SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN"

Transkript

1 Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen Onsdag, den 6. marts 2013 kl Mødet blev som et videokonference møde med deltagelse fra Regionshuset Aarhus og Dansk Psykologforening, København Ø. Deltagere i Aarhus: Per Jørgensen, formand (PJ) Ole Ryttov, Region Syddanmark (OR) Rikke Bundgaard, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen (RB) Birte Mikkelsen, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen (BM) Deltagere i København: Maj-Britt Codam, SST (MBC) Birgitte Bechgaard, uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i psykiatri (BB) Annette Anbert, uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri (AA) Pia Glyngdal, Dansk Selskab for psykiatri (PG) Eva Secher Mathiesen, Dansk Psykologforening (ESM) Afbud fra: Søren Bredkjær, Region Sjælland Morten Kjølbye, Region Nordjylland Jan Jørgensen, Dansk Selskab for børne- og ungdomspsykiatri 1. Godkendelse af dagsorden v/formanden PJ bød velkommen til mødet. Dagsorden blev godkendt. 2. Status fra sekretariatet a. antallet af godkendte specialpsykologer ultimo februar 2013 Sekretariatet havde til mødet udarbejdet oversigter over godkendte specialpsykologer, fordeling på regioner samt status på behandling af meritansøgninger og meritforløb. Rådet forholdt sig til opgørelserne. I forlængelse heraf ønsker Rådet at der udarbejdes et kort notat med status på specialpsykologordningen, herunder meritforløbene (tilgang, forløbene, udviklingen indenfor området siden starten i 2010).

2 b. status på ansættelsesrunde i psykiatri efterår 2012 Sekretariatet orienterede om seneste ansættelsesrunde i efteråret c. status på opslåede meritforløb i 2012/2013 i regionerne Se under pkt. a. 3. Status fra uddannelsesudvalgene for specialpsykologuddannelsen. Fra mødet den 27. september 2013 var aftalt en uddybning af udvalgenes arbejde a. børne- og ungdomspsykiatri (AA) Slides er vedhæftet dette referat. b. psykiatri (BB) Slides er vedhæftet dette referat. PJ konkluderede at gennemgangen fra de to udvalg illustrerer det store arbejde, som er blevet gennemført siden Der blev udtrykt stor respekt for arbejdet. Nu er forløbet inde i en kadence, så der er opstået en vis erfaring og rutine vedr. vurderinger. PG rejste spørgsmålet om en revidering af målbeskrivelsen især vedr. de 7 psykologroller. Udtrykte ønske om at et samarbejde mellem specialæger og specialpsykolger kan komme i gang vedr. en revision. Ligeledes blev der udtrykt ønske om afklaring om kursusudbyders (CfK) rolle. PJ understregede at ønsker om ændring af målbeskrivelsen skal være grundigt underbyggede med forklaring på hvorfor man ønsker at lave ændringer. Det er vigtigt at der inddrages erfaringer fra et helt I- og H-forløb, førend der evalueres og evt. foreslås ændringer i målbeskrivelserne. c. samarbejdet mellem udd.udvalgene og kursusudbyder ny kontrakt og bemærkninger hertil fra udvalgene var vedhæftet dagsorden PJ startede med at spørge om punktet skulle læses som et orienteringspunkt. Hertil var svaret fra ESM at der ikke kun var tale om et orienteringspunkt men at der fra nogle rådsmedlemer var et ønske om at drøfte selve forløbet i forbindelse med udbudsrunden samt selve konstruktionen vedr. medvirken af faglige kursusledere på kurserne. PJ understregede at rådet er ikke et besluttende organ, men et råd, som rådgiver psykiatri direktør kredsen om uddannelsen for specialpsykologer. Det er rådets opgave at sikre kvaliteten i uddannelsen indenfor de givne rammer, dvs. bekendtgørelsen er man ikke sikker på det, skal der foretages justeringer. Både AA og BB fremførte i forlængelse heraf, at kurser fungerer kun ordentligt med faglige kursusledere. AA og BB understregede det beklagelige i, at uddannelsesudvalgene ikke er blevet hørt om deres erfaringer vedr. samarbejdet med cfk inden kursusopgaven kom i udbud. Udvalgenes erfaringer fra den forløbne periode er ganske anderledes end formuleret i kontrakten. Udvalgene har en meget mere aktiv rolle i design og udvikling af kurserne, i udarbejdelse af målbeskrivelse, kontakt til underviserne og ved gennemførelse af kurserne. - i forhold til kvalitetssikring og den fortløbende revision af kurserne er det nødvendigt, at der er en faglig kursusleder tilstede under kurserne. AA og BB undrer sig

3 derfor over, at denne del er nedtonet i den nye kontrakt. også set i forhold til at det kontraktudkast, der forelå ved udbuddet på en helt anden måde understreger uddannelsesudvalgets og herunder de faglige kursuslederes rolle. ESM mente, at jf. bekendtgørelsen skal udvalgene høres inden/når kursusopgaven skal sendes i udbud. ESM påpegede, at jf. bekendtgørelsen er sekretariatet forpligtet til at lade sig rådgive af udvalgene i forhold til faglige spørgsmål, idet den faglige kompetence ligger i udvalgene og ikke i sekretariatet. ESM understregede, at dette også gjorde sig gældende i forhold til udbud af kursusopgaven såvel som endeligt valg af kursusudbyder, hvilket også fremgår af bekendtgørelsen. Dette var ikke sket i forbindelse med sidste udbudsrunde, hvor rammerne og resultatet for udbuddet var fagligt problematiske, hvilket kunne have været undgået, hvis bekendtgørelsen var blevet fulgt. Dette drejede sig især om den manglende forpligtelse til at tilknytte psykologfaglige kursusledere til kurserne. Der blev dog udtrykt forståelse for, at ordningen fortsat var ny, hvilket naturligt kan give anledning til opstartsvanskeligheder. Det blev dog understreget, at sekretariatet i overensstemmelse med bekendtgørelsen bør lade sig rådgive af de kompetente udvalg på faglige spørgsmål fremover." Sekretariatets bemærkninger til ovenstående: I forhold til ovenstående ønsker Sekretariatet at præcisere, at uddannelsesudvalgenes opgaver er anført i Bekendtgørelsens 6, stk.3. Heraf fremgår ikke at Sekretariatet er forpligtet til at søge råd hos uddannelsesudvalgene i forbindelse med udbud og valg af kursusudbyder. Sekretariatet ønsker også at påpege at de indtil nu afholdte kurser har været meget godt evalueret, hvilket på ingen måde antyder at udførslen af kursusopgaven har været fagligt problematisk. Til sidst ønsker Sekretariatet at anføre, at uddannelsesudvalgene naturligvis bliver taget med på råd vedrørende de opgaver der er anført i Bekendtgørelsen, og derudover på de områder der findes hensigtsmæssige, jf nedenstående svar fra Sundhedsstyrelsen, Majbritt Codam, angående uddannelsesudvalgenes opgaver: I bekendtgørelsens 6 stk. 3 er beskrevet områder, hvor uddannelsesudvalgene har til opgave at komme med faglige indstillinger, men Sundhedsstyrelsen ser det således, at uddannelsesudvalgene også kan komme med faglige indstillinger til andre områder end de nævnte såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Det er styrelsens opfattelse, at dette skal ses som en mulighed for at få en psykologfaglig vurdering og et bredere samarbejde omkring uddannelsens afvikling. PJ lovede at i lyset af forløbet med udbudsrunden skal synspunkterne tages til efterretning. Den dialog, som fremstår i bekendtgørelsen, skal fastholdes. Uddannelsen til specialpsykolog er ny, så det er stadig vigtigt at fastholde opgavefordelingen, sådan som det er beskrevet i bekendtgørelsen. Implementeringen af uddannelsen skal være fagligt forsvarlig, men ikke nødvendigvis optimal. Rådet skal indtil videre være varsom med at bedømme vedr. forløbet, som det er indtil nu.

4 ESM udtrykte forståelse for dette og at uddannelsesudvalgene kan give råd ift. kursernes gennemførelse. PJ understregede at kursusudbyder skal kunne stå på mål for løsning af opgaven. Da kontrakten er indgået mellem kursusudbyder og Sekretariatet (på vegne af Danske Regioner) er det sekretariatets opgave at sikre at kontrakten for løsning af kursusopgaven overholdes. Uddannelsesudvalgets opgave er ikke at vurdere kvaliteten i uddannelsen. PG spurgte til kursusudbyders rolle. Økonomien i forbindelse med kursusopgaven virker stor, sammenlignet med økonomien for speciallægernes uddannelse. PJ påpegede at der i starten var brug for at hjælpe uddannelsen hurtigt i gang, og valg af kursusudbyder blev afgjort med udgangspunkt i regionernes efter- og videreuddannelsesenheder. Efter den første tid blev det valgt at sende uddannelsen i udbud. Det er vigtigt ikke at mistænkeliggøre den proces, som har fundet sted i forbindelse med udbudsrunden. Der henvises til at tankegangen om at hjælpe uddannelsen i gang skal fastholdes. PJ foreslår at Rådet til næste udbudsrunde vil bede sekretariatet om at overveje valget af udbyder og evt. en anden økonomi. Efter drøftelsen konkluderedes at der formuleres to opgaver til sekretariatet: at sekretariatet fremmer dialogen mellem CfK, udvalg og sekretariatet samt at forløbet vedr. kursusudbuddet tages til efterretning. at sekretariatet udarbejder et notat om status til psykiatridirektørerne som er de rette modtagere af status sammen med en indstilling om dimensionering. Samtidig skal der oplyses om samarbejdet med CfK og om at det er et omkostningstungt samarbejde. I notatet ønskes tydeliggjort en argumetation for og forslag til et alternativ, evt. via en sammenligning med lægernes videreuddannelse. Hele samarbejdskonstruktionen skal/kan problematiseres, samtidig med at det er en dyr konstruktion. PJ understregede at man vil være utilbøjelige til at opsige kontrakten, som den foreligger nu. Man kan overveje at påpege problemerne, når en ny kontrakt skal forhandles i Der blev desuden lovet en mundtlig orientering fra formanden til psykiatridirektør kredsen. 4. Evaluering af uddannelsen Der var til dagsordenen medsendt evalueringer fra de gennemførte kurser. De viser generelt høj tilfredshed med kurserne. PG foreslog at også evaluering af underviserne indgår i skemaet. Sekretariatet har lovet at overbringe dette til kursusudbyder. 5. Fremtidig dimensionering Et par regioner har haft svært ved at opfylde dimensioneringen i ansættelsesrunden for psykiatri i december Notatet om status til psykiatri direktørerne kan understøtte den næste indstilling om dimensionering. Region Syddanmarks strategi blev præsenteret af Ole Ryttov.

5 ESM tilbød DPs medvirken til at rekrutteringen kan forløbe tilfredsstillende. PG understregede at en synliggørelse af specialpsykologernes arbejde, f.eks. stuegangsarbejde er vigtig. PJ understregede at det er vigtigt at få en klar funktionsbeskrivelse. Det blev besluttet at Sekretariatet igen skriver til de enkelte regioner vedr. anvendelse af specialpsykologordeningen, og hvordan der skelnes mellem specialist kontra erfaren psykolog kontra specialpsykolog. 6. Forslag til ændring af vejledning om fravær og deltidsansættelse RB redegjorde for baggrunden for forslaget, herunder relevansen af 10% reglen. Efter en kort drøftelse blev rådets beslutning at 10% reglen fastholdes. Der var desuden fremsat et forslag om mulighed for deltidsansættelse under uddannelsen til specialpsykolog med henvisning til en prøveordning på lægeområdet. Der var delte meninger om dette, herunder at en uddannelsesstilling som udgangspunkter er på fuld tid til at det ikke er rådets opgave at forholde sig til dette det bør aftales med arbejdsgiver. Drøftelsen viste at der er mange hensyn at tage stilling til. PJ konkluderede at drøftelsen var første omgang af dette emne. Tages op igen til næste møde. Det blev henstillet til sekretariatet at det tydeliggøres i vejledningen at der er tale om en fuldtdsansættelse med mulighed for at få deltid under visse omstændigheder. 7. Evt. Evaluering af mødet der var enighed om at mødet var godt ledet og at væsentlige punkter var blevet drøftet. Rådet besluttede at fremtidige møder holdes som videokonference-møder.

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere