for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have"

Transkript

1 A lyt for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områd, fx om* - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen samt materialer - bevaring af bygninger og landskabstræk - sikring af friarealer - fællesanlæg Ifølge lov om planlægning skal der udarbej-desen lokalplan, indenet større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område

3 Indhold Lokalplanens baggrund 1 Lokalplanens indhold, 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Til fra andre myndigheder 9 Lokalplanens bestemmelser 1} 1 Lokalplanens formål 11 2 Område- og g 11 3Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Vej-, -, parkerings- parkerings- og 12 6 Bebyggelsens omfang og placering 12 7Bebyggelsens ydre fremtræden 12 8 Ubebyggede arealer 13 9 Ophævelse af eksisterende lokalplan og byplanvedtægt Lokalplanens retsvirkninger 13

4 Lokalplanens baggrund Den 1 november 1980 blev A/S Odense Zoologiske Have omdannet til en selvejende institution Den selvejende institution har herefter ved hjælp af et udvalg af særlige sagkyndige udarbejdet en generalplanskitse for en tiltrængt modernisering af haven Hovedtrækkene r planen er : - at dyrebestanden inden for havens nuværende areal reduceres til kun at omfatte traditionelle zoo-dyr, - at der etableres et børnezoo med danske husdyrracer - at haven udvides mod syd på engarealerne øst for Odense A til etablering af fuglepark Realiseringen af generalplanskitsen er muliggjort i lokalplan nr som godkendtes af Odense byråd d 17 december 1986 Endnu inden det har været muligt at opfylde alle generalplanskitsens hovedideer, har Odense Zoologiske Have udnyttet muligheden for at erhverve naboarealet, hvor Fyns Tivoli har ligget siden 1930'erne, med henblik på at sikre areal til en fremtidig zoologisk bive af international karakter Udvidelsen vil fordoble havens areal til ca 85 ha, hvilket vil gøre den til Danmarks næststørste efter København Zoo, som er på ca 11 ha og Aalborg Zoo, som er på ca 7 ha

5 Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre en realisering af sammenlægningen af det forhenværende Fyns Tivoli med den nuværende zoologiske have I lokalplanen fastlægges de fremtidige adgangsforhold, bygningsanlæg, sikring af hovedstiforløb og de afskærmningsforan~ staltninger m v, der skal etableres i forhold til naboarealerne, og hvilke hensyn der skal tages til den eksisterende natur i området Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter det tidligere Fyns Tivoli's areal beliggende på begge sider af Odense Å samt nogle mindre offentligt ejede friarealer i tilknytning til stier, herunder et delområde af lokalplan omfattende stien mellem Langelinie og Odense Å Sti Området vestfor åen omfatter Sdr Boulevard nr 306 med det tidligere indgangsparti for Tivoli Området østfor Odense A omfatter det tidligere tivoliareal samt den offentlige rekreative hovedsti langs Odense Å samt 2 stiforbindelser herfra til Langelinie, hvoraf deri nordligste på en delstrækning tillige tjener som adgangsvej for varetransport til lokalplanområdet øst for åen Områdeme øst og vest for Odense A, der udlægges dl zoo-formål, bindes sammen via eksisterende betonbro Stier Odense A Sti, som indgår i kommuneplanenplanonområdet hovedstiplan, forløber gennem lokal- Lokalplanen medfører ingen ændringer af Odense Å Sti's forløb (a-a), men der åbnes mulighed for at forbedre stiens omgivelser ved, at den eksisterende tivolibebyggelse langs stien fjernes og erstattes af nye mere spredte bygningsanlæg, og det eksisterende hegn på delstrækninger trækkes tilbage på

6 grunden for at give plads for en afvekslende beplantning Åstien kommer på den måde til at virke mere åben og oplevelsesrig Det bliver således muligt for både gående, cyklister samt sejlende på åen at få et kig ind i dennye zoo Stiforbindelsen (b-b), som forbinder Lange- 1"e med Odense Å Sti, forbliver uændret Stien skal samtidig tjene som vejadgang for varetransport til zoologisk tave østfor åen Stiforbindelsen (c-c), som er fastlagt i byplanvedtægt rir 5, og som forbinder Langelinie med Odense Å Sti, nedlægges som sti på hele strækningen Strækringen fra Odense A Sti til vestskellet af Langelinie nr 113 inddrages under zoologisk have Strækningen fra Langelinie til vestskel af nr 113 giver adgang til en betondækningsgrav, som ligger på nr 113 En forudsætning for, at denne strækning kan nedlægges, er,, at der på arden måde kan skabes fornøden adgang til dækningsgraven Nedlæggelse af stien vil ske ih t vejlovgivningens bestemmelser herom Parkering Der udlægges ikke nye parkeringspladser i forbindelse med zoologisk haves udvidelse, idet den nye zoologiske have skønnes at medføre et mindre parkeringsbehov end det; de to forlystelser har haft tilsammen Den eksisterende parkeringsplads ved Gustav Johannsens Vej skønnes fortsat at kunne dække parkeringsbehovet Adgangsforhold Hovedindgangen til zoologisk have er i dag Sdr Boulevard nr 320 Der er endvidere en vareindkørsel fra Faaborgvej I forbindelse med udvidelsen er det planen at flytte hovedindgangen til den tidligere hovedindgang for Tivoli, Sdr Boulevard nr 306, og nr 320 skal i fremtiden kun tjene som udgang Mod Langelinie vil der ligeledes blive en ubemandet udgang Eksisterende vareindkørsel fra Langelinie mellem nr 107 og 111 samt fra Fåborgvej bibeholdes Områdeinddeling Lokalplanens om-råde er opdelt i områderne D, E og F som vist på kortskitsen (den kronologiske orden i områdebetegnelserne i lokalplan nr er fortsat i denne lokalplan) Område D og E udlægges til zoologisk have Om råde D må efter planen anvendes til alle former for aktiviteter, der naturligt hører en zoologisk have til Med det formål at sikre havens karakter af rekreativt område fastlægger planen : - hvor meget der maksimalt må bygges - at der skal tages hensyn til eksisterende bevaringsværdig beplantning

7 På vestskråningen mod Odense Å etableres en ny stiforbindelse mellem det nuværende zoo frem dl gangbroen over åen, således at der skabes en hensigtsmæssig intern hovedstiforbindelse rundt til havens attraktioner Hovedindgangen til den nye zoologiske have placeres samme sted som den tidligere hovedindgang til Tivoli, mens havens nuværende indgang sammen med evt andre alene skal tjene som ubemandede udgange Område E må efter planen anvendes til alle former for aktiviteter, der naturligt hører en zoologisk have til Med det formål at sikre havens karakter af rekreativt område fastlægger planen : - hvor meget der maksimalt må bygges - at nye bygningsanlæg skal placeres, således at der på delstrækninger skabes mulighed for indkig fra Odense Å Sti - at hegning på delstrækninger langs åen skal trækkes ind på området for at give plads til ny beplantning at der tages hensyn til eksisterende bevaringsværdig beplantning Område F udlægges efter planen til offentligt grønt område med bevarelse af stistrækninger, som de henligger i dag Overordnet skal udbygningen af Odense zoologiske Have fortsat følge principperne i den allerede godkendte lokalplan nr , hvor det er hensigten, at der skal ske en udbygning af haven på det sydlige engområde med karakter af fuglepark samt engarealer med græssende dyr Med erhvervelse af "tivoligrunden" vil det være muligt igen at få nogle af de store dyr tilbage såsom elefanter, næsehorn, bjørne, samtidig med at der vil kunne ske en aflastring af den meget intensivt udnyttede gamle del af haven ud mod Sdr Boulevard Funktioner og dyregrupper I lokalplanområdet er det tanken at placere følgende funktioner og dyregrupper :

8 såsom og Normale servicefaciliteter i tilknytning til havens drift, såsom materialegård, centralkøkken, hø-og halmdepot, karantænestald, sygestald og veterinærrum 0mråde 2 Cafe med udendørs siddepladser, legeplads med legeredskaber samt enkelte mindre dyregrupper og fuglevolierer Område 3 "Bjergkæde", "Fuglefjeld" med tilhørende dyre~ og fuglearter Område 4 "Asien-afdeling" med elefanter, næsehorn, bjørne, rovdyr, hovdyr, klovdyr, aber og fugle Nogle af de nævnte dyr kan nøjes med lette træskure som læ, andre skal have egentlige huse Eksempelvis vil det være praktisk a t lave et fælles elefant~ og næsehornshus, hvor det,, il være muligt at komme ind og se, hvordan de store dyr plejes 0mråde 5 Aber og afrikanske fugle Det er tanken at udvide søernes areal betydeligt, således at der kan etableres tre vandomkransede abeøer 0mråde 6 "Afrika - afdeling", savarmens dyr med forbindelse til engområdet (område B i lokalplan nr ) Staldfaciliteter tænkes etableret i overgangen mellem engen og den nye zoo (Tivoli) Endvidere planlægges en række anlæg med afrikanske rovdyr samt et indendørsanlæg for aber og øvrige varmekrævende dyr 0mråde 7 I området mod Odense Åsti vil der blive lagt vægt på at placere altlæg af forholdsvis åben karakter med leje bygninger, således at der bliver skabt indkigsmuligheder til haven Det er hensigten her at anbringe robuste dyr af fx dansk eller asiatisk oprindelse på grund af, at det er en del køligere i dette område Et evt å-akvarium vil være et spændende tiltag i dette område Område 8 Antarktisk afdeling med bl a pingvinanlæg, akvarium kombineret med en "natzoo" til henholdsvis vandlevende og nataktive dvr Område 9 Området skal bære tydeligt præg af at være indgangen til zoo Foruden typiske zoo-dyr skal her placeres zoo's administration bestående af billetsalg, souvenirbod, garderobe, information, udlejning af trækvogne etc Lokalplanen giver mulighed for, at disse funktioner bygges sammen i et heltnyt samlet byggeri ud mod Sdr Boulevard, som ud over at skulle dække funktionelle behov skal tjene som et markant blikfang for Odense zoologiske Have Som for område 7 vil et å-akvarium være et spændende tiltag Masterplan På baggrund af ovennævnte principper er en ny masterplan under udarbejdelse med angivelse at hvilke bygninger der agtes opført til brug for dyrene, bygningernes udformning, materialevalg etc, samt hvilke dyrearter og deres antal der ønskes anbragt Forhold, der i henhold til bekendtgørelse af 23 august 1967 om indretning af zoologiske haver, dyreparker og lignende, skal danne baggrund for de nødvendige tilladelser Beplantning Beplantningen i zoologisk have skal fortsat fremtræde som en naturlig del af del tilstødende ådalslandskab med de løvtræsarter, der er naturligt tilpasset sådanne fugtige lokaliteter Lokalplanområdet er præget af mangehur-tigtvoksendetræarter pil, poppel d Træarter, som relativt hurtigt når deres livsalder, hvorefter der indtræder toptørhed og fare for nedstyrtende grene På baggrund af en registrering af lokalplanområdets beplantning har park- og vejfor-

9 valtvingen foretaget en samlet vurdering med angivelse af, hvilken beplantning der umiddelbart bør fældes af sikkerhedshensyn, hvilken der bør udtyndes, og hvilken der bør bevares og indgå i havens udformning For at give de enkelte områder karakter efter, hvilke dyrearter der er repræsenteret, kan anlæggene i et vist omfang beplantes med arter hjemmehørende fra dyrenes levesteder Fremtidig beplantning skal ske på baggrund af en samlel beplantningsplan, der udarbejdes som en del af en ny generalplan for zoologisk have i lokalplanområdet Zoologisk have mangler i dag områder, hvor besøgende kan slå sig ned med deres medbragte mad Det er tanken at skabe sådanne åbne pladser og græsplæner forsynet med borde og bænke Hegning Den del af lokalplanområdet, som udlægges til zoo-formål, vil blive forsvarligt hegnet med trådflethegn med henblik på at kunne kontrollere og billettere publikum samt at sikre havens dyr mod indtrængen af løsgående hunde mv Hegn og bure omkring de enkelte anlæg for zoo-dyr vil blive udformet o, sikret i henhold til gældende forskrifter herom Interne stier i zoologisk trave Der skal ske en sammenkædning af det interne stinet rnellem den nuværende zoo og den fremtidige udvidelse, således at det bli-vermuligt for publikum på en klar og enkelt måde at færdes rnellem havens mange attraktioner Dette-, kræver, at der etableres nye stier Med forbindelse til de stier, som er angivet i lokalplan nr Planerne omfatter bl a bygning af en ny bro over Odense A timiddelbart syd for denne lokalplans område Adgang til haven og det interne stisystem vil kun kunne ske fra hovedindgangen ved Sdr Boulevard eller,,ed benyttelse af den særlige indgang fra Odense Å i forbindelse med turbådssejladsen Lokalplanens forhold anden planlægning til Regionplan Lokalplanområdet er i Regionplan 89 angivet som "særligt beskyttelsesområde" samt negativt afgrænset i forhold til byvækst Det vurderes imidlertid ikke at have plarilægningsmæssige konsekvenser, at lokalplanområdet ændrer status fra offentligt friareal med formål - tivoli - til offentligt formål ~ zoologisk have Kommuneplan Lokalplanområdet er i kommuneplanens rammer (11112) udlagt til offentligt friareal med anvendelse til tivoliformål Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40, og bygningshøjden må ikke være over 8,5 m Når særlige hensyn til områdets funktion som tivoli nødvendiggør det; kan enkelte bygninger opføres i større højde Kommuneplanens rammer søges ændret ved tillæg nr 217 Fra område 2F12 udskilles et nyt friarealområde 2119, hwor der kan etableres zoologisk Have Lokalplanen er i overensstemmelse med tillæg nr 217 Byplanvedtægt I nr 5 og 5 A Lokalplanens område E ligger inden for don gældende byplanvedtægt nr 5 og det se, e- re udarbejdede tillæg, byplanvedtægt nr A's område Ifølge byplanvedtægten er råde E udlagt til offentligt formål - grønt område med tilhørende stianlæg På matr n r 21b er etableret en privat forlystelsespark

10 - b En offentlig stiforbindelse fra hovedstien langs nord- og østsiden af forlystelsesparken på matr n r 2 Ib samt over matr nr 7r til Langelinie (ud for Engvej) som privat sti med offentlig færdelsret - c En offentlig stiforbindelse fra hovedstien langs syd- og østsiden af forlystelsesparken på rnatr nr 21b samt over matr n r 6eygelinie til Lang som privat sti med offentlig færdselsret Lokalplanens område E er i strid med byplanvedtægten for så vidt angår ændring af stiforløb c-c Med vedtagelsen af lokalpla nen er byplanvedtægt ni' 5 og 5 A i sin helhed ophævet inden for lokalplanens område Vedtægten sikrer offentlige stiforbindelser bestående af : - (i Hovedsti langs østsiden af Odense fra Tielgens Alle til Erik Bøghs Sti Vej-, sti~ og parkeringsforhold Odense Å Sti i lokalplanens område indgår i kommuneplanens hovedstiplan, som er vedtaget af byrådet i 1993 Lokalplanen medfører ingen ændringer for stiarealet Stiforbindelse c-c i byplanvedtægten, som forbinder Odense Å Sti med Langelinie,

11 Generelt nedlægges i sin fulde udstrækning, således at der kan ske en sammenlægning mellem det nyerhvervede areal og zoologisk haves engarealer mod syd Zoologisk haves udvidelse til også at omfatte det tidligere tivoliareal skønnes at give et mindre besøgstal end de to forlystelser sarnmenla get Den eksisterende parkeringsplads over for indgangen ved Sdr Boulevard skønnes normalt at kunne dække parkeringsbehovet Landskabsforhold Lokalplanområdet præges landskabeligt i høj grad af det forhold atområdet deles af Odense A i to områder (D og E) Område E øst for åen udgør en del af Odense ådalen og fremtræder fladt med en meget ringe terrænstigning fra åløbet og mod øst til ejendomsskel for ejendommene langs Langelinie Dele af området er på grund af sin lave beliggenhed, fugtige jorder med en for disse typisk beplantning af pil, poppel og el Inde i området findes en række andre prydtræer plantet i forbindelse med tivolis etablering, som det fremgår af beplantningsregistranten Helt anderledes fremtræder området vest for åen, idet åbredden allerede efter et par mier går over i en 4-5 m stejl skråning, hvorefter man når op i niveau med Sdr Boulevard Åbredden og de nærmeste arealer er bevokset nied samme arter som ovenfor nævnt, og størstedelen har karakter af selvgroet buskads med overstandere af store elmetræer Ovenfor skråningen får beplantningen mere karakter af have eller park Naturbeskyttelse Langs Odense Å er der ved fredningskendelse af IL februar 1925 pålagt åfredningslinie, som har til formål at sikre de nærmeste 0-2 meter fra åbredden mod uhensigtsmæssig bebyggelse, udgravninger og opfyldninger i åkanten samt beskytte åens karakteristiske bredbevoksning Lokalplanområdet er endvidere omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser om ændringer inden for 150 m fra vandløb Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen ophæver åbeskyttelseslinien Lokalplanen er ikke i konflikt med åfredningsbestemmelserne Miljøforhold Odense zoologiske Have, som den er i dag, har ikke givet anledning til væsentlige klager over miljøgener Vej trafikstøj Trafikken på Sdr Boulevard (årsdøgntrifik på 17600, skiltet hastighed på 60 km/t og 6% tung trafik) giver anledning til et støjniveau ved en ny administrationsbygnings facader på ca 67 db(a) For at overholde grænseværdien på 35 db(a) for støjniveauet indendørs, skal vinduer og ydervægge lydisoleres ( R'w skal være 35 db for vinduer og 40 db for ydervægge) Trafikken skønnes ikke at give anledning til væsentlige gener inde i zoo Varetransport til området øst for Odense Å forekommer inden for normal arbejdstid og sker ad indkørslen fra Langelinie Der er tale om 4-6 varetransporter om dagen, hvilket giver et støjbidrag, ved boligerne langs indkørslen på ca 40 db(a) Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for områder for åben og lav boligbebyggelse er 45 db(a) i dagperioden Der kan enkelte gange om åre[ forekomme dyretransporter uden for normal arbejdstid Disse transporter vil give anledning til overskridelse af de vejledende grænseværdier, som er 40 db(a) om aftenen og 35 db(a) om natten

12 Støj fra faste installationer og anlæg skal begrænses, således at den samlede støjbelastning fra zoo målt -,,,ed nærmeste boliger ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ~ 45 db(a) om dagen, 40 db(a) øm aftenen ag 35 db(a) om natten Dyrehold Ved placering af oplag af foder og gødning samt rengøringsrum før redskaber skal der tages hensyn til boligerne ved Langelinie Dyr, der er meget støjende (evt i perioder), eller som kan give anledning til lugt- og fluegener, skal ligeledes placeres i passende afstand til naboboliger Der er i forbindelse med nedtagning af en af Tivolis kørende forretninger konstateret en jordforurening med hydraulikolie Forureningen er i samarbejde med MLK Fyn I/S fjernet Der er ikke kendskab til andre jordforureninger på den tidligere tivoligrund Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller anden forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til affaldsdepotlovens 20 Arealet registreres som affaldsdepot og må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, med inindre depotet frigives af Fyns Amt til det pågældende formål Arkæologiske interesser I lokalplanområdet er der ikke registreret fund af arkæologisk interesse Opmærksomheden henledes på, at- der under fremtidigt jordarbejde inden for lokalplanområdet kan forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der ikke hidtil har været erkendt, øg som kan medføre en arkæologisk i undersøgelse /registrering, i henhold til museumslovens 26 (lav nr 291 af 6 juni 19S4) Bygherrer øg entreprenører skal derfor være opmærksomme på eventuelle fortidsminder og underrette museet om sådanne iagttagelser Teknisk forsyning Elforsyningen varetages af Odense kommunale Elforsyning Fjernvarme af Odense kommunale Fjernvarmeforsyning Kloakforhold Ejendommen Sdr Boulevard nr , rnatr nr 21b og nr 30at er beliggende inden for opland nr i godkendt spildevandsplan for Odense kommune Oplandet er separatkloakeret Spildevandet afledes enten ved oppumpning til kloakledningen beliggende i Langelinie eller til den afskærende ledning vest for Odense Å, som leder det til renseanlægget ved Ejby Mølle Overfladevandet ledes via godkendt olieudskiller til Odense Å Kollektiv trafik Lokalplanområdet er velforsynet med kollektive trafikmuligheder idet såvel DSB's ruter som bytrafikkens ruter kører ad Sdr Boulevard o,, Vand-forsyning afodense Vandforsyning med stoppested i en afstand af ca 25 m fra den fremtidige hovedindgang Togforbindelsen mellem Odense ogsvend-borg, kan benyttes fra stationerne vedfruens Bøge og Odense Universitetshospital, gangafstand ca I km Endvidere er det muligt i sornmerhalvåret at sejle med Odense Å bådfart fra Odense centrum ved Filosofgangen direkte til haven Der sejles 3-4 gange dagligt i sommerhalvåret, sejltid ca 20 min m ytilladelser n dl all far e (le], andre Uanset foranstående bestemmelser måder ikke uden byrådets godkendelse placeres bebyggelse, campingvogne og lign eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinie, i henhold til den tidligere lovgiv-

13 telseslinie Skov- og Naturstyrelsen har indvilget i at flytte den generelle åbeskyttelseslinie, således at : - øst for Odense Å flyttes den dl skel mellem Zoologisk Have og Odense A, SE, og - vest for Odense Å vil den fremtidig være sammenfaldende med den særlige åfredningslinie, g som forløber gennem område D,,ed ådalens skråningstop De ovennævnte foranstaltninger må ikke foretages, før der er indhentet tilladelse hertil fra Fredningsnævnet Vejtilslutninger - Vejbyggelinier Der er ikke tinglyst byggelinier eller udgangsbegrænsning på Sdr Boulevard, som er landevej Evt ændringer af eksisterende indkørsler skal godkendes af vejbestyrelsen, som er Fyns Amt I henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 og 4 er de to søer i område E en beskyttet naturtype, hvilket betyder at alle dispositioner, der ændrer deres naturtilstand, kræver forudgående tilladelse hos Fyns Amt Langs Odense Å er ved Redningsnævnets kendelse af 11 februar 1925 jf nævnets supplerende kendelse af 25 november pålagt åfredningslinie Åfredningslinien er angivet på kortbilaget Fredningsnævnet fører tilsyn med de foranstaltninger, der i fremtiden sker på om-rådet Tilsynet omfatter følgende : - Udgravninger, støttemure, bolværker og opfyldninger i åkanten - Opførelse af nye bygninger eller forandringer af ældre bebyggelser på det fredede område, hvorved bemærkes : a) Inden for en afstand af 2 m fra åbredden må kun bygges småbygninger såsom lysthuse, pavilloner etc, og disse må ikke gribe forstyrrende ind i Mandskabets karakter b) 1 øvrigt indskrænker tilsynet sig til bygningernes udseende, således at deje ikke i væsentlig grad må virke imod fredningens formål - Større busketter og krat inden for en afstand af 2 m og større træer inden for en afstand af 5 m fra åkanten må bortset almindelig styning og beskæring ikke fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse, hvis ikke et byggeri nødvendiggør det

14 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lov nr 388 af 6 juni 1991) fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål : " at fastlægge den fremtidige anvendelse til offentligt grønt område, hvor delområderne D og E udlægges til det særlige formål - zoologisk have " at give tilladelse til nedrivning af Fyns Tivolis eksisterende bygningsanlæg " at fastlægge, inden for hvilke rammer der kan ske nyopførelse af bygningsanlæg til zoologisk have at fastlægge bestemmelser om adgangs-forhold til den zoologiske have og offentlige rekreative stier gennem området a t sikre, at arealet indrettes på en sådan måde, at det fortsat fremtræder som et landskabeligt element i harmoni med Odense Ådal at ophæve del af lokalplan nr 10-3S0, som erstattes af nærværende lokalplans bestemmelser at ophæve byplanvedtægt nr 5 og 5A i sin helhed 2 Område- og zonestatus 21 Lokalplanens område afgrænses som vist på vedlagte kortbilag og omfatter følgende matr nr : 30at Mestermarken, Odense Jorder, 21b, 2yh, 2yi, tyk, 4æn, del af 6ey og del af 3mø Hunderup, Odense Jorder 2 2 Lokalplanens område opdeles i områderne D, E og F som vist på kortbilaget 2 3 Lokalplanens område er beliggende i byzone 3 Områdets anvendelse 3 1 Område D og E må kun anvendes til zoologisk have formål og funktioner, der naturligt knytter sig hertil 3 2 Område F må kun anvendes som offentligt grønt område med tilhørende stianlæg 3 3 Såfremt stistrækningen C-Cl ha Ungelinie nedlægges, overgår stiarealet til anvendelse - boligformål Udstykning 4 1 Udstykning, af lokalplanområdet kan ske på baggrund af en godkendt plan

15 5 Vej-, parkerings- og stiforhold 51 Den tidligere hovedindgang for Tivoli opretholdes som hovedindgang for publikum til Odense zoologisk Have Buslommen mellem indgangen og Sdr Boulevard med mulighed for afsætning af passagerer bevares 52 Vejadgang til zoologisk have vest for Odense Å sker via den eksisterende indkørsel fra Fåborgvej Vejadgangen til havens østlige del fra Langelinie opretholdes 53 Varetransport til Zoologisk Have sker ad eksisterende vej og sti fra Langelinie ud for Engvej Vejens tværprofil udvides tø 5,5 m, bestående af 3,5 m fælles vej- og cykelsti og et>m bredt fortov Endvidere skal der skabes sikre oversigtsforhold på adgangsvejen ved udmunding over fortov ved Langelinie samt ved hjørne ud for zoo's indgang Vejudvidelsen af den private fællesvej sker i henhold til privatvejslovens paragraf 23, stk 2 og 3 54 Den eksisterende parkeringsplads ved Gustav Johannesens Vej skal fortsat dække parkeringsbehovet 5 5 De rekreative stier a-a og b-b opretholdes som offentlige stier med sammenhæng til kommunens hovedstinet 6 Bebyggelsens omfang og placering g 61 Område D og E Byrådet lægger vægt på, at den fremtidige bebyggelse tilpasses de landskabelige og rekreative værdier i området ned til Odense Å 62 Område ID Her må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5m Når særlige hensyn til områdets funktion som zoologisk have nødvendiggør det, kan enkelte bygninger opføres i større højde 63 Område E Her må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 1 området grænsende op til Odense Å Sti skal bebyggelsen ske som punktbebyggelse med vekslende afstand til skel, således at der skabes en varieret og 'gennemsigtig' facade med mulighed for indkig fra stien og åen Den nærmere beliggenhed af indkigskilerne sker på baggrund af masterplanen for zoo's udbygning Bur- og dyreanlæg, der kan være til gene for naboer med ejendom stødende direkte op til skel, skal trækkes 10 m tilbage på egen grund, og der skal om nødvendigt skabes en visuel afgrænsning, evt ved beplantning Placering af de enkelte zoo-anlæg skal fremgå af godkendt masterplan Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Når særlige hensyn dl områdets funktion som zoologisk have nødvendiggør det, kan enkelte bygninger opføres i større højde 64 Område F Her må kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal 65 Område D og E Den eksisterende bebyggelse, som tidligere anvendtes til tivoliformål, tillades nedrevet i (let omfang, det skønnes nødvendigt 66 Ved indretning af kontor, kiosk mv i forbindelse med hovedindgangen mod Sdr Boulevard skal bygningens vinduer og ydervægge lydisoleres (Rw skal være 35 db for vinduer og 40 db for ydervægge) 7 Bebyggelsens ydrefremtræden 71 Udvendige bygningsflader må kun fremtræde i afdæmpede farver Materialevalg for ydervægge og tage fastlægges i forbindelse med byggeprojekt, som skal godkendes af byrådet

16 72 Skiltning og reklamering mod Odense Å og mod engarealet mod sydmå ikke finde sted Skiltning og reklamering mod Sdr Boulevard skal godkendes af Odense byråd i hvert enkelt tilfælde 8 Ubebyggede arealer 81 Eksisterende beplantning i områderne D, E og Fmå kun fjernes i overensstemmelse med principperne angivet i registrant, kortbilag 2 (park- og vejforvaltningen, februar 1994) Særligt gælder, at busketter, krat og træer inden for en afstand af 2 m fra åkanten, bortset fra almindelig styning og beskæring, ikke må fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse 82 Zoologisk haves beplantning og anlæg skal så vidt muligt fremtræde som en landskabelig integreret del af Odense Ådal Der, hvor bevoksning må vige af hensyn til havens indretning, eller hvor der måske en fældning af ikke-bevaringsværdige træer, skal disse i passende omfang erstattes ved nyplantning Hovedvægten af beplantningen skal lægges på naturligt hjemmehørende løvtræer Dog kan der plantes mere eksotiske arter i tilknytning til de enkelte anlæg Beplantningen skal ske på baggrund af en godkendt beplantningsplan 81 Område f) og E må kun indhegnesmed trådflethegn eller anden ikke dominerende hegnstype Bestemmelsen finder ikke anvendelse mod Sdr Boulevard 84 1 område E skal hegning omkring den zoologiske have på de smalleste strækninger af Odense Å Sti lykkes 1-4 ni tilbage på grunden Delstrækningernes længde kan varieres, og deres nærmere beliggenhed sker på baggrund af masterplanen for zoo's udbygning 9 Ophævelse af eksisterende lokalplan og byplanvedtægt Den under den 12 september 1952 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr 5 og det under den 14 april 1976 af Planstyrelsen godkendte tillæg til byplanvedtægt nr 5 (byplanvedtægt nr 5A), ophæves begge i deres helhed ved samt del af lokalplan nr , godkendt af Odense byråd 17/ , ophæves ved denne lokalplans ikrafttræden 10 Lokalplanens retsvirkninger Bebyggelse/anvendelse Efter Odense byråds vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf 18 i lov om planlægning, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Dispensation Odense byråd kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne med planen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Servitutter og eksisterende lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen Vedtaget til offentliggørelse Odense byråd, den 2 0 ap r i

17 Lokalplanen vedtaget endeligt Odense byråd, den 27 september 1994 sign Anker Boye / Otto Jespersen Lokalplanens retsvirkninger trådt i ved annoncering 6 oktober 1994 kraft Anmelder : Odense magistrat 2 afdeling Byplanforvaltningen Odense Slot, 5000 Odense C TIL Foranstående lokalplan nr for en ombygning og udvidelse af Odense Zoologiske Have begæres herved i medfør af paragraf 31 i planloven tinglyst på matr nr 30at Vestermarken, Odense Jorder og 21b, 2yh, 2yi, tyk, 4æn, del af 6ey, del af 3mø Hunderup, Odense jorder Samtidig begæres partiel byplan nr 5, lyst 2 oktober 1952 aflyst på matr nr 21b Hunderup, Odense jorder Partiel byplan nr 5A, lyst den 21 juli 1976 begæres aflyst på matr nr 21b, tyk, 2yh, 2yi, 4æn Hunderup, Odense jorder Der er ikke sket matrikulære ændringer inden for lokalplanens område efter den 22 marts 1994 Byplanforvaltningen, den 22/3-95 sign Poul Enghuus Retten i Odense Indført den Lyst under nr 18955~18969 sign Merete Nielsen

18

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense For området ved Sdr Boulevard - Filosofganen - Odense Odense Magistrat 2 Afdeling Byplanafdelingen 1986 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

for et område i Birkum

for et område i Birkum for et område i Birkum Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej~ og stiforhold - placering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Lotzes Have

LOKALPLAN NR Lotzes Have LOKALPLAN NR 2-496 Lotzes Have Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan.

Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. VÆDDELØBSBANEN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere