Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen"

Transkript

1 Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig forbrænding og hvad dannes primært? Nævn to faremomenter i forbindelse med ufuldstændig forbrænding? Hvad forstås ved en overtænding? Hvad sker der med initialbranden hvis nulplanet hæver sig? Hvad er antændelsesområdet? Hvor i antændelsesområdet er forbrændingshastigheden størst? Hvad er faren ved den forsinket overtænding? Hvilke typer overtændinger kan foregå ved øvre antændelsesgrænse? Hvilke typer overtændinger kan foregå ved nedre antændelsesgrænse? Hvad er forskellen på en fed og en fed varm overtænding? Hvad forstås ved nedre antændelsesgrænse? Hvad forstås ved øvre antændelsesgrænse? Hvad er formålet med brandventilation? Nævn hovedgrupperne som brandventilation opdeles i. Hvad forstås ved termisk ventilation af en brand? Et brændbart stof, ilt og tilstrækkelig høj temperatur En forbrænding hvor der ikke er nok ilt og der dannes primært CO (carbonmonooxid) Ved tilførsel af ilt kan der forekomme overtænding Kulilte er giftigt Antændelse af røggasser i et mere eller mindre lukket rum Initialbranden blusser op Der hvor blandingen mellem ilt og gas er brændbar Ved idealblandingen At der kan opstå en røggaseksplosion Fed, fed varm og forsinket overtænding Mager og forsinket overtænding En fed overtænding mangler både ilt og antændelsestemperatur for at tænde. En fed varm overtænding har antændelsestemperaturen og mangler kun ilt for at tænde Den laveste koncentration af brændbar gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe Den højeste koncentration af gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe Forhindre røggaseksplosion Fjerne røgfaren for evt. indespærrede Øge sigtbarheden og lette indtrængningen for røgdykkeren Begrænse brandens udbredelse Mindske korrosion Naturlig- og mekanisk brandventilation Termisk ventilation udnytter at røggasserne er varme og at der er overtryk øverst i bygningen ved at der 1

2 ventileres så højt op over branden som muligt Hvad forstås ved aerodynamisk ventilation af en brand? Hvad forstås ved mekanisk brandventilation? I hvilken rækkefølge skal tillufts- og fraluftshul etableres i forbindelse med overtryksventilation af en brand? Hvilke uhensigtsmæssigheder skal røgdykkeren være opmærksom på ved overtryksventilering af en brand? Aerodynamisk ventilation udnytter at vinden påvirker bygning ved at danne overtryk på forsiden- og undertryk på læsiden af bygningen Ventilation med overtryksventilator, strålerør eller røgsuger Fraluftshul, derefter tilluftshul Der kan ske en opblusning af branden og dermed en større brandspredning Slukningsteori og midler Hvilke hovedgrupper opdeles slukningsmidler i? Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved direkte slukning med vand? Hvilken slukningsteknik anvendes ved risiko for overtænding? Hvornår bruges køling af røggasser? Hvordan udføres indirekte slukning? Hvornår anvendes indirekte slukning? Nævn fire fordele ved at anvende vand som slukningsmiddel Nævn fire ulemper ved at anvende vand som slukningsmiddel Hvordan udføres slukningsteknikken Køling af røggasser når, der ikke er brand i røggasserne? Hvad hedder de 4 forskellige slukningsteknikker? Hvad betyder A, B, C, D, E og F mærkningen på en håndslukker Kølende og kvælende Kølende Køling af røggasser Ved fare for overtænding Man slukker med spredt stråle/tågestråle på det varmeste sted i lokalet i nogle sekunder Ved slukning i helt eller delvist lukkede rum med høj temperatur Stor kølende virkning, forekommer mange steder, stor kastelængde og spredning, kan transporteres over store afstande, ugiftigt og kemisk neutral, vandets damp har en kvælende effekt, billigt Fryser ved 0 0 C, vandskade især i etagebyggeri, korrosionsskade, vandets vægt ved slukning af skibsbrand, elektrisk ledende, vandets damp kan skade mandskab og evt. indespærrede Temperaturkontrol køling af røggasser i Direkte slukning - indirekte slukning - køling af røggasser - pensling A. Faste stoffer B. Væsker C. Gasser D. Letmetaller E. Elektriske installationer F. Fedtbrande 2

3 Hvilken slukningsvirkning udnyttes primært ved brug af en pulver slukker? Nævn to fordele ved brug af en CO 2 slukker. Antikatalytisk effekt (acceptere også at det er Kvælende effekt Stor kvælende virkning og efterlader ingen skadelige spor efter slukning Bygningskonstruktioner Nævn to ulemper ved jern som bygningsmateriale under brand Nævn to egenskaber ved træ som bygningsmateriale ved brand Nævn to ulemper med beton som bygningsmateriale ved brand Hvad er de 5 sikre tegn på sammenstyrtningsfare? Udvides ved opvarmning styrken reduceres ved opvarmning stor varmeledningsevne Det er brændbart med lav antændelsestemperatur hurtig brandudbredelse indbrændingshastigheden er konstant træ svækkes direkte i forhold til indbrændingen Forskydning af betonelementer afskalling af dæklag på jernbeton Stærk bortbrænding af træværk Udvidelse af ståldele Revner i mure Afskalning af dæklag på jernbeton Forskydning af jernbetonelementer CBRN og akutte uheld med farlige stoffer Nævn fire måder et stof kan være farligt på? Hvorfor skal miljømateriel være gnistfri? Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens øverste felt? Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens nederste felt? Hvad betyder bogstavet X foran et farenummer? Hvor kan kemikaliedykkeren forvente at finde transportdokumenter? Nævn to forhold der gør, at en person i kemikalieindsatsdragt, har mindre indsatstid end en røgdykker. Hvad er en kemikalieindsatsdragt? Nævn de 3 niveauer, der indgår i informationssystemet ved uheld med farlige stoffer? Ætsende giftigt brandfarligt eksplosionsfarligt Der skal kunne arbejdes med materiellet i eksplosionsfarlige miljøer. Stoffets farenummer eller stoffets farlige egenskaber Et stofs firecifrede identifikations-nummer (FN/UNnummer) Stoffet reagerer farligt, hvis det kommer i kontakt med vand. I førerkabinen på køretøjet. Arbejdet i dragten føles hårdere - der anvendes luft til kemikalieindsatsdragten - der skal være tid til tilbagetrækning til rensepunkt og rensning En gastæt totalbeskyttelsesdragt lavet af gummi, anvendelig med røgdykker apparat og overtryk i dragten, anvendelig i sundhedsskadelige miljøer. Førsteindsats ved kemikalieuheld - Indsatskort for kemikalieuheld - Kemikalieberedskabsvagten Redningsrelateret emner Hvad er formålet med redningstjenestens 5 stadier? I hvilke situationer anvendes redningstjenestens 5 stadier? Hvordan udformes gennembrydningshullet ved At redde flest mulige mennesker på kortest mulig tid Ved større ulykker med mange tilskadekomne Trekantet med hullet størst for neden 3

4 murgennembrydning i en bærende mur? I hvilke situationer anvendes en søjleafstivning? I hvilke situationer anvendes en skråafstivning? I hvilke situationer anvendes en ankerafstivning? Hvad er de tre anvendelsesmuligheder for håndbårne stiger? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 1. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 2. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 3. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 4. stadie? Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 5. stadie? Nævn principperne for opklodsning ved løft af byrder? Hvornår skal der bruges falddæmper? Fra hvilken arbejdshøjde skal der benyttes faldsikring, og hvad er den højst tilladelige faldlængde inden en falddæmper skal påbegynde at bremse et fald? Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved brug af motorkædesav Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved anvendelse af skæreskive? Hvor en etage truer med at styrte sammen Hvor en mur truer med at styrte udad Hvor en mur eller bærende væg truer med at styrte sammen. Adgangsstiger arbejdsstiger redningsstiger Opsamling af frit tilgængelige tilskadekomne samtidig med en rekognoscering for skadens art og omfang Befrielse af let tilgængelige Befrielse af svært tilgængelige Eftersøgning af savnede personer Afsøgning af hele skadestedet Der opklodses så stabilt som muligt, og der opklodses for hver 10 centimeter. Falddæmperen bruges til faldsikringsudstyret ved fare for fald på over en halv meter Faldsikring skal anvendes, når arbejdshøjden overstiger to meter, og en falddæmper skal begynde at bremse et fald efter en halv meter Skærebukser skærestøvler ansigtsskærm høreværn hjelm arbejdshandsker Indsatsdragt, beskyttelsesbriller, handsker og høreværn. Støvmaske anvendes tillige ved skæring i beton og murværk (og trykluftsapparat ved skæring i aluminium og ved anvendelse i lukkede rum) Brandmateriel Hvad er normal vandføring i A-, B- og C-slanger? Hvilket materiel kan anvendes til løft af tunge og mindre tunge byrder? Hvad indeholder hjemkomsteftersynet på en motorskæreskive? Hvad indeholder hjemkomsteftersyn på en motorkædesav? Nævn fire kvælende slukningsmidler 1200 l 600 l 200 l Donkrafte luftpuder løftestænger Rengøring påfyldning af brændstof kontrol, fastspænding og evt. Udskiftning af skæreskiven skæreskiven kontrol og evt. rensning af luftfilter. Evt. kontrol af kilerem Rengøring - påfyldning af brændstof kontrol af kædeolie kontrol af kæde og stramhed kontrol af hvorvidt kædebremsen fungerer Pulverslukker, CO2 slukker, skum og brandtæppe Brandmandens (røgdykkerens) arbejde Hvordan kan brandmanden under indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op, når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt drikke væske mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum ½ l) holde pause mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum ½ t) Hvad er røgdykkerens personlige beskyttelsesudstyr? Indsatsdragt indsatshjelm røgdykkerhætte 4

5 indsatsstøvler beskyttelseshandsker underbeklædning røgdykkerapparat Nævn to ting som forårsager at et røgdykkerhold øjeblikkeligt skal søge ud af bygningen Hvad foretager 2 eren sig ved en stigrørsudlægning? Hvad foretager 3 eren sig ved en stigrørsudlægning? Hvad foretager 3 eren sig ved en skumudlægning? Hvad foretager 4 eren sig ved en B/C udlægning med et enkelt C-rør? Hvordan kan brandmanden løbende forberede sig på røgdykning og dermed reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Hvad forstås ved klasse 1 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad forstås ved klasse 2 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad forstås ved klasse 3 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet? Hvad er formålet med oprydning af brandstedet? Hvornår bør røgdykkeren anlægge sin maske før røgdykkerindsats? Hvad forstås ved varmeledning? Hvad forstås ved varmestråling? Hvad forstås ved varmestrømning? Hvor er det farligt at opholde sig ved brand i en ståltankvogn? Hvornår skal en stige topsikres? Nævn 4 advarselssignaler på varmeophobning hos røgdykkeren? Hvad er indsatsen over for trykflasker med oxiderende, brandfarlige eller giftige gasser Ved ordre udefra ved tegn på sammenstyrtningsfare når fløjten på trykluftsapparatet lyder Sikre stigrørsventil er lukket - udlægger slange fra stigrørsventil til angrebssted - hjælper 1 eren med angrebsslangens fremføring og betjening. Udlægger B-slange fra pumpe til stigrør (højre indløb) - fra stigrør (venstre indløb) til pumpe - sikrer, at ikke anvendte stigrørsventiler er lukkede - melder sig hos lederen Udlægger slange(r) fra pumpe til tilblander, påsætter skumvæskeslange og betjener tilblanderen. Fremtager BBB udstyret (brandhanestykke, brandhanenøgle og B-slange), udlægger B-slange og betjener brandhanen. Derefter melder han sig ved pumpen. Holde sig i god fysisk form ikke være overvægtig opretholde væskebalance i det daglige drikke væske på vej ud til indsatsen Personer, der er direkte truet af flammer eller røg, og som ikke selv kan forlade deres opholdssted. De skal øjeblikkeligt REDDES Personer, der ved en udbredelse af branden kan blive truet af flammer eller røg, men som på nuværende tidspunkt kan bringe sig selv i sikkerhed. De skal snarest muligt EVAKUERES Personer, der ikke og som ikke vil blive truet af flammer eller røg, men som på anden måde kan blive berørt af branden. De skal INFORMERES Hindre genopblussen af branden. Fjerne eventuelle farer fra brandstedet Så sent som muligt Det er når varmen spreder sig gennem varmeledende stoffer som jern Det er når varmen spreder sig gennem luften som lyset ville gøre det Det er når varmen spreder sig gennem luften særligt pga. at varm luft stiger Ud for tankens ender Når stigen benyttes som arbejdsstige- /platform Træthed svimmelhed hovedpine kvalme manglende koncentrationsevne sløvhed virker uklar døsig Køle lukke fjerne 5

6 Nævn 4 særlige farer, der kan optræde på indsatsstedet? Nævn 5 iagttagelser som redningsmandskabet bør være opmærksomme på under slukningsarbejde af hensyn til sporbevaring? Hvad er indsatsen over for trykflasker med inaktive gasser? Hvad gør indsatsen ved skibsbrande vanskelig? Hvilke kontroller skal en røgdykker foretage i forbindelse med klargøring af et trykluftapparat? Hvad betyder det at et trykluftsapparat er et overtryksapparat? Hvordan kan brandmanden efter indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps? Hvad er indsatsen over for trykflasker med acetylen? Hvad er minimumsafstanden med samlet stråle og tågestråle, når der undtagelsesvis sprøjtes på højspændingsledninger Trykflasker inddeles farvemæssigt i fire hovedgrupper efter gasindholdet, nævn farver og tilhørende gruppe? Hvilken farve har en acetylenflaske? Hvem varetager den tekniske og koordinerende ledelse på skadestedet? Bygningskonstruktioners forhold under brand trykflasker radioaktivitet - elektricitet - farlige stoffer Prioritering af slukningsarbejdet indtrængen på brandstedet unaturlig brandspredning lugte flere arnesteder brandens laveste punkt møbler og anden inventars placering elektriske installationer forbrugsapparater indebrændte personer Køle fjerne Vanskelige adgangsforhold Manglende ventilationsforhold Materialernes varmeledningsevne Slukningens indflydelse på skibets stabilitet Visuel kontrol indholdskontrol tæthedskontrol kontrol af tilbagetrækningssignal (advarselsfløjte) At der er et lille overtryk inde i masken, som bevirker, at der ved utæthed ikke vil strømme gas/røg ind i masken. Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op - drikke væske (to l med 0,6 l pr. time) Køle lukke - fjerne tømme. Kontrol af flaskens temperatur gennemføres i forbindelse med nævnte faser 15 m med samlet stråle og fire fem m med vandtåge Grøn = inaktive, Blå = oxiderende, Rød = brandfarlig, Gul = giftig Rødbrun krop og skuldre Teknisk ledelse: Redningsberedskabets indsatsleder Koordinerende ledelse: Politiets indsatsleder Frigørelse af fastklemte i køretøjer Nævn de overordnede faser ved frigørelse af fastklemte i køretøjer. Hvad er formålet med opklodsning af et køretøj, hvor der skal foretages frigørelse? Hvilke 3 depoter skal der oprettes ved frigørelse af fastklemte i køretøjer? Hvornår er en airbag efter et trafikuheld farlig? Hvordan sikres det at en airbag ikke sprænger ved frigørelse af fastklemte fra et køretøj? Overblik og sikring af skadested Skab adgang Skab plads Endelig frigørelse Teknisk evaluering Sikre køretøjet er stabilt under klipning, således at den fastklemte ikke skades yderligere Materiel-, personel-, og affaldsdepot Når den ikke er udløst. Ved at tage strømmen på bilen samt påsætte et sikringsnet 6

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Håndtering af gasudslip

Håndtering af gasudslip Håndtering af gasudslip 2 Håndtering af gasudslip Indledning Overgravninger I Danmark er der i alt nedgravet knap 4.000 km stålrør og mere end 15.000 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt.

Arbejdssikkerhed. Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt. Arbejdssikkerhed Pas på dit helbred Alt arbejde både til lands og til vands indebærer en fare for helbredet på kort og på lang sigt. Det er vigtigt, at du lærer om arbejdssikkerhed. Det handler nemlig

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Pjecen bør opbevares

Pjecen bør opbevares Pjecen bør opbevares Hvis krigen kommer Faren for krig er ikke udryddet. Den har eksisteret gennem hele menneskehedens historie, og den står stadig som en trussel, uanset hvilken indsats vi og andre øver

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere