligtelser og rapporterer dermed virksomhedens nettogældssætning. Herudover holder balancen sig ajour med beholdningen af driftsaktiver. Rapporterede balancer lister aktiver og forpligtelser i form af kort- og langfristede kategorier. Denne opdeling er nyttig i forbindelse med kreditvurdering, men med fokus på værdiansættelse af aktier er vi bedre tjent med en opdeling i drifts- og finansielle aktiver samt drifts- og finansielle forpligtelser. Driftsaktiver og driftsforpligtelser er aktiver og forpligtelser, der anvendes i forbindelse med fremstilling og salg af varer og tjenesteydelser til kunder. Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser er aktiver og forpligtelse, der anvendes forbindelse med finansiering af driften. Førstnævnte involverer handel med kunder og leverandører i produkt- og faktormarkedet, mens sidstnævnte involverer transaktioner i kapitalmarkedet. En balance der korresponderer med figur 3 ser ud som følger: Aktiver Passiver Driftsaktiver DA Egenkapital EK Finansielle aktiver FA Driftsforpligtelser DF Finansielle forpligtelser FF Samlede aktiver DA+FA Samlede passiver EK+DF+FF Figur 5 Balance i skitseform. Som gennemgået ovenfor kan finansieringsposter være aktiver eller forpligtelser, men driftsposter kan også være positive eller negative. Såfremt de er positive benævnes de driftsaktiver (DA). Ifald de er negative benævnes de driftsforpligtelser (DF). Et tilgodehavende fra salg er et driftsaktiv, fordi det opstår fra at sælge på kredit som et led i driften. Leverandørgæld er en driftsforpligtelse, fordi den opstår fra at købe varer på kredit som et led i driften. Det samme 12

13 gælder for skyldige løn og andre periodiserede omkostninger. For at adskille drifts- og finansieringsaktiviteten hjælper det at omgruppere disse poster i balancen: Driftsaktiver Egenkapital og finansielle forpligtelser Driftsaktiver DA Egenkapital EK Driftsforpligtelser (DF) Finansielle forpligtelser FF Finansielle aktiver (FA) Netto finansielle forpligtelser NFF Netto driftsaktiver NDA EK + NFF Figur 5 Den reformulerede balance i skitseform Bemærk følgende relationer: Netto driftsaktiver (NDA) = DA DF Netto finansielle aktiver (NFA) = FA FF Egenkapital (EK) = NDA + NFF Normalt er NFA negativ, hvorfor der er tale om netto finansielle forpligtelser (NFF): EK = NDA- NFF Forskellen mellem driftsaktiver og driftsforpligtelser er netto driftsaktiver (NDA) 2, hvilket også benævnes investeret kapital. Forskellen mellem finansielle aktiver og finansielle forpligtelser er netto finansielle aktiver (NFA). Såfremt NFA er negativ er der tale om netto finansielle forpligtelser (NFF), som vist i figur 5. Ifald NFA er positiv placeres det på balancens venstre side. De sidste to identiteter gentager balanceligningen (aktiver forpligtelser = egenkapital) i form at to netto beholdninger for drifts- og finansielle aktiviteter. Egenkapitalen opfattes som en investering i netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver, og netto finansielle aktiver kan være negative. 2 Netto driftsaktiver benævnes også investeret kapital. Netto driftsaktiver kan yderligere opdeles i anlægskapital og arbejdskapital som i lærebogen, men det ser vi bort fra her for ikke at komplicere tingene. 13

14 Virksomhedsaktiviteter: Alle strømme og beholdninger Billedet i figur 3 er ikke fuldstændigt: hvordan passer resultatopgørelsen ind? Erindrer, at virksomheder rejser kapital fra kapitalmarkederne for at investere i finansielle aktiver, der herefter forvandles til driftsaktiver. Disse driftsaktiver anvendes i driften. Dette involverer køb af input fra leverandører (af arbejdskraft, råvarer etc.), der sammen med netto driftsaktiverne (såsom bygninger, produktionsudstyr) anvendes til at producere varer og tjenesteydelser, der videresælges til kunder. Finansieringsaktiviteter involverer handel i kapitalmarkederne. Driftsaktiviteter involverer handel med kunder og leverandører i produkt- og faktormarkederne. Figur 6 færdiggør billedet. Handel med leverandører medfører afståelse af ressourcer og dette værditab benævnes driftsomkostninger (OMK i figuren). De indkøbte varer har værdi, fordi de kan kombineres med driftsaktiver til at fremstille varer og tjenesteydelser. Disse varer og tjenesteydelser sælges til kunder for at opnå driftsindtægter eller tilgået værdi (IND i figuren). Forskellen mellem driftsindtægter og driftsomkostninger benævnes driftsoverskud: DO = IND OMK. Er virksomheden succesfuld er driftsoverskuddet positivt: virksomheden tilfører værdi. Er den ikke succesfuld er driftsoverskuddet negativt: virksomheden taber værdi. Produkt og input markeder Virksomheden Kapitalmarkederne IND - OMK = DO DO - NDA = C - I C - I - NFA + NFI = d Driftsaktiviteter Figur 6 Alle strømme og beholdninger for en virksomhed Finansieringsaktiviteter 14

15 Figur 6 afbilder de involverede beholdninger og strømme i for tre former for aktiviteter finansiering-, investering- og driftsaktiviteter. Det er imidlertid normalt at referere til drifts- og investeringsaktiviteter under et som driftsaktiviteter (som i figuren), fordi investering normalt er et spørgsmål om at købe aktiver til brug i driften. Analytikeren skelner mellem driftsaktiviteter (hvilket inkluderer investeringsaktiviteter) og finansieringsaktiviteter (som i figuren). Den reformulerede resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer driftsaktiviteterne og rapporterer overskuddet eller underskuddet fra driften. Driftsoverskuddet kombineres med indtægter og omkostninger fra finansieringsaktiviteterne for at give den samlede værditilvækst til ejerne, totalindkomsten eller nettooverskuddet. Både driftsoverskuddet og netto finansielle omkostninger er efter skat. Kapitel 6 viser, hvorledes disse beløb beregnes på efter skat basis. Driftsindtægter og driftsomkostninger er ikke pengestrømme. De er mål for indgående værdi og udgående værdi, som fastlagt af regnskabspraksis. For at fange værdien tillægger regnskabsføreren periodiseringer til pengestrømme. Tilsvarende gælder, at finansielle indtægter (FI) og finansielle omkostninger (FO) er ikke nødvendigvis pengestrømme. Som det er tilfældet med driftsoverskuddet bestemmer virksomheden, hvilke finansielle indtægter og omkostninger, der skal periodiseres. Driftsindtægter Driftsomkostninger Driftsoverskud IND OMK DO Finansielle omkostninger Finansielle indtægter FO FI Netto finansielle omkostninger NFO Nettooverskud Figur 7 Den reformulerede resultatopgørelse i skitseform. En renteudbetaling (kuponrente) på en obligation solgt med kurstab for eksempel repræsenterer ikke de effektive låneomkostninger, hvorfor virksomheden gør brug af den effektive rentes metode til at korrigere kontantbeløbet. Netto beløbet af effektive renteindtægter (på finansielle aktiver) og de effektive finansielle omkostninger (på finansielle forpligtelser) benævnes netto finan- 15

16 sielle indtægter (NFI) eller såfremt de finansielle omkostninger er større end de finansielle indtægter, netto finansielle omkostninger (NFO). Regnskabsrelationer der styrer de reformulerede opgørelser. Vi har nu tre reformulerede opgørelser. På samme måde som de officielle opgørelser er styret af regnskabsrelationer, som det blev vist i kapitel 4, er de reformulerede opgørelser også styret af regnskabsrelationer. Pengestrømsopgørelser og resultatopgørelsen er opgørelser over strømme for en periode driftsstrømme og finansieringsstrømme og balancen er en beholdningsopgørelse drifts- og finansielle beholdninger i slutningen af perioden. Strømmene i løbet af en periode flyder ind og ud af beholdningerne, som vist i figuren, hvorfor ændringerne i beholdningerne kan forklares med strømmene. Strømmene og ændringerne i beholdningerne er knyttet sammen i bunden af i figur 6. Disse forbindelser mellem beholdninger og strømme er regnskabsrelationer. Regnskabsrelationer styrer ikke alene opgørelsens form hvorledes forskellige komponenter relaterer sig til hinanden men de beskriver også, hvad som driver hver komponent. Regnskabsanalyse er et spørgsmål om, hvad der driver finansielle opgørelser, hvad som driver overskud og bogførte værdier. Skabelse og anvendelse af frit cash flow. Frit cash flow skabes af pengestrømme fra driften (C) fratrukket investeringer i driften (I), men vi kan også afbilde skabelsen af det frie cash flow i fra perioderegnskabets resultatopgørelse og balance. Hvis vi bevæger os til venstre i figur 6 kan vi se, hvorledes det frie cash flow skabes: Frit cash flow = Driftsoverskud ændring i netto driftsaktiver (3) C I = DO NDA Hvor det græske delta,, indikerer ændringer. Driften skaber et driftsoverskud, og det frie cash flow er en del af det driftsoverskud, der er tilbage efter en del af det er geninvesteret i netto driftsaktiver. I en vis forstand er det frie cash flow en dividende fra driftsaktiviteten nemlig en pengestrøm fra driftsoverskuddet efter en del er tilbageholdt og investeret i driften. Såfremt inve- 16

17 stering i NDA er større end driftsoverskuddet er det frie cash flow negativt og en tilførsel af likvider til driften er nødvendig. Højresiden i figuren forklarer anvendelsen er af det frie cash flow: Frit cash flow = Ændring i netto finansielle aktiver netto finansielle indtægter + netto dividende (4a) C I = NFA NFI + d Det vil sige, at det frie cash flow anvendes til at betale netto dividende mens det overskydende beløb investeres i netto finansielle aktiver sammen med netto finansielle indtægter. Såfremt virksomheden har netto finansielle forpligtelser Frit cash flow = Netto finansielle omkostninger ændring i netto finansielle forpligtelser + netto dividende (4b) C I = NFO NFO + d Det vil sige det frie cash anvendes til at betale netto finansielle omkostninger, reducere netto låntagningen samt udbetalte netto dividende. Drivere bag dividender Følges hele notationen fra venstre med højre i bunden af figur 6, ser du hvorledes den værdi, der er skabt i produkt- og faktormarkederne og bogført i de finansielle opgørelsen flyder igennem til den endelige dividende til aktionærerne: driften skaber værdi (driftsoverskud), der investeres i netto driftsaktiver; overskydende (eller fri ) likviditet fra driften investeres i finansielle aktiver, der afkaster finansielle indtægter; og finansielle aktiver afhændes for at udbetale dividende. Såfremt driften behøver kapital (negativt frit cash flow) afhændes finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser øges gennem låntagning. Alternativ indskyder aktionærerne kapital (en negativ dividende), der midlertidig placeres i finansielle aktiver indtil behovet for at dække det negative frie cash flow melder sig. Den sidste pointe omkring dividendeskabelsen er givet ved regnskabsrelationen til højre i figur 6: 17

18 Netto dividende = Frit cash flow + netto finansielle indtægter ændring i netto finansielle aktiver (5a) d = C I + NFI NFA hvilket er en omskrivning af relationen for det frie cash flow (4a). Det vil sige, dividender udbetales ud af det frie cash flow og renter indtjent på finansielle aktiver og gennem at sælge finansielle aktiver. Ifald det frie cash flow ikke er tilstrækkelig til at dække udbetalingen af dividende sælges finansielle aktiver (eller der optages gæld) for at kunne udbetale dividende. Såfremt virksomheden holder netto finansielle forpligtelser: Netto dividende = Frit cash flow netto finansielle omkostninger + ændring i netto finansielle forpligtelser (5b) d = C I NFO + NFO hvilket er en omskrivning af relationen for det frie cash flow (4b), hvor dividende skabes fra det frie cash flow efter påløbne netto renteomkostninger samt fra øget låntagning. Du kan se, hvorfor dividende (i det mindste på kort sig) ikke nødvendigvis er en god indikator for en virksomheds værdiskabelse: en virksomhed kan låne for at udbetale dividende (på kort sigt). Dividenden i ovenstående relationer er netto dividende, idet der finder et kapitalindskud fra aktionærerne sted, såfremt det frie cash flow efter netto renter er mindre end nettolåntagningen. Drivere bag netto driftsaktiver og nettogældssætningen. Gennem at omskrive disse regnskabsrelationer kan vi forklare ændringer i balancen. Fra ligning 3: Netto driftsaktiver (ultimo) = Netto driftsaktiver (primo) (6) + driftsoverskud frit cash flow NDA t = NDA t-1 + DO t (C t I t ) 18

19 eller Ændring i netto driftsaktiver = Driftsoverskud frit cash flow NDA t = DO t (C t I t ) Driftsoverskud er værditilvækst fra driften og den værdi leder til en stigning i netto driftsaktiver. For eksempel vil et salg på kredit lede til en stigning i både driftsindtægter og driftsaktiver (tilgodehavende); og køb af varer på kredit leder til en samtidig stigning i både driftsomkostninger og driftsforpligtelser (leverandørgæld). Det frie cash flow reducerer netto driftsaktiver eftersom likvider fra driften placeres i finansielle aktiver. Gennem at udtrykke ændringen i NDA som NDA = DO C + I fremgår det, at driftsoverskuddet og investeringer øger NDA og NDA reduceres med pengestrømme fra driften, som investeres i netto finansielle aktriver. Tilsvarende gælder, at ændringen i netto finansielle aktiver bestemmes af indtægter fra netto finansielle aktiver og det frie cash flow sammen med netto dividende: Netto finansielle aktiver (ultimo) = Netto finansielle aktiver (primo) + netto finansielle indtægter + frit cash flow netto dividende (7a) eller NFA t = NFA t-1 + NFI t + (C t I t ) - d t Ændring i netto finansielle aktiver = Netto finansielle indtægter + frit cash flow netto dividende NFA t = NFI t + (C t I t ) d t De indtjente netto finansielle indtægter på netto finansielle aktiver tilføjes disse aktiver, det frie cash flow leder til en stigning i aktiverne (idet pengestrømmene fra driften investeres i finansielle aktiver) og disse aktiver nedbringes for at udbetale dividende. Såfremt virksomheden holder netto finansielle forpligtelser frem for netto finansielle aktiver : Netto finansielle forpligtelser (ultimo) = Netto finansielle forpligtelser (primo) 19

20 + netto finansielle omkostninger frit cash flow + netto dividende (7b) NFF t = NFF t-1 + NFO t (C t I t ) + d t eller Ændring i netto finansielle forpligtelser = Netto finansielle omkostninger frit cash flow + netto dividende NFF t = NFO t (C t I t ) +d t Det vil sige, rentebærende forpligtelser øger nettogældssætningen, det frie cash flow reducerer den og virksomheden må låne for at kunne finansiere udbetalingen af netto dividende. Erindrer, at disse regnskabsrelationer fortæller, hvad der driver de forskellige aspekter ved de reformulerede opgørelser. Netto driftsaktiver er drevet af driftsoverskud og reduceres med det frie cash flow ifølge ligning 6. Udtrykt anderledes forøges NDA med driftsindtægter og reduceres med driftsomkostninger; forøges med investeringer og reduceres med pengestrømme fra driften, som ikke ligger og flyder, men investeres i finansielle aktiver. Sammenhængene for netto finansielle aktiver og forpligtelser i ligning 7a og 7b forklarer, hvad som fastlægger låntagningsog udlånsbehovet. Trådene samles: Hvad skaber værdi for aktionærerne? Figur 8 viser hvorledes de reformulerede opgørelser hænger sammen (artikulerer). Den sammenlignende balance i midten rapporterer ændringen i netto driftsaktiver, netto finansielle forpligtelser og egenkapitalen for perioden. Disse ændringer forklares gennem resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen. Driftsoverskuddet forøger netto driftsaktiver (og forøger egenkapitalen) og netto finansielle omkostninger forøger netto finansielle forpligtelser (og reducerer egenkapitalen). Det frie cash flow reducerer netto driftsaktiver samt nettogældssætningen. Dividende udbetales ud af netto finansielle forpligtelser gennem at likviderer finansielle aktiver eller gennem at optage gæld. Kort fortalt sporer de finansielle opgørelser de driftsmæssige 20

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Analyse af pengestrømsopgørelsen

Analyse af pengestrømsopgørelsen Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Pengestrømsopgørelser

Pengestrømsopgørelser Pengestrømsopgørelser Indledning Pengestrømsopgørelse er frivilligt for klasse B-virksomheder. Ikke desto mindre er den ofte en bestanddel af årsrapporten for klasse B-virksomheder. Udarbejdelse og præsentation

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 5 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed har aktiveret låneomkostninger, der er inkluderet under materielle aktiver med følgende beløb (i mio. kr.): År 2018 2009 2010 2011 Aktiverede

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Reformuleret Egenkapitalsopgørelse 2007 Egenkapital primo 7771 Betalt udbytte -775 I alt 6996 Ændringer fra totalindkomsten Årets resultat 765 Valutareguelring

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber grundlæggende begreber Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting)

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere