Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014"

Transkript

1 1 Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sund i job Projektejer: Anneth Jensen, Arbejdsmarkedsafdelingen & Jette Kynde Schøtz, Sundhed & Familie At medvirke til at afkorte eller forebygge perioder med udbetaling af overførselsindkomster. Dette skal ske ved at lave sundhedsfremmende henvisningstilbud, som har et beskæftigelsesfremmende mål. Borgere på sygedagpenge Kommunens borgere kan henvises via Jobcentret. Herefter vil borgeren have mulighed for at deltage i følgende tilbud: Motiverende samtale Smertehåndtering Psykologsamtaler Projekt Schramm Petersen Der er også mulighed for at deltage i tilbud via Kost og motions projektet Kost og motion Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Schramm Petersen Kost- og motionsvejlederen skal styrke indsatsen på overvægtsområdet og være med til at nedbringe udgifterne på medfinansieringen, overførsler og sygefravær både på kort sigt, men især på langt sigt. Borgere på sygedagpenge (forventes at udgøre cirka 350 borgere om året) samt borgere, som bliver henvist af de praktiserende læger (antal ukendt). Kriterier for deltagelse: BMI over 30 Motiverede for en livsstilsomlægning Borgeren vil modtage en samtale med en fysioterapeut og/eller diætist, hvor de sammen finder ud af, hvilke tilbud borgeren har brug for. Der udbydes følgende: Motionshold Madlavningshold Individuel kost- og motionsvejledning Projekt Træner ikke efter en genoptrænings-plan fra sygehuset

2 2 Børn i balance Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Projektleder: Aswine Rasmussen At børn styrker deres motoriske udvikling inden skolestart. At dagtilbuddene (efter endt projektperiode) råder over medarbejdere med specialist kompetencer som har ansvaret for at sætte fokus på motorik i dagtilbuddets dagligdag. Børn i Vejen Kommunes dagtilbud Undervisning af motorik-ressource personer i dagtilbuddene, så de får bedre grundlag for en reflekteret og didaktisk indsats i forhold til børns motoriske udvikling samt information og inspiration til øvrige medarbejdere og ledelse samt forældre i dagtilbuddene. Projekt At disse frontløbere er i stand til at opdage og sætte tiltag i gang for børn med motoriske vanskeligheder, og de kan rådgive forældrene og kollegaerne. Rygestop Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Schramm Petersen Rygestop Rygere iblandt Vejen Kommunes borgere og ansatte. Ved ansættelse af en rygestopinstruktør i Vejen Kommune, vil der kunne: Ske en koordination og et samarbejde omkring indsatsen for borgere og ansatte i Vejen Kommune. Samarbejdes med praktiserende læger og sygehuse om indsatsen. Tilbydes indsats omkring rygning, der er målrettet specifikke målgrupper. Politisk besluttet med start pr

3 3 Screeningsprojekt Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Projektleder: Inga Jensen At sikre parallelbehandling til borgere med dobbeltdiagnose samt sikre fastholdelse i behandlingen Stofmisbrugere med alvorlige behandlingskrævende psykiske lidelser Projektet indbefatter screening af relevante borgere, der skal medvirke til en identifikation af målgruppen samt en styrket koordinering af behandlingsforløb. Projekt evaluering pr Tena identifi Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie og Kirsten Dyrholm, Social & Ældre Schramm Petersen & Randi N. Petersen At højne livskvaliteten blandt inkontinente borgere. At reducere forbruget af inkontinenshjælpemidler i hjemmeplejen i Vejen Kommune. At bidrage til en styrkelse af plejepersonalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 24 plejekrævende borgere med svær til middelsvær inkontinens, i hjemmeplejen i Vejen Kommune. Fremadrettet udgør målgruppen omkring 160 borgere (tal fra 2013). TENA Identifi muliggør kortlægninger, som viser borgerens behov for toiletbesøg og bleskift og kan hjælpe personalet til at vurdere, hvornår borgeren har behov for hjælp med f.eks. toiletbesøg. Projekt Hjerneskadeteamet Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie og Social & Ældre, Kirsten Dyrholm Hansen At skabe sammenhæng i borgerens forløb, systematisere det tværfaglige samarbejde og at skabe overblik over tilbud og muligheder i Vejen Kommune Målgruppen er borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade Vejen Kommunes Hjerneskadeteam tilbyder at koordinere indsatser på tværs af kommunens afdelinger Børnegrupper for børn af sindslidende Willumsen (familieafdelingen) og Benny Husted (Socialpsykiatri) At børnene får et frirum til at snakke og fortælle om mors/fars psykiske lidelse. At børnene får en viden om psykiske lidelser. At børnene får redskaber til at håndtere det, at deres mor/far har en psykisk lidelse. En større åbenhed ved, at de i familien Alle børn med sindslidelser Mødes 1 gang ugentligt Gruppen er igang

4 4 snakker om, når mor/far har det svært pga. deres lidelse. At børnene oplever andre i samme situation som dem selv. De utrolige år Willumsen (familieafdelingen) Familiekonsulenterne Forebygger og tager hånd om vanskeligheder i barnets udvikling og samspil. Forældre med børn mellem 3-6 år hvor der ofte er konflikter, når der spises eller når barnet skal sovebarnet ikke hører efter hvad der bliver sagt - har oplevelsen af barnet ikke har respekt: Der går meget tid med skæld ud. Barnet har svært ved at lege selv. Kurset forløber over 20 uger, men 2½ timer om ugen, og hvert hold består af ca. 7 forældre. Hold 1 er evalueret i september Stor succes med projektet Hold 2 er startet medio august 2014 Ung Mor gruppe i Vejen Kommune Projektleder: Ulla Bjørn (sundhedsplejen) Mona Torsvig (familiekonsulent) At den enkelte unge kvinde opnår en større kompetence i forhold til moderrollen end hun havde i forvejen. At der opbygges et gruppefællesskab for herigennem at opbygge et netværk med ligestillede i samme aldersgruppe At støtte de unge mødre i moderrollen og styrke omsorgsevnen for, at forebygge mistrivsel hos både mor og barn. Gruppestørrelsen er 5-7 unge mødre. Det tilstræbes at de 4 møder ligger inden fødslen og de resterende 16 møder ligger efter fødslen, ialt 20 møder. Det tilstræbes at nå de overordnede mål ved: At oplyse om graviditet og fødsel At oplyse om de sundhedsmæssige aspekter, der sikre det bedst mulige forløb i svangerskabet. At etablere netværk At forberede de unge gravide til forældrerollen. At lære de unge gravide at kontakte de kommunale forvaltninger, egen læge, jordemoder og sundhedsplejerske, når behovet opstår Evalueres kontinuerligt. (Der har været 80 unge mødre igennem projektet)

5 5 At støtte de unge mødre i moderrollen At forebygge uønsket graviditet. At støtte de unge mødre socialt, erhvervs og uddannelsesmæssigt Sund Ung Projektleder: Ulla Bjørn, Sundhedsplejen At de unge bliver involveret og i stand til både alene og i samarbejde med forældre og andre, at træffe de sunde valg At de unge, via vægtreduktion/stagnation oplever, at deres selvværd styrkes så deres generelle trivsel og sundhedstilstand bedres. At de unge i gruppeforløbet danner relationer til hinanden. Elever i klasse, hvor vægtkurven ved den seneste måling i 4., 5. eller 6. klasse viser en uhensigtsmæssig vægtudvikling, der ikke er handlet på tidligere, eller hvor der har været utilstrækkelig opfølgning. Informationsaften i forbindelse med rekruttering og holdstart Individuelle besøg i hjemmet ca. 2 gange/ung Gruppeforløb over 8 mdr. med 12 mødegange, hvor forældre forpligtes til at deltage de 5 af gangene 2 opfølgningsmøder med 3 mdrs. Interval Overgangsskrivelser til ungdomsuddannelser eller efterskoler. Tilbud om uddannelse til hhv. legepatruljeinstruktør eller instruktør i skolesport (fra 8. kl.) Projekt august 2015 (41 unge har deltaget, overordnet ses en stagnation i vægtudviklin gen, selvværdet forbedres) Trin for Trin ned af overvægtsstigen Projektleder: Ulla Bjørn, Sundhedsplejen samarbejde med Sydvestjysk sygehus i At forbedre behandlingen af svært overvægtige børn og unge, og derved øge fysisk og mental sundhed samt livskvaliteten i målgruppen. At udbyde et sammenhængende Svært overvægtige børn og unge i alderen 3-15 år bosiddende i Esbjerg, Varde, Billund, Vejen og Fanø kommuner. Svær overvægt betegnes som BMI 30 (ISO-BMI/IOTF). I projektet tilbydes barnet/den unge: 2-årigt behandlingsforløb i overvægtsambulatoriet på SVS indeholdende 13 ambulante besøg, som Der er endnu ingen tilmeldt fra Vejen Kommune. (Sundhedsple jerskerne er

6 6 Esbjerg og effektivt forløb for målgruppen ved at styrke samarbejdet og koordinationen mellem overvægtsambulatoriet på SVS, de omkringliggende kommuner og familien. omfatter kontakt med læge, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut og psykolog. et opfølgningsbesøg på overvægtsambulatoriet Parallel forløb i Vejen Kommunes tilbud Sund ung, individuelle vægtreguleringsforløb, hjælp til at finde egnede motionsformer og etablering af kontakt til lokale idrætsfacilietter. informeret om projektet og Vejen Kommunes praktiserende læger informeres om projektet den på lægemødet) Skolesundhedsprofiler Projektleder: Ulla Bjørn At styrke den forebyggende indsats ved at generere viden om sundhedstilstanden blandt børn og unge i Vejen kommune. At styrke undervisningsmiljøet og den sundhedsfaglige indsats på børneområdet på individniveau, klasseniveau, skoleniveau og kommuneniveau. At give sundhedsplejersker og skoler et konkret redskab, der er anvendeligt i det daglige arbejde med børn, unge, sundhed og trivsel. Skoleelever i klasse Skolesundhed.dk er et webbaseret system der samler data om sundhed og trivsel hos eleverne Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i 0., 2., 5. og 8. kl. i undervisningen (0. klasse i samarbejde med forældrene) Sundhedsplejen har adgang til informationerne på individniveau, så materialet kan anvendes i dialogen med barnet/den unge. Skoler og klasser kan trække rapporter direkte på systemet, når alle skemaer er udfyldt. Datafortolkning sker i et samarbejde mellem Siden 2012 har der kørt et pilotprojekt på de 8 skoler. (Evaluering af pilotprojektet i første halvdel af skoleåret 2014/15. Evalueringen skal danne grundlag for beslutningen om den fremtidige

7 7 Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole på baggrund af den profil, som systemet genererer automatisk. anvendelse af programmet) Det institutionslignende tilbud (DIT) Willumsen (familieafdelingen) Poul Andersen (ledende Psykolog) Det institutionslignende tilbud er et tilbud til børn og unge, der mistrives i deres miljø i en grad, der kræver en hurtig indsats og adskillelse fra familien. Der er tale om en observationsanbringelse, sideløbende med vurdering af forældrekompetence samt vurdering af barnets vanskeligheder og ressourcer. Anbringelsen forventes at være kortvarig (3-6 mdr.) og efterfølges ved hjemgivelse af intensiv familiebehandling. Anbringelsestruede børn mellem 0-23 år Under observationsanbringelsen laves pædagogiske beskrivelser af barnets/den unges problematikker og ressourcer, evt. suppleret med psykologisk undersøgelse. Sideløbende afdækkes familiens vanskeligheder og ressourcer med henblik på hvilken indsats, der skal til for at hjemgivelse kan lykkes. Forældregruppe Willumsen (familieafdelingen) At understøtte socialt udsatte i forhold til jobafklaring Folk på overførselsindkomst og kontanthjælp Gruppeundervisning Ulla Bjørn (sundhedsplejen) Phu Van Nham (leder af BUC)

8 8 Indsatser med særlig fokus i en tidsbegrænset periode Projektnavn Formål Målgruppe Indsatser Alkoholpolitisk handleplan Sundhedsafdelingen Vejen Kommunes borgere skal have sundere alkoholvaner Antallet af borgere, som lider skade af deres eller andres alkoholforbrug, herunder passiv drikning, reduceres Borgere i Vejen Kommune. Udviklingen af sundhedsfremme og forebyggelse indenfor alkoholområdet, og styrkelse af indsatsen i kommunen på en omkostningseffektiv måde. Der er udarbejdet en handleplan for alle relevante afdelinger og områder i Vejen Kommune. Kronikerindsatsen Sundhedsafdelingen At kronikere i Vejen Kommune lærer at håndtere deres sygdom, styrkes fysisk og opnår en øget livskvalitet Selvhjulpne borgere, der er motiverede for træning og har en eller flere af følgende diagnoser: Osteoporose Borgerne henvises fra egen læge og indkaldes til en individuel samtale hos en fysioterapeut, hvor der udarbejdes en plan for borgerens deltagelse på træningsholdene. Yderligere er der tilknyttet en diætist og en sygeplejerske til projektet. KOL Hjertesygdom Hjertesvigt Diabetes type 2, samt en BMI på 25 eller derover Vindueskigger-syndrom (claudicatio) Kontinenssygeplejersker At medvirke til en ideel ressourceudnyttelse indenfor inkontinens- Borgere med inkontinens og plejepersonale i Vejen Tilbuddet består af råd og vejledning omkring mulige årsager til inkontinens, hjælpemidler og udredning i samarbejde med

9 9 Sundhedsafdelingen området i form af sikring af optimale behandlinger, forebyggelse og tidlig indsats. Kommune almen praksis og inkontinensklinikker Stomi indsats Sundhedsafdelingen At opnå en bedre håndtering af stomier samt en højnet livskvalitet blandt borgere med stomi Alle borgere med stomi i Vejen Kommune og plejepersonale, der håndterer stomier En kontaktperson fra hvert område i hjemmeplejen deltager i kursusdage, hvor kontaktpersonerne uddannes til, at kunne give råd og vejledning til borgere med stomi i forhold til hud, produkter og tarmfunktion. Forebyggende hjemmebesøg med blodtryksmåling og funktionstest Sundhedsafdelingen At hjælpe kommunens ældre borgere til at udnytte egne ressourcer så godt som muligt og bevare funktionsniveauet længst muligt. Vejen Kommunes borgere fra 75 +, som ikke er bevilget hjælp fra kommunen til både personlig pleje og praktisk bistand Borgere over 75 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Sundhedsafdelingen Babysimulator Sundhedsplejen Vision: Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Formål: Rammerne udvikler det gode hverdagsliv med mest mulig livskvalitet for den enkelte og fællesskabet At øge sårbare unges beslutningsgrundlag for at kunne vælge børn til eller fra Alle borgere i Vejen Kommune Sårbare unge i kommunen, som enten ønsker at blive gravide eller er gravide og gerne vil vide mere om, hvad det indebærer at være Udvikle det nære sundhedsvæsen Det gode hverdagsliv - 7 indsatser Det gode arbejdsliv 3 indsatser Udvikling af gode rammer for trivsel og sociale relationer Udvikling af rammer for fysisk aktivitet 5 indsatser Der afholdes både individuelle forløb samt gruppeforløb

10 10 At gøre sårbare unges viden om børn samt give dem indsigt i forældreopgaven forældre. Er gravide, men er i tvivl om, hvorvidt de ønsker en abort. Overvægtige gravide/barselskvinder Sundhedsplejen At den overvægtige gravide/barselkvinde opnår handlekompetencer, der gør hende i stand til at ændre livsstil, så overvægt reduceres, eller BMI ender i normalområdet. Gravid i uge 37 og overvægtig, eller på barsel og overvægtig. BMI over 25. Bosat i Vejen Kommune. Gruppetilbud For tidlig fødte børn - præmaturgruppen Sundhedsplejen At vejlede, rådgive og støtte familier med børn født før uge 37 At give familierne mulighed for at dele oplevelse af en anderledes fødsel og det at håndtere dagligdagen med et for tidligt født barn Give mulighed for at danne netværk Familier med børn født før uge 37 Gruppetilbud

11 11 Ansøgte projekter pr. 1 oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Ansøgt hos Sundhedsstyrelsen Projektleder: Ulla Bjørn (Sundshedplejen) Lene Willumsen (forældreafdelingen) At styrke den tidlige indsats med fokus på at skabe gode udviklings-betingelser for den unge gravide, således at den enkelte unge kvinde opnår en større kompetence i forhold til moderrollen end hun havde før. At den unge mor udvikler sig i moderrollen og får lyst til et sundere liv for sig selv og sin familie 1. gangs gravide i alderen år Sammenhæng i indsatser fælles handleplan Sikring af overgange mellem sektorerne Udarbejdelse af samarbejdsmodeller Styrke den unge families mestringsevne, både i forældrerollen og i mestring af sociale kompetencer Etablere et samarbejde med frivillighedshuset. Endnu ikke svar på ansøgningen. De utrolige år BASIC BABY Midler ansøgt hos Socialstyrelsen Projektleder: Ulla Bjørn og tæt samarbejde med familieafdelingen Tværgående og helhedsorienteret indsats i forhold til udsatte børn og familie 1.gangs forældre i et udvidet tilbud. Sårbare familier, familier med spinkelt netværk. 4 sundheds-plejersker uddannes. Udvikling af forældreprogram til ca. 30 forældre Tværfagligt samarbejde med familieafdelingen. Der er ikke svaret på ansøgningen endnu. Familieorienteret alkoholbehandling Sundhedsstyrelsen At udvikle et samarbejde mellem alkoholbehandlingen og de kommunale familiebehandlingstilbud på dels et overordnet plan dels i de konkrete Familier med alkoholrelaterede problematikker Opkvalificering af frontpersonale både i Skole dagtilbud, i Sundhed og i Der er ikke svaret på ansøgningen endnu.

12 12 Projektleder: patientforløb. behandlingsregi Marianne L. Hansen (Sundhedsafdelingen) Lene Willumsen (familieafdelingen) Regin Holm/Mathias Olesen (skole og dagtilbud) Styrket indsats på kost-, motions- og jobområdet Sundhedsstyrelsen Projektleder: Marianne L. Hansen (Sundhedsafdelingen) At udvikle rammer og struktur som understøtter et tættere samarbejde mellem det sundhedsfremmende kommunale tilbud og psykiatrien for derved at fremme den mentale sundhed for borgere med moderate til svære psykiske lidelser. Borgere med moderate til svære psykiske lidelser på kanten af arbejdsmarkedet. Udvikling af sundhedspædagogiske kompetencer hos projektmedarbejderne i projekt Sund i Job og Kost og motion, så de kan motivere målgruppen af borgere med psykiske lidelser til ændringer af livsstil samt udbygge samarbejdet med Socialpsykiatrisk Center og den regionale lokalpsykiatri i Vejen Kommune Der er ikke svaret på ansøgningen endnu.

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013 2013 Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang Varde Kommune et pilotprojekt Kommenteret udpluk af den fulde rapport Varde Kommune 31-05-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 BAGGRUNDSVARIABLE 2 SKOLESUNDHEDSPROFILER

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 % MINDFULNESS FOR BØRN Otte ugers mindfulness kursusforløb for elever i skolernes 0. klasser. Forløbet skal give børnene nye kompetencer til at håndtere og forebygge konflikter og øge ro og opmærksomhed

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere