BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune"

Transkript

1 BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354

2 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse Resumé Indledning og formål med tilsyn Datakvalitet Kvalitetskontrol af BBR data Kontrol af logiske sammenhænge i BBR Kontrol af sammenhænge mellem BBR og kommunens bygningskort Kontrol af sammenhænge mellem BBR og forsyningsplaner Anbefalinger til datakvalitetsløft Administration Ressourcer til løsning af BBR-opgaven Tilsynsmyndighedens bemærkninger BBR-opgavens tværgående og økonomiske betydning Tilsynsmyndighedens bemærkninger Sagsbehandling BBR ajourføringsprocessen Tilsynsmyndighedens bemærkninger Datakontroller i forbindelse med sagsbehandlingen Tilsynsmyndighedens bemærkninger Kommunens kommunikation med ejerne Tilsynsmyndighedens bemærkninger

3 1 Resumé Erhvervs- og Byggestyrelsen har i forbindelse med BBR-tilsynet i Ishøj Kommune udført en række kvalitetskontroller på kommunens BBR-data. Ved de generelle logiske registerkontroller har Erhvervs- og Byggestyrelsen konstateret nogle fejl i de logiske kontroller. Det er blevet konstateret, at Ishøj Kommune har rettet langt hovedparten af de påviste fejl i arealligningen, der blev udsendt til kommunen i januar måned Men siden er antallet at fejl steget, hvilket kan skyldes lukning af byggesager med fejlbehæftede bygninger. På kontroltidspunktet havde Ishøj Kommune enfamiliehuse uden kælder og i 13 tilfælde var der fejl i arealsammenhængene. Det vil sige, at 0,9 % af enfamiliehusene uden kælder var registreret i BBR med fejl i ét eller flere af arealerne. Dette svarer til landsgennemsnittet. Det konkluderes på denne baggrund, at kvaliteten af kommunens BBRdata efter de nævtne fejlrettelser er foretaget nu ligger på et gennemsnitligt niveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Erhvervs- og Byggestyrelsen forventer, at Ishøj Kommune forholder sig til de udpegede uoverensstemmelser og fejl, og retter dem, der skyldes fejl i BBR. Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler at BBR-registerføreren eventuelt sammen med en GIS-medarbejder fremover foretager den type analyser, der blev fremvist på tilsynsbesøget, med henblik på fejlsøgning i BBR. Generelt anbefales det, at kommunen af egen drift fremover opsøger og retter fejl i registret. Erhvervs- og Byggestyrelsen bemærker at kommunen har gennemført LEAN arbejdsgangsanalyser hvor byggesagsregisterings- og BBR registrereringsrutiner er blevet optimeret i samme ombæring, med henblik på at have samtidighed i ajourføringen af byggesager og registreringerne i BBR. Det bemærkes afslutningsvis at kommunen har taget godt imod de anbefalinger som er fremkommet i forbindelse med tilsynsbesøget, og det er Erhvervs- og Byggestyrelsens opfattelse at kommunen generelt arbejder konstruktivt for fremadrettet at øge fokus på BBR-opgaven og dennes tværgående sammenhænge, herunder at skabe overblik over de kommunal-økonomiske sammenhænge i registret. 2 Indledning og formål med tilsyn Denne tilsynsrapport vedrører ajourføringen af Ishøj Kommunes data i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 2

4 Erhvervs- og Byggestyrelsen aflagde som tilsynsmyndighed på BBRområdet et tilsynsbesøg i Ishøj Kommune den 16. juni Det overordnede formål med tilsynet er at undersøge kommunens føring af BBR, samt kommunens indsats med rettidig indberetning og opfølgning på oplysninger i BBR (jf. BBR-lovens 3, stk. 3). Erhvervs- og Byggestyrelsen har haft dialog med kommunen om at skabe et overblik over BBR-opgaveløsningen i kommunen, for at vurdere mulighederne for at forbedre den aktuelle administration af og datakvalitet i BBR. Erhvervs- og Byggestyrelsen har ved dette tilsyn valgt at fokusere på kontrol af oplysninger i BBR, som giver et billede af datakvaliteten i Ishøj Kommunes BBR-data. Der er imidlertid ikke tale om en fuldstændig gennemgang af kommunens data, idet Erhvervs- og Byggestyrelsen forventer, at kommunen af egen drift sikrer, at registreringen i BBR har den fornødne kvalitet (jf. BBR-lovens 3, stk. 1). Tilsynet omfattede herudover en gennemgang af kommunens håndtering af den administrative del af BBR-opgaven, herunder hvorledes kommunen sikrer rettidig indberetning af alle byggesager. Som tilsynsførende myndighed afgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen bemærkninger og eventuelle anbefalinger om arbejdsgange, samt metoder til forbedring af datakvaliteten. Erhvervs- og Byggestyrelsen gør rede for en række kommunale incitamenter til at øge opmærksomheden på BBRopgaven. Erhvervs- og Byggestyrelsens bemærkninger tager udgangspunkt i dataanalyser og samtaler om opgaveløsningen ved Erhvervs- og Byggestyrelsens tilsynsbesøg i kommunen. 3

5 3 Datakvalitet 3.1 Kvalitetskontrol af BBR data Erhvervs- og Byggestyrelsen har i forbindelse med tilsynet i Ishøj Kommune udført en række kvalitetskontroller på kommunens BBR-data. Der er dels udført analyser, hvor logiske sammenhænge i registret er testet, i form af interne valideringer. Herudover er der udført en sammenligning af de registrerede arealer i BBR og det tekniske bygningskort. Der er ikke foretaget en sammenligning af forsyningsplaner og de registrerede oplysninger i BBR da varmeplanen var gammel, og de øvrige forsyningsplaner ikke fandtes digitalt. Resultaterne af analyserne og de bagvedliggende metoder er gennemgået med kommunen på tilsynsbesøget, og fejllisterne er blevet sendt til kommunen efter tilsynsbesøget Kontrol af logiske sammenhænge i BBR Fejllisterne for de 88 logiske kontroller blev sidste gang udsendt i juni måned 2008 til alle kommuner. Der er ved tilsynsbesøget taget udgangspunkt i det antal fejl, der blev fundet på tidspunktet for tilsynet. Det er konstateret at Ishøj Kommune har rettet størstedelen af de tidligere fremsendte fejl, men at kommunen har uforholdsmæssigt mange fejl i de nye kontroller. Ved de generelle logiske registerkontroller har Erhvervs- og Byggestyrelsen konstateret fejl i 10 af de logiske kontroller. Generelt var der tale om få fejl i de 10 kontroller, men der var 15 fejl i sammenhængen mellem opvarmningsmiddel og varmeinstallation hvor størstedelen af fejlene skyldtes registrering af varmeinstallationen lig El-ovne kode 7 og opvarmningsmidlet registreret som Naturgas kode 7. Erhvervs- og Byggestyrelsen har også kontrolleret sammenhængen imellem arealerne på enfamiliehuse uden kælder. Sammenhængen er kontrolleret med udgangspunkt i arealligningen, der beskriver en matematisk sammenhæng imellem bygningens arealer i BBR. Arealligningen er beskrevet i afsnit i BBR instruksen. På kontroltidspunktet havde Ishøj Kommune enfamiliehuse uden kælder og i 13 tilfælde var der fejl i arealsammenhængene. Det vil sige, at 0,9 % af enfamiliehusene uden kælder var registreret i BBR med fejl i ét eller flere af arealerne. Dette svarer til landsgennemsnittet. Det er blevet konstateret, at Ishøj Kommune har rettet langt hovedparten af de påviste fejl i arealligningen, der blev udsendt til kommunen i januar måned Men siden er antallet at fejl steget, hvilket kan skyldes lukning af byggesager med fejlbehæftede bygninger. 4

6 Ishøj Kommune udfører ikke selv kontrol af de logiske sammenhænge i registret, i form af interne valideringer af kommunens BBR-data. Kommunen har efter BBR-tilsynsbesøget oplyst, at fejl vedr. opvarmningsmiddel og varmeinstallationer er rettet, og at arealfejlene vil blive rettet, ligesom der fremover vil blive udarbejdet rutiner for analyser af BBR-data. Kommunen har gennemført geo-kodning, hvilket også vil medføre en kvalitetssikring i BBR Kontrol af sammenhænge mellem BBR og kommunens bygningskort Erhvervs- og Byggestyrelsen har sammenlignet det bebyggede areal i BBR med bygningsarealet i Ishøj Kommunes tekniske kort. Analysen bygger på data fra kommunes tekniske bygningskort, matrikelkortet, matrikelregistret, krydsreferenceregistret og BBR. En uoverensstemmelse kan skyldes fejl i en af kilderne, men kommunens mulighed for at korrigere fejl er primært begrænset til det tekniske bygningskort, krydsreferenceregistret og BBR. Ved analysen udregnes arealet af bygningskortet per matrikel og sammenlignes med det registrerede bebyggede areal i BBR. Analysen foretages kun for bygninger med et samlet bebygget areal på matriklen, der er mindre end 300 m², så mere komplekse bygninger eller bygningskomplekser medtages ikke. Der er korrigeret for arealet af bygningernes tagudhæng i bygningskortet, og der er indlagt en stor generel fejlmargen. I alt vurderes 82 matrikler, at have så store afvigelser imellem BBR arealet og arealet i det tekniske kort, at det overskrider metodens måleusikkerhed. For omkring 2 % af de bebyggede matrikler er der fundet en uoverensstemmelse imellem kommunens bygningskort og det registrerede areal i BBR, hvilket indikere en fejl i BBR. Sammenlignet med andre kommuner er det et meget lavt antal uoverensstemmelser, der er fundet i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune foretager ikke selv sammenlignende analyser af BBRdata og bygningskort Kontrol af sammenhænge mellem BBR og forsyningsplaner Det har ikke været muligt at sammenligne BBR-data med kommunens forsyningsplaner. De tilsendte digitale varmeplan var af ældre dato, og de andre forsyningsplaner findes ikke i digital form. Men på tilsynsbesøget blev der videregivet ideer til, hvordan sammenligninger imellem eksterne kilder, for eksempel i form af forsyningsplaner, kan foretages, og et eksempel på en sådan analyse fra en anden kommune blev fremvist. 5

7 3.2 Anbefalinger til datakvalitetsløft Erhvervs- og Byggestyrelsen forventer, at Ishøj Kommune forholder sig til de udpegede uoverensstemmelser og fejl, og retter dem, der skyldes fejl i BBR. I forhold til de 82 matrikler, der har betydelig arealafvigelser mellem det bebyggede areal i BBR og arealet i bygningskortet, foreslår Erhvervs- og Byggestyrelsen i første omgang, at det kontrolleres om uoverensstemmelserne skyldes ikke afsluttet byggesag, eller at bygningen er refereret til det forkerte matrikelnummer i KRR. Efterfølgende kan kommunen sammenligne oplysningerne om ejendommene i kommunens byggesagsarkiv med et nyere luftfoto, og på den baggrund fastslå om der er tale om en fejlregistrering i BBR, eller om der kan være grund til at formode, at ejer ikke har afgivet korrekte og tidstro oplysninger. Hvis det sidste er tilfældet, bør kommunen kontakte ejer med henblik på at få bragt uoverensstemmelsen i orden. Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler at BBR-registerføreren eventuelt sammen med en GIS-medarbejder fremover foretager den type analyser, der blev fremvist på tilsynsbesøget, med henblik på fejlsøgning i BBR. Generelt anbefales det, at kommunen af egen drift fremover opsøger og retter fejl i registret. 4 Administration 4.1 Ressourcer til løsning af BBR-opgaven Erhvervs- og Byggestyrelsen har fået oplyst, at BBR-opgaven i Ishøj Kommune siden kommunesammenlægningerne er blevet løst af 3 medarbejdere i Team Byg, som har tilknyttet 5 medarbejdere. De fleste af disse medarbejdere løser primært opgaver i byggesagsbehandlingen. Kommunen oplyser, at de har en BBR-registerførerfunktion med hovedansvar for BBR-opgaven, men at den ikke udfylder en fuldtidsstilling. Kommunens samlede tidsforbrug til BBR-opgaven overstiger ikke 1 årsværk. Kommunen skønner at ressourceforbruget til løsning af BBR-opgaven stort set er uændret i forhold til tiden før kommunesammenlægningerne Tilsynsmyndighedens bemærkninger Ishøj kommune har afsat passende ressourcer til løsning af BBR-opgaven sammenlignet med landsgennemsnittet. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal i denne forbindelse påpege at BBRopgavens omfang er forhandlet via de centrale DUT-forhandlinger mellem staten og KL. Det er herefter kommunens pligt, at foretage den rette prioritering af indsatsen for at sikre, at reglerne for BBR overholdes, herunder sikre at registreringen sker tidstro. 6

8 4.2 BBR-opgavens tværgående og økonomiske betydning Ishøj Kommune gav på tilsynsbesøget udtryk for at kommunen er opmærksom på BBR-opgavens tværgående betydning for en række forskellige sagsområder og fordelinger af pengestrømme, herunder BBRdatas betydning for kommunens tildelte bloktilskud. Kommunen kunne imidlertid godt tænke sig et mere landsdækkende overblik Tilsynsmyndighedens bemærkninger Erhvervs- og Byggestyrelsen skal generelt gøre opmærksom på, at fejl i BBR-registreringerne kan medføre en bred vifte af økonomiske konsekvenser for borgerne i kommunen. Det gælder risiko for forkert opkrævet ejendomsværdiskat og punktafgifter, forkert udbetalt boligsikring og i nogle tilfælde forkert afregning for vand og varme, samt som tidligere nævnt betydning for fordelingen af pengestrømme, herunder bloktilskud. Styrelsen gav på tilsynet eksempler på at ajourføringen af BBR har stor betydning for en række forskellige samfundsøkonomiske områder og kommunens egen økonomiske indtjening i øvrigt. Det anbefales at kommunen skaber et nøjere overblik over disse sammenhænge. Med indførelsen af det nye BBR har Erhvervs- og Byggestyrelsen hjemmel til, at nuancere den enkelte kommunes betaling til systemet efter datakvaliteten i den pågældende kommunes del af BBR. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil på baggrund af de gennemførte tilsyn vurdere om der er behov for en sådan nuancering. Nedenfor nævnes en række øvrige kvalitetsforbedrende muligheder, som det anbefales at kommunen samtænker og etablerer formelt mellem afdelingerne i det omfang det ikke allerede sker: CPR-BBR samkørsler om adresseuoverensstemmelser. Brandsyn: Beredskabet kan gøre opmærksomme på fejl i BBR. Miljøafdelingen kan indberette afløbsforhold til BBR. GIS-funktionen i kommunen kan foretage kortkontrol ved at samkøre digitale kort med BBR. Økonomisk forvaltning kan gøre opmærksom på fejl i BBR i forbindelse med godkendelse af støttet byggeri. 4.3 Sagsbehandling BBR ajourføringsprocessen Kommunen har gennemført en LEAN-arbejdsgangsgangsanalyse, hvor byggesags- såvel som BBR-arbejdsgange blev gennemgået og optimeret. Kommunen anser det som en fordel at BBR registereres i samme sagsgang 7

9 som ajourføringen af byggesager, og har indført rutiner således at dette sker. Kommunen har oplyst at den registrerer dato for modtagelse og afslutning, samt dato for fyldestgørende ansøgning i sin sagsbehandling. Til byggesagsstyringen bruges et byggesagsstyringssystem Tilsynsmyndighedens bemærkninger Ifølge cirkulære om BBRs ajourføring og drift skal BBR ajourføres løbende i forbindelse med byggesager såvel som ved øvrige henvendelser fra ejer mv. Erhvervs- og Byggestyrelsen anbefaler generelt, at kommunen ajourfører ændringer til stamregistret i samme sagsgang, hvor henvendelsen modtages. Hvis kommunen venter med at ajourføre BBR vil der desuden opstå forsinkelser i forhold til Danmarks statistik som løbende følger konjukturudviklingen i byggeriet. Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens generelle opfattelse, at kommunen har fokus på at ajourføre BBR løbende i forbindelse med byggesagerne. Det bemærkes at kommunen benytter sig af muligheden for at registrere byggesagsdatoer i BBR. Disse nye datoer vil blive anvendt til at bestemme kommunernes byggesagsbehandlingstider. Kommunen opfordres generelt til at fastholde fokus på disse vigtige registreringer Datakontroller i forbindelse med sagsbehandlingen Kommune har ikke udviklet særlige procedurer i forbindelse med ajourføring af byggesager, som også dermed bidrager indirekte til ajourføringen af BBR. Det er imidlertid aftalt internt, at der skal registreres i BBR i samme relaterede sagsgang, og rutinerne er velfungerende. Kommunen foretager ingen opsøgende virksomhed i forhold til ejerne med henblik på ajourføring af BBR. Der sker alene en kontrol af arkitektens bygningstegninger i forhold til de indberettede oplysninger til BBR. Kommunen har ingen bødepolitik på området, og har ikke anvendt lovhjemlen i BBR-lovens 9 til at udstede bøder. Kommunen foretager ingen IT-særkørsler/egenkontroller i forhold til kvalitetssikring af data Tilsynsmyndighedens bemærkninger Generelt er det af hensyn til Danmarks Statistiks opgørelser vigtigt, at datoen for påbegyndt og afsluttet byggeri bliver registreret. Ifølge cirkulære om BBRs ajourføring og drift stk. 9 er det BBR-registerførerens ansvar, at påbegyndelsesdato for byggeriet fremskaffes. Da byggeriet, ifølge byggelovens 16, stk. 1, skal være påbegyndt senest 1 år efter byggetilladelsen er givet, anbefaler Erhvervs- og Bygge- 8

10 styrelsen generelt, at kommunerne kontakter ejeren kort før 1-års fristens udløb. I den anledning kunne gøre opmærksom på at der skal søges om ny byggetilladelse (og betales nyt byggesagsgebyr) hvis ikke byggeriet meldes påbegyndt inden 1 år. Det bemærkes at kommunen i forbindelse med tilsynet har oplyst at de foretager disse løbende registreringer, og desuden hver 3 måned automatisk orienterer ansøger om manglende anmeldelse af påbegyndelse, samt orientering om 1-år fristen og færdigmelding. 4.4 Kommunens kommunikation med ejerne Ishøj Kommune foretager ikke opsøgende arbejde overfor ejerne i sikringen af datakvaliteten. Der foretages imidlertid kontrol af de oplysninger en borger måtte henvende sig med i en given situation. Kommunen har nogen borgerrettet information om BBR på kommunes hjemmeside Tilsynsmyndighedens bemærkninger I medfør af kapitel IV, nr. 27 i cirkulære om bygnings- og boligregistrets ajourføring og drift af 11. februar 1986, er det kommunens pligt at underkaste oplysninger fra ejere en rimelighedskontrol. Kommunen anbefales at linke til bbr.dk fra sin hjemmeside og at udbygge informationen om BBR på hjemmesiden evt. ved at anvende dybe links til den information som ligger på bbr.dk. Kommunen har efter tilsynsbesøget oplyst at hjemmesiden hurtigst muligt vil blive tilrettet. 9

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Interessentanalyse af BBR registret Erhvervs- og Byggestyrelsen Rapport fra Epinion A/S 21 December 2004 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning...3 2 Baggrund...8 3 Interessenterne og BBR...9 3.1 Kommunale

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 April 2009 BERETNING OM BILSYN EFTER LIBERALISERINGEN I 2005 i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere