Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt."

Transkript

1 Indhold 1 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk funktion... 7 Igangværende forskning... 8 Bedømmelsesopgaver Videnskabelige publikationer Afhandlinger. 14 Bøger, bogkapitler og rapporter Ikke-videnskabelige publikationer Poster Videnskabelige foredrag Foredrag og undervisning i øvrigt Formelle vejledningsopgaver Vejledning og rådgivning i øvrigt Kongresser, konferencer og lignende (uden aktivt bidrag) Arrangør/medarrangør af kurser, seminarer og møder Gæsteforelæsere Gæstebesøg hos Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Gæstebesøg og studieophold 20 Udvalgsarbejde, tillidshverv og lignende Tidsskriftopgaver... 21

2 Forord 2 Forord Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, (FFL) blev oprettet i foråret 1999 på initiativ af Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning og Århus Universitetshospital. Funktionelle herunder somatoforme lidelser er hyppige og udgør en væsentlig økonomisk belastning for sundhedsvæsenet og samfundet i øvrigt, og med dette initiativ udviser Århus Amt og Århus Universitetshospital villighed til at styrke indsatsen over for denne ofte svært lidende patientgruppe. Forskningsenheden er den første af sin art i Danmark, og der findes kun enkelte sammenlignelige afdelinger på verdensplan. Initiativet skal således også ses i et nationalt og internationalt perspektiv. Enhedens målgruppe er patienter med funktionelle lidelser, dvs. tilstande hvor patienten er plaget af fysiske symptomer, som der ikke kan findes et tilstrækkeligt organisk grundlag for. Herudover arbejder enheden også mere generelt med sygdomsadfærd, psykologiske reaktioner på og komplikationer til fysiske sygdomme, læge-patient forholdet, etc. Enheden tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang til de funktionelle lidelser, idet de ses fra såvel en psykiatrisk/psykologisk, en somatisk, som en social synsvinkel. Enheden er først og fremmest en forskningsenhed, hvis hovedvirke falder inden for forskning, udvikling og uddannelse. Enheden har en mindre underordnet klinisk funktion, overvejende i tilknytning til konkrete forskningsprojekter. Alle aspekter af funktionelle lidelser er emner for behandlings-, undervisnings- og forskningsindsatsen. Som forskningsemner kan nævnes behandlingsmetoder, herunder udvikling af reference- og uddannelsesprogrammer, sygdomsadfærd, coping, læge/patient forhold, patientuddannelse, compliance, organisation af sundhedsvæsenet og sundhedsøkonomi. Enhedens virke retter sig både mod primærog sygehussektoren, men også mod den sociale sektor. Enheden er baseret i Århus Amt, men vil også kunne indgå i konkrete forskningsprojekter og modtage patienter fra andre amter samt kunne deltage i internationale forskningsprojekter. Enheden prioriterer samarbejdsprojekter med andre forskningsinstitutter, kliniske afdelinger, socialsektoren, praktiserende læger mv. højt.

3 Beretning 3 Beretning over aktiviteter i 2001 og planer for 2002 Afdelingen blev oprettet i sommeren 1999, og i løbet af 2001 er såvel de fysiske som de organisatoriske rammer, herunder administrative rutiner i forhold til Århus Kommunehospital, kommet på plads. Forskningsenheden indgår i Miljø for Folkesundhedsvidenskab, og der forventes ikke at ske større lokalemæssige ændringer før, at de fælles fysiske rammer for dette miljø står færdig. Den strukturmæssige indplacering under Universitetshospitalet imellem psykiatrien og somatikken og den fysiske placering ved Århus Kommunehospital er optimal set i forhold til afdelingens arbejdsområde, det tværfaglige aspekt og den mulige fremtidige kliniske funktion i enheden. Strukturen indebærer dog en risiko for isolering, specielt i forhold til det psykiatriske bagland. Dette er forsøgt forebygget igennem lederens og andre medarbejderes deltagelse i relevante fora i psykiatrien i Århus Amt. Intentionerne bag forskningsenheden er at opbygge et tværfagligt forskningsmiljø af international standard med vægt på samarbejdet med andre forskningsmiljøer. Ud over forskning er der lagt vægt på formidling og undervisning samt på sigt opbygningen af en klinisk funktion. Som det vil fremgå af årsberetningen, lever afdelingen i vid omfang op til intentionerne. FFL har et konkret forskningssamarbejde med en lang række indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere. Blandt de udenlandske samarbejdspartnere kan nævnes Guy s, King s and St. Thomas Hospital, London, Maudsley Hospital, Denmark Hill, South London, University of Edinburgh, University of Turkü samt WHO Assessment, Classification and Epidemiology Group, og afdelingen har status af WHODAS II Field Trial Centre. Det internationale perspektiv prioriteres højt og har bla. været forsøgt styrket igennem en studietur til relevante forskningsmiljøer i London og Oxford med deltagelse af afdelingens videnskabelige medarbejdere. Forskningsaktiviteterne har også i 2001 været domineret af et stort tværfagligt forskningsprojekt, hvor forskellige aspekter af funktionelle lidelser og sygdomsadfærd i almen praksis undersøges, bl.a. effekten af diagnostisk screening for psykiske herunder funktionelle lidelser og effekten af at efteruddanne de praktiserende læger i behandling af patienter med funktionelle lidelser. Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Forskningsenheden for Almen Medicin, Psykologisk Institut og Institut for Etnografi og Social Antropologi ved Aarhus Universitet. Knyttet til projektet er også et søsterprojekt i Vejle Amt.

4 Beretning 4 I et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet er der i forbindelse med projektet udviklet et omfattende videreuddannelsesprogram for praktiserende læger i behandlingen af funktionelle lidelser. Dette er blevet særdeles godt modtaget af de læger, som er blevet undervist, og resultaterne med hensyn til effekten på patientbehandlingen afventes med spænding. Undervisningsprogrammet har påkaldt sig en betydelig interesse både i Danmark og i udlandet, og en strategi for at kunne tilbyde kurset i andre amter er under udarbejdelse i et samarbejde mellem forskergruppen og den undervisergruppe, der er uddannet i forbindelse med programmet. Der er tillige flere steder i udlandet overvejelser om at anvende programmet. Uddannelsesprogrammet kan med mindre ændringer tilpasses andre lægegrupper, hvilket med held har været afprøvet i forhold til læger i Sociallægeinstitutionen. Også det kommende år vil være præget af dette store tværfaglige forskningsprojekt, som nu er i data-analysefasen og under publicering. Den høje forsknings- og uddannelsesaktivitet i forhold til primærsektoren er i tråd med den internationale trend på området. Der kan i den forbindelse peges på det tætte samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin ved Aarhus Universitet; et samarbejde der også set i et internationalt perspektiv er unikt. Idet projektet overvejende er finansieret igennem en forskningsrådsbevilling, som udløber med udgangen af 2002, vil muligheder for at videreføre hele eller dele af forskningsmiljøet blive undersøgt i løbet af året. I 2001 er påbegyndt udviklingen og planlægningen af randomiserede kontrollerede forsøg med en specialiseret ambulant behandling af patienter med somatoforme lidelser, hvor effekten af kognitiv terapi samt af medicinsk behandling skal afprøves. En psykolog og en psykiater er ansat som hovedansvarlige for projektet. Som et biprodukt forventes det, at rammerne for det kliniske arbejde ved afdelingen vil blive fastlagt. Afdelingen er medansøger til EU-projekt som involverer flere europæiske centre vedrørende udforskningen af biologiske markører ved somatoforme lidelser. Lokalt er projektet et samarbejde med Afdeling for Biologisk Psykiatri ved Psykiatrisk Hospital og PET-centret ved Århus Kommunehospital. I projektet indgår også en neuropsykologisk del. FFL deltager endvidere i et projekt, hvor individer, der har været udsat for whiplash- (piskesmælds-) traumer, undersøges både somatisk og psykosocialt, og forskellige behandlingsformer testes. Undersøgelsen sker i et samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet; Smerteklinikken, Århus Kommunehospital; Rygforskningscentret og Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe/SDU Odense Universitet. På det postgraduate og specialiserede niveau har FFL allerede en omfattende undervisningsaktivitet både nationalt og internationalt. Afdelingen er tilknyttet Aarhus Universitet, igennem et klinisk lektorat, som aktuelt dog er tidsbegrænset.

5 Beretning 5 Afdelingen deltager ikke i studenterundervisningen ved medicinstudiet på Aarhus Universitet, hvilket er uhensigtsmæssigt, idet der et betydelig behov for, at læger allerede igennem studietiden opnår viden om diagnostik og behandling af funktionelle lidelser. Der arbejdes hen imod en mere permanent universitetstilknytning og mod, at afdelingen indgår i studenterundervisningen. I et samarbejde med Sociallægeinstitutionerne ved Århus Amt samt Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet er der i løbet af 2001 udarbejdet et projekt, der skal undersøge betydningen af pensionstilkendelse ved fibromyalgi. En gennemførelse af projektet kræver, at der findes eksterne finansieringsmuligheder. Et af afdelingens fokusområder i 2002 vil endvidere være diagnostik og klassifikation af funktionelle /somatoforme lidelser, idet forskningen inden for området er betydelig handicappet af den manglende konsensus og en manglende validitet af den bestående klassifikation. Undervisnings- og foredragsvirksomheden har været omfattende og har levet op til intentionerne om tværfaglighed, idet den har været rettet mod diverse specialer inklusiv psykiatrien, praktiserende læger, læger inden for socialsektoren, psykologer, antropologer og sygeplejersker, etc. I forbindelse med opbygning af det interne videnskabelige miljø har der været arrangeret faste møder, hvor også eksterne gæsteforelæsere og undervisere har bidraget. Til disse møder har der været inviteret en bredere kreds af interesserede, og møderne har været velbesøgte. Dette er i tråd med enhedens intentioner om at blive et naturligt samlingspunkt for liaisonpsykiatrien, psykosomatikken og sundhedspsykologien i Danmark. Af samme grund har afdelingen en hjemmeside, som også indeholder links til andre relevante hjemmesider og databaser. En klinisk funktion i form af en specialiseret liaisonpsykiatrisk tilsynsfunktion og/eller en klinisk specialfunktion rettet mod patienter med funktionelle lidelser synes stærkt påkrævet. Dette dels af hensyn til uddannelse af kommende psykiatriske speciallæger, psykologer, mv. og dels i forhold til det betydelige udækkede behandlingsbehov, der findes hos patientgruppen. Behovet er understreget af de mange henvendelser fra praktiserende læger, somatiske og psykiatriske afdelinger mfl., der ønsker at henvise patienter til vurdering eller behandling ved FFL på trods af, at afdelingen ikke har en klinisk funktion. Der er i 2001 indgået et samarbejde med Smerteklinikken ved Århus Kommunehospital, og en af afdelingens psykologer er halvtidsansat ved Smerteklinikken. På grund af det aktuelle høje aktivitetsniveau ved afdelingen vil der igennem 2002 blive fokuseret på at gennemføre og konsolidere de bestående aktiviteter, og der vil blive udvist tilbageholdenhed med at igangsætte nye projekter. Ligeledes vil afdelingen også gerne være bedre i stand til at imødekomme udenlandske forskeres ønsker om studieophold ved FFL, end det har været tilfældet i 2001.

6 Organisatoriske forhold 6 Organisatoriske forhold Forskningsenheden er basisfinansieret af Århus Amt. Enheden ledes af forskningsleder (adm. overlæge), som refererer til en bestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af og refererer til Århus Universitetshospitals ledelse. Forskningsenheden er beliggende på Århus Kommunehospital, som varetager de basale driftsmæssige og administrative funktioner ved afdelingen. Fra 2000 er enheden endvidere tilknyttet Aarhus Universitet igennem et klinisk lektorat. Forskningsenhedens bestyrelse består af: forskningsleder for afdelingen, dr. med., ph.d. Per Fink repræsentant for Århus Kommunehospital, cheflæge Hans Peder Gravesen (formand) repræsentant for Århus Amt, Afdelingen for Sundhedsfremme, Udvikling og Forskning, sekretariatsleder Anders Roed Århus Universitetshospital, Psykiatriledelsen, cheflæge, dr. med. Per Jørgensen repræsentant for Århus Universitetshospital, somatikken, prof., dr. med. Troels Staehelin Jensen repræsentant for Aalborg Sygehus, overlæge Heine Svarrer repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, prof., dr. med. Raben Rosenberg repræsentant for Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, prof., dr. med. Bobby Zachariae repræsentant for Socialantropologisk Afdeling, Aarhus Universitet, lektor Bjarke Paarup-Laursen repræsentant for Forskningsenheden/Institut for Almen Medicin, prof. Frede Olesen repræsentant for Århus Kommunes/Århus Amts socialmedicinske enheder, socialoverlæge Mads Meldgaard

7 Medarbejdere 7 Medarbejdere Enheden er normeret til 6 forskerstillinger inklusiv statistiker. Ordinært aflønnet videnskabeligt personale: Forskningsleder, adm. overlæge, dr. med., ph.d. Per Fink Cand. psych. Lisbeth Bindslev Cand. psych. Anja Hareskov Jensen Statistiker Eva Ørnbøl 1. reservelæge Eva Blach Reservelæge, Ph.D. Morten Steen Hansen Reservelæge Ruta Kuzminskyte Fondslønnet videnskabeligt personale: Mag. art., forskningslektor Jørgen Østergård Andersen (indtil ) Speciallæge i psykiatri Tomas Toft Cand. psych. Lisbeth Frostholm Speciallæge i almen medicin Kaj Sparle Christensen Antropolog Trine Dalsgaard Cand.scient. Janne Nielsen ( ) Socialmediciner Inger Rønne Bonde ( ) Teknisk administrativt personale, fonds- eller ordinært aflønnet: Korrespondent Malene Skjøth Korrespondent Marie Louise Bro Pold (barsel) Lægesekretær Tinna Lauritsen Lægesekretær Anne Meinert IT-medarbejder Flemming Andersen IT-medarbejder Nikolaj Bramsen (timelønnet) Lægesekretær Susanne Bæk Lucht (indtil ) Vedrørende løst tilknyttet personale henvises til afsnittet: Igangværende forskning. Klinisk funktion Afdelingen har ingen kliniske forpligtelser, men af uddannelseshensyn er enkelte patienter i behandling i I 2001 er der påbegyndt behandling af 15 patienter, afsluttet 12 patienter, og forskningsenheden har 18 patienter i fortsat behandling. Afdelingen har endvidere givet råd og vejledning vedrørende konkrete patienter. Endvidere er en af de ansatte psykologer halvtidsansat ved Smerteklinikken på Århus Kommunehospital.

8 Igangværende forskning 8 Igangværende forskning Huyse FJ, Herzog T, Lobo A, Cardoso G, Rigatelli M, Fink P, Campos R, Slaets JPJ, Lyons JS, Stiefel FC, Arolt V, Balogh N. A Screening Instrument for the Detection of Psychosocial Risk Factors in Patients Admitted to General Hospital Wards. Fælleseuropæisk projekt der er udviklet under EU Biomed1-programmet. Status: Under publicering. Fink P, Hansen MS, Oxhøj ML. Screening for Psychosocial Risk Factors among Internal Medical Inpatients. Projektet er den danske del af ovennævnte projekt og er i Danmark et samarbejde mellem Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Status: Under publicering. Fink P, Hansen MS, Søndergård L. Screening for Psychosocial Risk Factors in Neurological Patients. Projektet er et søsterprojekt til det ovennævnte projekt og er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser og Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov. Status: Under analyse og publicering. Hansen MS. Mental Illness in Medical Inpatients. Ph.d.-projekt i forbindelse med det ovennævnte fælleseuropæiske projekt. Projektet er i Danmark et samarbejde mellem Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Psykiatrisk Hospital i Risskov (overlæge, dr. med. Munk-Jørgensen P) og Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr. med., ph.d. Fink P). Status: Under publicering, ph.d. forsvaret. Vedsted P. Hyppige brugere i almen praksis behov for og effekt af intervention. Ph.d.-projekt ved Forskningsenheden for Almen medicin, Aarhus Universitet (prof. Olesen F) i samarbejde med Center for Epidemiologisk Grundforskning, Aarhus Universitet (overlæge, dr. med. Sørensen HT) samt Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser (overlæge, dr. med., ph.d. Fink P). Status: Under analyse og publicering. PhD indleveret. Bindslev L Neuropsykologisk forundersøgelse af koncentration og korttidshukommelse hos patienter udsat for whiplash. En randomiset prospektiv undersøgelse med 3 og 12 måneders follow-up.' Undersøgelsen er et samarbejde med Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet; Smerteklinikken, Århus Kommunehospital; Rygforskningscentret og Rygambulatoriet, Sygehus Fyn Ringe/SDU Odense Universitet. Status: Inklusion af patienter.

9 Igangværende forskning 9 Kuzminskyte R Neurobiologiske markører hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser. At undersøge, om der eksisterer, og i bekræftende fald, karakteren af et neurobiologisk grundlag for multisymptomatiske funktionelle lidelser. Patienterne vil blive skannet med magnetisk resonans (MR) og positron emission tomografi (PET), inkluderet skanning for blodgennemstrømning, skanning under smertestimulation og skanning under udførelse af Stroop Colour Word Test. Projektet er et samarbejde mellem FFL og Afdeling for Biologisk Psykiatri ved Psykiatrisk Hospital og PET-centret ved Århus Kommunehospital. Status: Under forberedelse, patientinklusion påbegyndes efterår Bindslev L Neuropsykologiske markører for informationsprocesser hos patienter med multisymptomatiske funktionelle lidelser. Projektet udføres sammen med ovenstående projekt. Status:Ansøgning sendes til Videnskabsetisk Komité forår Forventes påbegyndt efterår Blach E. Farmakologisk behandling af polysymptomatiske, funktionelle lidelser. En randomiseret, placebokontrolleret, klinisk undersøgelse. Formålet er at måle effekten af en antidepressiv farmakologisk behandling i forhold til en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling og kombinationen af begge på en nærmere defineret patientgruppe. Status: Under planlægning. Jensen, A.H. Kognitiv adfærdsterapi af patienter med polysymptomatiske funktionelle lidelser. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af kognitiv-adfærdsterapi. Formålet med denne undersøgelse er at udvikle et manualiserede kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsprogram for patienter med polyssymptomatiske funktionelle lidelser samt at undersøge effekten af behandling. Effekten af kognitiv adfærdsterapi sammenlignes med effekten af placebo, SSRI samt kombinerede kognitiv adfærdsterapi og SSRI. Status: Behandlingsmanualen er under udarbejdelse, undersøgelsen under planlægning. Bonde, I.R. Pensionskendelsers (ind)virkning på forbrug af sundhedsydelser. Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om forbruget af social- og sundhedsydelser samt levekår (arbejdsforhold, boligforhold, indkomst) ændrer sig efter pensionskendelse (tilkendelse/afslag) for patienter med fibromyalgi. Projektet er et samarbejde mellem FFL og Sociallægeinstitutionerne ved Århus Amt samt Center for Registerforskning ved Aarhus universitet. Status: Projektbeskrivelse og forskningsplan er ufærdigt. Afventer finansiering.

10 Igangværende forskning 10 Fink P, Olesen F, Paarup B, Zachariae B, Andersen JØ, Toft T, Frostholm L, Christensen KS, Nielsen JM. Forebyggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i almen praksis (FIP). Undersøgelsen er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital, Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet. Undersøgelsen er finansieret via en bevilling fra Forskningsrådene i forbindelse med det tværvidenskabelige forskningsprogram Sundhedsfremme og Forebyggelsesforskning, som er et program under Tværrådsligt program for Sundhedsforskning samt Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. almen praksis i Århus Amt. I projektet indgår følgende delprojekter: 1. Andersen JØ. a. Somatiserende patienters sygdomsopfattelse og adfærd i interaktionen med behandlere og familienetværk. En interview undersøgelse. Projektbeskrivelse Patienter, der har været igennem psykiatrisk forskningsinterview i forbindelse med FIP-studiet, udvælges af de psykiatriske interviewere til en serie kvalitative interviews ud fra en distinktion mellem 'ægte somatiserende' og 'partiel (fakultativ) somatiserende'. Det er formålet at beskrive forskellige former for sygdomsadfærd, som er relateret til henholdsvis ægte og partiel somatisering. Det er endvidere formålet at studere det enkelte individs opfattelse af sin sygdom og at analysere brugen af narrativer (fortællinger) og sygdomshistorier i forbindelse med somatisering. Status Projektet afsluttedes 31. april 2001 b. Studie- og feltophold i Sri Lanka. Et pilotprojekt. Projektbeskrivelse Under studieopholdet i Sri Lanka i juli 2000 blev der indgået en aftale med Psychiatric Dept. v. Peradeniya Teaching Hospital ved Consultant Psychiatrist Dr. Ranil Abeyesinghe om et pilotstudie af mulighederne for at anvende FIP-studiets spørgeskemaer, skalaer og former for kvalitative interviews i forhold til somatiserende adfærd i Yatinuvara District (Kandy) i marts Feltarbejdsopholdet er en forlængelse af et medicinsk antropologisk feltarbejde i februar 1999 vedrørende 'illness narratives' og 'medical tests' i Yatinuvara District.

11 Igangværende forskning 11 Status Opholdet blev gennemført fra 2. marts til 4. april 2001, jvf. rapporten 'Antropologi og epidemiologi. Rapport fra fra et studie af somatisering og psykisk lidelse i Sri Lanka fra 2. marts 2001 til 5. april 2001' s c. Somatisering og antropologi. Et litteraturstudie. Projektbeskrivelse En præsentation af litteratur, forskningstemaer og 'state of the art' i feltet mellem antropologi og medicin med særligt henblik på somatisering. Status En publicerbar tekst: 'Somatization and Anthropology: Medically unexplained physical symptoms, liminality and attachment to narratives', s Toft T. Behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et randomiseret kontrolleret studie af resultatet efter en multifacetteret behandling. Dette studie har til formål at undersøge, om en nyudviklet uddannelsespakke (TERM-modellen) vil sætte den alment praktiserende læge i stand til at foretage en kort, målrettet terapeutisk intervention, specielt beregnet for patienter, der præsenterer funktionelle symptomer. Status Patientinklusionen er afsluttet i foråret Projektet er antaget til ph.d.-studium oktober Analyse og skrivearbejdet pågår. 3. Christensen KS. Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis. En randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af diagnostisk hjælp. Formålet med dette delprojekt er at undersøge anvendeligheden af psykiatriske screeninginstumenter som diagnostisk hjælp i almen praksis, i hvilket omfang disse forbedrer lægens diagnostik af psykiske lidelser, og hvilken betydning dette har for patienternes helbredstilstand og forbrug af sundhedsydelser. Status Patientinklusionen er afsluttet i foråret Projektet er antaget til ph.d.-studium oktober Analyse og skrivearbejdet pågår. 4. Frostholm L. Symptomperception ved funktionelle lidelser. Tidligere undersøgelser tyder på, at patienter med funktionelle lidelser i særlig grad er karakteriserede ved uhensigtsmæssige og rigide forestillinger om sygdom.

12 Igangværende forskning 12 Dette har en negativ effekt på sygdoms- og behandlingsforløb og vanskeliggør endvidere kommunikationen mellem læge og patient. Formålet med dette studie er at udvikle og validere et spørgeskema til at måle symptomperception i en almen praksispopulation. Status Patientinklusionen er afsluttet i foråret Projektet er antaget til ph.d.-studium oktober Analyse og skrivearbejdet pågår. 5. Nielsen JM. Profil af de alment praktiserende lægers psykiatriske efteruddannelse i Århus Amt og association med ydelsesmønster. Status: Accepteret for publicering. 6. Üstin B et al. The Relative Burden of Different Diseases on Health Care Utilization (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen Medicin. Status: Under analyse. 7. WHO Measuring Function in Primary Care Patients by Means of Disability Assessment Scale (preliminary title). Forskningsenheden for Funktionelle lidelser, ACE group, WHO, Forskningsenheden for Almen Medicin. Status: Under analyse. 8. Rosendal M. Søsterprojekt i Vejle. Udredning og behandling af somatiserende patienter i almen praksis. Et interventionsstudie. Status: Under analyse og publicering. 9. Dalsgaard T Sygdomsoplevelse i funktionelle lidelser En antropologisk analyse af personlige, sociale og kulturelle rationaler bag patienters oplevelse af funktionelle lidelser. Projektbeskrivelse Patientens egen opfattelse af sin lidelse er af afgørende betydning for sygdomsoplevelse og adfærd, og derfor central i forståelsen af udformningen af lidelserne. Projektets udgangspunkt er individernes egne opfattelser og oplevelser af deres lidelse, med specielt fokus på videns ressourcer og rationaler der bruges i mødet med symptomer. Disse rationaler er indlejret i et socialt, historisk og kulturelt rum, hvor samfundsmæssige strømninger og temaer afspejles i individets subjektive sygdomsopfattelse og adfærd.

13 Igangværende forskning 13 Formålet med projektet er at belyse individets oplevelse af lidelsen, ikke som en isoleret begivenhed, men som en oplevelse der er uadskillelig både fra den nære sociale, men også fra den historiske og kulturelle kontekst. Status Projektet er optaget som ph.d. studie oktober På nuværende tidspunkt er feltarbejde i to patientforeninger i gang (fibromyalgi og el-allergi). Bedømmelsesopgaver Fink P Bedømmelse af bevillingsansøgning til forskningsprojekt for Minestry of Health, Scotland. Videnskabelige publikationer de Jonge P, Huyse FJ, Slaets JPJ, Herzog T, Lobo A, Lyons JS, Opmeer BC, Stein B, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Fink P, Rigatelli M, van Dijck R, Mellenbergh GJ. Care complexity in the general hospital: Results from a European study. Psychosomatics 2001; 42(3): de Jonge P, Hyúyse FJ, Slaets JPJ, Herzog T, Lobo A, Lyons JS, Opmeer BC, Stein B, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Fink P, Rigatelli M. Risk factors for complex care needs in general medical inpatients: Results from a European study. Psychosomatics 2001; 42(3): de Jonge P, Huyse FJ, Fink P, Herzog T, Lobo A, Slaets JPJ, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Rigatelli M. Mental disturbances and perceived complexity of nursing in medical inpatients. Results from a European study. Journal of Advanced Nursing 2001;36(3):

14 Videnskabelige publikationer 14 Fink P Somatoforme lidelser. Tandlægebladet 2001;105 (4) Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, Oxhøj M, Søndergaard L, Eriksen M. Mental Disorders in Medical Inpatiens and the Association to Severity of Illness, Self-Rated Physical Disability and Health Perception. Psychosomatics 2001; 42: Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, de Jonge P, Huyse FJ. Complexity of care and mental illness in medical inpatiens. General Hospital Psychiatry ; Hansen MS, Fink P, Frydenberg M, Oxhøj M, Søndergaard L, Munk- Jørgensen P Mental disorders among internal medical inpatients. Prevalence, detection and treatment status. Journal of Psychosomatic Research 2001 Huyse Fj, de Jonge P, Slaets JPJ, Herzog T, Lobo A, Lyons JS, Opmeer BC, Stein B, Arolt V, Balogh N, Cardoso G, Fink P, Rigatelli M. COMPRI an instrument to detect patients with complex care needs: results from a European study. Psychosomatics 2001; 42(3): Vedsted P, Fink P, Olesen F, Munk-Jørgensen P. Psychological Distress as a Predictor of Frequent Attendance in family Practice A cohort Study. Psychosomatics 2001; 42: Vedsted P, Christensen MB, Sørensen HT, Fink P, Olesen F Special status consultation for frequent attenders. Who are the candidates? J Public Health Med Afhandlinger Hansen MS Mental illness in Medical Inpatiens. Ph.D. afhandling, Aarhus Universitet.

15 Bøger, bogkapitler og rapporter 15 Bøger, bogkapitler og rapporter Fink P Psykosociale faktorer ved somatisering Afsnit til manualen God klinisk praksis Lænderygsmerter. Kvalitetsudviklings udvalget for Almen Praksis i Århus Amt Ikke-videnskabelige publikationer Fink P Somatisering og funktionelle lidelser Fynske Læger Poster Toft T, Christensen KS, Frostholm L, Fink P Mental illness in Primary Care: Prevalence, Sociodemographics and Recognition. The Academy of Psychosomatic Medicine. Annual meeting. Adam s Mark, San Antonio, Texas. November Videnskabelige foredrag Fink P. Epidemiology. Berzelius symposium 56. Somatization the body as arena for inner and outer conflicts. Stockholm, Sweden. Maj Diagnostic and therapeutic strategies of functional disorders: The Aarhus model. University of Innsbruck, Austria. Januar 2001.

16 Videnskabelige foredrag 16 Kronisk somatisering en psykiaters synsvinkel på kroniske ansigtssmerter. Colgate og Dansk Tandlægeforening. Symposium 2001: Smerter. Scandinavian Congress Center og Radisson SAS Hotel, Århus. November 2001 Fink P, Toft T, Rosendal M. The TERM-Model: A New Advanced Educational Program for Primary Care Physicians in the Treatment of Functional Somatic Symptoms. The Academy of Psychosomatic Medicine. San Antonio, Texas. November Foredrag og undervisning i øvrigt Undervisning: Management of Functional/Somatoform Disorders: Diagnosis, therapy and aspects of health the Aarhus model. Workshop, University of Innsbruck, Austria. Undervisning: Rehabilitering. Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Foredrag: Somatisering sygdom eller sygeliggørelse af raske? Diagnostik og behandling af somatiseringstilstande i almen praksis. Mini-læge-dag, kvalitetsudviklingsudvalget, almen praksis, Fyns Amt, Dansk Fibromyalgi Forenings kongres. U-kursus for psykiatrisk speciallægeuddannelse i integrerede behandlingsformer. Undervisning: Kommunikation, teori og praksis Den somatiserende patient. Lægekredsforeningen for Århus Amt, Uddannelsesudvalget. Diverse tolvmandsforeninger for praktiserende læger. Temadag i Vejle Amts Rygcenter. Foredrag: Psykosomatik i historisk/kulturelt perspektiv. Symposium. Depression og somatik. Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. April 2001.

17 Foredrag og undervisning i øvrigt 17 Undervisning: Funktionelle lidelser. En oversigt over TERMbehandlingsmodellen. Speciallægeuddannelsen i almen medicin. Foredrag: Funktionelle lidelser i bevægeapparatet. Temadag. Det Ortopædkirurgiske Center, Århus Universitetshospital. Oplæg: Hvordan skelner vi mellem depression og smerte på vores afdeling. Tværfagligt møde om smerter og depression. Foredrag: Behandling af patienter, der præsenterer medicinsk uforklarlige symptomer. TERM-modellen: En metode for ikke-psykiatriske læger. Staff-meeting. ÅKH. Funktionelle lidelser/sygdomsperception, diagnostik og behandling. Undervisning: Afgrænsning af begrebet funktionelle lidelser. Lægekredsforeningen for Århus Amt. Seminar: Somatiseringstilstande. Psykiatrisk afd., Viborg. Vestsjællands Lægeforening. Scandic Hotel, Ringsted. Workshop: Somatisering. Lægedag Fyn, Odense Congress Center, Odense. Lægekredsforeningen for Sønderjylland. Haderslev. Foredrag: Detektion behandling af funktionelle lidelser. Temadag om smerter. Afd. C4, Odense Universitetshospital. Undervisning: TERM-modellen. Kursus for praktiserende læger i Vejle. Undervisning: Diagnostisk behandling af somatoforme lidelser. Hjerneskadecentret. Foredrag: Diagnostik af funktionelle lidelser i almen praksis. Temadag om kontrol af forskningens kvalitet og relevans samt 3 symposier om aktuelle forskningsområder præsenteret af de tre almen medicinske forskningsmiljøer. Amternes hus, København.

18 Formelle vejledningsopgaver 18 Formelle vejledningsopgaver Fink P Ph.D. studerende: Tomas Toft, Kaj Sparle Christensen, Lisbeth Frostholm og Peter Vedsted. Vejledning og rådgivning i øvrigt Fink P Der er givet råd og vejledning vedr. en lang række forskningsprojekter for enkelte forskere, institutioner og afdelinger. Kongresser, konferencer og lignende (uden aktivt bidrag) Ørnbøl E. Rasch Symposium. In the honour of Professor Georg Rasch 100 years birthday September Arrangør/medarrangør af kurser, seminarer og møder Funktionelle lidelser. En oversigt over TERM-behandlingsmodellen. Speciallægeuddannelsen i almen medicin. Maj og december Behandling af patienter, der præsenterer medicinsk uforklarlige symptomer. TERM-modellen: En metode for ikke-psykiatriske læger. Staff-meeting ved Århus Kommunehospital. Funktionelle lidelser/sygdomsperception, diagnostik og behandling. Resultater fra en RCT. September 2001.

19 Arrangør/medarrangør af kurser, seminarer og møder 19 Diagnostisk behandling af somatoforme lidelser. Hjerneskadecentret. September TERM-modellen. Kursus for praktiserende læger i Vejle Amt. September, TERM-modellen. Kursus for sociallæger i Århus Amt Symposium: Kronisk træthedssyndrom Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe. Århus Universitet December 2001 Workshop: Workshop om Kronisk træthedssyndrom Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe. Århus Universitet December Gæsteforelæsere Lektor, dr.odont. et cand.art. psych. Erik Friis-Hasché: Tværfagligt projekt angst, depression og smerte. Professor, dr.med. Albert Gjedde: Det funktionelle og hjernens betydning ved brainmapping. Læge, Ph.D. Anette Kjærgaard: Relationer mellem selvrapporterede bevægeapparats symptomer og kliniske fund. Cand.psych., Ph.D.-stud. Michael Martini Jørgensen: Repressiv coping og psykofysiologiske reaktioner på stress. Overlæge Morten Birket-Smith: Visioner for Liaison Psykiatrisk Enhed. Overlæge Anders Schou Olesen og overlæge Ole Hjort: Om smertecentret. Overlæge, dr.med., Ph.D. Gunnar Lauge Nielsen: Føtal vækst og perinatale faktorer for voksenalderens kognitive funktioner.

20 Gæsteforelæsere 20 Fysioterapeut, MSc., Ph.D.-stip.: Fysioterapi som læreproces hvordan kan man styrke den lærende patient? Antropolog Andreas Roepstorff: Hjernekortlægning: Et antropologisk perspektiv. Research Psychologist, Ph.D. Majella Burne: Demographic Risk Factors of Schizophrenia. Overlæge Povl Munk-Jørgensen: Somatisk sygdom hos psykiatriske patienter. Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe: Chronic Fatigue Syndrome. How do we manage these patients? Gæstebesøg hos Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Revalideringsinstitutionerne i Nordjyllands Amt. Oktober Dr.Senior Lecturer in Psychological Medicine Michael Sharpe. December Gæstebesøg og studieophold Studietur for forskergruppen til London med besøg følgende steder: University Department of Psychiatry, Oxford University, Warneford Hospital. Guys, Kings and Sct. Thomas Hospital. Maudsley Hospital, Denmark Hill, South London.

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri. Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Indhold 2 Indhold Forord... 2 Beretning over aktiviteter i 2000 og planer for 2001... 3 Organisatoriske forhold... 6 Medarbejdere... 7 Klinisk

Læs mere

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000

Årsberetning 1999. Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 5. maj 2000 Årsberetning 1999 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 1 Indhold Forord...2 Beretning over aktiviteter i 1999 og planer for 2000...3 Organisatoriske forhold...6

Læs mere

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION... 7 FORSKNING... 7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER... 9 PH.D.-AFHANDLINGER... 10 BØGER OG BOGKAPITLER...

Læs mere

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri

Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Årsberetning 2003 Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD... 4 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 MEDARBEJDERE... 6 KLINISK FUNKTION...

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...

FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER... Århus Universitetshospital 2 Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...6 MEDARBEJDERE...7 KLINISK FUNKTION...8 FORSKNING...8 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10 PH.D.-AFHANDLINGER...11 BØGER OG BOGKAPITLER...12

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Fortegnelse over Forskningsprojekter 2003-2012 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Effekten af en edukativ video efter akut whiplash traume. Et randomiseret kontrolleret forsøg. Hovedansvarlig:

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2007 - 2 - Indhold FORORD...4 ORGANISATORISKE FORHOLD...5 MEDARBEJDERE...6 KLINISK FUNKTION...7 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...10

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2008 INDHOLD FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...9

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011

Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 Center for Kvalitet og Velkommen til Faglig temadag den 9. marts 2011 www.socialmedicin.rm.dk Faglig temadag 2011.. Center for 09.30 10.00 Hvad står for aktuelt og i fremtiden? 10.00 10.25 Hvordan kan

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4070 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3053 2530 Ansøgning Fælles udvikling af koncept

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Tidlig opsporing af psykoser. TIPS-projektet The Danish-Norwegian collaboration

Tidlig opsporing af psykoser. TIPS-projektet The Danish-Norwegian collaboration Tidlig opsporing af psykoser TIPS-projektet The Danish-Norwegian collaboration Forsker-praktikersamarbejde 16. november 2009 ERIK SIMONSEN Forskningschef, overlæge, forskningslektor, Københavns Universitet

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt

Det er på tide at tage de funktionelle lidelser alvorligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 55 Offentligt 1 1. november 2016 Til Sundheds- og Ældreministeren Folketingets sundheds- og ældreudvalg Danske Regioner KL Det er på tide at tage de

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Marts 2014 Nyheder Info Status

Marts 2014 Nyheder Info Status Marts 2014 Nyheder Info Status Sidste nyt fra Integrated Care Det har været en travl start på året. Minipiloten nærmer sig sin afslutning, det første TST-møde har været afholdt og den endelige digitale

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere