Sådan forløber en præstationsprøvning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan forløber en præstationsprøvning"

Transkript

1 Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka en måned før en præstationsprøvning udsender Eurofins en kort erindring om den kommende præstationsprøvning til de tilmeldte laboratorier. Laboratoriet bliver adviseret om prøvernes ankomsttidspunkt. Prøverne Prøverne fremstilles, hvor det er muligt, som prøvepar (split level-prøver). Et prøvepar består af to prøver, som er ens eller næsten ens. Forskellen mellem de to prøver i et par er en lille, kendt (for Eurofins, men ikke for deltagerne) forskel i koncentration af de parametre, som skal analyseres i prøven. Formålet med denne lille forskel er at sikre, at laboratoriet ikke ubevidst nær mer to resultater af en dobbeltbestemmelse til hin anden og dermed fremstår med en repeterbarhed, som er for optimistisk. Ved databe handlingen renseesultaterne af prøveparret for den tilsatte forskel (split) og kan derefter behandles som resultatet af en dobbeltbestemmelse. 3 Udsendelse af prøver Eurofins udsender prøver således, at de forventes at ankomme til laboratoriet -3 dage før præstationsprøvningen. Sammen med prøverne sendes en kort instruktion om behand ling af prøverne, prøvernes mærkning og eventuel procedure for fremstilling af de endelige prøver ud fra koncentrater. Desuden sendes en oversigt over kode numre for de anvendte metoder. Eurofins anmoder laboratorierne om at anføre den an vendte metode på resultatskemaet ved hjælp af disse koder. Angivelse af metoder gør det muligt at anvende data fra præstationsprøvningen til at uddrage information om for skellige metoders sammenlignelighed. Listen over kodenumre for metoder indeholder de metoder, der anvendes af mange laboratorier, samt en kode for andre metoder. Såfremt laboratorier anvender denne kode, hjælper det udviklingen af systemet, hvis den nøjagtige reference anføres. Der ved kan nye metoder inddrages i den faste kodeliste og sammenligninger gennemføres på et tidligt tidspunkt. Eventuelle metodesammenligninger finansieres af midler uden for præstationsprøvningerne. 4 Laboratoriets analyse Deltagerne analyserer prøverne for de parametre, som laboratoriet er tilmeldt med. Analysen udføres på samme måde som for laboratoriets normale prøver. Der udføres kalibrering, korrektion for blindværdi og korrektion for genfinding i samme omfang og på samme måde som for laboratorietutineanalyser. I ganske enkelte tilfælde kan Eurofins medsende en prøve, der skal anvendes til korrektion for blindværdi. I så tilfælde vil det være tydeligt anført i den instruktion, der følger med prøverne. 5 Rapportering af laboratoriets resultater Laboratoriet rapporterer sine resultater ved anvendelse af det resultatskema, der udsendes sammen med prøverne. Af hensyn til den statistiske databehandling opgives et betydende ciffer mere, end laboratoriet normalt rapporterer. Resultatskemaet sendes til KPMG (et uafhængigt revisionsfirma) med , post eller telefax. Det skal være KPMG i hænde på den dato, der er anført som frist for aflevering af resul tater. KPMG tildeler kodenummer, opbevarer information om deltagernes identitet og sender resultaterne med kodenummer til Eurofins. Rapporteringsfristen er cirka uger efter præstationsprøvningsdagen/-perioden. Resultater, der ankommer efter fristens udløb, vil normalt ikke blive inkluderet i Eurofins databehandling og rapporter. Det er vigtigt for alle deltagere såvel som Eurofins at resultaterne afleveres til tiden. Forsinkede resultater betyder enten forsinket databehandling eller at de forsinkede resultater ikke medtages, hvorved den statistiske basis for præstationsprøvningen forringes; afleveres med anvendelse af de i resultatskemaet angivne enheder; afleveres med angivelse af metodenummer eller nøjagtig reference, såfremt meto den ikke findes i den faste kodenummerliste. Laboratoriet kan ikke rette i allerede indsendte data.

2 6 Rapport fra Eurofins Miljø A/S 6.1 Laboratorietesultater Eurofins udsender højst tre uger efter fristen for aflevering af laboratorierneesultater en rapport til hvert laboratorium. Rapporten udsendes via KPMG. Rapporten indehol der et ark med laboratoriets egne resultater (se eksempel i bilag 1). Eurofins bestræber sig på at undgå indtastningsfejl, men laboratoriet bør allige vel læse korrektur på egne resultater. Eurofinetter naturligvis indtastningsfejl, hvis de trods alt forekommer, og fremsender en ny rapport. Desuden indeholder rapporten en nominel værdi for koncentrationen af alle parametre og en vurdering af, hvorvidt de udsendte prøver var stabile og homogene, og dermed om prøverne kan anses for egnede til at vurdere laboratoriets præstation. Laboratorietesultater sammenlignes med gennemsnittet for alle deltagere, hvilket giver en vurdering af laboratoriets præstation i forhold til de øvrige deltagere. Laboratoriets afvigelse fra nominel værdi og standardafvigelse (mål for repeterbarhe den) er beregnet. Disse værdier kan af laboratoriet sammenlignes med myndigheds krav og laboratoriets egne specifikationer for analysekvalitet. I rapporten sammenlignes med krav til analysekvalitet i dansk lovgivning. 6. Oversigt over alle resultater og generel analysekvalitet Tilbagemeldingen indeholder også en tabel, som for hver parameter viser samtlige deltagereesultater. Deltagerne kan derved sammenligne egne resultater med alle øvrige data eller med resultater produceret med samme metode. For hver parameter findes desuden et ark med de beregnede statistiske parametre for den generelle analysekvalitet og en figur, som viser alle deltagernes resultater grafisk. Databehandlingen foretages i henhold til DS/ISO 575:1994. Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Afsnit 8 giver et resume af de statis tiske beregninger. Resultaterne illustreres med et Youden plot, der viser resultatet af den ene prøve i et prøvepar afsat som funktion af resultatet af den anden prøve. Youden plottet giver et umid delbart indtryk af de dominerende fejlkilder ved resultaterne. Labora torier, hviesultater i plottet ligger i øverste venstre eller nederste højre hjørne af diagrammet, har en analyse, der er domineret af tilfældige fejl. Modsat har laboratorier, hviesul tater ligger langs med den 45 linie, der er indtegnet i plottet, og fjernt fra den nominelle værdi, en analyse, der er domineret af systematiske fejl. Et eksempel på et Youden plot er vist herunder B, µg/l N Youden plot, NH4-N, µg/l N prøvepar AB Spike værdi 0 af B nominel værdi A, µg/l N Laboratorier udenfor det afbildede område: Nominelle værdier Eurofins Miljø A/S fastlægger en nominel værdi for hver parameter. Den nominelle værdi er Eurofins bedste bud på den sande koncentration i prøven og er den værdi, som delta gernes nøjagtighed vurderes imod. Den nominelle værdi fastlægges efter nedenstå ende principper. I syntetiske prøver beregnes den nominelle værdi ud fra vægten af kemikalier og vand, som er anvendt ved fremstillingen. I naturlige prøver anvendes medianværdien af målinger enten fra alle deltagere eller fra et begrænset antal deltagere, som i to eller flere tidligere præstationsprøvninger har vist god nøjagtighed. For parametre, hvor metode specificeres i Miljømini steriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, baseres nominelle værdier på målinger foretaget med denne metode. I tilbagemeldingen til deltagerne anføres, hvordan den nominelle værdi er fastlagt i det enkelte tilfælde. Undtagelsesvis kan datamaterialets karakter være sådan, at en nominel værdi vil være forbundet med urimeligt stor usikkerhed. I sådanne tilfælde fastlægger Eurofins ingen nominel værdi. Situationen kan f.eks. opstå ved metodemæssige forskelle eller få del tagere og stor spredning. 13A 13B nominel værdi B=A

3 7 Kvalitetssikring af præstationsprøvningen Eurofins A/S lægger stor vægt på sikring og dokumentation af præstationsprøvningens kvalitet, således at deltagere, akkrediteringsmyndigheder og andre brugere af præsta tionsprøv ningerne kan have tillid til, at en deltageresultater på retvisende måde af spejler del tagerens præstation. Vi har derfor et udbygget kvalitetsstyringssystem for afholdelse af præstationsprøv ninger og anvender et vel valideret softwareprogram til beregning af resulta terne. Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden ved at standardisere rutiner og forenkle arbejdsgange. Eurofins A/S foretager desuden en række målinger og tests med henblik på at kontrol lere og dokumentere præstationsprøvningens forløb. Dokumentationen for fremstilling og kontrol af prøvematerialet forelægges DANAK i en rapport, Kvalitets dokumentation. Denne rapport er tillige til rådighed for alle inter es serede på vores hjemmeside (www.eurofins.dk/proficiencytest) senest 6 uger efter tids fristen for indsendelse af deltagernes resultater. 7.1 Prøvefremstilling Prøvefremstilling dokumenteres på arbejdssedler, hvor hvert trin i fremstillingen er sig neret af den udførende og kontrolleret. Prøvefremstillingen sammenfattes i et skema, der indeholder de på basis af fremstillingen beregnede koncentrationer. Skemaet ind går i Eurofins rapport Kvalitetsdokumentation. 7. Homogenitet og stabilitet Homogenitet og stabilitet i de udsendte prøver kontrolleres ved et analyseprogram, der omfatter de parametre i den enkelte præstationsprøvning, som har den største risiko for ustabilitet eller kontaminering med deraf følgende inhomogenitet. Analyseprogram met er desuden fastlagt sådan, at de statistiske tests, der anvendes ved kontrollen, har størst mulig styrke. Herved minimereisiko for fejlagtigt at godken de en kvalitet af prøverne, som burde have været kasseret. Programmet er fastlagt på baggrund af Eurofins mangeårige erfaring med de pågældende præstationsprøvninger. Alle måledata fra kontrolprogrammet, de statistiske analyser af kontrolresultaterne og de på denne baggrund dragne konklusioner dokumenteres i Eurofins rapport Kvalitets do kumentation. I vurdering af homogenitet og stabilitet anvendes den ønskede reproducerbarhedsstandardafgivelse, ^σ. Denne sættes til 0,5 * kravet til maksimal afgivelse fra nominel værdi i Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 7.3 Tilsat split I de fleste tilfælde anvendes split level-prøver, dvs. prøvepar, hvor den ene halvdel af prøveparret eventuelt har fået tilsat en lille mængde af parameteren, der skal analyse res. Hviepeterbarheden, som beregnes efter at resultaterne er renset for det tilsatte split, skal være korrekt, er det nødvendigt, at den faktiske forskel mellem de to prøver i prøveparret er identisk med det split, der er beregnet og tilsat. Den gennemsnitlige forskel mellem de to resultater fra hver deltager (efter at resulta terne er renset for split) beregnes, og en t-test på 95%-niveau gennemføres for at teste, hvorvidt forskellen afviger signifikant fra den forventede værdi på nul. Afviger laboratoriernes forskel mellem de to resultater signifikant fra nul, kan det konkluderes, at laboratorierne ikke genfinder det tilsatte split. I tilfælde af at laboratorierne ikke genfinder det tilsatte split, granskes prøvefremstillin gen for eventuelle fejl. Split kontrolleres på Eurofins egne analyser, og deltagerneesul tater granskes for at sikre, at enkelte skæve resultater ikke forrykker det samlede bil lede. På baggrund heraf konkluderes, om split skal opretholdes eller ændres. Der gives ligeledes en vurdering af, hvorvidt det vil være nødvendigt at udvide grænserne for krav til repeterbarhed ved vurdering af deltagerneesultater som følge af usikker hed på størrelsen af split. Alle data, konklusioner og vurdering dokumenteres i rapporten Kvalitetsdokumentation. 7.4 Nominel værdi En pålidelig fastlæggelse af nominel værdi er afgørende for vurdering af deltagernes nøjagtighed. Den samlede gennemsnitsværdi for alle resultater fra alle deltagere sammenlignes med den nominelle værdi under anvendelse af en t-test på 95%- niveau. Såfremt testen udviser signifikans kan det konkluderes, at laboratorierne ikke finder et gennemsnit, der svarer til den nominelle værdi. Afviger deltagernes samlede gennemsnit fra den nominelle værdi, granskes først deltagerneesultater, da en afvigelse fra den nominelle værdi oftest skyldes enkelte afvigende resultater eller metodeforskelle. Hvis dette er tilfældet, udelukkes de afvigende resultater manuelt og testet gentages. Såfremt forskellen mellem deltagernes gennemsnit og den nominelle værdi ikke kan forklares ved enkelte deltageres afvigende resultater eller metodeforskelle, granskes prøvefremstillingen og Eurofins kontrolresultater for om muligt at finde en forklaring på afvigelsen. På baggrund heraf konkluderes, om den nominelle værdi skal opretholdes eller ændres. Der gives ligeledes en vurdering af,

4 hvorvidt usikkerhed omkring den nominelle værdi nødvendiggør udvidelse af grænserne for krav til nøjagtighed ved vurdering af deltagerneesultater. Alle data, konklusioner og vurdering dokumenteres i rapporten Kvalitetsdokumentation. 8 Statistisk databehandling Den statistiske databehandling foretages i henhold til ISO575:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. 8.1 Outlier-tests Cochran s test gennemføres for at identificere datasæt med usædvanlig stor spredning. Derefter gennemføres Grubbs test for at identificere datasæt med et afvigende gennemsnit sammenlignet med resultaterne fra alle deltagerne. Signifikant afvigende resultater på 99%-niveau (outliers) ifølge disse test udelukkes fra den fortsatte statistiske databehandling, menesultater, som kun afviger på 95%-niveau (stragglers), bibeholdes. En outlier er et resultat, som adskiller sig væsentligt fra resultaterne fra de øvrige labo ratorier, enten på grund af usædvanlig stor spredning (Cochran) eller på grund af afvig ende gennemsnit (Grubbs). En outlier-test afgør ikke, om resultatet overholder kvalitetskrav. 8. Generel kvalitet af analyser Den generelle analysekvalitet fremkommer fra variansanalyse af resultaterne fra hvert datasæt. Fra denne analyse stammer variansen mellem laboratorierne, mellem prøver ne og rest varians. Repeterbarhedsstandardafvigelsen ( ) og reproducerbarhedsstan dardafvigelsen ( ) beregnes på følgende måde: = rest varians = ½ * (laboratorievarians - rest varians) = + Desuden udregnes den samlede middelværdi og median for alle laboratoriers data. Sammenlignet med den nominelle værdi er disse et mål for den generelle korrekthed af resultaterne fra alle laboratorier. Ved præstationsprøvninger med meget få deltagere kan databehandling ske med robust statistik. 9 Symboler og forkortelser Tabeller < Mindre end er ikke medtaget i beregningerne U, UL, ** Manuelt udelukkede resultater UC, C** Cochran outlier. Resultaterne er ikke UG, G** medtaget i den statistiske behandling Grubbs outlier. Resultaterne er ikke medtaget i den statistiske behandling Plots < Mindre end er ikke medtaget i plots U, UL, ** Manuelt udelukkede resultater, ikke medtaget i plots Nominel værdi (= sand værdi) Statistiske symboler µ Nominel værdi p Antal laboratorier der indgår i beregningerne. Dette svarer til antal rapporterede resultater minus eventuelle udelukkelser efter sagkyndig vurdering (**) minus Cochran outliers (UC) og minus Grubbs outliers (UG) n Antal resultater medtaget i beregningerne m Middelværdi af alle ikke-udelukkede resultater M Median d Den gennemsnitlige differens mellem resultater fra et prøvepar, korrigeret for split t Test størrelse ved Student s t-test p Et sandsynlighedsniveau for en statistisk test s Standardafvigelse F Test størrelse for F-test s i Den enkelte deltagers standardafvigelse, svarende til variationen ved gentagene bestemmelser af en prøve Standardafvigelse inden for ét laboratorium Repeterbarhed Standardafvigelse mellem laboratorierne Laboratorievarians Standardafvigelse på reproducerbarheden Reproducerbarhed = + CV r Variationskoefficient inden for ét laboratorium (s. r 100)/μ CV R Total variationskoefficient (s. R 100)/μ

5 BILAG 1. LABORATORIETS RESULTATER Præstationsprøvning Prøver fremsendt: 5/3-01 Navn: SPIL-1 (01) Præstationsprøvningsdag: 15/3-01 Emne: Organisk stof, phosphor, chlorid og sulfat i spildevand Svarfrist: /4-01 Prøvetyper: Naturligt spildevand - afløbsvand Rapport: 3/4-01 Parametre: COD Cr, BOD5, BOD7, NVOC, TP, SS, Cl, SO4 Samlet rapport: maj 01 Arrangør: Eurofins Miljø A/S Homogenitet Stabilitet Bestemmelse af nominel værdi Der er gennemført homogenitetstests for NVOC, TP og SS. Testresultaterne viser, at prøverne er homogene. Prøverne til bestemmelse af TP, Cl og SO4 og ampuller til CODCr, NVOC, BOD er stabiliseret ved varmebehandling i forbindelse med fremstillingen. Prøver for NVOC er testet for stabilitet. Erfaring fra mange præstationsprøvninger viser, at prøverne er stabile ved denne behandling. De nominelle værdier er beregnet på basis af deltagernes medianværdier samt af forskel i de stofmængder, der er tilsat prøverne (teoretisk beregnet splitværdi). For de parametre, hvor Miljøministeriets bkg. nr. 900 foreskriver en analysemetode, er den nominelle værdi baseret på medianværdien for denne metode. Resultater for laboratorium: 999 Rapporteret Nøjagtighed Præcision Parameter Prøvenavn Enhed Resultat Metode nr. Afvigelse fra nominel værdi, semigrafisk Nominel værdi Grubbs outlier % afvigelse fra nom. værdi Vurdering Lab. standafv. s(i) <1 sr 1- sr > sr CODCr A1 mg/l O A.47 A B A BOD5 (m. ATU) A1 mg/l O A 0.56 A B A BOD7 (m. ATU) A1 mg/l O B NVOC A1 mg/l C A A B A Total phosphor A mg/l P A I B A Suspenderet A3 mg/l A 1.7 A stof B A Chlorid A mg/l A 1.8 A B A Sulfat A mg/l A 0.5 A B A Cochran outlier Vurdering Vurdering: A Z-score mindre end. Resultatet er acceptabelt A* Z-score mellem og 3. Resultatet er tvivlsomt. I Z-score større end 3. Resultatet opfylder IKKE kravene til analysekvalitet i Miljøministeriets bekendtgørelse 900.

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne

CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne CEPOS Det økonomiske potentiale ved øget udlicitering i kommunerne Maj 2008 Ref 70142160 Udg. 4 Dato 22. maj 2008 Godk. THWK Kontrol CAN og Professor Martin Paldam Udarb. LEMT, MHA, LELH og THWK Rambøll

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere