for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have"

Transkript

1 A lyt for en ombygning og udvidelse af Odense zoologiske Have

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et områd, fx om* - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen samt materialer - bevaring af bygninger og landskabstræk - sikring af friarealer - fællesanlæg Ifølge lov om planlægning skal der udarbej-desen lokalplan, indenet større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område

3 Indhold Lokalplanens baggrund 1 Lokalplanens indhold, 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Til fra andre myndigheder 9 Lokalplanens bestemmelser 1} 1 Lokalplanens formål 11 2 Område- og g 11 3Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Vej-, -, parkerings- parkerings- og 12 6 Bebyggelsens omfang og placering 12 7Bebyggelsens ydre fremtræden 12 8 Ubebyggede arealer 13 9 Ophævelse af eksisterende lokalplan og byplanvedtægt Lokalplanens retsvirkninger 13

4 Lokalplanens baggrund Den 1 november 1980 blev A/S Odense Zoologiske Have omdannet til en selvejende institution Den selvejende institution har herefter ved hjælp af et udvalg af særlige sagkyndige udarbejdet en generalplanskitse for en tiltrængt modernisering af haven Hovedtrækkene r planen er : - at dyrebestanden inden for havens nuværende areal reduceres til kun at omfatte traditionelle zoo-dyr, - at der etableres et børnezoo med danske husdyrracer - at haven udvides mod syd på engarealerne øst for Odense A til etablering af fuglepark Realiseringen af generalplanskitsen er muliggjort i lokalplan nr som godkendtes af Odense byråd d 17 december 1986 Endnu inden det har været muligt at opfylde alle generalplanskitsens hovedideer, har Odense Zoologiske Have udnyttet muligheden for at erhverve naboarealet, hvor Fyns Tivoli har ligget siden 1930'erne, med henblik på at sikre areal til en fremtidig zoologisk bive af international karakter Udvidelsen vil fordoble havens areal til ca 85 ha, hvilket vil gøre den til Danmarks næststørste efter København Zoo, som er på ca 11 ha og Aalborg Zoo, som er på ca 7 ha

5 Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre en realisering af sammenlægningen af det forhenværende Fyns Tivoli med den nuværende zoologiske have I lokalplanen fastlægges de fremtidige adgangsforhold, bygningsanlæg, sikring af hovedstiforløb og de afskærmningsforan~ staltninger m v, der skal etableres i forhold til naboarealerne, og hvilke hensyn der skal tages til den eksisterende natur i området Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter det tidligere Fyns Tivoli's areal beliggende på begge sider af Odense Å samt nogle mindre offentligt ejede friarealer i tilknytning til stier, herunder et delområde af lokalplan omfattende stien mellem Langelinie og Odense Å Sti Området vestfor åen omfatter Sdr Boulevard nr 306 med det tidligere indgangsparti for Tivoli Området østfor Odense A omfatter det tidligere tivoliareal samt den offentlige rekreative hovedsti langs Odense Å samt 2 stiforbindelser herfra til Langelinie, hvoraf deri nordligste på en delstrækning tillige tjener som adgangsvej for varetransport til lokalplanområdet øst for åen Områdeme øst og vest for Odense A, der udlægges dl zoo-formål, bindes sammen via eksisterende betonbro Stier Odense A Sti, som indgår i kommuneplanenplanonområdet hovedstiplan, forløber gennem lokal- Lokalplanen medfører ingen ændringer af Odense Å Sti's forløb (a-a), men der åbnes mulighed for at forbedre stiens omgivelser ved, at den eksisterende tivolibebyggelse langs stien fjernes og erstattes af nye mere spredte bygningsanlæg, og det eksisterende hegn på delstrækninger trækkes tilbage på

6 grunden for at give plads for en afvekslende beplantning Åstien kommer på den måde til at virke mere åben og oplevelsesrig Det bliver således muligt for både gående, cyklister samt sejlende på åen at få et kig ind i dennye zoo Stiforbindelsen (b-b), som forbinder Lange- 1"e med Odense Å Sti, forbliver uændret Stien skal samtidig tjene som vejadgang for varetransport til zoologisk tave østfor åen Stiforbindelsen (c-c), som er fastlagt i byplanvedtægt rir 5, og som forbinder Langelinie med Odense Å Sti, nedlægges som sti på hele strækningen Strækringen fra Odense A Sti til vestskellet af Langelinie nr 113 inddrages under zoologisk have Strækningen fra Langelinie til vestskel af nr 113 giver adgang til en betondækningsgrav, som ligger på nr 113 En forudsætning for, at denne strækning kan nedlægges, er,, at der på arden måde kan skabes fornøden adgang til dækningsgraven Nedlæggelse af stien vil ske ih t vejlovgivningens bestemmelser herom Parkering Der udlægges ikke nye parkeringspladser i forbindelse med zoologisk haves udvidelse, idet den nye zoologiske have skønnes at medføre et mindre parkeringsbehov end det; de to forlystelser har haft tilsammen Den eksisterende parkeringsplads ved Gustav Johannsens Vej skønnes fortsat at kunne dække parkeringsbehovet Adgangsforhold Hovedindgangen til zoologisk have er i dag Sdr Boulevard nr 320 Der er endvidere en vareindkørsel fra Faaborgvej I forbindelse med udvidelsen er det planen at flytte hovedindgangen til den tidligere hovedindgang for Tivoli, Sdr Boulevard nr 306, og nr 320 skal i fremtiden kun tjene som udgang Mod Langelinie vil der ligeledes blive en ubemandet udgang Eksisterende vareindkørsel fra Langelinie mellem nr 107 og 111 samt fra Fåborgvej bibeholdes Områdeinddeling Lokalplanens om-råde er opdelt i områderne D, E og F som vist på kortskitsen (den kronologiske orden i områdebetegnelserne i lokalplan nr er fortsat i denne lokalplan) Område D og E udlægges til zoologisk have Om råde D må efter planen anvendes til alle former for aktiviteter, der naturligt hører en zoologisk have til Med det formål at sikre havens karakter af rekreativt område fastlægger planen : - hvor meget der maksimalt må bygges - at der skal tages hensyn til eksisterende bevaringsværdig beplantning

7 På vestskråningen mod Odense Å etableres en ny stiforbindelse mellem det nuværende zoo frem dl gangbroen over åen, således at der skabes en hensigtsmæssig intern hovedstiforbindelse rundt til havens attraktioner Hovedindgangen til den nye zoologiske have placeres samme sted som den tidligere hovedindgang til Tivoli, mens havens nuværende indgang sammen med evt andre alene skal tjene som ubemandede udgange Område E må efter planen anvendes til alle former for aktiviteter, der naturligt hører en zoologisk have til Med det formål at sikre havens karakter af rekreativt område fastlægger planen : - hvor meget der maksimalt må bygges - at nye bygningsanlæg skal placeres, således at der på delstrækninger skabes mulighed for indkig fra Odense Å Sti - at hegning på delstrækninger langs åen skal trækkes ind på området for at give plads til ny beplantning at der tages hensyn til eksisterende bevaringsværdig beplantning Område F udlægges efter planen til offentligt grønt område med bevarelse af stistrækninger, som de henligger i dag Overordnet skal udbygningen af Odense zoologiske Have fortsat følge principperne i den allerede godkendte lokalplan nr , hvor det er hensigten, at der skal ske en udbygning af haven på det sydlige engområde med karakter af fuglepark samt engarealer med græssende dyr Med erhvervelse af "tivoligrunden" vil det være muligt igen at få nogle af de store dyr tilbage såsom elefanter, næsehorn, bjørne, samtidig med at der vil kunne ske en aflastring af den meget intensivt udnyttede gamle del af haven ud mod Sdr Boulevard Funktioner og dyregrupper I lokalplanområdet er det tanken at placere følgende funktioner og dyregrupper :

8 såsom og Normale servicefaciliteter i tilknytning til havens drift, såsom materialegård, centralkøkken, hø-og halmdepot, karantænestald, sygestald og veterinærrum 0mråde 2 Cafe med udendørs siddepladser, legeplads med legeredskaber samt enkelte mindre dyregrupper og fuglevolierer Område 3 "Bjergkæde", "Fuglefjeld" med tilhørende dyre~ og fuglearter Område 4 "Asien-afdeling" med elefanter, næsehorn, bjørne, rovdyr, hovdyr, klovdyr, aber og fugle Nogle af de nævnte dyr kan nøjes med lette træskure som læ, andre skal have egentlige huse Eksempelvis vil det være praktisk a t lave et fælles elefant~ og næsehornshus, hvor det,, il være muligt at komme ind og se, hvordan de store dyr plejes 0mråde 5 Aber og afrikanske fugle Det er tanken at udvide søernes areal betydeligt, således at der kan etableres tre vandomkransede abeøer 0mråde 6 "Afrika - afdeling", savarmens dyr med forbindelse til engområdet (område B i lokalplan nr ) Staldfaciliteter tænkes etableret i overgangen mellem engen og den nye zoo (Tivoli) Endvidere planlægges en række anlæg med afrikanske rovdyr samt et indendørsanlæg for aber og øvrige varmekrævende dyr 0mråde 7 I området mod Odense Åsti vil der blive lagt vægt på at placere altlæg af forholdsvis åben karakter med leje bygninger, således at der bliver skabt indkigsmuligheder til haven Det er hensigten her at anbringe robuste dyr af fx dansk eller asiatisk oprindelse på grund af, at det er en del køligere i dette område Et evt å-akvarium vil være et spændende tiltag i dette område Område 8 Antarktisk afdeling med bl a pingvinanlæg, akvarium kombineret med en "natzoo" til henholdsvis vandlevende og nataktive dvr Område 9 Området skal bære tydeligt præg af at være indgangen til zoo Foruden typiske zoo-dyr skal her placeres zoo's administration bestående af billetsalg, souvenirbod, garderobe, information, udlejning af trækvogne etc Lokalplanen giver mulighed for, at disse funktioner bygges sammen i et heltnyt samlet byggeri ud mod Sdr Boulevard, som ud over at skulle dække funktionelle behov skal tjene som et markant blikfang for Odense zoologiske Have Som for område 7 vil et å-akvarium være et spændende tiltag Masterplan På baggrund af ovennævnte principper er en ny masterplan under udarbejdelse med angivelse at hvilke bygninger der agtes opført til brug for dyrene, bygningernes udformning, materialevalg etc, samt hvilke dyrearter og deres antal der ønskes anbragt Forhold, der i henhold til bekendtgørelse af 23 august 1967 om indretning af zoologiske haver, dyreparker og lignende, skal danne baggrund for de nødvendige tilladelser Beplantning Beplantningen i zoologisk have skal fortsat fremtræde som en naturlig del af del tilstødende ådalslandskab med de løvtræsarter, der er naturligt tilpasset sådanne fugtige lokaliteter Lokalplanområdet er præget af mangehur-tigtvoksendetræarter pil, poppel d Træarter, som relativt hurtigt når deres livsalder, hvorefter der indtræder toptørhed og fare for nedstyrtende grene På baggrund af en registrering af lokalplanområdets beplantning har park- og vejfor-

9 valtvingen foretaget en samlet vurdering med angivelse af, hvilken beplantning der umiddelbart bør fældes af sikkerhedshensyn, hvilken der bør udtyndes, og hvilken der bør bevares og indgå i havens udformning For at give de enkelte områder karakter efter, hvilke dyrearter der er repræsenteret, kan anlæggene i et vist omfang beplantes med arter hjemmehørende fra dyrenes levesteder Fremtidig beplantning skal ske på baggrund af en samlel beplantningsplan, der udarbejdes som en del af en ny generalplan for zoologisk have i lokalplanområdet Zoologisk have mangler i dag områder, hvor besøgende kan slå sig ned med deres medbragte mad Det er tanken at skabe sådanne åbne pladser og græsplæner forsynet med borde og bænke Hegning Den del af lokalplanområdet, som udlægges til zoo-formål, vil blive forsvarligt hegnet med trådflethegn med henblik på at kunne kontrollere og billettere publikum samt at sikre havens dyr mod indtrængen af løsgående hunde mv Hegn og bure omkring de enkelte anlæg for zoo-dyr vil blive udformet o, sikret i henhold til gældende forskrifter herom Interne stier i zoologisk trave Der skal ske en sammenkædning af det interne stinet rnellem den nuværende zoo og den fremtidige udvidelse, således at det bli-vermuligt for publikum på en klar og enkelt måde at færdes rnellem havens mange attraktioner Dette-, kræver, at der etableres nye stier Med forbindelse til de stier, som er angivet i lokalplan nr Planerne omfatter bl a bygning af en ny bro over Odense A timiddelbart syd for denne lokalplans område Adgang til haven og det interne stisystem vil kun kunne ske fra hovedindgangen ved Sdr Boulevard eller,,ed benyttelse af den særlige indgang fra Odense Å i forbindelse med turbådssejladsen Lokalplanens forhold anden planlægning til Regionplan Lokalplanområdet er i Regionplan 89 angivet som "særligt beskyttelsesområde" samt negativt afgrænset i forhold til byvækst Det vurderes imidlertid ikke at have plarilægningsmæssige konsekvenser, at lokalplanområdet ændrer status fra offentligt friareal med formål - tivoli - til offentligt formål ~ zoologisk have Kommuneplan Lokalplanområdet er i kommuneplanens rammer (11112) udlagt til offentligt friareal med anvendelse til tivoliformål Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40, og bygningshøjden må ikke være over 8,5 m Når særlige hensyn til områdets funktion som tivoli nødvendiggør det; kan enkelte bygninger opføres i større højde Kommuneplanens rammer søges ændret ved tillæg nr 217 Fra område 2F12 udskilles et nyt friarealområde 2119, hwor der kan etableres zoologisk Have Lokalplanen er i overensstemmelse med tillæg nr 217 Byplanvedtægt I nr 5 og 5 A Lokalplanens område E ligger inden for don gældende byplanvedtægt nr 5 og det se, e- re udarbejdede tillæg, byplanvedtægt nr A's område Ifølge byplanvedtægten er råde E udlagt til offentligt formål - grønt område med tilhørende stianlæg På matr n r 21b er etableret en privat forlystelsespark

10 - b En offentlig stiforbindelse fra hovedstien langs nord- og østsiden af forlystelsesparken på matr n r 2 Ib samt over matr nr 7r til Langelinie (ud for Engvej) som privat sti med offentlig færdelsret - c En offentlig stiforbindelse fra hovedstien langs syd- og østsiden af forlystelsesparken på rnatr nr 21b samt over matr n r 6eygelinie til Lang som privat sti med offentlig færdselsret Lokalplanens område E er i strid med byplanvedtægten for så vidt angår ændring af stiforløb c-c Med vedtagelsen af lokalpla nen er byplanvedtægt ni' 5 og 5 A i sin helhed ophævet inden for lokalplanens område Vedtægten sikrer offentlige stiforbindelser bestående af : - (i Hovedsti langs østsiden af Odense fra Tielgens Alle til Erik Bøghs Sti Vej-, sti~ og parkeringsforhold Odense Å Sti i lokalplanens område indgår i kommuneplanens hovedstiplan, som er vedtaget af byrådet i 1993 Lokalplanen medfører ingen ændringer for stiarealet Stiforbindelse c-c i byplanvedtægten, som forbinder Odense Å Sti med Langelinie,

11 Generelt nedlægges i sin fulde udstrækning, således at der kan ske en sammenlægning mellem det nyerhvervede areal og zoologisk haves engarealer mod syd Zoologisk haves udvidelse til også at omfatte det tidligere tivoliareal skønnes at give et mindre besøgstal end de to forlystelser sarnmenla get Den eksisterende parkeringsplads over for indgangen ved Sdr Boulevard skønnes normalt at kunne dække parkeringsbehovet Landskabsforhold Lokalplanområdet præges landskabeligt i høj grad af det forhold atområdet deles af Odense A i to områder (D og E) Område E øst for åen udgør en del af Odense ådalen og fremtræder fladt med en meget ringe terrænstigning fra åløbet og mod øst til ejendomsskel for ejendommene langs Langelinie Dele af området er på grund af sin lave beliggenhed, fugtige jorder med en for disse typisk beplantning af pil, poppel og el Inde i området findes en række andre prydtræer plantet i forbindelse med tivolis etablering, som det fremgår af beplantningsregistranten Helt anderledes fremtræder området vest for åen, idet åbredden allerede efter et par mier går over i en 4-5 m stejl skråning, hvorefter man når op i niveau med Sdr Boulevard Åbredden og de nærmeste arealer er bevokset nied samme arter som ovenfor nævnt, og størstedelen har karakter af selvgroet buskads med overstandere af store elmetræer Ovenfor skråningen får beplantningen mere karakter af have eller park Naturbeskyttelse Langs Odense Å er der ved fredningskendelse af IL februar 1925 pålagt åfredningslinie, som har til formål at sikre de nærmeste 0-2 meter fra åbredden mod uhensigtsmæssig bebyggelse, udgravninger og opfyldninger i åkanten samt beskytte åens karakteristiske bredbevoksning Lokalplanområdet er endvidere omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser om ændringer inden for 150 m fra vandløb Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen ophæver åbeskyttelseslinien Lokalplanen er ikke i konflikt med åfredningsbestemmelserne Miljøforhold Odense zoologiske Have, som den er i dag, har ikke givet anledning til væsentlige klager over miljøgener Vej trafikstøj Trafikken på Sdr Boulevard (årsdøgntrifik på 17600, skiltet hastighed på 60 km/t og 6% tung trafik) giver anledning til et støjniveau ved en ny administrationsbygnings facader på ca 67 db(a) For at overholde grænseværdien på 35 db(a) for støjniveauet indendørs, skal vinduer og ydervægge lydisoleres ( R'w skal være 35 db for vinduer og 40 db for ydervægge) Trafikken skønnes ikke at give anledning til væsentlige gener inde i zoo Varetransport til området øst for Odense Å forekommer inden for normal arbejdstid og sker ad indkørslen fra Langelinie Der er tale om 4-6 varetransporter om dagen, hvilket giver et støjbidrag, ved boligerne langs indkørslen på ca 40 db(a) Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for områder for åben og lav boligbebyggelse er 45 db(a) i dagperioden Der kan enkelte gange om åre[ forekomme dyretransporter uden for normal arbejdstid Disse transporter vil give anledning til overskridelse af de vejledende grænseværdier, som er 40 db(a) om aftenen og 35 db(a) om natten

12 Støj fra faste installationer og anlæg skal begrænses, således at den samlede støjbelastning fra zoo målt -,,,ed nærmeste boliger ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ~ 45 db(a) om dagen, 40 db(a) øm aftenen ag 35 db(a) om natten Dyrehold Ved placering af oplag af foder og gødning samt rengøringsrum før redskaber skal der tages hensyn til boligerne ved Langelinie Dyr, der er meget støjende (evt i perioder), eller som kan give anledning til lugt- og fluegener, skal ligeledes placeres i passende afstand til naboboliger Der er i forbindelse med nedtagning af en af Tivolis kørende forretninger konstateret en jordforurening med hydraulikolie Forureningen er i samarbejde med MLK Fyn I/S fjernet Der er ikke kendskab til andre jordforureninger på den tidligere tivoligrund Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres et depot eller anden forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til affaldsdepotlovens 20 Arealet registreres som affaldsdepot og må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, med inindre depotet frigives af Fyns Amt til det pågældende formål Arkæologiske interesser I lokalplanområdet er der ikke registreret fund af arkæologisk interesse Opmærksomheden henledes på, at- der under fremtidigt jordarbejde inden for lokalplanområdet kan forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der ikke hidtil har været erkendt, øg som kan medføre en arkæologisk i undersøgelse /registrering, i henhold til museumslovens 26 (lav nr 291 af 6 juni 19S4) Bygherrer øg entreprenører skal derfor være opmærksomme på eventuelle fortidsminder og underrette museet om sådanne iagttagelser Teknisk forsyning Elforsyningen varetages af Odense kommunale Elforsyning Fjernvarme af Odense kommunale Fjernvarmeforsyning Kloakforhold Ejendommen Sdr Boulevard nr , rnatr nr 21b og nr 30at er beliggende inden for opland nr i godkendt spildevandsplan for Odense kommune Oplandet er separatkloakeret Spildevandet afledes enten ved oppumpning til kloakledningen beliggende i Langelinie eller til den afskærende ledning vest for Odense Å, som leder det til renseanlægget ved Ejby Mølle Overfladevandet ledes via godkendt olieudskiller til Odense Å Kollektiv trafik Lokalplanområdet er velforsynet med kollektive trafikmuligheder idet såvel DSB's ruter som bytrafikkens ruter kører ad Sdr Boulevard o,, Vand-forsyning afodense Vandforsyning med stoppested i en afstand af ca 25 m fra den fremtidige hovedindgang Togforbindelsen mellem Odense ogsvend-borg, kan benyttes fra stationerne vedfruens Bøge og Odense Universitetshospital, gangafstand ca I km Endvidere er det muligt i sornmerhalvåret at sejle med Odense Å bådfart fra Odense centrum ved Filosofgangen direkte til haven Der sejles 3-4 gange dagligt i sommerhalvåret, sejltid ca 20 min m ytilladelser n dl all far e (le], andre Uanset foranstående bestemmelser måder ikke uden byrådets godkendelse placeres bebyggelse, campingvogne og lign eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinie, i henhold til den tidligere lovgiv-

13 telseslinie Skov- og Naturstyrelsen har indvilget i at flytte den generelle åbeskyttelseslinie, således at : - øst for Odense Å flyttes den dl skel mellem Zoologisk Have og Odense A, SE, og - vest for Odense Å vil den fremtidig være sammenfaldende med den særlige åfredningslinie, g som forløber gennem område D,,ed ådalens skråningstop De ovennævnte foranstaltninger må ikke foretages, før der er indhentet tilladelse hertil fra Fredningsnævnet Vejtilslutninger - Vejbyggelinier Der er ikke tinglyst byggelinier eller udgangsbegrænsning på Sdr Boulevard, som er landevej Evt ændringer af eksisterende indkørsler skal godkendes af vejbestyrelsen, som er Fyns Amt I henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 og 4 er de to søer i område E en beskyttet naturtype, hvilket betyder at alle dispositioner, der ændrer deres naturtilstand, kræver forudgående tilladelse hos Fyns Amt Langs Odense Å er ved Redningsnævnets kendelse af 11 februar 1925 jf nævnets supplerende kendelse af 25 november pålagt åfredningslinie Åfredningslinien er angivet på kortbilaget Fredningsnævnet fører tilsyn med de foranstaltninger, der i fremtiden sker på om-rådet Tilsynet omfatter følgende : - Udgravninger, støttemure, bolværker og opfyldninger i åkanten - Opførelse af nye bygninger eller forandringer af ældre bebyggelser på det fredede område, hvorved bemærkes : a) Inden for en afstand af 2 m fra åbredden må kun bygges småbygninger såsom lysthuse, pavilloner etc, og disse må ikke gribe forstyrrende ind i Mandskabets karakter b) 1 øvrigt indskrænker tilsynet sig til bygningernes udseende, således at deje ikke i væsentlig grad må virke imod fredningens formål - Større busketter og krat inden for en afstand af 2 m og større træer inden for en afstand af 5 m fra åkanten må bortset almindelig styning og beskæring ikke fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse, hvis ikke et byggeri nødvendiggør det

14 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lov nr 388 af 6 juni 1991) fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål : " at fastlægge den fremtidige anvendelse til offentligt grønt område, hvor delområderne D og E udlægges til det særlige formål - zoologisk have " at give tilladelse til nedrivning af Fyns Tivolis eksisterende bygningsanlæg " at fastlægge, inden for hvilke rammer der kan ske nyopførelse af bygningsanlæg til zoologisk have at fastlægge bestemmelser om adgangs-forhold til den zoologiske have og offentlige rekreative stier gennem området a t sikre, at arealet indrettes på en sådan måde, at det fortsat fremtræder som et landskabeligt element i harmoni med Odense Ådal at ophæve del af lokalplan nr 10-3S0, som erstattes af nærværende lokalplans bestemmelser at ophæve byplanvedtægt nr 5 og 5A i sin helhed 2 Område- og zonestatus 21 Lokalplanens område afgrænses som vist på vedlagte kortbilag og omfatter følgende matr nr : 30at Mestermarken, Odense Jorder, 21b, 2yh, 2yi, tyk, 4æn, del af 6ey og del af 3mø Hunderup, Odense Jorder 2 2 Lokalplanens område opdeles i områderne D, E og F som vist på kortbilaget 2 3 Lokalplanens område er beliggende i byzone 3 Områdets anvendelse 3 1 Område D og E må kun anvendes til zoologisk have formål og funktioner, der naturligt knytter sig hertil 3 2 Område F må kun anvendes som offentligt grønt område med tilhørende stianlæg 3 3 Såfremt stistrækningen C-Cl ha Ungelinie nedlægges, overgår stiarealet til anvendelse - boligformål Udstykning 4 1 Udstykning, af lokalplanområdet kan ske på baggrund af en godkendt plan

15 5 Vej-, parkerings- og stiforhold 51 Den tidligere hovedindgang for Tivoli opretholdes som hovedindgang for publikum til Odense zoologisk Have Buslommen mellem indgangen og Sdr Boulevard med mulighed for afsætning af passagerer bevares 52 Vejadgang til zoologisk have vest for Odense Å sker via den eksisterende indkørsel fra Fåborgvej Vejadgangen til havens østlige del fra Langelinie opretholdes 53 Varetransport til Zoologisk Have sker ad eksisterende vej og sti fra Langelinie ud for Engvej Vejens tværprofil udvides tø 5,5 m, bestående af 3,5 m fælles vej- og cykelsti og et>m bredt fortov Endvidere skal der skabes sikre oversigtsforhold på adgangsvejen ved udmunding over fortov ved Langelinie samt ved hjørne ud for zoo's indgang Vejudvidelsen af den private fællesvej sker i henhold til privatvejslovens paragraf 23, stk 2 og 3 54 Den eksisterende parkeringsplads ved Gustav Johannesens Vej skal fortsat dække parkeringsbehovet 5 5 De rekreative stier a-a og b-b opretholdes som offentlige stier med sammenhæng til kommunens hovedstinet 6 Bebyggelsens omfang og placering g 61 Område D og E Byrådet lægger vægt på, at den fremtidige bebyggelse tilpasses de landskabelige og rekreative værdier i området ned til Odense Å 62 Område ID Her må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5m Når særlige hensyn til områdets funktion som zoologisk have nødvendiggør det, kan enkelte bygninger opføres i større højde 63 Område E Her må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 1 området grænsende op til Odense Å Sti skal bebyggelsen ske som punktbebyggelse med vekslende afstand til skel, således at der skabes en varieret og 'gennemsigtig' facade med mulighed for indkig fra stien og åen Den nærmere beliggenhed af indkigskilerne sker på baggrund af masterplanen for zoo's udbygning Bur- og dyreanlæg, der kan være til gene for naboer med ejendom stødende direkte op til skel, skal trækkes 10 m tilbage på egen grund, og der skal om nødvendigt skabes en visuel afgrænsning, evt ved beplantning Placering af de enkelte zoo-anlæg skal fremgå af godkendt masterplan Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Når særlige hensyn dl områdets funktion som zoologisk have nødvendiggør det, kan enkelte bygninger opføres i større højde 64 Område F Her må kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal 65 Område D og E Den eksisterende bebyggelse, som tidligere anvendtes til tivoliformål, tillades nedrevet i (let omfang, det skønnes nødvendigt 66 Ved indretning af kontor, kiosk mv i forbindelse med hovedindgangen mod Sdr Boulevard skal bygningens vinduer og ydervægge lydisoleres (Rw skal være 35 db for vinduer og 40 db for ydervægge) 7 Bebyggelsens ydrefremtræden 71 Udvendige bygningsflader må kun fremtræde i afdæmpede farver Materialevalg for ydervægge og tage fastlægges i forbindelse med byggeprojekt, som skal godkendes af byrådet

16 72 Skiltning og reklamering mod Odense Å og mod engarealet mod sydmå ikke finde sted Skiltning og reklamering mod Sdr Boulevard skal godkendes af Odense byråd i hvert enkelt tilfælde 8 Ubebyggede arealer 81 Eksisterende beplantning i områderne D, E og Fmå kun fjernes i overensstemmelse med principperne angivet i registrant, kortbilag 2 (park- og vejforvaltningen, februar 1994) Særligt gælder, at busketter, krat og træer inden for en afstand af 2 m fra åkanten, bortset fra almindelig styning og beskæring, ikke må fjernes uden Fredningsnævnets tilladelse 82 Zoologisk haves beplantning og anlæg skal så vidt muligt fremtræde som en landskabelig integreret del af Odense Ådal Der, hvor bevoksning må vige af hensyn til havens indretning, eller hvor der måske en fældning af ikke-bevaringsværdige træer, skal disse i passende omfang erstattes ved nyplantning Hovedvægten af beplantningen skal lægges på naturligt hjemmehørende løvtræer Dog kan der plantes mere eksotiske arter i tilknytning til de enkelte anlæg Beplantningen skal ske på baggrund af en godkendt beplantningsplan 81 Område f) og E må kun indhegnesmed trådflethegn eller anden ikke dominerende hegnstype Bestemmelsen finder ikke anvendelse mod Sdr Boulevard 84 1 område E skal hegning omkring den zoologiske have på de smalleste strækninger af Odense Å Sti lykkes 1-4 ni tilbage på grunden Delstrækningernes længde kan varieres, og deres nærmere beliggenhed sker på baggrund af masterplanen for zoo's udbygning 9 Ophævelse af eksisterende lokalplan og byplanvedtægt Den under den 12 september 1952 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr 5 og det under den 14 april 1976 af Planstyrelsen godkendte tillæg til byplanvedtægt nr 5 (byplanvedtægt nr 5A), ophæves begge i deres helhed ved samt del af lokalplan nr , godkendt af Odense byråd 17/ , ophæves ved denne lokalplans ikrafttræden 10 Lokalplanens retsvirkninger Bebyggelse/anvendelse Efter Odense byråds vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf 18 i lov om planlægning, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Dispensation Odense byråd kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne med planen Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Servitutter og eksisterende lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen Vedtaget til offentliggørelse Odense byråd, den 2 0 ap r i

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere