Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder"

Transkript

1 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Ikke omfattet af frit valg-ordningen

2 Indholdsfortegnelse - ydelser ikke omfattet af Frit Valg 1.0 Forord Indledning og forudsætninger Regulering af ydelser Opfølgning Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Servicedeklaration for:... 6 Aktiv i din hverdag - hverdagsrehabilitering Sygepleje Psykisk hjælp og støtte Palliativ og terminal pleje Støtte ved demenssymptomer Undersøgelse, vejledning og behandling Sårbehandling Kateter og stomipleje Sonde- og parenteral ernæring, væskebehandling Medicingivning / medicinadministration Inkontinensudredning Servicedeklaration for sygepleje Træning Funktionstræning Genoptræning Vedligeholdende træning Palliativ fysioterapi Servicedeklaration for Funktionstræning Genoptræning Vedligeholdende træning Palliativ fysioterapi Aktivitet Dagcenterophold Værested for ældre borgere med hjerneskade Servicedeklaration for dagcenter og værested for borger med demens og hjerneskade Øvrige ydelser Omsorgstandpleje Servicedeklaration for omsorgstandpleje Rehabiliteringsophold Servicedeklaration for rehabiliteringsophold Aflastning af pårørende Servicedeklaration for aflastning af pårørende Afløsning af pårørende Servicedeklaration for afløsning af pårørende midlertidige ophold observationsplads, venteplads, terminalplads Servicedeklaration for Midlertidigt ophold observationsplads, venteplads, terminalplads Ledsageordning Servicedeklaration for ledsageordning Dosisdispenseret medicin Servicedeklaration for dosisdispenseret medicin

3 1.0 Forord Kære Borger Hvis du som borger har svært ved at klare dagligdagen, kan du kontakte visitationen. Du vil her få kontakt med en visitator, der enten er uddannet som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut. Du fortæller om din hverdag og dine daglige gøremål. Du fortæller om dine støttebehov, hvad du selv kan klare med hjælpemidler og optræning samt om der er ydelser, der kan hjælpe dig til at leve dit liv så selvstændigt og uafhængigt som muligt. Fokus er på at styrke dine handlemuligheder, så du kan bevare din livskvalitet. Den støtte og de ydelser, Hillerød Kommune kan tilbyde, er nøje beskrevet i kvalitetsstandarderne. Her kan du læse, hvilke muligheder, der er for støtte og vejledning, og hvem der er berettiget til hvilke ydelser. Ydelsesbeskrivelserne kaldes kvalitetsstandarder efter lov om social service, sundhedsloven og lov om apotekervirksomhed. Visitationen laver altid en individuel vurdering af dit behov. Kvalitetsstandarderne er vejledende. De skal sikre ensartede afgørelser til ældre og handicappede. Kvalitetsstandarderne er fastlagt efter et politisk vedtaget serviceniveau. Beskrivelserne her skal sikre, at du kender dine muligheder for, hvilke ydelser du er berettiget til. Kvalitetsstandarderne skal desuden kunne anvendes som et politisk/administrativt styringsinstrument. Det betyder, at de opstillede mål skal være målbare, og at der følges op på dem i form af tilsyn og brugerundersøgelser. Bente Claudi Socialudvalgsformand Christina Thorholm Sundhedsudvalgsformand 3

4 2.0 Indledning og forudsætninger Dette ydelseskatalog indeholder Hillerød Kommunes ydelser inden for pleje- og omsorgsområdet til ældre og handicappede. Ydelsesbeskrivelsen bliver politisk behandlet en gang årligt for at fastlægge kommunens serviceniveau. Ydelsesbeskrivelserne er således en beskrivelse af den ydelse, der gives i Hillerød Kommune. Hver enkelt ydelse er beskrevet i henhold til en fast skabelon og følger bekendtgørelsens anbefalinger: lovgrundlag ydelsen ydelsen Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Nedenstående punkter er samlet i Servicedeklarationer inden for sygepleje, træning, aktivitet og øvrige ydelser. omfang (tid/hyppighed) Er der mulighed for at bytte den visiterede ydelse med andre ydelser Er der valgmulighed m.h.t. leverandør Hvem leverer ydelsen Kompetencekrav til leverandøren. Hvad koster ydelsen for borger Hvad er kommunens kvalitetsmål Hvordan følges op på kvalitetsmålene for ydelsen Er der særlige forhold at tage hensyn til For at kunne udføre ydelserne stilles der generelle krav til medarbejdernes kompetence. Medarbejderen skal bl.a. tale et sprog, som kompenserer for, at der kan være flere generationer mellem udfører og borger. De skal kunne lide at arbejde med handicappede og/eller ældre mennesker og udvise oprigtig interesse for den handicappedes og/eller ældres livshistorie og daglige liv. Når den enkelte ydelse beskrives, er der tale om en gennemsnitlig angivelse af ydelsens omfang. Der vil således være nogle borger, der får ydelsen hyppigere end angivet, og nogle, der får ydelsen sjældnere. Borger, der visiteres til personlig pleje eller praktiske opgaver, modtager en skriftlig afgørelse som udfyldes i forbindelse med visitationen. 3.0 Regulering af ydelser Hillerød Kommune stiller krav til leverandørerne om at tilrette opgaveudførelsen fleksibelt, så der uden revisitering kan ske en mindre regulering af den anvendte tid, hvis der opstår et særligt behov. Justeringen skal ske efter retningslinjerne beskrevet i regulering af ydelser, som alle leverandører skal være bekendt med. Leverandøren skal dokumentere behovet for regulering af ydelsen. 4.0 Opfølgning Der skal årligt følges op på kvalitetsstandarden, jf. socialministeriets bekendtgørelse. I Hillerød Kommune bliver kvalitetsstandarderne politisk behandlet en gang årligt for at fastlægge kommunens serviceniveau. 4

5 Ydelsesbeskrivelser 5.0 Aktiv i din hverdag hverdagsrehabilitering Lov om Social Service 1, 83 og 86 Sundhedsloven 138 og 140 Borger, bor i Hillerød Kommune, og er ikke i forvejen visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 Eller Borger, bor i Hillerød Kommune, og er i forvejen visiteret til hjemmeplejeydelser efter lov om social service 83 At borger efter funktionstab har behov for hverdagsrehabilitering for at kunne klare sine daglige opgaver At borger vil profitere af en hverdagsrehabiliterende indsat og der igennem igen kunne klare sine daglige opgaver En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation lægges til grund for en bevilling Hverdagsrehabilitering af fysiske, psykiske og sociale færdigheder At borger, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller social funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv At iværksætte en målrettet tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagpersonale for, at borger så vidt muligt genvinder sit fysiske, psykiske og sociale funktionsevneniveau At vurdere behovet for hjælpemidler eller hjælpeforanstaltninger Hvilke aktiviteter kan indgå i Tæt samarbejde med borger om målsætning og træning Midlertidige ydelser efter 83 Ergoterapeutisk undersøgelse og træning i tæt samarbejde med social- og sundhedsmedarbejder Sygeplejefaglige opgaver som pleje, observation og behandling Tilpasning og vejledning i relation til hjælpemidler Vejledning i hvordan borgers bolig kan indrettes så borgers hverdag lettes Forebyggende tilbud som rådgivning, vejledning og instruktion til borger og pårørende Undersøgelse og vurdering i form af diverse tests Samarbejde med praktiserende læger eller speciallæger Særlig for Vejledning og viden om relevante frivilligtilbud Ydelsen tildeles i sammenhæng med øvrige bevilligede ydelser 5

6 5.1 Servicedeklaration for: omfang?( tid/ hyppighed) Aktiv i din hverdag - hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering i forbindelse med personlig pleje og praktiske opgaver Individuel udmåling af tid og hyppighed. Der planlægges et forløb på baggrund af en aftalt målsætning Ydelsen er midlertidig Borgers mulighed for at bytte ydelser og indflydelse på hjælpen Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvem leverer Kompetencekrav til leverandøren Hvad koster ydelsen for borger? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ydelsens omfang vurderes på baggrund af individuelt og konkret vurdering, der aftales mål og der planlægges et forløb mellem borger, terapeut og hjemmepleje leverandør Der er ikke mulighed for at bytte ydelsen Ja. Der kan vælges mellem leverandører der er godkendt af Hillerød kommune til at levere ydelsen Den kommunale leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Den private leverandør godkendt af Hillerød Kommune til den specifikke hverdagsrehabiliteringsydelse Aktiv i din hver dag Udføres af sundhedsfagligt uddannet basispersonale (social - og sundhedshjælper, sygehjælper, social - og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og hjemmehjælpere) Uddannede sygeplejersker og fysio- og ergoterapeuter fra Hillerød Kommune En dokumenteret efteruddannelse leveret af en anerkendt leverandør for de udførende medarbejdere på minimum 3 dages undervisning i hverdagsrehabilitering. Medarbejderne skal kunne observere et funktionsniveau og løbende vurdere borgers helbredstilstand Forløbet målsættes, tilrettelægges og følges op af terapeut fra Træningssektionen Medarbejderne skal være bekendt med ydelsens kvalitetsmål, fastlagte omfang og indhold. Ydelsen er midlertidig Ydelsen er uden egenbetaling Nye borgere med behov for hjemmepleje ydelser skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Borgere, der oplever et fald i funktionsevne skal vurderes ift. behov for hverdagsrehabilitering. Vurderingen kan foretages af både leverandør og visitationen. Effekten af de iværksatte forløb forventes at være: - at 40 % af forløbene afsluttes uden behov for hjemmepleje ydelser - at 45 % af forløbene afsluttes med behov for færre hjemmepleje ydelser - at 15 % af forløbende har en målbar effekt på borgers aktiv deltagelse, men ændrer ikke på hjemmepleje ydelserne. Årsag til ikke igangsat hverdagsrehabilitering eller udeblevet effekt af igangsat forløb skal dokumenteres. Leverandøren skal sikre kvaliteten af ydelsen og foretage egenkontrol på 6

7 effekten af ydelserne. Der skal laves en før og efter måling efter hvert forløb. Effektmålingerne (før og efter målingerne) leveres til Hillerød kommune i forbindelse med afregningen. 90 % af ydelserne skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt. Besøget aflyses aldrig af leverandøren. Hvis tidspunktet, hvor medarbejderne kommer, må ændres mere end en time, skal leverandøren give borger besked Hvis borger ikke lukker op er leverandøren forpligtet til telefonisk at kontakte borger. Hvis borger ikke selv er i stand til at åbne døren, skal borger give tilladelse til at leverandør disponerer over en udleveret nøgle Medarbejderne bærer altid legitimation. 7

8 6.1 Sygepleje Psykisk hjælp og støtte Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage psykisk egenomsorg pga. af alvorlig sygdom eller kriser En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget psykisk hjælp og støtte Manglende evne til at tage initiativ til at kontakte relevante instanser Psykisk sygdom, hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Angst og utryghed Misbrugsproblemer Isolation Støtte borger og pårørende til at mestre dagligdag, sygdomsperioder og kriser Støtte pårørende, når de varetager hovedparten af opgaverne At borger oplever en fastholdelse af livsværdier Ydelsen tilrettelægges i tæt samarbejde med borger og med respekt for borgers ønsker. Det betyder, at borger skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver Psykisk støtte og vejledning til borger og de pårørende. Støtte til at mestre sygdomsperioder og kriser Grundlæggende og speciel sundheds- og sygepleje, omsorg og behandling samt rådgivning og vejledning Vejledning om kommunens og regionens tilbud Der ydes ikke hjælp i form af terapi, psykologisk og psykiatrisk hjælp 8

9 Sygepleje Palliativ og terminal pleje Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage psykisk egenomsorg pga. af alvorlig sygdom eller kriser En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget palliativ og/eller terminal pleje borger skal ud fra lægefaglig vurdering have behov for palliativ eller terminal pleje Give borger og pårørende hjælp og støtte til at mestre alvorlig sygdom. Hjælp og støtte til borger og pårørende til at klare dagligdag og kriser At borger kan vælge at forblive i eget hjem og kunne modtage den nødvendige pleje og behandling i trygge og rolige omgivelser Støtte pårørende, når de varetager hovedparten af opgaverne At borger oplever en fastholdelse af livsværdier At støtte den døende borger og dennes pårørende i den sidste tid At minimere behovet for indlæggelser i det terminale forløb Ydelsen tilrettelægges i tæt samarbejde med borger og med respekt for borgers ønsker. Det betyder, at borger skal medinddrages og deltage så aktivt som muligt i løsning af de enkelte opgaver Psykisk støtte, rådgivning og vejledning til borger og de pårørende. Grundlæggende og speciel sundheds- og sygepleje, omsorg og behandling. Vejledning og behandling i forbindelse med smerter og ernæring m.m. Forebyggelse af komplikationer og følgesygdomme Vejledning om kommunens og regionens tilbud Kontakt til smerteklinik og samarbejde omkring smertebehandling Kontakt til hospital, egen læge, hospice, palliative team m.fl. Opfølgningsbesøg til de efterladte Der ydes ikke hjælp i form af terapi, psykologisk og psykiatrisk hjælp. Ledsagelse til læge, hospital etc. 9

10 Sygepleje Støtte ved demenssymptomer Hvilke aktiviteter kan indgå i Sundhedsloven 138 En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal i væsentlig grad opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til støtte til demenssymptomer Borger er hukommelsessvækket Besvær med at udføre velkendte opgaver Sproglige problemer Manglende orientering i tid og sted Forandringer i humør og adfærd eller ændringer i personligheden Manglende evne til at tage initiativ til at kontakte relevante instanser Angst og utryghed, manglende initiativ Isolation Behov for hjælp og støtte, så den hukommelsessvækkede borger kan opretholde en værdig tilværelse At tilstræbe at borger og den pårørende får relevant information og vejledning Medvirke til tidlig opsporing og udredning af demens At borger får kontakt med relevante instanser Når diagnosen endnu ikke er stillet: Afklare om der er behov for udredning via egen læge og demensudredningsenheden At medvirke til at borger bliver udredt for demenssygdom Støtte borger og pårørende i udredningsforløbet Støtte med kontakt til egen læge eller speciallæge Når borger har en kendt demenssygdom: Lære borger og pårørende at kende så tidligt i sygdomsforløbet som muligt Dokumentere i livshistorie m.m. for at sikre at borger fremadrettet får hjælp ud fra et kendskab til borgers værdier og levede liv At forebygge social isolation At medvirke til trivsel i egen bolig for både borger og pårørende Observation af demensudvikling Orientere om Hillerød Kommunes tilbud på demensområdet Afdække funktionsniveau og evt. udarbejde en kommunikationsrapport til egen læge Løbende tilbagemelding i forhold til behov/ressourcer for både borger og pårørende. Yde rådgivning og vejledning med henblik på øget livskvalitet hos den demensramte borger og pårørende Råd og vejledning til samarbejdspartnere i kommunen Kontakt til eksterne samarbejdspartnere fx: læge, geronto-psykiatrisk ambulatorium, demensudredningsenheden m.fl. 10

11 Hvad indgår ikke i Samarbejde med frivillige organisationer Ledsagelse til læge, hospital etc. 11

12 Sygepleje Undersøgelse, vejledning og behandling Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger har brug for en sygeplejefaglig rådgivning og - eller oplæring En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til undersøgelse, vejledning og behandling Manglende viden/erfaring om et helbredsproblem Angst og utryghed Hukommelsessvækkelse Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, nedsat syn, vejrtrækningsproblemer borger bliver vejledt og/eller undervist til selv at varetage opgaven i fremtiden Undersøgelser og behandlinger, der kan varetages af sygeplejerske Det tilstræbes, at borger selvstændigt kan varetage opgaven efter oplæring At sikre, at borger får de nødvendige undersøgelser eller behandlinger Blodsukkermåling Måling af blodtryk Stomipleje Øreskylning (kun på plejecenter) Øjendrypning Selvkaterisering Injektioner og oplæring Rådgivning og oplæring i ikke lægeordineret medicin Apparat til måling af blodsukker og blodtryk 12

13 Sygepleje Sårbehandling Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage at behandle sår pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til sårbehandling Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer og vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ og planlægge at få såret behandlet Hukommelsessvækkelse Misbrugsproblemer I samarbejde med læge, finde årsag til såret, herunder at klarlægge typen af sår Sårbehandling med individuel vurdering af skiftehyppighed Opfølgning og ændring af sårbehandling Pædagogiske opgaver: vejledning og forebyggelse, med udgangspunkt i de faktorer, som har betydning for sårheling At der så vidt muligt opnås sårheling Hvis sårheling ikke opnås, da at formindske gener og smerter gennem sårbehandling At der ikke opstår komplikationer eller forværring af såret At give borger kendskab til de faktorer, der har betydning for at sår opstår, samt for sårhelingen Klarlægge årsager til såret, herunder at vurdere typen af sår Klarlægge faktorer, som har betydning for sårheling Sårbehandling udføres efter gældende principper og justeres i takt med den videnskabelige udvikling. Der udarbejdes individuelle sårpleje planer Ved komplikationer kan der henvises til specialist via egen læge Kommunens ressourcepersoner kan vurdere komplicerede sår Give borger kendskab til sammenhæng mellem levevis, sårets opståen og sårets heling Det tilstræbes, at borger inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Ledsagelse til læge, hospital etc. Behandling med ikke autoriserede lægemidler 13

14 Sygepleje Kateter og stomipleje Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage kateter og stomipleje pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til kateter og stomipleje borger har et lægefagligt begrundet behov for skiftning af anlagt kateter eller topkateter, som ikke nødvendiggør skiftning på hospital Der skal foreligge en plan og vejledning for skift af topkateter fra behandlende hospitalsafdeling Manglende evne til at tage initiativ til kateter og stomipleje Hukommelsessvækkelse Misbrugsproblemer Skiftning af pose og plader ved stomi Anlæggelse af blærekateter Skiftning af anlagt topkateter At sikre borger får hjælp til stomi- eller kateterpleje ud fra lægefaglige retningslinjer Engangskaterisering Anlæggelse af kateter Kateter- og stomipleje Skiftning af forbinding ved topkateter Observation af kateterets placering og huden omkring indstikssted Samarbejde med praktiserende læge og hospital Evt. at bestille kateter og stomimaterialer Levering af kateter og stomimaterialer Ledsagelse til læge, hospital etc. Behandling med ikke autoriserede lægemidler 14

15 Sygepleje Sonde- og parenteral ernæring, væskebehandling Hvad indgår i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage at spise og drikke sufficient pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp sondeernæring Borger har besvær med at spise eller synke Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer, sygdomme i fordøjelseskanalen Manglende evne til at tage initiativ, planlægge og gennemføre at indtage sondeernæring i hjemmet Hukommelsessvækkelse og hjerneskade Angst og utryghed Hjælp til sondeernæring Hjælp til parenteral ernæring Væskebehandling At sikre borger opretholder en tilstrækkelig væske og ernæringstilstand Evt. at bestille ernæringsprodukter og infusionssæt Samarbejde med diætist og læge Observation af sondens placering Opsætning af sondeernæring og skylning af sonde Medicingivning i sonde Opsætning af parenteral ernæring og væsker Observation af huden omkring indstikssted Anlæggelse og skift af nasalsonde Anlæggelse og skift af PEG sonde og CVK Intravenøs medicin 15

16 Sygepleje Medicingivning / medicinadministration Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138 Borger kan ikke eller delvist ikke varetage at tage medicin pga. en væsentlig funktionsnedsættelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til medicingivning og / eller administration Balanceproblemer, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer Manglende evne til at tage initiativ og planlægge at få taget ordineret medicin i hjemmet Hukommelsessvækkelse eller hjerneskade Misbrugsproblemer Medicinadministration til borger, der af fysiske eller psykiske årsager ikke selv er i stand til at varetage opgaven At sikre at den lægeordinerede medicin er korrekt doseret og administreret Dosering af lægeordineret medicin/naturmedicin Medicin gives gennem hud, mund og slimhinder Observation og vejledning af virkning, bivirkning og interaktion. Evt. kontakt til ordinerende læge Undervisning og oplæring til selvadministration Bestilling af medicin Det tilstræbes, at borger inddrages og deltager så aktivt som muligt i opgavens løsning Intravenøs medicin Ikke lægeordineret medicin Afhentning af medicin fra apoteket. Apoteket bringer medicin ud mod betaling Returnering af medicin til apoteket (beboere på plejecentre undtaget) 16

17 Sygepleje Inkontinensudredning Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 138, Serviceloven 112 En helhedsvurdering af borgers aktuelle fysiske, psykiske og sociale situation lægges til grund for en bevilling. Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget inkontinensvurdering/udredning Vandladningsforstyrrelser/gener Inkontinensproblem med urin eller afføring Lægeligt begrundet behov for vurdering/udredning Inkontinensudredning, råd og vejledning i forhold til vandladnings-/afførings forstyrrelser Støtte til borger og pårørende i at mestre inkontinensproblematikken samt vejledning i tiltag, der kan mindske genen, fx genoptræning og korrekt brug af inkontinenshjælpemiddel I samarbejde med egen læge at klarlægge årsag/behandling for inkontinensgenen At borger bliver kontinent eller: Kan ændre uhensigtsmæssige vaner Kan mestre/acceptere genen i videst muligt omfang Klare hverdagen bedst muligt psykisk og socialt Klarlægge årsager og faktorer, der kan ligge til grund for og influere på inkontinensgenen Rådgive og vejlede i forbindelse med til grundlæggende sygdom samt mulighed for genoptræning og brug af inkontinenshjælpemidler Evt. afprøvning, opfølgning og revurdering af inkontinenshjælpemiddel Vejledning i hjælp til selvhjælp og forebyggelse af social isolation Udlevering af inkontinenshjælpemiddel før oprettelse af 112 bevilling 17

18 Sygepleje Servicedeklaration for sygepleje omfang? ( tid/ hyppighed) Er der mulighed for at bytte den visiterede ydelse med andre ydelser? Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? Hvem leverer Hvad koster ydelsen for borger? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på kvalitetsmålene for Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ydelsens omfang vurderes på baggrund af en individuelt og konkret vurdering Støtte ved demenssymptomer: Gives fortrinsvis som samtaler hver 3.måned Inkontinensudredning: Gives fortrinsvis af 3 gange Nej Nej Medicingivning/administration: Dosispakket medicin fra apoteket efter lægens skøn Den kommunale leverandør Sygeplejeklinikken Ydelsen er gratis Brugerbetaling kan forekomme i forbindelse med lægeordinerede bandager og kompressionsbandager Borger skal selv sørge for indkøb af fx blodsukkerapparat og stiks. Kan søges efter LSS 112 Levering af kateter til mænd og kvinder kan søges efter LSS 112. Hjælp til lægeordineret medicin og sygeplejeartikler kan søges efter LSS 122, hvis borger er terminal Sårbehandling: Borger skal selv betale for sårplejemidler som f.eks. medicinsk sæbe, beskyttende og plejende cremer, afrensningslotion, oprensnings væsker, antibiotika til systemisk og lokal anvendelse Medicingivning/administration: Borger skal selv købe medicin og doseringsæsker. Der kan søges om tilskud til køb af medicin efter Lov om social pension 14 a Ydelsen kan iværksættes efter aftale med borger senest et døgn efter bevilling 90 % af ydelserne skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt Ydelsen aflyses aldrig Hvis tidspunktet, hvor medarbejderne kommer, må ændres mere end en time, skal leverandøren give borger besked Medarbejderne bærer altid legitimation Støtte ved demenssymptomer og medicin administration: Ydelsen iværksættes efter aftale med borger senest 5 døgn efter bevilling Ved akut opstået behov iværksættes hjælpen inden for samme døgn efter henvisningen Ydelsen gives på faste ugedage Myndighedens opfølgning og tilsyn/kontrol sker gennem en løbende vurdering, revurdering af ydelsen eller efter behov Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 18

19 I nogle hjem er det nødvendigt at indføre egnet hjælpemiddel - inden hjælpen kan iværksættes. I visse tilfælde er det nødvendigt at ommøblere af hensyn til anvendelse af korrekte arbejdsstillinger. 19

20 7.1 Træning Funktionstræning Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Lov om social service 1 og 86. Borger har et behov for genoptræning for at afhjælpe en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse En helhedsvurdering af borgers aktuelle situation fysisk, psykisk og socialt lægges til grund for en bevilling Borger skal opfylde et eller flere af nedenstående kriterier for at få bevilget hjælp til træning Balanceproblemer, styringsbesvær, føleforstyrrelser, smerter, nedsat kraft og bevægelighed, synsproblemer, vejrtrækningsproblemer og synkebesvær Manglende evne til at tage initiativ, planlægge og gennemføre handlinger Hukommelsessvækkelse Genoptræning ved fx hjerneskader, problemer med bevægeapparatet, kredsløb og luftveje, indlærings og adfærdsproblemer At borger rehabiliterer / vedligeholder fysiske, psykiske, og sociale færdigheder til højest muligt niveau At borger klarer hverdagen bedst muligt Træning i dagligdags færdigheder, fx Personlig hygiejne Af og påklædning Bad og toiletbesøg Ind og ud af seng Spisning Færden på gaden i nærmiljøet Gang- og trappetræning mm. Instruktion til selvtræning ADL, forflytning, brug af kørestol og hjælpemidler Vedligeholdende træning til opretholdelse af specifik aktiv funktion, hvor der kræves terapeutisk ekspertise Der ydes som udgangspunkt ikke ledmanipulation, el-terapi og bløddelsbehandling. Dog kan det være nødvendigt, for at opnå mulighed for aktiv genoptræning i mindre omfang, at anvende ovennævnte behandlingsformer Kørsel til træning, dog er der mulighed for kørsel til træning med delvis egenbetaling, hvor borger ikke kan anvende andre former for transport Vedligeholdende træning som ikke har til formål at opretholde specifik aktiv funktion 20

21 Træning Genoptræning Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Sundhedsloven 140 stk Borger har efter udskrivning fra sygehus et lægefagligt begrundet behov for genoptræning Der skal foreligge en genoptræningsplan fra hospitalet Borger bliver kontaktet indenfor 5 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen med henblik på planlægning af genoptræningsforløbet Almen genoptræning jf. vejledning om træning i kommuner og regioner At borger rehabiliterer fysiske, psykiske, og sociale funktionsevnenedsættelser til højest mulige niveau At borger klarer hverdagen bedst muligt Undersøgelse og vurdering af funktionsniveau og behov for træning Aktivitetstræning af fysisk funktion Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse Træning af evnen til at planlægge daglige aktiviteter Træning af sociale funktioner Kommunikation og taletræning Træning i forbindelse med inkontinens Protesetræning Forebyggelsessamtale og behandling Ergonomisk afprøvning vedrørende arbejdsmiljø Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet Instruktion i forbindelse med selvtræning Hold og individuel træning Kørsel efter gældende regler ifølge sundhedslovens 171 og 172 Der ydes som udgangspunkt ikke ledmanipulation, el-terapi og bløddelsbehandling. Dog kan det være nødvendigt, for at opnå mulighed for aktiv genoptræning i mindre omfang, at anvende ovennævnte behandlingsformer Vedligeholdende træning 21

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2014 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere