Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014"

Transkript

1 1 Oversigt over projekter, indsatser med særlig fokus og ansøgte projekter 1. oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sund i job Projektejer: Anneth Jensen, Arbejdsmarkedsafdelingen & Jette Kynde Schøtz, Sundhed & Familie At medvirke til at afkorte eller forebygge perioder med udbetaling af overførselsindkomster. Dette skal ske ved at lave sundhedsfremmende henvisningstilbud, som har et beskæftigelsesfremmende mål. Borgere på sygedagpenge Kommunens borgere kan henvises via Jobcentret. Herefter vil borgeren have mulighed for at deltage i følgende tilbud: Motiverende samtale Smertehåndtering Psykologsamtaler Projekt Schramm Petersen Der er også mulighed for at deltage i tilbud via Kost og motions projektet Kost og motion Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Schramm Petersen Kost- og motionsvejlederen skal styrke indsatsen på overvægtsområdet og være med til at nedbringe udgifterne på medfinansieringen, overførsler og sygefravær både på kort sigt, men især på langt sigt. Borgere på sygedagpenge (forventes at udgøre cirka 350 borgere om året) samt borgere, som bliver henvist af de praktiserende læger (antal ukendt). Kriterier for deltagelse: BMI over 30 Motiverede for en livsstilsomlægning Borgeren vil modtage en samtale med en fysioterapeut og/eller diætist, hvor de sammen finder ud af, hvilke tilbud borgeren har brug for. Der udbydes følgende: Motionshold Madlavningshold Individuel kost- og motionsvejledning Projekt Træner ikke efter en genoptrænings-plan fra sygehuset

2 2 Børn i balance Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Projektleder: Aswine Rasmussen At børn styrker deres motoriske udvikling inden skolestart. At dagtilbuddene (efter endt projektperiode) råder over medarbejdere med specialist kompetencer som har ansvaret for at sætte fokus på motorik i dagtilbuddets dagligdag. Børn i Vejen Kommunes dagtilbud Undervisning af motorik-ressource personer i dagtilbuddene, så de får bedre grundlag for en reflekteret og didaktisk indsats i forhold til børns motoriske udvikling samt information og inspiration til øvrige medarbejdere og ledelse samt forældre i dagtilbuddene. Projekt At disse frontløbere er i stand til at opdage og sætte tiltag i gang for børn med motoriske vanskeligheder, og de kan rådgive forældrene og kollegaerne. Rygestop Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Schramm Petersen Rygestop Rygere iblandt Vejen Kommunes borgere og ansatte. Ved ansættelse af en rygestopinstruktør i Vejen Kommune, vil der kunne: Ske en koordination og et samarbejde omkring indsatsen for borgere og ansatte i Vejen Kommune. Samarbejdes med praktiserende læger og sygehuse om indsatsen. Tilbydes indsats omkring rygning, der er målrettet specifikke målgrupper. Politisk besluttet med start pr

3 3 Screeningsprojekt Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie Projektleder: Inga Jensen At sikre parallelbehandling til borgere med dobbeltdiagnose samt sikre fastholdelse i behandlingen Stofmisbrugere med alvorlige behandlingskrævende psykiske lidelser Projektet indbefatter screening af relevante borgere, der skal medvirke til en identifikation af målgruppen samt en styrket koordinering af behandlingsforløb. Projekt evaluering pr Tena identifi Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie og Kirsten Dyrholm, Social & Ældre Schramm Petersen & Randi N. Petersen At højne livskvaliteten blandt inkontinente borgere. At reducere forbruget af inkontinenshjælpemidler i hjemmeplejen i Vejen Kommune. At bidrage til en styrkelse af plejepersonalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 24 plejekrævende borgere med svær til middelsvær inkontinens, i hjemmeplejen i Vejen Kommune. Fremadrettet udgør målgruppen omkring 160 borgere (tal fra 2013). TENA Identifi muliggør kortlægninger, som viser borgerens behov for toiletbesøg og bleskift og kan hjælpe personalet til at vurdere, hvornår borgeren har behov for hjælp med f.eks. toiletbesøg. Projekt Hjerneskadeteamet Projektejer: Marianne L. Hansen, Sundhed & Familie og Social & Ældre, Kirsten Dyrholm Hansen At skabe sammenhæng i borgerens forløb, systematisere det tværfaglige samarbejde og at skabe overblik over tilbud og muligheder i Vejen Kommune Målgruppen er borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade Vejen Kommunes Hjerneskadeteam tilbyder at koordinere indsatser på tværs af kommunens afdelinger Børnegrupper for børn af sindslidende Willumsen (familieafdelingen) og Benny Husted (Socialpsykiatri) At børnene får et frirum til at snakke og fortælle om mors/fars psykiske lidelse. At børnene får en viden om psykiske lidelser. At børnene får redskaber til at håndtere det, at deres mor/far har en psykisk lidelse. En større åbenhed ved, at de i familien Alle børn med sindslidelser Mødes 1 gang ugentligt Gruppen er igang

4 4 snakker om, når mor/far har det svært pga. deres lidelse. At børnene oplever andre i samme situation som dem selv. De utrolige år Willumsen (familieafdelingen) Familiekonsulenterne Forebygger og tager hånd om vanskeligheder i barnets udvikling og samspil. Forældre med børn mellem 3-6 år hvor der ofte er konflikter, når der spises eller når barnet skal sovebarnet ikke hører efter hvad der bliver sagt - har oplevelsen af barnet ikke har respekt: Der går meget tid med skæld ud. Barnet har svært ved at lege selv. Kurset forløber over 20 uger, men 2½ timer om ugen, og hvert hold består af ca. 7 forældre. Hold 1 er evalueret i september Stor succes med projektet Hold 2 er startet medio august 2014 Ung Mor gruppe i Vejen Kommune Projektleder: Ulla Bjørn (sundhedsplejen) Mona Torsvig (familiekonsulent) At den enkelte unge kvinde opnår en større kompetence i forhold til moderrollen end hun havde i forvejen. At der opbygges et gruppefællesskab for herigennem at opbygge et netværk med ligestillede i samme aldersgruppe At støtte de unge mødre i moderrollen og styrke omsorgsevnen for, at forebygge mistrivsel hos både mor og barn. Gruppestørrelsen er 5-7 unge mødre. Det tilstræbes at de 4 møder ligger inden fødslen og de resterende 16 møder ligger efter fødslen, ialt 20 møder. Det tilstræbes at nå de overordnede mål ved: At oplyse om graviditet og fødsel At oplyse om de sundhedsmæssige aspekter, der sikre det bedst mulige forløb i svangerskabet. At etablere netværk At forberede de unge gravide til forældrerollen. At lære de unge gravide at kontakte de kommunale forvaltninger, egen læge, jordemoder og sundhedsplejerske, når behovet opstår Evalueres kontinuerligt. (Der har været 80 unge mødre igennem projektet)

5 5 At støtte de unge mødre i moderrollen At forebygge uønsket graviditet. At støtte de unge mødre socialt, erhvervs og uddannelsesmæssigt Sund Ung Projektleder: Ulla Bjørn, Sundhedsplejen At de unge bliver involveret og i stand til både alene og i samarbejde med forældre og andre, at træffe de sunde valg At de unge, via vægtreduktion/stagnation oplever, at deres selvværd styrkes så deres generelle trivsel og sundhedstilstand bedres. At de unge i gruppeforløbet danner relationer til hinanden. Elever i klasse, hvor vægtkurven ved den seneste måling i 4., 5. eller 6. klasse viser en uhensigtsmæssig vægtudvikling, der ikke er handlet på tidligere, eller hvor der har været utilstrækkelig opfølgning. Informationsaften i forbindelse med rekruttering og holdstart Individuelle besøg i hjemmet ca. 2 gange/ung Gruppeforløb over 8 mdr. med 12 mødegange, hvor forældre forpligtes til at deltage de 5 af gangene 2 opfølgningsmøder med 3 mdrs. Interval Overgangsskrivelser til ungdomsuddannelser eller efterskoler. Tilbud om uddannelse til hhv. legepatruljeinstruktør eller instruktør i skolesport (fra 8. kl.) Projekt august 2015 (41 unge har deltaget, overordnet ses en stagnation i vægtudviklin gen, selvværdet forbedres) Trin for Trin ned af overvægtsstigen Projektleder: Ulla Bjørn, Sundhedsplejen samarbejde med Sydvestjysk sygehus i At forbedre behandlingen af svært overvægtige børn og unge, og derved øge fysisk og mental sundhed samt livskvaliteten i målgruppen. At udbyde et sammenhængende Svært overvægtige børn og unge i alderen 3-15 år bosiddende i Esbjerg, Varde, Billund, Vejen og Fanø kommuner. Svær overvægt betegnes som BMI 30 (ISO-BMI/IOTF). I projektet tilbydes barnet/den unge: 2-årigt behandlingsforløb i overvægtsambulatoriet på SVS indeholdende 13 ambulante besøg, som Der er endnu ingen tilmeldt fra Vejen Kommune. (Sundhedsple jerskerne er

6 6 Esbjerg og effektivt forløb for målgruppen ved at styrke samarbejdet og koordinationen mellem overvægtsambulatoriet på SVS, de omkringliggende kommuner og familien. omfatter kontakt med læge, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut og psykolog. et opfølgningsbesøg på overvægtsambulatoriet Parallel forløb i Vejen Kommunes tilbud Sund ung, individuelle vægtreguleringsforløb, hjælp til at finde egnede motionsformer og etablering af kontakt til lokale idrætsfacilietter. informeret om projektet og Vejen Kommunes praktiserende læger informeres om projektet den på lægemødet) Skolesundhedsprofiler Projektleder: Ulla Bjørn At styrke den forebyggende indsats ved at generere viden om sundhedstilstanden blandt børn og unge i Vejen kommune. At styrke undervisningsmiljøet og den sundhedsfaglige indsats på børneområdet på individniveau, klasseniveau, skoleniveau og kommuneniveau. At give sundhedsplejersker og skoler et konkret redskab, der er anvendeligt i det daglige arbejde med børn, unge, sundhed og trivsel. Skoleelever i klasse Skolesundhed.dk er et webbaseret system der samler data om sundhed og trivsel hos eleverne Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i 0., 2., 5. og 8. kl. i undervisningen (0. klasse i samarbejde med forældrene) Sundhedsplejen har adgang til informationerne på individniveau, så materialet kan anvendes i dialogen med barnet/den unge. Skoler og klasser kan trække rapporter direkte på systemet, når alle skemaer er udfyldt. Datafortolkning sker i et samarbejde mellem Siden 2012 har der kørt et pilotprojekt på de 8 skoler. (Evaluering af pilotprojektet i første halvdel af skoleåret 2014/15. Evalueringen skal danne grundlag for beslutningen om den fremtidige

7 7 Sundhed & Familie og Dagtilbud & Skole på baggrund af den profil, som systemet genererer automatisk. anvendelse af programmet) Det institutionslignende tilbud (DIT) Willumsen (familieafdelingen) Poul Andersen (ledende Psykolog) Det institutionslignende tilbud er et tilbud til børn og unge, der mistrives i deres miljø i en grad, der kræver en hurtig indsats og adskillelse fra familien. Der er tale om en observationsanbringelse, sideløbende med vurdering af forældrekompetence samt vurdering af barnets vanskeligheder og ressourcer. Anbringelsen forventes at være kortvarig (3-6 mdr.) og efterfølges ved hjemgivelse af intensiv familiebehandling. Anbringelsestruede børn mellem 0-23 år Under observationsanbringelsen laves pædagogiske beskrivelser af barnets/den unges problematikker og ressourcer, evt. suppleret med psykologisk undersøgelse. Sideløbende afdækkes familiens vanskeligheder og ressourcer med henblik på hvilken indsats, der skal til for at hjemgivelse kan lykkes. Forældregruppe Willumsen (familieafdelingen) At understøtte socialt udsatte i forhold til jobafklaring Folk på overførselsindkomst og kontanthjælp Gruppeundervisning Ulla Bjørn (sundhedsplejen) Phu Van Nham (leder af BUC)

8 8 Indsatser med særlig fokus i en tidsbegrænset periode Projektnavn Formål Målgruppe Indsatser Alkoholpolitisk handleplan Sundhedsafdelingen Vejen Kommunes borgere skal have sundere alkoholvaner Antallet af borgere, som lider skade af deres eller andres alkoholforbrug, herunder passiv drikning, reduceres Borgere i Vejen Kommune. Udviklingen af sundhedsfremme og forebyggelse indenfor alkoholområdet, og styrkelse af indsatsen i kommunen på en omkostningseffektiv måde. Der er udarbejdet en handleplan for alle relevante afdelinger og områder i Vejen Kommune. Kronikerindsatsen Sundhedsafdelingen At kronikere i Vejen Kommune lærer at håndtere deres sygdom, styrkes fysisk og opnår en øget livskvalitet Selvhjulpne borgere, der er motiverede for træning og har en eller flere af følgende diagnoser: Osteoporose Borgerne henvises fra egen læge og indkaldes til en individuel samtale hos en fysioterapeut, hvor der udarbejdes en plan for borgerens deltagelse på træningsholdene. Yderligere er der tilknyttet en diætist og en sygeplejerske til projektet. KOL Hjertesygdom Hjertesvigt Diabetes type 2, samt en BMI på 25 eller derover Vindueskigger-syndrom (claudicatio) Kontinenssygeplejersker At medvirke til en ideel ressourceudnyttelse indenfor inkontinens- Borgere med inkontinens og plejepersonale i Vejen Tilbuddet består af råd og vejledning omkring mulige årsager til inkontinens, hjælpemidler og udredning i samarbejde med

9 9 Sundhedsafdelingen området i form af sikring af optimale behandlinger, forebyggelse og tidlig indsats. Kommune almen praksis og inkontinensklinikker Stomi indsats Sundhedsafdelingen At opnå en bedre håndtering af stomier samt en højnet livskvalitet blandt borgere med stomi Alle borgere med stomi i Vejen Kommune og plejepersonale, der håndterer stomier En kontaktperson fra hvert område i hjemmeplejen deltager i kursusdage, hvor kontaktpersonerne uddannes til, at kunne give råd og vejledning til borgere med stomi i forhold til hud, produkter og tarmfunktion. Forebyggende hjemmebesøg med blodtryksmåling og funktionstest Sundhedsafdelingen At hjælpe kommunens ældre borgere til at udnytte egne ressourcer så godt som muligt og bevare funktionsniveauet længst muligt. Vejen Kommunes borgere fra 75 +, som ikke er bevilget hjælp fra kommunen til både personlig pleje og praktisk bistand Borgere over 75 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Sundhedsafdelingen Babysimulator Sundhedsplejen Vision: Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Formål: Rammerne udvikler det gode hverdagsliv med mest mulig livskvalitet for den enkelte og fællesskabet At øge sårbare unges beslutningsgrundlag for at kunne vælge børn til eller fra Alle borgere i Vejen Kommune Sårbare unge i kommunen, som enten ønsker at blive gravide eller er gravide og gerne vil vide mere om, hvad det indebærer at være Udvikle det nære sundhedsvæsen Det gode hverdagsliv - 7 indsatser Det gode arbejdsliv 3 indsatser Udvikling af gode rammer for trivsel og sociale relationer Udvikling af rammer for fysisk aktivitet 5 indsatser Der afholdes både individuelle forløb samt gruppeforløb

10 10 At gøre sårbare unges viden om børn samt give dem indsigt i forældreopgaven forældre. Er gravide, men er i tvivl om, hvorvidt de ønsker en abort. Overvægtige gravide/barselskvinder Sundhedsplejen At den overvægtige gravide/barselkvinde opnår handlekompetencer, der gør hende i stand til at ændre livsstil, så overvægt reduceres, eller BMI ender i normalområdet. Gravid i uge 37 og overvægtig, eller på barsel og overvægtig. BMI over 25. Bosat i Vejen Kommune. Gruppetilbud For tidlig fødte børn - præmaturgruppen Sundhedsplejen At vejlede, rådgive og støtte familier med børn født før uge 37 At give familierne mulighed for at dele oplevelse af en anderledes fødsel og det at håndtere dagligdagen med et for tidligt født barn Give mulighed for at danne netværk Familier med børn født før uge 37 Gruppetilbud

11 11 Ansøgte projekter pr. 1 oktober 2014 Projektnavn Formål Målgruppe Indsats Status Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Ansøgt hos Sundhedsstyrelsen Projektleder: Ulla Bjørn (Sundshedplejen) Lene Willumsen (forældreafdelingen) At styrke den tidlige indsats med fokus på at skabe gode udviklings-betingelser for den unge gravide, således at den enkelte unge kvinde opnår en større kompetence i forhold til moderrollen end hun havde før. At den unge mor udvikler sig i moderrollen og får lyst til et sundere liv for sig selv og sin familie 1. gangs gravide i alderen år Sammenhæng i indsatser fælles handleplan Sikring af overgange mellem sektorerne Udarbejdelse af samarbejdsmodeller Styrke den unge families mestringsevne, både i forældrerollen og i mestring af sociale kompetencer Etablere et samarbejde med frivillighedshuset. Endnu ikke svar på ansøgningen. De utrolige år BASIC BABY Midler ansøgt hos Socialstyrelsen Projektleder: Ulla Bjørn og tæt samarbejde med familieafdelingen Tværgående og helhedsorienteret indsats i forhold til udsatte børn og familie 1.gangs forældre i et udvidet tilbud. Sårbare familier, familier med spinkelt netværk. 4 sundheds-plejersker uddannes. Udvikling af forældreprogram til ca. 30 forældre Tværfagligt samarbejde med familieafdelingen. Der er ikke svaret på ansøgningen endnu. Familieorienteret alkoholbehandling Sundhedsstyrelsen At udvikle et samarbejde mellem alkoholbehandlingen og de kommunale familiebehandlingstilbud på dels et overordnet plan dels i de konkrete Familier med alkoholrelaterede problematikker Opkvalificering af frontpersonale både i Skole dagtilbud, i Sundhed og i Der er ikke svaret på ansøgningen endnu.

12 12 Projektleder: patientforløb. behandlingsregi Marianne L. Hansen (Sundhedsafdelingen) Lene Willumsen (familieafdelingen) Regin Holm/Mathias Olesen (skole og dagtilbud) Styrket indsats på kost-, motions- og jobområdet Sundhedsstyrelsen Projektleder: Marianne L. Hansen (Sundhedsafdelingen) At udvikle rammer og struktur som understøtter et tættere samarbejde mellem det sundhedsfremmende kommunale tilbud og psykiatrien for derved at fremme den mentale sundhed for borgere med moderate til svære psykiske lidelser. Borgere med moderate til svære psykiske lidelser på kanten af arbejdsmarkedet. Udvikling af sundhedspædagogiske kompetencer hos projektmedarbejderne i projekt Sund i Job og Kost og motion, så de kan motivere målgruppen af borgere med psykiske lidelser til ændringer af livsstil samt udbygge samarbejdet med Socialpsykiatrisk Center og den regionale lokalpsykiatri i Vejen Kommune Der er ikke svaret på ansøgningen endnu.

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund

Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Projektindstilling til motorikprojekt Baby i Balance Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé Baggrund Baby i Balance Afdelingsleder for Sundhed & Familie Jette Kynde Schøtz

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed

Handleplan for temaplan for psykisk sundhed 1 Handleplan for temaplan for psykisk sundhed Denne handleplan er udarbejdet for at sikre opnåelsen af de mål som Vejen Kommunes temaplan for psykisk sundhed fastsætter. Overordnet set gælder det, at Vejen

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien.

Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Spredningskonference Sundere liv i socialpsykiatrien. Program: 1.Livsstilshuset organisation og rammer: Baggrunden for etablering af Livsstils Huset. Målgruppen Rammer og organisatorisk struktur for Livsstils

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af projekt Skolesundhedsprofiler Vejen Kommune Udarbejdet i februar 2015 af Vejen Kommune

Evalueringsrapport. Evaluering af projekt Skolesundhedsprofiler Vejen Kommune Udarbejdet i februar 2015 af Vejen Kommune Evalueringsrapport Evaluering af projekt Skolesundhedsprofiler Vejen Kommune Udarbejdet i februar 2015 af Vejen Kommune 1 Forfattere: Sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager Cand. scient. san. publ.

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 Handlingsplan Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 November 2012 1 Baggrund Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2015. I tillæg til Sundhedspolitik 2012-2015 har i samarbejde

Læs mere