Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014"

Transkript

1 1 Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sund i job Projektejer: Anneth Jensen, Arbejdsmarkedsafdelingen & Jette Kynde Schøtz, Sundhed & Familie At medvirke til at afkorte eller forebygge perioder med udbetaling af overførselsindkomster. Dette skal ske ved at lave sundhedsfremmende henvisningstilbud, som har et beskæftigelsesfremmende mål. Borgere på sygedagpenge Kommunens borgere kan henvises via Jobcentret. Herefter vil borgeren have mulighed for at deltage i følgende tilbud: Motiverende samtale Smertehåndtering Psykologsamtaler Projekt Schramm Petersen Der er også mulighed for at deltage i tilbud via Kost og motions projektet Kost og motion Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Schramm Petersen Kost- og motionsvejlederen skal styrke indsatsen på overvægtsområdet og være med til at nedbringe udgifterne på medfinansieringen, overførsler og sygefravær både på kort sigt, men især på langt sigt. Borgere på sygedagpenge (forventes at udgøre cirka 350 borgere om året) samt borgere, som bliver henvist af de praktiserende læger (antal ukendt). Kriterier for deltagelse: BMI over 30 Motiverede for en livsstilsomlægning Borgeren vil modtage en samtale med en fysioterapeut og/eller diætist, hvor de sammen finder ud af, hvilke tilbud borgeren har brug for. Der udbydes følgende: Motionshold Madlavningshold Individuel kost- og motionsvejledning Projekt Træner ikke efter en genoptrænings-plan fra sygehuset

2 2 Børn i balance Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Projektleder: Aswine Rasmussen At børn styrker deres motoriske udvikling inden skolestart. At dagtilbuddene (efter endt projektperiode) råder over medarbejdere med specialist kompetencer som har ansvaret for at sætte fokus på motorik i dagtilbuddets dagligdag. Børn i Vejen Kommunes dagtilbud Undervisning af motorik-ressource personer i dagtilbuddene, så de får bedre grundlag for en reflekteret og didaktisk indsats i forhold til børns motoriske udvikling samt information og inspiration til øvrige medarbejdere og ledelse samt forældre i dagtilbuddene. Projekt At disse frontløbere er i stand til at opdage og sætte tiltag i gang for børn med motoriske vanskeligheder, og de kan rådgive forældrene og kollegaerne. Rygestop Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Schramm Petersen Rygestop Rygere iblandt Vejen Kommunes borgere og ansatte. Ved ansættelse af en rygestopinstruktør i Vejen Kommune, vil der kunne: Ske en koordination og et samarbejde omkring indsatsen for borgere og ansatte i Vejen Kommune. Samarbejdes med praktiserende læger og sygehuse om indsatsen. Tilbydes indsats omkring rygning, der er målrettet specifikke målgrupper. Politisk besluttet med start pr

3 3 Screeningsprojekt Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Projektleder: Inga Jensen At sikre parallelbehandling til borgere med dobbeltdiagnose samt sikre fastholdelse i behandlingen Stofmisbrugere med alvorlige behandlingskrævende psykiske lidelser Projektet indbefatter screening af relevante borgere, der skal medvirke til en identifikation af målgruppen samt en styrket koordinering af behandlingsforløb. Projekt evaluering pr Tena identifi Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie og Kirsten Dyrholm, Social & Ældre Schramm Petersen & Randi N. Petersen At højne livskvaliteten blandt inkontinente borgere. At reducere forbruget af inkontinenshjælpemidler i hjemmeplejen i Vejen Kommune. At bidrage til en styrkelse af plejepersonalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 24 plejekrævende borgere med svær til middelsvær inkontinens, i hjemmeplejen i Vejen Kommune. Fremadrettet udgør målgruppen omkring 160 borgere (tal fra 2013). TENA Identifi muliggør kortlægninger, som viser borgerens behov for toiletbesøg og bleskift og kan hjælpe personalet til at vurdere, hvornår borgeren har behov for hjælp med f.eks. toiletbesøg. Projekt Hjerneskadeteamet Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie og Social & Ældre, Kirsten Dyrholm Hansen At skabe sammenhæng i borgerens forløb, systematisere det tværfaglige samarbejde og at skabe overblik over tilbud og muligheder i Vejen Kommune Målgruppen er borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade Vejen Kommunes Hjerneskadeteam tilbyder at koordinere indsatser på tværs af kommunens afdelinger Børnegrupper for børn af sindslidende Willumsen (familieafdelingen) og Benny Husted (Socialpsykiatri) At børnene får et frirum til at snakke og fortælle om mors/fars psykiske lidelse. At børnene får en viden om psykiske lidelser. At børnene får redskaber til at håndtere det, at deres mor/far har en psykisk lidelse. En større åbenhed ved, at de i familien Alle børn med sindslidelser Mødes 1 gang ugentligt Gruppen er igang

4 4 snakker om, når mor/far har det svært pga. deres lidelse. At børnene oplever andre i samme situation som dem selv. De utrolige år Willumsen (familieafdelingen) Familiekonsulenterne Forebygger og tager hånd om vanskeligheder i barnets udvikling og samspil. Forældre med børn mellem 3-6 år hvor der ofte er konflikter, når der spises eller når barnet skal sovebarnet ikke hører efter hvad der bliver sagt - har oplevelsen af barnet ikke har respekt: Der går meget tid med skæld ud. Barnet har svært ved at lege selv. Kurset forløber over 20 uger, men 2½ timer om ugen, og hvert hold består af ca. 7 forældre. Hold 1 er evalueret i september Stor succes med projektet Hold 2 er startet medio august 2014 Ung Mor gruppe i Vejen Kommune Projektleder: Ulla Bjørn (sundhedsplejen) Mona Torsvig (familiekonsulent) At den enkelte unge kvinde opnår en større kompetence i forhold til moderrollen end hun havde i forvejen. At der opbygges et gruppefællesskab for herigennem at opbygge et netværk med ligestillede i samme aldersgruppe At støtte de unge mødre i moderrollen og styrke omsorgsevnen for, at forebygge mistrivsel hos både mor og barn. Gruppestørrelsen er 5-7 unge mødre. Det tilstræbes at de 4 møder ligger inden fødslen og de resterende 16 møder ligger efter fødslen, ialt 20 møder. Det tilstræbes at nå de overordnede mål ved: At oplyse om graviditet og fødsel At oplyse om de sundhedsmæssige aspekter, der sikre det bedst mulige forløb i svangerskabet. At etablere netværk At forberede de unge gravide til forældrerollen. At lære de unge gravide at kontakte de kommunale forvaltninger, egen læge, jordemoder og sundhedsplejerske, når behovet opstår Evalueres kontinuerligt. (Der har været 80 unge mødre igennem projektet)

5 5 At støtte de unge mødre i moderrollen At forebygge uønsket graviditet. At støtte de unge mødre socialt, erhvervs og uddannelsesmæssigt Sund Ung Projektleder: Ulla Bjørn, Sundhedsplejen At de unge bliver involveret og i stand til både alene og i samarbejde med forældre og andre, at træffe de sunde valg At de unge, via vægtreduktion/stagnation oplever, at deres selvværd styrkes så deres generelle trivsel og sundhedstilstand bedres. At de unge i gruppeforløbet danner relationer til hinanden. Elever i klasse, hvor vægtkurven ved den seneste måling i 4., 5. eller 6. klasse viser en uhensigtsmæssig vægtudvikling, der ikke er handlet på tidligere, eller hvor der har været utilstrækkelig opfølgning. Informationsaften i forbindelse med rekruttering og holdstart Individuelle besøg i hjemmet ca. 2 gange/ung Gruppeforløb over 8 mdr. med 12 mødegange, hvor forældre forpligtes til at deltage de 5 af gangene 2 opfølgningsmøder med 3 mdrs. Interval Overgangsskrivelser til ungdomsuddannelser eller efterskoler. Tilbud om uddannelse til hhv. legepatruljeinstruktør eller instruktør i skolesport (fra 8. kl.) Projekt august 2015 (41 unge har deltaget, overordnet ses en stagnation i vægtudviklin gen, selvværdet forbedres) Trin for Trin ned af overvægtsstigen Projektleder: Ulla Bjørn, Sundhedsplejen samarbejde med Sydvestjysk sygehus i At forbedre behandlingen af svært overvægtige børn og unge, og derved øge fysisk og mental sundhed samt livskvaliteten i målgruppen. At udbyde et sammenhængende Svært overvægtige børn og unge i alderen 3-15 år bosiddende i Esbjerg, Varde, Billund, Vejen og Fanø kommuner. Svær overvægt betegnes som BMI 30 (ISO-BMI/IOTF). I projektet tilbydes barnet/den unge: 2-årigt behandlingsforløb i overvægtsambulatoriet på SVS indeholdende 13 ambulante besøg, som Der er endnu ingen tilmeldt fra Vejen Kommune. (Sundhedsple jerskerne er

6 6 Esbjerg og effektivt forløb for målgruppen ved at styrke samarbejdet og koordinationen mellem overvægtsambulatoriet på SVS, de omkringliggende kommuner og familien. omfatter kontakt med læge, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut og psykolog. et opfølgningsbesøg på overvægtsambulatoriet Parallel forløb i Vejen Kommunes tilbud Sund ung, individuelle vægtreguleringsforløb, hjælp til at finde egnede motionsformer og etablering af kontakt til lokale idrætsfacilietter. informeret om projektet og Vejen Kommunes praktiserende læger informeres om projektet den på lægemødet) Skolesundhedsprofiler Projektleder: Ulla Bjørn At styrke den forebyggende indsats ved at generere viden om sundhedstilstanden blandt børn og unge i Vejen kommune. At styrke undervisningsmiljøet og den sundhedsfaglige indsats på børneområdet på individniveau, klasseniveau, skoleniveau og kommuneniveau. At give sundhedsplejersker og skoler et konkret redskab, der er anvendeligt i det daglige arbejde med børn, unge, sundhed og trivsel. Skoleelever i klasse Skolesundhed.dk er et webbaseret system der samler data om sundhed og trivsel hos eleverne Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i 0., 2., 5. og 8. kl. i undervisningen (0. klasse i samarbejde med forældrene) Sundhedsplejen har adgang til informationerne på individniveau, så materialet kan anvendes i dialogen med barnet/den unge. Skoler og klasser kan trække rapporter direkte på systemet, når alle skemaer er udfyldt. Datafortolkning sker i et samarbejde mellem Siden 2012 har der kørt et pilotprojekt på de 8 skoler. (Evaluering af pilotprojektet i første halvdel af skoleåret 2014/15. Evalueringen skal danne grundlag for beslutningen om den fremtidige

7 7 Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole på baggrund af den profil, som systemet genererer automatisk. anvendelse af programmet) Det institutionslignende tilbud (DIT) Willumsen (familieafdelingen) Poul Andersen (ledende Psykolog) Det institutionslignende tilbud er et tilbud til børn og unge, der mistrives i deres miljø i en grad, der kræver en hurtig indsats og adskillelse fra familien. Der er tale om en observationsanbringelse, sideløbende med vurdering af forældrekompetence samt vurdering af barnets vanskeligheder og ressourcer. Anbringelsen forventes at være kortvarig (3-6 mdr.) og efterfølges ved hjemgivelse af intensiv familiebehandling. Anbringelsestruede børn mellem 0-23 år Under observationsanbringelsen laves pædagogiske beskrivelser af barnets/den unges problematikker og ressourcer, evt. suppleret med psykologisk undersøgelse. Sideløbende afdækkes familiens vanskeligheder og ressourcer med henblik på hvilken indsats, der skal til for at hjemgivelse kan lykkes. Forældregruppe Willumsen (familieafdelingen) At understøtte socialt udsatte i forhold til jobafklaring Folk på overførselsindkomst og kontanthjælp Gruppeundervisning Ulla Bjørn (sundhedsplejen) Phu Van Nham (leder af BUC)

8 8 Indsatser med særlig fokus i en tidsbegrænset periode Projektnavn Formål Målgruppe Indsatser Alkoholpolitisk handleplan Sundhedsafdelingen Vejen Kommunes borgere skal have sundere alkoholvaner Antallet af borgere, som lider skade af deres eller andres alkoholforbrug, herunder passiv drikning, reduceres Borgere i Vejen Kommune. Udviklingen af sundhedsfremme og forebyggelse indenfor alkoholområdet, og styrkelse af indsatsen i kommunen på en omkostningseffektiv måde. Der er udarbejdet en handleplan for alle relevante afdelinger og områder i Vejen Kommune. Kronikerindsatsen Sundhedsafdelingen At kronikere i Vejen Kommune lærer at håndtere deres sygdom, styrkes fysisk og opnår en øget livskvalitet Selvhjulpne borgere, der er motiverede for træning og har en eller flere af følgende diagnoser: Osteoporose Borgerne henvises fra egen læge og indkaldes til en individuel samtale hos en fysioterapeut, hvor der udarbejdes en plan for borgerens deltagelse på træningsholdene. Yderligere er der tilknyttet en diætist og en sygeplejerske til projektet. KOL Hjertesygdom Hjertesvigt Diabetes type 2, samt en BMI på 25 eller derover Vindueskigger-syndrom (claudicatio) Kontinenssygeplejersker At medvirke til en ideel ressourceudnyttelse indenfor inkontinens- Borgere med inkontinens og plejepersonale i Vejen Tilbuddet består af råd og vejledning omkring mulige årsager til inkontinens, hjælpemidler og udredning i samarbejde med

9 9 Sundhedsafdelingen området i form af sikring af optimale behandlinger, forebyggelse og tidlig indsats. Kommune almen praksis og inkontinensklinikker Stomi indsats Sundhedsafdelingen At opnå en bedre håndtering af stomier samt en højnet livskvalitet blandt borgere med stomi Alle borgere med stomi i Vejen Kommune og plejepersonale, der håndterer stomier En kontaktperson fra hvert område i hjemmeplejen deltager i kursusdage, hvor kontaktpersonerne uddannes til, at kunne give råd og vejledning til borgere med stomi i forhold til hud, produkter og tarmfunktion. Forebyggende hjemmebesøg med blodtryksmåling og funktionstest Sundhedsafdelingen At hjælpe kommunens ældre borgere til at udnytte egne ressourcer så godt som muligt og bevare funktionsniveauet længst muligt. Vejen Kommunes borgere fra 75 +, som ikke er bevilget hjælp fra kommunen til både personlig pleje og praktisk bistand Borgere over 75 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Sundhedsafdelingen Babysimulator Sundhedsplejen Vision: Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Formål: Rammerne udvikler det gode hverdagsliv med mest mulig livskvalitet for den enkelte og fællesskabet At øge sårbare unges beslutningsgrundlag for at kunne vælge børn til eller fra Alle borgere i Vejen Kommune Sårbare unge i kommunen, som enten ønsker at blive gravide eller er gravide og gerne vil vide mere om, hvad det indebærer at være Udvikle det nære sundhedsvæsen Det gode hverdagsliv - 7 indsatser Det gode arbejdsliv 3 indsatser Udvikling af gode rammer for trivsel og sociale relationer Udvikling af rammer for fysisk aktivitet 5 indsatser Der afholdes både individuelle forløb samt gruppeforløb

10 10 At gøre sårbare unges viden om børn samt give dem indsigt i forældreopgaven forældre. Er gravide, men er i tvivl om, hvorvidt de ønsker en abort. Overvægtige gravide/barselskvinder Sundhedsplejen At den overvægtige gravide/barselkvinde opnår handlekompetencer, der gør hende i stand til at ændre livsstil, så overvægt reduceres, eller BMI ender i normalområdet. Gravid i uge 37 og overvægtig, eller på barsel og overvægtig. BMI over 25. Bosat i Vejen Kommune. Gruppetilbud For tidlig fødte børn - præmaturgruppen Sundhedsplejen At vejlede, rådgive og støtte familier med børn født før uge 37 At give familierne mulighed for at dele oplevelse af en anderledes fødsel og det at håndtere dagligdagen med et for tidligt født barn Give mulighed for at danne netværk Familier med børn født før uge 37 Gruppetilbud

11 11 Ansøgte projekter pr. 1 oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Ansøgt hos Sundhedsstyrelsen Projektleder: Ulla Bjørn (Sundshedplejen) Lene Willumsen (forældreafdelingen) At styrke den tidlige indsats med fokus på at skabe gode udviklings-betingelser for den unge gravide, således at den enkelte unge kvinde opnår en større kompetence i forhold til moderrollen end hun havde før. At den unge mor udvikler sig i moderrollen og får lyst til et sundere liv for sig selv og sin familie 1. gangs gravide i alderen år Sammenhæng i indsatser fælles handleplan Sikring af overgange mellem sektorerne Udarbejdelse af samarbejdsmodeller Styrke den unge families mestringsevne, både i forældrerollen og i mestring af sociale kompetencer Etablere et samarbejde med frivillighedshuset. Endnu ikke svar på ansøgningen. De utrolige år BASIC BABY Midler ansøgt hos Socialstyrelsen Projektleder: Ulla Bjørn og tæt samarbejde med familieafdelingen Tværgående og helhedsorienteret indsats i forhold til udsatte børn og familie 1.gangs forældre i et udvidet tilbud. Sårbare familier, familier med spinkelt netværk. 4 sundheds-plejersker uddannes. Udvikling af forældreprogram til ca. 30 forældre Tværfagligt samarbejde med familieafdelingen. Der er ikke svaret på ansøgningen endnu. Familieorienteret alkoholbehandling Sundhedsstyrelsen At udvikle et samarbejde mellem alkoholbehandlingen og de kommunale familiebehandlingstilbud på dels et overordnet plan dels i de konkrete Familier med alkoholrelaterede problematikker Opkvalificering af frontpersonale både i Skole dagtilbud, i Sundhed og i Der er ikke svaret på ansøgningen endnu.

12 12 Projektleder: patientforløb. behandlingsregi Marianne L. Hansen (Sundhedsafdelingen) Lene Willumsen (familieafdelingen) Regin Holm/Mathias Olesen (skole og dagtilbud) Styrket indsats på kost-, motions- og jobområdet Sundhedsstyrelsen Projektleder: Marianne L. Hansen (Sundhedsafdelingen) At udvikle rammer og struktur som understøtter et tættere samarbejde mellem det sundhedsfremmende kommunale tilbud og psykiatrien for derved at fremme den mentale sundhed for borgere med moderate til svære psykiske lidelser. Borgere med moderate til svære psykiske lidelser på kanten af arbejdsmarkedet. Udvikling af sundhedspædagogiske kompetencer hos projektmedarbejderne i projekt Sund i Job og Kost og motion, så de kan motivere målgruppen af borgere med psykiske lidelser til ændringer af livsstil samt udbygge samarbejdet med Socialpsykiatrisk Center og den regionale lokalpsykiatri i Vejen Kommune Der er ikke svaret på ansøgningen endnu.

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job

Midtvejsevaluering af projekt. Sund i Job Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job 1 Midtvejsevaluering af projekt Sund i Job Vejen Kommune Udarbejdet i april 2015 af Vejen Kommune Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager cand. scient.

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Bilag 1 Sundhedspolitik 2015-2018: Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016

Bilag 1 Sundhedspolitik 2015-2018: Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016 Bilag 1 Sundhedspolitik 2015-2018: Handleplaner for alle udvalg, forår 2015 forår 2016 Indhold Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets handleplan for perioden forår 2015 - forår 2016...2 Socialudvalgets

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere