. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst"

Transkript

1 . i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst Kære Støttekredsmedlemmer! Der er tradition for, at vi benytter den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst som en god anledning til at give en beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og resultater i det forløbne år. Denne rapport er et resumé af den fulde version af årsberetningen; den kan findes på vores hjemmeside, Det mest interessante i det forløbne år er, at solceller og husstandsvindmøller har oplevet et kommercielt gennembrud. Hvor der indtil 2010 stort set ikke var nogen i dette land, der efterspurgte eller leverede anlæg til energimæssig selvforsyning af den enkelte husstand, så er der i mellemtiden kommet gang i tingene. I begyndelse af 2010 var der 8 leverandører af solceller; nu er der 39. Der var 5 leverandører af husstandsmøller; nu er der mindst 16. På begge

2 områder er der vækst og optimisme. På Folkecenteret har vi i årevis afprøvet og demonstreret både husstandsmøller og solcelleanlæg; det har vi brugt mange kræfter på. Hos de flere tusinde årlige besøgende har vi kunnet registrere en stigende interesse i at gøre sig selvforsynende med el og varme fra solen og vinden. Også fra virksomhederne, heraf mange nystartede, har der i 2010 næsten ugentligt været henvendelser om informationer og rådgivning vedrørende danske og udenlandske markedsforhold, myndighedsforhold og relevante netværker samt konkret ingeniørmæssig bistand vedrørende beregninger, afprøvninger, målinger og underleverandørmuligheder. Det er vigtigt for os at kunne supporte de mindre virksomheder. Folkecenteret har viden, programmer, virksomhedskontakter og et værdifuldt internationalt vidensnetværk indenfor blandt andet gårdbiogas, integrerede systemer, solceller og husstandsvindmøller, som er internationale vækstområder, hvor Danmark i øvrigt står relativt svagt med hensyn til anvendelse og industriel udvikling. Eftersom os bekendt ingen andre institutter eller organisationer i adskillige år har vist solceller og husstandsvindmøller seriøs interesse og arbejdet for at gøre dem kommercielle, men snarere sagt, at det er for dyrt og for uudviklet, så tillader vi os at tage æren for det gennembrud, som i dag er en realitet. Normalt er det ikke en god vane, at rose sig selv. På den anden side er det, som er sket, den bedst tænkelige opfyldelse af vores formålsparagraf. Så vi har haft held og medgang til at gøre det, som vi er sat i verden for at udføre. Det har været et langt, mangeårigt træk, men netop i 2010 kan vi konstatere, at bestræbelserne har båret frugt. Det kan alle, der støtter Folkecenteret og dets virke, være tilfredse med. Om få år vil det være glemt, hvad der førte til, at så mange pludselig drømmer om at sælge og at købe de nye energianlæg til husholdningen. Hvad der for få år siden var utopisk blev i 2010 til daglig virkelighed, når det gælder energimæssig selvforsyning. 2

3 Det er ikke revolutionerende opfindelser eller dyr forskning, som har gjort det muligt, men information, organisatorisk og praktisk snilde. I udlandet har solceller og husstandsvindmøller kunnet købes i mange år, så der er ingen tekniske hindringer. Derimod er der mange organisatoriske og politiske brikker, som skulle falde på plads. Godkendelsesordninger og egnede afregningsprincipper har været det vigtigste, og det kom på plads i Her har vi haft et fortrinligt samarbejde med politikere, der ville hjælpe de nye teknikker i gang, og ikke mindst den nyoprettede Brancheforening for Husstandsvindmøller. Det har også ført til, at der er tilsagn om en bevilling til testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle, som vi forventer, vil blive en realitet i Projektet Aktiv Vidensformidling har ellers i 2010 været den primære aktivitet. Finansieringen kommer fra Energisparepuljen, der er et program under Dansk Energi. Med kontrakten i 2005 blev der skabt der mulighed for, at Folkecenteret kan gennemføre flerårige aktiviteter. I de seneste år har bevillingerne været for et år ad gangen. Dansk Energi oplyser, at Energisparepuljen i 2011 vil overgå til en fond - ifølge det oplyste med en løbetid indtil udgangen af Det indebærer, at vores finansiering skulle være sikret de næste fire år under forudsætning af, naturligvis, at vi fortsat lever op til kravene i aftalen. Der er i 2010 opnået et positivt økonomisk driftsresultat med et overskud på driften på omkring kroner. Det er højere end i de tre foregående år. Resultat kan henføres til indtægter på projekter, kursus- og besøgsvirksomhed. Undertiden hører vi, at nu har vi igen fået bedre økonomiske vilkår og er tilbage til fordums styrke. Her må vi minde om, at målt i kroner og ører, er vores grundbeløb i 2011 nøjagtigt svarende til, hvad vi modtog, da Folkecenteret blev grundlagt i begyndelsen af 80erne, nemlig 2,5 millioner kroner om året. Men hvor vi dengang kunne ansætte 12 personer for det beløb, samt klare de andre omkostninger, så kan vi i dag ansætte 4 personer. Det sætter nogle begrænsninger. Besøgstallet lå i 2010 på ca personer. Det er mindre end i Besøgsgrupperne kan være på op til 75 personer. I praksis bør der til en studietur ikke være flere end 25 personer, hvorfor der undertiden er behov for tre informationsmedarbejdere. Besøgsgrupperne kommer fra et bredt udsnit af befolkningen. Det kan være menighedsråd, senior klubber, gymnasier, landbrugsskoler, tekniske skoler, efterskoler, folke- og friskoler, vedvarende energigrupper, 3

4 kommunale og regionale myndigheder samt erhvervsgrupper fra overvejende mindre virksomheder. Men i 2010 har der også været flere grupper fra Vestas. Nye former for energianvendelse og energieffektivitet indenfor transportsektoren har mange af de besøgendes særlige interesse, ikke mindst fordi forbrugerne har meget få muligheder for at anskaffe og benytte bæredygtige løsninger ved anskaffelse af køretøj eller brug af transportydelser. Vi bliver imidlertid også anmodet om at lave oplæg uden for Folkecenteret, hvilket vi også imødekommer. Der har i 2010 været deltagelse i 49 eksterne møder med foredrag og efterfølgende spørgsmål og debat, hvori personer har deltaget. Typisk har møderne været afholdt på landbrugsskoler, efterskoler og hos lokale energigrupper spredt over Jylland, som har haft temadage eller studiekredse om energibesparelser og vedvarende energi. Oplæggene bliver ofte fulgt op med et ønske om et studiebesøg på Folkecenteret. Folkecenteret er i forhold til mange organisationer i den bekvemme position, at hvor disse arrangerer møder og kurser, som man kan tilmelde sig, så opsøger mødedeltagere og kursister Folkecenteret og aflægger besøg på stedet for at hente viden, erfaringer og inspiration. Ønsker om aftenmøder og weekendbesøg kan som regel imødekommes. Den efterfølgende meningsudveksling sker med baggrund i de oplevelser, man har haft under rundvisningen. Cafe 4

5 Solaire og kursusbygningen SkibstedFjord danner gode ramme for disse møder. Ligeledes har oplæg i 2010 været bragt uden for Danmark på internationale konferencer i 8 forskellige lande såvel som til mindre udenlandske grupper, der aflægger besøg på Folkecenteret. Vores hjemmeside besøges hver dag af ca besøg, der bruger hjemmesiden gennemsnitligt ca. 3 minutter. Med midler fra Projektrådgivningen, Århus videre fører Folkecenter arbejdet i Uganda sammen med Folkecenterets samarbejdes partner Folkecenter Uganda, JEEP. Folkecenter har via private midler og donation kunne fortsætte opsætning af soleleketricitet til skoler og klinikker i landsbyerne i Mali. Folkecenter Mali udfører denne opgave. Forstanderens 75-års fødselsdag den 25. september 2010 gav også anledning til at fremme opmærksomheden om vedvarende energi lokalt, nationalt og internationalt. Der deltog 250 gæster i det 3-dages arrangement, som var en blanding af sammenkomst, forevisning af filmen, 4.-Revolution, se traileren her Pz3s3Rg&feature=related, studieture, indlæg fra energieksperter og fejring af fødselaren. TV2 havde i samme anledning inviteret til deltagelse i en TV serie Her er dit liv, som kan ses her 5

6 Der er blevet trykt nye brochurer på engelsk med titlerne What we are og What we do. I juni 2010 udkom informationsavisen Energi Revue, som blev trykt i eksemplarer. Den er i tabloid format og informerer om aktuelle og planlagte aktiviteter og projekter på Folkecenteret. Energi Revue er endvidere som et fire-siders indstik i en sommeravis blevet husstandsomdelt i eksemplarer i Thy og på Mors. Herved har stort alle husstande i lokalområdet haft mulighed for at orientere sig om Folkecenteret. Mulighederne for at orientere sig er blevet forbedret i 2010, idet der på Folkecenterets område er blevet opsat ca. 200 nye informationsskilte på dansk, engelsk og tysk. På teknikbygningen ved 525 kw vindmøllen ved Roshage i Hanstholm er i 2010 blevet opsat 11 store skilte med informationer om Folkecenteret, bølgeenergi og afprøvning heraf samt om den opstillede vindmølle. Eftersom der kommer mange turister i det pågældende område, når man hermed ud til en ny målgruppe. Som led i Folkecenterets internationale virksomhed har forstanderen været på flere foredragsturneer for at give oplæg om Danmarks vedvarende energihistorie, succeskriterierne i Danmarks energipolitik og fordelene ved decentrale løsninger (i Sydamerika, Afrika, Kina og Europa). Vi har haft 21 artikler i fagblade for at fortælle om energibesparelser og vedvarende 6

7 energi, samt deltaget i radio og TV regionalt og på landsplan vedrørende vedvarende energi og energibesparelser. Der har været bragt 20 artikler i lokalavisen om Folkecenteret. Specielt stor interesse hos forbrugere og mindre virksomheder har der været for de i 2010 opstillede to solcelleanlæg på hver 4 kw. Hver især kan de dække en gennemsnitsfamilies årlige elforbrug. Anlæggende er opstillet som led i et Energinet.dk støttet projekt, der blandt andet havde som hensigt gennem medbyg at demonstrere, at solcelleanlæg kunne opstilles til væsentligt lavere priser end hidtil kendt på det danske marked. Ved valg af de billigste tilbud vil de direkte tilbagebetalingstider på de valgte to anlæg være 10 til 12 år. Dermed ligger man indenfor en investering, der appellerer til mange husstande, der har et ønske om at blive selvforsynende med vedvarende energi. En styrkelse af den teknisk faglige ekspertise er således den primære udfordring, for at Folkecenteret kan blive opfattet som en seriøs og professionel partner i forhold til den type mindre virksomheder, som traditionelt har udgjort vækstlaget for fornyelse indenfor vedvarende energi i Danmark. Folkecenteret har viden, virksomhedskontakter, forsøgsanlæg og relevante netværk til at gennemføre en markant og professionel innovativ indsats på nedenstående områder: - Udvikling og implementering af standardiserede og prisbillige gårdbiogasanlæg til flydende og fast gødning. Økologiske landbrug er den primære brugergruppe. - Afprøvning, rådgivning og demonstration af husstandsmøller op til 25 KW til forsyning af ejendomme i landdistrikterne. - Demonstration, afprøvning og rådgivning indenfor integrerede vedvarende energisystemer til autonom forsyning med sol, vind og biomasse i enkelte husholdninger og lokalsamfund (fjernvarmeværker). - Energiforsyning og demonstration af transportløsninger baseret på CO 2 neutrale energiformer (person- og varetransport baseret på elektricitet, biogas, flydende biomasse og brint). 7

8 På de nævnte områder er der en væsentlig dansk og international samfundsinteresse. Realisering af indsatsområderne har store positive miljømæssige og beskæftigelsesmæssige potentialer, som vil kunne aktiveres ved tilførsel af de nødvendige økonomiske ressourcer. Preben Maegaard 4. juni 2011 PS. For at spare på porto og papir sendes beretningen i elektronisk form til de støttekredsmedlemmer, der har e- mail. Øvrige medlemmer modtager beretningen med almindelig post. Annonceringen af generalforsamlingen er sket i dagspressen lørdag den 4. juni

FOLKECENTERET. 20 aar

FOLKECENTERET. 20 aar FOLKECENTERET 20 aar Den 1. juli 1983 åbnede Folkecenteret officielt. Derfor afholder vi på 20-årsdagen en sammenkomst for venner og bekendte af Folkecenteret. Der er meget at fejre, meget at se tilbage

Læs mere

Lys over Mali. Af Preben Maegaard

Lys over Mali. Af Preben Maegaard Lys over Mali Af Preben Maegaard Siden oprettelsen af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i 1983 har det været en vigtig del af centrets mange aktiviteter, at gennemføre vedvarende energiprojekter

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver.

Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver. Tilsendt Folketingets Energipolitiske Udvalg den 21. juni 2006. Politiske rammebetingelser for udbygning med solceller i Tyskland, markeds- og beskæftigelsesudviklingen samt de globale perspektiver. Af

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Kommunen har bedt os om en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Et overslag over, hvor mange ressourcer der er brugt

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 Ministeren Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Skatteudvalget Livø kan blive selvforsynende Reduceret ledningstab Elpatronordningen NO

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere