jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8: Arbejde med opsugning af materialer s10: Arbejde med aflæsning af opsugede materialer s11: Personlige værnemidler og arbejdstøj s15: Henvisninger

3 forord Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats inden for transportområdet. Branchevejledningen er en del af en større indsats for at få dækket alle aspekter af chaufførområdet med detailrådgivning og vejledning inden for området af specialkøretøjer. Branchevejledningen er tænkt som vejledning til dig, der arbejder med slamsugere - og til din arbejdsmiljøgruppe. Det er din arbejdsgivers pligt at give dig den fornødne instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Dette vil vi gerne støtte op om ved at lave denne vejledning. Desuden kan vejledningen bruges som hjælp til Jeres Arbejdspladsvurderings (APV) arbejde. Branchevejledningen dækker ikke alle aspekter ved chaufførområdet. De generelle forhold omkring arbejdsmiljø for chauffører kan du læse om i Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører, ligesom indretning af førerhuse og ergonomi er beskrevet i Jeg kører lastbil. Begge vejledninger er udgivet at Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. At arbejde med spildevand og kloakslam byder på nogle særlige arbejdsmiljøproblemer, bl.a. udsættelse for bakterier og smitte. Det er især sådanne forhold, som vejledningen sigter mod. Hvis du i dit arbejde er pålagt at bruge specielle former for personlige værnemidler, skal du naturligvis anvende dem. Hvis du oplever fejl og mangler i forhold til de emner, der er behandlet her i vejledningen, så opfordrer vi dig til at give dine erfaringer videre til Jeres APV, så de kan indarbejdes i handleplanerne og dermed være med til at forbygge arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

4 generelle regler Personer, hvis arbejde for størstedelens vedkommende består i håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal vaccineres effektivt mod leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe (tetanus) og polio (børnelammelse). Vaccinationen skal kunne dokumenteres af dig. Efter en dosis vaccine mod leverbetændelse er man beskyttet efter 8-14 dage. Efter 1. vaccination varer beskyttelsen mindst et år. Hvis der vaccineres i 2 omgange, kan der opnås en langvarig beskyttelse. Stivkrampevaccination anses for effektiv i 5 år, når der er givet i alt 3 indsprøjtninger af vaccine mod stivkrampe. Stivkrampevaccination anses for effektiv i mindst 10 år, når der er givet i alt 3 indsprøjtninger af vaccine mod stivkrampe, efterfulgt af en 4. indsprøjtning (revaccination). Hvis antal og tidsfrist ikke er overholdt, skal du gå til læge. Poliovaccination anses for effektiv livsvarigt, når der i 3 omgange er givet poliovaccine ved indsprøjtning efterfulgt af 3 gange poliovaccine givet ved indtagelse gennem munden. Det vil sige, at personer, der aldrig før er vaccineret mod polio, skal gå til lægen for at blive effektivt vaccineret. Personer med ufuldstændig tidligere vaccination skal have vaccinationer, så det samlede antal bliver 3. Før arbejdet kan påbegyndes, skal du have mindst 2 vaccinationer med minimumsinterval på 3 uger. Arbejdet kan så påbegyndes 2 uger senere. Personer, der af helbredshensyn, religiøse grunde e.l. ikke ønsker at lade sig vaccinere, må ikke beskæftiges med det pågældende arbejde. Arbejdstilsynets vejledning D om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand 2

5 arbejdshygiejne Arbejdshygiejne er meget vigtig for dig, der er beskæftiget med slamsugning. Du skal være omhyggelig med rengøring af dig selv, specielt før måltider og efter endt arbejdsdag. Måltiderne bør ikke indtages på steder, som ligger ved eller i umiddelbar nærhed af arbejdsstederne, hvor du udfører dit arbejde. Ved arbejde med slamsugere vil du komme i kontakt med mange bakterier. Derfor er det yderst vigtigt, at du vasker hænder med sæbe eller andet rengøringsmiddel før måltider. Er der ikke direkte adgang til håndvask, kan håndvask foretages ved at medbringe en dunk med frisk vand samt køkkenrulle, eller vådservietter/ andet egnet. Drøft i arbejdsmiljøudvalget hvilken løsning som er mest hensigtsmæssig for jer. Husk når du vasker/rengør dine hænder hyppigt, bliver huden sårbar, hvorfor du også skal anvende egnet håndcreme. Det er vigtigt, at du efter endt arbejdsdag, før du forlader arbejdspladsen, tager et grundigt bad, da der kan være mange bakterier, mikroorganismer og andet gemt på huden og i håret. Den smittefare, der ligger her, skulle jo nødig tages med hjem til familien efter arbejdet. Arbejdstøjet skal vaskes og evt. desinficeres efter brug, og der skal tages rent arbejdstøj på ved arbejdsdagens begyndelse. Hvis dit arbejdstøj bliver gennemblødt af kloakvand eller lignende, skal der være tørt arbejdstøj til rådighed, som du kan iføre dig. 3

6 arbejde med og i brønd De lovgivningsmæssige regler for arbejde i kloakker er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober Nedenfor er der flere steder angivet retningslinier fra denne bekendtgørelse, men ikke alle regler er medtaget. Ved arbejde med at opsuge materialer fra f.eks. kloakker eller tanke skal du være meget påpasselig med sikkerheden, særligt hvis du skal stige ned i kloakken eller brønden. Et af de væsentligste faremomenter ved kloakarbejde er, at faren ofte ikke kan ses! sen, især da denne nedsættes ved stærke svovlbrintekoncentrationer. Pga. ovennævnte farer for dampe (eksplosion), iltmangel og forgiftning skal du (eller din medhjælper) foretage målinger af disse forhold både før og under arbejde i kloakken eller brønden. Denne måling kan bl.a. ske med en multigasalarm, som sænkes ned i brønden. Alarmen, som der er udførlig brugsanvisning til, alarmerer ved forekomst af eksplosive gasser, iltmangel og forgiftning. Målingen skal både ske ved loft og gulv. En kloak kan indeholde farlige kemiske stoffer og mikroorganismer. Dette betyder, at sikkerhedsforanstaltningerne altid skal overholdes. Kontakt med spildevand, slam og farligt affald skal begrænses mest muligt. Trods benzinudskillere kan det ikke udelukkes, at der er dampe af benzin og benzol i kloakken. I bundfældet slam kan der ved forrådnelse dannes metan, kvælstof, svovlbrinte og kuldioxid, og det kan ikke udelukkes, at der i visse ledninger kan være metan i eksplosive mængder. Iltmangel kan indebære en risiko for kvælning, og dette kan f.eks. opstå ved forrådnelse i kloakken. Spildevand og dampe fra organiske opløsningsmidler og svovlbrinte kan rumme forgiftningsfare. Selv om stoffer som svovlbrinte lugter som rådne æg i svage koncentrationer, må man ikke stole på lugtesan- 4

7 e og kloakker Før nedstigning skal der udluftes effektivt om fornødent med indblæsning af friske luft. Denne udluftning skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønden. Der skal ligeledes opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter. Der skal ved arbejde i brønde eller ledninger være posteret 2 vagtmænd, som hele tiden er i kontakt med de arbejdende personer nede i brønden. Ved arbejde med slamsugning, højtryksspuling og Tv-inspektionsvogne, er én vagtmand tilstrækkelig, hvis arbejdet kun består i rutinemæssig inspektion eller i at fjerne sten, rørstumper, træstykker osv. Det er ligeledes en forudsætning, at nedstigning kun foretages af en person, og at ophold i brønden ikke varer over 5 minutter. Hvor undtagelse for kravet om 2 vagtmænd ved nedstigning i brønde finder sted, er det særligt vigtigt at gøre opmærksom på: At vagtmanden har pligt til hele tiden at iagttage personen under terræn At nødvendigheden af nedstigningen ikke kunne forudses under planlægningen af arbejdet. Nedstigning og arbejde i kloakken kræver særligt udstyr, f.eks. løftesele og livline. Disse ting er udførligt beskrevet i Kloakbekendtgørelsen, og anvendelsen af de enkelte elementer beskrives i de medfølgende brugsanvisninger. Det er vigtigt, at de personer, der arbejder i brønde og kloakker (og vagtmænd), er fortrolige i anvendelsen af det udstyr, arbejdet kræver. Når du skal afmontere et brønddæksel, vil det være en fordel, at du anvender et hjælpemiddel. Der findes flere modeller af hjælpemidler, som letter processen betydeligt med at håndtere det tunge dæksel. Disse hjælpemidler er, for de flestes vedkommende, lette at anvende og kan betjenes af én mand. 5

8 arbejde med kloakspuli Når det er muligt, skal spuling af brønde og kloakker udføres fra terræn. Spuleslangen trækkes ud og anbringes i den ønskede position i brønden eller kloakken. Det overskydende spuleslange, som ikke anvendes inden spulingen startes, skal være rullet op på hjulet. Vær opmærksom på, at det er meget tungere at trække en væskefyldt slange end en tom slange. Før spuling skal du sikre dig, at spuleslangen er hel. Du skal også være meget opmærksom på, at spuleslangen ikke ligger løst på jorden, når der startes for spulingen. Hvis slangen ligge løst på jorden ved siden af dig, kan de pludselige bevægelser i slangen (som kan være meget voldsomme) genere dig og i værste fald bevirke, at du bliver væltet omkuld. Af samme årsag skal du være opmærksom på, at din fod eller fødder ikke bliver viklet ind i spuleslangen under arbejdet med denne. 6

9 ng Ved spuling af brønde og kloakker kan der forekomme bakteriefyldte vanddampe (aerosoler). Det er vigtigt, at du er opmærksom på disse vanddampe og tager dine forholdsregler for dem. Derfor skal du sørge for at stille dig i forhold til vindretningen således, at de vanddampe, der måtte komme op af brønden, blæser væk fra dig (ved spuling fra terræn). Ved spuling fra terræn kan der anvendes grovstøvsfilter og ansigtsskærm. Filtret til åndedrætsværnet skal være et P3 filter, som er uigennemtrængeligt for virus og bakterier (aerosoler). Når det ikke kan lade sig gøre at spule fra terræn, skal der anvendes overtrækstøj og masker til beskyttelse mod tilbageslag og bakterieholdigt spulevand fra vægge. Det er vigtigt, at du er opmærksom på at trække i slangen på en så skånsom måde som muligt. Du skal også løbende sikre dig, at den overskydende spuleslange bliver rullet op på bilen. Arbejdstilsynets vejledning D. 5.4 om åndedrætsværn. 7

10 arbejde med opsugning Ved opsugning af materialer anvendes en sugeslange, der enten er rullet op på et hjul som én lang slange, eller også er slangen delt op i flere stykker, som så skal sættes sammen. Fælles for begge typer er, at du ofte bliver nødt til at trække slangen over længere afstande, da slamsugeren ofte ikke kan komme helt tæt på tanken eller brønden, hvor materialerne skal opsuges fra. Derfor er det vigtigt for dig, at du sørger for at køre slamsugeren så tæt på opsugningsstedet som muligt, da det vil lette dit arbejde betydeligt. Når du skal trække slangen over afstande, skal du være opmærksom på, at vægten bliver større, jo større afstand du tilbagelægger. Det betyder en vis belastning af din krop. Da sugeslangen kan være tung at håndtere, er det vigtigt, at du sørger for at holde trækket i gang således, at du ikke bliver nødt til at stoppe op og derefter skal til at starte trækket igen. Når slangen er anbragt i tanken eller brønden, startes opsugningen. Her skal du være opmærksom på pludselige bevægelser i slangen, hvis du holder denne under arbejdet. Disse bevægelser kan være voldsomme og temmelig generende. Du må aldrig anbringe sugeslangen mellem benene under arbejdet, da det kan give nogle ubehagelige skader ved slangens pludselige bevægelser. Du vil ikke kunne nå at springe væk, hvis der sker noget uventet. 8

11 af materialer Hvis du holder i sugeslangen under arbejdet, skal du ligeledes være opmærksom på ikke at komme til at stå foroverbøjet. Ved åbning af dæksler skal du være opmærksom på eventuelle dampe fra brønden/tanken. Du skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, hvor dampen føres hen (af vinden) og stille dig i en position, hvor du kan undgå dem. Hvis ikke dampene kan undgås, skal du anvende sikkerhedsudstyr iht. reglerne, som minimum egnet åndedrætsværn. Ved opsugning og transport af farligt affald skal dette håndteres i henhold til til ADR-reglerne. Det er en betingelse for at måtte transportere den type materialer, at du har gennemgået ADR-kursus og derigennem har erhvervet sig ADR-bevis. Ved transport af farligt affald skal bilen mærkes efter ADR-reglerne. Håndteringen af det farlige affald skal ske med den største forsigtighed, og det er meget vigtigt, at du bruger de til opgaven påkrævede værnemidler og arbejdstøj. 9

12 arbejde med aflæsning af opsugede materialer Ved tømning af slamsugeren for de opsugede materialer skal du overholde de regler, der gælder ved lossepladsen, modtagestationen eller andet sted, hvor materialerne afleveres. Ved aflæsning skal anvendes det samme sikkerhedsudstyr, som blev anvendt ved læsning/opsugning. Ved tømning og rengøring af tanken skal du huske at faldsikre bagsmækken (f.eks. med sikkerhedsstang). Ved rengøring skal der også anvendes det samme sikkerhedsudstyr som ved tømning. Åndedrætsværn bør anvendes, da der ved rengøring/spuling af tanken vil kunne fremkomme bakteriefyldte vanddampe. 10

13 personlige værnemidler og arbejdstøj Til kloakarbejde skal der anvendes særligt arbejdstøj, der er egnet til arbejdets udførelse, herunder gummistøvler. Når der arbejdes på kørebanen, skal der bæres stærkt synlige veste for at undgå påkørsel fra trafikanter. Arbejdstilsynets vejledning D.5.3. om advarselsklæder. Under højtryksrensning og lignende tilsmudsende arbejde skal der desuden bruges overtrækstøj. Arbejdstøjet skal vaskes og renses, adskilt fra andet tøj og under sådanne forhold, at sundhedsskader ikke kan opstå. Det rensede særlige arbejdstøj og personlige værnemidler skal desinficeres, før det bruges igen. Rent skiftetøj og varmt overtøj skal være til disposition i tilfælde af, at det anvendte arbejdstøj bliver gennemblødt af spildevand eller lignende. 11

14 Fodtøjet kan være almindelige gummistøvler, eller f.eks. kemikaliebestandigt værnefodtøj, der bruges, når der er risiko for, at du kan træde i kemikalier, f.eks. olie, syrer og lignende. Du skal også anvende handsker til arbejdet, og der findes et stort udvalg på markedet, som beskytter mod forskellige påvirkninger. Det er vigtigt, at du anvender handsker, der er beregnet til formålet og yder den optimale beskyttelse af dine hænder. Beskyttelseshjelm skal altid anvendes ved arbejde, eller ved ophold på steder, hvor der er en risiko for, at hovedet bliver skadet, f.eks. ved arbejde i brønde. Beskyttelseshjelmen skal være rigtigt tilpasset den person, som bruger den. Tilpasningen er vigtig for, at hjelmen sidder fast på hovedet, og yder den optimale sikkerhed for brugeren. Arbejdstilsynets vejledning D.5.7 om beskyttelseshjelme. Øjenværn beskytter øjnene mod skadelige mekaniske og kemiske påvirkninger eller skadelige strålepåvirkninger. Øjenværn skal bruges, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås, f.eks. ved arbejde med olie og kemikalieaffald. Arbejdstilsynets vejledning D. 5.8 om øjenværn. Øjenskylleflasker skal forefindes i lastbilen, hvis du skulle få stænk af spildevand og kloakslam i øjnene. Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter mod indånding af forurenet luft. 12

15 Hvis der er iltmangel, eller dette kan forekomme, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 om åndedrætsværn. Der er mange typer åndedrætsværn. De kan være udformet som hel-, halv- og kvartmasker. Et åndedrætsværn kan enten filtrere den omgivende luft, inden den indåndes, eller den kan tilføre ren luft. Det er vigtigt, at du kender de forskellige typer af åndedrætsværns egenskaber, før du kan vælge det rette værn til det specifikke job, du skal udføre. Forkert valg kan få katastrofale følger, f.eks. er personer omkommet, fordi de brugte filtrerende åndedrætsværn, hvor der var iltmangel. Der findes to hovedtyper åndedrætsværn: luftforsynet åndedrætsværn og filtrerende åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn skal altid benyttes, når: - der er eller kan opstå iltmangel (mindre end 17% ilt) - luftforureningen forekommer i høje koncentrationer - luftforureningens sammensætning eller koncentration er ukendt - der ikke findes et filter, der er egnet eller godkendt til forureningen - der ikke kan findes masker, der sluttes tæt (f.eks. pga. skæg eller briller) - det i øvrigt foreskrives af arbejdsmiljølovgivningen. 13

16 Filtrerende åndedrætsværn kan anvendes, når luftforsynet åndedrætsværn ikke er påkrævet. Der er visse fordele ved det filtrerende åndedrætsværn, bl.a. er det let, og der er fri bevægelighed for brugeren. Til gengæld har filtret en begrænset holdbarhed, og vejrtrækningen belastes af luftmodstanden i filtret. Der må kun arbejdes i op til 3 timer med et filtrerende åndedrætsværn. Turboudstyr er ikke omfattet af de samme restriktioner. De nærmere angivelser for, hvilke åndedrætsværn der skal anvendes ved de forskellige arbejdssituationer, er udførligt beskrevet i Arbejdstilsynets vejledning om åndedrætsværn. Ved rengøring af åndedrætsværn skal man være opmærksom på, at da værnet anvendes ved hovedet, skal det rengøres med ufarlige præparater, der ikke kan skade brugeren efterfølgende. Åndedrætsværn bør opbevares i en tæt pose uden adgang til fugt og snavs. Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 om åndedrætsværn 14

17 henvisninger Denne vejledning er en del af bestræbelserne for at sætte fokus på chaufførers arbejdsmiljø og indgår i Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros forebyggende arbejdsmiljøindsats. Af andre relevante materialer kan nævnes : Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 vedr. kloakarbejdet. Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører. BAR transport og engros Jeg kører lastbil en vejledning i indretning af førerhuse og ergonomi i forbindelse med chaufførarbejdspladser. BAR transport og engros Arbejdstilsynets vejledning D.2.14 om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand. Arbejdstilsynets vejledning D.5.3. om advarselsklæder. Arbejdstilsynets vejledning D.5.4 om åndedrætsværn. Arbejdstilsynets vejledning D.5.7 om beskyttelseshjelme. Arbejdstilsynets vejledning D.5.8 om øjenværn. Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres organisation: Arbejdsgiversekretariatet Hannemanns Allé København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Fællessekretariatet Hannemanns Allé København S Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchevejledningen kan downloades fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros hjemmeside: 15

18 16

19 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 2. oplag år 2010 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center

20

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi taxi Indholdsfortegnelse... 1 Om branchevejledningen.... 1 Arbejdet som taxichauffør....

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere