Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommunes Rusmiddelstrategi"

Transkript

1 Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

2 Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale rusmidler kan have store personlige og samfundsmæssige konsekvenser, og Varde Kommune ser det derfor som en vigtig opgave at sikre, at misbrug af rusmidler forebygges og behandles på bedst mulig vis. Rusmiddelstrategien vil derfor udstikke de overordnede rammer for, hvordan vi sikrer den bedst mulige forebyggelse, behandling og opfølgning i forhold til både alkohol og illegale rusmidler. Misbrug af rusmidler er meget ofte et symptom på mistrivsel. Derfor er en afgørende faktor, at der arbejdes for at sikre generel trivsel for alle Varde Kommunes borgere som en del af forebyggelsesarbejdet af misbrug af rusmidler. Det skal være trygt og godt at vokse op og bo i Varde Kommune. Ud fra Sundhedsstyrelsens tal for hele Danmark er det muligt at skønne, hvor stort et omfang rusmidler og de medfølgende problemer har i Varde Kommune. Det anslås, at der i Varde Kommune er ca børn, der i dag lever i familier med alkoholproblemer 1, og at i alt ca borgere er vokset op i familier med alkoholproblemer i Varde Kommune. Det kan have alvorlige konsekvenser at vokse op i en familie med alkoholproblemer. Fx er det sandsynligt, at 36 % af de børn, som vokser op i familier med alkoholproblemer, udvikler psykiske problemer som voksne, mens det kun er 6 % af andre børn, der udvikler psykiske problemer. Selvmordsadfærd og egne problemer med alkohol og andre stoffer er også langt mere udbredt hos voksne, der som børn voksede op i familier med alkoholproblemer, end hos andre. For voksne anslås det, at der i Varde Kommune er ca alkoholafhængige, og at ca er storforbrugere af alkohol. 2 I 2011 fik Varde Kommunes åbne rådgivning om misbrug ca. 180 henvendelser fra unge og voksne, som havde problemer med rusmidler. Desuden var ca. 123 borgere fra Varde Kommune i behandling ved Misbrugscentret i Esbjerg i Med alkoholproblemer menes de negative sociale konsekvenser alkohol kan have ikke bare for den der drikker, men også for omgivelserne, herunder familien. 2 Med storforbrugere af alkohol menes der, at man har et forbrug, der allerede har manifesteret sig i en fysisk eller psykisk skade. 2

3 Varde Kommunes visioner med Rusmiddelstrategien er at Ingen mistrives i Varde Kommune Ingen misbruger rusmidler i Varde Kommune Mistrivsel og misbrug hænger som nævnt sammen, og det er derfor vigtigt for Varde Kommune at fokusere på begge dele i Rusmiddelstrategien. Men trivsel handler naturligvis om langt mere end rusmidler og misbrug. For at sikre at alle Varde Kommunes borgere trives, er det derfor nødvendigt at skabe de rigtige rammer i forhold til alle dele af livet. Rusmiddelstrategien er en del af Sundhedspolitikken og fokuserer på forebyggelse og behandling af problemer med rusmidler. Varde Kommunes mange politikker, fx Sundhedspolitikken, Børn og Ungepolitikken mv., opstiller rammerne for trivsel i forhold til forskellige dele af livet. Arbejdet med rusmiddelstrategien forankres i det koordinerende misbrugsteam. For at fastholde fokus på indsatsen for at reducere brugen af rusmidler arbejdes for en løbende dialog mellem udvalget for Social & Sundhed og det koordinerende misbrugsteam - herunder årlig evaluering af rusmiddelstrategien. Varde Kommune skal ideelt set være en kommune helt uden mistrivsel og misbrug. Borgerne skal leve et trygt og godt liv i Varde Kommune, hvor sunde valg er lette valg. 3

4 Forebyggelse For at skabe en kommune uden mistrivsel og udvikling af misbrug af rusmidler er det afgørende at sætte ind med forebyggelse, hjælp og støtte så tidligt som muligt. Børn og unges trivsel bør derfor være et klart fokusområde i forebyggelsen af mistrivsel og udvikling af misbrug af rusmidler. Vi skal være hurtige til at spotte de familier, der har brug for hjælp og støtte både i forhold til misbrugsproblemer, men også i forhold til generel trivsel. Vi skal nedbryde de tabuer og den berøringsangst, som forældre og fagfolk måtte have i forhold til at tale med andre om deres problemer, så det ikke er svært at henvende sig til fx en ung, som man kan se mistrives. Det skal være let at træffe sunde valg i Varde Kommune og tilgængeligheden af både illegale rusmidler og alkohol skal begrænses. De unge skal opleve ansvarlige voksne, som sætter grænser og som hjælper de unge med at etablere miljøer uden rusmidler. Voksne som er ved at udvikle et stort forbrug af alkohol skal have hjælp, inden det går galt. Virksomhederne i Varde Kommune, private som offentlige, spiller en vigtig rolle, da det er afgørende, at man fastholdes på arbejdsmarkedet og får hjælp uden at miste sit arbejde. Desuden skal vi i alle sammenhænge være bedre til at spotte voksne, som har problemer med alkohol og illegale rusmidler. Fx skal vi sikre, at man inden for ældreplejen er opmærksom på borgernes forhold til rusmidler. 4

5 For at sikre en god forebyggelsesindsats vil vi fokusere på nedenstående områder, som de vigtigste. Det er vigtigt at sikre børn og unges generelle trivsel og at forebygge generelt fra en meget tidlig alder. Sikre, at der indenfor den eksisterende mødekultur afholdes temamøder for forældre ca. en gang om året omhandlende pædagogiske emner. Med mellemrum skal der være fokus på alkohol- og rusmiddelkultur. Temamøderne skal i det hele taget give forældrene bedre redskaber til det at være forældre. Udarbejde en hjælpepakke til sundhedsplejerske, dagpleje, institutioner og skoler til brug, når der skal afholdes temamøder. Hjælpepakken skal bl.a. indeholde ideer til temaer og navne på oplægsholdere. Sikre, at pædagoger og lærere får større kompetencer og viden om, hvordan børn og unge med begyndende mistrivsel spottes og kontaktes, samt hvordan disse unge hjælpes ind i fællesskaberne igen. Sikre, at de tværfaglige rådgivningsgrupper, tilknyttet skoler og dagtilbud, har kompetencer og viden indenfor misbrug og mistrivsel. Sikre, at pædagoger, lærere og rådgivere gør brug af det faglige netværk omkring dem, således at alle samarbejder for at sikre barnet eller den unges trivsel. Arbejde for, at der ydes en ekstra indsats for de børn og unge, der vokser op i familier med misbrugsproblematikker. Denne gruppe børn har langt større sandsynlighed for at ende i mistrivsel end andre børn, og der er samtidig langt større sandsynlighed for, at de selv ender i misbrug som voksne. Det er derfor vigtigt, at der er særligt fokus på at hjælpe denne gruppe børn og unge. Småbørnsnetværk og Forældrenetværk etableres på skoler og i daginstitutioner med initiativ fra institutionerne og SSP 5

6 Det er vigtigt at udskyde de unges debutalder og reducere deres forbrug af rusmidler. Understøtte alternative alkoholfrie/rusmiddelfrie (fest)miljøer i samarbejde med de unge. Arbejde for, at grundskolerne og ungdomsuddannelserne formulerer en rusmiddelpolitik, som sikrer, at der her kommer fokus på alkoholfrie/rusmiddelfrie aktiviteter samt på ansvarlighed omkring udskænkning af alkohol og afholdelse af fester. Opfordre Ungerådet til at gå foran som rollemodeller og understøtte Ungerådet i at skabe opmærksomhed om problemerne, som kan opstå ved brug af alkohol og illegale rusmidler. Sikre, at unge oplyses om rusmidlers (skadelige) virkning, samt at denne information er differentieret og nuanceret, så de unge får et reelt indblik i konsekvenserne ved at indtage de forskellige rusmidler. Åbningstider for diskoteker og værtshuse harmoniseres med de omkringliggende kommuner. Sikre at der i kommende bevillinger ikke gives tilladelse til, at unge under 16 år får adgang til diskoteker og værtshuse. Arbejde for, at politi, beværtninger og andre relevante aktører samarbejder om at mindske tilgængeligheden af illegale stoffer. Arbejde for, at foreninger forholder sig til Varde Kommunes rusmiddelpolitik og støtter op om Varde Kommunes vision ved at begrænse tilgængelighed og brug af rusmidler. Det er vigtigt, at både unge og deres forældre samt voksne borgere ved, hvor de kan henvende sig for at få hjælp, samt at det er trygt at henvende sig. Både hvis man selv har behov for hjælp til egne problemer, eller er bekymret for en anden. Arbejde for, at SSP 3 -konsulenten, BUF 4 og misbrugskonsulenten er synlige og tilgængelige for alle. Arbejde for, at der er synlig og tilgængelig rådgivning på ungdomsuddannelserne for de unge og deres forældre. Sikre, at borgere, der har et forbrug af alkohol, der er større end sundhedsstyrelsens anbefalinger, kan få hjælp til at reducere deres forbrug, inden det vokser sig større. 3 SSP står for Skole, Socialforvaltning og politi 4 BUF er Varde Kommunes Børn, Unge og Familie forvaltning. 6

7 Det er vigtigt at sikre en god overdragelse fra ung til voksen imellem forvaltninger og andre hjælpeinstanser. Sikre, at SSP, BUF og andre, som tager sig af de unge, altid sørger for at overlevere den unges sag til Voksenservice og andre, som skal hjælpe den unge videre, når han/hun fylder 18 år. Man må ikke slippe den unge, før man har sikret sig, at der er andre, som tager over. Det er vigtigt, at voksne med rusmiddelproblemer får hjælp, inden det går galt. Arbejde for, at alle virksomheder, private som offentlige, i Varde Kommune har fokus på at spotte medarbejdere, der har problemer med rusmidler, og derefter hjælpe medarbejderen med at komme i behandling eller på anden måde komme ud af problemerne. Arbejde for, at plejepersonalet i Varde Kommune bliver mere opmærksomme på borgernes forhold til rusmidler. Sikre, at alle borgere i Varde Kommune er oplyste om konsekvenserne ved brug af rusmidler. Arbejde for, at alle borgere i Varde Kommune har let adgang til rådgivning om rusmiddelproblemer. Det er vigtigt at sikre et godt tværfagligt samarbejde. Arbejde for, at samarbejdet mellem PSP 5, SSP, AKT 6 og UU 7 fortsætter. Arbejde for, at netværket blandt fagpersoner i forebyggelses- og behandlingsregi styrkes. Arbejde for, at fagpersoner videreuddannes i forhold til rusmiddelproblemer. 5 PSP står for Politi, Socialforvaltning og Psykiatri 6 AKT står for Adfærd, kontakt og trivsel og er en lærer funktion i Folkeskolen. 7 UU er Varde Kommunes Unge Uddannelsesvejledning 7

8 8

9 Behandling og opfølgning Hvis man først har fået et stort forbrug af alkohol, eller et direkte misbrug af rusmidler, er det afgørende, at det er muligt at få behandling, så snart man er motiveret, og at der er en bred vifte af behandlingstilbud, så det er muligt at finde et tilbud, der passer til den enkelte. Det skal som nævnt være let at træffe sunde valg i Varde Kommune, og det skal derfor være let at træffe et valg om at søge behandling. Behandlingstilbuddene skal derfor være synlige og let tilgængelige. Alle skal vide, hvor man skal henvende sig, hvis man ønsker hjælp. Efter endt behandling er det lige så afgørende, at man får hjælp og støtte til at fortsætte sit liv uden misbrug. Der skal være noget at sætte i stedet; job, uddannelse, sport og andre aktiviteter. Flere ældre har i dag alkoholproblemer end tidligere, og det er derfor vigtigt, at vi har fokus på denne gruppe borgere og sikrer, at plejepersonalet har tilstrækkelig viden om symptomer og behandlingstilbud. For at sikre en god behandlings- og opfølgningsindsats, vil vi fokusere på nedenstående områder, som de vigtigste. Det er vigtigt, at der er let adgang til differentierede behandlingstilbud. Sikre en synlig og let tilgængelig rådgivning. Sikre, at henvendelser om egne eller andre næres problemer kan ske trygt og anonymt. Sikre oplysningsmaterialer om behandling og rådgivning på skoler og arbejdspladser. Styrke et tæt samarbejde mellem rådgivningen, behandlingssystemet og uddannelsessystemet. Sikre, at borgerne kan få hjælp til rådgivning/behandling i nærmiljøet. Det er vigtigt, at behandling tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Sikre en grundig screening, før behandling iværksættes. Arbejde for, at der er forskellige tilbud om behandling som passer til den enkelte. Behandling kan være mange forskellige ting, fx kurser, uddannelse, inddragelse af familien mv. 9

10 Det er vigtigt, at indsatsen for den enkelte borger med misbrug er helhedsorienteret. Samarbejde på tværs og afklare snitflader mellem de professionelle aktører. Sørge for tidlige handleplaner, der følger personen. Sikre, at de næste aktører inddrages i god tid, så borgeren oplever, at overgangen bliver let og glidende. Arbejde med helheden omkring borgeren i behandling: familie, uddannelse, arbejde, netværk, fritid osv. Sikre, at der iværksættes behandling for både sociale og psykiske problemer samtidig med misbrugsbehandling. Det er vigtigt at øge bevidstheden om at sætte noget i stedet for misbrug. Arbejde for, at der etableres arbejdspladser med alternative vilkår for mennesker, der ikke kan fungere på det almindelige arbejdsmarked. Skabe netværk i nærmiljøet baseret på tillid og relationer og arbejde for, at der etableres betydningsfulde relationer for ensomme borgere. Arbejde for, at der etableres tilbagefaldstilbud på lokalt plan. Sikre at, der etableres forældregrupper, så forældre kan støtte og hjælpe hinanden, hvis deres unge har misbrugsproblemer. Sikre at, kontakten til borgeren fastholdes i en opfølgningsperiode. Sikre at, borgerne får tilknyttet en mentor efter behandlingsforløbet. 10

11 11

12 VK 0412 HEFA Varde Kommune Social og Sundhed Bytoften Varde

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere