Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt."

Transkript

1 Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver Videnskabelige publikationer Afhandlinger. 14 Bøger, bogkapitler og rapporter Ikke-videnskabelige publikationer Poster Videnskabelige foredrag Foredrag og undervisning i øvrigt Formelle vejledningsopgaver Vejledning og rådgivning i øvrigt Kongresser, konferencer og lignende (uden aktivt bidrag) Arrangør/medarrangør af kurser, seminarer og møder Gæsteforelæsere Gæstebesøg hos Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Gæstebesøg og studieophold 20 Udvalgsarbejde, tillidshverv og lignende Tidsskriftopgaver... 21

2 Forord 2 Forord Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, (FFL) blev oprettet i foråret 1999 på initiativ af Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning og Århus Universitetshospital. Funktionelle herunder somatoforme lidelser er hyppige og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt, og med dette initiativ udviser Århus Amt og Århus Universitetshospital villighed til at styrke indsatsen over for denne ofte svært lidende patientgruppe. Forskningsenheden er den første af sin art i Danmark, og der findes kun enkelte sammenlignelige afdelinger på verdensplan. Initiativet skal således også ses i et nationalt og internationalt perspektiv. Enhedens målgruppe er patienter med funktionelle lidelser, dvs. tilstande hvor patienten er plaget af fysiske symptomer, som der ikke kan findes et tilstrækkeligt organisk grundlag for. Herudover arbejder enheden også mere generelt med sygdomsadfærd, psykologiske reaktioner på og komplikationer til fysiske sygdomme, læge-patient forholdet, etc. Enheden tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses fra såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en social synsvinkel. Enheden er først og fremmest en forskningsenhed, hvis hovedvirke falder inden for forskning, udvikling og uddannelse. Enheden har en mindre underordnet klinisk funktion, overvejende i tilknytning til konkrete forskningsprojekter. Alle aspekter af funktionelle lidelser er emner for behandlings-, undervisnings- og forskningsindsatsen. Som forskningsemner kan nævnes behandlingsmetoder, herunder udvikling af reference- og uddannelsesprogrammer, sygdomsadfærd, coping, læge/patient forhold, patientuddannelse, compliance, organisation af sundhedsvæsenet og sundhedsøkonomi. Enhedens virke retter sig både mod primærog sygehussektoren, men også mod den sociale sektor. Enheden er baseret i Århus Amt, men vil også kunne indgå i konkrete forskningsprojekter og modtage patienter fra andre amter samt kunne deltage i internationale forskningsprojekter. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

3 Beretning 3 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002 Afdelingen blev oprettet i sommeren 1999, og i løbet af 2001 er såvel de fysiske som de organisatoriske rammer, herunder administrative rutiner i forhold til Århus Kommunehospital, kommet på plads. Forskningsenheden indgår i Miljø for Folkesundhedsvidenskab, og der forventes ikke at ske større lokalemæssige ændringer før, at de fælles fysiske rammer for dette miljø står færdig. Den strukturmæssige indplacering under Universitetshospitalet imellem psykiatrien og somatikken og den fysiske placering ved Århus Kommunehospital er optimal set i forhold til afdelingens arbejdsområde, det tværfaglige aspekt og den mulige fremtidige kliniske funktion i enheden. Strukturen indebærer dog en risiko for isolering, specielt i forhold til det psykiatriske bagland. Dette er forsøgt forebygget igennem lederens og andre medarbejderes deltagelse i relevante fora i psykiatrien i Århus Amt. Intentionerne bag forskningsenheden er at opbygge et tværfagligt forskningsmiljø af international standard med vægt på samarbejdet med andre forskningsmiljøer. Ud over forskning er der lagt vægt på formidling og undervisning samt på sigt opbygningen af en klinisk funktion. Som det vil fremgå af årsberetningen, lever afdelingen i vid omfang op til intentionerne. FFL har et konkret forskningssamarbejde med en lang række indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere. Blandt de udenlandske samarbejdspartnere kan nævnes Guy s, King s and St. Thomas Hospital, London, Maudsley Hospital, Denmark Hill, South London, University of Edinburgh, University of Turkü samt WHO Assessment, Classification and Epidemiology Group, og afdelingen har status af WHODAS II Field Trial Centre. Det internationale perspektiv prioriteres højt og har bla. været forsøgt styrket igennem en studietur til relevante forskningsmiljøer i London og Oxford med deltagelse af afdelingens videnskabelige medarbejdere. Forskningsaktiviteterne har også i 2001 været domineret af et stort tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskellige aspekter af funktionelle lidelser og sygdomsadfærd i almen praksis undersøges, bl.a. effekten af diagnostisk screening for psykiske herunder funktionelle lidelser og effekten af at efteruddanne de praktiserende læger i behandling af patienter med funktionelle lidelser. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Forskningsenheden for Almen Medicin, Psykologisk Institut og Institut for Etnografi og Social Antropologi ved Aarhus Universitet. Knyttet til projektet er også et søsterprojekt i Vejle Amt.

4 Beretning 4 I et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet er der i forbindelse med projektet udviklet et omfattende videreuddannelsesprogram for praktiserende læger i behandlingen af funktionelle lidelser. Dette er blevet særdeles godt modtaget af de læger, som er blevet undervist, og resultaterne med hensyn til effekten på patientbehandlingen afventes med spænding. Undervisningsprogrammet har påkaldt sig en betydelig interesse både i Danmark og i udlandet, og en strategi for at kunne tilbyde kurset i andre amter er under udarbejdelse i et samarbejde mellem forskergruppen og den undervisergruppe, der er uddannet i forbindelse med programmet. Der er tillige flere steder i udlandet overvejelser om at anvende programmet. Uddannelsesprogrammet kan med mindre ændringer tilpasses andre lægegrupper, hvilket med held har været afprøvet i forhold til læger i Sociallægeinstitutionen. Også det kommende år vil være præget af dette store tværfaglige forskningsprojekt, som nu er i data-analysefasen og under publicering. Den høje forsknings- og uddannelsesaktivitet i forhold til primærsektoren er i tråd med den internationale trend på området. Der kan i den forbindelse peges på det tætte samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet; et samarbejde der også set i et internationalt perspektiv er unikt. Idet projektet overvejende er finansieret igennem en forskningsrådsbevilling, som udløber med udgangen af 2002, vil muligheder for at videreføre hele eller dele af forskningsmiljøet blive undersøgt i løbet af året. I 2001 er påbegyndt udviklingen og planlægningen af randomiserede kontrollerede forsøg med en specialiseret ambulant behandling af patienter med somatoforme lidelser, hvor effekten af kognitiv terapi samt af medicinsk behandling skal afprøves. En psykolog og en psykiater er ansat som hovedansvarlige for projektet. Som et biprodukt forventes det, at rammerne for det kliniske arbejde ved afdelingen vil blive fastlagt. Afdelingen er medansøger til EU-projekt som involverer flere europæiske centre vedrørende udforskningen af biologiske markører ved somatoforme lidelser. Lokalt er projektet et samarbejde med Afdeling for Biologisk Psykiatri ved Psykiatrisk Hospital og PET-centret ved Århus Kommunehospital. I projektet indgår også en neuropsykologisk del. FFL deltager endvidere i et projekt, hvor individer, der har været udsat for whiplash- (piskesmælds-) traumer, undersøges både somatisk og psykosocialt, og forskellige behandlingsformer testes. Undersøgelsen sker i et samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet; Smerteklinikken, Århus Kommunehospital; Rygforskningscentret og Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe/SDU Odense Universitet. På det postgraduate og specialiserede niveau har FFL allerede en omfattende undervisningsaktivitet både nationalt og internationalt. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, igennem et klinisk lektorat, som aktuelt dog er tidsbegrænset.

5 Beretning 5 Afdelingen deltager ikke i studenterundervisningen ved medicinstudiet på Aarhus Universitet, hvilket er uhensigtsmæssigt, idet der et betydelig behov for, at læger allerede igennem studietiden opnår viden om diagnostik og behandling af funktionelle lidelser. Der arbejdes hen imod en mere permanent universitetstilknytning og mod, at afdelingen indgår i studenterundervisningen. I et samarbejde med Sociallægeinstitutionerne ved Århus Amt samt Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet er der i løbet af 2001 udarbejdet et projekt, der skal undersøge betydningen af pensionstilkendelse ved fibromyalgi. En gennemførelse af projektet kræver, at der findes eksterne finansieringsmuligheder. Et af afdelingens fokusområder i 2002 vil endvidere være diagnostik og klassifikation af funktionelle /somatoforme lidelser, idet forskningen inden for området er betydelig handicappet af den manglende konsensus og en manglende validitet af den bestående klassifikation. Undervisnings- og foredragsvirksomheden har været omfattende og har levet op til intentionerne om tværfaglighed, idet den har været rettet mod diverse specialer inklusiv psykiatrien, praktiserende læger, læger inden for socialsektoren, psykologer, antropologer og sygeplejersker, etc. I forbindelse med opbygning af det interne videnskabelige miljø har der været arrangeret faste møder, hvor også eksterne gæsteforelæsere og undervisere har bidraget. Til disse møder har der været inviteret en bredere kreds af interesserede, og møderne har været velbesøgte. Dette er i tråd med enhedens intentioner om at blive et naturligt samlingspunkt for liaisonpsykiatrien, psykosomatikken og sundhedspsykologien i Danmark. Af samme grund har afdelingen en hjemmeside, som også indeholder links til andre relevante hjemmesider og databaser. En klinisk funktion i form af en specialiseret liaisonpsykiatrisk tilsynsfunktion og/eller en klinisk specialfunktion rettet mod patienter med funktionelle lidelser synes stærkt påkrævet. Dette dels af hensyn til uddannelse af kommende psykiatriske speciallæger, psykologer, mv. og dels i forhold til det betydelige udækkede behandlingsbehov, der findes hos patientgruppen. Behovet er understreget af de mange henvendelser fra praktiserende læger, somatiske og psykiatriske afdelinger mfl., der ønsker at henvise patienter til vurdering eller behandling ved FFL på trods af, at afdelingen ikke har en klinisk funktion. Der er i 2001 indgået et samarbejde med Smerteklinikken ved Århus Kommunehospital, og en af afdelingens psykologer er halvtidsansat ved Smerteklinikken. På grund af det aktuelle høje aktivitetsniveau ved afdelingen vil der igennem 2002 blive fokuseret på at gennemføre og konsolidere de bestående aktiviteter, og der vil blive udvist tilbageholdenhed med at igangsætte nye projekter. Ligeledes vil afdelingen også gerne være bedre i stand til at imødekomme udenlandske forskeres ønsker om studieophold ved FFL, end det har været tilfældet i 2001.

6 Organisatoriske forhold 6 Organisatoriske forhold Forskningsenheden er basisfinansieret af Århus Amt. Enheden ledes af forskningsleder (adm. overlæge), som refererer til en bestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af og refererer til Århus Universitetshospitals ledelse. Forskningsenheden er beliggende på Århus Kommunehospital, som varetager de basale driftsmæssige og administrative funktioner ved afdelingen. Fra 2000 er enheden endvidere tilknyttet Aarhus Universitet igennem et klinisk lektorat. Forskningsenhedens bestyrelse består af: forskningsleder for afdelingen, dr. med., ph.d. Per Fink repræsentant for Århus Kommunehospital, cheflæge Hans Peder Gravesen (formand) repræsentant for Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, sekretariatsleder Anders Roed Århus Universitetshospital, Psykiatriledelsen, cheflæge, dr. med. Per Jørgensen repræsentant for Århus Universitetshospital, somatikken, prof., dr. med. Troels Staehelin Jensen repræsentant for Aalborg Sygehus, overlæge Heine Svarrer repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, prof., dr. med. Raben Rosenberg repræsentant for Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, prof., dr. med. Bobby Zachariae repræsentant for Socialantropologisk Afdeling, Aarhus Universitet, lektor Bjarke Paarup-Laursen repræsentant for Forskningsenheden/Institut for Almen Medicin, prof. Frede Olesen repræsentant for Århus Kommunes/Århus Amts socialmedicinske enheder, socialoverlæge Mads Meldgaard

7 Medarbejdere 7 Medarbejdere Enheden er normeret til 6 forskerstillinger inklusiv statistiker. Ordinært aflønnet videnskabeligt personale: Forskningsleder, adm. overlæge, dr. med., ph.d. Per Fink Cand. psych. Lisbeth Bindslev Cand. psych. Anja Hareskov Jensen Statistiker Eva Ørnbøl 1. reservelæge Eva Blach Reservelæge, Ph.D. Morten Steen Hansen Reservelæge Ruta Kuzminskyte Fondslønnet videnskabeligt personale: Mag. art., forskningslektor Jørgen Østergård Andersen (indtil ) Speciallæge i psykiatri Tomas Toft Cand. psych. Lisbeth Frostholm Speciallæge i almen medicin Kaj Sparle Christensen Antropolog Trine Dalsgaard Cand.scient. Janne Nielsen ( ) Socialmediciner Inger Rønne Bonde ( ) Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet: Korrespondent Malene Skjøth Korrespondent Marie Louise Bro Pold (barsel) Lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Anne Meinert IT-medarbejder Flemming Andersen IT-medarbejder Nikolaj Bramsen (timelønnet) Lægesekretær Susanne Bæk Lucht (indtil ) Vedrørende løst tilknyttet personale henvises til afsnittet: Igangværende forskning. Klinisk funktion Afdelingen har ingen kliniske forpligtelser, men af uddannelseshensyn er enkelte patienter i behandling i I 2001 er der påbegyndt behandling af 15 patienter, afsluttet 12 patienter, og forskningsenheden har 18 patienter i fortsat behandling. Afdelingen har endvidere givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter. Endvidere er en af de ansatte psykologer halvtidsansat ved Smerteklinikken på Århus Kommunehospital.

8 Igangværende forskning 8 Igangværende forskning Huyse FJ, Herzog T, Lobo A, Cardoso G, Rigatelli M, Fink P, Campos R, Slaets JPJ, Lyons JS, Stiefel FC, Arolt V, Balogh N. A Screening Instrument for the Detection of Psychosocial Risk Factors in Patients Admitted to General Hospital Wards. Fælleseuropæisk projekt der er udviklet under EU Biomed1-programmet. Status: Under publicering. Fink P, Hansen MS, Oxhøj ML. Screening for Psychosocial Risk Factors among Internal Medical Inpatients. Projektet er den danske del af ovennævnte projekt og er i Danmark et samarbejde mellem Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Status: Under publicering. Fink P, Hansen MS, Søndergård L. Screening for Psychosocial Risk Factors in Neurological Patients. Projektet er et søsterprojekt til det ovennævnte projekt og er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. Status: Under analyse og publicering. Hansen MS. Mental Illness in Medical Inpatients. Ph.d.-projekt i forbindelse med det ovennævnte fælleseuropæiske projekt. Projektet er i Danmark et samarbejde mellem Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov (overlæge, dr. med. Munk-Jørgensen P) og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr. med., ph.d. Fink P). Status: Under publicering, ph.d. forsvaret. Vedsted P. Hyppige brugere i almen praksis behov for og effekt af intervention. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen medicin, Aarhus Universitet (prof. Olesen F) i samarbejde med Center for Epidemiologisk Grundforskning, Aarhus Universitet (overlæge, dr. med. Sørensen HT) samt Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr. med., ph.d. Fink P). Status: Under analyse og publicering. PhD indleveret. Bindslev L Neuropsykologisk forundersøgelse af koncentration og korttidshukommelse hos patienter udsat for whiplash. En randomiset prospektiv undersøgelse med 3 og 12 måneders follow-up.' Undersøgelsen er et samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet; Smerteklinikken, Århus Kommunehospital; Rygforskningscentret og Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe/SDU Odense Universitet. Status: Inklusion af patienter.

9 Igangværende forskning 9 Kuzminskyte R Neurobiologiske markører hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser. At undersøge, om der eksisterer, og i bekræftende fald, karakteren af et neurobiologisk grundlag for multisymptomatiske funktionelle lidelser. Patienterne vil blive skannet med magnetisk resonans (MR) og positron emission tomografi (PET), inkluderet skanning for blodgennemstrømning, skanning under smertestimulation og skanning under udførelse af Stroop Colour Word Test. Projektet er et samarbejde mellem FFL og Afdeling for Biologisk Psykiatri ved Psykiatrisk Hospital og PET-centret ved Århus Kommunehospital. Status: Under forberedelse, patientinklusion påbegyndes efterår Bindslev L Neuropsykologiske markører for informationsprocesser hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser. Projektet udføres sammen med ovenstående projekt. Status:Ansøgning sendes til Videnskabsetisk Komité forår Forventes påbegyndt efterår Blach E. Farmakologisk behandling af polysymptomatiske, funktionelle lidelser. En randomiseret, placebokontrolleret, klinisk undersøgelse. Formålet er at måle effekten af en antidepressiv farmakologisk behandling i forhold til en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling og kombinationen af begge på en nærmere defineret patientgruppe. Status: Under planlægning. Jensen, A.H. Kognitiv adfærdsterapi af patienter med polysymptomatiske funktionelle lidelser. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af kognitiv-adfærdsterapi. Formålet med denne undersøgelse er at udvikle et manualiserede kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for patienter med polyssymptomatiske funktionelle lidelser samt at undersøge effekten af behandling. Effekten af kognitiv adfærdsterapi sammenlignes med effekten af placebo, SSRI samt kombinerede kognitiv adfærdsterapi og SSRI. Status: Behandlingsmanualen er under udarbejdelse, undersøgelsen under planlægning. Bonde, I.R. Pensionskendelsers (ind)virkning på forbrug af sundhedsydelser. Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om forbruget af social- og sundhedsydelser samt levekår (arbejdsforhold, boligforhold, indkomst) ændrer sig efter pensionskendelse (tilkendelse/afslag) for patienter med fibromyalgi. Projektet er et samarbejde mellem FFL og Sociallægeinstitutionerne ved Århus Amt samt Center for Registerforskning ved Aarhus universitet. Status: Projektbeskrivelse og forskningsplan er ufærdigt. Afventer finansiering.

10 Igangværende forskning 10 Fink P, Olesen F, Paarup B, Zachariae B, Andersen JØ, Toft T, Frostholm L, Christensen KS, Nielsen JM. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis (FIP). Undersøgelsen er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er finansieret via en bevilling fra Forskningsrådene i forbindelse med det tværvidenskabelige forskningsprogram Sundhedsfremme og Forebyggelsesforskning, som er et program under Tværrådsligt program for Sundhedsforskning samt Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. almen praksis i Århus Amt. I projektet indgår følgende delprojekter: 1. Andersen JØ. a. Somatiserende patienters sygdomsopfattelse og adfærd i interaktionen med behandlere og familienetværk. En interview undersøgelse. Projektbeskrivelse Patienter, der har været igennem psykiatrisk forskningsinterview i forbindelse med FIP-studiet, udvælges af de psykiatriske interviewere til en serie kvalitative interviews ud fra en distinktion mellem 'ægte somatiserende' og 'partiel (fakultativ) somatiserende'. Det er formålet at beskrive forskellige former for sygdomsadfærd, som er relateret til henholdsvis ægte og partiel somatisering. Det er endvidere formålet at studere det enkelte individs opfattelse af sin sygdom og at analysere brugen af narrativer (fortællinger) og sygdomshistorier i forbindelse med somatisering. Status Projektet afsluttedes 31. april 2001 b. Studie- og feltophold i Sri Lanka. Et pilotprojekt. Projektbeskrivelse Under studieopholdet i Sri Lanka i juli 2000 blev der indgået en aftale med Psychiatric Dept. v. Peradeniya Teaching Hospital ved Consultant Psychiatrist Dr. Ranil Abeyesinghe om et pilotstudie af mulighederne for at anvende FIP-studiets spørgeskemaer, skalaer og former for kvalitative interviews i forhold til somatiserende adfærd i Yatinuvara District (Kandy) i marts Feltarbejdsopholdet er en forlængelse af et medicinsk antropologisk feltarbejde i februar 1999 vedrørende 'illness narratives' og 'medical tests' i Yatinuvara District.

11 Igangværende forskning 11 Status Opholdet blev gennemført fra 2. marts til 4. april 2001, jvf. rapporten 'Antropologi og epidemiologi. Rapport fra fra et studie af somatisering og psykisk lidelse i Sri Lanka fra 2. marts 2001 til 5. april 2001' s c. Somatisering og antropologi. Et litteraturstudie. Projektbeskrivelse En præsentation af litteratur, forskningstemaer og 'state of the art' i feltet mellem antropologi og medicin med særligt henblik på somatisering. Status En publicerbar tekst: 'Somatization and Anthropology: Medically unexplained physical symptoms, liminality and attachment to narratives', s Toft T. Behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et randomiseret kontrolleret studie af resultatet efter en multifacetteret behandling. Dette studie har til formål at undersøge, om en nyudviklet uddannelsespakke (TERM-modellen) vil sætte den alment praktiserende læge i stand til at foretage en kort, målrettet terapeutisk intervention, specielt beregnet for patienter, der præsenterer funktionelle symptomer. Status Patientinklusionen er afsluttet i foråret Projektet er antaget til ph.d.-studium oktober Analyse og skrivearbejdet pågår. 3. Christensen KS. Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af diagnostisk hjælp. Formålet med dette delprojekt er at undersøge anvendeligheden af psykiatriske screeninginstumenter som diagnostisk hjælp i almen praksis, i hvilket omfang disse forbedrer lægens diagnostik af psykiske lidelser, og hvilken betydning dette har for patienternes helbredstilstand og forbrug af sundhedsydelser. Status Patientinklusionen er afsluttet i foråret Projektet er antaget til ph.d.-studium oktober Analyse og skrivearbejdet pågår. 4. Frostholm L. Symptomperception ved funktionelle lidelser. Tidligere undersøgelser tyder på, at patienter med funktionelle lidelser i særlig grad er karakteriserede ved uhensigtsmæssige og rigide forestillinger om sygdom.

12 Igangværende forskning 12 Dette har en negativ effekt på sygdoms- og behandlingsforløb og vanskeliggør endvidere kommunikationen mellem læge og patient. Formålet med dette studie er at udvikle og validere et spørgeskema til at måle symptomperception i en almen praksispopulation. Status Patientinklusionen er afsluttet i foråret Projektet er antaget til ph.d.-studium oktober Analyse og skrivearbejdet pågår. 5. Nielsen JM. Profil af de alment praktiserende lægers psykiatriske efteruddannelse i Århus Amt og association med ydelsesmønster. Status: Accepteret for publicering. 6. Üstin B et al. The Relative Burden of Different Diseases on Health Care Utilization (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen Medicin. Status: Under analyse. 7. WHO Measuring Function in Primary Care Patients by Means of Disability Assessment Scale (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen Medicin. Status: Under analyse. 8. Rosendal M. Søsterprojekt i Vejle. Udredning og behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et interventionsstudie. Status: Under analyse og publicering. 9. Dalsgaard T Sygdomsoplevelse i funktionelle lidelser En antropologisk analyse af personlige, sociale og kulturelle rationaler bag patienters oplevelse af funktionelle lidelser. Projektbeskrivelse Patientens egen opfattelse af sin lidelse er af afgørende betydning for sygdomsoplevelse og adfærd, og derfor central i forståelsen af udformningen af lidelserne. Projektets udgangspunkt er individernes egne opfattelser og oplevelser af deres lidelse, med specielt fokus på videns ressourcer og rationaler der bruges i mødet med symptomer. Disse rationaler er indlejret i et socialt, historisk og kulturelt rum, hvor samfundsmæssige strømninger og temaer afspejles i individets subjektive sygdomsopfattelse og adfærd.

13 Igangværende forskning 13 Formålet med projektet er at belyse individets oplevelse af lidelsen, ikke som en isoleret begivenhed, men som en oplevelse der er uadskillelig både fra den nære sociale, men også fra den historiske og kulturelle kontekst. Status Projektet er optaget som ph.d. studie oktober På nuværende tidspunkt er feltarbejde i to patientforeninger i gang (fibromyalgi og el-allergi). Bedømmelsesopgaver Fink P Bedømmelse af bevillingsansøgning til forskningsprojekt for Minestry of Health, Scotland. Videnskabelige publikationer de Jonge P, Huyse FJ, Slaets JPJ, Herzog T, Lobo A, Lyons JS, Opmeer BC, Stein B, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Fink P, Rigatelli M, van Dijck R, Mellenbergh GJ. Care complexity in the general hospital: Results from a European study. Psychosomatics 2001; 42(3): de Jonge P, Hyúyse FJ, Slaets JPJ, Herzog T, Lobo A, Lyons JS, Opmeer BC, Stein B, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Fink P, Rigatelli M. Risk factors for complex care needs in general medical inpatients: Results from a European study. Psychosomatics 2001; 42(3): de Jonge P, Huyse FJ, Fink P, Herzog T, Lobo A, Slaets JPJ, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Rigatelli M. Mental disturbances and perceived complexity of nursing in medical inpatients. Results from a European study. Journal of Advanced Nursing 2001;36(3):

14 Videnskabelige publikationer 14 Fink P Somatoforme lidelser. Tandlægebladet 2001;105 (4) Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, Oxhøj M, Søndergaard L, Eriksen M. Mental Disorders in Medical Inpatiens and the Association to Severity of Illness, Self-Rated Physical Disability and Health Perception. Psychosomatics 2001; 42: Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, de Jonge P, Huyse FJ. Complexity of care and mental illness in medical inpatiens. General Hospital Psychiatry ; Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, Oxhøj M, Søndergaard L, Munk- Jørgensen P Mental disorders among internal medical inpatients. Prevalence, detection and treatment status. Journal of Psychosomatic Research 2001 Huyse Fj, de Jonge P, Slaets JPJ, Herzog T, Lobo A, Lyons JS, Opmeer BC, Stein B, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Fink P, Rigatelli M. COMPRI an instrument to detect patients with complex care needs: results from a European study. Psychosomatics 2001; 42(3): Vedsted P, Fink P, Olesen F, Munk-Jørgensen P. Psychological Distress as a Predictor of Frequent Attendance in family Practice A cohort Study. Psychosomatics 2001; 42: Vedsted P, Christensen MB, Sørensen HT, Fink P, Olesen F Special status consultation for frequent attenders. Who are the candidates? J Public Health Med Afhandlinger Hansen MS Mental illness in Medical Inpatiens. Ph.D. afhandling, Aarhus Universitet.

15 Bøger, bogkapitler og rapporter 15 Bøger, bogkapitler og rapporter Fink P Psykosociale faktorer ved somatisering Afsnit til manualen God klinisk praksis Lænderygsmerter. Kvalitetsudviklings udvalget for Almen Praksis i Århus Amt Ikke-videnskabelige publikationer Fink P Somatisering og funktionelle lidelser Fynske Læger Poster Toft T, Christensen KS, Frostholm L, Fink P Mental illness in Primary Care: Prevalence, Sociodemographics and Recognition. The Academy of Psychosomatic Medicine. Annual meeting. Adam s Mark, San Antonio, Texas. November Videnskabelige foredrag Fink P. Epidemiology. Berzelius symposium 56. Somatization the body as arena for inner and outer conflicts. Stockholm, Sweden. Maj Diagnostic and therapeutic strategies of functional disorders: The Aarhus model. University of Innsbruck, Austria. Januar 2001.

16 Videnskabelige foredrag 16 Kronisk somatisering en psykiaters synsvinkel på kroniske ansigtssmerter. Colgate og Dansk Tandlægeforening. Symposium 2001: Smerter. Scandinavian Congress Center og Radisson SAS Hotel, Århus. November 2001 Fink P, Toft T, Rosendal M. The TERM-Model: A New Advanced Educational Program for Primary Care Physicians in the Treatment of Functional Somatic Symptoms. The Academy of Psychosomatic Medicine. San Antonio, Texas. November Foredrag og undervisning i øvrigt Undervisning: Management of Functional/Somatoform Disorders: Diagnosis, therapy and aspects of health the Aarhus model. Workshop, University of Innsbruck, Austria. Undervisning: Rehabilitering. Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Foredrag: Somatisering sygdom eller sygeliggørelse af raske? Diagnostik og behandling af somatiseringstilstande i almen praksis. Mini-læge-dag, kvalitetsudviklingsudvalget, almen praksis, Fyns Amt, Dansk Fibromyalgi Forenings kongres. U-kursus for psykiatrisk speciallægeuddannelse i integrerede behandlingsformer. Undervisning: Kommunikation, teori og praksis Den somatiserende patient. Lægekredsforeningen for Århus Amt, Uddannelsesudvalget. Diverse tolvmandsforeninger for praktiserende læger. Temadag i Vejle Amts Rygcenter. Foredrag: Psykosomatik i historisk/kulturelt perspektiv. Symposium. Depression og somatik. Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. April 2001.

17 Foredrag og undervisning i øvrigt 17 Undervisning: Funktionelle lidelser. En oversigt over TERMbehandlingsmodellen. Speciallægeuddannelsen i almen medicin. Foredrag: Funktionelle lidelser i bevægeapparatet. Temadag. Det Ortopædkirurgiske Center, Århus Universitetshospital. Oplæg: Hvordan skelner vi mellem depression og smerte på vores afdeling. Tværfagligt møde om smerter og depression. Foredrag: Behandling af patienter, der præsenterer medicinsk uforklarlige symptomer. TERM-modellen: En metode for ikke-psykiatriske læger. Staff-meeting. ÅKH. Funktionelle lidelser/sygdomsperception, diagnostik og behandling. Undervisning: Afgrænsning af begrebet funktionelle lidelser. Lægekredsforeningen for Århus Amt. Seminar: Somatiseringstilstande. Psykiatrisk afd., Viborg. Vestsjællands Lægeforening. Scandic Hotel, Ringsted. Workshop: Somatisering. Lægedag Fyn, Odense Congress Center, Odense. Lægekredsforeningen for Sønderjylland. Haderslev. Foredrag: Detektion behandling af funktionelle lidelser. Temadag om smerter. Afd. C4, Odense Universitetshospital. Undervisning: TERM-modellen. Kursus for praktiserende læger i Vejle. Undervisning: Diagnostisk behandling af somatoforme lidelser. Hjerneskadecentret. Foredrag: Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis. Temadag om kontrol af forskningens kvalitet og relevans samt 3 symposier om aktuelle forskningsområder præsenteret af de tre almen medicinske forskningsmiljøer. Amternes hus, København.

18 Formelle vejledningsopgaver 18 Formelle vejledningsopgaver Fink P Ph.D. studerende: Tomas Toft, Kaj Sparle Christensen, Lisbeth Frostholm og Peter Vedsted. Vejledning og rådgivning i øvrigt Fink P Der er givet råd og vejledning vedr. en lang række forskningsprojekter for enkelte forskere, institutioner og afdelinger. Kongresser, konferencer og lignende (uden aktivt bidrag) Ørnbøl E. Rasch Symposium. In the honour of Professor Georg Rasch 100 years birthday September Arrangør/medarrangør af kurser, seminarer og møder Funktionelle lidelser. En oversigt over TERM-behandlingsmodellen. Speciallægeuddannelsen i almen medicin. Maj og december Behandling af patienter, der præsenterer medicinsk uforklarlige symptomer. TERM-modellen: En metode for ikke-psykiatriske læger. Staff-meeting ved Århus Kommunehospital. Funktionelle lidelser/sygdomsperception, diagnostik og behandling. Resultater fra en RCT. September 2001.

19 Arrangør/medarrangør af kurser, seminarer og møder 19 Diagnostisk behandling af somatoforme lidelser. Hjerneskadecentret. September TERM-modellen. Kursus for praktiserende læger i Vejle Amt. September, TERM-modellen. Kursus for sociallæger i Århus Amt Symposium: Kronisk træthedssyndrom Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe. Århus Universitet December 2001 Workshop: Workshop om Kronisk træthedssyndrom Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe. Århus Universitet December Gæsteforelæsere Lektor, dr.odont. et cand.art. psych. Erik Friis-Hasché: Tværfagligt projekt angst, depression og smerte. Professor, dr.med. Albert Gjedde: Det funktionelle og hjernens betydning ved brainmapping. Læge, Ph.D. Anette Kjærgaard: Relationer mellem selvrapporterede bevægeapparats symptomer og kliniske fund. Cand.psych., Ph.D.-stud. Michael Martini Jørgensen: Repressiv coping og psykofysiologiske reaktioner på stress. Overlæge Morten Birket-Smith: Visioner for Liaison Psykiatrisk Enhed. Overlæge Anders Schou Olesen og overlæge Ole Hjort: Om smertecentret. Overlæge, dr.med., Ph.D. Gunnar Lauge Nielsen: Føtal vækst og perinatale faktorer for voksenalderens kognitive funktioner.

20 Gæsteforelæsere 20 Fysioterapeut, MSc., Ph.D.-stip.: Fysioterapi som læreproces hvordan kan man styrke den lærende patient? Antropolog Andreas Roepstorff: Hjernekortlægning: Et antropologisk perspektiv. Research Psychologist, Ph.D. Majella Burne: Demographic Risk Factors of Schizophrenia. Overlæge Povl Munk-Jørgensen: Somatisk sygdom hos psykiatriske patienter. Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe: Chronic Fatigue Syndrome. How do we manage these patients? Gæstebesøg hos Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Revalideringsinstitutionerne i Nordjyllands Amt. Oktober Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe. December Gæstebesøg og studieophold Studietur for forskergruppen til London med besøg følgende steder: University Department of Psychiatry, Oxford University, Warneford Hospital. Guys, Kings and Sct. Thomas Hospital. Maudsley Hospital, Denmark Hill, South London.

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning

Hans Jørgen Søgaard. Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Overlæge Regionspsykiatrien Herning Hans Jørgen Søgaard Forskningsleder, Ph.D., Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Overlæge Regionspsykiatrien Herning BAGGRUND Læge siden 1978 Arbejdet med psykiatri siden 1982/1978 Speciallæge i psykiatri

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

CTP NYT SEPTEMBER 2015

CTP NYT SEPTEMBER 2015 4 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri CTP-net.dk: Vores ansigt

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Tirsdag 5/5 2015 Afdeling P, Odense. kl. 19.00-21.00 Funktionelle Lidelser Hjernekemi, arvelighed, behandling 11 Tomas Toft Speciallæge i psykiatri, ph.d. Svendborg 23-05-2015 Ingrid Holst Psykiatrisk

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på:

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: betegner TERM-modellen som SYSTEMMOBNING, som man kan læse mere om på vores hjemmeside under Download på: www.voksenmobningnejtak.dk Migrænikerforbundet har venligst givet os lov til at videreformidle

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere