Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder"

Transkript

1 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Ikke omfattet af frit valg-ordningen

2 Indholdsfortegnelse - ydelser ikke omfattet af Frit Valg 1.0 Forord Indledning og forudsætninger Regulering af ydelser Opfølgning Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Servicedeklaration for:... 6 Aktiv i din hverdag - hverdagsrehabilitering Sygepleje Psykisk hjælp og støtte Palliativ og terminal pleje Støtte ved demenssymptomer Undersøgelse, vejledning og behandling Sårbehandling Kateter og stomipleje Sonde- og parenteral ernæring, væskebehandling Medicingivning / medicinadministration Inkontinensudredning Servicedeklaration for sygepleje Træning Funktionstræning Genoptræning Vedligeholdende træning Palliativ fysioterapi Servicedeklaration for Funktionstræning Genoptræning Vedligeholdende træning Palliativ fysioterapi Aktivitet Dagcenterophold Værested for ældre borgere med hjerneskade Servicedeklaration for dagcenter og værested for borger med demens og hjerneskade Øvrige ydelser Omsorgstandpleje Servicedeklaration for omsorgstandpleje Rehabiliteringsophold Servicedeklaration for rehabiliteringsophold Aflastning af pårørende Servicedeklaration for aflastning af pårørende Afløsning af pårørende Servicedeklaration for afløsning af pårørende midlertidige ophold observationsplads, venteplads, terminalplads Servicedeklaration for Midlertidigt ophold observationsplads, venteplads, terminalplads Ledsageordning Servicedeklaration for ledsageordning Dosisdispenseret medicin Servicedeklaration for dosisdispenseret medicin

3 1.0 Forord Kære Borger Hvis du som borger har svært ved at klare dagligdagen, kan du kontakte visitationen. Du vil her få kontakt med en visitator, der enten er uddannet som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut. Du fortæller om din hverdag og dine daglige gøremål. Du fortæller om dine støttebehov, hvad du selv kan klare med hjælpemidler og optræning samt om der er ydelser, der kan hjælpe dig til at leve dit liv så selvstændigt og uafhængigt som muligt. Fokus er på at styrke dine handlemuligheder, så du kan bevare din livskvalitet. Den støtte og de ydelser, Hillerød Kommune kan tilbyde, er nøje beskrevet i kvalitetsstandarderne. Her kan du læse, hvilke muligheder, der er for støtte og vejledning, og hvem der er berettiget til hvilke ydelser. Ydelsesbeskrivelserne kaldes kvalitetsstandarder efter lov om social service, sundhedsloven og lov om apotekervirksomhed. Visitationen laver altid en individuel vurdering af dit behov. Kvalitetsstandarderne er vejledende. De skal sikre ensartede afgørelser til ældre og handicappede. Kvalitetsstandarderne er fastlagt efter et politisk vedtaget serviceniveau. Beskrivelserne her skal sikre, at du kender dine muligheder for, hvilke ydelser du er berettiget til. Kvalitetsstandarderne skal desuden kunne anvendes som et politisk/administrativt styringsinstrument. Det betyder, at de opstillede mål skal være målbare, og at der følges op på dem i form af tilsyn og brugerundersøgelser. Bente Claudi Socialudvalgsformand Christina Thorholm Sundhedsudvalgsformand 3

4 2.0 Indledning og forudsætninger Dette ydelseskatalog indeholder Hillerød Kommunes ydelser inden for pleje- og omsorgsområdet til ældre og handicappede. Ydelsesbeskrivelsen bliver politisk behandlet en gang årligt for at fastlægge kommunens serviceniveau. Ydelsesbeskrivelserne er således en beskrivelse af den ydelse, der gives i Hillerød Kommune. Hver enkelt ydelse er beskrevet i henhold til en fast skabelon og følger bekendtgørelsens anbefalinger: lovgrundlag ydelsen ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Nedenstående punkter er samlet i Servicedeklarationer inden for sygepleje, træning, aktivitet og øvrige ydelser. omfang (tid/hyppighed) Er der mulighed for at bytte den visiterede ydelse med andre ydelser Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvem leverer ydelsen Kompetencekrav til leverandøren. Hvad koster ydelsen for borger Hvad er kommunens kvalitetsmål Hvordan følges op på kvalitetsmålene for ydelsen Er der særlige forhold at tage hensyn til For at kunne udføre ydelserne stilles der generelle krav til medarbejdernes kompetence. Medarbejderen skal bl.a. tale et sprog, som kompenserer for, at der kan være flere generationer mellem udfører og borger. De skal kunne lide at arbejde med handicappede og/eller ældre mennesker og udvise oprigtig interesse for den handicappedes og/eller ældres livshistorie og daglige liv. Når den enkelte ydelse beskrives, er der tale om en gennemsnitlig angivelse af ydelsens omfang. Der vil således være nogle borger, der får ydelsen hyppigere end angivet, og nogle, der får ydelsen sjældnere. Borger, der visiteres til personlig pleje eller praktiske opgaver, modtager en skriftlig afgørelse som udfyldes i forbindelse med visitationen. 3.0 Regulering af ydelser Hillerød Kommune stiller krav til leverandørerne om at tilrette opgaveudførelsen fleksibelt, så der uden revisitering kan ske en mindre regulering af den anvendte tid, hvis der opstår et særligt behov. Justeringen skal ske efter retningslinjerne beskrevet i regulering af ydelser, som alle leverandører skal være bekendt med. Leverandøren skal dokumentere behovet for regulering af ydelsen. 4.0 Opfølgning Der skal årligt følges op på kvalitetsstandarden, jf. socialministeriets bekendtgørelse. I Hillerød Kommune bliver kvalitetsstandarderne politisk behandlet en gang årligt for at fastlægge kommunens serviceniveau. 4

5 Ydelsesbeskrivelser 5.0 Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Lov om Social Service 1, 83 og 86 Sundhedsloven 138 og 140 Borger, bor i Hillerød Kommune, og er ikke i forvejen visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 Eller Borger, bor i Hillerød Kommune, og er i forvejen visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 At borger efter funktionstab har behov for hverdagsrehabilitering for at kunne klare sine daglige opgaver At borger vil profitere af en hverdagsrehabiliterende indsat og der igennem igen kunne klare sine daglige opgaver En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation lægges til grund for en bevilling Hverdagsrehabilitering af fysiske, psykiske og sociale færdigheder At borger, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller social funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv At iværksætte en målrettet tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagpersonale for, at borger så vidt muligt genvinder sit fysiske, psykiske og sociale funktionsevneniveau At vurdere behovet for hjælpemidler eller hjælpeforanstaltninger Hvilke aktiviteter kan indgå i Tæt samarbejde med borger om målsætning og træning Midlertidige ydelser efter 83 Ergoterapeutisk undersøgelse og træning i tæt samarbejde med social- og sundhedsmedarbejder Sygeplejefaglige opgaver som pleje, observation og behandling Tilpasning og vejledning i relation til hjælpemidler Vejledning i hvordan borgers bolig kan indrettes så borgers hverdag lettes Forebyggende tilbud som rådgivning, vejledning og instruktion til borger og pårørende Undersøgelse og vurdering i form af diverse tests Samarbejde med praktiserende læger eller speciallæger Særlig for Vejledning og viden om relevante frivilligtilbud Ydelsen tildeles i sammenhæng med øvrige bevilligede ydelser 5

6 5.1 Servicedeklaration for: omfang?( tid/ hyppighed) Aktiv i din hverdag - hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering i forbindelse med personlig pleje og praktiske opgaver Individuel udmåling af tid og hyppighed. Der planlægges et forløb på baggrund af en aftalt målsætning Ydelsen er midlertidig Borgers mulighed for at bytte ydelser og indflydelse på hjælpen Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvem leverer Kompetencekrav til leverandøren Hvad koster ydelsen for borger? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ydelsens omfang vurderes på baggrund af individuelt og konkret vurdering, der aftales mål og der planlægges et forløb mellem borger, terapeut og hjemmepleje leverandør Der er ikke mulighed for at bytte ydelsen Ja. Der kan vælges mellem leverandører der er godkendt af Hillerød kommune til at levere ydelsen Den kommunale leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Den private leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Udføres af sundhedsfagligt uddannet basispersonale (social - og sundhedshjælper, sygehjælper, social - og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og hjemmehjælpere) Uddannede sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter fra Hillerød Kommune En dokumenteret efteruddannelse leveret af en anerkendt leverandør for de udførende medarbejdere på minimum 3 dages undervisning i hverdagsrehabilitering. Medarbejderne skal kunne observere et funktionsniveau og løbende vurdere borgers helbredstilstand Forløbet målsættes, tilrettelægges og følges op af terapeut fra Træningssektionen Medarbejderne skal være bekendt med ydelsens kvalitetsmål, fastlagte omfang og indhold. Ydelsen er midlertidig Ydelsen er uden egenbetaling Nye borgere med behov for hjemmepleje ydelser skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Borgere, der oplever et fald i funktionsevne skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Effekten af de iværksatte forløb forventes at være: - at 40 % af forløbene afsluttes uden behov for hjemmepleje ydelser - at 45 % af forløbene afsluttes med behov for færre hjemmepleje ydelser - at 15 % af forløbende har en målbar effekt på borgers aktiv deltagelse, men ændrer ikke på hjemmepleje ydelserne. Årsag til ikke igangsat hverdagsrehabilitering eller udeblevet effekt af igangsat forløb skal dokumenteres. Leverandøren skal sikre kvaliteten af ydelsen og foretage egenkontrol på 6

7 effekten af ydelserne. Der skal laves en før og efter måling efter hvert forløb. Effektmålingerne (før og efter målingerne) leveres til Hillerød kommune i forbindelse med afregningen. 90 % af ydelserne skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Besøget aflyses aldrig af leverandøren. Hvis tidspunktet, hvor medarbejderne kommer, må ændres mere end en time, skal leverandøren give borger besked Hvis borger ikke lukker op er leverandøren forpligtet til telefonisk at kontakte borger. Hvis borger ikke selv er i stand til at åbne døren, skal borger give tilladelse til at leverandør disponerer over en udleveret nøgle Medarbejderne bærer altid legitimation. 7

8 6.1 Sygepleje Psykisk hjælp og støtte Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage psykisk egenomsorg pga. af alvorlig sygdom eller kriser En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget psykisk hjælp og støtte Manglende evne til at tage initiativ til at kontakte relevante instanser Psykisk sygdom, hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Isolation Støtte borger og pårørende til at mestre dagligdag, sygdomsperioder og kriser Støtte pårørende, når de varetager hovedparten af opgaverne At borger oplever en fastholdelse af livsværdier Ydelsen tilrettelægges i tæt samarbejde med borger og med respekt for borgers ønsker. Det betyder, at borger skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver Psykisk støtte og vejledning til borger og de pårørende. Støtte til at mestre sygdomsperioder og kriser Grundlæggende og speciel sundheds- og sygepleje, omsorg og behandling samt rådgivning og vejledning Vejledning om kommunens og regionens tilbud Der ydes ikke hjælp i form af terapi, psykologisk og psykiatrisk hjælp 8

9 Sygepleje Palliativ og terminal pleje Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage psykisk egenomsorg pga. af alvorlig sygdom eller kriser En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget palliativ og/eller terminal pleje borger skal ud fra lægefaglig vurdering have behov for palliativ eller terminal pleje Give borger og pårørende hjælp og støtte til at mestre alvorlig sygdom. Hjælp og støtte til borger og pårørende til at klare dagligdag og kriser At borger kan vælge at forblive i eget hjem og kunne modtage den nødvendige pleje og behandling i trygge og rolige omgivelser Støtte pårørende, når de varetager hovedparten af opgaverne At borger oplever en fastholdelse af livsværdier At støtte den døende borger og dennes pårørende i den sidste tid At minimere behovet for indlæggelser i det terminale forløb Ydelsen tilrettelægges i tæt samarbejde med borger og med respekt for borgers ønsker. Det betyder, at borger skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver Psykisk støtte, rådgivning og vejledning til borger og de pårørende. Grundlæggende og speciel sundheds- og sygepleje, omsorg og behandling. Vejledning og behandling i forbindelse med smerter og ernæring m.m. Forebyggelse af komplikationer og følgesygdomme Vejledning om kommunens og regionens tilbud Kontakt til smerteklinik og samarbejde omkring smertebehandling Kontakt til hospital, egen læge, hospice, palliative team m.fl. Opfølgningsbesøg til de efterladte Der ydes ikke hjælp i form af terapi, psykologisk og psykiatrisk hjælp. Ledsagelse til læge, hospital etc. 9

10 Sygepleje Støtte ved demenssymptomer Hvilke aktiviteter kan indgå i Sundhedsloven 138 En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til støtte til demenssymptomer Borger er hukommelsessvækket Besvær med at udføre velkendte opgaver Sproglige problemer Manglende orientering i tid og sted Forandringer i humør og adfærd eller ændringer i personligheden Manglende evne til at tage initiativ til at kontakte relevante instanser Angst og utryghed, manglende initiativ Isolation Behov for hjælp og støtte, så den hukommelsessvækkede borger kan opretholde en værdig tilværelse At tilstræbe at borger og den pårørende får relevant information og vejledning Medvirke til tidlig opsporing og udredning af demens At borger får kontakt med relevante instanser Når diagnosen endnu ikke er stillet: Afklare om der er behov for udredning via egen læge og demensudredningsenheden At medvirke til at borger bliver udredt for demenssygdom Støtte borger og pårørende i udredningsforløbet Støtte med kontakt til egen læge eller speciallæge Når borger har en kendt demenssygdom: Lære borger og pårørende at kende så tidligt i sygdomsforløbet som muligt Dokumentere i livshistorie m.m. for at sikre at borger fremadrettet får hjælp ud fra et kendskab til borgers værdier og levede liv At forebygge social isolation At medvirke til trivsel i egen bolig for både borger og pårørende Observation af demensudvikling Orientere om Hillerød Kommunes tilbud på demensområdet Afdække funktionsniveau og evt. udarbejde en kommunikationsrapport til egen læge Løbende tilbagemelding i forhold til behov/ressourcer for både borger og pårørende. Yde rådgivning og vejledning med henblik på øget livskvalitet hos den demensramte borger og pårørende Råd og vejledning til samarbejdspartnere i kommunen Kontakt til eksterne samarbejdspartnere fx: læge, geronto-psykiatrisk ambulatorium, demensudredningsenheden m.fl. 10

11 Hvad indgår ikke i Samarbejde med frivillige organisationer Ledsagelse til læge, hospital etc. 11

12 Sygepleje Undersøgelse, vejledning og behandling Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger har brug for en sygeplejefaglig rådgivning og - eller oplæring En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til undersøgelse, vejledning og behandling Manglende viden/erfaring om et helbredsproblem Angst og utryghed Hukommelsessvækkelse Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, nedsat syn, vejrtrækningsproblemer borger bliver vejledt og/eller undervist til selv at varetage opgaven i fremtiden Undersøgelser og behandlinger, der kan varetages af sygeplejerske Det tilstræbes, at borger selvstændigt kan varetage opgaven efter oplæring At sikre, at borger får de nødvendige undersøgelser eller behandlinger Blodsukkermåling Måling af blodtryk Stomipleje Øreskylning (kun på plejecenter) Øjendrypning Selvkaterisering Injektioner og oplæring Rådgivning og oplæring i ikke lægeordineret medicin Apparat til måling af blodsukker og blodtryk 12

13 Sygepleje Sårbehandling Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage at behandle sår pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til sårbehandling Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer og vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ og planlægge at få såret behandlet Hukommelsessvækkelse Misbrugsproblemer I samarbejde med læge, finde årsag til såret, herunder at klarlægge typen af sår Sårbehandling med individuel vurdering af skiftehyppighed Opfølgning og ændring af sårbehandling Pædagogiske opgaver: vejledning og forebyggelse, med udgangspunkt i de faktorer, som har betydning for sårheling At der så vidt muligt opnås sårheling Hvis sårheling ikke opnås, da at formindske gener og smerter gennem sårbehandling At der ikke opstår komplikationer eller forværring af såret At give borger kendskab til de faktorer, der har betydning for at sår opstår, samt for sårhelingen Klarlægge årsager til såret, herunder at vurdere typen af sår Klarlægge faktorer, som har betydning for sårheling Sårbehandling udføres efter gældende principper og justeres i takt med den videnskabelige udvikling. Der udarbejdes individuelle sårpleje planer Ved komplikationer kan der henvises til specialist via egen læge Kommunens ressourcepersoner kan vurdere komplicerede sår Give borger kendskab til sammenhæng mellem levevis, sårets opståen og sårets heling Det tilstræbes, at borger inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Ledsagelse til læge, hospital etc. Behandling med ikke autoriserede lægemidler 13

14 Sygepleje Kateter og stomipleje Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage kateter og stomipleje pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til kateter og stomipleje borger har et lægefagligt begrundet behov for skiftning af anlagt kateter eller topkateter, som ikke nødvendiggør skiftning på hospital Der skal foreligge en plan og vejledning for skift af topkateter fra behandlende hospitalsafdeling Manglende evne til at tage initiativ til kateter og stomipleje Hukommelsessvækkelse Misbrugsproblemer Skiftning af pose og plader ved stomi Anlæggelse af blærekateter Skiftning af anlagt topkateter At sikre borger får hjælp til stomi- eller kateterpleje ud fra lægefaglige retningslinjer Engangskaterisering Anlæggelse af kateter Kateter- og stomipleje Skiftning af forbinding ved topkateter Observation af kateterets placering og huden omkring indstikssted Samarbejde med praktiserende læge og hospital Evt. at bestille kateter og stomimaterialer Levering af kateter og stomimaterialer Ledsagelse til læge, hospital etc. Behandling med ikke autoriserede lægemidler 14

15 Sygepleje Sonde- og parenteral ernæring, væskebehandling Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage at spise og drikke sufficient pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp sondeernæring Borger har besvær med at spise eller synke Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer, sygdomme i fordøjelseskanalen Manglende evne til at tage initiativ, planlægge og gennemføre at indtage sondeernæring i hjemmet Hukommelsessvækkelse og hjerneskade Angst og utryghed Hjælp til sondeernæring Hjælp til parenteral ernæring Væskebehandling At sikre borger opretholder en tilstrækkelig væske og ernæringstilstand Evt. at bestille ernæringsprodukter og infusionssæt Samarbejde med diætist og læge Observation af sondens placering Opsætning af sondeernæring og skylning af sonde Medicingivning i sonde Opsætning af parenteral ernæring og væsker Observation af huden omkring indstikssted Anlæggelse og skift af nasalsonde Anlæggelse og skift af PEG sonde og CVK Intravenøs medicin 15

16 Sygepleje Medicingivning / medicinadministration Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage at tage medicin pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til medicingivning og / eller administration Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ og planlægge at få taget ordineret medicin i hjemmet Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Misbrugsproblemer Medicinadministration til borger, der af fysiske eller psykiske årsager ikke selv er i stand til at varetage opgaven At sikre at den lægeordinerede medicin er korrekt doseret og administreret Dosering af lægeordineret medicin/naturmedicin Medicin gives gennem hud, mund og slimhinder Observation og vejledning af virkning, bivirkning og interaktion. Evt. kontakt til ordinerende læge Undervisning og oplæring til selvadministration Bestilling af medicin Det tilstræbes, at borger inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Intravenøs medicin Ikke lægeordineret medicin Afhentning af medicin fra apoteket. Apoteket bringer medicin ud mod betaling Returnering af medicin til apoteket (beboere på plejecentre undtaget) 16

17 Sygepleje Inkontinensudredning Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138, Serviceloven 112 En helhedsvurdering af borgers aktuelle fysiske, psykiske og sociale situation lægges til grund for en bevilling. Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget inkontinensvurdering/udredning Vandladningsforstyrrelser/gener Inkontinensproblem med urin eller afføring Lægeligt begrundet behov for vurdering/udredning Inkontinensudredning, råd og vejledning i forhold til vandladnings-/afførings forstyrrelser Støtte til borger og pårørende i at mestre inkontinensproblematikken samt vejledning i tiltag, der kan mindske genen, fx genoptræning og korrekt brug af inkontinenshjælpemiddel I samarbejde med egen læge at klarlægge årsag/behandling for inkontinensgenen At borger bliver kontinent eller: Kan ændre uhensigtsmæssige vaner Kan mestre/acceptere genen i videst muligt omfang Klare hverdagen bedst muligt psykisk og socialt Klarlægge årsager og faktorer, der kan ligge til grund for og influere på inkontinensgenen Rådgive og vejlede i forbindelse med til grundlæggende sygdom samt mulighed for genoptræning og brug af inkontinenshjælpemidler Evt. afprøvning, opfølgning og revurdering af inkontinenshjælpemiddel Vejledning i hjælp til selvhjælp og forebyggelse af social isolation Udlevering af inkontinenshjælpemiddel før oprettelse af 112 bevilling 17

18 Sygepleje Servicedeklaration for sygepleje omfang? ( tid/ hyppighed) Er der mulighed for at bytte den visiterede ydelse med andre ydelser? Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvem leverer Hvad koster ydelsen for borger? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på kvalitetsmålene for Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ydelsens omfang vurderes på baggrund af en individuelt og konkret vurdering Støtte ved demenssymptomer: Gives fortrinsvis som samtaler hver 3.måned Inkontinensudredning: Gives fortrinsvis af 3 gange Nej Nej Medicingivning/administration: Dosispakket medicin fra apoteket efter lægens skøn Den kommunale leverandør Sygeplejeklinikken Ydelsen er gratis Brugerbetaling kan forekomme i forbindelse med lægeordinerede bandager og kompressionsbandager Borger skal selv sørge for indkøb af fx blodsukkerapparat og stiks. Kan søges efter LSS 112 Levering af kateter til mænd og kvinder kan søges efter LSS 112. Hjælp til lægeordineret medicin og sygeplejeartikler kan søges efter LSS 122, hvis borger er terminal Sårbehandling: Borger skal selv betale for sårplejemidler som f.eks. medicinsk sæbe, beskyttende og plejende cremer, afrensningslotion, oprensnings væsker, antibiotika til systemisk og lokal anvendelse Medicingivning/administration: Borger skal selv købe medicin og doseringsæsker. Der kan søges om tilskud til køb af medicin efter Lov om social pension 14 a Ydelsen kan iværksættes efter aftale med borger senest et døgn efter bevilling 90 % af ydelserne skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt Ydelsen aflyses aldrig Hvis tidspunktet, hvor medarbejderne kommer, må ændres mere end en time, skal leverandøren give borger besked Medarbejderne bærer altid legitimation Støtte ved demenssymptomer og medicin administration: Ydelsen iværksættes efter aftale med borger senest 5 døgn efter bevilling Ved akut opstået behov iværksættes hjælpen inden for samme døgn efter henvisningen Ydelsen gives på faste ugedage Myndighedens opfølgning og tilsyn/kontrol sker gennem en løbende vurdering, revurdering af ydelsen eller efter behov Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 18

19 I nogle hjem er det nødvendigt at indføre egnet hjælpemiddel - inden hjælpen kan iværksættes. I visse tilfælde er det nødvendigt at ommøblere af hensyn til anvendelse af korrekte arbejdsstillinger. 19

20 7.1 Træning Funktionstræning Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Lov om social service 1 og 86. Borger har et behov for genoptræning for at afhjælpe en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til træning Balanceproblemer, styringsbesvær, føleforstyrrelser, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer og synkebesvær Manglende evne til at tage initiativ, planlægge og gennemføre handlinger Hukommelsessvækkelse Genoptræning ved fx hjerneskader, problemer med bevægeapparatet, kredsløb og luftveje, indlærings og adfærdsproblemer At borger rehabiliterer / vedligeholder fysiske, psykiske, og sociale færdigheder til højest muligt niveau At borger klarer hverdagen bedst muligt Træning i dagligdags færdigheder, fx Personlig hygiejne Af og påklædning Bad og toiletbesøg Ind og ud af seng Spisning Færden på gaden i nærmiljøet Gang- og trappetræning mm. Instruktion til selvtræning ADL, forflytning, brug af kørestol og hjælpemidler Vedligeholdende træning til opretholdelse af specifik aktiv funktion, hvor der kræves terapeutisk ekspertise Der ydes som udgangspunkt ikke ledmanipulation, el-terapi og bløddelsbehandling. Dog kan det være nødvendigt, for at opnå mulighed for aktiv genoptræning i mindre omfang, at anvende ovennævnte behandlingsformer Kørsel til træning, dog er der mulighed for kørsel til træning med delvis egenbetaling, hvor borger ikke kan anvende andre former for transport Vedligeholdende træning som ikke har til formål at opretholde specifik aktiv funktion 20

21 Træning Genoptræning Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 140 stk Borger har efter udskrivning fra sygehus et lægefagligt begrundet behov for genoptræning Der skal foreligge en genoptræningsplan fra hospitalet Borger bliver kontaktet indenfor 5 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen med henblik på planlægning af genoptræningsforløbet Almen genoptræning jf. vejledning om træning i kommuner og regioner At borger rehabiliterer fysiske, psykiske, og sociale funktionsevnenedsættelser til højest mulige niveau At borger klarer hverdagen bedst muligt Undersøgelse og vurdering af funktionsniveau og behov for træning Aktivitetstræning af fysisk funktion Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse Træning af evnen til at planlægge daglige aktiviteter Træning af sociale funktioner Kommunikation og taletræning Træning i forbindelse med inkontinens Protesetræning Forebyggelsessamtale og behandling Ergonomisk afprøvning vedrørende arbejdsmiljø Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet Instruktion i forbindelse med selvtræning Hold og individuel træning Kørsel efter gældende regler ifølge sundhedslovens 171 og 172 Der ydes som udgangspunkt ikke ledmanipulation, el-terapi og bløddelsbehandling. Dog kan det være nødvendigt, for at opnå mulighed for aktiv genoptræning i mindre omfang, at anvende ovennævnte behandlingsformer Vedligeholdende træning 21

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Medicingivning / Medicinadministration

Medicingivning / Medicinadministration Medicingivning / Medicinadministration Ydelsestype Medicingivning / Medicinadministration (6) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning om hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Indsatskatalog, sygepleje

Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats n er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg

Psykisk pleje og omsorg Ydelsestype (2) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune

Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune Kvalitetsstandard Rehabiliteringscentret Lillevang Furesø Kommune 1 Indhold Hvad er formålet med rehabiliteringscentret?... 3 Fire forskellige rehabiliteringsforløb... 3 Hvordan henvises borgere?... 4

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 1.1.3.5 Udrede og udvikle færdigheder til at mestre hverdagens aktiviteter Indsats med henblik på at: Udrede borgerens funktionsevne Udarbejde mål og plan for rehabiliteringsforløbet i samarbejde

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a

Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Rehabilitering - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Servicelovens 83a Indholdsfortegnelse Hvem kan få et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad er målet med et rehabiliteringsforløb? 3 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Undersøgelser og behandling

Undersøgelser og behandling Ydelsestype (4) Ydelsens ydelsen ydelsen er ifølge Vejledning til hjemmesygepleje: At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til patienter, der har

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere