Østsjællands Museum. Årsberetning 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østsjællands Museum. Årsberetning 2006"

Transkript

1 Østsjællands Museum Årsberetning 2006

2 Resumé For Østsjællands Museum har 2006 været et begivenhedsrigt år: Museets ansvarsområder skulle genforhandles som følge af strukturreformen, en ny bygning skulle vælges og tilpasses og en ny udstilling udvikles til det kommende GeomuseumFaxe, midler skulle rejses både til Kulturhuset Kanten og til Stevnsfort, samtidig med at forberedelserne til det nye Koldkrigsmuseum Stevnsfort skulle falde på plads. Sideløbende med dette arbejde skulle museet naturligvis passe den daglige drift med at sikre den lokale kultur- og naturarv gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Og endelig skulle både lederstillingen og stillingen som kulturhistoriker besættes. Det har været et turbulent år med mange resultater. Strukturreformen betød, at Østsjællands Museum har måttet forhandle nye ansvarsområder med de nye kommuner. Østsjællands Museum er et lokalt kulturhistorisk og naturhistorisk museum, som forsker og formidler lokalt i et ønske om at styrke den lokale identitetsfølelse. Den lokale forankring er derfor af altafgørende betydning, og netop derfor har det været en meget stor glæde at mærke den opbakning museet har i vores to nye tilskudskommuner Stevns og Faxe. Stevns og Faxe kommuner har begge peget på Østsjællands Museum som kulturhistorisk museum med ansvar for nyere tid, og de samme kommuner har sammen med Vordingborg kommune peget på Østsjællands Museum som naturhistorisk museum. Reformen har lagt op til større enheder også på museumsområdet og Østsjællands Museum har etableret et samarbejde med Sydsjællands Museum. Dette samarbejde har foreløbig givet sig udtryk i oprettelsen af en fælles naturvejlederordning med tilskud fra Friluftsrådet, Faxe og Vordingborg kommuner. Østsjællands Museum arbejder for udviklingen af attraktioner i lokalområdet i samarbejde med lokale kræfter. Dette er blevet meget tydeligt i 2006 hvor arbejdet med såvel GeomuseumFaxe som Koldkrigsmuseum Stevnsfort har taget fart. Vinderen af Fakse Kommunes arkitektkonkurrence til Kulturhuset Kanten blev kåret i foråret, og siden har Fakse Kommune, Café Biografen og Østsjællands Museum været gennem et forløb med tilretning af vinderprojektet, således at projektet kan følge den fastlagte tidsplan frem mod en åbning af huset i foråret Sideløbende med tilretningen af bygningen har Østsjællands Museum arbejdet intenst med at udvikle den udstilling, som skal rummes i den nye spændende bygning. For at løfte denne opgave har museet trukket på eksterne udstillingseksperter og ekstra geologfaglig ekspertise. Grundtrækkene i den nye udstilling ligger nu fast i en form, som er tilpasset den nye bygning og kan danne udgangspunkt i en fornyet ansøgningsrunde for at skaffe midler til netop denne del. Udover de mange tilsagn om tilskud til bygningen og til det samlede projekt, har museet allerede modtaget tilsagn om støtte specifikt til museumsudstillingen fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond. Projektet Koldkrigsmuseum Stevnsfort blev i starten af året reduceret fra et meget stort projekt til et projekt, som dækker de helt basale krav til en åbning. Baseret på en fornyet projektbeskrivelse startede Stevns Kommune og Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort i samarbejde med Østsjællands Museum en ny ansøgningsrunde. Resultatet er, at vi i løbet af 2006 har rejst over 6 millioner kroner med tilskud fra A.P Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Nordea Danmark Fonden, Stevns Kommune, Rødvig Ferieby, Østsjællands Andelsvaskerifond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Norwegian Exploration Managers Conference 2006 og Kurususcenter Klinten. Koldkrigsmuseum Stevnsfort er nu gået fra en projektfase ind i en realiseringsfase, og der arbejdes på højtryk for at etablere museet. Baseret på tilsagn fra Stevns Kommune har det været muligt at takke ja til et storslået tilbud fra Luftforsvarets Veteraner om etablering af en udstilling på den tidligere missilbase. 2 2

3 Det er store opgaver, Østsjællands Museum har løftet i I årsberetningen for Østsjællands Museum kan man desuden læse om de mange daglige gøremål museet har haft med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i lokalområdet. Det er mange opgaver for en så lille organisation, og da særligt set i lyset af, at personalesituationen først endelig faldt på plads med ansættelsen af ny leder i maj måned og kulturhistorisk inspektør i august måned. At dette har kunnet lade sig gøre er alene på grund af en stor indsats fra museets personale, og et godt samarbejde med stat, amt og kommuner, andre museer, institutioner, foreninger og frivillige samt bestyrelse. Derfor skal alle have tak. 1.0 Arbejdsgrundlag og formål Vedtægter Nye vedtægter for Østsjællands Museum har været en nødvendig følge af strukturreformen. Vedtægterne er udarbejdet efter standardvedtægter udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen og er godkendt af museets bestyrelse og tilsendt tilskudskommunerne Stevns og Faxe samt Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplan Der er udarbejdet arbejdsplan for ifølge Kulturarvsstyrelsens vejledninger. Arbejdsplanen indeholder en status for Østsjællands Museum og beskriver planlagte aktiviteter for at opfylde museets mål. Arbejdet foregår inden for tre overordnede faglige temaer: Kalklandet, Landskabets natur og kultur og Efter landbosamfundet. Arbejdsplanen er godkendt af museets bestyrelse og er tilsendt Kulturarvsstyrelsen. Forskningsprojekter er indtastet digitalt på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Ekstraordinære tilskud Østsjællands Museum modtog i 2006 de faste tilskud fra Storstrøms Amt, Staten, Stevns, Fakse og Rønnede kommuner. Herudover har Østsjællands Museum modtaget en række ekstraordinære tilskud øremærket til særlige projekter. Østsjællands Museum har i 2006 modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen til en undersøgelse af dybe banker i Sigerslev Kridtbrud og tilskud fra Møns Museum til udarbejdelse af landskabsbeskrivelser til Kulturarvsatlas Møn. Til udgivelse af publikationen Stevnsfort som arbejdsplads er der modtaget støtte fra Nordea Danmark Fonden og Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort og til udgivelse af publikationen Fossiler fra Faxe Kalkbrud er der modtaget støtte fra Niels Larsen Stevns- og Forlags Fond. Billedkunstrådet, Storstrøms Amt har ydet tilskud til synliggørelse af særudstillingen Kalk som Kunst. Skov- og Naturstyrelsen har ydet tilskud til indkøb af GPS er i forbindelse med kampagnen Get Moving. Geologisk Museum, København, har ydet tilskud til udfærdigelse af geologisk registrant. Til projektet GeoMuseumFaxe er givet tilsagn om støtte fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond. Til konservering er der modtaget tilskud fra Niels Larsen Stevns- og Forlags Fond. Til projektet Koldkrigsmuseum Stevnsfort har Østsjællands Museum i 2006 modtaget støtte fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond, Kursuscenter Klinten, Norwegian Exploration Managers Conference 2006 og projektet har modtaget tilsagn om støtte fra Rødvig Ferieby, Stevns Kommune, Nordea Danmark Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Østsjællands Museumsforening har ydet støtte til museets almindelige drift og til trykning og udsendelse af museets nyhedsbreve. Museumsforeningens Niels Larsen Stevns- og Forlags Fond har ydet støtte til konservering samt til gennemgang og digitalisering af registrering af værker og genstande af Niels Larsen Stevns i forbindelse med deponering. Fra Kulturarvsstyrelsens digitaliseringspulje er der modtaget tilsagn om støtte til udførelse af digitalt kort over geologiske lokaliteter i Storstrøms Amt. Fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum er der modtaget tilsagn om støtte til udførelse af geologisk undersøgelse af kalken i Fa- 3 3

4 xe Kalkbrud. Herudover har museet modtaget et tilskud fra Ole Henrik Nielsens og søstrene Johanne Marie Nielsens Mindelegat. 2.0 Indsamlinger, erhvervelser, registrering, undersøgelser, forskning, fagudvalgsarbejde Indsamling Der er modtaget en legetøjssamling fra Rødvig. Samlingen stammer fra samme hjem som det teaktræsmøblement, som blev indsamlet i I samlingen indgår bla. et dukkehus, som supplerer museets samling af dukkehuse. Der er hjemtaget værktøj fra Lilledal brugt på Stevns Klint, et ølglas med Stevns Kommunes logo, supplerende fysikinstrumenter fra Hylleholt Skole, hjemmefremstillet legetøj fra Holtug købmandsdisk indeholdende industrielt fremstillede varer, en kvindedragt fra en gård i Sigerslev, en redningskrans fra kutter i Rødvig og maleri fra Rødvig Havn, de to sidstnævnte kommer til at indgå i en undersøgelse om Rødvig som industrihavn. Østsjællands Museums indsamling foregår hovedsageligt i forbindelse med undersøgelser. Der er foretaget undersøgelsessager på en smedje i Tokkerup og skolekridtsproduktion i Tommestrup. Den geologiske indsamling er koncentreret omkring fossiler fra banker i kridtet i Sigerslev Kridtbrud. Østsjællands Museum modtager fossilsamlinger fra kridt og kalk i museets geografiske ansvarsområde. En velordnet fossilsamling til formidling er modtaget fra enke efter amatørsamler. Med samlingen fulgte en bogsamling. Bogsamlingen er registreret i biblioteket. Fossilsamlingen er opstillet i depotet på Fakse Geologiske Museum. En mindre samling af kridtfossiler fra Karlstrup Kalkgrav er modtaget. Registrering Museets registrerer i registreringssystemet Regin og har pt. publiceret 64 sager. Dette betyder, at udvalgte (ikke personfølsomme) dele af registreringen nu via internettet er tilgængelig for personer udenfor museet. Antallet af publicerede sager vil stige når den igangværende digitalisering af gamle registreringskort (blå kort) afsluttes. Digitaliseringen de gamle registreringskort er finansieres af bevilling fra Kulturarvsstyrelsen, men museets eget korrekturarbejde viste sig at være af uventet stor størrelse. Arbejdet afsluttes primo Registrering af Niels Larsen Stevns samlingen er gennemgået og digitaliseret i forbindelse med deponering på Vendsyssel Kunstmuseum. Digital registrering af kridtsamling erhvervet i 1999 er afsluttet. Kulturarvsstyrelsen har til Geologisk Museum, København bevilget støtte til udfærdigelse af geologisk registrant under forudsætning af at arbejdet involverer en udpeget ekspertgruppe. Tove Damholt er repræsenteret i ekspertgruppen. Østsjællands Museum har i samarbejde med Geologisk Museum afsluttet projekt til udvikling af klassifikation af geologiske genstande. Undersøgelser og forskning Østsjællands Museum gennemførte i 2005 en etnologisk undersøgelse af Stevnsfort som arbejdsplads. Undersøgelsen blev i 2006 fulgt op med en bog udgivet af Østsjællands Museum. Undersøgelsen blev udført af etnolog cand. mag. Henny Petersen, som også har forfattet bogen. Østsjællands Museum har udført opmålinger, prøvetagning og prøvebearbejdning i forbindelse med undersøgelse af bankesystemer i skrivekridt i Sigerslev Kridtbrud. Undersøgelsen blev ledet af To- 4 4

5 ve Damholt samt projektansatte geologer Kresten Anderskouv, Morten Bjerager og Peter Alsen. Projektet blev afrapporteret til Kulturarvsstyrelsen i 2006 og en videnskabelig artikel forventes trykt i Tove Damholt indgår i undersøgelse af grønsandskalkens fauna og aflejringsmiljø i samarbejde med lektor Eckart Håkansson, Geologisk Institut, og lektor Jan Audun Rasmussen, Geologisk Museum, København. Til projektet knyttes specialestuderende stud. scient. Nooshin Christiansen. Stud. scient. Nooshin Christiansen har indgået specialeaftale med Geologisk Institut, Københavns Universitet og Østsjællands Museum med titlen: En faunistisk undersøgelse af det Paleocæne Lellinge Grønsand fra Hedeland regionen. Tove Damholt deltager i forskningsprojekt om Stevns Klint i samarbejde med professor Finn Surlyk og ph.d. Morten Bjerager, Kridtcentret, Geocenter København. Projektet omfatter en komplet og detaljeret kortlægning af Stevns Klint. Kortlægningen publiceres i Et projekt er opstartet for at afgøre om limsten fra middelalder byggerier på Sjælland stammer fra Faxe Kalkbrud eller Stevns Klint. Christiansborg Ruiner er udvalgt som pilotprojekt. Deltagere er geologerne Tove Damholt og Bodil Wesenberg Lauridsen i samarbejde med geolog Jan Audun Rasmussen, Geologisk Museum, København. Eksterne samarbejdspartnere vil blive inddraget. Pilotprojektet afrapporteres til Kulturarvsstyrelsen i Bodil W. Lauridsen og Tove Damholt har taget prøver af ruinerne af Absalons borg til brug for biostratigrafiske analyser af byggestenene. I samarbejde med lektor Jan Audun Rasmussen, Geologisk Museum er det lykkedes at fastslå, at Absalon hentede sine byggesten til borgen på Stevns Klint og ikke i Faxe Kalkbrud, som det fejlagtigt har været troet. En pressemeddelelse førte til omdagbladsartikler og indslag i nyhederne TV2 øst. Østsjællands Museum gennemfører løbende besigtigelser. I 2006 inkluderer disse bl.a. en gammel smedje i Rødvig, trædrejeri i Magleby samt dødsbo i Holtug. Til dokumentation af Bjælkerup Jernstøberi har Sven Ottosen produceret en video for Østsjællands Museum. Videoen er sidste del af Østsjællands Museums undersøgelse om Bjælkerup Jernstøberi. En undersøgelse af uopløselig rest i kalk fra Faxe Kalkbrud og Stevns Klint er udført for Østsjællands Museum af geolog Stig Rygaard. Resultaterne er trykt i upubliceret speciale: Rygaard, S.: Tredimensionel georadaranalyse af bryozobanker fra Danien i Faxe kalkbrud integreret med geokemiske data. Geologisk Institut, Københavns Universitet. Kultur- og naturforvaltning Museet modtager alle amtets ansøgninger om gravetilladelser og vurderer varetagelsen af de geologiske interesser. Museet har i 2006 ikke indgivet høringssvar. Østsjællands Museum har indgivet høringssvar i nedrivningssag på kridtstenshus i Hellested. Høringssvaret blev udformet af cand. mag. Henny Pedersen. Fagudvalgsarbejde Geologifagudvalget afholdt en fælles naturvandring på Skejten, Lolland. I forbindelse med naturvandringen blev afholdt statusmøde. 5 5

6 Østsjællands Museum har i løbet af 2006 deltaget i møder i Nyere Tids-fagudvalget og Kulturmiljøfagudvalget. 3.0 Samlinger, arkiv, bibliotek Samlinger Magasinet i Rengegade er under løbende oprydning og kasser med sten er gennemgået og sorteret således, at unummererede og værdiløse kalkblokke uden oplysninger er sorteret og nummererede fossiler er bragt til magasinet i Fakse Geologiske Museum. Genstande, som har været opbevaret for andre museer er returneret. Sommerens varme vejr har givet et angreb af borebiller i udstillingen på Stevns Museum. Særligt angrebet var legetøjsudstillingen. Angrebet er bekæmpet ved frysning af alle genstande af træ eller trælignende materiale i samarbejde med Storstrøms Konserveringscenter. Udlån fra samlingerne Museets samling af værker af Niels Larsen Stevns og af genstande knyttet til Niels Larsen Stevns er deponeret hos Vendsyssel Kunstmuseum. Museet for Religiøs Kunst i Lemvig har lånt af tre værker af Niels Larsen Stevns til brug i særudstilling i Udstillingen har efterfølgende været vist på Kastrupgårdsamlingen. Tre af museets værker af Niels Larsen Stevns er nævnt i Michael Wivels bog: Niels Larsen Stevns og Verdens Lys udgivet i forbindelse med særudstilling på Museet for Religiøs Kunst. Fossiler fra Stevns Klint og Faxe Kalkbrud har været udlånt til Møns Museum til udstillingsbrug. 4.0 Konservering og bevaring Østsjællands Museum tegnede i 2006 fem andele af ca. kr kr. i Storstrøms Konserveringscenter. For andelene er følgende blevet konserveret: Tekstiler med mannequiner og andre tekstiler fra udstillingsrummet på Stevns Museum, dele af legetøjsudstillingen på Stevns Museum samt nyindkommet legetøj fra Holtug (frysning), søkort over Stevns fra 1700-tallet (stabiliseret og monteret i supplerende ramme). I forbindelse med konservering at dele af legetøjsudstillingen på Stevns Museum efter borebilleangreb er hele legetøjsudstilling rengjort. Hovedrengøring af hele udstillingen på Stevns Museum er påbegyndt mhp. bekæmpelse af skimmelsvamp. Tekstiler i udstillingsrummet på Stevns Museum er blevet konserveret og er nu tilbage i de nyistandsatte tekstiludstillingsrum. En frivilliggruppe af tidligere ansatte ved Stevnsfort har påbegyndt en gennemgang og konserverende behandling af små løsdele, reservedele og værktøjer til de store kanoner ved Stevnsfort. 6 6

7 5.0 Formidling Besøgstal Stevns Museum Fakse Geologiske Museum Lille Heddinge Rytterskole Niels Larsen Stevns-samlingen Geologivognen 983 Andre steder Østsjællands Museums samlede besøgstal for 2006 har været ca. 5% lavere end det rekordhøje besøgstal for Faldet skyldes hovedsagelig, at der ikke i år har været afholdt store arrangementer som Åbent Hus arrangementet på Stevnsfort i 2005 sammen med den varme sommer. Det har i 2006 ikke har været muligt at trække fribilletter til Stevns Museum ved betaling af parkeringsafgift. Antallet af deltagere ved museets arrangementer andre steder er steget i 2006, hvilket dels skyldes en øget aktivitet og dels at museet er blevet mere omhyggelige med at registrere besøgende ved de mange arrangementer. Museets ønske om at formidle geologi i hele Storstrøms Amt er afspejlet i det store antal brugere af museets mobile formidlingsvogn, Geologivognen. Åbningstider Stevns Museum Påske: alle dage maj september : tirsdag - søndag (juli: alle dage) Efterårsferie: alle dage Fakse Geologiske Museum Påske: alle dage maj september: tirsdag søndag (juli: alle dage 14 17) Efterårsferie: alle dage Niels Larsen Stevns-samlingen Åbent efter aftale Pr. 1. april deponeret på Vendsyssel Kunstmuseum, Hjørring Lille Heddinge Rytterskole Åbent efter aftale Rasmus Svendsens Skole Åbent efter aftale Permanente udstillinger På Stevns Museum er tekstilrummet renoveret, og udstillingen er nyopstillet med de nykonserverede tekstiler. Den øvrigt permanente udstilling er fornyet med enkelte nye genstande. Særudstillinger Udstillingen Kalk som Kunst blev vist på Stevns Museum og viste skulpturer af billedhugger Lars Waldemar. Skulpturerne er formet i kalk fra Faxe Kalkbrud og tydeligt inspireret af fossilernes 7 7

8 former. Tove Damholt havde udvalgt en række fossiler fra Faxe Kalkbrud og Stevns Klint til at illustrere dette. Udstillingen blev sat op af Jes Johnsen, Vagn Aage Andersen, Gitte Werner Nielsen og blev åbnet af Anette Stolpe, Østsjællands Museum. Udstillingen blev vist i perioden 5. maj 3. september. Udstillingen Rav - Gyldne øjeblikke blev vist på Fakse Geologiske Museum. Udstillingen viste lokale ravstykker samt store billeder af hvert stykke. Udstillingen var udlånt fra Sydsjællands Museum og blev åbnet af Anette Stolpe, Østsjællands Museum. Udstillingen blev vist i perioden 2. maj 30. september samt i efterårsferien. En særudstilling om Stevns i dybet blev åbnet på Stevns Museum d. 16. maj. Udstillingen er udført af Cretaceous Research Center, Københavns Universitet. Professor Lars Stemmerik Cretaceous Research Center afholdt fortælleaften i udstillingen d. 16. maj. På Stevns Museum var der en lille særudstilling af drager til efterårsferien. Dragerne var udlånt af Ivar Dahlmann Olsen, som sammen med Helle Ålsbøl og Jes Johnsen opbyggede udstillingen. Plancheudstillingen Huse af Kalk vises på ældrecentret Æblehaven i Fakse fra 10 maj Udstillingen kan ses når ældrecentret er åbent. GeoMuseumFaxe Østsjællands Museum har i 2006 arbejdet for etablering af ny udstilling i Faxe Kommunes ny kulturhus, Kanten. Fakse Kommune afholdt arkitektkonkurrence omkring bygningen, og museets formand Anette Stolpe var medlem af dommerkomiteen. Fakse Kommune offentliggjorde 3. marts vinder af arkitektkonkurrencen for Kulturhuset Kanten: arkitekterne Mette Boye, Julie Hilfling, Claudia Munkeboe. Siden arkitektkonkurrencen har de vindende arkitekter i samarbejde hs white arkitekter a/s arbejdet sammen med Østsjællands Museums leder, Café Biografens direktør og Fakse Kommune om at tilpasse vinderprojektet. Thorbjørn Kolbo fra det norske firma Blekksprut er tilknyttet som konsulent via projektet Kulturhuset Kanten og er museets rådgiver i detailprojekteringsfasen. Fundraising til Kulturhuset Kanten og Geomuseum Faxe gennemføres af Fakse Kommune med bistand fra Østsjællands Museum og Café Biografen. På byrådsmøde i Fakse Kommune d. 11. maj blev det indstillet til sammenlægningsudvalget i Faxe kommune, at projekteringen af Kanten iværksættes og at bestræbelserne for at skaffe de resterende midler fortsættes. Østsjællands Museum igangsatte i 2006 et forprojekt for etablering af udstilling i den nye bygning. Til denne opgave ansattes geolog Bodil Wesenberg Lauridsen og udstilllingskonsulent Thorbjørn Kolbo for at skabe grundlaget for udstillingen i GeoMuseumFaxe og for at skabe et begejstringsgrundlag som kan bruges til ansøgninger til fonde. Som led i dette arbejde er der afholdt en række møder mellem Thorbjørn Kolbo og museets faglige personale (Tove Damholt, Bodil Wesenberg Lauridsen og Helle Ålsbøl). Herudover er afholdt en faglig workshop hvor to geologer fra Geologisk Institut, København (lektor Eckart Håkansson og adjunkt Christian Bjerrum) og to kulturhistoriske kompetencer (Arne Åsbjerg og Margit Baad) var indkaldt. Desværre blev sidstnævnte forhindret. I denne workshop deltog udover Blekksprut også deltagere fra firmaerne Gramstrup og Setting. Herudover er der afholdt en workshop for museets personale: Jes Johnsen, Katrine Villadsen, Charlotte Benzon, Jane Madsen, Yvonne Pedersen, Helle Ålsbøl, Annette Hristogiannis, Inger Olsen, Alice Rasmussen, Otto Rasmussen, Dorthe Bang, Bodil Lauridsen, Tove Damholt og Thorbjørn Kolbo. Efterfølgende har museet i samarbejde med udstil- 8 8

9 lingskonsulenterne udarbejdet en plan for udstillingen præsenteret i et begejstringshæfte som vil blive medsendt til fonde primo Arbejdet med realisering af projektet fortsætter i Stevns Fyr Østsjællands Museum følger udviklingen omkring Stevns Fyr. Tove Damholt har deltaget i møde omkring udnyttelsen af Stevns Fyr arrangeret af Stevns Kommune. Helle Ålsbøl er indtrådt i bestyrelsen for Bevaringsforeningen for Stevns Fyr. Koldkrigsmuseum Stevnsfort For Koldkrigsmuseum Stevnsfort blev 2006 et skelsættende år. I starten af året blev det store projekt opgivet og Stevns Kommune, Østsjællands Museum og Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort besluttede at fremstille et minimalbudget for åbning af Stevnsfort for grupper. Et anslået anlægs- og driftsbudget for dette projekt blev fremlagt på temamøde for Sammenlægningsudvalget i Ny Stevns Kommune. Sideløbende med fondsarbejdet har der været arbejdet i Stevns Kommune med de formelle tilladelser. Arbejdet fortsættes i Kulturminister Brian Mikkelsen udtrykte i foråret sin fortsatte støtte til projektet på et møde med deltagelse af Østsjællands Museum (Tove Damholt), Ny Stevns Kommune (Poul Arne Nielsen) og Støtteforeningen (Anders Bertelsen og Leon Rømer). Baseret på det nye budget og et støttebrev fra ministeren blev nye ansøgninger sendt ud til en række fonde. I løbet af 2006 modtog projektet tilsagn om støtte: kr fra Rødvig Ferieby og kr fra Stevns Kommune, som herved slog den lokale forankring fast. Et tilsagn om støtte på 2 millioner fra Nordea Danmark Fonden blev markeret i Stevnsfort d.24 maj og d. 15. november modtog museet et tilsagn om støtte på 3 millioner kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Projektet har også modtaget støtte på kr fra Kursuscenter Klinten, kr fra deltagerne i en konference for norske oliegeologer og kr fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond. Med denne generøse støtte er Koldkrigsmuseum Stevnsfort gået overgået fra projektfase til realiseringsfase. Et ekstra ben i formidlingen af Stevnsfort er en genopstilling på Flyversiten af radar- og missilmateriel fra ESK 541. Denne ekstra oplevelse er gjort mulig via et tilbud om samarbejde fra Luftforsvarets Veteraner, og sommerens tilsagn om Stevns Kommunes engagement udløste en beslutning om at flytte materiellet til Stevns. Planerne for formidlingen på flyversitet er allerede langt fremme. En genopstilling af radar- og missilmateriel fra ESK 541 på sitets nordlige del er en central del af formidlingsaksen fra velkomstbygningen til nedgangen til Stevnsfort. Udover missilmateriellet tilfører Luftforsvarets Veteraner kampstøtte- og føringsmateriel og dette bidrager til en meget komplet formidling af Luftforsvarets opgaver på Stevnsfort. Flyvevåbnet er positive i forhold til at påtage sig opgaven med både at flytte materiellet fra Skalstrup til Stevns, samt gennemføre en opstilling af materiellet på flyversitet. Erhvervs- og Kulturudvalget i Stevns Kommune besluttede d. 23. november at omdanne en underskudsgarantien på kr. til et drifts og etableringstilskud. Disse midler giver mulighed for, at der i 2007 kan ansættes en person til at løfte nogle af de mange nye opgaver med etablering af et helt nyt museum. Undervisning Det gode samarbejde med Amtscentret for Undervisning er fortsat i 2006: 9 9

10 Mange skoler tager fortsat på fossiljagt i Faxe Kalkbrud med Alice Rasmussen og Vagn Aage Andersen. I alt 55 skoleture er det blevet til i 2006, heraf er de 20 bestilt gennem Amtscentret for Undervisning. Tilbuddet om skoleundervisning på Lille Heddinge Rytterskole blev benyttet af 5 skolegrupper, alle bestilt gennem Amtscentret. Geologi-vognen har været anvendt på museets kurser for bl.a. folkeskolelærere og kører nu rundt mellem skoler i Storstrøms Amt, hvor den i 2006 har besøgt seks forskellige skoler. Amtscentret for Undervisning har stået for booking og kørsel, mens Østsjællands Museum har stået for optælling af vognens indhold efter hvert besøg. Et nyt formidlingssamarbejde er indledt med Skov- og Naturstyrelsen om Faxe Kalkbrud. I anledning af Sundhedsstyrelsens kampagne GetMoving afholdt Østsjællands Museum et GPS løb i Fakse Kalkbrud for 70 børn fra 4. og 5. klasse på Karise Skole. Efter ansøgning fra Østsjællands Museum betalte Skov- og Naturstyrelsen for indkøb af otte GPS'er. Løbet blev planlagt af Tove Damholt og Bodil Lauridsen. For gennemførelse af løbet stod Tove Damholt, Inger Olsen og Vagn Aage Andersen. Arrangementet var en sjovt og anderledes formidling og tiltrak stor omtale i lokale TV og aviser. Tove Damholt har afholdt lærerkursus for lærere på Stege Skole d. 1. maj på Møns Klint. I kurset deltog også Niels Natorp, ny leder af skoletjenesten på GeoCenterMøn og naturvejleder Katrine Gro. Tove Damholt og Vagn Aage Andersen har afholdt lærerkursus 2. juni på Stevns Klint for 17 lærere fra Storstrøms, Roskilde og Vestsjællands amter. Kurset var sidste modul i serien På tur med ACU. Kresten Anderskouv har indleveret kandidatafhandling med titlen: Sedimentology of upper Maastrichtian chalk mounds at Sigerslev Quarry, Stevns Klint, Denmark. Afhandlingen blev forsvaret ved afsluttende kandidateksamen d. 30. marts og blev bedømt til karakteren 13. Vejleder Finn Surlyk, Geologisk Institut. Medvejleder Tove Damholt. Bodil W. Lauridsen har undervist en dag med følgende oplæg: Hvad kridtet gemmer en historie om fauna- og klimavariationer for 100 millioner år siden på et kandidatkursus på Geologisk Institut, Københavns Universitet. Åbne ture og arrangementer Østsjællands Museum afholdt i 2006 åbne ture i Fakse Kalkbrud på St. Bededag, Fredag efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, alle hverdage i juli og fire dage i efterårsferien. Vagn Aage Andersen og Alice Rasmussen var turledere. Østsjællands Museum afholdt i 2006 åbne ture langs Stevns Klint alle onsdage i juli. Turene havde afvekslende hovedvægten lagt på kulturhistorien eller geologien. Tove Damholt og Gitte Werner Nielsen var turledere. Østsjællands Museums åbne arrangementer på Lille Heddinge Rytterskole de to første hverdage i skolesommerferien og to dage i efterårsferien. Hanne Findsen var museumslærer

11 Herudover afholdt Østsjællands Museum to åbne ture rundt amtet i samarbejde med andre institutioner: en tur med Geologi for motorcykler i samarbejde med Anne Elmer, Museet Falsters-Minder og en tur i landskabet i samarbejde med geologi-fagudvalget. Østsjællands Museum arrangerede i 2006 en række åbne foredrag og fortælleraftener i museets udstillinger. Østsjællands Museum har deltaget i julekalenderens DR1 skattejagt i samarbejde med DR Regionalen, Sorø Museum, Næstved Museum, Holbæk Museum og Danmarks Borgcenter. Stevns Museum holdt åbent tre søndage i december, så børn kunne finde spor og vinde præmier doneret af DR. Lukkede ture og arrangementer Til grupper tilbyder Østsjællands Museum fossiljagt i Fakse Kalkbrud, skoledag på Lille Heddinge Rytterskole og omvisning på Stevns Museum, langs Stevns Klint og i Højerup Gl. Kirke. Tilbuddene bliver brugt af mange. Østsjællands Museum præsenterede i 2006 foredrag i en række private foreninger o. lign. og arrangerede et geologi-kursus for folkeskolelærere i samarbejde med Amtscenter for Undervisning. En tredages bustur til Lübeck blev tilbudt museumsforeningens medlemmer i samarbejde med Museet Falsters-Minder og under ledelse af Anna Elisabeth Jensen og Lise Lotte Mygh. Trællegruppen En gruppe af frivillige mødtes den første mandag hver måned i værkstedet på Stevns Museum og forberedte trælle-aktiviteter i Klintehuset for publikum. Aktiviteterne blev afholdt over seks dage i sommerferien og tre dage i efterårsferien. Oversigt over undervisning/foredrag/aktiviteter Stevns Museum Reception Tove Damholt Tove Damholt, Anette Stolpe 112 pers. Åbning af særudstilling Nyt fra den Stevnske Undergrund Lars Stemmerik 5 pers Højeruplund, Blomstertur Jan Petersen, Tove Damholt 62 pers Stevns Klint, Geologisk tur Tove Damholt 38 pers Stevns Klint, Geologisk tur Tove Damholt 25 pers Stevns Klint, Kulturhistorisk tur Tove Damholt, Gitte Werner 18 pers Stevns Klint, Kulturhistorisk tur Gitte Werner 8 pers. 26.og Særudstilling afslutning 153 pers. 02.og Særudstilling afslutning 178 pers. 16.og Fossilstøbning Inger Olsen, Niels Johnsen 171 pers. 17.og Dragebygning Helle Ålsbøl, Ivar Dahlmann Olsen 192 pers Fysikforsøg Arne Aasbjerg 83 pers Halloween Helle Ålsbøl 32 pers

12 Fakse Geologiske Museum Jordens dag Vagn Aage Andersen 111 pers Fossiljagt, Vagn Aage Andersen 16 pers Fossiljagt Vagn Aage Andersen 110 pers Fossiljagt Vagn Aage Andersen 67 pers. Alle hverdage til Fossiljagt Alice Rasmussen, Vagn Aage Andersen 1467 pers TV2 Øst optagelse Alice Rasmussen 3 pers Geologiens Dage Vagn Aage Andersen 74 pers til Fossiljagt Vagn Aage Andersen 351 pers. Lille Heddinge Rytterskole En skoledag år 1892 Hanne Findsen, Benthe Sletten 30 pers En skoledag år 1892 Hanne Findsen, Benthe Sletten 63 pers En skoledag år 1892 Hanne Findsen, Benthe Sletten 14 pers En skoledag år 1892 Interview med TV2Øst Hanne Findsen, Charlotte Benzon 31 pers. Andre steder Foredrag om Rytterskoler Hanne Findsen 19 pers. Vallø Menighedsråd Åbent Hus/Rundvisning Helle Hansen, Bjarne Hansen 50 pers Åbent Hus/Rundvisning Helle Hansen, Bjarne Hansen 50 pers Efterlønsklubben i Fakse Vagn Aage Andersen 34 pers Lærerkursus Møn Tove Damholt 16 pers Åbning af Højeruplundtur Selskabet Højeruplund 90 pers. Tove Damholt Stevnsfort offentliggørelse af Støtteforeningen Koldkrigsmuseum 102 pers. donation Stevnsfort, Tove Damholt Højeruplund/Stevns Klint Tove Damholt/ 17 pers. Lærerkursus Vagn Aage Andersen Fakse Vandrehjem, foredrag Vagn Aage Andersen 32 pers Højerup/Stevnsfort Tove Damholt 15 pers. Kulturarvsstyrelsen Finn Barlach Skejten, naturoplevelse Tove Damholt, Elly Andersen, 28 pers. Anna Elisabeth Jensen Kalkhustur Vagn Aage Andersen 10 pers Feddet, Fra fed til klint Tove Damholt, Sara Gelskov 7 pers Klintehuset Trællegruppen 632 pers Stevnsfort og Fakse Geologiske Museum 3-amtsligt kultursamarbejde Tove Damholt 21 pers

13 Stevns Klint Ekskursion Tove Damholt 14 pers. Haslev Seminarium Fakse Kalkbrud GetMoving Tove Damholt 75 pers. Karise Skole Rasmus Svendsens Skole åbning Vagn Aage Andersen 12 pers Stevns Klint Foredrag Tove Damholt, 15 pers. Rotary Inner Wheel Bustur Huse af kalk Vagn Aage Andersen 32 pers. Haslev Turistkontor Stevns Klint Bryozobanker Tove Damholt, Finn Surlyk 42 pers. DONG På motorcykel gennem Elverkongens Tove Damholt, Anne Elmer 157 pers. Rige Snurretoppen Foredrag Tove Damholt 13 pers Fakse Kalkbrud Indvielse af Tove Damholt 35 pers. Skov- og Naturstyrelsens areal Den verdensberømte Stevns Morten Bjerager 17 pers. Klint, Geologiens dage Stevns Klint og dinosaurere Bodil Lauridsen, Tove Damholt 41 pers Byvandring i Fakse Helle Ålsbøl 19 pers. Kulturhistorisk tur Erikstrupskolens temauge Helle Ålsbøl 120 pers. Kanonen ved Stevnsfort Trælleaktiviteter i Klintehuset Trællegruppen 247 pers Byvandring i Fakse Kulturhistorisk Helle Ålsbøl 18 pers. tur Trampestien Rødvig Højerup Vagn Aage Andersen 12 pers. Kulturhistorisk tur Oplæg om GeoMuseumFaxe, Bodil W. Lauridsen, Tove Damholt 17 pers. Kridtcentret, Københavns Universitet Rotary, Store Heddinge Tove Damholt 34 pers. Geologivognen Uger Skole Besøgende 10 og 11 Islingeskolen og 17 Møllevangsskolen og 34 Møllevangsskolen og 37 Nr. Alslev Skole og 40 Stege Skole og 40 Stege Skole og 40 Stege Skole og 44 Nr. Vedby Skole og 44 Nr. Vedby Skole og 44 Nr. Vedby Skole

14 Publikationer Bjerrum, C.J., Lauridsen, B., Pedersen, G. K., Rasmussen, J. A., Schovsbo, N., Stemmerik, L. & Surlyk, F. 2006: Fortidens drivhusverden. Indsigt for fremtiden. Geoviden nr s. Damholt, T. 2006: Kalkens egen historie I Kalk en historie om kalk, kunst og Lars Waldemars skulpturelle univers. Esbjerg Damholt, Tove 2006: Naturgrundlagets hovedtræk. I Møn Kulturarvsatlas. Kulturarvsstyrelsen. s Damholt, T. & Rasmussen, A. 2005: Fossiler fra Faxe Kalkbrud. Østsjællands Museum. 44 s. Hawthorn, M. og Damholt, T. 2006: Rullende geologi. NATURvejleder 15. årg. Nr. 2., Pedersen, H. T. 2006: Stevnsfort som arbejdsplads. Østsjællands Museum. 64 s. Østsjællands Museum udgav i 2006 tre nyhedsbreve, som blev udsendt til Museumsforeningens medlemmer. I nyhedsbrevene kunne man bl.a. læse om en væltepeter, om drager og nyt om museet. Rapporter Damholt, Tove 2006: Naturgrundlagets hovedtræk. I Karakteristik af Møn Kommunes hovedtræk. Arbejdsrapport til Kulturarvsatlas Møn. s Damholt, T & Anderskouv 2006: Bankesystemer i Sigerslev Kridtbrud.. Upubliceret projektrapport til Kulturarvsstyrelsen. 9 s. Elektronisk formidling Besøgsstatistik 2006: Antal unikke besøg. (Hver gæst har i gennemsnit set 3 sider) Januar 2062 Februar 1895 Marts 2252 April 2288 Maj 3082 Juni 2384 Juli 2466 August 2433 September 2566 Oktober 2787 November 2330 December

15 Markedsføring Østsjællands Museum indtaster alle åbne arrangementer på og som kan ses via museets hjemmeside: Desuden kan arrangementerne ses i Storstrøms Amts turkalender, der kan erhverves for kr. 20. Til alle Østsjællands Museums arrangementer skrives der pressemeddelelser, som sendes rundt til lokale, regionale og nationale aviser og radio- og TV-stationer. Pressemeddelelserne er udførlige og indeholder omfattende research på arrangementets tema. Til alle pressemeddelelser medsendes et eller flere digitalfotos. Et nyt skilt om Stevns Museum er opsat ved P-pladsen og er tegnet med på Selskabet Højeruplunds tur i området. Østsjællands Museum har haft stor omtale af lederskifte, særudstillinger og arrangementer i Dagbladet, Sjællandske, FaxeBugten og Stevnsbladet samt enkelte i Lolland Falsters Folketidende samt Jyllandsposten. Der har været bragt indslag i TV2Øst om Stevnsfort, Halloween, Absalons Borg. Lars Waldemar har deltaget i P2+, og Tove Damholt i P4 Regionalen (i programmet 2 til kaffe). Brochurerne, der præsenterer udstillingerne på Stevns Museum og Fakse Geologiske Museum, er blevet opdateret med særudstillinger for 2006 i både dansk, engelsk og tysk udgave. Indgangspartiet ved Stevns Museum har fået tydeligere oplysninger om åbningstider for Stevns Museum og om kommende arrangementer. Østsjællands Museum har deltaget i Selskabet Højeruplunds projekt om formidling af Højeruplund med tekster til skilt om geologien i Stevns Klint og Stevns Museum. 6.0 Bygninger og udendørsarealer På Stevns Museum er dragtrummet renoveret og isoleret mens genstandene var til konservering. Jes Johnsen og Vagn Aage Andersen har udført arbejdet. Museets er fraflyttet Stevns Kommunes bygning Algade 23 d. 10 oktober. Et nyt tekstilmagasin er opbygget i et aflukket rum i magasinet i Rengegade. 7.0 Inventar og materiel Der er indkøbt stillads, stiger og en trailer. På kontorerne er alle faste arbejdspladser nu med hæve sænkeborde. 8.0 Organisation og administration Bestyrelse Anette Stolpe (formand) Bjarne Hansen (næstformand) Tus Eskjær Rantorp Inger Andersen Hans Jørgen Lund Jensen Jørn Harder 15 15

16 Anders Bertelsen (udtrådt december 2006) vakant Udpeget af Stevns Kommune: Bent Leschly Sørensen Udpeget af Fakse Kommune: Sidsel Leth Svensson Udpeget af Rønnede Kommune: Svend Thorsen Forretningsudvalg Anette Stolpe, Bjarne Hansen og Inger Andersen Østsjællands Museumsforening Medlemstal Personale Museumsleder (geologi): Museumsinspektør (etnolog): Forskningsassistent: Museumsassistent: Forvalter: Bogholder: Kontorassistent: Registrator: Museumsassistent/turleder: Museumsassistent: Museumsassistent/kustode: Projektansatte Kustoder, kustodeafløsere: Tove Damholt (fra 1. maj) (konstitueret leder til 1. maj) Helle Ålsbøl (fra 1. august) Peter Alsen (indtil 28. april) Gitte Werner Nielsen (15. april 31. juli) Jes Johnsen Yvonne Pedersen Jane Madsen Charlotte Benzon Vagn Aage Andersen Katrine Villadsen Anette Hristogiannis Fedor Steeman (1. februar 21. marts) Bodil Wesenberg Lauridsen (fra 1. september) Anders Bertelsen (fra 1. december) Helle Hansen (1. januar til 31 marts) Hanne Findsen Helga Thomsen Benthe Sletten Lone Marchsteiner Otto Rasmussen Dorthe Bang Margit Andersen Ib Hansen Museumslærer (Lille Heddinge Rytterskole), Omviser (Stevns Museum og Højerup gl. Kirke): Hanne Findsen Turleder Fakse Kalkbrud Alice Rasmussen Timelønnede studentermedhjælpere, 16 16

17 feltarbejde og laboratoriearbejde: Timelønnede assistenter til aktiviteter: Beskæftigelsesordninger Andet Erhvervspraktikant: Kresten Anderskouv, Nooshin Christiansen, Morten Ahlborn Ivar Dahlman Olsen Merete Stentoft Jensen Simone Christiansen Niels Johnsen Susanne Schønthal (indtil 31 maj) Ole Jørn Jensen (1. maj til 15. august) Inger Olsen (fra juni og fra 1. august) Anne Cathrine Krebs Bahn Kirke Hyllinge Skole Arbejdsmiljø Museets nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter Tove Damholt og Jane Madsen har gennemført et 37 timers lovpligtigt sikkerhedskursus. En kortlægning af museets arbejdsforhold er udarbejdet ved spørgeskemaer og temamøder for museets ansatte. Baseret på kortlægningen er udfærdiget en handleplan for arbejdsmiljø. Kurser/seminarer/årsmøder/konferencer Jan., febr., marts Annette Hristogiannis Privatundervisning i talt tysk Tove Damholt Museumslederuddannelsen III Tove Damholt Formidlermøde, Fuglsø Tove Damholt Jane Madsen Lovpligtigt Arbejdsmiljøkursus (Museumshøjskolen) Tove Damholt Temamøde i DGF om Cretaceous Research Centre, Geologisk Museum Tove Damholt Årsmøde (Kulturarvsstyrelsen) Gitte Werner Nielsen Seminar om Industrielle kulturmiljøer på Arbejdermuseet (Forskernetværk om industrielle kulturmiljøer) Tove Damholt Museumsinspektøruddannelsen IV (Museumshøjskolen) Tove Damholt Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie Stevns Museum Tove Damholt Jane Madsen Lovpligtigt Arbejdsmiljøkursus (Museumshøjskolen) Tove Damholt Møde i fagudvalget for geologi Helle Ålsbøl Møde vdr. amtet kulturmiljødatabase 17 17

18 Tove Damholt, Helle Ålsbøl, Jes Johnsen, Vagn Aage Andersen, Charlotte Benzon, Annette Hristogiannis, Hanne Findsen, Inger Olsen, Lone Marchsteiner, Helga Thomsen, Otto Rasmussen, Tus Eskjær Randrup Museernes Dag Lolland Falsters Stiftsmuseum, Møns Museum Helle Ålsbøl Nyere tid-fagudvalg Kulturmiljøfagudvalg Tove Damholt, Helle Ålsbøl, Jes Johnsen, Vagn Aage Andersen, Charlotte Benzon, Jane Madsen, Annette Hristogiannis, Hanne Findsen, Benthe Sletten, Alice Rasmussen, Ole Jørn Jensen, Inger Olsen, Helga Thomsen, Otto Rasmussen, Henny Petersen. Guidet tur på Gjorslev Gods Charlotte Benzon ERFA-gruppe Regin Helle Ålsbøl Netværksmøde for nyere tids inspektører på Sorø Museum Helle Ålsbøl Bodil W. Lauridsen Tematimer om Web 2.0 nye tendenser på internettet og i den digitale kulturformidling (KUAS) Tove Damholt Møde i Kulturarvsstyrelsens faglige råd for naturhistorie Tove Damholt Årsmøde for danske naturhistoriske museer (ODM) Bodil W. Lauridsen Statusmøde Cretaceous Research Center, Geocenter København Helle Ålsbøl Fagligt orienteringsmøde for Kulturhistorie (ODM) Tove Damholt Naturvejleder- arbejdsgiver konference (Friluftsrådet) Helle Ålsbøl Tematimer om digitalformidling af industrikultur (KUAS) Medlemskab af bestyrelser m.m. Medlem af dommerkomiteen for den åbne projektkonkurrence for Kulturhuset Kanten. Helle Ålsbøl (fra 1. august): medlem af Nyere Tids fagudvalg, Kulturmiljøfagudvalget og ITfagudvalget i Storstrøms Amt. Medlem i bestyrelsen for Bevaringsforeningen for Stevns Fyr og Fyrmesterbolig. Tove Damholt: Medlem af Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Naturhistorie, medlem af Sektionen af Danske Naturhistoriske Museer under Organisationen af Danske Museer. Formand for geologifagudvalget, medlem af museumspædagogisk udvalg og SAML (museumsledere i Storstrøms Amt), medlem af følgegruppe for efterbehandling i Stevns Kridtbrud, og følgegruppe for efterbehandling i Fakse Kalkbrud, medlem af På kanten til noget stort-projektgruppen, medlem af Koldkrigsmuseum Stevnsfort-projektgruppen

19 Bodil W. Lauridsen modtog d. 10. november ph.d. graden ved Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet efter forsvaret af en ph.d. afhandling med titlen: Benthic palaeoecology in cyclic chalk (NW Europe, Upper Cretaceous). Højerup den 22. januar 2007 Tove Damholt Museumsleder Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse den 6. februar

Østsjællands Museum Årsberetning 2008

Østsjællands Museum Årsberetning 2008 Østsjællands Museum Årsberetning 2008 Forord D. 1. juli 2008 fik Danmark to nye museer. På Stevns blev porten åbnet for Danmarks nye koldkrigsmuseum og i Faxe gled døren op for et nyt geologisk/kulturhistorisk

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord

Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord Årsrapport for Naturvejlederen ved Præstø Fjord Dette er en årsrapport for naturvejlederprojektet ved Præstø Fjord. Beskrivelsen af årets arbejdsopgaver

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav:

Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: Der er mange om at sikre, at forvaltningen af Stevns Klint som verdensarv lever op til UNESCOs krav: UNESCO er en del af FN og forvalter verdensarvskommissionen. Verdensarvscenteret ligger i Paris. IUCN

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk

STEVNS KLINT KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER VERDENSARV. oplevelser i verdensklasse. > kalklandet.dk STEVNS KLINT > kalklandet.dk KOM TÆT PÅ VORES VERDENS STORE DRAMAER oplevelser i verdensklasse Unesco Designated VERDENSARV World Heritage Site OPLEVELSER I VERDENSKLASSE Der er masser af muligheder for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. juni 2015 kl. 19.00 Kordilgade 24, 1., 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. juni 2015 kl. 19.00 Kordilgade 24, 1., 4400 Kalundborg. Referat af tirsdag den 2. juni 2015 kl. 19.00 Kordilgade 24, 1., 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende:, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen,, Hanne-Dorthe Hansen, Inge Johansen, Wenche E. Larsen Kirsten

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag:

Bemærkninger til budgetforslag: Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne 1.375.302-396.302

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden - Referat af Ekstraordinær generalforsamling 28.02.11

Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden - Referat af Ekstraordinær generalforsamling 28.02.11 Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden - Referat af Ekstraordinær generalforsamling 28.02.11 Dagsorden Pkt. 1.-3. Kaare Stattau blev valgt til dirigent. Han konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Lea Thaves-Warnsdorf

Lea Thaves-Warnsdorf CV Lea Thaves-Warnsdorf Telefon 51 55 71 01 E-mail thavesw@hotmail.com Jeg er praktisk, struktureret og god til at fokusere på det, jeg kan gøre noget ved. Det er dybt tilfredsstillende at få ting til

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere