for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have"

Transkript

1 A lyt for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områd, fx om* - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen samt materialer - bevaring af bygninger og landskabstræk - sikring af friarealer - fællesanlæg Ifølge lov om planlægning skal der udarbej-desen lokalplan, indenet større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område

3 Indhold Lokalplanens baggrund 1 Lokalplanens indhold, 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Til fra andre myndigheder 9 Lokalplanens bestemmelser 1} 1 Lokalplanens formål 11 2 Område- og g 11 3Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Vej-, -, parkerings- parkerings- og 12 6 Bebyggelsens omfang og placering 12 7Bebyggelsens ydre fremtræden 12 8 Ubebyggede arealer 13 9 Ophævelse af eksisterende lokalplan og byplanvedtægt Lokalplanens retsvirkninger 13

4 Lokalplanens baggrund Den 1 november 1980 blev A/S Odense Zoologiske Have omdannet til en selvejende institution Den selvejende institution har herefter ved hjælp af et udvalg af særlige sagkyndige udarbejdet en generalplanskitse for en tiltrængt modernisering af haven Hovedtrækkene r planen er : - at dyrebestanden inden for havens nuværende areal reduceres til kun at omfatte traditionelle zoo-dyr, - at der etableres et børnezoo med danske husdyrracer - at haven udvides mod syd på engarealerne øst for Odense A til etablering af fuglepark Realiseringen af generalplanskitsen er muliggjort i lokalplan nr som godkendtes af Odense byråd d 17 december 1986 Endnu inden det har været muligt at opfylde alle generalplanskitsens hovedideer, har Odense Zoologiske Have udnyttet muligheden for at erhverve naboarealet, hvor Fyns Tivoli har ligget siden 1930'erne, med henblik på at sikre areal til en fremtidig zoologisk bive af international karakter Udvidelsen vil fordoble havens areal til ca 85 ha, hvilket vil gøre den til Danmarks næststørste efter København Zoo, som er på ca 11 ha og Aalborg Zoo, som er på ca 7 ha

5 Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre en realisering af sammenlægningen af det forhenværende Fyns Tivoli med den nuværende zoologiske have I lokalplanen fastlægges de fremtidige adgangsforhold, bygningsanlæg, sikring af hovedstiforløb og de afskærmningsforan~ staltninger m v, der skal etableres i forhold til naboarealerne, og hvilke hensyn der skal tages til den eksisterende natur i området Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter det tidligere Fyns Tivoli's areal beliggende på begge sider af Odense Å samt nogle mindre offentligt ejede friarealer i tilknytning til stier, herunder et delområde af lokalplan omfattende stien mellem Langelinie og Odense Å Sti Området vestfor åen omfatter Sdr Boulevard nr 306 med det tidligere indgangsparti for Tivoli Området østfor Odense A omfatter det tidligere tivoliareal samt den offentlige rekreative hovedsti langs Odense Å samt 2 stiforbindelser herfra til Langelinie, hvoraf deri nordligste på en delstrækning tillige tjener som adgangsvej for varetransport til lokalplanområdet øst for åen Områdeme øst og vest for Odense A, der udlægges dl zoo-formål, bindes sammen via eksisterende betonbro Stier Odense A Sti, som indgår i kommuneplanenplanonområdet hovedstiplan, forløber gennem lokal- Lokalplanen medfører ingen ændringer af Odense Å Sti's forløb (a-a), men der åbnes mulighed for at forbedre stiens omgivelser ved, at den eksisterende tivolibebyggelse langs stien fjernes og erstattes af nye mere spredte bygningsanlæg, og det eksisterende hegn på delstrækninger trækkes tilbage på

6 grunden for at give plads for en afvekslende beplantning Åstien kommer på den måde til at virke mere åben og oplevelsesrig Det bliver således muligt for både gående, cyklister samt sejlende på åen at få et kig ind i dennye zoo Stiforbindelsen (b-b), som forbinder Lange- 1"e med Odense Å Sti, forbliver uændret Stien skal samtidig tjene som vejadgang for varetransport til zoologisk tave østfor åen Stiforbindelsen (c-c), som er fastlagt i byplanvedtægt rir 5, og som forbinder Langelinie med Odense Å Sti, nedlægges som sti på hele strækningen Strækringen fra Odense A Sti til vestskellet af Langelinie nr 113 inddrages under zoologisk have Strækningen fra Langelinie til vestskel af nr 113 giver adgang til en betondækningsgrav, som ligger på nr 113 En forudsætning for, at denne strækning kan nedlægges, er,, at der på arden måde kan skabes fornøden adgang til dækningsgraven Nedlæggelse af stien vil ske ih t vejlovgivningens bestemmelser herom Parkering Der udlægges ikke nye parkeringspladser i forbindelse med zoologisk haves udvidelse, idet den nye zoologiske have skønnes at medføre et mindre parkeringsbehov end det; de to forlystelser har haft tilsammen Den eksisterende parkeringsplads ved Gustav Johannsens Vej skønnes fortsat at kunne dække parkeringsbehovet Adgangsforhold Hovedindgangen til zoologisk have er i dag Sdr Boulevard nr 320 Der er endvidere en vareindkørsel fra Faaborgvej I forbindelse med udvidelsen er det planen at flytte hovedindgangen til den tidligere hovedindgang for Tivoli, Sdr Boulevard nr 306, og nr 320 skal i fremtiden kun tjene som udgang Mod Langelinie vil der ligeledes blive en ubemandet udgang Eksisterende vareindkørsel fra Langelinie mellem nr 107 og 111 samt fra Fåborgvej bibeholdes Områdeinddeling Lokalplanens om-råde er opdelt i områderne D, E og F som vist på kortskitsen (den kronologiske orden i områdebetegnelserne i lokalplan nr er fortsat i denne lokalplan) Område D og E udlægges til zoologisk have Om råde D må efter planen anvendes til alle former for aktiviteter, der naturligt hører en zoologisk have til Med det formål at sikre havens karakter af rekreativt område fastlægger planen : - hvor meget der maksimalt må bygges - at der skal tages hensyn til eksisterende bevaringsværdig beplantning

7 På vestskråningen mod Odense Å etableres en ny stiforbindelse mellem det nuværende zoo frem dl gangbroen over åen, således at der skabes en hensigtsmæssig intern hovedstiforbindelse rundt til havens attraktioner Hovedindgangen til den nye zoologiske have placeres samme sted som den tidligere hovedindgang til Tivoli, mens havens nuværende indgang sammen med evt andre alene skal tjene som ubemandede udgange Område E må efter planen anvendes til alle former for aktiviteter, der naturligt hører en zoologisk have til Med det formål at sikre havens karakter af rekreativt område fastlægger planen : - hvor meget der maksimalt må bygges - at nye bygningsanlæg skal placeres, således at der på delstrækninger skabes mulighed for indkig fra Odense Å Sti - at hegning på delstrækninger langs åen skal trækkes ind på området for at give plads til ny beplantning at der tages hensyn til eksisterende bevaringsværdig beplantning Område F udlægges efter planen til offentligt grønt område med bevarelse af stistrækninger, som de henligger i dag Overordnet skal udbygningen af Odense zoologiske Have fortsat følge principperne i den allerede godkendte lokalplan nr , hvor det er hensigten, at der skal ske en udbygning af haven på det sydlige engområde med karakter af fuglepark samt engarealer med græssende dyr Med erhvervelse af "tivoligrunden" vil det være muligt igen at få nogle af de store dyr tilbage såsom elefanter, næsehorn, bjørne, samtidig med at der vil kunne ske en aflastring af den meget intensivt udnyttede gamle del af haven ud mod Sdr Boulevard Funktioner og dyregrupper I lokalplanområdet er det tanken at placere følgende funktioner og dyregrupper :

8 såsom og Normale servicefaciliteter i tilknytning til havens drift, såsom materialegård, centralkøkken, hø-og halmdepot, karantænestald, sygestald og veterinærrum 0mråde 2 Cafe med udendørs siddepladser, legeplads med legeredskaber samt enkelte mindre dyregrupper og fuglevolierer Område 3 "Bjergkæde", "Fuglefjeld" med tilhørende dyre~ og fuglearter Område 4 "Asien-afdeling" med elefanter, næsehorn, bjørne, rovdyr, hovdyr, klovdyr, aber og fugle Nogle af de nævnte dyr kan nøjes med lette træskure som læ, andre skal have egentlige huse Eksempelvis vil det være praktisk a t lave et fælles elefant~ og næsehornshus, hvor det,, il være muligt at komme ind og se, hvordan de store dyr plejes 0mråde 5 Aber og afrikanske fugle Det er tanken at udvide søernes areal betydeligt, således at der kan etableres tre vandomkransede abeøer 0mråde 6 "Afrika - afdeling", savarmens dyr med forbindelse til engområdet (område B i lokalplan nr ) Staldfaciliteter tænkes etableret i overgangen mellem engen og den nye zoo (Tivoli) Endvidere planlægges en række anlæg med afrikanske rovdyr samt et indendørsanlæg for aber og øvrige varmekrævende dyr 0mråde 7 I området mod Odense Åsti vil der blive lagt vægt på at placere altlæg af forholdsvis åben karakter med leje bygninger, således at der bliver skabt indkigsmuligheder til haven Det er hensigten her at anbringe robuste dyr af fx dansk eller asiatisk oprindelse på grund af, at det er en del køligere i dette område Et evt å-akvarium vil være et spændende tiltag i dette område Område 8 Antarktisk afdeling med bl a pingvinanlæg, akvarium kombineret med en "natzoo" til henholdsvis vandlevende og nataktive dvr Område 9 Området skal bære tydeligt præg af at være indgangen til zoo Foruden typiske zoo-dyr skal her placeres zoo's administration bestående af billetsalg, souvenirbod, garderobe, information, udlejning af trækvogne etc Lokalplanen giver mulighed for, at disse funktioner bygges sammen i et heltnyt samlet byggeri ud mod Sdr Boulevard, som ud over at skulle dække funktionelle behov skal tjene som et markant blikfang for Odense zoologiske Have Som for område 7 vil et å-akvarium være et spændende tiltag Masterplan På baggrund af ovennævnte principper er en ny masterplan under udarbejdelse med angivelse at hvilke bygninger der agtes opført til brug for dyrene, bygningernes udformning, materialevalg etc, samt hvilke dyrearter og deres antal der ønskes anbragt Forhold, der i henhold til bekendtgørelse af 23 august 1967 om indretning af zoologiske haver, dyreparker og lignende, skal danne baggrund for de nødvendige tilladelser Beplantning Beplantningen i zoologisk have skal fortsat fremtræde som en naturlig del af del tilstødende ådalslandskab med de løvtræsarter, der er naturligt tilpasset sådanne fugtige lokaliteter Lokalplanområdet er præget af mangehur-tigtvoksendetræarter pil, poppel d Træarter, som relativt hurtigt når deres livsalder, hvorefter der indtræder toptørhed og fare for nedstyrtende grene På baggrund af en registrering af lokalplanområdets beplantning har park- og vejfor-

9 valtvingen foretaget en samlet vurdering med angivelse af, hvilken beplantning der umiddelbart bør fældes af sikkerhedshensyn, hvilken der bør udtyndes, og hvilken der bør bevares og indgå i havens udformning For at give de enkelte områder karakter efter, hvilke dyrearter der er repræsenteret, kan anlæggene i et vist omfang beplantes med arter hjemmehørende fra dyrenes levesteder Fremtidig beplantning skal ske på baggrund af en samlel beplantningsplan, der udarbejdes som en del af en ny generalplan for zoologisk have i lokalplanområdet Zoologisk have mangler i dag områder, hvor besøgende kan slå sig ned med deres medbragte mad Det er tanken at skabe sådanne åbne pladser og græsplæner forsynet med borde og bænke Hegning Den del af lokalplanområdet, som udlægges til zoo-formål, vil blive forsvarligt hegnet med trådflethegn med henblik på at kunne kontrollere og billettere publikum samt at sikre havens dyr mod indtrængen af løsgående hunde mv Hegn og bure omkring de enkelte anlæg for zoo-dyr vil blive udformet o, sikret i henhold til gældende forskrifter herom Interne stier i zoologisk trave Der skal ske en sammenkædning af det interne stinet rnellem den nuværende zoo og den fremtidige udvidelse, således at det bli-vermuligt for publikum på en klar og enkelt måde at færdes rnellem havens mange attraktioner Dette-, kræver, at der etableres nye stier Med forbindelse til de stier, som er angivet i lokalplan nr Planerne omfatter bl a bygning af en ny bro over Odense A timiddelbart syd for denne lokalplans område Adgang til haven og det interne stisystem vil kun kunne ske fra hovedindgangen ved Sdr Boulevard eller,,ed benyttelse af den særlige indgang fra Odense Å i forbindelse med turbådssejladsen Lokalplanens forhold anden planlægning til Regionplan Lokalplanområdet er i Regionplan 89 angivet som "særligt beskyttelsesområde" samt negativt afgrænset i forhold til byvækst Det vurderes imidlertid ikke at have plarilægningsmæssige konsekvenser, at lokalplanområdet ændrer status fra offentligt friareal med formål - tivoli - til offentligt formål ~ zoologisk have Kommuneplan Lokalplanområdet er i kommuneplanens rammer (11112) udlagt til offentligt friareal med anvendelse til tivoliformål Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40, og bygningshøjden må ikke være over 8,5 m Når særlige hensyn til områdets funktion som tivoli nødvendiggør det; kan enkelte bygninger opføres i større højde Kommuneplanens rammer søges ændret ved tillæg nr 217 Fra område 2F12 udskilles et nyt friarealområde 2119, hwor der kan etableres zoologisk Have Lokalplanen er i overensstemmelse med tillæg nr 217 Byplanvedtægt I nr 5 og 5 A Lokalplanens område E ligger inden for don gældende byplanvedtægt nr 5 og det se, e- re udarbejdede tillæg, byplanvedtægt nr A's område Ifølge byplanvedtægten er råde E udlagt til offentligt formål - grønt område med tilhørende stianlæg På matr n r 21b er etableret en privat forlystelsespark

10 - b En offentlig stiforbindelse fra hovedstien langs nord- og østsiden af forlystelsesparken på matr n r 2 Ib samt over matr nr 7r til Langelinie (ud for Engvej) som privat sti med offentlig færdelsret - c En offentlig stiforbindelse fra hovedstien langs syd- og østsiden af forlystelsesparken på rnatr nr 21b samt over matr n r 6eygelinie til Lang som privat sti med offentlig færdselsret Lokalplanens område E er i strid med byplanvedtægten for så vidt angår ændring af stiforløb c-c Med vedtagelsen af lokalpla nen er byplanvedtægt ni' 5 og 5 A i sin helhed ophævet inden for lokalplanens område Vedtægten sikrer offentlige stiforbindelser bestående af : - (i Hovedsti langs østsiden af Odense fra Tielgens Alle til Erik Bøghs Sti Vej-, sti~ og parkeringsforhold Odense Å Sti i lokalplanens område indgår i kommuneplanens hovedstiplan, som er vedtaget af byrådet i 1993 Lokalplanen medfører ingen ændringer for stiarealet Stiforbindelse c-c i byplanvedtægten, som forbinder Odense Å Sti med Langelinie,

11 Generelt nedlægges i sin fulde udstrækning, således at der kan ske en sammenlægning mellem det nyerhvervede areal og zoologisk haves engarealer mod syd Zoologisk haves udvidelse til også at omfatte det tidligere tivoliareal skønnes at give et mindre besøgstal end de to forlystelser sarnmenla get Den eksisterende parkeringsplads over for indgangen ved Sdr Boulevard skønnes normalt at kunne dække parkeringsbehovet Landskabsforhold Lokalplanområdet præges landskabeligt i høj grad af det forhold atområdet deles af Odense A i to områder (D og E) Område E øst for åen udgør en del af Odense ådalen og fremtræder fladt med en meget ringe terrænstigning fra åløbet og mod øst til ejendomsskel for ejendommene langs Langelinie Dele af området er på grund af sin lave beliggenhed, fugtige jorder med en for disse typisk beplantning af pil, poppel og el Inde i området findes en række andre prydtræer plantet i forbindelse med tivolis etablering, som det fremgår af beplantningsregistranten Helt anderledes fremtræder området vest for åen, idet åbredden allerede efter et par mier går over i en 4-5 m stejl skråning, hvorefter man når op i niveau med Sdr Boulevard Åbredden og de nærmeste arealer er bevokset nied samme arter som ovenfor nævnt, og størstedelen har karakter af selvgroet buskads med overstandere af store elmetræer Ovenfor skråningen får beplantningen mere karakter af have eller park Naturbeskyttelse Langs Odense Å er der ved fredningskendelse af IL februar 1925 pålagt åfredningslinie, som har til formål at sikre de nærmeste 0-2 meter fra åbredden mod uhensigtsmæssig bebyggelse, udgravninger og opfyldninger i åkanten samt beskytte åens karakteristiske bredbevoksning Lokalplanområdet er endvidere omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser om ændringer inden for 150 m fra vandløb Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen ophæver åbeskyttelseslinien Lokalplanen er ikke i konflikt med åfredningsbestemmelserne Miljøforhold Odense zoologiske Have, som den er i dag, har ikke givet anledning til væsentlige klager over miljøgener Vej trafikstøj Trafikken på Sdr Boulevard (årsdøgntrifik på 17600, skiltet hastighed på 60 km/t og 6% tung trafik) giver anledning til et støjniveau ved en ny administrationsbygnings facader på ca 67 db(a) For at overholde grænseværdien på 35 db(a) for støjniveauet indendørs, skal vinduer og ydervægge lydisoleres ( R'w skal være 35 db for vinduer og 40 db for ydervægge) Trafikken skønnes ikke at give anledning til væsentlige gener inde i zoo Varetransport til området øst for Odense Å forekommer inden for normal arbejdstid og sker ad indkørslen fra Langelinie Der er tale om 4-6 varetransporter om dagen, hvilket giver et støjbidrag, ved boligerne langs indkørslen på ca 40 db(a) Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for områder for åben og lav boligbebyggelse er 45 db(a) i dagperioden Der kan enkelte gange om åre[ forekomme dyretransporter uden for normal arbejdstid Disse transporter vil give anledning til overskridelse af de vejledende grænseværdier, som er 40 db(a) om aftenen og 35 db(a) om natten

12 Støj fra faste installationer og anlæg skal begrænses, således at den samlede støjbelastning fra zoo målt -,,,ed nærmeste boliger ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ~ 45 db(a) om dagen, 40 db(a) øm aftenen ag 35 db(a) om natten Dyrehold Ved placering af oplag af foder og gødning samt rengøringsrum før redskaber skal der tages hensyn til boligerne ved Langelinie Dyr, der er meget støjende (evt i perioder), eller som kan give anledning til lugt- og fluegener, skal ligeledes placeres i passende afstand til naboboliger Der er i forbindelse med nedtagning af en af Tivolis kørende forretninger konstateret en jordforurening med hydraulikolie Forureningen er i samarbejde med MLK Fyn I/S fjernet Der er ikke kendskab til andre jordforureninger på den tidligere tivoligrund Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller anden forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til affaldsdepotlovens 20 Arealet registreres som affaldsdepot og må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, med inindre depotet frigives af Fyns Amt til det pågældende formål Arkæologiske interesser I lokalplanområdet er der ikke registreret fund af arkæologisk interesse Opmærksomheden henledes på, at- der under fremtidigt jordarbejde inden for lokalplanområdet kan forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der ikke hidtil har været erkendt, øg som kan medføre en arkæologisk i undersøgelse /registrering, i henhold til museumslovens 26 (lav nr 291 af 6 juni 19S4) Bygherrer øg entreprenører skal derfor være opmærksomme på eventuelle fortidsminder og underrette museet om sådanne iagttagelser Teknisk forsyning Elforsyningen varetages af Odense kommunale Elforsyning Fjernvarme af Odense kommunale Fjernvarmeforsyning Kloakforhold Ejendommen Sdr Boulevard nr , rnatr nr 21b og nr 30at er beliggende inden for opland nr i godkendt spildevandsplan for Odense kommune Oplandet er separatkloakeret Spildevandet afledes enten ved oppumpning til kloakledningen beliggende i Langelinie eller til den afskærende ledning vest for Odense Å, som leder det til renseanlægget ved Ejby Mølle Overfladevandet ledes via godkendt olieudskiller til Odense Å Kollektiv trafik Lokalplanområdet er velforsynet med kollektive trafikmuligheder idet såvel DSB's ruter som bytrafikkens ruter kører ad Sdr Boulevard o,, Vand-forsyning afodense Vandforsyning med stoppested i en afstand af ca 25 m fra den fremtidige hovedindgang Togforbindelsen mellem Odense ogsvend-borg, kan benyttes fra stationerne vedfruens Bøge og Odense Universitetshospital, gangafstand ca I km Endvidere er det muligt i sornmerhalvåret at sejle med Odense Å bådfart fra Odense centrum ved Filosofgangen direkte til haven Der sejles 3-4 gange dagligt i sommerhalvåret, sejltid ca 20 min m ytilladelser n dl all far e (le], andre Uanset foranstående bestemmelser måder ikke uden byrådets godkendelse placeres bebyggelse, campingvogne og lign eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinie, i henhold til den tidligere lovgiv-

13 telseslinie Skov- og Naturstyrelsen har indvilget i at flytte den generelle åbeskyttelseslinie, således at : - øst for Odense Å flyttes den dl skel mellem Zoologisk Have og Odense A, SE, og - vest for Odense Å vil den fremtidig være sammenfaldende med den særlige åfredningslinie, g som forløber gennem område D,,ed ådalens skråningstop De ovennævnte foranstaltninger må ikke foretages, før der er indhentet tilladelse hertil fra Fredningsnævnet Vejtilslutninger - Vejbyggelinier Der er ikke tinglyst byggelinier eller udgangsbegrænsning på Sdr Boulevard, som er landevej Evt ændringer af eksisterende indkørsler skal godkendes af vejbestyrelsen, som er Fyns Amt I henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 og 4 er de to søer i område E en beskyttet naturtype, hvilket betyder at alle dispositioner, der ændrer deres naturtilstand, kræver forudgående tilladelse hos Fyns Amt Langs Odense Å er ved Redningsnævnets kendelse af 11 februar 1925 jf nævnets supplerende kendelse af 25 november pålagt åfredningslinie Åfredningslinien er angivet på kortbilaget Fredningsnævnet fører tilsyn med de foranstaltninger, der i fremtiden sker på om-rådet Tilsynet omfatter følgende : - Udgravninger, støttemure, bolværker og opfyldninger i åkanten - Opførelse af nye bygninger eller forandringer af ældre bebyggelser på det fredede område, hvorved bemærkes : a) Inden for en afstand af 2 m fra åbredden må kun bygges småbygninger såsom lysthuse, pavilloner etc, og disse må ikke gribe forstyrrende ind i Mandskabets karakter b) 1 øvrigt indskrænker tilsynet sig til bygningernes udseende, således at deje ikke i væsentlig grad må virke imod fredningens formål - Større busketter og krat inden for en afstand af 2 m og større træer inden for en afstand af 5 m fra åkanten må bortset almindelig styning og beskæring ikke fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse, hvis ikke et byggeri nødvendiggør det

14 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lov nr 388 af 6 juni 1991) fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål : " at fastlægge den fremtidige anvendelse til offentligt grønt område, hvor delområderne D og E udlægges til det særlige formål - zoologisk have " at give tilladelse til nedrivning af Fyns Tivolis eksisterende bygningsanlæg " at fastlægge, inden for hvilke rammer der kan ske nyopførelse af bygningsanlæg til zoologisk have at fastlægge bestemmelser om adgangs-forhold til den zoologiske have og offentlige rekreative stier gennem området a t sikre, at arealet indrettes på en sådan måde, at det fortsat fremtræder som et landskabeligt element i harmoni med Odense Ådal at ophæve del af lokalplan nr 10-3S0, som erstattes af nærværende lokalplans bestemmelser at ophæve byplanvedtægt nr 5 og 5A i sin helhed 2 Område- og zonestatus 21 Lokalplanens område afgrænses som vist på vedlagte kortbilag og omfatter følgende matr nr : 30at Mestermarken, Odense Jorder, 21b, 2yh, 2yi, tyk, 4æn, del af 6ey og del af 3mø Hunderup, Odense Jorder 2 2 Lokalplanens område opdeles i områderne D, E og F som vist på kortbilaget 2 3 Lokalplanens område er beliggende i byzone 3 Områdets anvendelse 3 1 Område D og E må kun anvendes til zoologisk have formål og funktioner, der naturligt knytter sig hertil 3 2 Område F må kun anvendes som offentligt grønt område med tilhørende stianlæg 3 3 Såfremt stistrækningen C-Cl ha Ungelinie nedlægges, overgår stiarealet til anvendelse - boligformål Udstykning 4 1 Udstykning, af lokalplanområdet kan ske på baggrund af en godkendt plan

15 5 Vej-, parkerings- og stiforhold 51 Den tidligere hovedindgang for Tivoli opretholdes som hovedindgang for publikum til Odense zoologisk Have Buslommen mellem indgangen og Sdr Boulevard med mulighed for afsætning af passagerer bevares 52 Vejadgang til zoologisk have vest for Odense Å sker via den eksisterende indkørsel fra Fåborgvej Vejadgangen til havens østlige del fra Langelinie opretholdes 53 Varetransport til Zoologisk Have sker ad eksisterende vej og sti fra Langelinie ud for Engvej Vejens tværprofil udvides tø 5,5 m, bestående af 3,5 m fælles vej- og cykelsti og et>m bredt fortov Endvidere skal der skabes sikre oversigtsforhold på adgangsvejen ved udmunding over fortov ved Langelinie samt ved hjørne ud for zoo's indgang Vejudvidelsen af den private fællesvej sker i henhold til privatvejslovens paragraf 23, stk 2 og 3 54 Den eksisterende parkeringsplads ved Gustav Johannesens Vej skal fortsat dække parkeringsbehovet 5 5 De rekreative stier a-a og b-b opretholdes som offentlige stier med sammenhæng til kommunens hovedstinet 6 Bebyggelsens omfang og placering g 61 Område D og E Byrådet lægger vægt på, at den fremtidige bebyggelse tilpasses de landskabelige og rekreative værdier i området ned til Odense Å 62 Område ID Her må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5m Når særlige hensyn til områdets funktion som zoologisk have nødvendiggør det, kan enkelte bygninger opføres i større højde 63 Område E Her må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 1 området grænsende op til Odense Å Sti skal bebyggelsen ske som punktbebyggelse med vekslende afstand til skel, således at der skabes en varieret og 'gennemsigtig' facade med mulighed for indkig fra stien og åen Den nærmere beliggenhed af indkigskilerne sker på baggrund af masterplanen for zoo's udbygning Bur- og dyreanlæg, der kan være til gene for naboer med ejendom stødende direkte op til skel, skal trækkes 10 m tilbage på egen grund, og der skal om nødvendigt skabes en visuel afgrænsning, evt ved beplantning Placering af de enkelte zoo-anlæg skal fremgå af godkendt masterplan Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Når særlige hensyn dl områdets funktion som zoologisk have nødvendiggør det, kan enkelte bygninger opføres i større højde 64 Område F Her må kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal 65 Område D og E Den eksisterende bebyggelse, som tidligere anvendtes til tivoliformål, tillades nedrevet i (let omfang, det skønnes nødvendigt 66 Ved indretning af kontor, kiosk mv i forbindelse med hovedindgangen mod Sdr Boulevard skal bygningens vinduer og ydervægge lydisoleres (Rw skal være 35 db for vinduer og 40 db for ydervægge) 7 Bebyggelsens ydrefremtræden 71 Udvendige bygningsflader må kun fremtræde i afdæmpede farver Materialevalg for ydervægge og tage fastlægges i forbindelse med byggeprojekt, som skal godkendes af byrådet

16 72 Skiltning og reklamering mod Odense Å og mod engarealet mod sydmå ikke finde sted Skiltning og reklamering mod Sdr Boulevard skal godkendes af Odense byråd i hvert enkelt tilfælde 8 Ubebyggede arealer 81 Eksisterende beplantning i områderne D, E og Fmå kun fjernes i overensstemmelse med principperne angivet i registrant, kortbilag 2 (park- og vejforvaltningen, februar 1994) Særligt gælder, at busketter, krat og træer inden for en afstand af 2 m fra åkanten, bortset fra almindelig styning og beskæring, ikke må fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse 82 Zoologisk haves beplantning og anlæg skal så vidt muligt fremtræde som en landskabelig integreret del af Odense Ådal Der, hvor bevoksning må vige af hensyn til havens indretning, eller hvor der måske en fældning af ikke-bevaringsværdige træer, skal disse i passende omfang erstattes ved nyplantning Hovedvægten af beplantningen skal lægges på naturligt hjemmehørende løvtræer Dog kan der plantes mere eksotiske arter i tilknytning til de enkelte anlæg Beplantningen skal ske på baggrund af en godkendt beplantningsplan 81 Område f) og E må kun indhegnesmed trådflethegn eller anden ikke dominerende hegnstype Bestemmelsen finder ikke anvendelse mod Sdr Boulevard 84 1 område E skal hegning omkring den zoologiske have på de smalleste strækninger af Odense Å Sti lykkes 1-4 ni tilbage på grunden Delstrækningernes længde kan varieres, og deres nærmere beliggenhed sker på baggrund af masterplanen for zoo's udbygning 9 Ophævelse af eksisterende lokalplan og byplanvedtægt Den under den 12 september 1952 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr 5 og det under den 14 april 1976 af Planstyrelsen godkendte tillæg til byplanvedtægt nr 5 (byplanvedtægt nr 5A), ophæves begge i deres helhed ved samt del af lokalplan nr , godkendt af Odense byråd 17/ , ophæves ved denne lokalplans ikrafttræden 10 Lokalplanens retsvirkninger Bebyggelse/anvendelse Efter Odense byråds vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf 18 i lov om planlægning, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Dispensation Odense byråd kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne med planen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Servitutter og eksisterende lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen Vedtaget til offentliggørelse Odense byråd, den 2 0 ap r i

17 Lokalplanen vedtaget endeligt Odense byråd, den 27 september 1994 sign Anker Boye / Otto Jespersen Lokalplanens retsvirkninger trådt i ved annoncering 6 oktober 1994 kraft Anmelder : Odense magistrat 2 afdeling Byplanforvaltningen Odense Slot, 5000 Odense C TIL Foranstående lokalplan nr for en ombygning og udvidelse af Odense Zoologiske Have begæres herved i medfør af paragraf 31 i planloven tinglyst på matr nr 30at Vestermarken, Odense Jorder og 21b, 2yh, 2yi, tyk, 4æn, del af 6ey, del af 3mø Hunderup, Odense jorder Samtidig begæres partiel byplan nr 5, lyst 2 oktober 1952 aflyst på matr nr 21b Hunderup, Odense jorder Partiel byplan nr 5A, lyst den 21 juli 1976 begæres aflyst på matr nr 21b, tyk, 2yh, 2yi, 4æn Hunderup, Odense jorder Der er ikke sket matrikulære ændringer inden for lokalplanens område efter den 22 marts 1994 Byplanforvaltningen, den 22/3-95 sign Poul Enghuus Retten i Odense Indført den Lyst under nr 18955~18969 sign Merete Nielsen

18

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

for Dæhnfeldts Frølager

for Dæhnfeldts Frølager i for Dæhnfeldts Frølager Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere