Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet"

Transkript

1 Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

2 Forord Indhold Tak til borgerne Jeg vil gerne sige tak til de borgere, som medvirkede til at gøre Borgertopmødet om den regionale udviklingsplan i Vodskov Hallen den 10. september 2011 til et rigtig spændende og udbytterigt arrangement. Det var dejligt at opleve den positive energi og stemning der var i hallen. Der var engagementet og debatlyst, og vi fik både ideer, input og holdninger med os hjem, som vi kan bruge i arbejdet for, at Nordjylland skal være en attraktiv region at bo, arbejde, leve og opleve. På den vedlagte dvd kan I se en kort film optaget på borgertopmødet, blandt andet med kommentarer fra en række af deltagerne. De 3 film, der blev vist som oplæg til debatterne findes også på dvd en. Det samme gør samtlige afstemningsresultater, borgernes formulerede udfordringer og løsningsforslag, postkort med mere. Hele materialet kan også findes på Region Nordjyllands hjemmeside for den regionale udviklingsplan Borgertopmøderne blev gennemført i samarbejde med Teknologirådet som ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførsel. Teknologirådet er nedsat af Folketinget og er et rådgivende organ for folkevalgte politikere. Vi har derfor bedt Teknologirådet om deres tolkning af resultaterne. Den kan I læse her i: Borgernes hovedbudskab. Forord side 2 Borgertopmødet side 4 Hvordan er borgerne udvalgt? side 6 Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling side 8 Et styrket Nordjylland starter med uddannelse side 9 Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres side 10 Klimaudfordringer kan bruges positivt til at sætte Nordjylland i front side 11 I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere side 12 Den demografiske udfordring skal tages alvorligt side 13 En smagsprøve på borgernes ideer side 14 Vi valgte at afholde borgertopmødet for at vi politikere kunne få et billede af, hvordan borgerne vil prioritere og hvilke ideer de har til fremtidens Nordjylland og for at få det før vi havde skrevet en plan. Et forslag skal vedtages i Regionsrådet inden jul, og det kommer i offentlig høring i foråret Tidsplanen er så, at Regionsrådet vedtager den regionale udviklingsplan 2012 inden sommerferien Endnu engang tak for jeres medvirken på borgertopmødet og jeres indspil til fremtidens Nordjylland. Ulla Astman Regionsrådsformand Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Borgernes udfordringer og handlingsforslag Borgernes TOP10 for udfordringer Afstemningsresultater Postkort fra borgerne Udvalgte borgerevalueringer Program Deltagerliste Deltagerstatistik Region Nordjylland 2 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 3

3 Borgertopmødet Lørdag den 10. september 2011 dannede Vodskov Hallen nord for Aalborg rammen om Region Nordjyllands borgertopmøde om fremtidens Nordjylland. 200 borgere var mødt op for at deltage i debatten og for at give politikerne deres bud på udviklingen i Nordjylland. Om eftermiddagen deltog borgerne i en række anonyme, elektroniske afstemninger, hvis resultater med det samme blev vist på storskærm i salen. Først prioriterede borgerne blandt de mange formulerede udfordringer fra om formiddagen og gav dermed politikerne en Top10 over de største udfordringer for regionen. Derefter stemte borgerne om 13 på forhånd formulerede spørgsmål med fastlagte svarmuligheder. Desuden havde borgerne mulighed for at sende et såkaldt postkort til politikerne, hvis de havde noget mere på hjertet. Borgertopmødet den 10. september 2011 havde følgende elementer: Ca. 200 deltagere Et debatmagasin som borgerne havde fået tilsendt på forhånd Tre film som på dagen introducerede til debatterne En del hvor borgerne først formulerede de udfordringer de synes var de vigtigste, og derefter kom med forslag til hvordan udfordringerne skal tackles En del hvor borgerne stemte om prioriteringen af borgernes egne formulerede udfordringer En del med 2 tematiske debatter med elektroniske afstemninger Et politikerpanel Rammen for topmødet er en fælles dialog om en ønsket udvikling i regionen. Borgertopmødet er en del af en større proces, hvor regionen reviderer den regionale udviklingsplan. Planen skal bidrage til, at Nordjylland fremover kan stå stærkt som en region, hvor man gerne vil arbejde, bo og leve. Regionens politikere fandt det vigtigt, at borgerne tidligt blev inddraget i processen, så de havde mulighed for at påvirke politikernes videre arbejde med den regionale udviklingsplan. Regionen valgte derfor at holde et borgertopmøde for at få borgernes vurderinger, anbefalinger og prioriteringer til deres politikere om regionens fremtid. På dagen var borgerne fordelt ved 30 runde borde med 6-8 borgere ved hvert. Ved hvert bord sad desuden en politiker fra Regionsrådet eller fra en af de nordjyske kommuner som en neutral bordformand, der skulle sikre at alle kom til orde. Det var en dag med borgerne i hovedrollen, og politikernes opgave var at lytte. På den måde fik politikerne mulighed for at sidde i første parket til borgernes debatter dagen igennem. Om formiddagen var borgerne delt op i seks temaer, således at fem borde arbejdede med hvert tema. Ved hvert bord skulle borgerne i fællesskab blive enige om og formulere de to største udfordringer for Region Nordjylland inden for deres tema, samt komme med konkrete handlings- og løsningsforslag. Temaerne var: Uddannelse og kompetence Erhverv og beskæftigelse Befolkning og bosætning Infrastruktur og mobilitet Natur og klima Kultur og oplevelser Hvad er et borgertopmøde? Et borgertopmøde er en åben, demokratisk dialog. På topmøderne har borgerne hovedrollen, og de deltagende politikere fra regionen og kommunerne har først og fremmest til opgave at lytte. Via borgernes debatter i mindre grupper og elektroniske afstemninger kan deltagerne give deres meninger til kende. 4 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 5

4 Hvordan er borgerne udvalgt? Borgernes hovedbudskab Borgertopmødet den 10. september 2011 gav nogle klare budskaber: På borgertopmødet deltog lidt over 200 borgere. For at opnå størst mulig spredning blandt borgertopmødets deltagere blev der i værksat en større invitationsproces, hvor målet var, at borgertopmødets deltagere bredt repræsenterede regionen. På baggrund af et udtræk fra folkeregisteret på tilfældige personer bosiddende i Region Nordjylland havde 8000 borgere modtaget en personlig invitation. Blandt de inviterede, som ønskede at deltage, blev borgertopmødets deltagere udvalgt, så de bedst muligt repræsenterer regionens borgere hvad angår køn, alder og bopælskommune. Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling Et styrket Nordjylland starter med uddannelse Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres Pres på natur og miljø kan bruges til noget positivt I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere Den demografiske udfordring skal tages alvorligt Hovedbudskabet fra borgerne var, at vi skal skabe, tiltrække og fastholde virksomheder, der skaber beskæftigelse og vækst. Erhverv og beskæftigelse var den udfordring borgerne så som den største. Det var et dominerende emne, både når vi ser på afstemningsresultaterne såvel som på borgernes egne formulerede udfordringer og løsninger. Borgerne så ikke erhverv og beskæftigelse isoleret, men det blev sat i sammenhæng med mange aspekter af borgernes liv såsom bosætning, demografien, naturen og uddannelserne. Hvem var de fremmødte borgere Borgernes TOP 10 Fremmødte borgere Regionen som heldhed Aalborg Vesthimmerlands Thisted Rebild Morsø Mariagerfjord Læsø Jammerbugt Hjørring Frederikshavn Brønderslev Kønsfordeling 0% 25% 50% 75% 100% Fordeling af borgere i kommuner mænd kvinder fordeling af fremmødte borgere fordeling i Regionen Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder 12% Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov 11% Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser 7% Skabe mange nye blivende arbejdspladser 6% Udbygning af iværksætteri, telefoni, IT og transport 6% Uddannelse og jobs hele livet 6% Sikre Mobiliteten ift. Bosætning, uddannelse og arbejde 5% Udnytte klimaforandringerne for at skabe arbejdspladser 5% Udvikling af teknologi til energiproduktion/miljøbeskyttelse 5% En bedre infrastruktur i udkantsområderne 5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aldersfordeling år år år år år år år år fordeling af fremmødte borgere fordeling i Regionen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 6 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 7

5 Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling Et styrket Nordjylland starter med uddannelse Erhverv er grundstenen i den regionale udvikling. Det var i særdeleshed et tema, som dominerede borgertopmødets debatter og afstemningsresultater, og som gik igen på tværs af mødets temaer. 9 ud af 10 udfordringer i borgernes TOP10 berørte erhvervslivet ofte i sammenspil med nogle af borgertopmødets andre temaer. Borgerne så behovet for et styrket erhvervsliv i sammenhæng med resten af udviklingen af regionen. Et styrket erhverv vil påvirke bosætningen i en positiv retning, og samtidig så borgerne gode muligheder for at udnytte det tætte samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne endnu mere samt for at vende klimaudfordringerne til noget positivt. Borgerne anser skabelsen og fastholdelsen af arbejdspladser som den største udfordring for regionen. Samtidig var der også en udfordring i at tiltrække nye borgere til Nordjylland i den erhvervsaktive alder ikke mindst højtuddannet arbejdskraft. Innovation og videnarbejdspladser skal prioriteres. Borgerne gav udtryk for at regionen skal arbejde aktivt for at flere videnbaserede og innovative virksomheder slår sig ned i Nordjylland. Borgerne så desuden en række muligheder for, at regionen kan udnytte klimaforandringer positivt ved at satse på innovation og videnarbejdspladser, der arbejder med at begrænse klimaforandringerne. Det kan ske gennem fx vedvarende energi. Borgerne bakkede op om, at erhverv som gavner miljø og klima, som fx vindmøller og biogasanlæg, prioriteres højest, også selv om det i nogle tilfælde kan være på bekostning af naturen. 9 ud af 10 af udfordringerne i TOP10 berører erhvervslivet. Borgernes tre højst prioriterede udfordringer var: 1) Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder, 2) Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov og 3) Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser. Borgerne, der arbejdede med temaet Erhverv og beskæftigelse, fremhævede især udfordringerne med at tiltrække og fastholde nationale såvel som internationale virksomheder samt højtuddannede i regionen. 2/3 af borgerne mente, at vi, i imødekommelsen af et fald i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, skulle arbejde på generelt at tiltrække arbejdskraft til regionen enten i form af tidligere fraflyttede nordjyder eller folk fra resten af Danmark eller udlandet. 52 % af borgerne mener, at Vi skal prioritere naturområderne men erhverv som gavner miljø og klima skal som hovedregel prioriteres højere (f.eks. vindmøller og biogasanlæg) og dertil kommer, at 35 % mener, at Det vigtigste er plads til at udvikle erhvervslivet og attraktive bomuligheder., mens13 % mener, at naturområderne altid skal prioriteres højest. Til spørgsmålet om hvordan vi får flere højtuddannede ud i de mindre nordjyske virksomheder mener 61 % af borgerne, at der skal skabes flere samarbejder mellem studerende og virksomheder. Kun 3 % mente ikke, at der skulle gøres en indsats for at få flere højtuddannede ud i de mindre virksomheder. 31 % af borgerne mener, at vi kan få flere iværksættere ved at skabe flere netværk, hvor nye og erfarne iværksættere kan mødes, og 30 % at der skal være flere økonomiske støtteordninger og lånemuligheder for iværksættere. 26 % af borgerne mener, at vi skal arbejde for at tiltrække udenlandske virksomheder til Nordjylland. Uddannelse knyttes tæt til vigtigheden af erhvervsudvikling i borgernes vurderinger af væsentlige udfordringer for Fremtidens Nordjylland. Borgerne ønsker et bredere fokus på nye uddannelsestiltag ikke kun udvikling inden for området akademikere og andre højtuddannede. De nye tiltag der er særlig opbakning til er bedre vejledning i uddannelsesvalg, flere praktikpladser og mere samarbejde mellem uddannelser og erhvervsliv. Borgerne anerkender en udfordring på området for ungdomsuddannelser i yderområderne. Der var meget tæt løb blandt borgerne om man skal prioritere nærhed til uddannelsesinstitutioner eller samle uddannelserne i større centre, som til gengæld kan levere mere kvalitet og flere valgmuligheder. Fordelingen af stemmer på kommunetilhørsforhold viser, at borgernes hjemkommune ikke var bestemmende for præference for nærhed / samling i centre. Uddannelsesområdet optræder som nummer to i borgernes TOP10 afstemning blandt egne formulerede udfordringer. Borgerne der arbejdede med temaet Uddannelse og kompetence fremhævede især udfordringerne med at få uddannelsessystemet tilpasset erhvervslivets behov samt behovet for livslang uddannelse. I afstemningen om, hvordan vi skal fastholde et varieret udbud af ungdomsuddannelser i Nordjylland, stemte 45 % af borgerne for, at Vi skal effektivisere og samle ungdomsuddannelserne i større centre. Det giver større afstand, men giver flere valgmuligheder og et større studiemiljø. Mens 39 % stemte for, at Vi skal prioritere et stort geografisk udbud af ungdomsuddannelser, så uddannelserne er tæt på de unge. 12 % stemte på Vi skal i højere grad satse på fjernundervisning, så de unge i yderområder får adgang til uddannelse hjemmefra. I afstemningen om, hvordan vi bedst kan få flere nordjyder til at gennemføre en uddannelse, pegede 36 % af borgerne på, at Studerende skal sikres en praktikplads, når praktik er en del af uddannelsen, mens 26 % stemte for, at Uddannelserne skal være bedre til at formidle deres tilbud og vejlede i uddannelsesvalg. Til spørgsmålet om, hvordan der kommer flere højtuddannede i de mindre nordjyske virksomheder, stemte 61 % for, at uddannelsesstederne skal arbejde mere målrettet på at skabe samarbejder mellem deres studerende og de mindre nordjyske virksomheder. 8 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 9

6 Særlige udfordringer i de nordjyske yderområder skal prioriteres Klimaudfordringer kan bruges positivt til at sætte Nordjylland i front Borgerne var optagede af problemstillinger for regionens mange små lokalsamfund. De ønsker at udvikle nye tiltag, som styrker yderområderne, samtidig ser borgerne dilemmaerne mellem at ønske at bevare så mange som muligt af de små samfund og på den anden side udfordringerne med at have ressourcer til denne opgave. Borgerne anerkender vanskelighederne i at prioritere alle lokalsamfund i fremtiden. De løsningsforslag som nød størst tilslutning var, at man skulle satse på en positiv udvikling i få udvalgte lokalsamfund, udbygge trafikmuligheder og it-infrastruktur samt garantere et varieret udbud af offentlig services. Regionens store udbud af særlig natur og historisk store afhængighed af denne respekteres og fremhæves af borgerne. Borgerne ser muligheder for at udnytte klimaforandringer til nye nordjyske muligheder på erhvervsområdet. På længere sigt kan problemerne afhjælpes ved at der skabes nye løsninger til gavn for natur og miljø samtidig med, at dette særlige erhvervspotentiale udnyttes til fordel for Nordjylland. Borgerne er ambitiøse på Nordjylland vegne på klimaområdet. De ser helst, at Nordjylland er i en førerposition, hvor regionen er nået længere end resten af Danmark, og bruger det som en måde at skille sig ud på. Yderområdernes særlige problemstillinger er til stede itop10 afstemningen af borgernes egne udfordringer. Det ses tydeligst i nummer 7) Sikre mobiliteten i forhold til bosætning, uddannelse og arbejde og nummer 9) En bedre infrastruktur i udkantsområderne. Borgere, der arbejdede med temaet Befolkning og bosætning, fremhævede især udfordringer med affolkede landsbyer og fraflyttende nordjyder/negativ befolkningstilvækst, fastholdelse af arbejdskraft og arbejdspladser samt infrastruktur. Ved afstemningen om, hvordan vi skal håndtere, at flere mindre lokalsamfund og yderområder er i tilbagegang befolkningsmæssigt, prioriterede borgerne følgende højst % på muligheden om at satse på en positiv udvikling i få udvalgte lokalsamfund, hvor der er potentiale for bosætning, erhverv og turisme. Mest markant var tilslutningen til denne vurdering fra Aalborg og Brønderslev kommuner med helholdsvis 35 % og 33 %. Men der var ligeledes tilslutning til denne holdning fra store andele af borgere fra kommunerne Vesthimmerland, Frederikshavn, Jammerbugt, Rebild, Thisted og Morsø med stemmeprocenter mellem 20 og 27 % % støttede holdningen om, at der skal ske en udbygning af trafikmuligheder og IT infrastruktur til yderområderne, så flere lettere kan bosætte sig i disse områder og arbejde i de større byer % ønskede en garanti for et varieret udbud af offentlig service f.eks. børneinstitutioner og ældrepleje og læger i mindre lokalsamfund og yderområder % ønskede at tilrettelægge erhvervspolitikken så den især støtter erhverv og skabelsen af arbejdspladser i mindre lokalsamfund og yderområder. Klimaforandringer og ny teknologi til vedvarende energiproduktion samt miljøbeskyttelse er emner, som ligger som nummer 8 og 10 på borgernes TOP 10. I begge tilfælde er vinklen bæredygtighed som potentiale for ny erhvervsudvikling. I temaet Kultur og oplevelser fremhævede borgerne bevarelse af naturens tiltrækning og regionens kulturarv som vigtig og som udgangspunkt for branding af Nordjyllands oplevelser. Borgere, der arbejde med temaet Natur og klima, havde særligt fokus på klimaforandringer, ændret miljøbevidsthed samt udvikling af teknologi til energiproduktion og miljøbeskyttelse. Ved afstemningen om, hvor ambitiøs Nordjylland skal være på klimaområdet, mener 50 % af borgerne, at Nordjylland i 2020 bør være nået længst i Danmark med en klimaindsats. På spørgsmålet om hvordan vi skal prioritere, når naturbevarelse og udvikling inden for erhverv og bosætning af og til spænder ben for hinanden stemte 52 % af borgerne for, at Vi skal prioritere naturområderne men erhverv som gavner miljø og klimaskal som hovedregel prioriteres højere (f.eks. vindmøller og biogasanlæg). 35 % mente, at Det vigtigste er plads til at udvikle erhvervslivet og attraktive bomuligheder, mens kun 13 % svarede, at Det vigtigste er at bevare naturområder. I afstemningen om, hvordan vi skal styrke turismen fremover, svarede 51 %, at vi bør bruge Nordjyllands natur og kyster mere for at udvikle nye former for aktiv ferie. 10 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 11

7 I fremtiden skal der samarbejdes endnu mere Den demografiske udfordring skal tages alvorligt Borgerne ser samarbejdsrelationer som meget vigtige i forhold til udviklingsmuligheder og fremtidens Nordjylland. Generelt synes der at være opbakning til mere tværgående samarbejde med fokus på udvikling mellem kommuner, regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Borgerne fremhæver en række samarbejdsmuligheder, som bør styrkes: samarbejde mellem myndigheder og erhverv og borgere mere samarbejde mellem uddannelsessystemet og erhvervslivet mere samarbejde mellem kommunerne (og kommuner og region). I afstemningen om, hvordan der kan komme flere højtuddannede i de mindre nordjyske virksomheder, er der et flertal på 61 %, som mener, at uddannelsesstederne skal arbejde mere målrettet på at skabe samarbejder mellem deres studerende og de mindre nordjyske virksomheder. I afstemningen om, hvordan vi kan styrke iværksætteri i Nordjylland, peger 31 % på, at der skal Skabes flere netværk hvor nye og erfarne iværksættere kan mødes og udveksle erfaringer. Til spørgsmålet om, hvordan vi styrker innovationen, mente 39 %, at vi skal styrke samarbejdet om innovation på tværs af brancher og virksomheder. Den skæve udvikling i befolkningssammensætningen i Nordjylland havde stort fokus på borgertopmødet der bliver stadig færre unge og stadig flere ældre i regionen. Hvis den demografiske udvikling skal ændres, er der behov for indsatser på en række af de temaområder, som også var til debat på borgertopmødet bl.a. erhvervsudvikling og uddannelse. Borgerne lagde særligt vægt på udfordringerne i forhold til at kunne fastholde de unge i Nordjylland samt tiltrække og fastholde borgere i den erhvervsaktive alder. I tilknytning til ønsket om at fastholde flere unge blev der peget på et behov for bedre ungdomsboliger og kollegier og billigere transportmuligheder. Et andet aspekt i forhold til at dæmme op for den skæve befolkningsudvikling var behovet for at kunne tilbyde arbejdspladser for at fastholde de yngre i arbejdstyrken og måske også kunne lokke tilflyttere til regionen. I afstemningen inden for temaet Befolkning og bosætning blev indsatser for at fastholde uddannede og arbejdspladser i regionen topscorer med 24 % af stemmerne. Denne udfordring blev samtidig nummer 3 på borgernes TOP 10 over de vigtigste udfordringer for regionen. Til afstemningsspørgsmålet om, hvordan vi skal arbejde med den udfordring, at vi fremover bliver der færre yngre og flere ældre i region Nordjylland, stemte 38 % af borgerne på, at Vi skal satse på at tiltrække arbejdskraft fra resten af landet og fra udlandet, og 30 % stemte på Vi skal satse på at få nordjyderne til at blive i Nordjylland og få fraflyttede nordjyder tilbage til regionen. Borgere der arbejdede med temaet Befolkning og bosætning havde særligt fokus på udfordringer med at fastholde de unge i regionen, samt med at tiltrække og fastholde borgere i den erhvervsaktive alder. Som løsninger herpå blev der bl.a. peget på at opretholde et rigt foreningsliv, tiltrække arbejdspladser, sikre gode børnepasningsmuligheder samt en god infrastruktur. Udbygning af teleinfrastrukturen blev også fremhævet som væsentlig for både erhvervsudvikling og bosætning og dermed også for at fastholde gruppen af yngre i regionen og styrke tilflytning af samme gruppe. 12 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 13

8 En smagsprøve på borgernes ideer Ved borgertopmødets gruppedebatter kom borgerne med en masse gode forslag til løsninger på regionens udfordringer. En del af disse var meget konkrete idéer til ændringer i regionen. I det følgende er et udpluk af disse samlet for at vise den store kreativitet og forandringsvillighed, som de deltagende nordjyder udviste. Befolkning og bosætning: Billige byggegrunde til industri og erhvervsliv i udkantsområderne Tilgodese lokalt erhvervsliv i forbindelse med udbud Sikre en god infrastruktur (både tele og trafik) Temalandsbyer eks. Ollekolle Mere oplysning / uddannelse af ildsjæle Transportabel dagligvareforretning Væksthuse til mindre virksomheder, der kan søge råd der. Bedre ungdomsboliger kollegier Statslige arbejdspladser, uddannelsessteder mv. til Nordjylland og yderområderne her Åbne flere kaserner i Nordjylland Krav til teleudbydere om ligelig dækning / evt. udbygning af fibernet Erhverv og kompetence: Bedre lånevilkår til iværksættere Høj information om regionale og nationale vækstpuljer og vækstmidler Gøre det lettere at rejse kapital til opstart, fjerne bureaukrati i støtteordningerne Udbygning af Hanstholm Havn Bedre hjælp og rådgivning til iværksættere og nystartede virksomheder Etablering af tænketanke. Fora hvor idéer kan vokse. Præcise dagsordener/opgaveformuleringer. Oprydning i regelsættene og hurtigere sagsbehandling Branding, fokus på positive historier, vise nordjyske win-win situationer Gennem folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal de unges evner inden for iværksætteri, nytænkning og gå-på-mod motiveres og udvikles Infrastruktur og mobilitet: Nærbane i Aalborg: Moderne direkte linje med hyppige afgange (lufthavn-uni/sygehus) Lave mødetider på skoler og arbejdspladser mere fleksible (bedre udnyttelse af busser) Mindre og flere busser i stedet for store med få passagerer Mobilkontakt mellem busserne, sådan at de venter på hinanden Gratis buskort i regionen til unge. Hurtigtog ud af Regionen Mere godstransport fra vej til tog og skibe Ingen flyafgift Flere flyafgange (internt i DK). Udbygning af skinnenet mod vest via lufthavn, dobbeltspor Aalborg Hjørring med ½-times drift i myldretiden, til Thisted fra Aalborg m. stop Lindholm-Lufthavn-Brovst-Fjerritslev-Thisted Adgang til internet og strøm i busser og tog Kattegatforbindelse Kultur og oplevelse: Busbillet inkluderet i billetten til specifikke arrangementer Direkte bus til kulturoplevelser Grundlæggende kendskab til kultur skal styrkes allerede i folkeskolen tilgængelig startpakke til arrangører der vil igangsætte nye aktiviteter Anlægge flere naturstier (gå/cykle) der kan vedligeholdes af diverse foreninger, frivillige, arbejdsløse, kontaktmodtagere osv. Udvikle app s til mobiltelefoner til turister i regionen Natur og klima: Genanvende regnvand f.eks. i toiletter, bilvaskehaller, miljøvaskeri Finde investorer til at udvikle vedvarende energiløsninger sammen med Aalborg Universitet. Lav grønne smilys til virksomheder, der arbejder på at nedsætte CO2-forbrug. Præmiering af CO2-nedsættende indsatser f.eks. chaufførers kørsel efter reglerne. Opstilling af standere til elstik eller byttestation for batterier flere steder i regionen. Testcentre af forskellige vedvarende energiformer så produktionen bliver i regionen/landsdelen. Gennemføre energitjek af offentlige institutioner Mere biogas, evt. stort centralt placeret værk på en bar mark hvor gassen opbevares. Motivation af nøglepersoner i forhold til naturen (landmænd, dambrug, møllelaug etc.) Uddannelse og kompetence: Gratis / billigere videreuddannelse Overbygning på praktiske jobs Udvide brobygning i folkeskolen, som gør eleverne i stand til at vælge kvalificeret. Drop beløbsloftet på kurser uddan i stedet manglende kompetencer på arbejdsmarkedet Jobrotation for bedre forståelse af muligheder Turde tænke anderledes er kulturelt svært for nordjyder Opelskelse af talent Bedre normering gennem uddannelsessystemet fra vuggestue til efteruddannelse 14 Fremtidens Nordjylland budskaber fra borgertopmødet 15

9 Oktober 2011 Foto: Peter Ehlers Layout: Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf.:

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til

Læs mere

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2015 - Det talte ord gælder Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke For præcist et år siden var vi også samlet her i Aalborg. Vi var nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst?

En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Rapport med resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan i København, på Vestegnen og i Nordsjælland

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune Juni 2014 www.skive.dk Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere