Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet"

Transkript

1 Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

2 Forord Indhold Tak til borgerne Jeg vil gerne sige tak til de borgere, som medvirkede til at gøre Borgertopmødet om den regionale udviklingsplan i Vodskov Hallen den 10. september 2011 til et rigtig spændende og udbytterigt arrangement. Det var dejligt at opleve den positive energi og stemning der var i hallen. Der var engagementet og debatlyst, og vi fik både ideer, input og holdninger med os hjem, som vi kan bruge i arbejdet for, at Nordjylland skal være en attraktiv region at bo, arbejde, leve og opleve. På den vedlagte dvd kan I se en kort film optaget på borgertopmødet, blandt andet med kommentarer fra en række af deltagerne. De 3 film, der blev vist som oplæg til debatterne findes også på dvd en. Det samme gør samtlige afstemningsresultater, borgernes formulerede udfordringer og løsningsforslag, postkort med mere. Hele materialet kan også findes på Region Nordjyllands hjemmeside for den regionale udviklingsplan Borgertopmøderne blev gennemført i samarbejde med Teknologirådet som ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførsel. Teknologirådet er nedsat af Folketinget og er et rådgivende organ for folkevalgte politikere. Vi har derfor bedt Teknologirådet om deres tolkning af resultaterne. Den kan I læse her i: Borgernes hovedbudskab. Forord side 2 Borgertopmødet side 4 Hvordan er borgerne udvalgt? side 6 Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling side 8 Et styrket Nordjylland starter med uddannelse side 9 Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres side 10 Klimaudfordringer kan bruges positivt til at sætte Nordjylland i front side 11 I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere side 12 Den demografiske udfordring skal tages alvorligt side 13 En smagsprøve på borgernes ideer side 14 Vi valgte at afholde borgertopmødet for at vi politikere kunne få et billede af, hvordan borgerne vil prioritere og hvilke ideer de har til fremtidens Nordjylland og for at få det før vi havde skrevet en plan. Et forslag skal vedtages i Regionsrådet inden jul, og det kommer i offentlig høring i foråret Tidsplanen er så, at Regionsrådet vedtager den regionale udviklingsplan 2012 inden sommerferien Endnu engang tak for jeres medvirken på borgertopmødet og jeres indspil til fremtidens Nordjylland. Ulla Astman Regionsrådsformand Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Borgernes udfordringer og handlingsforslag Borgernes TOP10 for udfordringer Afstemningsresultater Postkort fra borgerne Udvalgte borgerevalueringer Program Deltagerliste Deltagerstatistik Region Nordjylland 2 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 3

3 Borgertopmødet Lørdag den 10. september 2011 dannede Vodskov Hallen nord for Aalborg rammen om Region Nordjyllands borgertopmøde om fremtidens Nordjylland. 200 borgere var mødt op for at deltage i debatten og for at give politikerne deres bud på udviklingen i Nordjylland. Om eftermiddagen deltog borgerne i en række anonyme, elektroniske afstemninger, hvis resultater med det samme blev vist på storskærm i salen. Først prioriterede borgerne blandt de mange formulerede udfordringer fra om formiddagen og gav dermed politikerne en Top10 over de største udfordringer for regionen. Derefter stemte borgerne om 13 på forhånd formulerede spørgsmål med fastlagte svarmuligheder. Desuden havde borgerne mulighed for at sende et såkaldt postkort til politikerne, hvis de havde noget mere på hjertet. Borgertopmødet den 10. september 2011 havde følgende elementer: Ca. 200 deltagere Et debatmagasin som borgerne havde fået tilsendt på forhånd Tre film som på dagen introducerede til debatterne En del hvor borgerne først formulerede de udfordringer de synes var de vigtigste, og derefter kom med forslag til hvordan udfordringerne skal tackles En del hvor borgerne stemte om prioriteringen af borgernes egne formulerede udfordringer En del med 2 tematiske debatter med elektroniske afstemninger Et politikerpanel Rammen for topmødet er en fælles dialog om en ønsket udvikling i regionen. Borgertopmødet er en del af en større proces, hvor regionen reviderer den regionale udviklingsplan. Planen skal bidrage til, at Nordjylland fremover kan stå stærkt som en region, hvor man gerne vil arbejde, bo og leve. Regionens politikere fandt det vigtigt, at borgerne tidligt blev inddraget i processen, så de havde mulighed for at påvirke politikernes videre arbejde med den regionale udviklingsplan. Regionen valgte derfor at holde et borgertopmøde for at få borgernes vurderinger, anbefalinger og prioriteringer til deres politikere om regionens fremtid. På dagen var borgerne fordelt ved 30 runde borde med 6-8 borgere ved hvert. Ved hvert bord sad desuden en politiker fra Regionsrådet eller fra en af de nordjyske kommuner som en neutral bordformand, der skulle sikre at alle kom til orde. Det var en dag med borgerne i hovedrollen, og politikernes opgave var at lytte. På den måde fik politikerne mulighed for at sidde i første parket til borgernes debatter dagen igennem. Om formiddagen var borgerne delt op i seks temaer, således at fem borde arbejdede med hvert tema. Ved hvert bord skulle borgerne i fællesskab blive enige om og formulere de to største udfordringer for Region Nordjylland inden for deres tema, samt komme med konkrete handlings- og løsningsforslag. Temaerne var: Uddannelse og kompetence Erhverv og beskæftigelse Befolkning og bosætning Infrastruktur og mobilitet Natur og klima Kultur og oplevelser Hvad er et borgertopmøde? Et borgertopmøde er en åben, demokratisk dialog. På topmøderne har borgerne hovedrollen, og de deltagende politikere fra regionen og kommunerne har først og fremmest til opgave at lytte. Via borgernes debatter i mindre grupper og elektroniske afstemninger kan deltagerne give deres meninger til kende. 4 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 5

4 Hvordan er borgerne udvalgt? Borgernes hovedbudskab Borgertopmødet den 10. september 2011 gav nogle klare budskaber: På borgertopmødet deltog lidt over 200 borgere. For at opnå størst mulig spredning blandt borgertopmødets deltagere blev der i værksat en større invitationsproces, hvor målet var, at borgertopmødets deltagere bredt repræsenterede regionen. På baggrund af et udtræk fra folkeregisteret på tilfældige personer bosiddende i Region Nordjylland havde 8000 borgere modtaget en personlig invitation. Blandt de inviterede, som ønskede at deltage, blev borgertopmødets deltagere udvalgt, så de bedst muligt repræsenterer regionens borgere hvad angår køn, alder og bopælskommune. Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling Et styrket Nordjylland starter med uddannelse Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres Pres på natur og miljø kan bruges til noget positivt I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere Den demografiske udfordring skal tages alvorligt Hovedbudskabet fra borgerne var, at vi skal skabe, tiltrække og fastholde virksomheder, der skaber beskæftigelse og vækst. Erhverv og beskæftigelse var den udfordring borgerne så som den største. Det var et dominerende emne, både når vi ser på afstemningsresultaterne såvel som på borgernes egne formulerede udfordringer og løsninger. Borgerne så ikke erhverv og beskæftigelse isoleret, men det blev sat i sammenhæng med mange aspekter af borgernes liv såsom bosætning, demografien, naturen og uddannelserne. Hvem var de fremmødte borgere Borgernes TOP 10 Fremmødte borgere Regionen som heldhed Aalborg Vesthimmerlands Thisted Rebild Morsø Mariagerfjord Læsø Jammerbugt Hjørring Frederikshavn Brønderslev Kønsfordeling 0% 25% 50% 75% 100% Fordeling af borgere i kommuner mænd kvinder fordeling af fremmødte borgere fordeling i Regionen Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder 12% Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov 11% Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser 7% Skabe mange nye blivende arbejdspladser 6% Udbygning af iværksætteri, telefoni, IT og transport 6% Uddannelse og jobs hele livet 6% Sikre Mobiliteten ift. Bosætning, uddannelse og arbejde 5% Udnytte klimaforandringerne for at skabe arbejdspladser 5% Udvikling af teknologi til energiproduktion/miljøbeskyttelse 5% En bedre infrastruktur i udkantsområderne 5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aldersfordeling år år år år år år år år fordeling af fremmødte borgere fordeling i Regionen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 6 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 7

5 Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling Et styrket Nordjylland starter med uddannelse Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling. Det var i særdeleshed et tema, som dominerede borgertopmødets debatter og afstemningsresultater, og som gik igen på tværs af mødets temaer. 9 ud af 10 udfordringer i borgernes TOP10 berørte erhvervslivet ofte i sammenspil med nogle af borgertopmødets andre temaer. Borgerne så behovet for et styrket erhvervsliv i sammenhæng med resten af udviklingen af regionen. Et styrket erhverv vil påvirke bosætningen i en positiv retning, og samtidig så borgerne gode muligheder for at udnytte det tætte samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne endnu mere samt for at vende klimaudfordringerne til noget positivt. Borgerne anser skabelsen og fastholdelsen af arbejdspladser som den største udfordring for regionen. Samtidig var der også en udfordring i at tiltrække nye borgere til Nordjylland i den erhvervsaktive alder ikke mindst højtuddannet arbejdskraft. Innovation og videnarbejdspladser skal prioriteres. Borgerne gav udtryk for at regionen skal arbejde aktivt for at flere videnbaserede og innovative virksomheder slår sig ned i Nordjylland. Borgerne så desuden en række muligheder for, at regionen kan udnytte klimaforandringer positivt ved at satse på innovation og videnarbejdspladser, der arbejder med at begrænse klimaforandringerne. Det kan ske gennem fx vedvarende energi. Borgerne bakkede op om, at erhverv som gavner miljø og klima, som fx vindmøller og biogasanlæg, prioriteres højest, også selv om det i nogle tilfælde kan være på bekostning af naturen. 9 ud af 10 af udfordringerne i TOP10 berører erhvervslivet. Borgernes tre højst prioriterede udfordringer var: 1) Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder, 2) Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov og 3) Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser. Borgerne, der arbejdede med temaet Erhverv og beskæftigelse, fremhævede især udfordringerne med at tiltrække og fastholde nationale såvel som internationale virksomheder samt højtuddannede i regionen. 2/3 af borgerne mente, at vi, i imødekommelsen af et fald i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, skulle arbejde på generelt at tiltrække arbejdskraft til regionen enten i form af tidligere fraflyttede nordjyder eller folk fra resten af Danmark eller udlandet. 52 % af borgerne mener, at Vi skal prioritere naturområderne men erhverv som gavner miljø og klima skal som hovedregel prioriteres højere (f.eks. vindmøller og biogasanlæg) og dertil kommer, at 35 % mener, at Det vigtigste er plads til at udvikle erhvervslivet og attraktive bomuligheder., mens13 % mener, at naturområderne altid skal prioriteres højest. Til spørgsmålet om hvordan vi får flere højtuddannede ud i de mindre nordjyske virksomheder mener 61 % af borgerne, at der skal skabes flere samarbejder mellem studerende og virksomheder. Kun 3 % mente ikke, at der skulle gøres en indsats for at få flere højtuddannede ud i de mindre virksomheder. 31 % af borgerne mener, at vi kan få flere iværksættere ved at skabe flere netværk, hvor nye og erfarne iværksættere kan mødes, og 30 % at der skal være flere økonomiske støtteordninger og lånemuligheder for iværksættere. 26 % af borgerne mener, at vi skal arbejde for at tiltrække udenlandske virksomheder til Nordjylland. Uddannelse knyttes tæt til vigtigheden af erhvervsudvikling i borgernes vurderinger af væsentlige udfordringer for Fremtidens Nordjylland. Borgerne ønsker et bredere fokus på nye uddannelsestiltag ikke kun udvikling inden for området akademikere og andre højtuddannede. De nye tiltag der er særlig opbakning til er bedre vejledning i uddannelsesvalg, flere praktikpladser og mere samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv. Borgerne anerkender en udfordring på området for ungdomsuddannelser i yderområderne. Der var meget tæt løb blandt borgerne om man skal prioritere nærhed til uddannelsesinstitutioner eller samle uddannelserne i større centre, som til gengæld kan levere mere kvalitet og flere valgmuligheder. Fordelingen af stemmer på kommunetilhørsforhold viser, at borgernes hjemkommune ikke var bestemmende for præference for nærhed / samling i centre. Uddannelsesområdet optræder som nummer to i borgernes TOP10 afstemning blandt egne formulerede udfordringer. Borgerne der arbejdede med temaet Uddannelse og kompetence fremhævede især udfordringerne med at få uddannelsessystemet tilpasset erhvervslivets behov samt behovet for livslang uddannelse. I afstemningen om, hvordan vi skal fastholde et varieret udbud af ungdomsuddannelser i Nordjylland, stemte 45 % af borgerne for, at Vi skal effektivisere og samle ungdomsuddannelserne i større centre. Det giver større afstand, men giver flere valgmuligheder og et større studiemiljø. Mens 39 % stemte for, at Vi skal prioritere et stort geografisk udbud af ungdomsuddannelser, så uddannelserne er tæt på de unge. 12 % stemte på Vi skal i højere grad satse på fjernundervisning, så de unge i yderområder får adgang til uddannelse hjemmefra. I afstemningen om, hvordan vi bedst kan få flere nordjyder til at gennemføre en uddannelse, pegede 36 % af borgerne på, at Studerende skal sikres en praktikplads, når praktik er en del af uddannelsen, mens 26 % stemte for, at Uddannelserne skal være bedre til at formidle deres tilbud og vejlede i uddannelsesvalg. Til spørgsmålet om, hvordan der kommer flere højtuddannede i de mindre nordjyske virksomheder, stemte 61 % for, at uddannelsesstederne skal arbejde mere målrettet på at skabe samarbejder mellem deres studerende og de mindre nordjyske virksomheder. 8 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 9

6 Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres Klimaudfordringer kan bruges positivt til at sætte Nordjylland i front Borgerne var optagede af problemstillinger for regionens mange små lokalsamfund. De ønsker at udvikle nye tiltag, som styrker yderområderne, samtidig ser borgerne dilemmaerne mellem at ønske at bevare så mange som muligt af de små samfund og på den anden side udfordringerne med at have ressourcer til denne opgave. Borgerne anerkender vanskelighederne i at prioritere alle lokalsamfund i fremtiden. De løsningsforslag som nød størst tilslutning var, at man skulle satse på en positiv udvikling i få udvalgte lokalsamfund, udbygge trafikmuligheder og it-infrastruktur samt garantere et varieret udbud af offentlig services. Regionens store udbud af særlig natur og historisk store afhængighed af denne respekteres og fremhæves af borgerne. Borgerne ser muligheder for at udnytte klimaforandringer til nye nordjyske muligheder på erhvervsområdet. På længere sigt kan problemerne afhjælpes ved at der skabes nye løsninger til gavn for natur og miljø samtidig med, at dette særlige erhvervspotentiale udnyttes til fordel for Nordjylland. Borgerne er ambitiøse på Nordjylland vegne på klimaområdet. De ser helst, at Nordjylland er i en førerposition, hvor regionen er nået længere end resten af Danmark, og bruger det som en måde at skille sig ud på. Yderområdernes særlige problemstillinger er til stede itop10 afstemningen af borgernes egne udfordringer. Det ses tydeligst i nummer 7) Sikre mobiliteten i forhold til bosætning, uddannelse og arbejde og nummer 9) En bedre infrastruktur i udkantsområderne. Borgere, der arbejdede med temaet Befolkning og bosætning, fremhævede især udfordringer med affolkede landsbyer og fraflyttende nordjyder/negativ befolkningstilvækst, fastholdelse af arbejdskraft og arbejdspladser samt infrastruktur. Ved afstemningen om, hvordan vi skal håndtere, at flere mindre lokalsamfund og yderområder er i tilbagegang befolkningsmæssigt, prioriterede borgerne følgende højst % på muligheden om at satse på en positiv udvikling i få udvalgte lokalsamfund, hvor der er potentiale for bosætning, erhverv og turisme. Mest markant var tilslutningen til denne vurdering fra Aalborg og Brønderslev kommuner med helholdsvis 35 % og 33 %. Men der var ligeledes tilslutning til denne holdning fra store andele af borgere fra kommunerne Vesthimmerland, Frederikshavn, Jammerbugt, Rebild, Thisted og Morsø med stemmeprocenter mellem 20 og 27 % % støttede holdningen om, at der skal ske en udbygning af trafikmuligheder og IT infrastruktur til yderområderne, så flere lettere kan bosætte sig i disse områder og arbejde i de større byer % ønskede en garanti for et varieret udbud af offentlig service f.eks. børneinstitutioner og ældrepleje og læger i mindre lokalsamfund og yderområder % ønskede at tilrettelægge erhvervspolitikken så den især støtter erhverv og skabelsen af arbejdspladser i mindre lokalsamfund og yderområder. Klimaforandringer og ny teknologi til vedvarende energiproduktion samt miljøbeskyttelse er emner, som ligger som nummer 8 og 10 på borgernes TOP 10. I begge tilfælde er vinklen bæredygtighed som potentiale for ny erhvervsudvikling. I temaet Kultur og oplevelser fremhævede borgerne bevarelse af naturens tiltrækning og regionens kulturarv som vigtig og som udgangspunkt for branding af Nordjyllands oplevelser. Borgere, der arbejde med temaet Natur og klima, havde særligt fokus på klimaforandringer, ændret miljøbevidsthed samt udvikling af teknologi til energiproduktion og miljøbeskyttelse. Ved afstemningen om, hvor ambitiøs Nordjylland skal være på klimaområdet, mener 50 % af borgerne, at Nordjylland i 2020 bør være nået længst i Danmark med en klimaindsats. På spørgsmålet om hvordan vi skal prioritere, når naturbevarelse og udvikling inden for erhverv og bosætning af og til spænder ben for hinanden stemte 52 % af borgerne for, at Vi skal prioritere naturområderne men erhverv som gavner miljø og klimaskal som hovedregel prioriteres højere (f.eks. vindmøller og biogasanlæg). 35 % mente, at Det vigtigste er plads til at udvikle erhvervslivet og attraktive bomuligheder, mens kun 13 % svarede, at Det vigtigste er at bevare naturområder. I afstemningen om, hvordan vi skal styrke turismen fremover, svarede 51 %, at vi bør bruge Nordjyllands natur og kyster mere for at udvikle nye former for aktiv ferie. 10 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 11

7 I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere Den demografiske udfordring skal tages alvorligt Borgerne ser samarbejdsrelationer som meget vigtige i forhold til udviklingsmuligheder og fremtidens Nordjylland. Generelt synes der at være opbakning til mere tværgående samarbejde med fokus på udvikling mellem kommuner, regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Borgerne fremhæver en række samarbejdsmuligheder, som bør styrkes: samarbejde mellem myndigheder og erhverv og borgere mere samarbejde mellem uddannelsessystemet og erhvervslivet mere samarbejde mellem kommunerne (og kommuner og region). I afstemningen om, hvordan der kan komme flere højtuddannede i de mindre nordjyske virksomheder, er der et flertal på 61 %, som mener, at uddannelsesstederne skal arbejde mere målrettet på at skabe samarbejder mellem deres studerende og de mindre nordjyske virksomheder. I afstemningen om, hvordan vi kan styrke iværksætteri i Nordjylland, peger 31 % på, at der skal Skabes flere netværk hvor nye og erfarne iværksættere kan mødes og udveksle erfaringer. Til spørgsmålet om, hvordan vi styrker innovationen, mente 39 %, at vi skal styrke samarbejdet om innovation på tværs af brancher og virksomheder. Den skæve udvikling i befolkningssammensætningen i Nordjylland havde stort fokus på borgertopmødet der bliver stadig færre unge og stadig flere ældre i regionen. Hvis den demografiske udvikling skal ændres, er der behov for indsatser på en række af de temaområder, som også var til debat på borgertopmødet bl.a. erhvervsudvikling og uddannelse. Borgerne lagde særligt vægt på udfordringerne i forhold til at kunne fastholde de unge i Nordjylland samt tiltrække og fastholde borgere i den erhvervsaktive alder. I tilknytning til ønsket om at fastholde flere unge blev der peget på et behov for bedre ungdomsboliger og kollegier og billigere transportmuligheder. Et andet aspekt i forhold til at dæmme op for den skæve befolkningsudvikling var behovet for at kunne tilbyde arbejdspladser for at fastholde de yngre i arbejdstyrken og måske også kunne lokke tilflyttere til regionen. I afstemningen inden for temaet Befolkning og bosætning blev indsatser for at fastholde uddannede og arbejdspladser i regionen topscorer med 24 % af stemmerne. Denne udfordring blev samtidig nummer 3 på borgernes TOP 10 over de vigtigste udfordringer for regionen. Til afstemningsspørgsmålet om, hvordan vi skal arbejde med den udfordring, at vi fremover bliver der færre yngre og flere ældre i region Nordjylland, stemte 38 % af borgerne på, at Vi skal satse på at tiltrække arbejdskraft fra resten af landet og fra udlandet, og 30 % stemte på Vi skal satse på at få nordjyderne til at blive i Nordjylland og få fraflyttede nordjyder tilbage til regionen. Borgere der arbejdede med temaet Befolkning og bosætning havde særligt fokus på udfordringer med at fastholde de unge i regionen, samt med at tiltrække og fastholde borgere i den erhvervsaktive alder. Som løsninger herpå blev der bl.a. peget på at opretholde et rigt foreningsliv, tiltrække arbejdspladser, sikre gode børnepasningsmuligheder samt en god infrastruktur. Udbygning af teleinfrastrukturen blev også fremhævet som væsentlig for både erhvervsudvikling og bosætning og dermed også for at fastholde gruppen af yngre i regionen og styrke tilflytning af samme gruppe. 12 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 13

8 En smagsprøve på borgernes ideer Ved borgertopmødets gruppedebatter kom borgerne med en masse gode forslag til løsninger på regionens udfordringer. En del af disse var meget konkrete idéer til ændringer i regionen. I det følgende er et udpluk af disse samlet for at vise den store kreativitet og forandringsvillighed, som de deltagende nordjyder udviste. Befolkning og bosætning: Billige byggegrunde til industri og erhvervsliv i udkantsområderne Tilgodese lokalt erhvervsliv i forbindelse med udbud Sikre en god infrastruktur (både tele og trafik) Temalandsbyer eks. Ollekolle Mere oplysning / uddannelse af ildsjæle Transportabel dagligvareforretning Væksthuse til mindre virksomheder, der kan søge råd der. Bedre ungdomsboliger kollegier Statslige arbejdspladser, uddannelsessteder mv. til Nordjylland og yderområderne her Åbne flere kaserner i Nordjylland Krav til teleudbydere om ligelig dækning / evt. udbygning af fibernet Erhverv og kompetence: Bedre lånevilkår til iværksættere Høj information om regionale og nationale vækstpuljer og vækstmidler Gøre det lettere at rejse kapital til opstart, fjerne bureaukrati i støtteordningerne Udbygning af Hanstholm Havn Bedre hjælp og rådgivning til iværksættere og nystartede virksomheder Etablering af tænketanke. Fora hvor idéer kan vokse. Præcise dagsordener/opgaveformuleringer. Oprydning i regelsættene og hurtigere sagsbehandling Branding, fokus på positive historier, vise nordjyske win-win situationer Gennem folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal de unges evner inden for iværksætteri, nytænkning og gå-på-mod motiveres og udvikles Infrastruktur og mobilitet: Nærbane i Aalborg: Moderne direkte linje med hyppige afgange (lufthavn-uni/sygehus) Lave mødetider på skoler og arbejdspladser mere fleksible (bedre udnyttelse af busser) Mindre og flere busser i stedet for store med få passagerer Mobilkontakt mellem busserne, sådan at de venter på hinanden Gratis buskort i regionen til unge. Hurtigtog ud af Regionen Mere godstransport fra vej til tog og skibe Ingen flyafgift Flere flyafgange (internt i DK). Udbygning af skinnenet mod vest via lufthavn, dobbeltspor Aalborg Hjørring med ½-times drift i myldretiden, til Thisted fra Aalborg m. stop Lindholm-Lufthavn-Brovst-Fjerritslev-Thisted Adgang til internet og strøm i busser og tog Kattegatforbindelse Kultur og oplevelse: Busbillet inkluderet i billetten til specifikke arrangementer Direkte bus til kulturoplevelser Grundlæggende kendskab til kultur skal styrkes allerede i folkeskolen tilgængelig startpakke til arrangører der vil igangsætte nye aktiviteter Anlægge flere naturstier (gå/cykle) der kan vedligeholdes af diverse foreninger, frivillige, arbejdsløse, kontaktmodtagere osv. Udvikle app s til mobiltelefoner til turister i regionen Natur og klima: Genanvende regnvand f.eks. i toiletter, bilvaskehaller, miljøvaskeri Finde investorer til at udvikle vedvarende energiløsninger sammen med Aalborg Universitet. Lav grønne smilys til virksomheder, der arbejder på at nedsætte CO2-forbrug. Præmiering af CO2-nedsættende indsatser f.eks. chaufførers kørsel efter reglerne. Opstilling af standere til elstik eller byttestation for batterier flere steder i regionen. Testcentre af forskellige vedvarende energiformer så produktionen bliver i regionen/landsdelen. Gennemføre energitjek af offentlige institutioner Mere biogas, evt. stort centralt placeret værk på en bar mark hvor gassen opbevares. Motivation af nøglepersoner i forhold til naturen (landmænd, dambrug, møllelaug etc.) Uddannelse og kompetence: Gratis / billigere videreuddannelse Overbygning på praktiske jobs Udvide brobygning i folkeskolen, som gør eleverne i stand til at vælge kvalificeret. Drop beløbsloftet på kurser uddan i stedet manglende kompetencer på arbejdsmarkedet Jobrotation for bedre forståelse af muligheder Turde tænke anderledes er kulturelt svært for nordjyder Opelskelse af talent Bedre normering gennem uddannelsessystemet fra vuggestue til efteruddannelse 14 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 15

9 Oktober 2011 Foto: Peter Ehlers Layout: Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf.:

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Små byer i kultur og oplevelsesøkonomien potentialer og dilemmaer. Anne Lorentzen Professor Aalborg Universitet

Små byer i kultur og oplevelsesøkonomien potentialer og dilemmaer. Anne Lorentzen Professor Aalborg Universitet Små byer i kultur og oplevelsesøkonomien potentialer og dilemmaer Anne Lorentzen Professor Aalborg Universitet 1 Indhold 1. Udfordringen 2. 4 populære teorier 3. Ideernes anvendelse i Danmark og Nordjylland

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet.

De Nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet at indgå et samarbejde vedr. gennemførelse af udbud efter Udbudsdirektivet. Samarbejdsaftale og Hæftelsesdokument vedr. fælles udbud af Netværksforbindelser til Politikerarbejdspladser, hjemmearbejdspladser, og tilsvarende netværksforbindelser, der er placeret lokalt ved borger,

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Ny regional udviklingsplan på vej HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID

Ny regional udviklingsplan på vej HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID DEBATMAGASIN OM: NORDJYLLANDS FREMTID Ny regional udviklingsplan på vej Politikerne spørger nordjyderne til råds: HVORDAN SKAL NORDJYLLAND UDVIKLE SIG I FREMTIDEN? Stort borgertopmøde den 10. september

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere